3.DÖNEM
2.SINIF - 1. DÖNEM DERSLERİ
DERS KODU DERS ADI AS DS T AKTS
TAR203U
ORTACAĞ VE YENİÇAĞ TÜRK
 
DEVLETLERİ TARİHİ


3 4
TAR205U
TÜRKİYE SELÇUKLU TARİHİ


3 4
TAR207U
ORTACAĞ‐YENİÇAĞ AVRUPA
 
TARİHİ


3 4
TAR209U
OSMANLI TARİHİ (1299‐1566)


3 5
TAR211U
OSMANLI MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI


3 5
TAR213U
OSMANLI TÜRKÇESİ METİNLERİ I


3 5
TAR201U
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP
 
TARİHİ I


3 3
SOS101U
     SOSYOLOJİYE GİRİŞ


                                       3 4
TAR303U
       OSMANLI TARİHİ (1876–1918)


                         3 4
TAR305U
        TARİHİ COĞRAFYA


                         3 4
İNG301U          
İNGİLİZCE I


                                                   3 3


OSMANLI TARİHİ (1300-1566)

BATI ANADOLU UÇ BÖLGESİNİN DOĞUŞU
***Osmanlı Beyliği’nin ortaya çıkış sürecini, 1071’den sonra Anadolu’nun içlerine yönelik olan Türk akınlarına ve hemen arkasından gelen göçmen gruplarına bağlamak mümkündür.
***Bu ilk Türk yerleşmesini, Selçukluların yıkılmaya yüz tuttuğu, Harezmşahların yükseldiği XII. yüzyılın ikinci yarısında yenileri izledi.
***XIII. yüzyılın yirmili yıllarında Moğolların İran ve Azerbaycan’a hakim olmalarıyla yeni ve belki de diğerlerinden daha büyük bir göç dalgası meydana geldi.
***Bu durum sa-
dece Anadolu’yu de¤il ileride onunla ba¤lant›l› olacak olan Karadeniz’in kuzey
steplerinden Balkanlar›n kuzey kesimlerine kadar ulaflan bölgeleri de ilgilendiren
geliflmelerin bafllang›c›n› teflkil etmifltir. Böylece özellikle XIII. as›rda Anadolu ile
Kuzey Karadeniz kesimi aras›ndaki irtibat ve ba¤lar daha da s›k›laflm›flt›r. Bizansl›-
lar›n Karadeniz’in kuzeyinden Balkanlara s›zan bir k›s›m Türk boylar›n› kendi hiz-
metleri alt›na almalar› ve bunlar›
bölgesindeki siyasi oluflumlara karfl› kullan
-
mak üzere Bat› Anadolu’ya geçirmeleri, s›n›r boylar›nda yeni bir sosyal kar›fl›ma
yol açarak bu kesimde ortaya ç›kan beyliklerin güçlenmesinde yahut kolayca ge-
nifllemesinde belirleyici rol oynam›fl olmal›d›r.
‹lhanl› bask›s› sonucu Selçuklu Devleti da¤›l›rken, iç bölgedeki yaylaklar›n›
kaybeden Türkmen boylar›, Anadolu’nun bat› uç kesimlerine y›¤›lmaya bafllam›fl-
lard›r. Kuzeydo¤u Anadolu’nun da¤l›k kesimleriyle Kastamonu bölgesinden Antal-
ya’ya kadar uzanan hat, Türkmen boylar›yla dolup taflm›flt›r. Bu Türkmen boylar›
basit birer göçebe kabile durumunda de¤illerdi. Onlar Harezmflahlar›n, Selçuklula-
r›n ve di¤er Türk beyliklerinin idaresi alt›nda bulunmufllard›, idari, askeri yap›dan
haberdar idiler. Ayr›ca bir k›sm› 1240’larda Anadolu tarihi bak›m›ndan büyük öne-
mi haiz
Babaî ‹syan›’na
kat›lm›fllard›.
Yanlar›nda dervifl, baba, fleyh gibi dini ve kültür hayatlar›nda rol oynayan züm
-
reler de yer al›yordu. Bunlar kendi anlay›fllar› ve alg›lay›fllar› çerçevesinde bir ‹sla-
mî düflünceyle manevi gücü takviye ediyorlard›. Bu kat› gibi görünen manevi yap›
asl›nda yumuflak bir birlikteli¤i sa¤layacak unsurlarla bezenmiflti ve yerli unsurlarla
belirli noktalarda uyum gösterebilecek bir karakter tafl›yordu. Yani bu guruplar ka-
t› bir ‹slamî anlay›flla hareket etmiyorlar,
cihat-gaza
prensibini, bugün bilinen an-
lamda de¤il daha yumuflak ve bütünlefltirici tarzda benimsemifl görünüyorlard›.


 
Facebook beğen
 
Reklam
 
 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=