ÜREME-GELİŞME (TEST)
 
Soru 1: Aşağıdakilerden hangisi çiçekli bitkilerde üreme şansını arttıran adaptasyonlardan değildir?
Polen sayısının fazla olması
Böceklerde polen taşıyıcı yapıların bulunması
Meyvelerin oluşması
Tohumun fazla su kaybetmesi

Çözüm:
A) Polen sayısının fazla olması döllenme şansını artırdığından üreme şansını da artırır.
B) Böcekler polen taşıyıcı yapıları sayesinde polenleri çok geniş alanlara yayarak bitkilerin üreme şansını artırırlar.
C) Meyveler tohumların geniş alanlara yayılmasını sağlayarak bitkilerin üreme şansını artırır.
D) Tohumlar fazla su kaybettiğinde çimlenemeyeceğinden yeni bir bitki oluşmayacaktır.Bu da bitkilerde üreme şansını artırmaz azaltır.


Doğru Yanıt: d

 
 
 
Soru 2:

Şekilde arılarda üreme olayı gösterilmiştir.

Verilenlere göre;

I.

Bütün dişi arılar 2n kromozomludur.

II.

Yumurta döllenerek gelişirse erkek arı oluşur.

III.

Erkek arı oluşurken sperm kullanılmaz.

ifadelerinden hangileri yanlıştır?
Yalnız II
I ve III
II ve III
I, II ve III

Çözüm:

I.

Dişi arılar döllenme sonucu oluştuğundan 2n kromozomludur. Kraliçe arıda dişi olduğu için 2n kromozomludur.

II.

Yumurta döllenmeden geliştiğinde erkek arı oluşmaktadır.

III.

Erkek arı oluşurken döllenme gerçekleşmediği için sperm kullanılmaz.


Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 3:

Yukarıda çiçekli bir bitkinin üremesi  sırasındaki olaylar şematize edilmiştir.

Buna göre numaralı yerlerde gerçekleşen olaylar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 

          I        

          II          

        III       
 

Mitoz bölünme

Döllenme

Mitoz bölünme

 

Döllenme

Mayoz bölünme

Mitoz bölünme

 

Mayoz bölünme

Döllenme

Mayoz bölünme

 

Mayoz bölünme

Döllenme

Mitoz bölünme


Çözüm:

I.

Polen ve yumurta yani eşey hücrelerinin oluşması mayoz bölünme ile sağlanır.

II.

Polen ve yumurtanın birleşmesi döllenmedir.

III.

Zigot mitoz ile çoğalarak embriyoyu oluşturur.


Doğru Yanıt: d

 
 
 
Soru 4: Eşeyli üreyen canlılarda nesiller boyunca kromozom sayısının sabit kalması aşağıdakilerden hangisi ile sağlanır?
Mayoz + Döllenme 
Mitoz + Mayoz
Mitoz + Yenilenme
Mayoz + Dölalmaşı

Çözüm:
A) Mayoz bölünme ile ana hücrenin yarısı kadar kromozom taşıyan üreme hücreleri oluşturulur. Döllenme ile de oluşan zigotta kromozom sayısı tekrar 2 katına çıkar.
B) Eşeyli üremede mitoz görülmez.
C) Eşeyli üremede yenilenme görülmez.
D) Eşeyli üreyen her canlıda dölalmaşı görülmez.


Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 5: Bir bitkinin bulunduğu ortamda; miktarı en az olan mineralin, bitkinin gelişimini sınırlamasına minumum kuralı denir.

Aşağıdaki tabloda dört farklı toprakta bulunan bazı minerallerin miktarları verilmiştir.

Toprak
Çeşidi

Mg

Fe

N

Na

I

+

+

+++

+++

II

+++

++

+++

++++

III

++

+

++

++++

IV

++++

+++

++++

++++

en az ® +
az     ® ++
orta  ® +++
çok  ® ++++ ile gösterilmiştir.
Tabloya göre bu ortamlara ayrı ayrı konan bir bitkinin gelişimini aşağıdaki minerallerden hangisi ortak olarak sınırlar?

Mg
Fe
N
Na

Çözüm:

I.

toprakta bitkinin gelişimini, miktarı diğerlerine göre az olan Fe ve Mg sınırlar.

II.

toprakta bitkinin gelişimini, miktarı diğerlerine göre az olan Fe sınırlar.

III.

toprakta bitkinin  gelişimini, miktarı diğerlerine göre az olan Fe sınırlar.

IV.

toprakta bitkinin  gelişimini, miktarı diğerlerine göre az olan Fe sınırlar.

Her dört toprakta da Fe ortak olarak bitki gelişimini sınırlar.

Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 6: Bir bitki tohumunun çimlenmesi için gerekli olan faktörlerin tamamı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
Su, Oksijen, Sıcakllık
Su, Işık, Toprak
Oksijen, Işık, Toprak
Su, Şeker, Hava

Çözüm:
A) Çimlenme için su, O2 ve uygun sıcaklık gerekir.
B) Çimlenme için ışığa ihtiyaç yoktur, çünkü tohumlar fotosentez yapmaz.
C) Tohumlar fotosentez yapmadığı için ışığa gerek yoktur.
D) Uygun sıcaklık ve O2 olmadan tohumlar çimlenemez.


Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 7: İnsanda embriyonun gelişmesi ile ilgili olarak bazı olaylar aşağıda verilmiştir.

- Annenin ve embriyonun damarlarında dolaşan kan farklıdır.
- Annenin akciğerleri embriyonun oluşturduğu CO2 de artar.
- Embriyonun ihtiyaç duyduğu besinler anne kanından alınır.
- Embriyonun ürettiği azotlu artıklar annenin böbreklerinden atılır.

Buna göre anne karnında bulunan bir embriyo için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

Anne ve embriyonun kanı birbirine karışmaz.
Embriyo solunumla enerji üretmez.
Embriyo besinlerini yapıtaşı halinde alır.
Embriyo böbreklerini kullanmaz.

Çözüm:
A) Anne ve embriyonun damarlarında dolaşan kan farklı olduğu için anne kanı ile embriyonun kanı birbirine karışmaz.
B) Embriyo anne karnındayken akciğerlerini kullanmaz. Ancak anneden gelen besin ve O2 ile hücrelerinde enerji üretir.
C) Embriyo besinini anne kanından alır ve kanda da besinler yapıtaşı halinde bulunur.
D) Embriyo artıklarını annenin böbreklerinden attığı için böbreklerini kullanmaz.


Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 8:

Yukarıda bir memeli hayvan türünde gerçekleşebilen döllenme ve gelişme olayları verilmiştir.

Buna göre numaralandırılan olaylardan hangilerinde oluşan embriyolar kesinlikle aynı cinsiyettedir?
Yalnız I
Yalnız II
I ve III
II ve III

Çözüm:
I. döllenme ve gelişme olayında; n kromozomlu hücrenin mitoz bölünmesiyle oluşan yumurta hücreleri aynı kalıtsal bilgiye sahiptir. Ancak iki ayrı sperm tarafından döllendikleri için gelişen embriyoların cinsiyetleri farklı olabilir.

II. döllenme ve gelişme olayında, her iki embriyo da aynı zigotun mitoz bölünmesi ile oluştuğundan tek yumurta ikizidir. Tek yumurta ikizinin cinsiyetleri aynıdır.

III. döllenme ve gelişme olayında iki yumurta iki spermle ayrı ayrı döllendiğinden oluşan embriyolar farklı cinsiyette olabilir.

Doğru Yanıt:

 
 

 
Soru 9: Çimlenmekte olan tohumda;

I.

Klorofil

II.

Ribozom

III.

Mitokondri

yapılarından hangileri bulunur?

Yalnız III
II ve III
I ve III
I, II ve III

Çözüm:

I.

Çimlenen tohum fotosentez yapmadığı için klorofili yoktur.

II.

Ribozom tüm canlılarda bulunur.

III.

Çimlenmekte olan tohum O2 li solunum yaptığı için mitokondri organeline sahiptir.


Doğru Yanıt:

 
 

 
Soru 10: Bir bitki tohumunun çimlenmesi sırasında aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez?
Endospermdeki besin miktarının azalması
Mitoz bölünme
Protein sentezi
Glikoz sentezi

Çözüm:

A)

Tohum fotosentez yapmadığı için endospermdeki besini kullanır.

B)

Embriyo yeni bitkiyi oluşturmak için mitoz bölünmeler geçirir.

C)

Tohum protein sentezi yapar.

D)

Tohum fotosentez yapmadığı için glikoz sentezleyemez.


Doğru Yanıt: d

 
 

Soru 11: İnsanın doğumundan 20 yaşına kadar olan sürede bazı sistemlerin gelişim durumu aşağıdaki grafikte verilmiştir.

Bu bilgilere göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?
Bağışıklık sistemi her yaşta gelişme gösterir.
Sinir sistemi her yaşta düzenli bir gelişim gösterir.
On yaşındaki bir bireyin bağışıklık sistemi gelişimini tamamlamıştır.
En geç gelişen sistem üreme sistemidir.

Çözüm:
A) Bağışıklık sisteminin gelişim durumu 10. yaştan sonra azalmıştır.
B) Sinir sistemi her yaşta düzenli bir gelişme göstermiştir.
C) 10 yaşında bağışıklık sisteminin gelişimi maximum düzeyde olduğundan sistem gelişimini tamamlamıştır.
D) Üreme sisteminin gelişimi 0 - 10 yaşları arasında az 10 -20 yaş arasında çoktur. Bu nedenle sistem gelişimini daha geç yaşlarda tamamlamıştır. 


Doğru Yanıt:

 


 
Soru 12:
Yukarıdaki deneyde tek hücreli iki alg türünden
I. türün ® çekirdekli kısmı kesiliyor.
II. türün ise ® çekirdeksiz olan kısmından bir parça kesilerek I. türe aşılanıyor. Sonuçta oluşan amipin kendini yenilediği tespit ediliyor.

Deneyle ilgili olarak aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılabilir?

Kendini yenileyerek oluşan algin kalıtsal bilgisi I. alg ile aynıdır.
II. alg türünden kesilen parçanın genetik şifresi bulunmaktadır.
İki alg türü arasında gen alışverişi gerçekleşmiştir.
I. alg türü mutasyona uğramıştır.

Çözüm:
A) Kendini yenileyerek oluşan algin çekirdeği I. algden gelmiştir. Bu nedenle kalıtsal bilgileri aynıdır.
B) II. alg türünden kesilen parçanın çekirdeği olmadığından genetik şifresi de yoktur.
C) İki alg türü arasında gen alışverişi olmamıştır.
D) Mutasyon genlerdeki değişimdir. Bu deneyde böyle bir değişim olmamıştır.


Doğru Yanıt:

 
 
Soru 13: Aşağıdakilerden hangisi eşeysiz üremenin özelliklerinden değildir?
Tek bir ata canlı bulunur.
Canlıların çeşitliliğinde etkisi yoktur.
Temelini mayoz bölünme oluşturur.
Oluşan bireylerin kalıtsal karakterleri aynıdır.

Çözüm:
A) Eşeysiz üremede tek ata canlı vardır.
B) Çeşitlilik sağlanmaz.
C) Eşeysiz üremenin temelini mayoz değil mitoz bölünme oluşturur.
D) Oluşan bireylerin kalıtsal özellikleri birbirinin aynısıdır.


Doğru Yanıt:

 
Soru 14:               
Bitkilerde kök ve gövdeden biri yerçekimiyle aynı; diğeri zıt yönde hareket eder.

Buna göre, Şekil I deki bitki Şekil II deki konuma getirildiğinde bir süre sonra kök ve gövdenin hangi konumu alması beklenir?

Çözüm:
Kök ® yerçekimi yönünde
Gövde ® yer çekimine ters yönde gelişim gösterir.

A) Bitki aynı konumda kalmaz.
B) Bitkinin gövdesi yukarı doğru yer çekiminin tersine yönelmeye başlar.
C) Bitki kısa sürede bu kadar hızlı yönelim gerçekleştirmez.
D) Gövde yerçekimi yönünde değil yerçekimine ters yönde gelişim gösterir.


Doğru Yanıt:

 
Soru 15:

I.

Yaprakların renkli olması

II.

Dişi organ tepeciğinin yapışkan olması

III.

Bitkinin erselik olması

IV.

Çiçeklerin kokulu olması

Yukarıdakilerden hangileri çiçekli bitkilerde tozlaşmayı kolaylaştıran adaptasyonlardır?
Yalnız I
II ve III
I, II ve IV
I, II, III ve IV

Çözüm:

I.

Yaprağın renkli olması böcekleri çekerek tozlaşmayı kolaylaştırır.

II.

Tepeciğin yapışkan olması polenin yakalanmasını sağlayarak tozlaşmayı  kolaylaştırır.

III.

Bitkinin hem dişi hem erkek organ taşıması (erselik olması) tozlaşmayı kolaylaştırır.

IV.

Çiçeklerin kokulu olması böcekleri çekerek mesafeyi kısaltacağından tozlaşmayı kolaylaştırır.


Doğru Yanıt: d

 


Soru 16:

                  
Yukarıda erselik bir çiçeğin numaralandırılmış kısımları aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?


  Erkek organ Taç yaprak Meyve
  Kamçı Çanak yaprak Yumurta
  Erkek organ Taç yaprak Yumurtalık
  Erkek organ Çanak Yaprak Tohum

Çözüm:

I.

Erkek organ

II.

Taç yaprak

III.

Dişi organın yumurtalık kısmıdır.


Doğru Yanıt:

 

 

          I           

          II         

         III        

Soru 17: İnsandaki erkek ve dişi üreme hücrelerinin aşağıdaki özelliklerinden hangisi aynıdır? 
Hareket yetenekleri
Sitoplazma miktarları
Kromozom sayıları
Gen çeşitleri

Çözüm:
A) Sperm hareketli, yumurta hareketsizdir.
B) Yumurtanın sitoplazma miktarı daha fazladır.
C) Kromozom sayıları ikisinin de (n) kadardır.
D) Gen çeşitleri farklıdır.


Doğru Yanıt:

 

Soru 18:
"Ortamın nem oranı çimlenme hızını etkiler mi?" sorusunu araştıran bir öğrenci, yukarıda verilen deney düzeneklerinden hangilerini kullanmalıdır?
I ve II
II ve III
III ve IV
I ve IV

Çözüm:
A) I. ve II. deney düzeneğinde farklı olan koşul ışıktır. Deney sonucunda çimlenme oranındaki farklar, ortamın aydınlık veya karanlık olmasından kaynaklanır.

B) II. ve III. deney düzeneğinde farklı olan koşullar hem sıcaklık hem de nemdir. Deney sonucunda çimlenme oranındaki farkların hangisinden kaynaklandığı anlaşılmaz.

C) III. ve IV. deney düzeneğinde nem faktörü aynı olduğu için sonuç elde edilemez.

D) I. ve IV. deney düzeneğinde farklı olan koşul nemdir. Deney sonucunda çimlenme oranındaki farklar, ortamın nemli veya kuru olmasından kaynaklanır.

Doğru Yanıt: d

 
Soru 19:           
Yukarıda şemada karayosunlarında gerçekleşen dölalmaşı gösterilmiştir.

I ve II no'lu aşamalarda gerçekleşen olaylar hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

            I                   II           Mitoz Döllenme
  Mayoz Mitoz
  Mayoz Döllenme
  Mitoz Mayoz

Çözüm:
I. olayda 2n kromozomlu sporofit n kromozomlu sporları oluşturmuştur. Bu nedenle I mayoz bölünmedir.
II.'de yumurta ve sperm birleştiği için olay döllenmedir.

Doğru Yanıt:

 
Soru 20: Bitki ve hayvanların üremesiyle;

I.

Türün devamlılığı sağlanır.

II.

Farklı ve yeni kalıtsal özellikler taşıyan bireyler oluşur.

III.

Kalıtsal özellikler hiçbir değişikliğe uğratılmadan yeni nesillere aktarılır.

Bu olaylardan hangileri eşeyli, hangileri eşeysiz üremede görülür?

  Eşeyli üreme Eşeysiz üreme


  I, II I, II, III
  I, III II, III
  I, II I, III
  III I, II

Çözüm:

I.

Hem eşeyli hem de eşeysiz üreme ile türün devamlılığı sağlanır.

II.

Farklı ve yeni kalıtsal özellikler taşıyan bireyler eşeyli üreme ile  oluşur.

III.

Eşeysiz üremede kalıtsal özellikler değişime uğramadan aktarılır.


Doğru Yanıt:

 
Soru 21:              
Oda sıcaklığına bırakılan şekildeki düzenekte fasulye tohumlarının bir süre sonra çimlenmeye başladığı gözleniyor.

Bu deney düzeneğinde aşağıdakilerden hangisi yapılırsa çimlenme durur?
Düzenek daha az ışıklı ortama konulursa
Islak pamuğun üstü tamamen mum ile kapatılırsa
Islak pamuk üzerinde bir miktar toprak konulursa
Düzenek daha nemli bir ortama götürülürse

Çözüm:
A) Çimlenen tohum fotosentez yapmadığından ışığa ihtiyacı yoktur.
B) Islak pamuğun üstü mum ile kapatılırsa fasülye tohumları O2 olamayacağından çimlenme durur. Çünkü çimlenen tohumlar O2'li solunum yapar.
C) Toprak konması çimlenmeyi etkilemez.
D) Çimlenme için neme ihtiyaç olduğundan daha nemli bir ortam çimlenmeyi durdurmaz.


Doğru Yanıt:

 


Soru 22: Yenilenme (rejenerasyon) olayına ait bazı örnekler aşağıda verilmiştir.

-

Kertenkelenin kopan kuyruğunun yerine yeni bir kuyruğun gelişmesi

-

Deniz yıldızının kopan kolundan yeni bir deniz yıldızının gelişmesi

-

Budanan ağaçlarda, yeni oluşan dalların daha hızlı büyümesi

Verilen örneklerde aşağıdaki olaylardan hangisindeki artış ortak olarak gerçekleşmiştir?
Canlı sayısı
Hücre sayısı
Kromozom sayısı
Kalıtsal çeşitlilik

Çözüm:

-

Kertenkelenin kopan kuyruğunu onarması hücre sayısını artırarak (mitoz bölünme) sağlanmaktadır.

-

Deniz yıldızının kopan kolundan yeni bir deniz yıldızı oluşması canlı sayısının arttığını göstermektedir. Ancak kopan koldan yeni bir deniz yıldızının oluşması yine hücre sayısının artmasına bağlıdır.

-

Dalları budanan ağacın yeni dal çıkartması hücre sayısını artırarak (mitoz bölünme) sağlanmaktır.

A) Canlı sayısı sadece deniz yıldızı örneğinde artmıştır.
B) Hücre sayısı üç örnekte de artmıştır.
C) Kromozom sayısı üç örnekte de değişmez.
D) Kalıtsal çeşitlilik üç örnekte de gerçekleşmez.


Doğru Yanıt:

 


Soru 23:                   
Şekildeki grafik, bir tohumun çimlenme ve erken gelişim evresi sırasında karbondioksit kullanma durumunu göstermektedir.

Buna göre, IV. zaman diliminde bitki aşağıdaki evrelerden hangisindeki gibi olabilir?


Çözüm:
A) IV. zaman diliminde bitkinin CO2 kullanımı hızlanması. Bitkinin birçok yaprağı olduğnu gösterdiğinden bitki IV zaman diliminde bu evredeki gibi olmalıdır.
B) Yaprak sayısı az olduğundan, CO2 kullanımıda daha az olmalıdır.
C) Tohum çimlenmeye yeni başladığından CO2 kullanamaz.
D) Tohum uyku halinde olduğundan CO2 kullanamaz..


Doğru Yanıt:

 


Soru 24: Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilen üreme biçiminde, oluşan yavruların farklı ortamlara uyum yetenekleri diğer üçüne göre daha fazla olur?
Bir terliksi hayvandan arka arkaya gerçekleşen bölünmeler sonucu oluşan yavruların
Aynı bira mayasından tomurcuklanmayla meydana gelen yavruların
Bir kavak ağacı dallarından vejetatif üremeyle elde edilen kavakların
Bir ceviz bitkisinden elde edilen tohumların çimlendirilmesiyle geliştirilen cevizlerin

Çözüm:
Bir üreme biçiminde, oluşan yavruların farklı ortam koşullarına uyum yeteneklerinin daha fazla olabilmesi için çeşitlilik olması gerekir.
Çeşitlilik de eşeyli üreme ile sağlanır.
A) Eşeysiz üreme şeklidir.
B) Eşeysiz üreme şeklidir.
C) Eşeysiz üreme şeklidir.
D) Eşeyli üreme şeklidir.

Doğru Yanıt: d

 
Soru 25: Tohumda bulunan su miktarına bağlı olarak tohumun çimlenme gücünü korumasında meydana gelen değişimler tablodaki gibidir.

Su miktarı

Çimlenme gücü

% 10

Az

% 8

Çok

% 5

Çok fazla


Bu tablo değerleri aşağıdaki grafiklerden hangisi ile gösterilebilir?

Çözüm:
Tabloya göre tohumun su miktarı azaldıkça çimlenme gücü artmaktadır.Bu durum ise C şıkkındaki grafik ile gösterilmiştir.


Doğru Yanıt:

 


Soru 26: Tohumun çimlenmesi için,

I.

Su

II.

Isı

III.

Oksijen

gereklidir.

Bunlardan hangileri dışarıdan karşılanır?
Yalnız I
Yalnız II
I ve III
I, II ve III

Çözüm:

I.

Tohum suyu dışarıdan alır.

II.

Tohum uygun sıcaklıkta çimlenir, ortamın sıcaklığından etkilenir.

III.

Tohum atmosferden O2 alır.


Doğru Yanıt: d

 

Soru 27: Gelişmiş bitkilerin tohumlarında çenek denilen yapılar vardır. Çenekler, tohum çimlenirken embriyoya besin sağlar.
Aşağıda bir fasulye tohumunun çimlenerek genç bir bitki haline gelmesi gösterilmiştir.

Buna göre tohumun çimlenerek genç fideyi oluşturmasına kadar çeneklerindeki besin miktarının evrelere göre değişimi hangi grafikteki gibi olur?

Çözüm:
A) I. ve II. evrede fotosentez yapamadığından ve çenekteki besini kullandığından besin miktarı artmaz.
B) Çeneklerin besin miktarı azalır.
C) Çeneklerin besin miktarı sabit kalmaz.
D) Çeneklerin besin miktarı II. evrede çimlenme devam ettiğinden sabit kalmaz azalır.


Doğru Yanıt:

 


Soru 28:                                                 
Yukarıdaki alanda hangi numaralarla gösterilen olaylarda kalıtsal çeşitlilik oluşur?
Yalnız I
I ve III
I, II ve III
I, II, III ve IV

Çözüm:
I. ve II. mayoz bölünme olduğundan çeşitlilik oluşur.
III. döllenme olduğundan çeşitlilik oluşur.
IV. mitozla bölünme olduğu için çeşitlilik oluşmaz.

Doğru Yanıt:

 

Soru 29:        
Nohut tohumlarının çimlenme (I) ve erken gelişim (II) evrelerini izlemek için yukarıdaki deney düzeneği hazırlanmıştır.

I. ve II. evrelerde, aşağıdakilerden hangisi ortak olarak gerçekleşir?
Karbondioksit kullanımı
Klorofil sentezi
Nişasta sentezi
Oksijen tüketimi

Çözüm:
A)
 
Karbondioksit kullanımı yani fotosentez, I. evrede (çimlenme) gerçekleşmez.
 B) Nişasta sentezi, I. evrede (çimlenme) gerçekleşmez. Bu evrede tohumun çeneklerinde depolanmış nişasta tüketilir.
C) Klorofil sentezi, I. evrede (çimlenme) gerçekleşmez.
D) Oksijen tüketimi yani solunum olayı I. ve II. evrede ortak olarak gerçekleşir.

Doğru Yanıt: d

 

 
Soru 30: İç ve dış döllenme yapan canlıların tümünde aşağıda verilen adaptasyonlardan (uyum) hangisi ortaktır?
Çok sayıda spermin oluşturulması
Embriyonun gelişimini yumurta içinde tamamlaması
Yumurtada bol miktarda besinin bulunması
Çok sayıda yumurta üretilmesi

Çözüm:
A) Çok sayıda sperm oluşumu döllenme şansını artırdığı için hem iç döllenme hem de dış döllenme ortaktır.
B) Embriyonun gelişimini yumurta içinde tamamlanması sadece iç döllenme görülür.
C) Yumurta bol miktarda besin bulunması dış döllenmede görülür.
D) Çok sayıda yumurta üretilmesi dış döllenmede görülür.


Doğru Yanıt:

 
 

Soru 31: Hayvanlardaki yenilenme (rejenerasyon) olayına, aşağıdakilerden hangisi örnek olarak gösterilmez?
Tatlu su hidrasının tomurcuklanarak hidra kolonisi oluşturması
Kertenkelenin kopan kuyruğunu onarması
Deniz yıldızına, koparılan her kolun tam bir deniz yıldızına dönüşmesi
Enine birkaç parçaya ayrılan yassı solucanda, her parçanın birer genç yassı solucana dönüşmesi

Çözüm:
A) Bu durum tomurcuklanma ile üreme olduğundan yenilenmeye örnek gösterilemez.
B) Kopan kuyruğun onarılması yenilenmedir.
C) Kopan kollardan yeni bireyler oluşması yenilenme ile üremedir.
D) Kopan parçalardan yeni bireyler oluşması yenilenme ile üremedir.


Doğru Yanıt:

 

Soru 32:

Bir öğrenci şekildeki deney düzeneklerini hazırlayarak ışıklı bir ortama bırakıp gözlem yapıyor. Öğrenci bu deneyde aşağıda verilenlerden hangisini araştırıyor olabilir?
Tohum çimlenirken dışardan besin alır mı?
Tohum çimlenirken havaya ihtiyaç duyar mı?
Suyun çimlenmeye etkisi var mı?
Işık çimlenmeye etki eder mi?

Çözüm:
A) Kaplardan ilkinde gübre varken ikincisinde yoktur. O halde öğrenci çimlenen tohumların dışarıdan besin alıp almadığını araştırıyor olabilir.
B) Her iki tohum da hava aldığından bu faktör araştırılıyor olamaz.
C) Her iki tohum da ıslak pamuktan su aldığından bu faktör araştırılıyor olamaz.
D) Her iki tohum da ışık aldığından bu faktör araştırılıyor olamaz.


Doğru Yanıt:

 
Soru 33:
Şekilde iki farklı deniz yıldızı ile yapılan deneyler verilmiştir.

Bu deneylerin sonuçlarına göre; aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Deniz yıldızı, kopan her parçasını yenileyerek üremeyi gerçekleştirebilir.
Yenilenme (rejenerasyon) her zaman üremeyi sağlayan bir olaydır.
Yenilenme (rejenerasyon) ile oluşan deniz yıldızlarının gen yapısı aynıdır.
Yenilenme (rejenerasyon) ile her canlıda eksik kısımların tamamlanması sağlanır.

Çözüm:
A) I. deneyden kesilen parçanın yenilenmediği, hatta bu parçanın öldüğü anlaşılmaktadır.

B) I. deneyden yenilenmenin her zaman üreme sağlamadığı anlaşılmaktadır.

C) Yenilenme mitoz bölünme ile gerçekleştiğine göre bir eşeysiz üreme şeklidir. Bu nedenle,yenilenme ile oluşan deniz yıldızlarının gen yapısı aynıdır.

D) Bu deneylerde sadece deniz yıldızları ile ilgili sonuçlar elde edilmiştir, diğer canlılarla ilgili genellemeler yapılamaz.Doğru Yanıt:

 


Soru 34: Aşağıdakilerden hangisi eşeyli yolla üreyen hayvanların tamamında görülen ortak bir özellik değildir?
Üreme hücrelerinin mayoz bölünmeyle oluşması
Döllenmenin gerçekleşmesi
Atalarından farklı özellikler taşıyan bireylerin oluşması
Embriyonun dişi bireyin vücudunda gelişmesi

Çözüm:
A) Hepsinde üreme hücreleri mayozla oluşur.
B) Hepsinde döllenme görülür.
C) Hepsinde yavrular atadan farklı özellik taşır.
D) Embriyonun dişi bireyin vücudunda gelişmesi (iç gelişim)sadece memeli hayvanlarda görülür.Balık,kurbağa,sürüngen,kuş gibi canlılarda dış gelişim vardır.


Doğru Yanıt: d

 

Soru 35:
Şemada zigottan (döllenmiş yumurta) çok hücreli canlının gelişimi gösterilmiştir.

Bu gelişim basamaklarında aşağıdakilerden hangisi gözlenmez?
Hücre sayısının artması
Hücreler arasında kalıtsal farkların oluşması
Hücrelerin belirli görevler için farklılaşması
Hücre gruplarının yapı ve şekillerinin değişimlere uğraması.

Çözüm:
A) Gelişme basamaklarında mitoz bölünme gerçekleşir ve hücre sayısı artar, böylece tek bir hücreden (zigot) çok hücreli bir canlı oluşur.
B)  Gelişme basamaklarında hücrelerin kalıtsal yapıları farklılaşmaz çünkü gelişme mitoz bölünme ile sağlanır.
C)
 
 
Gelişme sırasında hücrelerdeki gen faaliyetleri değişir ve hücreler belirli görevler için farklılaşır yani dokular oluşturulur.
D) Hücreler doku oluşumu için farklılaşırken yapacakları işlevlere göre yapısal ve şekilsel değişimlere uğrar.


Doğru Yanıt:

 


Soru 36: İnsanın üreme ve gelişme süreciyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Spermle yumurtanın taşıdığı eşey kromozomu aynı olamaz.
Döllenme dişinin vücudunda gerçekleşir.
Zigot arka arkaya mitoz bölünmeler geçirerek embriyoyu oluşturur.
Yedi haftalık süre sonunda oluşan yapıya embriyo denir.

Çözüm:
A) Sperm ve yumurta aynı eşey kromozomunu (X kromozomu) taşıyabilir.
B) İnsanda iç döllenme olduğu için döllenme dişi vücudundadır.
C) Zigot mitozla bölünerek embriyoyu oluşturur.
D) Yedi haftalık süre sonunda zigot embriyoya dönüşür.


Doğru Yanıt:

 

Soru 37: Bir canlıdan ayrılan hücre veya hücre grubundan yeni fertler oluşturulması sırasında;

I.

Kromozom sayısı sabit kalması.

II.

Oğul döllerin kalıtsal yapılarının farklı olması.

III.

Mayoz bölünme.

olaylarından hangileri gözlenir?
Yalnız I
Yalnız III
I ve II
I, II ve III

Çözüm:

I.

Hücreler tek bir canlıdan ayrıldıklarına göre canlı mitoz ile çağrılır. Bu nedenle kromozom sayısı sabit kalır.

II.

Oğul döllerin kalıtsal yapıları farklı değil aynıdır.

III.

Olay eşeysiz üreme şekli olduğundan mayoz bölünme gözlenmez.


Doğru Yanıt:

 

Soru 38: Aşağıdaki rejenerasyon (yenilenme) olaylarından hangisi üreme olarak kabul edilebilir?
İkiye ayrılan deniz yıldızının her bir parçasının kendini yenilemesi
Bitkilerde yaşlı kısımların kesilip çıkarılarak bitkinin gençleştirilmesi
İnsanda doku tarhibi olan karaciğerlerin büyük ölçüde kendini onarması
Kurbağa larvasının yetişkin kurbağa dönüşmesi rejenerasyon olayının üreme şekli olarak kabul edilmesi için canlı sayısında artışa neden olması gerekir.

Çözüm:
A) Deniz yıldızının herbir parçasından yeni bir deniz yıldızı oluştuğu için bu bir üreme şeklidir.
B) Burada yaşlı kısımlar yenilendiği için bu durum üreme şekli olarak kabul edilemez.
C) Karaciğerin kendisini onarması, canlı sayısında bir artış olmadığı için bu rejenerasyon bir üreme şekli değildir. 
D) Buradaki yenilenme büyümeyi sağladığından üreme şekli olarak kabul edilemez.


Doğru Yanıt:

 

Soru 39:

Ortam sıcaklığının çimlenmeye etkisini incelemek isteyen bir öğrenci yukarıdaki düzeneklerde ne yapmalıdır?
İki düzeneği de aynı sıcaklıktaki ortama getirmelidir.
İkinci düzeneğe daha çok tohum koymalıdır.
Birinci düzeneğe su eklemelidir.
İkinci düzeneğe de gübre koymalıdır.

Çözüm:
A) İki düzenekte aynı sıcaklıkta tutulursa sıcaklığın çimlenmeye etkisi incelenemez.
B) Daha çok tohum konulması sıcaklığın çimlenmeye etkisi incelenemez.
C) Her iki ortamda ıslak pamuk olduğu için su eklenmesi gereksizdir.
D) 2. düzeneğe gübre eklenirse ortam koşulları (sıcaklık hariç) eşitlenmiş olur. Bu şekilde sıcaklığın çimlenmeye etki incelenebilir.


Doğru Yanıt: d

 

Soru 40: Vücut hücresinin kromozom formülü (14 + XX) şeklinde olan memeli bir canlının;

I.

Cinsiyeti

II.

DNA miktarı

III.

Kromozom sayısı

IV.

Üreme hücresinin kromozom sayısı

özelliklerinden hangisi bilinebilir
?
I ve II
II, III ve IV
I, II ve IV
I, III ve IV

Çözüm:
Vücut hücresi 2n (diploit) kromozomludur.Bu nedenle verilen vücut hücresinin kromozom formülü 2n = 14 + XX = 16 dır.

I.

Canlının cinsiyet kromozomları XX olduğuna göre; canlı dişidir.

II.

Kromozom sayısı canlının DNA miktarı hakkında fikir vermez.

III.

Canlının kromozom sayısı 2n =16 dır.

IV.

Canlının üreme hücresi (yumurta) nin kromozom sayısı, vücut hücresinin kromozom sayısının yarısıdır. Yani n = 8 dir.


Doğru Yanıt: d

 

Soru 41: Tohumda;

I.

Yumurta

II.

Embriyo

III.

Kabuk

IV.

Sperm

yapılarından hangileri bulunmaz?

I - IV
II - IV
II - III
I - II - III

Çözüm:

I.

Tohumda yumurta yoktur.

II.

Embriyoyu içerir.

III.

Tohum dıştan kabukla çevrilidir.

IV.

Tohumda sperm bulunmaz.


Doğru Yanıt:

 

Soru 42: Yüksek yapılı bir bitkinin,

I. Tohum II. Çiçek
III. Yaprak IV. Meyve

organlarının hangilerinde hem mitoz hem de mayoz bölünme görülür?

Yalnız I
Yalnız II
II ve IV
II , III ve IV

Çözüm:

I.

Tohumda büyüme gerçekleştiği için yalnız mitoz görülür.

II.

Çiçekte mayoz bölünme ile üreme hücreleri oluşurken,zigotun mitoz bölünmeside gerçekleşir.

III.

Yaprakta büyüme gerçekleştiği için yalnız mitoz görülür.

IV.

Meyvede büyüme gerçekleştiği için  yalnız mitoz görülür.


Doğru Yanıt:

 

Soru 43:
I. Embriyonik tabakaların oluşması
II. Gen faaliyetlerinin değişmesi (farklılaşma)
III. Hücre bölünmesi
IV. Doku ve organların oluşması

İnsanın embiyonik gelişimi sırasında gerçekleşen olaylar yukarıda verilmiştir.

Bu olayların gerçekleşme sırası aşağıdakilerden hangisidir?
III - I - II - IV
II - I - III - IV
III - II - I - IV
I - II - III - IV

Çözüm:
İnsanın embiyonik gelişimi sırasında;

III. Hücre bölünmesi (mitoz) ile hücre sayısı, artar.
   I. Embriyonik tabakalar (ektoderm - mezoderm - endoderm) oluşur,
  II. Hücrelerin gen faaliyetleri, aktif gen çeşitleri değişir,
IV. Doku ve organlar meydana gelir.
 
Bu nedenle olayların gerçekleşme sırası; III - I - II - IV şeklindedir.

Doğru Yanıt:

 

Soru 44: Aşağıdakilerden hangisi Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin özelliklerinden biri değildir?
Doğal göl bakımndan en fakir bölgedir.
Yaz aylarında sıcaklık ve buharlaşma fazladır.
Akdeniz ikliminin etkisi görülmektedir.
Kayısı'nın en çok yetiştirildiği bölgedir.

Çözüm:
A, B ve C seçeneklerinde verilenler Güneydoğu Anadolu Bölgesine ait özelliklerdir.

Fakat kayısının en çok üretildiği bölge Güneydoğu Anadolu değil Doğu Anadolu'dur.

Doğru Yanıt: d

 

 
Soru 45: Karbondioksit kireç suyunu bulandırır.

Aşağıdaki tüplerden hangisi bir süre bekledikten sonra elle çalkalandığında kireç suyunun bulanmaması beklenir?

Çözüm:
A) Böcek O2'li solunum yaptığı için ortama CO2 verir ve kireç suyu bulanır.
B) Çimlenen tohumlar solunum ile CO2 verir ve kireç suyu bulanır.
C) Nohut tohumu uyku halinde olduğu için ortama CO2 vermez. Bu nedenle de kireç suyu bulanmaz.
D) Mantar solunum ile CO2 verdiğinden kireç suyu bulanır.


Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 46:
IV - V - II - I - III
IV - II - V - I - III
IV - V - III - II - I 
V - IV - III - I - II

Çözüm:


Doğru Yanıt:

 
 
Soru 47: Bira mayası hücrelerinde çoğalma ile yeni bireylerin oluşumu aşağıda şematize edilmiştir.

Bu üreme şekliyle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
Bölünme sırasında çekirdek zarı erimez.
DNA kendisini eşler.
Yeni bireyin kalıtsal bilgisi ata bireyle aynıdır.
Yeni birey ata bireyin yarısı kadar kromozom taşır.

Çözüm:
Bira mayasının üreme şekli tomurcuklanarak üremedir.
A) Şekile bakıldığında çekirdek zarı erimeden, çekirdek iki katına çıkmaktadır.
B) DNA kendisini eşlemektedir.
C) DNA kendisini eşlediği için oluşan yeni bireyin ata bireyle kalıtsal bilgisi aynıdır.
D) Yeni birey ata bireyle aynı kromozom sayısına sahiptir.


Doğru Yanıt: d

 


Soru 48:

Canlı türü

Üreme sıkılığı
yılda

Bir doğumdaki
yavru sayısı
en fazla

Yaklaşık
gebelik süresi
(gün)

Ev faresi

7 - 8

13

21

Tavşan

6 - 7

6

42

Köpek

2

10

60

Fil

2 yılda bir

1

660


Yukarıdaki tabloda verilen bilgilerle aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz?
Gebelik süresi büyük vücutlu canlılarda daha uzundur.
Çoğalma miktarı küçük vücutlu canlılarda daha fazladır.
Üreme şıklığı çevre koşulları ile ilişkilidir.
Bir doğumdaki yavru sayısı en büyük vücutlu canlıda en azdır.

Çözüm:
A) Tablodaki bilgilere göre, filin vücut büyüklğü en fazla ve gebelik süreside en uzundur. Diğer canlılarında gebelik sürelerine bakıldığında bu sonuca ulaşılabilir..
B) Fare küçük vücutlu ve bir doğumdaki yavru sayısı diğerlerinden fazla olduğu için b sonuca ulaşılabilir..
C) Üreme sıklığının çevre koşullarıyla bağlantısıyla ilişkisi tabloda bilgi verilmediğinden bu sonuca ulaşılamaz.
D) Fil bir doğumda 1 yavru yaptığı için bu sonuca ulaşılabilir.


Doğru Yanıt:

 
Soru 49: İnsanlarda yeni bir birey oluşuncaya kadar gerçekleşen bazı olaylar aşağıda verilmiştir.

I.

Zigot oluşması.

II.

Sperm hücrelerinin oluşması.

III.

Döllenmenin gerçekleşmesi.

IV.

Spermin dişi vücuduna geçmesi

Bu olayların meydana geliş sırası nasıl olmalıdır?
I - II - III - IV
II - IV - III - I
III - IV - I - II
III - II - IV - I

Çözüm:

II.

Öncelikle sperm hücresi oluşur.

IV.

Oluşan sperm dişi vücuduna geçer.

III.

Sperm dişi vücudunda yumurtayı döller.

I.

Döllenme sonucu zigot oluşur.
Bu nedenle olayların gerçekleşme sırası II - IV - III - I şeklindedir.

Doğru Yanıt:

 
Soru 50:                           
Yukarıdaki dört deney kabında gerçekleşen olay düşünüldüğünde, tohumun çimlenmesi için hangi şartlar gereklidir?

O2 ve uygun sıcaklık yeterlidir.
Su, O2 ve  düşük sıcaklık yeterlidir.
Uygun sıcaklık, Su ve O2 gereklidir.
Su ve uygun sıcaklık yeterlidir.

Çözüm:
A) O2 ve uygun sıcaklığın olduğu III. kapta çimlenme olmamıştır. O halde bu iki koşul tek başına yeterlidir.
B) Düşük sıcaklığın olduğu II. kapta çimlenme olmamıştır.
C) Uygun sıcaklık, su ve O2'nin olduğu IV. kapta çimlenme olmuştur.
D) Su ve uygun sıcaklığın olduğu I.kapta çimlenme olmadığından bu koşul yeterli değildir.


Doğru Yanıt:

 
Soru 51: Bal arılarında;

I.

Kraliçe

II.

Erkek

III.

İşçi

arılarından hangilerinde anneden ve babadan gelen genler birlikte taşınır?

Yalnız I
Yalnız III
I ve III
I, II ve III

Çözüm:

I.

Kraliçe arı 2n kromozomludur. Genlerinin birini anneden diğerini babadan alır.

II.

Erkek arı n kromozomludur. Kraliçe arının mayoz geçirmesi sonucu oluştuğundan yalnız anneye ait genleri taşır.

III.

İşçi arı 2n kromozomludur. Hem anneye hem de babaya ait genleri taşır.


Doğru Yanıt:

 
Soru 52: Kavak ve gül gibi bitkilerden kesilen dalların toprağa ekilerek yeni bireyler meydana gelmesi, aşağıdaki üreme şekillerinden hangisine örnek olarak gösterilebilir?
Tomurcuklanma
Eşeyli üreme
Çelikle üreme
Bölünerek üreme

Çözüm:
A) Kavak ve gülde tomurcuklanma görülmez.
B) Bu durum eşeysiz üremedir.
C) Bu olay çelikle üremedir.
D) Kavak ve gül bölünerek üreyemez.


Doğru Yanıt:

 
Soru 53: Aşağıdakilerden hangisi eşeysiz üreme şekline örnek olamaz?
Bira mayasının tomurcuklanarak çoğalması
Amipin bölünerek çoğalması.
Döllenme sonucu farklı özellikler taşıyan bireylerin meydana gelmesi
Bazı ağaçların taze dallarının uygun ortama alındığında yeni bitkiler meydana gelmesi

Çözüm:
A) Tomurcuklanma eşeysiz üreme şeklidir.
B) Bölünerek çoğalma eşeysiz üreme şeklidir.
C) Döllenme ile çeşitlilik sağladığından eşeysiz değil, eşeyli üreme şeklidir.
D) Verilen örnekteki üreme şekli vejetatif üremedir ve vejetatif üreme bir eşeysiz üreme şeklidir.Doğru Yanıt:

 
Soru 54:   
Yukarıdaki düzenekleri inceleyen bir öğrenci aşağıdaki hangi soruya cevap verebilir?
Çimlenme, ortamının sıcaklığına bağlı mıdır?
Çimlenme için hava gerekli midir?
Çimlenme, topraktaki nem miktarına bağlı mıdır?
Çimlenme, topraktaki güber miktarına bağlı mıdır?

Çözüm:
I. ve II. ortamda toprak nemli olduğundan çimlenme olur. III. ortamda toprak kuru olduğundan tohum uyku halindedir.
A) Bu soruya cevap verilebilmesi için II. ve III. düzeneğin tıpa ile kapalı ayrıca II. düzeneğinde içinde nemli toprak olması gerekirdi.
B) Bu soruya hava dışında tüm koşulları aynı olan I. ve II. düzenek karşılaştırılarak cevap verilebilir.
C) bu soruya cevap verilebilme için III. düzeneğin ağzı kapalı ve 20º C de olması gerekirdi..
D) Her üç düzenektede gübre olduğu içn bu soruya cevap verilemez.


Doğru Yanıt:

 
Soru 55: Bir öğrenci aşağıdaki gibi iki ayrı deney düzeneği hazırlamıştır.Buna göre öğrenci aşağıdakilerden hangisini araştırmaktadır?
Sıcaklık çimlenmeyi etkiler mi?
CO2 tutucu tohumların çimlenmesini etkiler mi?
Işıklı ortamda CO2 tutucu daha çok bulanır mı?
Hava olmadan çimlenme olur mu?

Çözüm:
A) Her iki düzenekte de sıcaklık aynı olduğundan sıcaklık etkisi araştırılmamaktadır.
B) CO2 tutucu ortamda CO2 olup olmadığını araştırır.
C) Deney düzeneklerinde ışık faktörünün dışında,diğer faktörler aynıdır.Çimlenmekte olan tohumlarda solunum yaparak CO2 ürettiklerinden kaplarda bulunan CO2 tutucusu bulanır.Bu durumda öğrenci ışıklı ve karanlık ortamda CO2 tutucusunun bulanma miktarını gözleyebilir.
D) Her iki düzeneğe de hava girişi olduğundan bu etki araştırılamaz.Doğru Yanıt:

 
Soru 56: Bir çiçekte hem dişi hem erkek organı taşıyan bitkilere erselik bitkiler denir. Bu bitkiler hem yumurta hem de polen üretebileceği için kendi kendisini dölleyebilme özelliğine sahiptir. Ancak erselik bitkilerin bir çoğu kendi erkek organlarından gelen polenin dişi organın tepeciğinde çimlenmesini engelleyici maddeler salgılar.

Bu durum aşağıdakilerden hangisini sağlamaya yönelik bir uyum olabilir?
Tohum ve meyve sayısını artırma
Olumsuz çevre koşullarından korunma
Aynı özellikte yeni bitkiler elde etme
Kalıtsal çeşitliliği artırma

Çözüm:
Erselik bir bitkinin kendi erkek organından gelen polen ile döllenmesi engellendiğinde, diğer bitkilerden gelen polenlerle döllenme şansı artacaktır, bu da farklı kalıtsal özelliklere sahip yeni bitkilerin oluşumunu sağlayacaktır.

Doğru Yanıt: d

 
Soru 57: Zigotla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Diploit (2n) kromozomludur.
Anne ve babanın özelliklerini taşır.
Mitoz bölünme geçirebilir.
Çok sayıda spermle bir yumurtanıon çekirdeklerini kaynaştırması sonucu oluşur.

Çözüm:
A) Zigot yumurta hücresi(n) ve sperm hücresinin(n) birleşmesiyle oluştuğundan 2n kromozom taşır.
B) Hem anne hem de babadan gen aldığı için ikisinin özelliğini de taşır.
C) Zigotun mitoz bölünmeler geçirmesiyle embriyo oluşur.
D) Çok sayıda spermle değil tek bir spermin yumurtayı döllemesi sonucu oluşur.


Doğru Yanıt: d

 
Soru 58:
Yukarıdaki şekilde üç farklı üreme olayı gösterilmiştir.

I.

de eksik kısımların yenilenmesi

II.

de tohumun çimlenmesi

III.

de bitkiden alınan yaprağın uygun koşullarda gelişmesi ile yeni canlılar oluşmuştur.

Bu bilgilere göre; hangilerinde oluşan yeni canlıların kalıtsal yapısı ata canlı ile tamamen aynıdır?
Yalnız I
II ve III
I ve III
I, II ve III

Çözüm:

I.

Planaryada eksik kısımların tamamalanması ile yeni canlılar oluşmuştur. Eşeysiz üreme olduğu için kalıtsal yapı değişmemiştir.

II.

Tohum eşeyli üreme sonucu oluşan bir yapıdır.Bu nedenle tohumu oluşturan ana bitki ile, tohum çimlenmesi sonucu oluşan bitkinin kalıtsal yapıları farklılık gösterir.

III.

Yeşil bitkiden alınan yaprağın gelişerek yeni bitkiyi oluşturması eşeysiz üremedir. (vejetatif üreme).
Bu nedenle I. ve III.olaylarda kalıtsal yapı değişmemiştir.

Doğru Yanıt:

 
Soru 59:
Kan gruplarını gösteren yukarıdaki soyağacında I, II, III ve IV nolu bireylerin
genotipleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

I nolu bireyin genotipi B0 dır.
II nolu bireyin genotipi AA dır.
II nolu bireyin genotipi A0 dır.
IV nolu bireyin genotipi B0 dır.

Çözüm:

A) I nolu birey anneden 0 alacağı için genotipi B0 dır.
B) II nolu birey AA olamaz. Çünkü B çocukları vardır.
C) II nolu birey A0 dır.
D) IV nolu birey babadan O alacağı B0 dır.


Doğru Yanıt:

 

 
Facebook beğen
 
Reklam
 
 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=