BİYOGRAFİ-1İbni Sina


Felsefe, matematik, astronomi, fizik, kimya, tıp ve müzik gibi bilgi ve becerinin çeşitli alanlarında seçkinleşmiş olan, İbn-i Sinâ (980-1037), matematik alanında matematiksel terimlerin tanımları; astronomi alanında ise duyarlı gözlemlerin yapılması konularıyla ilgilenmiştir.

Astroloji ve simyaya itibar etmemiş, Dönüşüm Kuramı'nın doğru olup olmadığını yapmış olduğu deneylerle araştırmış ve doğru olmadığı sonucuna ulaşmıştır. İbn-i Sinâ'ya göre, her element sadece kendisine özgü niteliklere sahiptir ve dolayısıyla daha değersiz metallerden altın ve gümüş gibi daha değerli metallerin elde edilmesi mümkün değildir.

İbn-i Sinâ, mekanikle de ilgilenmiş ve bazı yönlerden Aristoteles'in hareket anlayışını eleştirmiştir. Aristoteles, cismi hareket ettiren kuvvet ile cisim arasındaki temas ortadan kalktığında, cismin hareketini sürdürmesini sağlayan etmenin ortam, yani hava olduğunu söylüyor ve havaya, biri cisme direnme ve diğeri cismi taşıma olmak üzere birbiriyle bağdaşmayacak iki görev yüklüyordu.

İbn-i Sinâ, bu çelişik durumu görmüş, yapmış olduğu gözlemler sırasında hava ile rüzgârın güçlerini karşılaştırmış ve Aristoteles'in haklı olabilmesi için havanın şiddetinin rüzgârın şiddetinden daha fazla olması gerektiği sonucuna varmıştır. Oysa bir ağacın yakınından geçen bir ok, ağaca değmediği sürece, ağaçta ve yapraklarında en ufak bir kıpırdanma yaratmazken, rüzgâr, ağaçları sallamakta ve hatta kökünden kopartabilmektedir; öyleyse havanın şiddeti, cisimleri taşımaya yeterli değildir.

İbn-i Sinâ, her şeyden önce bir hekimdir ve bu alandaki çalışmalarıyla tanınmıştır. Tıpla ilgili birçok eser kaleme almıştır; bunlar arasında özellikle kalp-damar sistemi ile ilgili olanlar dikkat çekmektedir. Ancak, İbn-i Sinâ dendiğinde, onun adıyla özdeşleşmiş ve Batı ülkelerinde 16. yüzyılın ve Doğu ülkelerinde ise 19. yüzyılın başlarına kadar okunmuş ve kullanılmış olan "el-Kânûn fî't-Tıb" (Tıp Kanunu) adlı eseri akla gelir.

Beş kitaptan oluşan bu ansiklopedik eserin birinci kitabı, anatomi ve koruyucu hekimlik, ikinci kitabı basit ilaçlar, üçüncü kitabı patoloji, dördüncü kitabı ilaçlarla ve cerrahi yöntemlerle tedavi ve beşinci kitabı ise çeşitli ilaç terkipleriyle ilgili ayrıntılı bilgiler vermektedir.

İbn-i Sinâ'nın söz konusu eseri incelendiğinde, konuları sistematik bir biçimde incelediği görülür. Tarihte ilk defa, tıp ve cerrahiyi iki ayrı disiplin olarak değerlendiren İbn-i Sinâ, cerrahi tedavinin sağlıklı olarak yürütülebilmesi için anatominin önemini özellikle vurgulamıştır. Hayati tehlikenin çok yüksek olmasından ötürü pek gözde olmayan cerrahi tedavi ile ilgili örnekler vermiş ve ameliyatlarda kullanılmak üzere bazı aletler önermiştir.

Gözle de ilgilenmiş olan İbn-i Sinâ, döneminin seçkin fizikçilerinden İbn-i Heysem gibi, Göz-Işın Kuramı'nı savunmuş ve üst göz kapağının dışa dönmesi, sürekli beyaz renge veya kara bakmaktan meydana gelen kar körlüğü gibi daha önce söz konusu edilmemiş hastalıklar hakkında da ayrıntılı açıklamalarda bulunmuştur.

 
 

Ali Kuşçu15. yüzyılda yaşamış olan önemli bir astronomi ve matematik bilginidir. Babası Timur'un (1369-1405) torunu olan Uluğ Bey'in (1394-1449) doğancıbaşısı idi. "Kuşçu" lakabı buradan gelmektedir.

Ali Kuşçu, Semerkand'da doğmuş ve burada yetişmiştir. Burada bulunduğu sıralarda, Uluğ Bey de dahil olmak üzere, Kadızâde-i Rûmi (1337-1420) ve Gıyâsüddin Cemşid el-Kâşi (?-1429) gibi dönemin önemli bilim adamlarından matematik ve astronomi dersleri almıştır.

Ali Kuşçu bir ara, öğrenimini tamamlamak amacı ile, Uluğ Bey'den habersiz Kirman'a gitmiş ve orada yazdığı Hall el-Eşkâl el-Kamer adlı risalesi ile geri dönmüştür. Dönüşünde risaleyi Uluğ Bey'e armağan etmiş ve Ali Kuşçu'nun kendisinden izin almadan Kirman'a gitmesine kızan Uluğ Bey, risaleyi okuduktan sonra onu takdir etmiştir.

Ali Kuşçu, Semerkand'a dönüşünden sonra, Semerkand Gözlemevi'nin müdürü olan Kadızâde-i Rûmi'nin ölümü üzerine gözlemevinin başına geçmiş ve Uluğ Bey Zici'nin tamamlanmasına yardımcı olmuştur. Ancak, Uluğ Bey'in ölümü üzerine Ali Kuşçu Semerkand'dan ayrılmış ve Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan'ın yanına gitmiştir. Daha sonra Uzun Hasan tarafından, Osmanlılar ile Akkoyunlular arasında barışı sağlamak amacı ile Fatih'e elçi olarak gönderilmiştir.

Bir kültür merkezi oluşturmanın şartlarından birinin de bilim adamlarını biraraya toplamak olduğunu bilen Fatih, Ali Kuşçu'ya İstanbul'da kalmasını ve medresede ders vermesini teklif eder. Ali Kuşçu, bunun üzerine, Tebriz'e dönerek elçilik görevini tamamlar ve tekrar İstanbul'a geri döner. İstanbul'a dönüşünde Ali Kuşçu, Fatih tarafından görevlendirilen bir heyet tarafından sınırda karşılanır. Kendisi için ayrıca karşılama töreni yapılır. Ali Kuşçu'yu karşılayanlar arasında, zamanın ulemâsı İstanbul kadısı Hocazâde Müslihü'd-Din Mustafa ve diğer bilim adamları da vardır.

İstanbul'a gelen Ali Kuşçu'ya 200 altın maaş bağlanır ve Ayasofya'ya müderris olarak atanır. Ali Kuşçu, burada Fatih Külliyesi'nin programlarını hazırlamış, astronomi ve matematik dersleri vermiştir.

Ayrıca İstanbul'un enlem ve boylamını ölçmüş ve çeşitli Güneş saatleri de yapmıştır. Ali Kuşçu'nun medreselerde matematik derslerinin okutulmasında önemli rolü olmuştur. Verdiği dersler olağanüstü rağbet görmüş ve önemli bilim adamları tarafında da izlenmiştir. Ayrıca dönemin matematikçilerinden Sinan Paşa da öğrencilerinden Molla Lütfi aracılığı ile Ali Kuşçu'nun derslerini takip etmiştir. Nitekim etkisi 16. yüzyılda ürünlerini verecektir.

Ali Kuşçu'nun astronomi ve matematik alanında yazmış olduğu iki önemli eseri vardır. Bunlardan birisi, Otlukbeli Savaşı sırasında bitirilip zaferden sonra Fatih'e sunulduğu için "Fethiye" adı verilen astronomi kitabıdır. Eser üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde gezegenlerin küreleri ele alınmakta ve gezegenlerin hareketlerinden bahsedilmektedir. İkinci bölüm Yer'in şekli ve yedi iklim üzerinedir. Son bölümde ise Ali Kuşçu, Yer'e ilişkin ölçüleri ve gezegenlerin uzaklıklarını vermektedir.

Döneminde hayli etkin olmuş olan bu astronomi eseri küçük bir elkitabı niteliğindedir ve yeni bulgular ortaya koymaktan çok, medreselerde astronomi öğretimi için yazılmıştır. Ali Kuşçu'nun diğer önemli eseri ise, Fatih'in adına atfen Muhammediye adını verdiği matematik kitabıdır.

FARABİ


Farabi 873(H.259) senesinde  Türkistan’ın Farab şehrinde doğdu. İlk tahsilini Farab’da gördü. Arapça, Farsça, Grekçe ve Latince’yi çok iyi öğrenerek , Aristo ve Eflatun’un eserlerini defalarca okudu. Ebu Bekr Serrac’dan  gramer ve mantık okudu. Daha sonra kendini tamamen felsefeye verdi ve Yuhanna bin Haylan’la birlikte çalıştı. Vaktini felsefi düşüncelerini  kaleme almakla geçirdi. Kitaplarını Arapça yazdı. Bir musiki üstadıydı. Kanun adındaki çalığı aletini o buldu. Ayrıca rübab denilen çağlıyı da o geliştirip, bu günkü şekle soktu. Bir çok bestesi vardır. Matematikle  de uğraştı.

Farabai, ilimleri sınıflandırdı. Ona gelinceye kadar ilimler trivium(üçüzlü)  ve huatrivium(dördüzlü) diye iki kısımda toplanıyordu. Nahiv, mantık, beyan üçüzlü ilimlere; matematik, geometri, musiki ve astronomi ise dördüzlü ilimler kısmına dahildi. Farabi ise, ilimleri; fizik, matematik ve metafizik ilimler diye üçe ayırdı. Onun bu metodu, Avrupalı bilginler tarafından ancak on üçüncü asırda kabul edildi.

Hava titreşimlerinden ibaret olan ses olayının ilk mantıki izahını Farabi yaptı. O, titreşimlerin dalga uzunluğuna  göre azalıp çoğaldığını, deneyler yaparak tespit etti. Bu keşfiyle musiki aletlerinin yapımında gerekli  olan kaideleri de buldu. Aynı zamanda tıp alanında çalışmalar yapan Farabi, bu konuda çeşitli ilaçlarla ilgili eser yazdı.

Aristo’dan sonra gelen bir felsefeci olarak kabul edildi. Eskiyi yeni felsefeye ustalıkla aktardı. Montesgieu, Spinoza gibi batılı filozoflar, Farabi’nin eserlerinin tesirinde kaldılar.

Farabi; mantık, felsefe, matematik, tıp ve musiki sahalarında bir çok kitap yazmıştır, ondan fazla eseri olduğu bilinmektedir. Başlıcaları şunlardır:  Ta’lim-üs-sani, iksa-ül-ulum vet-ta’rif bi ağradiha, Kitabu Füsusu-il-hikem vs.

Biruni  ( 25.06.972)- (14.07.1050)
Galilei 'den 600 yıl önce dünyanın döndüğünü söylemiştir.
Biruni hastalıkları tedavi konusunda değerli bir uzmandı. Yunan ve Hint tıbbını incelemiş, Sultan Mes'ud'un gözünü tedavi etmişti. Otların hangisinin hangi derde deva ve şifa olduğunu çok iyi bilirdi. Eczacılıkla doktorluğun sınırlarını çizmiş, ilaçların yan etkilerinden bahsetmiştir. Bîrûnî, Cebir, Geometri ve Coğrafya konularında bile o konuyla ilgili bir âyet zikretmiş, âyette bahsi geçen konunun yorumlarını yapmış, ilimle dini birleştirmiş, fennî ilimlerle ilahî bilgilere daha iyi nüfuz edileceğini söylemiş, ilim öğrenmekten kastın hakkı ve hakikatı bulmak olduğunu dile getirmiş ve "Anlattıklarım arasında gerçek dışı olanlar varsa Allah'a tevbe ederim. Razı olacağı şeylere sarılmak hususunda Allah'tan yardım dilerim. Bâtıl Şeylerden korunmak için de Allah'tan hidayet isterim. İyilik O'nun elindedir!" demiştir.

Hayatı

Yaşadığı çağa damgasını vurup " Biruni Asrı" denmesine sebepolan zekâ harikası bilginimiz.973 yılında Harizm'in merkezi Kâs'ta doğdu. Esas adı Ebû Reyhan b. Mu-hammed'dir. Küçük yaşta babasını kay-betti. Annesi onu zor şartlarda, odunsatarak büyüttü. Daha çocuk yaştaaraştırmacı bir ruha sahipti. Birçok ko-nuyu öğrenmek için çılgınca hırs göste-riyordu. Tahsil çağına girdiğinde Hâ-rizmşahların himayesine alındı ve saray terbiyesiyle yetişmesine özen gösterildi. Bu aileden bilhassa Mansur, Bîrû-nî'nin en iyi bir eğitim alması için herimkânı sağladı.(1)Bu arada İbn-i Irak ve Abdüssamed b. Hakîm'den de dersler alan bilginimizin öğrenimi uzun sürmedi, daha çok özel çabalarıyla kendisini yetiştirdi.Araştırmacı ruhu, öğrenme hırsı ve sön-meyen azmiyle birleşince 17 yaşındaeser vermeye başladı.Fakat Me'mûnîlerin Kâs'ı alıp Hârizmşahları tarihten silmeleriyle Bîrûnî'nin huzuru kaçtı, sıkıntılar başladı veKâs'ı terketmek zorunda kaldı. (2) An-cak iki yıl sonra tekrar döndüğünde ün-lü bilgin Ebü'l-Vefâ ile buluşup rasat ça-lışmaları yaptı.Daha sonra hükümdar Ebü'l-Abbas,sarayında Bîrûnî'ye bir daire tahsisedip, müşavir ve vezir olarak görevlen-dirdi. Bu durum, hükümdarların ilme duydukları derin saygının göstergesi,bilginimizin de devlet başkanları yanın-daki yüksek itibarının belgesiydi. (3)

Gazneli Mahmud Hindistan'ı alınca hocalarıyla Bîrûnî'yi de oraya götürdü.Zira onun yanında da itibarı çok yük-sekti. " Bîrûnî, sarayımızın en değerli hazinesidir' derdi. (4) Bu yüzden ted-birli hünkâr, liyakatını bildiği Bîrûnî'yiHazine Genel Müdürlüğü'ne tayin etti.O da orada Hint dil ve kültürünü bütü-nüyle inceledi. Üstün dehasıyla kısa sü-rede Hintli bilginler üzerinde şaşkınlıkve hayranlık uyandırdı. Kendisine sağ-lanan siyasî ve ilmî araştırmalarına de-vam etti. Bir devre adını veren, çağınıaşan ilmî hayatının zirvesine erişti. Sul-tan Mes'ud, kendisine ithaf ettiği Ka-nun-u Mes'ûdî adlı eseri için Bîrûnî'yebir fil yükü gümüş para vermişse de o,bu hediyeyi almadı. (5) Son eseri olanKitabü's-Saydele fi't Tıb'bı yazdığında80 yaşını geçmişti. Üstad diye saygıylayâd edilen yalnız İslâm âleminin değil,tüm dünyada çağının en büyük bilginiolan Bîrûnî, 1051 yılında Gazne'de hayata gözlerini yumdu. Ruhu şâd, ma-kamı cennet olsun. Âmin.

ŞAHSİYETİ:Bîrûnî, " Elinden kalemdüşmeyen, gözü kitaptan ayrılmayan,iman dolu kalbi tefekkürden dûr olma-yan, benzeri her asırda görülmeyen bil-ginler bilgini bir dâhiydi. Arapça, Farsça, Ibrânîce, Rumca, Süryânice, Yunan-ca ve Çinçe gibi daha birçok lisan bili-yordu. Matematik, Astronomi Geomet-ri, Fizik, Kimya, Tıp, Eczacılık, TarihCoğrafya, Filoloji, Etnoloji, Jeoloji, Din-ler ve Mezhepler Tarihi gibi 30 kadarilim dalında çalışmalar yaptı, eserlerverdi. (4) Onun tabiat ilimleriyle yakından ilgi-lenmesi, Allah'ın kevnî âyetlerini anla-mak, kâinatın yapı ve düzeninden Al-lah'a ulaşmak, O'nu yüceltmek gâyesi-ne yönelikti. Eserlerinde çok defa Kur ân âyetlerine başvurur, onların çeşitli ilimler açısından yorumlanmasınıamaçlardı. Kurân'ın belâğat ve i'cazı-na olan hayranlığını her vesileyle dilegetirdi.İlmî kaynaklara dayanma, deney vetecrübeyle ispat etme şartını ilk defa oileri sürdü. İbn-i Sinâ'yla yaptığı karşı- ;lıklı yazışmalarındaki ilmî metod ve yo-rumları, günümüzde yazılmış gibi taze-liğini halen korumaktadır.Tahkîk ve Kanûn-ı Mes'ûdî adlı eserleriyle trigonometri konusunda bugünküilmî seviyeye tâ o günden,ulaştıgı açık-ça görülür. Bu eser astronomi alanındazengin ve ciddî bir araştırma âbidesiolarak tarihe mal olmuştur. İlmiyle dinehizmetten mutluluk duymaktadır. Gaz-ne'de kıbleyi tam olarak tespit etmesive kıblenin tayini için geliştirdiği mate-matik yöntemi dolayısıyla kıyamet günüRabb'inden sevap ummaktadır.Ayın, güneşin ve dünyanın hareketle-ri, güneş tutulması anında ulaşan hadi-seler üzerine verdiği bilgi ve yaptığı ra-satlarda, çağdaş tespitlere uygun neti-celer elde etti. Bu çalışmalarıyla yer öl-çüsü ilminin temellerini sekiz asır önceattı. Israrlı çabaları sonunda yerin çapı-nı ölçmeyi başardı. Dünyanın çapınınölçülmesiyle ilgili görüşü, günümüz ma-tematik ölçülerine tıpatıp uymaktadır.Avrupa'da buna BÎRÛNI KURALI den-mektedir.Newton ve Fransız Piscard yaptıklarıhesaplama sonucu ekvatoru 25.000 mil olarak bulmuşlardır. Halbuki bu öl-çüyü Bîrûnî, onlardan tam 700 yıl öncePakistan'da bulmuştu. O çağda Batılı-lardan ne kadar da ilerideymişiz.(6)Biruni, hastalıkları tedavi konusundadeğerli bir uzmandı. Yunan ve Hint tıbbını incelemiş, Sultan Mes'ud'un gözü-nü tedavi etmişti. Otların hangisininhangi derde deva ve şifa olduğunu çokiyi bilirdi. Eczacılıkla doktorluğun sınır-larını çizmiş, ilaçların yan etkilerindenbahsetmiştir.Daha o çağda Ümit Burnu'nun varlı-ğından söz etmiş, Kuzey Asya ve Ku-zey Avrupa'dan geniş bilgiler vermişti.Christof Coloumb'dan beş asır önce Amerika kıtasından, Japonya'nın varlı-ğından ilk defa sözeden O'dur. Dünyanın yuvarlak ve dönmekte olduğunu,yerçekimin varlığını Newton'dan asır-larca önce ortaya koydu.Henüz çağımızda sözü edilebilen karaların kuzeye doğru kayma fikrini 9.5asır önce dile getirdi. Botanikle ilgilendi, geometriyi botaniğe uyguladı. Bitki ve hayvanlarda üreme konularına eğil-di. Kuşlarla ilgili çok orjinal tespitler yaptı. Tarihle ilgilendi. Gazneli Mah-mud, Sebüktekin ve Harzem'in tarihleri-ni yazdı.Bîrûnî, ayrıca dinler tarihi konusunaeğildi, ona birçok yenilik getirdi. Çağından dokuz asır sonra ancak ayrı birilim haline;gelebilen Mukayeseli DinlerTarihi, kurucusu sayılan Bîrûnî'ye çokşey borçludur.

Bîrûnî, felsefeyle de ilgilendi. Ama felsefenin dumanlı havasında boğulupkalmadı. Meseleleri doğrudan Allah'a dayandırdı. Tabiat olaylarından söze-derken, onlardaki hikmetin sahibinigösterdi. Eşyaya ve cisimlere takılıpkalmadı.Bîrûnî, Cebir, Geometri ve Cografyakonularında bile o konuyla ilgili birâyet zikretmiş, âyette bahsi geçen ko-nunun yorumlarını yapmış, ilimle dinibirleştirmiş, fennî ilimlerle ilahî bilgileredaha iyi nüfuz edileceğini söylemiş,ilim öğrenmekten kastın hakkı ve haki-katı bulmak olduğunu dile getirmiş ve"Anlattıklarım arasında gerçekdışı olanlar varsa Allah'a tevbeederim. Razı olacağı şeylere sa-rılmak hususunda Allah'tan yar-dım dilerim. Bâtıl şeylerden ko-runmak için,de Allah'tan hida-yet isterim. İyilik O'nun elinde-dir!" demiştir.

Eserleri halen Batı bilim dünyasındakaynak eser olarak kullanılmaktadır.Türk Tarih Kurumu 68. sayısını Bîrû-nî'ye Armağan adıyla bilginimize tah-sis etti.Dünyanın çeşitli ülkelerinde Bîrûnî'yianmak için sempozyumlar, kongrelerdüzenlendi, pullar bastırıldı. UNESCO'nun 25 dilde çıkardığı Conrier Dergisi 1974 Haziran sayısını Bîrûnî'ye ayırdı. Kapak fotoğrafının altına,"1000 yıl önce Orta Asya'da yaşayanevrensel dehâ Bîrûnî; Asrtonom, Tarih-çi, Botanikçi, Eczacılık uzmanı Jeolog,Şair, Mütefekkir, Matematikçi, Coğraf-yacı ve Hümanist" diye yazılarak tanı-tıldı.Eserleri;Biruni, toplam 180 kadar Eser kaleme aldı. En meşhurları şunlardır:

1. EI-Asâr'il-Bâkiye an'il-Kurûni'I-Hâli-ye: (Boş geçen asırlardan kalan eser-ler.)
2. EI-Kanûn'ül-Mes'ûdî; En büyük ese-ridir. Astronomiden coğrafyaya kadarbirçok konuda yenilik, keşif ve buluşları içine alır.
3. Kitab'üt-Tahkîk Mâ li'I-Hind: HindTarihi, dini, ilmi ve coğrafyası hakkın=da geniş bilgi verir.
4. Tahdîd'ü Nihâyeti'l-Emâkin li Tas-hîh-i Mesâfet'il-Mesâkin: Meskenler ara-sındaki mesafeyi düzeltmek için mekân-ların sonunu sınırlama. Bu eseriyle Bîrû-nî, yepyeni bir ilim dalı olan Jeodezi'nintemelini atmış, ilk harcını koymuştu.
5. Kitabü'I-Cemâhir fî Ma'rifet-i Cevâ-hir: Cevherlerin bilinmesine dair kitap.
6. Kitabü't-Tefhim fî Evâili Sıbaâti't-Tencim: Yıldızlar İlmine Giriş.
7: Kitâbü's-Saydele fî Tıp: EczacılıkKitabı. İlaçların, şifalı otların adlarınıaltı dildeki karşılıklarıyla yazmış.Bu yazı Eğitim Bilim Dergisi Ocak 2000sayısından alınmıştır.


İlk kağıt fabrikasını kuran alim İbni Fazıl

Kızamık ve çiçek hastalığını keşfeden; alim Razi

Mikrobu ilk tanımlayan alim Akşemseddin

Cüzzamı bulan alim ... İbni Cessar

Vebanın bulaşıcı olduğunu bulan alim İbni Hatip

Verem mikrobunu bulan alim Kambur Vesîm

Retina tabakasını bulan alim İbni � Rüşd

İlk göz ameliyatını yapan alim Ammar

İlk kanser ameliyatını yapan alim Ali bin Abbas

Küçük kan dolaşımını bulan alim İbnünnefis

İlk Tabipler odası başkanı Ali bin Rıdvan

Sıfırı ilk kullanan alim Harizmi

Trigonometriyi ilk bulan alim Battani

Tanjant, kotanjant ve kosekantı ilk kullanan alim Ebul Vefa

Trigonometri kitabını yazan alim Nasiruddin Tusi

İlk trigonometrik dönüşüm formülünü bulan alim İbni Yunus

Binom formülünü ilk bulan alim Ömer Hayyam

İlk difransiyel kitabını yazan alim. Sabit bin Kurra

Ondalık kesiri ilk bulan alim Gıyaseddin Cemşid

İlk usturlabı yapan alim Zerkali

Dünyanın döndüğünü keşfeden ilk alim Biruni

Dünyanın çevresini ilk ölçen alim Musa kardeşler

Güneşin yüzündeki lekeleri ilk bulan alim Fergani

Yıldızların yer ve açıklıklarını ölçen ve ilk cetveli geliştiren alim Cabir bin Eflah

İlk otomatik kontrol sistemleri tasarlayan alim Ahmet bin Musa

Sibernetiği ilk kuran alim. İsmail-El Gezeri

İlk optik temellerini koyan alim İbni Heysem

Sesin .fiziki açıklamasını ilk yapan alim Farabi

İlk torna tezgahını yapan alim İbni Karara

Kanatlarla uçan ilk alim Hazerfen Ahmed Çelebi

İlk uçağı yapan alim Ebu Firnas

Yer çekimini ilk bulan alim Razi

Sarkaçlı saati ilk yapan alim İbni Yunus

Maddelerin özgül ağırlığını ilk hesaplayan alim Hazini

Atomun parçalanabileceğim ilk bulan alim Cabir bin Hayyan

Gök kuşağını ilk açıklayan alim Kutbettin Şirazi

İlk kimya laboratuarını kuran alim. Cabir

Saf alkolü ilk elde eden alim Razi

Fosforu ilk bulan alim Beşir

Havan topunu ilk bulan alim Fatih Sultan Mehmed

İlk kıta seyahatnamesini yazan alim İbni Battuta

İlk dünya haritasını çizen alim Mürsiyeli İbrahim

İlk ecza kitabını yazan alim İbni BaytarMÜSLÜMAN BİLİM ADAMLARI

Genel Bilgiler
Akşemseddin (Akşemsettin)
Albert Einstein
Alexander von Humboldt
Alfred Russel Wallace
Alfred Stock
Ali Kuşçu
Anaksagoras (Anaxagoras)
Anaksimandros
Anaksimenes (Anaximenes)
Antoine Lavoisier
Antonie van Leeuwenhoek
Aristoteles
Arşimet (Archimedes)
Cabir İbn Hayyan
Carolus Linnaeus
Carolus Clusius
Charles Darwin
Claude Bernard
Demokritosr
Dmitri Mendeleev
Ebu'l Hasan El Mesudi
Edward Drinker Cope
Edward Teller
El Battani
El Biruni
El Battani
Edward Teller
El Biruni
El Büzcani
El Farabi
El Fergani
El Gazali
El Harizmi (Harezmi)
El Hazen (Ebu Cafer)
El Kindi
El Maverdi
El Razi
El Zehravi
Empedokles
Enrico Fermi
Ernest Rutherford
Ernst Haeckel
Erwin Schröndinger
Francis Crick
Georges Cuvier
Gilbert Newton Lewis
Gregor Mendel
Herakleitos (Heraklitos)
Herbert Spencer
Hideki Yukawa
Henry Eyring
İbn Zühr
İbn-i Rüşt
İbn-i Sina
İbn Haldun
İbnü'n Nefis
John Langdon Down
Leo Szilard
Louis de Broglie
Louis Pasteur
Max Planck
Michael Faraday
Nicholas Copernicus
Niels Bohr
Newton
Ömer El Hayyam
Paul Adrien Maurice Dirac
Paul Davies
Peter J. Debye
Richard Philip Feynman
Robert Burns Woodward
Robert Hooke
Sabit Bin Kurra
Sir Robert Robinson
Svante August Arrhenius
Uluğ Bey
Werner Heisenberg
Wilhelm Conrad Röntgen
Wolfgang Pauli

Thomson, George Paget (1892-1975)
Broglie, Louis Victor Pierre de (1892)
Semenov Nikolay Nikolayeviç (1896)
Appleton, Edward Victor (1892-1965)
Compton, Arthur Holly (1892-1962)
Karrer, Paul (1889-1971)
Waksman, Selman Abraham (1888-1973)
Chadwick, James (1891-1974)
Stern, Otto (1888-1969)
Zemicke, Frits (1888-1966)
Bragg, William Lawrance (1890-1971)
Giauque, William Francis (1895)
Urey, Harold Clayton (1893-1981)
Doisy Edward Adelbert (1893)
Heymans, Comeille Jean François (1892-1968)
Virtanen, Artturi IImari (1895-1973)
Davisson, Clinton Joseph (1881-1958)
Heyrovsky, Jaroslav (1890-1967)
Reichstein, Tadensz (1897)
Gasser, Herbert Spencer (1888-1963)
Mulliken, Robert Sanderson (1896 -)
Özel diyet, Frederick Grant (1891-1941)
Muller, Hermann Joseph (1890-1967)
Fermat, Pierre de (1601-1665)
Raman, Chandrasekhara Venkata (1888-1970)

Bacon, Francis (1561-1626)
Descartes, Rene (1596-1650)
Harvey, William (1578-1657)
Carrel, Alexis (1873-1944)
Galilei, Galileo (1564-1642)
Stevin, Simon (1548-1620)
Brahe, Tycho (1546-1601)
Schrödinger, Erwin (1887-1961)
Napier, John (1550-1617)

Luca Pacioli (1445-1514) Matematik
Paracelsus (1493-1541) Tıp
W. Henry Brogg (1862-1942) Fizik
R. Adolf Zsigmondy (1865-1929) Kimya
E. Charles Guilloume (1861-1938) Fizik
Alfred Werner (1866-1919) Kimya
Jule Henri Nicolle (1866-1936) Tıp
Eratosten (Fizik)
Andre Claude (Mucit)Sigmund Freud (1856-1939) Psikoloji
Marie Curie (1867-1934) Fizik
Nikola Tesla
Galileo Galilei (1564-1642) Gökbilim
Arşimed (Matematik-Kimya)
Hipocrates (TIP)
Isaac Newton (Fizik)
Andreas Vesalius (1514-1564) Tıp
Ambroise Parc (1510-1590) Tıp
Theodor Kocher (1841-1917) Tıp
Thomson Rees C. Wilson (1869-1959) Fizik
J. Baptiste Perrin (1870-1942) Fizik
Vincent Baptiste Bordet (1870-1961) Tıp
Marie Curie (1867-1934) Kimya-Fizik
A. Victor François Grignard (1871-1935) Kimya

Andreas Grib Fibiger (1867-1928) Tıp
Fritz Haber (1868-1934) Kimya
T. Hunt Morgan (1866-1945) Genetik
Karl Landsteiner (1868-1943) Tıp
Hans Spemann (1869-1941) Zooloji
Fritz Pregl (1869-1930) Kimya
N. Gustaf Dalen (1869-1937) Mühendislik
T. William Richards (1868-1928) Kimya
Niccolo Tortoglia (1500-1557) Matematik
Geronimo Cardano (1501-1576) Matematik
Franciscus Vieta (1540-1603) Matematik
Van't Hoff (1852-1911) Fizikokimya
Robert Millikan (1868-1953) Fizik
J. John Thomson (1856-1940) Fizik
Christiaan Eijkman (1858-1930) Tıp
Ferdinand Moissan (1852-1907) Kimya
Otto Fritz Meyerhof (1884-1951) Biyokimya
Karl von Frisch (1886 -) Zoolog
George Richards Minot (1885-1950) Tıp
James Batcheller Sumner (1877-1955) Biyokimya
Heinrich Otto Wieland (1877-1957) Kimya
Henry Hallot Dale (1875-1968) Tıp
John James Richard Macleod (1876-1936) Fizyoloji
Robert Bárány (1876-1936) Tıp
Johannes Stark (1874-1957) Fizik
Johannes Kepler (1571-1630) Gökbilim
William Francis Aston (1877-1944) Kimya-Fizik
Frederick Soddy (1877-1966) Kimya
Glover Charles Barka (1877-1944) Fizik
Marconi (1874-1937) Fizik
Joseph Erlanger (1874-1964) Fizyoloji
Adolf Otto Reinhold Windovs (1876-1959) Kimya
Gustof Dalen (1869-1937) Mühendislik
Otto Paul Hermann Diels (1876-1954) Kimya
Ernest Rutherford (1871-1937) Fizik
Arthur Harden (1865-1940) Biyokimya
Otto Loewi (1873-1961) Fizyoloji
Euler-Chelpin (1873-1964) Kimya
Karl Bosch (1874-1940) Kimya
Egas Moniz (1874-1955) Tıp
Steenberg Krogh (1874-1949) Fizyoloji
Richard Willstaetter (1872-1942) Kimya
Bohr (1885-1962) Fizik
Bridgman (1882-1961) Fizik
James Frank (1882-1964) Fizik
Victor Franz Hess (1883-1964) Fizik
William Peter Joseph William (1864-1966) Kimya
Walter Norman Hawerth (1883-1950) Kimya
Karl Rudolph Friedric Bergius (1884-1949) Kimya
Owen Williams Richardson (1879-1959) Fizik
Georg Franz Wilheim Walther Bothe (1891-1957) Fizik
György Hevesy (1885-1966) Kimya
Albert Einstein (1879-1955) Fizik
Otto Hahn (1879-1968) Fizikokimya
Hans Fischer (1881-1945) Kimya
Irwing Langmuir (1881-1957) Kimya
Hermann Staudinger (1881-1965) Kimya
Walter Rudolf Hess (1881-1973) Tıp
Edgar Douglas Adrian (1889-1977) Tıp
Bernardo Alberto Houssay (1887-1971) Tıp
Otto Heinrich Warburg (1883-1970) Biyokimya
Alexander Fleming (1881-1955) Tıp
George Hayt Whipple (1878-1976) Tıp
Frencis Peyton Rous (1879-1970) Tıp
Archibald Vivian Hill (1886-1977) Fizyoloji-Tıp
Edward Calvin Kendall (1886-1973) Biyokimya
Gauss, Dirichlet, Riemann (Matematik)Eratosthenes (M.Ö. 273-192) MatematikLeonardo da Vinci (1452-1519)Werner Heisenberg (1901-1976) FizikJohn Dalton (1766-1844) Kimya Louis Pasteur (1822-1895) Tıp
Darwin (1809-1882) BiyolojiBERGAMALI Galenos (Tıp)
Albert Einstein (1879-1947) Fizik
Max Planck (1858-1947) Fizik
James Clerk Maxwell (1831-1879) Fizik
Mendel (1822-1884) Biyoloji
Faraday (1781-1867) Kimya
Lavoisier (1743-1794) Kimya
James Van Allen (Fizik)
Kepler (1571-1630) Gökbilim
Newton (1642-1727) Fizik
Stephen W. Hawking (Fizik)
Harold E. Edgerton (1903 -) Fotoğraf

Leibniz
Galieo Galilei
Thomas Alva Edison
Marie Curie
Michael Faraday:
Luigi Galvani ve elektriğin öncüleri
William Harvey

Gregor Mendel (Biyoloji)
Charles Darwin (Biyoloji)
Darwin'in Beagle Gezisi ve Doğal Seçilim Teorisi
 

Sait Akpınar - (Fizik)
Ayşe Erzan - (Fizik)
Ali Rıza Berkem - (Kimya)
Jale İnan - (Arkeoloji)
Gazi Yaşargil  - (Tıp)
Semahat Geldiay - (Zooloji)
Mustafa İlhan - (Tp)
Cahit Arf - (Matematik)
Mehmet Erbudak - (Fizik)
Fikret Kargı - (Kimya)
Cavit Erginsoy - (Fizik)
Refik Kortan - (Fizik)
Atilla Ertan - (Tıp)
Sevim Ercan - (Tıp)
Erhan Çınlar - (Matematik)
Ziya Akçasu - (Mühendislik)
Selman Akbulut - (Matematik)
Rüştü Kazım Türker - (Farmakoloji)
Alaeddin Akçasu - (Farmakoloji)
Gündüz İkeda - (Matematik)
Sırrı Erinç - (Yerbilim)
Nimet Tahsin Özgüç - (Arkeoloji)
Sedat Alp - (Hititoloji)
İhsan Ketin - (Yerbilim)
Refik Fenmen - (Mühendislik)
Paris Pişmiş - (Gökbilim)
Remziye Hisar - (Kimya)
Kamile Şevket Mutlu - (Tıp)
Asım Orhan Barut - (Fizik)
Muzaffer Aksoy - (Tıp)
Temel Çokoloz - (Kimya)
M. Orhan Öztürk (Psikiyatri)
Dilhan Eryurt (Gökbilim)
Halet Çambel (Arkeoloji)
Halil İnalcık (Tarih)
Bahattin Baysal (Kimya)
Ekrem Akurgal (Arkeoloji)
Ata Nutku (Mühendis-Gemi Yapımı)
Mübeccel B. Kıray (Sosyoloji)
Semavi Eyice (Sanat Tarihi)
M. Orhan Öztürk (Psikiyatri)
Tevfik Karabağ (Böcekbilim)
Feza Gürsey (Fizik)
İhsan Ketin (Yerbilim)
Cahit Arf (Matematik)
Mustafa İnan (Mühendislik)
Mustafa İnan
Prof. Dr. Osman Tosun (Ziraat-Genetik)
Ahmet Topkaya (Diş Hekimliği)
Baltacıoğlu (Yazınbilim)
Cavit Erginsoy (Fizik)
Oktay Sinanoğlu (Kimya)

 

2001 Yılı Nobel Ödülleri
2000 Yılı Nobel Ödülleri
1901-1998 Nobel Bilim Ödülleri
Nobel Ödülleri Açıklandı
1998 Nobel Kimya Ödülü
1998 Nobel Fizik - Kimya ve Tıp Ödülleri
1995 Nobel Fizik Ödülü
1995 Nobel Tıp Ödülü
1995 Nobel Kimya Ödülü
1992 Yılında Bilim Ödülü Alanlar
Sheldon Glashow - 1979 - Fizik
1972 Nobel Fizik Ödülü
Nobel Ödülleri
Ig Nobel
Havadaki Kurbağa ve Oturunca Çöken Tuvaletlere "Alternatif" Nobel Ödülü
Alfred Nobel ve Nobel Ödülü
Alfred Nobel
Elektrozayıf Etkileşimlerin Kuantumlu Yapısı
İnsanlığa Bırakılmış Büyük Miras Nobel Ödülleri
Nötrino ve Tau-Lepton
Embriyolojide Genetik Kontrol
Dünyamızın Koruyucu Meleği Ozon Tabakası
Nükleer Savaş Hiroşimalar Olmasın 
 

Ekmel Özbay - Nanoteknoloji - 2006
Niyazi Serdar Sarıçiftçi - Fizik - 2006
Erol Çerasi - Tıp - 2006
Ergin Atalar - Tıp - 2006
Adil Denizli - Kimya - 2006
Ahmet Ruhi Mermut - Müh. - 2005
Hasan Mandal - Müh. - 2005
Oğuz Okay - Kimya - 2005
Kemal Hüsnü Can Başer - Sağ.Bil. - 2005
Murat Tekalp - Mühendislik - 2004
Gökhan Hotamışlıgil -Tıp - 2004
İskender Yılgör - Kimya - 2003
Yaman Arkun - Kimya - 2003
Yavuz Çorapçıoğlu - Yerbilim - 2003
Levent Toppare - Kimya - 2003
Aytemiz Gürgey - Sağ.Bil. - 2003
Haluk Topaloğlu - Sağ. Bil. - 2003
Dr. Turgay Dalkara - Tıp - 2002
Dr. Aral Okay - Mühendislik - 2002
Dr. Bekir Çetinkaya - Kimya - 2002
Dr. Ayşe Erdem Şenatalar - Mühendislik - 2002
Gazi Yaşargil - Tıp - 2000
Ayşe Erzan - Fizik - 1997
Mustafa İlhan - Tıp - 1997
Mehmet Erbudak - Fizik - 1997
Fikret Kargı - Kimya - 1997
Refik Kortan - Fizik - 1992
Atilla Ertan - Tıp - 1992
Sevim Ercan - Tıp - 1992
Erhan Çınlar - Matematik - 1992
Ziya Akçasu - Mühendislik - 1992
Selman Akbulut - Matematik - 1992

TÜBİTAK Bilim Ödülleri
TÜBİTAK 2000 Bilim Hizmet ve Teşvik Ödülleri Açıklandı
TÜBİTAK 1999 Bilim Hizmet ve Teşvik Ödülleri
TÜBİTAK 1998 Bilim Ödülü: Prof. Dr. Ayten Arcasoy
Mehmet Öztürk (Tıp)
TÜBİTAK Bilim, Hizmet, Teşvik Ödülleri
TÜBİTAK 1993 Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Sahiplerini Buldu
TÜBİTAK 1991 Bilim Hizmet ve Teşvik Ödülleri Sahiplerini Buldu
TÜBİTAK 1990 Yılı Bilim Hizmet ve Teşvik Ödülleri Verildi
1970 Yılı Bilim ve Teşvik Ödülleri
1969 Yılı Bilim, Teşvik, Hizmet Ödüllerini alanlar belli oldu
1968 Bilim Ödülü Töreni
1968 Bilim Ödülü
1967 Yılı Bilim Ödülleri
GELECEK YİRMİ YILIN BİLİMCİLERİ

 
Facebook beğen
 
Reklam
 
 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=