BİLİMSEL ÇALIŞMA
  Right Click to Save LogoBİYOTEKNOLOJİ VE GENETİK MÜHENDİSLİĞİ

     


03X4 GEN TEDAVISI Keykubat


BİYOTEKNOLOJİK ÇALIŞMALARBİLİMSEL ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ


BİLİMSEL ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ

BİYOLOJİNİN KONUSU
 • İnsanlar her gün biyolojik problemlerle yüz yüze gelmektedir.
 • Sağlıklı sanayileşme, düzensiz kentleşme, yeşil örtünün ve doğal güzelliklerin bozulmasıyla ortaya çıkan çevre kirlenmesi biyolojinin ilgilendiği günlük konular haline gelmiştir.
 • Biyolojinin amacı canlılar dünyasında insanlığa yaralı sonuçlar çıkartmaktır.
 • Biyolojideki son gelişmeler, anne ve babadan geçen bazı kalıtsal bozuklukların bile düzeltilebileceği ümidini uyandırmıştır.
 • Bu konuda yapılan çalışmalar genetik mühendisliği adını almakta ve bütün dünyada ilgiyle izlenmektedir.
 • Artık biyologlar canlının genetik yapısında istenen bazı değişmeleri yapabilecek teknolojiye ulaşmışlardır.
 • Bütün bunlar bize biyolojinin insanlık alemi için ne kadar önemli olduğunu ve ne kadar hızla geliştiğini göstermektedir.
 • Canlı ortam ile ilgili her konuyu içine alan biyoloji teknolojiden en yüksek oranda yararlanan bir bilimdir.
 • Bilimsel çalışmalar ile teknolojik gelişmeler arasında bütünleyici bir ilişki vardır.
 • Teknolojik gelişmelerden yaralanan bilimsel çalışmalar, daha kısa zamanda sonuçların alınmasında ve yeni araştırmalara geçişte kolaylık sağlar.

Beaker heated Animation

BİYOLOJİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ
 • Mağara devrinden sonra günümüzden yaklaşık olarak 2300 yıl önce, Yunanlı bilim adamı Polibus, “İnsanın Doğası Üzerine” adlı bir kitap yazmıştır.
 • Aristo(MÖ 383-322) herhangi bir biyoloji uzmanında bulunması gereken iki önemli özelliğe yani iyi gözlem yapabilme ve gözlemlerinden doğru sonuçlar çıkarabilme yeteneklerine sahiptir.
 • Çalışmalarını “Hayvanların Tarihi, Hayvan Nesli Üzerine” ve “Hayvan Vücutlarının Kısımları Üzerine”adlı kitaplarında toplamıştır.
 • Aristo, canlıların oluşumlarını ve hayvanların davranışlarını incelerken onları sınıflandırma yoluna da gitmiştir.
 • Galen, (MS 131-200) canlıların organlarıyla bu organların görevini inceleyen fizyoloji biliminin doğmasını sağlamıştır.
 • İlk mikroskobun yapımını Galile 1610 yılında başarmıştır.
 • Robert Hook 1665 yılında bir mantar kesitinin mikroskopta nasıl görüldüğünü açıklamış ve gördüğü yapılara “Cellula” (hücre) adını vermiştir.
 • Leuvenhook, 1675 yılında mikroskop kullanarak tek hücrelileri göstermeyi başarmıştır.
 • Pasteur , her ne kadar kimyacı ve mikrobiyolog olarak ünlendiyse de kariyer yaşamında fizik ve matematikle ilgili görevler de almıştır.
 • Pasteur’ün çok sayıda buluşu vardır.
 • Bunların içinde en önemlileri olarak; mikroskobik canlıların fermantasyona neden olduğunun tespiti, tavuk kolerasına neden oan mikrobun bulunması, kuduz aşısının bulunması sayılabilir.
 • Avustralyalı bir rahip olan Mendel(1822-1884), manastırın küçük bahçesinde bezelyelerle yaptığı deneyler sonucunda , kalıtsal özelliklerin dölden döle geçişiyle ilgili önemli sonuçlar elde etmiştir.
 • Genetik bilimi 19. y.y.’ın ortasında biyolojide bir alt bilim dalı olan moleküler biyolojinin gelişimine olanak sağlamıştır.
 • Beijrinck 1889’da tütün bitkilerinin yapraklarında görülen tütün mozaik hastalığını incelemiştir.
 • Amerikalı biyolog olan James Watson ile İngiliz biyofizikçi Francis Crick 1953’te günümüzde kabul edilen DNA’nın yapısına ait bir model ortaya koymuşlardır.
 • Tüm bu ve daha bir çok çalışmaları içeren biyoloji, son dönemlerde diğer bilimlere oranla inanılmaz bir gelişme göstererek insanları şaşırtacak düzeye ulaşmıştır.

  BİYOLOJİNİN ALT BİLİM DALLARI
 
 
Yeryüzünde yaşayan binlerce canlı türü vardır. Canlıların özellikleri de birbirinden oldukça farklıdır. Araştırmacıların canlıları bütün ayrıntılarıyla incelemesi mümkün değildir. Biyoloji incelediği canlı çeşidine göre zooloji ve botanik olmak üzere iki bölüme ayrılır.
1.Botanik: Bitkiler alemini inceleyen bilim dalıdır.
2.Zooloji:Hayvanlar alemini inceler.
Biyolojinin bu bölümlerinden her biri canlının değişik özelliklerini incelemeleri bakımından kendi içinde alt bölümlere ayrılır. Bu bölümlerin başlıcaları şunlardır:
· Morfoloji: Canlıların dış görünüşünü, şeklini inceler.
· Anatomi: Canlıyı oluşturan organları, bu organların birbirleriyle ilişkilerini inceleyen bilim dalıdır.
· Fizyoloji: Organizmadaki organ ve dokuların görevlerini, işleyişlerini inceler.
· Embriyoloji: Organizmanın gelişme devrelerini inceler. Özellikle zigottan itibaren meydana gelen gelişme ve farklılaşmaları inceler.
· Sitoloji: Hücrenin yapısını ve çalışmasını inceler.
· Histoloji: çok hücreli canlılardaki dokuların yapısını ve bu dokuların vücudun nerelerinde bulunduğunu, hangi organların yapısına katıldığını inceler.
· Genetik: Canlılardaki kalıtsal özelliklerin dölden döle nasıl geçtiğini inceler. Ayrıca “gen” in yapısı görevini ve genlerde meydana gelen değişiklikleri inceleyen bilim dalıdır.
· Moleküler biyoloji:Canlıların yapısını, moleküler düzeyde inceleyen bilim dalıdır.
· Ekoloji: Canlıların birbiriyle ve çevreleriyle olan ilişkilerini inceleyen bilim dalıdır. Ekoloji, çevre biyolojisi ile eş anlamda kullanabilmektedir.
· Taksonomi (sistematik): Canlıları benzerliklerine göre sınıflandıran bilim dalıdır. Doğadaki çeşitliliği ve çevredeki canlıları görmemizi sağlar.
· Mikrobiyoloji: gözümüzle göremediğimiz mikroorganizmaların beslenme, üreme gibi yaşam şekillerini inceleyen bilim dalıdır.
· Uzay biyolojisi: uzay şartlarında canlıların karşılaştıkları yeni durumları, bunların canlı üzerinde olumlu ve olumsuz etkilerini inceler.
· Parazitoloji: Asalak olarak yaşayan canlıların doku ve özelliklerini inceler.
· Biyokimya: Canlıların yapısındaki kimyasal maddeleri ve yaşamın temeli olan biyokimyasal tepkimeleri inceler.

BİYOLOJİK UYGULAMA ALANLARI
 
 
Birçok meslek grubu ve bilim dalı doğrudan yada dolaylı olarak biyolojinin uygulama alanı içinde yer alır. Biyolojinin uygulama alanlarını şu şekilde özetleyebiliriz

BİYOLOJİNİN UYGULAMA ALANLARI
MOLEKÜLER BİYOLOJİ
 
TARIM
 
 
“Bio” canlı ya da yaşam, “logos” bilim anlamına geldiği için biyolojinin kelime anlamı canlı bilimi ya da yaşam bilimi olarak tanımlanır.
Biyoloji, canlıların yapısını, vücutlarında geçen temel yaşam olaylarını, çeşitliliklerini, büyümelerini, gelişmelerini, davranışlarını,çevreleri ile ilişkilerini ve yeryüzüne dağılışlarını inceleyen çok geniş kapsamlı bir bilimdir.
Biyoloji bilimi insanın hem kendini hem de diğer canlıları tanıma ve yaşam sınırlarını araştırma merakından doğmuş bir bilimdir.
Mağara insanları çevrelerinde bulunan geyik, sığır ve mamut resimlerini mağara duvarlarına çizmişlerdir. Bulunan bu resimler insanların yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli hayvan ve bitkilerin biyolojik özelliklerini bildiklerini gösterir.

Beaker 3 Animation

BİYOLOJİ

GENETİK

 
SU ÜRÜNLERİ
 
BİYOMEKANİK
 
FİZYOLOJİ
 
DİŞ HEKİMLİĞİ
 
TIP
 
BİYOTEKNOLOJİ
 
VETERİNERLİK
 
MİKROBİYOLOJİ
 
ECZACILIK
 
EKOLOJİ
 
 

 

BİYOLOJİNİN DİĞER BİLİMLERLE İLİŞKİSİ
 • Biyoloji canlıların yapılarını, işleyişlerini, birbirleriyle ve çevreleriyle ilişkilerini inceleyen bilimdir.
 • Bütün canlıların da cansız dünyayı oluşturan maddelerden yapıldığı bilinmektedir.
 • Bu bakımdan biyolojinin cansız dünyayı inceleyen bir çok bilimle ilgilenmesi doğaldır.
 • Biyoloji, biyokimya, biyofizik ve biyomatematik aracılığıyla temel fen bilimlerinden olan kimya, fizik ve matematikle ilişkilidir.
 • Paleontoloji (eski canlılar bilimi) aracılığıyla jeoloji ve astronomi ile dolaylı olarak; psikoloji, sosyoloji ve antropoloji ile doğrudan doğruya ilişkilidir.

  1.BİYOLOJİNİN ÖNEMİ
 • Doğumdan ölüme kadar yaşamın her evresinde bilinçli ve sağlıklı yaşama , ekonomik gelişmeyi sürekli kılma , çevreyi bozulmadan tutma , üretimin kalitesini ve miktarını arttırmada biyoloji bilimi önemli yer tutar.
 • Temel bilim olan biyoloji, canlı ve doğa ile ilgili her konuyu içine almaktadır, bu bakımdan araştıran , düşünen insana sınırsız sayıda çalışma olanağı sağlar.
 • Burada başarılı olmanın en önemli en önemli sırrı, düşünerek doğayı izlemektir.
 • Doğanın bilinçsiz kullanılması, insan ve diğer canlıların yaşamı için tehlikeli sonuçlar ortaya çıkarır.
 • Çevre kirlenmesi, erozyon, madde kaybı, yeşil alanların azalması, hızlı nüfus artışı, plansız kentleşme, biyolojik zenginliklerin ortadan kalkması bu sorunların başında gelir.
Biyoteknoloji

Biyoteknoloji; hücre ve doku biyolojisi kültürü, moleküler biyoloji, mikrobiyoloji, genetik, fizyoloji ve biyokimya gibi doğa bilimleri yanında mühendislik ve bilgisayar mühendisliğinden yararlanarak, DNA teknolojisiylebitki, hayvan ve mikroorganizmaları geliştirmek, doğal olarak var olmayan veya ihtiyacımız kadar üretilemeyen yeni ve az bulunan maddeler (ürünleri) elde etmek için kullanılan teknolojilerin tümüdür.

Biyoteknoloji, temel bilim buluşlarını kısa sürede yararlı ticari ürünlere dönüştürebilmesiyle bir anlamda kendi talebini de yaratabilir. Bu yönüyle de diğer teknolojilerden ayrılır. Örneğin sıcak su kaynaklarında yaşayan bakterilerin birinden elde edilen yüksek sıcaklığa dayanıklı bir enzim, günümüzde uygulama ve temel bilim çalışmalarının ayrılmaz bir parçası olan PCR'nin önemli bir girdisidir. Biyoteknoloji uygulamaları; mikrobiyoloji, biyokimya, moleküler biyoloji, hücre biyolojisi, immünoloji, protein mühendisliği, enzimoloji ve biyoproses teknolojileri gibi farklı alanları bünyesinde toplar. Bu nedenle de biyoteknoloji birçok bilimsel disiplinle karşılıklı ilişki içinde gelişir.

Bitki, hayvan veya mikroorganizmaların tamamı ya da bir parçası kullanılarak yeni bir organizma (bitki, hayvan ya da mikroorganizma) elde etmek veya var olan bir organizmanın genetik yapısında arzu edilen yönde değişiklikler meydana getirmek amacı ile kullanılan yöntemlerin tamamına Biyoteknoloji denmektedir.

Biyoteknoloji, insan, hayvan ve bitki hücrelerinin fonksiyonlarını anlamak ve değiştirmek amacıyla uygulanan çeşitli teknikleri ve işlemleri tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Canlıların iyileştirilmesi ya da endüstriyel kullanımına yönelik ürünler geliştirilmesini, modern teknolojinin doğa bilimlerine uygulanmasını kapsar.

Uygulamalar arasında;

 
 http://schools.hwdsb.on.ca/mountalbion/files/2012/03/ChemistryBeckers.gif

Biyolojik Ayıraçlar
Ayıraçlar ÖSS-OKS biyoloji sorularında zaman zaman küçük bir bilgi olarak karşımıza çıkabiliyor.
1. Fenol Kırmızısı asitlerle sarı,bazlarla pembe renk verir.
Örn:Soda,CO2'li su,yağasitleri,aminoasitler asidik özellikte olduklarından fenol kırmızısı ile sarı renk oluşturur.
Onikiparmak özütü bazik özellikte olduğundan fenol kırmızısı ile pembe renk oluşturur.
2. Fehling (Benedic):Glikozun ayıracıdır.Glikozlu ortamda tuğla kırmızısı renk verir.
3. Biüret:Proteinin ayıracıdır.Mor renk verir.
4. Nitrikasit:Proteinin ayıracıdır.Sarı renk verir.
5. İyot (Lügol):Nişastanın ayıracıdır.Mor renk verir.
6. Sudan III boyası:Yağın ayıracıdır.Pembe renk verir.(Yağ çözücüler benzen, benzin, tiner, aseton, eter, alkol)
Ayrıca kağıtta saydam bir leke oluşturduğu için kağıtta yağın ayıracıdır.
7. Kireç suyu: Asitlerle tepkime vermez.Herhangi bir değişiklik olmaz.

Kireç suyu CO2'li su(soda) ile tepkimeye girer. Bulanarak beyaz çökelek oluşturur.
Ca(OH)2 + CO2 --->CaCO3 +H2O
8. CO2:Kireç suyu CO2 ile tepkimeye girer ve bulanır.Bu nedenle kireç suyu da karbondioksitin ayıracıdır.
Solunum sonucu karbondioksit veririz.Eğer kireç suyuna üflersek bulanır.

9. Ba(OH)2,KOH: Bu bileşikler ortamdaki CO2'yi tutarlar.
10. Turnusol kağıdı:Asitlerle kırmızı,bazlarla mavi renk oluşturur.
11. Kongo kırmızısı:Asitlerle mavi, bazlarla kırmızı renk oluşturur.
12.Oksijen:Yakıcı bir gaz olduğu için kor halindeki kibritin parçalanmasını sağlar.

 
 
 
 
http://www.bilim.org/
NOT: MİNİMUM YASASINA GÖRE İNORGANİK MADDELER TOPRAKTAN MİKTARI EN AZ OLANA GÖRE ALINIR VE TOPRAKTAN ALINMA ORANLARI BİRBİRİNE YAKINDIR.
Bilim,Bilim ve Teknoloji,Bilimsel Makaleler ve Bilim adamları ile ilgili portal !! 
http://www.biyoteknoloji.gen.tr


Türkiye Bilim Sitesi
 

Türkiye'nin Biyoteknoloji Portalı
 

http://biyomuhendislik.com/


 http://schools.hwdsb.on.ca/mountalbion/files/2012/03/ChemLabTable.gif

 Bir Bilim Olarak Biyoloji
from Ali DAĞDELEN on Vimeo.

Biyolojik Kavramlar 1 http://www.etkinders.com
from Ali DAĞDELEN on Vimeo.

Biyolojik Kavramlar 2 http://www.etkinders.com
from Ali DAĞDELEN on Vimeo.

  


Bilim İnsanı Olmak İstiyorum - Biyoloji
from İhlas Koleji on Vimeo.
http://www.resimdiyari.net/wp-content/uploads/2012/07/hareketli-balik-resimleri-11.gif

 
Facebook beğen
 
Reklam
 
 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=