BİLİM (TEST)
 
Soru 1: Aşağıdaki grafikte  heterotrof olarak yaşayan A ve B canlılarının sıcaklık değişimine bağlı olarak kullandıkları oksijen miktarı gösterilmiştir.A ve B canlılarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlış açıklamadır?
Sıcaklık artışı A canlısında metabolizmayı hızlandırır.
30 ºC'den sonra B canlısının besin tüketimi azalır.
A soğukkanlı bir canlı olabilir.
A canlısının sıcaklık artışına bağlı olarak ürettiği karbondioksit miktarı azalır.

Çözüm:
A) sıcaklık arttıkça A'nın kullandığı O2 arttığından metabolizması hızlanır.
B) 30 ºC'den sonra B'nin kullandığı O2 miktarı düştüğünden besin tüketimi azalmıştır.
C) A'nın metabolizması sıcaklığa bağlı arttığı için A soğukkanlı olabilir.
D) Sıcaklık artışına bağlı A'nın ürettiği CO2 miktarı azalmaz, artar.


Doğru Yanıt: d

 
 

 
Soru 2: Grafik ,bir bölgede yıl içinde iki farklı kuş türünün sayıca dağılımlarını göstermektedir.

Bu grafiğe göre aşağıdaki bilgilerden hangisi söylenemez?
M türü Kış mevsimini başka bölgede geçirir.
K türü bu bölgede sürekli yaşayabilir.
K türü kış mevsimi şartlarına daha fazla uyum sağlamıştır.
Her iki tür de sonbaharda başka bölgeye göç eder.

Çözüm:
A) Toprak derinliği arttıkça en yüksek ve en düşük sıcaklık değerleri birbirlerine yaklaşır.
B) K türü her mevsim bu bölgededir.
C) K türü kışınk göç etmediği için kışa uyumu M 'den yüksektir.
D) K türü göç etmez.


Doğru Yanıt: d

 
 

 
Soru 3: Aşağıdaki hücresel organellerden hangisi virüs dışındaki bütün canlı hücrelerde bulunur?
Endoplazmik retikulum
Ribozom
Lizozom
Sentrozom

Çözüm:
A) Endoplazmik retikulum yalnızca ökaryotlarda bulunur, prokaryotlarda bulunmaz.
B) Ribozom bütün canlılarda bulunan protein sentezinden sorumlu organeldir.
C) Lizozom prokaryot canlılarda bulunmaz.
D) Sentrozom prokaryot canlılarda ve bitkilerde bulunmaz.


Doğru Yanıt:

 
 

 
Soru 4:        
Yukarıdaki grafikte sıcaklığa bağlı dört farklı böcek türünün birey sayılarında meydana gelen değişimler gösterilmiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A ve D türleri aynı sıcaklıkta yaşayabilirler.
Bütün türlerin ortak olarak yaşadığı bir sıcaklık derecesi vardır.
B ve C türünün yaşayabildiği optimum sıcaklık aynıdır.
Düşük sıcaklığa en dayanıklı tek tür A türüdür.

Çözüm:
A) Grafiğe göre A ve D türlerinin yaşadığı ortak bir sıcaklık derecesi yoktur.
B) A ve D türlerinin yaşadığı ortak sıcaklık olmadığı için bütün  türlerin aynı sıcaklıkta yaşayabildiği söylenemez.
C) B ve C türleri en yüksek birey sayısına aynı sıcaklıkta ulaştıklarından optimum sıcaklık dereceleri aynıdır.
D) Düşük sıcaklığa en dayanıklı  A ve B türleridir.


Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 5: Aynı bölgede yaşayan bir böcek türünün erkek ve dişi bireylerinin sıcaklığa bağlı dağılımları aşağıdaki grafikte verilmiştir.

Grafiğe göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Dişi bireyler en yüksek birey sayısına erkek bireylerden daha yüksek sıcaklıkta ulaşmıştır.
25-35 oC arasında bu böcek türüne ait döllenmiş yumurta olamaz.
Yüksek sıcaklığa dişiler erkeklerden daha dayanıklıdır.
Sıcaklığın sürekli artışı erkek ve dişi böcekleri olumsuz etkiler.

Çözüm:
A)

Dişi bireyler en yüksek birey sayısına 45 oC de, erkek bireyler ise 35 oC de ulaşmıştır.

B)

25-35 oC arasında erkek ve dişi böcekler olduğu için bu bireyler çiftleşerek döllenmiş yumurta oluşturabilir.

C)

Dişi bireyler 50 oC'ye kadar erkek bireyler ise 45 oC'ye kadar dayanmaktadır.

D)

Sıcaklığın sürekli artması bir süre sonra erkek ve dişi bireylerin sayısının azalmasına neden olmuştur.Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 6:

Özdeş yapılı üç genç bitkiyle yukarıdaki deney düzeneğini kuran ve on gün süreyle gözlemler yapan bir bilim adamı, aşağıdaki sorulardan hangisine cevap aranaktadır?
Işığın şiddeti fotosentezi etkiler mi?
Toprak bileşiminin bitki gelişmesine etkisi var mı?
Bitkinin büyüme ve gelişmesi, ışık alma yönüne göre değişir mi?
Işığın dalga boyu ve etki süresi bitkinin büyümesini etkiler mi?

Çözüm:
A) Bilim adamı ışık şiddetinin etkisini araştırsaydı, farklı dalga boylarında ışık kullanırdı.
B) Toprak bileşimi etkisini araştırsaydı, deneyde farklı içerikli topraklar kullanırdı.
C) Işık alma yönü araştırılmaktadır. Çünkü bitkilere farklı yönlerden ışık verilmektedir.
D) Farklı dalga boylu ışık ve farklı süre kullanılmalıydı.


Doğru Yanıt:

 
 

 
Soru 7: Çeşitli besinlerin 100 er gramındaki protein miktarı grafikte gösterilmiştir.

Grafikteki değerlere göre aşağıdaki yemeklerden hangisi proteince daha zengindir?

Kıymalı yumurta
Yoğurtlu ıspanak
Zeytinyağlı taze fasulye
Pirinç pilavı

Çözüm:
A) Et ve yumurtada protein miktarı en fazla olduğundan kıymalı yumurta proteince zengindir.
B) Ispanakta (yeşil sebze) protein miktarı düşüktür.
C) Zeytinyağı ve fasulye de protein miktarı düşüktür.
D) Protein miktarı en düşük besin pirinçtir. 


Doğru Yanıt:

 
 

 
Soru 8:

Tabloda organilleri verilen çekirdekli K , L ve M hücreleri için aşağıdakilerden hangisi ortak özillik değildir.?

Protein sentelzme
Kendi besini sentezleme
Nükleik asit sentezleme
Enerji kullanma

Çözüm:
A) 3 hücrede 'de ribozom olduğundan proteğin sentezi ortaktır.
B) K ve M 'de Kloroplast olmadığından besin sentezi ortak değildir.
C) Tüm canlı hücreler N , A sentezler
D) Tüm canlı hücreleri enerji kullanır.


Doğru Yanıt:

 
 

 
Soru 9:

Aşağıdakilerden hangisi yapısal olarak canlı bir hücre ya da hücreler topluğu sayılmaz?


Virüs
Bakteri
Mantar
Bitki

Çözüm:
A) Virüsler metabolizmaları ve enzim sistemleri olmadığı için canlı değildir.
B) Bakteriler canlıların sahip olduğu tüm özellikleri taşır.
C) Mantarlar canların sahip olduğu tüm özellikleri taşır.
D) Bitkiler canlıların sahip olduğu tüm özellikleri taşır.


Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 10: Aşağıdakilerden hangisi bütün canlıların ortak özelliği değildir?
Oksijenli solunum
Uyarılara tepki verme
Üreme
Beslenme

Çözüm:
A) Canlıların bir kısmı oksijenli solunum bir kısmı ise oksijensiz solunum yapar.
B) Bütün canlılar uyarılara tepki verir.
C) Bütün canlılar nesillerini sürdürmek için ürer.
D) Bütün canlılar yaşamak için beslenir.


Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 11: Aşağıda pepsin enziminin en iyi çalıştığı pH aralığı gösterilmiştir.

   

Buna göre, pepsin enzimiyle ilgili olarak,

  I. Asidik ortamda iyi çalışır.                                                   
 II. Bütün pH ortamlarında çalışır.
III. pH arttıkça reaksiyon hızı artar.

yorumlarından hangileri yapılır?
Yalnız I
I ve II
I ve III
II ve III

Çözüm:
  I. Grafiğe göre pepsin enzimi en iyi asidik ortamda  çalışır.   
 II. Pepsin pH 7' den sonra çalışmaz.
III. Grafiğe göre pH arttıkça enzimin çalışması belli bir noktadan sonra azalır.
Bu nedenle yalnız I doğrudur.

Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 12: Aşağıdakilerden hangisi canlı organizmaların tamamında gerçekleşen olaylardan biri değildir?
Enerji üretmek
Heterotrof beslenmek
Protein sentezlemek
Hücre zarıyla madde alışverişi yapmak

Çözüm:
A) Bütün canlılar enerji üretir.
B) Bazı canlılar heterotrof yani tüketici iken, bazı canlılar ototrof yani üreticidir. Bu nedenle heterotrof beslenme tüm canlılarda görülen ortak bir özellik değildir.
C) Tüm canlılar ribozomlarında protein sentezler.
D) Tüm canlılar hücre zarları ile madde alışverişi yapar.


Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 13:
I. X ve Y türlerinin yaşayabileceği sıcaklık dereceleri birbirine yakındır.
II. Z türü ,soğuğa X ve Y den daha dayanıklıdır.
III. X ,Y ve Z türlerinin en fazla birey sayısına ulaştıklarlı sıcaklıklar farklıdır.
IV. X türü,yüksek sıcaklığa  Y ve Z türlerinden daha dayanıklıdır.

Yukarıdaki veriller dikkate alınarak çizilen X , Y , Z türlerine ait "birey sayısı ile sıcaklık " arasırdaki ilişkiyi gösteren grafik hangisidir.

Çözüm:
A) Z türü yüksek sıcaklığa X'den daha dayanıklı değildir
B) X ve Y'nin yaşadığı sıcaklık derecelerinin birbirine yakındırZ soğua diğerlerilnden daha dayanıklıdır.X yüksek sıcaklığa diğerlerinden daha dayankırladır.
C) Y yüksek sıcaklığa X 'den dahada dayanıklı değildir.
D) Z soğuğa X ve Y'den daha dayanıklı olmalıydı.


Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 14: Bir canlıda protein sentezi gerçekleşiyorsa;

I.

Çekirdek

II.

Mitokondri

III.

Hücre zarı     

yapılarından hangileri kesin olarak bulunur?

Yalnız III
I ve II
I ve III
II ve III

Çözüm:
I. Protein sentezi için çekirdeğe ihtiyaç yoktur.
II. Protein sentezi için mitokondriye gerek yoktur.
III. Protein sentezi tüm hücrelerde gerçekleşir ve her hücrenin hücre zarı vardır.

Bu nedenle yalnız III kesin bulunur.


Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 15: Aşağıdakilerden hangisi her calının kendine özgü yapısıdır?
DNA
Glukoz
Ribozom
Nişasta

Çözüm:
A) DNA şifresi tüm canlılarda farklılık gösterir. her canlı kendine özgü DNA molekülü taşır.
B) Glukozun yapısı tüm canlılarda aynıdır.
C) Ribozom tüm canlılarda aynı yapı gösterir.
D) Nişasta tüm canlılarda aynı yapı gösterir.


Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 16: Canlılarda beslenme şekilleri:

•Üretici
•Tüketici
•Hem üretici hem tüketici şeklindedir.

Canlılarda bu beslenme şekillerine göre bütün canlılarda;

I. İnorganik maddelerden besin sentezi 
II. Besin tüketimi
III. Besin sentezi ve yıkımı

hangileri ortaktır?

Yalnız II
I ve II
I ve III
II ve III

Çözüm:
I. İnorganik maddeleri besine sadece üreticiler çevirir.
II. Bütün canlılar besin tüketir.
III. Sadece üreticiler besin sentezler.
Bu nedenle yalnız II ortaktır.


Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 17:
  I. A türü düşük pH derecesine B ve C türlerinden daha dayanaklıdır.
 II. B ve C türlerinin en fazla birey sayısına ulaştıkları pH dereceleri aynıdır.
III. C türüne ait bireyler B türüne ait bireylere göre çok daha geniş pH aralığında yaşamaktadır.
 IV. A ile C türünün yaşayabildiği ortak pH derecesi varken A ile B' nin yaşadığı ortak pH derecesi yoktur.

Yukarıda A, B ve C türlerinin dağılım gösterdiği pH dereceleri ile ilgili bilgiler verilmiştir. Buna göre, A, B, C türlerine ait "birey sayısı - pH" arasındaki ilişkiyi gösteren grafik aşağıdakilerden hangisidir?

Çözüm:
A) Bu grafikte A ile C türünün ortak yaşayabildiği pH derecesi yoktur.
B) Verilen bilgilerin hepsi bu grafikte görülmektedir.
C) B ve C türlerinin en fazla birey sayısına ulaştıkları pH derecesi aynı olmadığından bu grafik doğru değildir.
D) Bu grafikte;
A ile B türlerinin yaşadığı ortak pH derecesi vardır.
B ile C türlerinin en fazla birey sayısına ulaştığı pH dereceleri birbirinden farklıdır.


Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 18: Şekil -1 de  K , L, M , N  canlıların en il gelişim gösterdiği sıcaklıklar ,şekil-2 de isebir bölgede mevsimlee göre sıcaklık dağılımı verilmiştir.


Bu verilere göre K , L ,M , N canlılardan hangisi bu bölgede hem ilkbahar hem de sonbahar en iyi gelişimi gösterir?

N
M
L
K

Çözüm:
Şekil -2 'de ilkbaharda sıcaklık 10 - 25 ºC arasında değişmektedir.

Şekil -1 'de bu sıcaklıklar arasında en iyi gelişimi  L caknlısı göstermiştir.

Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 19: Aşağıdaki grafikte heterotrof olarak yaşayan A ve B canlıların sıcaklık değişime bağlı  olarak kullandıkları oksijen miktarları gösterilmiştir.
A ve B canlılarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlış açıklamadır?
Sıcaklık artışı A canlısında metabolizmayı hızlandırır.
30ºC 'den sonra Bcanlısının besin tüketimi azalır.
A soğukkanlı bir canlı olabilir.
A canlısının sıcaklık artışına bağlı olarak ürettiği karbondioksit miktarı azalır.

Çözüm:
A) Sıcaklık artıkça  A'nın kulandığı O2 arttığından metobilizması hızlanır.
B) 30ºC 'den sonra 3 'nin kullandığı O2miktarı düştüğünden besin tüketimi azalmıştır.
C) A'nın metobolizması sıcaklığa bağlı artığı için A  soğukkanlı olabilir. 
D) Sıcaklık artışına bağlı A'nın ürettiği CO2  miktarı azalmaz, artar.


Doğru Yanıt: d

 
 
 
Soru 21: Doğada bazen yakın türler arasında çiftleşma gerçekleşerek melez bireyler ortaya çıkmaktadır.Grafikte,birbirine yakın akraba beş kurbağa türünün aktif çiftleşme periyotları verilmiştir.

Buna göre hangi türler arasında melez birey ortaya çıkma olasılığının daha fazla lması beklenir?
I.ve II.
II.ve III.
III.ve IV.
IV.ve V.
 
 
Soru 23: Aşağıdaki tabloda 4 farklı merkezin temmuz ayı sıcaklık ortalamaları,yükselti değeri ,nem oranları ve rüzgarlı gün sayıları gösterilmilştir.

Merkezler  Temmuz ayı sıcaklık      Yükselti (m)       Nem oranı %  Rüzgarlı süre(dk)

 I

23 ºC

0

%75

102

II

31ºC

800

%15

250

III

28ºC

0

%50

50

IV

27ºC

0

%40

60Buna göre, bir araştırmacı kurak ve rüzgarlı olan bölgelerdeki bitkilerin terlemeyle daha fazla su kaybettiğini göstermek istiyorsa; yukarıdaki Türkiye haritasında işaretli noktalardan hangilerinde yetişen aynı özelliklere sahip iki bitkiyi karşılaştırdığında en iyi sonuç alır?
 
I ve II
II ve III
I ve IV
III ve IV

Çözüm:
Araştırmacı kurak ve rüzgarlı bölgelerde bitkinin terlemeyle daha fazla su kaybettiğini tesbit etmek istiyorsa, kurak ve çok rüzgarlı iki bölgeden alacağı aynı özelliklere sahip  iki bitkiyi karşılaştırdığında en iyi sonuç alabilir.

Tabloda bu özelliklere uygun bölgelerin harita üzerindeki yeri I. ve II. noktalardır.


Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 24:


Grafikte aynı bölgede yaşayan iki farklı böcek türünün sıcaklığa bağlı açılan yumurta sayıları verilmiştir.

Buna göre, X ve Y böcek türlerinin yumurtalarının en fazla sayıda açıldığı ortak sıcaklık aralığı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
5 - 10
10 - 15
15 - 20
20 - 25

Çözüm:
A) 5ºC 'de X türünün yumurtaları açılmadığı için bu sıcaklık  uygun değildir.
B) 10 - 15ºC 'de X ve Y türlerinin yumurtaları açılmaktadır.  Ancak en iyi sıcaklık aralığı değildir.
C) 15 - 20ºC X ve Y türlerinin yumurtaların açıldığı en iyi ortak sıcaklıktır.
D) 25ºC 'de Y türünün açılan yumurta sayısı azaldığından bu sıcaklık uygun değildir.


Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 25:
I. X ve Y türlerinin yaşayabileceği sıcaklık dereceleri birbirine yakındır.
II. Z türü ,soğuğa X ve Y den daha dayanıklıdır.
III. X ,Y ve Z türlerinin en fazla birey sayısına ulaştıklarlı sıcaklıklar farklıdır.
IV. X türü,yüksek sıcaklığa  Y ve Z türlerinden daha dayanıklıdır.

Yukarıdaki veriller dikkate alınarak çizilen X , Y , Z türlerine ait "birey sayısı ile sıcaklık " arasırdaki ilişkiyi gösteren grafik hangisidir.

Çözüm:
A) Z türü yüksek sıcaklığa X'den daha dayanıklı değildir
B) X ve Y'nin yaşadığı sıcaklık derecelerinin birbirine yakındırZ soğua diğerlerilnden daha dayanıklıdır.X yüksek sıcaklığa diğerlerinden daha dayankırladır.
C) Y yüksek sıcaklığa X 'den dahada dayanıklı değildir.
D) Z soğuğa X ve Y'den daha dayanıklı olmalıydı.


Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 26:
CO2 gazı kireç suyunu bulandırır. Buna göre şekildeki deney düzeneğini hazırlayıp 20 oC de bırakan bir araştırmacı bir süre sonra kireç suyunun bulandığını gözlüyor.

Araştırmacı bu deneyi hangi soruyu cevaplamak için yapmış olabilir?
Tohumlar solunum yapar mı?
Tohumlar çimlenirken CO2 kullanır mı?
Ortam sıcaklığı solunumu etkiler mi?
Kireç suyu çimlenme için gerekli mi?

Çözüm:
A) Kireç suyunun bulunması topulların CO2 ürettiğini gösterir. CO2 ise solunum ile üretildiğinden tohumlar solunum yapar mı? sorusu yanıtlanabilir.
B) Tohumlar çimlenirken CO2 kullansaydı; kireç suyu bulanmazdı.
C) Bu soruya cevap bulmak için farklı sıcaklıklara sahip iki düzenek kurmak gerekir.
D) Tohumlar çimlenme sırasında kireç suyu kullanmaz.


Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 27:
Yukarıdaki deneyde bitkinin büyümesine etki eden faktörlerden  hangisi incelenmektedir?
Oksijen
Su
Işık
Madensel tuzlar

Çözüm:
Bu tarz sorular çözülürken deney düzeneklerinde miktarı farklı olan faktör aranmalıdır. Bu deneyde ise saksı bitkilerine faklı bir madensel tuz verildiği için, madensel tuzların bitki gelişimi üzerine etkisi araştırılmıştır.

Doğru Yanıt: d

 
 
 
Soru 28: Solunumda amaç aşağıdakilerden hangisidir?
Besin üretmek
Oksijen üretmek
Enerji üretmek
Karbondioksit üretmek

Çözüm:
A) Besin fotosentez ile üretilir.
B) O2 fotosentez ile üretilir.
C) Solunumun amacı enerji üretmekdir. 
D) CO2 solunumda yan ürün olarak oluşur.


Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 29: "Canlılar değişen ortam koşullarına belirli sınırlar içinde uyum yapılabilme yeteneğine sahiptir."

Buna göre bulunduğu dış ortamın tuzluluk oranına bağlı olarak kanındaki tuz oranını %1 ve %3 arasında değiştirebilen bir istakoz türünün kanındaki tuz oranının, ortamın tuzluluğuna bağlı olarak değişimi aşağıdaki grafiklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Çözüm:
İstakoz türünün kanındaki tuz oranı %1 ve %3 arasında değişmektedir. Sudaki tuz oranı %3'ün üstüne çıktığında istakozun kanındaki tuz oranı %3'de kalacağından, doğru grafik A şıkkında verilmiştir.
Diğer grafiklerde ise kandaki tuz oranı %3'ün üstündedir. İstakozun bu durumda yaşamı tehlikeye girer.

Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 30:
  • Parazit bakteri
  • Fotosentez yapan bakteri
  • Saprofit bakteri

Yukarıdaki canlılar uygun koşullarda aşağıdakilerden hangisini ortak olarak gerçekleştiremez?Solunum yapma
Protein sentezleme
ATP üretme
CO2 tüketme.

Çözüm:
A) Bütün canlılar solunum yapar.
B) Bütün canlılar protein sentezler.
C) Bütün canlılar ATP üretir.
D) CO2 'yi verilen canlılardan sadece fotosentez yapan bakteriler tüketir.


Doğru Yanıt: d

 
 
 
Soru 31:

Yukarıdaki grafiğe göre aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur?

I. aralıkta canlı sayısında artış gözlenmez.
II. zaman aralığında birey sayısındaki artış, III. zaman aralığından fazladır.
III. zaman aralığında ölen canlı sayısıyla doğan canlı sayısı birbirine eşittir.
IV. zaman aralığında canlı sayısında azalma görülür.

Çözüm:
A) I. aralıkta canlı sayısında artış gözlenir.
B) II. zaman aralığında birey sayısındaki artış III. aralıktakinden fazladır.
C) III. zaman aralığında doğan canlı sayısı, ölen canlı sayısından fazladır.
D) IV. zaman aralığında ölen ve doğan birey sayısı birbirine eşit olduğu için canlı sayısı sabittir.


Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 32:
  I. Solunum yapmak
 II. Klorofil içermek
III. Hücrelerden ouşmak
IV. Glikoz üretmek

Yakarıda verilen özelliklerden hangileri tüm canlılarda ortaktır?

I  ve III
II ve IV
III ve IV
I, III ve IV

Çözüm:
I. Tüm canlılar solunum yapar.
II. Sadece Fotosentez' ler klorofil içerir.
III. Tüm canlılar hücrelerden oluşur.
IV. Yalnızca otoroflar glikoz üretir, I ve III.ortaktır.


Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 33:

 

 

Aşağıdaki grafikte bazı böcek türlerinin yüksekliğe bağlı dağılımları verilmiştir.Grafikte verilen bilgilere göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

Deniz seviyesinden, yükseklere doğru  böcek türlerinde çeşitlilik azalmaktadır. 
I.ve II. türlerin yaşayabildikleri ortak yükseklik vardır.
1000 metre yükseklik tüm türler için en idealdir.
III.ve V türlerin 4000 metre yüksekliğe uyum yetenekleri IV.türden fazladır.

Çözüm:
A) Deniz seviyesinden yükseklere doğru çıkıldıkça I,II ve IV. türlere rastlanmadığından tür çeşidi azalır.
B) I. ve II. türler 1000 metrenin altında birlikte yaşayabilirler.
C) 1000 metre yükseklikte I. tür yaşamadığından tüm türler için ideal değildir.
D) III. ve V. türler 4000  metreden daha fazla yükseklikte yaşayabilirken IV. türe bu bölgede rastlanmamaktadır.


Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 34: Yankdaki grafik bir bölgedeki kuş sayısınnın yıllara göre dağılımını göstermektedir Bu dağılamın sebeplerini araştıran bir bilim adamı ,o bölgede aşağıdaki grafiklerde ifade edilen faktorlerle ilgili araştırma yapıyor.Buna göre, hangi grafekteeki faktör,kuş sayısını daha fazla etkilemiştir?


Çözüm:

        Grafikte kuş sayısı giderek azalmıştır.

A) Hava sıacaklığındaki değişim çok olmadığı için kuş türünü fazla etkilemez.
B) Kuşların azaldığı zaman diliminde çevre kirliliği çok büyük artış gösterdiğinden kuşlar en çok bu durumdan etkilenir.
C) İnsan nüfusunun azalması kuşları olumsut etkilemez.
D) Yırtıcı hayvan sayısının azalması kuşları olumsuz etkilemez.


Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 35: Anne karnında gelişen fetüs metabolizmasını devam ettirmek için gerekli olan,

I.

Oksijeni, plasenta yoluyla annesinin kanından alır.

II.

Atıkları, böbreklerini kullanarak dış ortama atar.

III.

Büyük molekülleri, sindirim sistemini kullanarak sindirir.

yukarıdaki ifadelerin hangileri doğrudur?

Yalnız I
I ve II
I ve III
I, II ve III

Çözüm:

I.

O2, plesanta ile anne kanından alınır.

II.

Fetüsün atıkları plesanta ile anne kanına geçer ve bebeğin değil annenin böbrekleriyle atılır.

III.

Fetüsün sindirim sistemi çalışmaz. Sindirilmiş besinleri anne kanından alınır.


Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 36: K ve M buğdaylaırının ekil zamanlarını ve gelişimlerini şematik olarak gösteren yukarıdaki tablo bir çiftçiye verilmiştir.

Çiftçinin bu tablo ile ilgili yaptığı yorumlardan hangisi doğrudur?
İlkbaharda yapılan ekimler her zaman verimsizdir .
M   buğdayı, ilkbaharda ekildiğinde iyi gelişim gösterir.
Sonbaharda ekilen her iki buğday türü de yazın iyi gelişim gösterir.
K buğdayı ilkbahard ekildiğinde daha iyi gelişim gösterir.

Çözüm:
A) ilkbaharda  K  buğdayından verim alınnır.
B) İlkbaharda ekilen  M  buğdayından verim alınır.
C) Sonbaharda ekilen  M  buğdayından verim alınmaz.
D) K   Buğdayı sonbaharda ekildiğinde daha iyi verim alınır.


Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 37: Bütün hücrelerde ribozom bulunur gerçeğine göre, bütün hücrelerde aşağıdaki olaylardan hangisinin gerçekleşmesi beklenir?
Prtoein sentezi
Fotosentez
Eşeyli üreme
Oksijen üretme

Çözüm:
A) Ribozom, protein sentezi olduğu için bütün hücrelerin protein sentezi yapması beklenir.
B) Ribozomun fotosentezle ilgisi yoktur.
C) Ribozomun üreme ile ilgisi yoktur.
D) Ribozom oksijen üretmez.Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 38: Bütün canlılar enerji ihtiyaçlarını karşılamak için sürekli solunum yapar.

Solunumun kesintisiz olarak yapılması;


I. 

Canlılığın devamını sağlama

II. 

Kalıtsal çeşitliliği artırma

III. 

Bir çok metabolik faaliyet için enerji elde etme

olaylarından hangilerini gerçekleştirmeye yöneliktir?
Yalnız I
I ve II
I ve III
II ve III

Çözüm:

I.

Canlıların   yaşamak için enerjiye ihtiyacı vardır.

II.

Solunumun çeşitliliğe katkısı yoktur.

III.

Solunum ile elde edilen enerji metabolik olaylarda kullanılır. 
B
BBBdd


Doğru Yanıt:

 
 
Soru 39: Bir tatlı su ekosisteminde suyun sıcaklığına bağlı olarak X, Y ve Z türlerinin birey sayılarında meydana gelen değişiklikler aşağıdaki grafikte verilmiştir.

Buna göre,

I.

Tür sayısı mevsimlere göre artıp azalır.

II.

X türüne ait bireyler Y türüne ait bireylere göre daha iri vücutludur.

III.

Y türüne ait bireylerin sayısındaki artış Z türüne ait bireylerin sayısında azalmaya yol açar.

yorumlarından hangileri yapılabilir?

Yalnız I
Yalnız II
I ve III
II ve III

Çözüm:

I.

Mevsimlere bağlı olarak suyun sıcaklığı değiştiğinden dolayı X, Y ve Z türlerinin sayısı da grafiğe bakıldığında değişmiştir.

II.

Grafiğe bakılarak X, Y ve Z türlerinin vücut büyüklüğü hakkında yorum yapılamaz.

III.

Y türünün artmaya başladığı 10 - 15 oC sıcaklıkta Z türü de artmaktadır. 


Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 40:
Aynı ortam koşullarına
konulan X, Y ve Z tohumlarının çimlenme hızlarındaki değişim aşağdaki grafiklerde verilmiştir.

Buna göre
I. Çimlenmesini en geç tamamlayan Z tohumudur.
II. Çimlenme zamanlarının farklı olması,tohumların kalıtsal yapılarının farklı olmasından kapnaklanabilir.
III. X, Y  ve Z tohumları maksimum  çimlenme hızlarına 2a anınıda ulaşmıştır.

 
yargılarından hangileri söylenebilir?
Yalnız II
I ve II
I ve III
I, II ve III

Çözüm:
I. Xa
Y2a
Z5a  kadar sürede çimlenmesini tamamlamtır.
II. Çimlenme süresi tohumların kalıtsal yapısına bağlıdır.
III. Sadece Y maksimum çimlenme hızına 2a 'da ulaşmıştır.

Bu nedenle I ve II doğrudur.

Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 41:    
Yukarıdaki grafikte parathormon ve kalsitonin hormonunun kandaki seviyeleri ve buna bağlı kanın kalsiyum miktarında gerçekleşen değişim verilmiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Kanda parathormon artarsa  kalsitonin artar.
Parathormon ve kalsitonin kanda kalsiyumun normal değerlerde tutulmasını sağlar.
Parathormon ve kalsitonin birbirine ters etki gösteren hormonlardır.
Kanda kalsiyum miktarı artarsa parathormon miktarı azalır.

Çözüm:
Grafiğe göre;
A) Kanda parathormon artarsa kalsitonin azalır.
B) Kalsiyum seviyesinin normal değerlerde tutulmasını her iki hormon birlikte sağlar.
C) Parathormon kanda kasiyumu artırırken, kalsitonin azaltır. Bu nedenle birbirlerine zıt çalışırlar.
D) Kanda kalsiyum arttığında kalsitonin hormonu fazla kalsiyumun kemiklere geçmesini sağlar. Bu nedenle kanda kalsiyum miktarı arttığından parathormon azalır.


Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 42: Tüm canlılarda ortak olarak gözlenen hareketle; bazı canlılar yer veya ortamlarını (aktif hareket), bazıları da yön veya durumlarını (pasif hareket) değiştirirler.

Aşağıdakilerden hangisi pasif hareketlere örnektir?
Köklerin topraktaki su veya gübreye doğru hareketi
Kuşların kanatlarıyla yuvalarına doğru hareketi
Solucanın sürünerek besine doğru hareketi
Öglenanın kamçısıyla ışığa doğru hareketi

Çözüm:
A) Bitki bu şekilde yer değiştiremez, yön ve durum değiştirir.
B) Kuşlar kanat çırparak yer değiştirir.
C) Solucan sürünerek yer değiştirir.
D) Öglena kamçısı ile yer değiştirir.


Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 43: Canlıların ortak özelliklerinden  biri de uyarılara karşı cevap vermesidir.
Tabloda bazı canlıların çeşitli uyarılara karşı verdikleri tepkiler bulunmaktadır.

Canlı Uyarılar Tepki
Öğlena Işık Yerdeğiştirme
Hayvan Kimyasal madde Yerdeğiştirme
Ayçiçeği Bitkisi Işık Yönelme

Buna göre canlılar;
   I. Farklı uyarılara aynı tepkiyi verebilirler.
  II. Aynı uyarılara farklı tepkiler verebilirler.
 III. Uyarılara aktif hareketle tepki verebilirler.

ifadelerinden hangileri doğrudur?Yalnız I
Yalnız III
I ve III
I,II ve III

Çözüm:
I. Öğlena ışığa karşı, hayvan ise kimyasal maddeye karşı yerdeğiştirme hareketiyle tepki vermektedir.
II. Öğlena ışığa yer değiştirme Ayçiçeği bitkisi ise ışığa yönelme ile cevap vermektedir.
III. Hayvanın  kimyasal maddeye karşı verdiği tepki aktif harekettir.

Bu nedenle üç öncülde doğrudur.

Doğru Yanıt: d

 
 
 
Soru 44:

Bir besin maddesi ne kadar çok yağ içerirse o kadar fazla enerji verir.Ne kadar çok su içeririse,o kadar az enerji verir.

Yukarıdaki grafik eşit miktardaki çeşitli besinlerin enerji değerini göstermektedir.
Buna göre,  en fazla yağ içeren besinle ,en fazla su içenen besin hangisinde verilmiştir?

N - R
L - K
T - O
M - P

Çözüm:
En fazla enerji veren   M  maddesi oldundan
En fazla yağ içeren  M  maddesidir.
En az enerji veren  P  maddesi oyduğundan 
En çok su içeren  P  maddesidir. 

Doğru Yanıt: d

 
 
 
Soru 45: Canlılardaki beslenme şekilleri;
  • Üretici
  • Tüketici
  • Hem üretici, hem tüketici
şeklindedir.

Canlılardaki bu beslenme şekillerine göre bütün canlılarda;

I.

inorganik maddelerden organik madde sentezi

II.

Besin tüketimi

III.

Besin sentezi ve yıkımı

hangileri ortaktır?
Yalnız II
I ve II
I ve III
II ve III

Çözüm:

I.

İnorganik maddeleri organik maddelere sadece üreticiler çevirir.

II.

Bütün canlılar besin üretir.

III.

Sadece üreticiler besin sentezler.

Bu nedenle yalnız II ortaktır.

Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 46:
  
Bir öğrenci içerisinde Nişasta, Pankreas çözeltisi, iyot ve su bulunan iki cam tüp sıcaklıkları 90ºC ve 37ºC olan cam beher üzerine koyarak yukarıdaki deney düzeneklerini hazırlanıyor.
 
Başlangıçta her iki tüpte mavi - mor renk oluşumu gözlenirken bir süre sonra 
 
I. tüpte   rengin değişmediği
II.tüpte  rengin kaybolduğu tespit ediliyor.

(Nişasta iyot ile mavi - mor renk verir. )
(Pankreas çözeltisi nişastayı sindiren enzimi taşır.)

Buna göre deneyle ilgili aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz?
I. tüpte nişasta değişime uğramamıştır.
II.tüpte nişasta enzimler tarafından sindirilmiştir.
Yüksek sıcaklık nişastanın yapısını bozar.
Pankreas çözeltisi 37ºC'de çalışabilir.

Çözüm:
A) I.tüpte rengin değişmemesi nişastanın sindirilmediğini gösterir.
B) II. tüpte rengin değişmesi nişastanın sindirildiğini gösterir.
C) Yüksek sıcaklık nişastanın yapısını bozsaydı I. tüpte renk değişiminin olması gerekirdi.
D) II.tüpte sindirim 37ºC de olduğu için pankreas çözeltisi içindeki enzim bu sıcaklıkta çalışabilir.
Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 47: Üreme, canlıların nesillerinin devam ettirmek üzere kendilerine benzer fertler meydana getirmesidir.

Aşağıdaki üreme şekillerinden hangisinde oluşan bireyler, ata canlıyla aynı kalıtsal yapıdadır?
Bezeyle bitkisinin tohumundan, çimlenme ile yeni bitkinin oluşması
Kraliçe arının yumurtasından döllenme olmaksızın erkek birey oluşması
Kavaktan alınan bir dalın (çubuk) nemli topraklara dikilmesi ile yeni kavak bitkisinin oluşması
İnsanlarda tek yumurta ikizlerinin oluşması

Çözüm:
A) Tohum eşeyli üremeyle oluştuğundan ata canlıdan farklıdır.
B) Kraliçe arı, erkek arıyı mayoz ile oluşturduğundan aralarında farklılık vardır.
C) Bu durum çelikleme olduğu için ata canlıyla aynı kalıtsal yapıdadır.
D) İnsanda eşeyli üreme olduğu için ikizler anne ve babalarından farklıdır.


Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 48:

I.

Besin üretme

II.

Enerji üretme

III.

Oksijenli solunum         

IV.

Eşeyli üreme

Yukarıdakilerden hangisi canlıların ortak özelliğidir?
I
II
III
IV

Çözüm:
I. Besini yalnızca üreticiler üretir.
II. Bütün canlılar enerji üretir.
III. Bazı canlılar oksijenli, bazı canlılar ise oksijensiz solunum yapar.     
IV. Bazı canlılar eşeyli, bazı canlılar ise eşeysiz olarak ürer.

Bu nedenle II. özellik bütün canlılarda ortaktır.

Doğru Yanıt:

 
 
Soru 49: Aşağıdaki tabloda dört farklı merkezin temmuz ayı sıcaklık ortalamaları, yükselti değeri, nem oranları ve rüzgarlı gün sayıları gösterilmilştir.
               

Merkezler

Temmuz ayı sıcaklık

Yükselti (m)

Nem oranı %

Rüzgarlı süre(dk)

 I

23 ºC

0

%75

102

II

31ºC

800

%15

250

III

28ºC

0

%50

50

IV

27ºC

0

%40

60Buna göre, bir araştırmacı kurak ve rüzgarlı olan bölgelerdeki bitkilerin terlemeyle daha fazla su kaybettiğini göstermek istiyorsa; yukarıdaki Türkiye haritasında işaretli noktalardan hangilerinde yetişen aynı özelliklere sahip iki bitkiyi karşılaştırdığında en iyi sonuç alır?
 
I ve II
II ve III
I ve IV
III ve IV

Çözüm:
Araştırmacı kurak ve rüzgarlı bölgelerde bitkinin terlemeyle daha fazla su kaybettiğini tesbit etmek istiyorsa, kurak ve çok rüzgarlı iki bölgeden alacağı aynı özelliklere sahip  iki bitkiyi karşılaştırdığında en iyi sonuç alabilir.

Tabloda bu özelliklere uygun bölgelerin harita üzerindeki yeri I. ve II. noktalardır.


Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 50: Soğukkanlı bir omurgalının üzerinde parazit olarak yaşayan dört farklı parazit mikroorganizmanın üreyebildiği en düşük ve en yüksek sıcaklık dereceleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Mikroorganizma türü

Üreyebildiği sıcaklık dereceleri (oC) 

En düşük

En yüksek 

 X 

15

25 

Y

0

18

0

40 

Q

25

42


Sadece sıcaklık faktörü göz önüne alındığında, hangi mikroorganizma türünün bütün yıl boyunca hastalık meydana getirme ihtimali en yüksektir?
X
Y
Z
Q

Çözüm:
Soğukkanlı canlıların vücut ısıları değişkendir.
Bu nedenle yaşayabildiği sıcaklık aralığı en geniş olan Z türünün, soğukkanlı bir canlıda hastalık meydana getirme ihtimali en yüsektir.

Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 51: Bir öğrenci tabaklara koyduğu özdeş iki patatesi kullanarak sıcaklık, ışık ve nemin çimlenmeye olan etkisini incelemek istiyor.

Bu öğrenci I. ve II. tabaktaki patatesleri hangisinde verilen ortamlara koyarsa sıcaklık, ışık ve nem etkenlerinden hiçbirinin çimlenmeye olan etkisini gözleyemez?

  I. Tabaktaki patates      II. Tabaktaki patates    

  5 oC de, karanlık ve kuru ortam   20 oC de, aydınlık ve nemli ortam
  20 oC de, karanlık ve nemli ortam   5 oC de, karanlık ve nemli ortam
  20 oC de, aydınlık ven nemli ortam   20 oC de, aydınlık ve kuru ortam
  20 oC de, aydınlık ve nemli ortam   20 oC de, karanlık ve nemli ortam

Çözüm:
A) Sıcaklık, ışık ve nem durumunun üçü de farklı olduğundan hiçbir sonuca ulaşılamaz.
B) Her iki tabaktada sadece sıcaklık farkı olduğu için sıcaklığın çimlenmeye etkisi gözlemlenebilir.
C) Her iki tabaktada sadece nem farkı olduğu için nemin çimlenmeye etkisi gözlemlenebilir.
D) Her iki tabaktada sadece ışık farkı olduğu için ışığın çimlenmeye etkisi gözlemlenebilir.


Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 52:

Yukarıda bir besin ortamında gelişen bakterilerin yoğunluğunun zamana göre değişim grafiği verilmiştir.

Bu grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
1.Zaman diliminde ortamdaki bezin en fazladır.
2.zanan diliminde bakteri çoğalma hızı en fazladır.
3.zanah diliminde bakteri sayısı değişmemiştir.
4.zaman diliminde meydana gelen bakteri sayısı ölenden çoktur.

Çözüm:
A) 1.Zaman diliminde bakteriler ortama yeni yayılmaya başladığından besin miktarı en fazladır.
B) Bakteri yoğunluğu en fazla 2. zaman diliminde artış göstermiştir.
C) 3.zaman dilininde bakteri yoğunluğu sbit olduğunndan berey sayısı değişmemiştir.
D) 4.zaman dilininde ölen birey sayısı meydana gelenlerden çoktur.


Doğru Yanıt: d

 
 
 
Soru 53: Üreme, canlıların nesillerini devam ettirmek üzere kendilerine benzer fertler meydana getirmesidir.

Aşağıdaki üreme şekillerinden hangisinde oluşan bireyler, ata canlıyla aynı kalıtsal yapıdadır?

Bezelye bitkisinin tohumundan, çimlenme ile yeni bitkinin oluşması.
Kraliçe arının yumurtasından döllenme olmaksızın erkek birey oluşması.
Kavaktan alınan bir dalın (çubuk ) nemli topraklara dikilmesi ile yeni kavak bitkisinin oluşması.
İnsanlarda tek yumurta ikizlerinin oluşması.

Çözüm:
A) Tohum eşeyli üremeyle oluştuğundan ata canlıdan farklıdır.
B) Kraliçe arı erkek arıyı mayoz ile oluşturduğundan aralarında farklılık vardır.
C) Bu durum çelikleme olduğu için ata canlıyla aynı kalıtsal yapıdadır.
D) İnsanda eşeyli üreme olduğu için ikizler anne ve babalarından farklıdır.


Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 54: Yukarıdaki grafik tekeböceklerille yapınan bir sıcaklık tarcin deneyinde ,ortamdaki böceklerin sıcaklık tercihine göre dağılımlarını göstermektedir.

Bu grafiğe göre ,aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Dişi birey için en en uygun sıcaklık 40ºC'dir.
Erkek bireyler yüksek sıcaklığa daha dayanıklıdır.
Erkek ve dişi bireyler farklı sıcaklıkları tercih ettiği için bir arada bulunmazlar.
37ºC ile 40 ºC aralığında dişi böcek sayısı erkek böcek sayısından fazladır.

Çözüm:
A) Dişilerin birey sayısı 40ºC'de maksimuma ulaşmıştır.
B) Erkekte 45'C'ye kadar yaşadıkları için yüksek sıcakığa daha dayanıklıdırlar.
C) Erkek ve dişiler aynı sıcaklıkta yaşayarak bir arada bulunabilirler. Örnek 40ºC
D) 37-40ºC arasında dişilerin sayısı daha fazladır.


Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 55:

Yukarıdaki grafikte Eda ve Ali' nin bir hafta içerisinde besin maddelerinden almış oldukları vitamin çeşidi ve miktarı gösterilmiştir.

Buna göre,

  I. Eda' da A vitamini, Ali' de ise D vitamini eksikliğinin neden olabileceği rahatsızlıklar görülebilir.                                                                               
 II. Eda A vitamini eksikliğini D vitamini ile giderebilir.                       
III. Eda ve Ali' nin aldığı besin miktarı ve çeşidi farklı olabilir.

yorumlarından hangileri doğrudur?


Yalnız I
I ve III
II ve III
I, II ve III

Çözüm:
  I. Eda' da A vitamini, Ali'de de D vitamini normal düzeyin altında olduğundan bu vitaminlerin eksikliğine bağlı rahatsızlıklar olabilir.
 II. Bir vitaminin eksikliği bir başka vitaminle giderilemez.                         
III. Eda ve Ali' nin aldıkları vitamin oranları farklı olduğundan besinleri de farklı olabilir.
Bu nedenle I ve III doğrudur.

Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 56: Canlıların ortak özelliklerinden  biri nesillerinin devamını sağlayan üremedir. Aşağıda Amip hücresi ve ayrı eşeyli çiçekli bir bitkinin üreme şekilleri şematize edilmiştir.

I.       
II.     

Bu iki üreme şekli ile ilgili aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz?

I. üreme şeklinde bir, II.üreme şeklinde iki ata canlı bulunur.

 
Tohum yumurta hücresinden farklı özeliklere sahiptir.
 
Her iki üreme şeklinde de kalıtsal özellikler yavrulara aktarılmıştır.
I. üreme şeklinde sayı artarken II. üreme şeklinde değişmemiştir.

Çözüm:
I.Üreme şekli eşeysiz üreme
II.Üreme şekli ise eşeyli üremedir.

A) Eşeysiz üremede bir ata canlı eşeyli üremede iki ata canlı bulunur.
B) Tohum yumurta ve spermin birleşmesiyle oluştuğundan farklı özelliklere sahiptir.
C) Her iki üreme şeklinde de kalıtsal bilgi çekirdek vasıtasıyla aktarılmıştır.
D) Her iki üreme şeklinde de canlılar sayıca artmıştır.

Doğru Yanıt: d

 
 
 
Soru 57: Bütün canlılarda aşağıdaki yapılardan hangisi ortak olarak bulunur?
Doku
Hücre
Sistem
Organ

Çözüm:
A) Doku çok hücreli canlılarda bulunur. Tek hücreli canlılarda bulunmaz.
B) Bütün canlılar hücresel yapı gösterir.
C) Çok hücreli ve yüksek organizasyonlu canlılarda sistemler vardır. Basit canlılar sistemlerden oluşmaz.
D) Çok hücreli, gelişmiş canlılarda organlar vardır. Basit yapılı canlılarda organ yoktur.


Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 58: "Bitkilerde terleme, yaprak yüzeyinin büyüklüğü ile doğru orantılıdır."
Bir öğrenci, bu durumu deneyle gözlemek istiyor.

Hangisinde verilen düzeneklerin ağırlıklarını, sabah akşam ölçerek bu yargıya ulaşabilir?


Çözüm:
A) Yüzeyleri farklı olan 2 yaprak aynı ortam şartlarında tutulursa bu yargıya ulaşılabilir.
B) Ortam koşullarının farklı olması bu yargıya ulaşmamızı engeller.
C) Farklı bitkiler farklı miktarda su verilmesi bu yargıya ulaşmamızı engeller.
D) Farklı bitkilerin farklı ortamlarda tutulması bu yargıya ulaşmamızı engeller.


Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 59:
 +         Gelişim az
 ++      Gelişim orta
 ++++  Gelişim yüksek

Tabloda bir bitkinin farklı organlarının gelişimine, çeşitli minerallerin etkisi verilmiştir.

Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?


Yaprak gelişimi için en gerekli mineral Ca'dır.
Bu bitkide N bakımından fakir topraklarda gelişim bozukluğu görülür.
Bitki çiçek gelişimi için Fe mineraline diğerlerinden daha az ihtiyaç duyar.
Mg eksikliğinde, kök ve gövdenin gelişimi aynı orandadır.

Çözüm:
  A) Ca eksikliğinde yaprak gelişimi orta düzeyde olduğu icin en gerekli mineral değildir.
  B) N eksikliğinde bitkinin tüm kısımları iyi gelişmediğinden N bakımından fakir topraklarda gelişim bozukluğu ortaya çıkar.
  C) Fe eksikliğinde çiçeğin gelişimi diğer minerallerin eksikliğindeki gelişiminden daha çok olduğu için  bitki Fe'ye daha az ihtiyaç duyar.
  D) Mg eksikliğinde kök ve gövdenin her ikisinde gelişim orta düzeydedir. 


Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 60:

Suyu temiz ve kirli olan iki ayrı nehirdeki A, B ve C türlerine ait bireylerin sayısı grafikteki gibidir.
Buna göre, bu türlerin su kirliliğine olan duyarlılıkları çoktan aza doğru nasıl olmalıdır?
A > B > C
A > C > B
C > B > A
B > A > C

Çözüm:
A türü, kirli ortamda birey sayısı en düşük olan bireydir. Demek ki A türü kirliliğe en fazla duyarlı olan türdür.
B türü orta seviyede kirli ortama uyum göstermiştir.
C türü kirli ortama en dayanıklı bireydir. Bu nedenle duyarlılığı en azdır.

Doğru sıralama bu nedenle A > B > C olmalıdır.

Doğru Yanıt:

 
 
 
 
Soru 61:
Yukarıdaki deney düzeneklerini hazırlayıp her yarım saatte bir cam kaplardaki su seviyelerini ölçen öğrenci, aşağıdakilerin hangisini öğrenmeye çalışıyor olabilir?
Toplam yaprak sayısı ile terleme arasındaki ilişkiyi
Ortam sıcaklığı ile terleme arasındaki ilişkiyi
Işık şiddeti ile fotosentez arasındaki ilişkiyi
Sudaki tuz miktarıyla solunum arasındaki ilişkiyi

Çözüm:
A) Her üç düzenekte de yaprak sayısı farklı olduğu için, yaprak sayısının terlemeye etkisi araştırılmaktadır.
B) Üç ortamda da sıcaklık aynı olduğu için sıcaklığın terlemeye etkisi araştırılamaz.
C) Her üç ortamda ışık şiddeti aynı olduğundan ışık şiddetinin fotosenteze etkisi araştırılamaz.
D) Ortamlardaki tuz miktarıyla ilgili bilgi verilmediği için bu ifade araştırılamaz.


Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 62: Canlı organizmaların tümü için,

I. 

Boşaltım maddesi üretir.

II. 

Özelleşmiş boşaltım organına sahiptir.

III. 

Boşaltım bütün vücut yüzeyiyle yapar.

yukarıdaki ifadelerinden hangileri doğrudur?

Yalnız I
Yalnız II
I ve III
II ve III

Çözüm:

I.

Bütün canlılar, metabolizmaları sonucu boşaltım artığı oluşturur.

II.

Bakteriler gibi bazı ilkel canlılarda özelleşmiş boşaltım organı yoktur.

III.

Bazı canlılarda boşaltım tüm vücut yüzeyi ile değil boşaltım organı ile yapılmaktadır.

Bu nedenle yalnız I.öncül doğrudur.

Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 63: Zatürree hastalığının tedavisini araştıran bir bilim adamı 2 grup hasta üzerinde yaptığı çalışmalarda 1. gruba ilaç vermeden, 2. gruba antibiyorik ilaçları vererek araştırmasını sürdürüyorsa aşağıdakilerden hangisini gözlemleyemez?
Zatürree hastalığının tedavi edilip edilemeyeceği
Antibiyotiklerin zatürreeye neden olduğunu
İlaç vermeden hastalığın iyileştirilebileceğini
İlaç olmadan tedavi edilemeyeceğini

Çözüm:
A) 2 grup karşılaştırıldığı için hastalığın tedavi edilip edilemeyeceğini gözlemler.
B) Antibiyotik tedavi amaçlı kullanıldığı için hastalığa neden olmaz.
C) İlaç verilmeyen grubu gözlemleyerek bu sonucu araştırabilir.
D) İlaç vererek hastayı iyileştirebilirse bu sonuca ulaşabilir.Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 64: Yanda bir besin ortamında gelişen bakterilerin yoğunluğunun zamana göre değişim grafiği verilmiştir.

Bu grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
1.Zaman diliminde ortamdaki bezin en fazladır.
2.zanan diliminde bakteri çoğalma hızı en fazladır.
3.zanah diliminde bakteri sayısı değişmemiştir.
4.zaman diliminde meydana gelen bakteri sayısı ölenden çoktur.

Çözüm:
A) 1.Zaman diliminde bakteriler ortama yeni yayılmaya başladığından besin miktarı en fazladır.
B) Bakteri yoğunluğu en fazla 2. zaman diliminde artış göstermiştir.
C) 3.zaman dilininde bakteri yoğunluğu sbit olduğunndan berey sayısı değişmemiştir.
D) 4.zaman dilininde ölen birey sayısı meydana gelenlerden çoktur.


Doğru Yanıt: d

 
 
 
Soru 65:              
Yukarıda verilen grafikte insan vücudunda bulunan kasların kasılma sıklığı gösterilmiştir.

Buna göre,

I.

En hızlı kasılıp gevşeyen kas çizgili kastır.

II.

Düz kasın kasılma sıklığı en düşük olduğundan ATP harcamaz.

III.

Kalp kası düz kastan daha hızlı kasılır.

IV.

Üç kas içinde mitokondrice en zengin olan kas çizgili kastır.

ifadelerinden hangisi doğru değildir?

I
II
III
IV

Çözüm:

I.

Grafiğe göre en hızlı çizgili kas kasılıp gevşer.

II.

Bütün kas çeşitleri ATP harcar, Kasılıp gevşeme için mutlaka ATP'ye gerek vardır.

III.

Grafiğe göre kalp kası düz kastan daha hızlı kasılıp gevşer.

IV.

En hızlı kasılıp gevşeyen kas çizgili kas olduğundan mitokondrice en zengin olan da çizgili kastır.


Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 66: Bir hücrede meydana gelen olaylar aşağıdaki grafikler ile gösterilmiştir.


Bu grafiklere göre;

  I. Hücre O2' li solunum ile ATP üretir.                                   
 II. Hücrede protein sentez hızı artmıştır.
III. Hücre kendi besinini kendi sentezler.

ifadelerinden hangileri söylenebilir?
Yalnız I
Yalnız II
I ve III
I, II ve III

Çözüm:
  I. II. grafikte O2 tüketimi artış göstermektedir. Bu nedenle hücrenin ATP sentezi için O2 kullandığını söyleyebiliriz.
 II. III. grafikte aminoasit kullanımı artış göstermektedir. Hücrede aminoasitler protein sentezinde kullanıldığına göre aminoasit kullanımının artması protein sentezinin hızlandığını gösterir.
III. I. grafikte CO2 kullanımı artış göstermektedir. Hücrede CO2 kullanımının olması hücrenin kendi besinini kendisinin sentezlediğini gösterir.


Doğru Yanıt: d

 
 
 
Soru 67:
Grafikte üç farklı enzimin çalıştığı pH dereceleri verilmiştir.

Buna göre;

  I. Üç enzimin çalıştığı optimum pH derecesi birbirinden farklıdır.
 II. I. enzimin çalıştığı ortamda II. enzim çalışmaz.                                
III. Her üç enzimin çalıştığı ortak bir pH derecesi vardır.

ifadelerinden hangisi doğrudur?
I ve II
I ve III
II ve III
I, II Vve III

Çözüm:
  I. I. enzim    pH = 3
II. enzim   pH =6
III. enzim  pH =13 en iyi çalışır. Bu nedenle optimum pH'ları farklıdır. 
 II. I. enzim asidik II. enzim bazik ortamda çalıştığı için, aynı ortamda çalışamazlar.
III. I ve II' nin çalıştığı ortak pH olmasına rağmen III. enzimin diğerleri ile çalıştığı ortak bir pH' sı  yoktur.
Bu nedenle I. ve II. öncül doğrudur.
Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 68: Aşağıdakilerden hangisi yapısal olarak canlı bir hücre ya da hücreler topluluğu sayılamaz?
Virüs
Bakteri
Mantar
Bitki

Çözüm:
A) Virüsler metabolizmaları ve enzim sistemleri olmadığı için canlı değildir.
B) Bakteriler, canlıların sahip olduğu tüm özellikleri taşır.
C) Mantarlar, canlıların sahip olduğu tüm özellikleri taşır.
D) Bitkiker, canlıların sahip olduğu tüm özellikleri taşır.


Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 69:

Grafikte verilen  dört farklı canlı türünün tuzla toleransı en fazla olandan en aza doğru dizilimi aşağıdakilerden hangisidir?

I - II - III - IV
II - I - III - IV
I - IV - II - III
III - II - I - IV

Çözüm:
Tolerans, bir canlının, belirli bir faktörün değişimine dayanıklılığı veya hoşgörüsü demektir. Grafikte değişen tuzluluk derecesine en dayanıklı olan I., sonra IV., sonra II., en son da III. türdür.

Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 70:

Yukarıdaki grafik tekeböceklerille yapınan bir sıcaklık tarcin deneyinde ,ortamdaki böceklerin sıcaklık tercihine göre dağılımlarını göstermektedir.

Bu grafiğe göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Dişi birey için en en uygun sıcaklık 40ºC'dir.
Erkek bireyler yüksek sıcaklığa daha dayanıklıdır.
Erkek ve dişi bireyler farklı sıcaklıkları tercih ettiği için bir arada bulunmazlar.
37ºC ile 40 ºC aralığında dişi böcek sayısı erkek böcek sayısından fazladır.

Çözüm:
A) Dişilerin birey sayısı 40ºC'de maksimuma ulaşmıştır.
B) Erkekte 45'C'ye kadar yaşadıkları için yüksek sıcakığa daha dayanıklıdırlar.
C) Erkek ve dişiler aynı sıcaklıkta yaşayarak bir arada bulunabilirler. Örnek 40ºC
D) 37-40ºC arasında dişilerin sayısı daha fazladır.


Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 71: Bir ülkede aynı yıl içinde dört değişik bulaşıcı hastalığa yakalanan birey sayısı ile hastalıktan ölen birey sayısı aşağıdaki tabloda verilmiştir.
 
Bulaşıcı
Hastalık

Hastalığa yakalanan
birey sayısı

Hastalıktan
ölen birey
sayısı
Boğmaca

430

1

Kızamık

27120

24

Kuduz

5

5

Şarbon

440

1


Bu tablodaki bilgilerden, aşağıdaki sonuçların hangisine varılamaz?
Kuduz hastalığına yakalanan bireylerin tümü ölmüştür.
Şarbon hastalığına yakalanmış bireylerin ölüm oranı düşüktür.
Bu toplumda kızamık boğmacadan daha yaygın bir hastalıktır.
Şarbon hastalığı daha çok yaşlı bireylerde ortaya çıkmıştır.

Çözüm:
A) Kuduz hastalığına yakalananların sayısı 5 bu hastalıktan ölen bireylerin sayısı da 5 olduğundan bireylerin tümü olmüştür.

B) Şarbon hastalığına yakalanan 440 bireyden 1 kişi öldüğünden ölüm oranı düşüktür.

C) Kızamığa yakalananların sayısı boğmacaya yakalananlardan daha çok olduğu için kızamık daha yaygın bir hastalıktır.

D) Tabloda şarbon hastalığına yakalananların genç ve yaşlı olarak oranları verilmediği için bu bilgiye ulaşılamaz.

Doğru Yanıt: d

 
 
 
Soru 72: Bütün canlıların büyümesi,iş yapabilmesi ve hayatsal fonksiyonlarını gerçekleştireblmesi için aşağıdakilerden hangisine ihtiyacı vardır?
Üreme
Fotosentez
Mitoz bölünme
ATP (Enerji ) Sentezi

Çözüm:
A) Üreme hayatsal fonksiyonların devamı için gerekli değildir.Sadece neslin devamı için gereklidir.
B) Tüm canlılar fotosentez yapamaz Sadece üreticiler yapar.
C) Mitoz bölünme hayatsal fonksiyonlar ve iş yapabilme içiin gerekli değildir.
D) Büyüme ,iş yapabilme ve hayatsal  fonksiyonlar için tüm canlılarATP'ye gereksinim duyarlar.


Doğru Yanıt: d

 
 
 
Soru 73:
Yukarıdaki deney düzeneklerini hazırlayıp her yarım saatte bir cam kaplardaki su seviyelerini ölçen öğrenci, aşağıdakilerin hangisini öğrenmeye çalışıyor olabilir?
Toplam yaprak sayısı ile terleme arasındaki ilişkiyi
Ortam sıcaklığı ile terleme arasındaki ilişkiyi
Işık şiddeti ile fotosentez arasındaki ilişkiyi
Sudaki tuz miktarıyla solunum arasındaki ilişkiyi

Çözüm:
A) Her üç düzenekte de yaprak sayısı farklı olduğu için, yaprak sayısının terlemeye etkisi araştırılmaktadır.
B) Üç ortamda da sıcaklık aynı olduğu için sıcaklığın terlemeye etkisi araştırılamaz.
C) Her üç ortamda ışık şiddeti aynı olduğundan ışık şiddetinin fotosenteze etkisi araştırılamaz.
D) Her üç ortamdaki su içeriği birbirinin aynıdır.


Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 74: K , M , N  ve O türleri birbiriyle beslenmeyen türlerdir.Y türü ,bu türlerle dört ayrı ortamda bir araya konduğiunda ,sayısındaki artış ve azalış tablodaki gibi gözleniyor.

Buna göre hankgi tür canlının Y türü canlı ile beslendiği söylenebilir?

K
O
N
M

Çözüm:
Tabloya bakılırsa O türünün olduğu tüm ortamlarda Y türü canlı sayısı azalır.
Y türü  diğerleriyle aynı ortama konduğunda artış yada azalış olmasına rağmen O ile aynı ortama konduğunda kesinlikle azalmaktadır.Bu nedenle Y türü O ile beslenmektedir.

Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 75: Aynı ortam koşullarına konulan X, Y ve Z tohumlarının çimlenme hızlarındaki değişim aşağıdaki grafikte verilmiştir.Buna göre,

I.

Çimlenmesini en geç tamamlayan Z tohumudur.

II.

Çimlenme zamanlarının farklı olması, tohumlarının kalıtsal yapılarının farklı olmasından kaynaklanabilir.

III.

X, Y ve Z tohumları maksimum çimlenme hızlarına 2a anında ulaşır.

yargılarından hangileri söylenebilir?
Yalnız II
I ve II
I ve III
I, II ve III

Çözüm:

I.

X  a
 2a
 5a kadar sürede çimlenmesini tamamlamıştır.

II.

Çimlenme süresi tohumların kalıtsal yapısına bağlıdır.

III.

Sadece Y maksimum çimlenme hızına 2a'da ulaşmıştır.

Bu nedenle I ve II doğrudur.

Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 76:
Çeşitli besinlerin 100 er gramındaki protein miktarı grafikte gösterilmiştir.

Grafikteki değerlere göre aşağıdaki yemeklerden hangisi proteince daha zengindir?

Kıymalı yumurta
Yoğurtlu ıspanak
Zeytinyağlı taze fasulye
Pirinç pilavı

Çözüm:
A) Et ve yumurtada protein miktarı en fazla olduğundan kıymalı yumurta proteince zengindir.
B) Ispanakta (yeşil sebze) protein miktarı düşüktür.
C) Zeytinyağı ve fasulye de protein miktarı düşüktür.
D) Protein miktarı en düşük besin pirinçtir. 


Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 77:       


+         Birey sayısı az
++      Birey sayısı orta
++++  Birey sayısı çok

Üç farklı bakteri türünün ortam sıcaklığına bağlı birey sayılarındaki değişim yukarıdaki tabloda verilmiştir.

Tablodaki bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisi  söylenemez?

X bakterisi insanda parazit olarak yaşayabilir.
Y bakterisi düşük ve yüksek sıcaklığa en dayanıklı türdür.
Y ve Z bakterileri aynı canlı üzerinde yaşayabilir.
Z bakterisi sıcaklık değişimine en az dayanıklı türdür.

Çözüm:

A) İnsan vücut sıcaklığı 36,5-37ºC 'dir.X bakterisi ise (-5 ile 21ºC) arasında yaşayabildiğinden insanda parazit olarak yaşayamaz.
B) Y bakterisi -5 ve 70ºC dayanabilmektedir. Bu nedenle X ve Z bakterisine göre hem düşük hem de yüksek sıcaklığa daha dayanıklıdır.
C) Y ve Z bakterilerinin yaşayabildiği ortak sıcaklık olduğundan (21 -37ºC) bu   sıcaklığa sahip bir canlı üzerinde birlikte yaşayabilirler.
D) Z bakterisi 21 ile 37ºC arasında yaşamaktadır yani 16 ºC' lik sıcaklık değişimine dayanmaktadır.


  
 Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 78: Aşağıda bazı hücreler verilmiştir;
  • İnsan alyuvar hücresi
  • Fasulye yaprak hücresi
  • Küf mantarı hücresi
  • Bakteri hücresi

Aşağıda verilenlerden hangisi bu hücrelerin hepsinde ortak olarak görülür?


Fotosentez ile besin üretmek
Hücre çeperine sahip olmak
Kloroplast taşımak
Solunum ile ATP üretmek

Çözüm:
A) Fotosentez ile besin üretmeyi verilen hücrelerden fasulye yaprak hücresi yapabilir. Bakteri hücresi ile ilgili kesin bir şey söyleyemeyiz.
B) İnsan alyuvar hücresi hücre çeperi taşımaz.
C) Fasulye yaprak hücresi hariç diğer hücreler kloroplast taşımazlar.
D) Hücrelerin hepsi solunum  ile ATP üretir.Doğru Yanıt: d

 
 
 
Soru 79:

+++  Gelişim çok
++    Gelişim orta
+       Gelişim az
-        Gelişim yok


Hastalık yapan bir mantar türü ile mücadelede çeşitli ilaçlardan oluşan karışım hazırlanarak mantarlara uygulanıyor. Mantarların bu karışımlardaki gelişim durumu tespit edilerek yukarıdaki tablo hazırlanıyor.

Buna göre, mantar bu ilaçlardan hangisine en fazla dirençlidir?

X
Y
Z
Q

Çözüm:
Mantarın ilaca karşı dirençli olması o ilacın bulunduğu ortamda gelişim göstermesi demektir.

Gelişimin olduğu ilaç karışımları

X+Y Gelişim çok 
X+Y Gelişim orta 
Z+Q Gelişim az


A) X ilacı olamaz çünkü X+Z ilaç karışımı uygulandığında gelişim olmamıştır.
B) Y ilacı olabilir çünkü X + Y ve Y + Z ilaç karışımları uygulandığında gelişim çok ve orta olmuştur.Bu nedenle Y ilacına karşı mantar en fazla dirençlidir.
C) Z ilacı olamaz çünkü X +Z ilaç karışımında gelişim olmamıştır.
D) Q ilacı olabililr ancak Z + Q ilaç karışımında gelişim az olduğu için mantarın bu ilaca direnci daha düşüktür.


Doğru Yanıt: