BİYOTEST


 

CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ

CANLILIĞIN TEMEL BİRİMİ:HÜCRE

 

     

CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI VE BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK

 

 

CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ

 

 

HÜCRE BÖLÜNMESİ VE ÜREME

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ

       

BİTKİ BİYOLOJİSİ

 

 

KALITIM, GEN MÜHENDİSLİĞİ VE BİYOTEKNOLOJİ

 

 

 

KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ

       

HAYVAN BİYOLOJİSİ VE İNSAN

 

     

     

   

   
       

YGS - LYS DENEMELERİ

ZTV DENEMELERİ
  MYNET DENEMELERİ

AÇIK LİSE DENEMELERİ

Açık Lise Biyoloji – 1 Dersi Açık Lise Biyoloji – 2 Dersi Açık Lise Biyoloji – 3 Dersi Açık Lise Biyoloji – 4 Dersi Açık Lise Biyoloji – 5 Dersi
Biyoloji – 1 Test – 1 Biyoloji – 2 Test – 1 Biyoloji – 3 Test – 1 Biyoloji – 4 Test – 1 Biyoloji – 5 Test – 1
Biyoloji – 1 Test – 2 Biyoloji – 2 Test – 2 Biyoloji – 3 Test – 2 Biyoloji – 4 Test – 2 Biyoloji – 5 Test – 2
Biyoloji – 1 Test – 3 Biyoloji – 2 Test – 3 Biyoloji – 3 Test – 3 Biyoloji – 4 Test – 3 Biyoloji – 5 Test – 3
Biyoloji – 1 Test – 4 Biyoloji – 2 Test – 4 Biyoloji – 3 Test – 4 Biyoloji – 4 Test – 4 Biyoloji – 5 Test – 4
Biyoloji – 1 Test – 5 Biyoloji – 2 Test – 5 Biyoloji – 3 Test – 5 Biyoloji – 4 Test – 5 Biyoloji – 5 Test – 5
         
BESİNLER TEST

 1. İnsanlarda;
I. Uzun süren açlık
II. Uyuma
III. Dinlenme
gibi durumlardan hangileri
gerçekleşirken
enerji gereksiniminin proteinlerden
karşılanması daha fazla olur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

2. Bir çok araştırıcı, bir antrenman
sonrasında idrarla atılan azotlu
artıklarda bir artış olmadığını
göstermiştir.Buna göre
aşağıdakilerden hangisi kas
hareketleri ile ilgili bir sonuç
niteliğindedir?

A) Azotlu maddelerin yıkımında
artış olduğu
B) Enerji gereksiniminin
protein olmayan maddelerden karşılandığı
C) Enzimlere olan gereksiniminin azaldığı
D) İdrar miktarının azotlu artıklara bağlı olmadığı
E) Azotlu maddelerin canlı yaşamında önemini kaybettiği


3. I. Uygun sıcaklık
II. Uygun ışık
III. Etkinen madde
IV.Uygun pH
Yukarıdakilerden hangileri tüm enzim tepkimeleri için gerekli değildir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve IV
D) II ve III
E) III ve IV

4. Aşağıdakilerden hangisi enzimlerin ortak özelliklerinden biridir?
A) Aynı sayıda amino asit taşımaları
B) Yalnız hücre içinde etkin olmaları
C) Asidik ortamda daha aktif olmaları
D) Hücre zarından kolayca geçebilmeleri
E) Aktivasyon enerjisini azaltmaları

5. Aşağıdakilerden hangisi ATP için yanlış bir ifadedir?
A) Substratları aktifleştirir.
B) Enzimleri aktifleştirir.
C) Yüksek enerjili fosfat bağlarına sahiptir.
D) Tüm canlıların kullandığı enerji çeşidini depolar.
E) Yapısında riboz şekeri bulunur.

6. Organik bileşiklerin içerdiği kimyasal enerji;
I. Aktif taşıma
II. Protein sentezi
III. ATP sentezi
gibi olaylardan hangilerinde doğrudan kullanılır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) I, II ve III
 

7. Enzimin ;
I. Sentezi
II. Substrata bağlanması
III. Ürün oluşturması
olaylarından hangileri sadece canlılarda gerçekleşir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

8. Bir glikoz molekülünün
hücrede yanması sonucu
oluşan enerjinin @'ı
metabolik olaylarda
kullanılır. Enerjinin
geri kalanı ise aşağıdaki
enerji formlarından hangisine dönüşür?
A) Isı enerjisine
B) Işık enerjisine
C) Aktivasyon enerjisine
D) Elektrik enerjisine
E) Mekanik enerjiye
 

9. Koenzim ile kofaktörün ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Organik bileşikler olmaları
B) Metal iyonları içermeleri
C) Proteinlerin yapısına katılmaları
D) Çoğu enzimleri aktifleştirmeleri
E) Hücrelerde sentezlenmeleri

10. İnsanda enzimlerle ile ilgili;
I. Enzimin sentezlenmesi
II. Enzim-substrat kompleksinin kurulması
III. Substratın ürüne dönüştürülmesi
gibi olaylardan hangileri hem hücre içinde, hem de hücre dışında gerçekleşebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III

YANITLAR : 1.A 2.B 3.B 4.E 5.B 6.C 7.A 8.A 9.D 10.E


SINIFLANDIRMA

1-Aşağıdaki hangi sınıflandırma biriminde diğerlerine göre daha az benzerlik vardır?

A.                Tür

B.                 Cins

C.                Familya

D.                Takım

E.                 Sınıf

2-Aşağıdaki sınıflandırma birimlerinden
hangisi, aynı sınıfta fakat farklı
familyada olan organizmaları içerir?

A.                Tür

B.                 Cins

C.                Takım

D.                Sosyete

E.                 Populasyon

3-Aşağıdaki canlıların hangisinde taksonomik akrabalık vardır?

A.                Amip-Paramesyum

B.                 Kara yosunu-Eğreltiler

C.                Çam-Elma

D.                Deniz kestanesi-Kirpi

E.                 Fok-Tavşan

4-Denizde yaşayan bir hayvanda
iç döllenme şekli ve trake solunumu
varsa, bu canlı için aşağıdakilerden
hangisi söylenebilir?
    A.
      Kara yaşamından su yaşamına geçmiştir.
    B.    Az sayıda gamet yapmaktadır
    C.
     Yavru bakımı gelişmiş durumdadır.
    D.
     Erselik bir canlıdır
    E.
      Tatlı sudan denize geçmiştir

5-Aşağıdaki çiftlerden hangisi, analog organlardan değildir?
    A.
      İnsan iskeleti, çekirgenin iskeleti
    B.
      Istakozun solungaçları, insanın akciğeri
    C.
     Çekirgenin bacağı, kurbağanın bacağı
    D.
     Çekirgenin iskeleti, arının iskeleti
    E.
      Serçenin kanadı, arının kanadı

6-                                 I.           Kaslar kemiklerin iç yüzeyine bağlanmıştır

                                II.           Başkalaşım gösterirler

                              III.           Boşaltım maddesi üredir

                              IV.           Dölenme ve yavru gelişimi dıştadır

                               V.           Sinir şeritleri sırt taraftadır

                              VI.           Hücre dışı sindirim yaparlar

Yukarıda verilen özelliklerden hangileri, hem böcekler hem de kurbağalar için ortaktır?
   
A.      I ve III
    B.
      II ve VI
    C.
     III, IV ve V
    D.
     IV, V ve VI
    E.
      I, II ve V

7-                                 I.           Doğal ortamda birbirleriyle çiftleşebilirler

                                II.           Ortak atadan gelir ve benzer özellikler taşıyabilirler

                              III.           Birbirleriyle çiftleştikleri gibi verimli döller oluşturabilirler

Yukarıda verilen üç özellik hangi biyolojik birim için geçerli olabilir?
   
A.      Tür
    B.
      Suni sınıflandırma
    C.
     Filogenetik sınıflandırma
    D.
     Homolog organlar
    E.
      Analog organlar

8-Aşağıdaki hangi sınıflandırma birimi diğer dördünü içine alır?
    A.
      Familya
    B.
      Tür
    C.
     Takım
    D.
     Cins
    E.
      Sınıf

9-Felis domesticus aşağıdaki hangi sınıflandırma biriminde tür özelliğini en az içerir?
    A.
      Felis
    B.
      Felidae
    C.
     Kordalılar
    D.
     Memeliler
    E.
      Omurgalılar

10-Öglena, toprak solucanı, kurbağa ve balina için ortak olan özellik aşağıdakilerden hangisidir?
    A.
      Ökaryot hücrelerden oluşmaları
    B.
      Omurgalı canlı olmaları
    C.
     Prokaryot hücrelerden oluşmaları
    D.
     Omurgasız canlı olmaları
    E.
      Sabit ısılı canlı olmaları

11-                                 I.           Mavi-yeşil alg

                                II.           Paramesyum

                              III.           Çam

                              IV.           Yer solucanı

                               V.           Fare

Yukarıda verilen canlıların evrimsel sırası nasıl olur?
   
A.      I, III, V, IV ve II
    B.
      II, IV, V, III ve I
    C.
     I, II, IV, III ve V
    D.
     III, IV, V, II ve I
    E.
      IV, V, III, I ve II

12-Monera alemine giren bakteriler
ve mavi-yeşil algler aşağıdaki
hangi özellikleriyle diğer alemdeki
canlılardan ayrılır?
    A.
      Ototrof ve heterotrof beslenmeleri
    B.
      Eşeysiz ve eşeyli üremeleri
    C.
     Oksijenli ve oksijensiz ortamda yaşamaları
    D.
     Belirgin çekirdek ve mitokondrinin olmaması
    E.
      Hareket edebilmeleri ve fotosentez yapmaları

13-                                 I.           Paramesyum

                                II.           Bakteri

                              III.           Öglena

                              IV.           Cıvık mantarlar

                               V.           Trypanosoma

Yukarıda verilen canlıların hangileri aynı sınıf içinde incelenir?
   
A.      I ve II
    B.
      IV ve V
    C.
     III ve V
    D.
     II, III ve V
    E.
      I, III ve V

14-Tohum taslağı, meyve yapraklarının
oluşturduğu kapalı bir yapı olan
dişi organın içinde bulunan
bitki aşağıdakilerden hangisidir?
    A.
      Kara yosunu
    B.
      Eğreltiler
    C.
     Mantar
    D.
     Buğday
    E.
      Çam

15-                                 I.           Hidra

                                II.           Toprak solucanı

                              III.           Mürekkep balıkları

                              IV.           Istakoz

                               V.           Deniz lalesi

Yukarıda verilen beş çeşit omurgasız canlının evrimsel sırası nasıl olur?
   
A.      I, II, III, IV ve V
    B.
      II, IV, III, V ve I
    C.
     III, IV, V, I ve II
    D.
     IV, V, I, II ve III
    E.
      V, IV, III, II ve I

16-Aşağıdakilerden hangisi omurgalılarda görülen bir özellikolamaz?
    A.
      Erginde solungaç yarıklarının tamamen kaybolması
    B.
      Embriyoda bulunan iç iskeletin yerini erginde dış iskeletin alması
    C.
     Embriyoda bulunan sırt ipliğinin yerini erginde beyin ve omuriliğin alması
    D.
     Embriyoda iskeleti teşkil eden notokordun yerini erginde omurganın alması
    E.
      Embriyoda ve erginde sinir şeritlerinin sırt tarafta yer alması

17-Aşağıdaki hangi canlıda iletim dokusu bulunur?
    A.
      Alg
    B.
      Liken
    C.
     Ekmek küfü
    D.
     Kara yosunu
    E.
      Elma ağacı

18-

               I.           İletim demetleri vardır.

            II.           Kambriyumun faaliyeti ile sekonder büyüme görülür ve gövdeleri kalınlaşır

            III.           Tohum taslakları meyve yapraklarının üst yüzeyinde bulunur

           IV.           Çiçekleri daima tek eşeylidir

Yukarıdaki özelliklere sahip bitki hangi gruba ait olabilir?
   
A.      Kara yosunları
    B.
      Eğreltiler
    C.
     Monokotiledon bitkiler
    D.
     Dikotiledon Bitkiler
    E.
      Açık tohumlu bitkiler

19-Aşağıdaki özelliklerden hangileri, yalnızca memelilerde bulunmaz?
    A.
       Kıllar, meme bezleri ve ter bezleri
    B.
       Kesici, köpek ve azı dişleri
    C.
      Diyafram ve gelişmiş bir beyin
    D.
      Sabit vücut ısısı ve dört odalı kalp
    E.
       Nukleussuz alyuvarlar ve kulak kepçesi

20-Aşağıdaki canlıların hangisinde en yakın taksonomik akrabalık ilişkisi vardır?
    A.
      Yengeç-Arı
    B.
      Hidra-Sünger
    C.
     Kurbağa-Semender
    D.
     Plazmodyum-Tenya
    E.
      Istakoz-Çıyan
 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

E

C

E

A

D

B

A

E

C

A

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

C

D

C

D

A

B

E

E

D

C

 

 


1-Canlılarda görülen aşağıdaki olaylardan hangisi bir “katabolizma” reaksiyonudur?
 1. Büyüme
 2. Fotosentez
 3. Hücresel solunum
 4. ATP sentezi
 5. Yaraların onarılması

2-ATP molekülü ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 1. Vücudun enerji dövizidir.
 2. Bir nükleotittir.
 3. Hücrede sadece ekzergonik reaksiyonlar için enerji kaynağıdır.
 4. Fosfat grubu taşıyan bir koenzimdir.
 5. Serbest enerjiyi kimyasal enerji şeklinde depolar.

3-Sıcaklığın sabit kaldığı A+BÛ C+D kimyasal tepkimesi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez ?

 1. Tepkime sonucu maddelerin molekül yapısı değişir.
 2. Tepkimede moleküllerin atomları fiziksel ve kimyasal olarak değişmez.
 3. Tepkimeye giren ve çıkan maddeler arasında bir dengesizlik vardır.
 4. Tepkime tersinirdir.
 5. Tepkimede serbest enerji sıfırdır

4-Katabolik reaksiyonlardan sağlanan enerji yalnız nerede kullanılır?

 1. Protein sentezinde.
 2. Aktif taşımada.
 3. Kas kasılmasında.
 4. Hücre bölünmesinde.
 5. ADP’nin ATP’ ye dönüştürülmesinde.

5-Fosforilasyon nedir?

 1. Proteinlerin yıkılması.
 2. ADP’den ATP yapılması.
 3. Böbrekten fosfat atılması.
 4. Karbonhidratların yakılması.
 5. NAD’ nin elektronları oksijene iletmesi

6-Aşağıdakilerden hangisi ekzergonik reaksiyondur?

 1. Biyosentez
 2. Sinirsel iletim
 3. ADP + P ® ATP + H2O
 4. Glikoliz
 5. Genetik bilgi aktarımı

“7-10” arasındaki soruları aşağıdaki şekle göre cevaplayınız.

 

7-Şekilde, A + B ® C reaksiyonu için meydana gelen enerji değişimleri gösterilmiştir.

Grafiğin hangi kısmı kullanılabilir (net) enerji miktarını göstermektedir?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 1 ve 2

8-Grafiğin hangi kısmı aktivasyon enerjisini göstermektedir?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 1 ve 2

9-Grafiğin hangi kısmında katalizör kullanılmıştır?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 1 ve 2

10-Grafikteki kimyasal reaksiyonun hızı aşağıdakilerin hangisi tarafından artırılamaz?

 1. Katalizör ilave etmek
 2. A ve B’ yi birlikte ısıtmak
 3. Ortam sıcaklığını 10 0C artırmak
 4. C’ nin konstrasyonunu artırmak
 5. A ve B’ nin konstrasyonunu artırmak

11-İki kimyasal reaksiyonda açığa çıkan serbest enerji miktarı aşağıdaki grafiklerde gösterilmiştir.

 

Buna göre, birinci reaksiyon için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 1. İkinciden hızlı ve daha endergoniktir.
 2. İkinciden hızlı ve daha ekzergoniktir.
 3. İkinciden yavaş ve daha endergoniktir.
 4. İkinciden yavaş ve daha endergoniktir.
 5. İkinciden daha ekzergonik ve endergoniktir.

12-ATP molekülü serbest enerjinin
kısa süre için tutulmasını
sağlayan, sürekli olarak yıkılıp
yapılan bir moleküldür.
ADP molekülüne bir inorganik
fosfatın eklenmesi ile serbest
enerji kimyasal enerji
formunda tutulmuş olur.
Bitki hücrelerinde ATP sentezi
nasıl sağlanır?

 1. ATP’nin hidrolizinden
 2. Havanın CO2’den
 3. Güneş ışığı-fotofosforilasyon
 4. ATP’nin dehidrasyon sentezinden
 5. Klorofilden

13-ATP, enerjinin taşınması için neden en uygun bir moleküldür?

 1. Çok güçlü kovalent bağları vardır.
 2. Riboz şekerinde enerjinin büyük bir kısmı depolanır.
 3. Elektronların rahat hareket edebileceği iyonik bağları vardır.
 4. Bağların kopması halinde çok miktarda enerjiyi serbest bırakırlar.
 5. Organik bazları enerjiyi depolayıcı özelliktedir.

14-ATP yapısal olarak en çok aşağıdaki hangi moleküle benzer?

 1. Amino asit
 2. Yağ asiti
 3. Glikojen
 4. DNA nükleotid
 5. RNA nükleotid

15-Canlılarda enerji reaksiyonlarının çoğu yükseltgenme (oksidasyon) – indirgenme (redüksiyon) reaksiyonları şeklinde olur.

Aşağıdakilerden hangisi, indirgenme reaksiyonlarında daima kullanılır?

 1. Nötron
 2. Elektron
 3. Proton
 4. Oksijen
 5. Hidrojen

16-İndirgenen bir molekül için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 1. Bir elektron alır.
 2. Bir elektron kaybeder.
 3. Bir proton alır.
 4. Bir proton kaybeder.
 5. Bir nötron kazanır.

17-

 1. Bir veya daha fazla elektron kaybeder.
 2. Potansiyel enerjiyi serbest bırakır.
 3. Bir veya daha fazla proton kaybeder.

Yükseltgenen bir molekül için yukarıdakilerden hangileri doğrudur?

 1. Yalnız I
 2. Yalnız II
 3. I ve II
 4. II ve III
 5. I, II ve III

18-Aşağıdakilerden hangisi, ATP için yanlış bir açıklamadır?

 1. İki düşük enerjili fosfat bağı içerir.
 2. N’lu organik bazı adenindir.
 3. Şekeri 5 C’lu ribodur.
 4. Reaksiyon için gerekli aktivasyon enerjisi verir.
 5. Enzimatik tepkimelerde kulanılır.

19-Aşağıdaki biyokimyasal reaksiyonlardan hangisi katabolik reaksiyondur?

 1. Amino asitlerin birleşerek proteinleri oluşturması
 2. ADP + Fosfat + Enerji --> ATP + H2O
 3. Glikozların birleşerek nişastayı oluşturması
 4. C6H12O6 + 6O2 --> 6CO2 + 6H2O + Enerji
 5. 6CO2+12H2O+Enerji --> C6H12O6+6O2+ 6H2O

BİTKİSEL DOKULAR

1-Böcekçil bitkilerin ve tuzcul bitkilerin tuz salgılamada özelleşen salgı tüyleri
ile kök emici tüylerini oluşturan
epidermis hangi doku içerisinde
incelenir?

 

A)Destek doku

B) Koruyucu doku

C)Bağ doku

D) Parankima doku

E) Epitel doku

 

2-Aşağıdakilerden hangisi, değişmez dokuların özelliklerinden değildir?

A) Birincil ve ikincil meristem doku hücrelerinin gelişme ve farklılaşmasıyla oluşur.

B) Hücreleri büyük, sitoplazması az ve kofulları çok sayıdadır.

C) Doku hücrelerinin arasında boşluk bulunur.

D) Hücre duvarlarında odun ve mantar özü birikerek kalınlaşmaya sebep olur.

E) Embriyonik meristematik özelliklerini taşır.

 

3-Bir yaprak sapında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

 

A) Kollenkima

B) Parankima

C) Sklerankima

D) Odun borusu

E) Kaliptra

 

4-Hayvansal ve bitkisel dokulardaki
görev benzerliği aşağıdaki hangi
ikili arasında yoktur?

 

A) Epitel doku-Kas doku

B) Bağ doku-Parankima

C) Bez epriteli-Salgı doku

D) Kemik doku-Destek doku

E) Kan doku-İletken doku

5-Aşağıdakilerden hangisi, bütün bitki gruplarının genel özelliklerindendir?

 

A) Kök, gövde ve yaprağın bulunması

B) Madde taşınmasının damarlarla yapılması

C) Karbondioksit özümlemesi yapan hücrelerin bulunması

D) Hem eşeyli, hem eşeysiz üremenin yapılabilmesi

E) Aktif olarak yer değiştirme hareketi yapabilmesi

 

16-Kök büyüme bölgesinde,

Dermatojen

Fellojen

Plerom

Kambriyum

Periblem

bölgelerinden hangileri bulunur?

A) I ve II

B) III ve IV

C) I, II ve III

D) I, II ve V

E) II, IV ve V

 

7-Yaprakların, meyvelerin ve
köklerin depo bölgeleri
genellikle hangi doku
hücrelerinden oluşmuştur?

 

Epidermis

Parankima

Kollenkima

Periderm

Sklerankima

 

8-Yaprağın palisat mezofili ve
sünger mezofili hangi doku
hücrelerinden yapılmıştır?

 

Epidermis

Kollenkima

Sklerankima

Parankima

Soymuk

 

9-Yan köklerin uzamasını sağlayan
aşağıdaki hangi hücrelerden oluşur?

 

Parankima

Meristem

Epitel

Kollenkima

Salgı

 

10-Aşağıdakilerden hangisinde meristem
doku bulunmaz?

 

Kök apikali

İletim kambriyumu

Gövde apikalı

Çenekler

Fellojen

 

 

 

11-Aşağıdakilerden hangisi,
parankima dokusunun
fonksiyonlarından biri değildir?

 

İletim

Fotosentez

Desteklik

Solunum

Depo ve salgı

 

12-Aşağıdakilerin hangisinde,
parankima dokusu bulunmaz?

 

Gövde ve kök kabuğu

Yaprak mezofili

Epidermis

Tohum endospermi

Meyve etli kısımları

 

13-Aşağıdakilerden hangisi,
periderm ve özellikleriyle
ilgili yanlış bir açıklamadır?

 

Çok yıllık bitkileri örter ve korur.

Fellojenden orijin alır.

Hücre çeperlerinde su geçirmez
süberin maddesi birikir.

Gaz alış verisini kovucuk sağlar.

Canlı hücrelerdir.

 

14-Aşağıdakilerden hangisi,
karsısındaki yapıyı içermez?

 

Pek doku-Selüloz, pektin

Sert doku-Selüloz, lignin

Odun borusu-Süberin, kalbur borusu

Epidermis-Kütikula, stoma

Periderm-Süberin, lentisel

 

 

15-Epidermisten orijin alan
tüylerin görevi aşağıdakilerden
hangisi olamaz?

 

Örtü

Salgı

Tırmanma

Savunma

Onarım

 

16-Bir kökte aşağıdaki hangi bölgeden karsısındaki kısımlar oluşmaz?

 

Dermatojen-Epidermis

Periblem-Kabuk

Plerom-Odun borusu

Epidermis-Emici tüyler

Plerom-Fellojen

 

17-Odunsu dikotiledon bir bitkide,

Apikal meristem

İletim kambriyumu

Mantar kambriyumu

dokularından hangileri bulunur?

 

Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I ve II

I, II ve III

 

18-Kaliptranin görevi nedir?

 

Embriyonik hücreleri üretmek

Suyu emmek

Kök apikal meristemi olusturmak

Mineralleri emmek

Kök apikal meristemi dış etkilere karsı korumak

 

19-Bitkilerde,

Yaraların onarılması

Boyuna büyüme

Eşeysiz çoğalma

Enine kalınlaşma

Olaylarından hangileri meristem doku tarafından doğrudan gerçekleştirilir?

 

Yalnız II

Yalnız IV

II ve III

II, III ve IV

I, II, III ve IV

 

20-İletim kambriyumunun fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?

 

İkincil ksilem ve floemi üretir.

Birincil dokuları oluşturur.

Boyuna büyümeyi sağlar.

Kabuk ve parankima hücrelerini üretir.

Su ve besin depo eder


ORGANİK BİLEŞİKLER
1. Günlük olarak
- Süt ve süt ürünleri
- Et ve et ürünleri 
- Baklagillerle    
Beslenen bir insanda en çok aşağıdaki besin çeşitlerinden hangisini yemiş olur.
 
A) A vitamini     B) B vitamini   
C) C vitamini     D) Yağ  
E) Proteinler
 
2. Bir canlı kendi besinini
kendisi yapabiliyorsa,
bu canlı ile ilgili
aşağıdakilerden
hangisi kesinlikle
söylenebilir?
 
A) Atmosfere O2 verir.
B) Işık enerjisini kullanır.
C)Kloroplastları vardır.
D)İnorganik maddelerden
organik madde sentezler.
E) Hücre dışı sindirim enzimleri gelişmiştir.
 
3.Yağ moleküllerini sentezlemek için 5 molekül gliserol kullanılmıştır. Buna göre sentez sırasında kullanılan yağ asidi ve açığa çıkan su molekülü sayısı nedir?
        Kullanılan      Açığa çıkan
        Yağ asidi           su molekülü     
 
A)            15                      15
B)            10                    10
C)             5                       15
D)            15                       5
E)            10                     5
 
4. Aşağıdaki canlı
gruplarından hangisinin
karşısındaki beslenme
şekli kendisine
uygun değildir?
 
A) Tenya —> Parazit
B) Su yosunu —> Holozoik
C) Küf mantarı —> Saprofit
D) Nitrat bakterisi —>
Kemosentetik
E) Nitrit bakterisi —>
Kemosentetik
 
5. Yeşil bir bitkide kompleks organik moleküllerin sentezi sırasında, aşağıdakilerden hangisi tüketilmez?
 
A) Glikoz          B) Nükleotid 
C) Aminoasit     D) Yağ asidi     
E) Enzim
 
 
6. İnsanda, aşağıdaki
maddelerden hangisinin
sentezi  yapılamaz?                                           
 
A) Temel aminoasitlerin                           
B) Enzimlerin                                       
C) Nükleotidlerin                                   
D) Yağların
E) Proteinlerin
 
7. Aşağıdakilerden hangisi yağların özelliği değildir?             
 
A) Hücre zarının yapısına katılma                                  
B) Enerji ihtiyacını karşılama                              
C) Bütün vitaminlerin yapısına katılma                           
D) Bazı hormonların yapısına katılma
E) Soğuktan korumayı sağlama
 
8.
- Protein
- Enzim
- Polipeptit 
moleküllerinin tümünün yapısında;                   
I.                   Glikoz
II.                Aminoasit
III.             Yağ asidi
monomerlerinden
hangileri ortak
olarak bulunur?
 
A) Yalnız I          B) Yalnız II
C) II, III               D) I, II     
E) Yalnız III
 
9. Bir öğrenci sabah kahvaltısında
- Bir yumurta
- Beyaz peynir
- Bir dilim ekmek
yemiştir.
Besin maddelerinin sindirimi sonucunda öğrencinin
kanına en çok aşağıdakilerden hangisi karışır?
 
A) Vitamin       B)Aminoasit     C) Protein
D) Yağ            E) Gliserol
 
 
10.
 Eşit miktarda,
I- Protein
II- Yağ
III- Karbonhidrat
yıkılmasıyla
Açığa çıkan enerji
miktarı çoktan aza
doğru aşağıdakilerden
hangisi gibidir.
 
A) I, II, III       B) I, III, II
C) II, I, III       D)II, III, I
E)III, I, II
 
11. Canlı bir hücrenin    yapısında 
 
I.Karbonhidrat
II.Protein                                                    
III.Yağ                                                      
moleküllerinden hangileri bulunur? 
 
A) Yalnız l        B) Yalnız II   
C) Yalnız III     D) l ve II 
E) I, II ve III      
 
12. Yeşil bir bitkide
kompleks organik
moleküllerin sentezi
sırasında, aşağıdakilerden
hangisi tüketilmez?
             
 
A) Glikoz      B) Nükleotid
C)Aminoasit   D) Yağ asidi
E)Enzim
 
13. Ototrof canlıların tümünde;
   I. Işık enerjisinden doğrudan yararlanma
 II.  Klorofile sahip olma
III. ATP sentezleme
 IV. CO2 özümleme
özelliklerinden hangileri ortaktır?
 
A)Yalnız II              B) I ve III 
C) III ve IV            D) I, II ve IV     
E) II, III ve IV
 
 
14.Yağlarla ilgili;
 I- Enerjiye çevrilirler                                        
 II- Yıkımı için su kullanılır.            
III- Isı kaybını önlerler.                                              
IV- Yapı taşları aminoasitlerdir.                        
açıklamalarından hangileri doğrudur?                          
 
A) Yalnız l      
B) Yalnız II     
C) l ve II        
D) l, II  ve III  
E) II III ve IV       
15. Verilen besin zinciri için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
 
A) X canlısı saprofit (çürükçül) bir canlıdır.
B) Y canlısı herbivor (otçul) bir canlıdır.
C) Z canlısı karnivor (etçil) bir canlı olabilir.
D) Enerji akışı X ten Z ye doğrudur.
E) X ototrof bir canlıdır.
 
16.II. Dünya savaşı
sırasında Hiroşima ve
Nagazaki'ye atom bombası
atılmış, bu bölgelerde
ve civar alanlarda
onlarca yıl ot dahi
yetişmediği gözlenmiştir.
Bu duruma;
I. Saprofit canlılar ve diğer mikroorganizmalar
yok olmuştur.
II. Toprak aşırı derecede
ısınmıştır.
III. Doğal besin zincirleri
bozulmuştur.
olaylarından hangileri
neden olmuştur?
 
A) Yalnız I        
B) I ve II          
C) I ve III           
D) II ve III        
E) I, II ve III
 
19.
  I. Hücre zarından geçebilme                             
 II.Enerji kaynağı olarak kullanılabilme    
III. İnce bağırsaktan emilme                           
özelliklerinden hangileri glikoz, aminoasit ve yağ asitlerini vitaminlerden ayırır?                      
 
A) Yalnız l                B) Yalnız II         
C) Yalnız III              D)l ve II       
E) II ve III
 
20.
 I. 3 mol maltoz yıkımı                             
II. 4 mol Sükroz yıkımı                                
III. l mol glikojen yıkımı
sırasında açığa çıkan
glukoz sayısı azdan - çoğa
doğru nasıl sıralanır?                             
A) I, II, III             B) III, II, l
C) II, III, l              D) II, l, III       
E) III, l, II              
21.
  I. Glikojen                                                 
II.Nükleikasit                                                                          
III. Nişasta                                              
 IV. Protein                                          
Yukarıdaki organik moleküllerden hangi ikisi aynı hücrede  bulunmaz?
A) I ve II         B) l ve III       
C) II ve III       D) II ve IV      
E) III ve IV                
        
 
22. Aşağıdakilerden
hangisi depolanan
karbonhidratların
özelliklerinden biri
değildir?
        
 
A) Yapı birimleri monosakkarittir.                      
B) Ribozomda sentezlenirler.                         
C) Enerji hammaddeleridir.                           
D) Dehidrasyon ile
sentezlenirler.
E) Monomerleri glikozid
bağı ile birbirine bağlanırlar.
 
23.
  I - Aminoasit
II- Yağ
III- Su
IV- Vitamin
V- Glikojen
Yukarıda verilen besinlerden hangileri daha küçük  parçalara ayrılmadan hücre zarından geçe bilir?
 
A) II ve V           B) III ve IV        
C) I, III ve IV     D) l,III ve V   
E) II, III ve IV
 
24. Organik moleküllerle
ilgili olarak aşağıda
verilen açıklamalardan
hangisi yanlıştır?
 
A) Glikojen hayvansal
hücrelerde depo maddesidir. 
B) Tüm canlılarda depolanma
şekilleri aynıdır.                
C) Selüloz bitkisel hücrelerin
yapı maddesidir.                    
D) İlk olarak enerji verici
olarak karbonhidratlar
 kullanılır.
E) Dissakkaritler sindirilmeden
kana geçemezler.
 
25.
 I- Sükroz
II- Maltoz
III- Vitamin
IV-  Nişasta
V-  Laktoz
Yukarıda verilen moleküllerden hangileri hücrezarından geçebilmek için hidrolize uğraması gerekir?
 
A) II, III, IV
B) I, II, IV, V
C) I, IV, V
D) III, IV, V
E) I, II, III, IV, V
26. Aşağıdakilerden hangisi
yağların
özelliği değildir?             
 
A) Hücre zarının yapısına
katılma                                   
B) Enerji ihtiyacını karşılama           
C) Bütün vitaminlerin yapısına katılma                           
D) Bazı hormonların yapısına
katılma
E) Soğuktan korumayı sağlama
 
27.Bitkisel bir hücrede aşağıda verilen organik bileşiklerden hangisinin sentezi görülmez?
 
A) Sükroz        B) Fruktoz   
C) Glikojen      D) Lipit
E) Selüloz
 
 
 
 
 
 
28.
- Glukoz
- Yağ asidi
- Maltoz
- Aminoasit
- Vitamin
Yukarıdaki besinleri içeren
kültür ortamına parazit        omurgasız bir hayvan
konuluyor.
Hayvan, yukarıdaki       
besinlerden hangisini
hücre içine alamaz?
A) Glikoz        B) Yağ asidi   
C) Vitamin      D) Aminoasit
E) Maltoz
 


 

PROTEİN SENTEZİ VE ENZİMLER TEST - 1
1.
I. DNA'daki kodon sırasının mRNA'ya aktarılması
II. Amino asitlerin tRNA'ya bağlanması
III. Amino asitlerin birbirine bağlanması
Yukarıdaki protein sentezi ile ilgili olaylardan hangisi ri-bozomlarda gerçekleşir?
A) I ve II
B) I,II ve III
C) II ve III
D) Yalnız II
E) Yalnız III
2. Canlılarda enzim sentezlenirken;
I. mRNA sentezlenmesi
II. tRNA'ların amino asit taşıması
III. Amino asit sentezlenmesi
IV. Proteinlerin koenzimle birieşmesi
V. Amino asitlerin peptit bağı ite birleşmesi olayları gerçekleşmektedir.
Buna göre azotun ilk kullanıldığı ve
enzimin işlerlik kazandığı olaylar
aşağıdakilerden hangisinde
doğru olarak verilmiştir?
A) I ve II
B) II ve III
C) III ve IV
D) II ve V
E) I ve V
3. Protein sentezinde;
I. Enzim
II. ATP
III. mRNA
IV. Amino asit
moleküllerinden hangilerinin miktarı azalır?
A) I ve II
B) II ve III
C) III ve IV
D) II ve. IV
E) I ve III
4. Proteinin sentezinde aşağıdaki
olaylardan hangisi en son gerçekleşir?
A) mRNA sentezi
B) tRNA'nın amino asit bağlaması
C) Ribozomun mRNA ile birleşmesi
D) Peptit bağı oluşması
E) Kodon antikodon uygunluğunun sağlanması
5. 1200 amino asitten oluşan bir proteinin
senteziyle ilgili olarak aşağıda verilen
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) DNA'daki toplam nükteotit sayısı
en az 3600'dür.
B) Sentezde en çok 20 çeşit amino
asit kullanılabilir.
C) Sentez sırasında 1199 su açığa
çıkar.
D) Amino asitlerin kullanılması hücrenin
osmotik basıncını azaltır.
E) Bu sentezde kullanılan mRNA'da en az,
amino asit sayısı kadar kodon bulunur.
6. Amino asitlerden oluşan proteinlerin
birbirinden farklı olmasının nedeni
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Reaksiyonlarda su oluşması
B) Proteinlerin ribozomda sentezlenmesi
C) Amino asitlerin peptit bağıyla bağlanması
D) Amino asitlerin farklı sayı ve sırada dizilmesi
E) Kodon ve antikodonların zayıf hidrojen bağlarıyla birbirine bağlanması
7. İnsanda vücut hücreleri aynı kalıtsal yapıda olmasına rağmen, farklı dokularda farklı mRNA'lar üretilmektedir.
Farklı mRNA'ların oluşması;
I. Hücrelerin farklılaşması
II. Hücrelerde salgı çeşitliliğinin artması
III. Hücreler arası iş bölümünün oluşması
durumlarından hangilerinin gerçekleşmesini sağlar?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) II ve III
E) I,II ve III
8. Protein sentezinde;
I. DNA'nın eşlenmesi
II. mRNA'nın sentezlenmesi
III. Amino asitlerin birleşmesi olaylarından hangileri gerçekleşir?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
9. Bir hücrede sentezlenen protein
molekülünün büyüklüğü
aşağıdaki ifadelerden hangisinin
sayısına bağlı değildir?
A) Kullanılan amino asit
B) Oluşan peptit bağı
C) mRNA'daki kodon
D) Görev yapan tRNA
E) Ribozom
11. Eşit sayıda amino asitten oluşan iki proteinin birbirinden farklı olduğu;
I. Sentezde oluşan su sayısı
II. Amino asitlerin dizilişi
III. Oluşan peptit bağı sayısı
IV. mRNA'daki nükleotit dizilişi ifadelerinden hangileriyle belirlenebilir?
A) I ve III
B) II ve IV
C) I ve II
D) II ve III
E) III ve IV
13. Proteı'n sentezinde kalıp olarak iş gören mRNA üzerindeki kodon sayısı 48 ise, bu mRNA'nın sentezlendiği DNA'daki gen bölgesinin nükleotit sayısı kaçtır?
A) 48
B) 96
C) 144
D) 192
E) 288
14. Bir enziminin çalışma hızını bulmak için;
I. Substrat miktarı
II. Zaman
III. Oluşan ürün
faktörlerinden hangileri gerekli ve yeterlidir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III
15. Ototrof bir bakteri ışıklı basit
kültür ortamında üreyip
gelişebilmektedir. Burada bakteri
önce ışık enerjisinde glikoz elde
etmekte sonra da glikozdan
bütün amino asitleri sentezlemektedir.
Bu amino asitlerden de hücre için
gerekli protein ve enzimleri
üretmektedir. Daha sonra
mutasyonlar sonucu bakteriler
bazı enzimleri üretememiştir.
Enzimlerin yeniden üretilebilmesi için;
I. Glikoz
II. Amino asit
III. Protein besinlerinden hangileri
dışarıdan verilebilir?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) Yalnız I
E) Yalnız III

CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI
 
1. Aynı tür iki canlının hangi özellikleri kesinlikle aynıdır?
          A)                 Cinsiyeti - beslenme türü
B)                 Protein sayısı - beslenme türü
C)                 Üreme çeşidi - kromozom sayısı
D)                 Kromozom sayısı - gen yapısı
E)                 Kromozom sayısı - gen sayısı
 
2. Aşağıdakilerden hangisi canlıların sınıflandırılmasında ayırt edici özellik olarak kullanılmaz?
 
A)     Gen benzerliği
B)     Verimli birey oluşturma
C)     Kromozom sayısı        
D)     Protein benzerliği
E)     Anatomik benzerlikler
 
3.  
I. Felis domesticus
II. Salmonella
III. Pinus nigra
Yukarıda verilenlerden hangileri tür ismidir?
 
A)     Yalnız I
B)     Yalnız II           
C)     Yalnız III
D)     I ve II           
E)     I ve III
 
4. Bakteriler hangi özelliklerine göre gruplara ayrılmazlar?
 
A)     Enzimlerine
B)     Gram boyasına
C)     Şekillerine
D)     Oksijene duyulan ihtiyaca
E)     Beslenmelerine
 
5. Aslan ile koyun en küçük hangi sınıflandırma biriminde ortaktır?
 
A)     Şube   
B)     Sınıf   
C)     Takım    
D)     Cins    
E)     Aile
 
6. Felis domesticus şeklindeki bir adlandırma için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
 
A)     Bir canlı türü adıdır.
B)     Bireylerinin kromozom sayısı aynıdır.
C)     Felis tigris ile aynı cinste yer alır.
D)     Yaşadığı ortama göre yapılan sınıflandırmadır.
E)     Kendi aralarında verimli döller oluştururlar.
 
7. Aşağıdaki canlı gruplarının hangisinde canlılar arası benzerlik en fazladır?
 
A)     Çiçekli bitkiler         
B)     Otçullar      
C)     Omurgalılar
D)     Kediler
E)     Balıklar
 
8. Çiçekli bitkilerin sınıflandırılmasına aşağıdaki özelliklerin hangisine bakılarak başlanır?
 
A)     Tohumların meyve kabuğu ile örtülü olup olmamasına
B)     Üreme şekillerine
C)     Tohum içindeki çenek sayısına
D)     Yaprakların damarlanmasına
E)     Kambiyumun olup olmamasına
 
9. Sınıflandırma birimlerinde türden aleme doğru gidildikçe artan özellik,
I. Yapısal protein benzerliği
II. Farklı gen sayısı     
III. Birey sayısı
IV. Anatomik yapı benzerliği
verilenlerden hangileri olabilir?
 
A)     II ve III
B)     III ve IV         
C)     I, II ve IV
D)     I, III ve IV          
E)     II, III ve IV
 
10. Sınıflandırma ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 
A)     Tür içindeki canlıların kromozom sayısı aynıdır.
B)     Kromozom sayısı aynı olan iki canlı aynı tür içinde olmayabilir.
C)     Aynı tür içindeki canlıların cinsleri farklı olabilir.
D)     Bir familya içinde çok sayıda tür olabilir.
E)     Aynı tür içindeki canlılar çiftleştiklerinde verimli bireyler oluştururlar.
 
11. 
I. DNA
II. Ribozom
III. Hücre zarı
IV. Mitokondri
Yukarıda verilen hücreye ait yapılardan
hangileri prokaryotlarda, protistalarda,
mantarlarda, bitkilerde ve hayvanlarda
ortak olarak bulunur?
 
A)     I ve II
B)     I ve III               
C)     II ve III
D)     I, II ve III            
E)     I, III ve IV
 
12. 
I. Beslenme biçimlerinin aynı olması
II. Kısır olmayan döller oluşturabilmesi
III. Vücut büyüklüklerinin aynı olması
IV. Aynı atadan gelmeleri
Yukarıda verilenlerden hangileri aynı türdeki canlıların ortak özelliğidir?
 
A)     Yalnız II
B)     Yalnız III         
C)     I, II ve IV
D)     I, III ve IV              
E)     II, III ve IV
 
13. Canlılar sınıflandırılırken ilk olarak aşağıdaki özelliklerden hangisine bakılır?
 
A)     Beslenme şekline
B)     Çekirdek zarına
C)     Üreme şekline              
D)     Sinir şeridinin yerine
E)     Hücre sayısına
 
14.
- İç iskeleti vardır.
- Hareketi sağlayan çizgili kaslar vardır.
- Kapalı dolaşıma sahiptirler.
- Erginleri solungaç solunumu yapar.
Yukarıdaki özellikleri gösteren canlılar hangi sistematik birimde bir arada bulunurlar?
 
A)     Alem
B)     Sınıf              
C)     Familya
D)     Cins               
E)     Tür
 
15. Felis leo şeklindeki adlandırma ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
 
A)     Felis, cins ismini temsil eder.
B)     Sistematikte kullanılan ikili adlandırmadır.
C)     Temsil ettiği canlılar bir türe aittir.
D)     Akrabası olan canlılar leo ismine bakılarak tespit edilir.
E)     Felis leo, iki isim birden tür adını ortaya çıkarır.
 
16. 
I. Hücre zarına sahip olma
II. Zarlı çekirdek bulundurma
III. Nükleik asit bulundurma
IV. Zarlı organel bulundurma
Yukarıdaki özelliklerden hangileri
ökaryotik canlıları prokaryotik
canlılardan ayıran özelliklerdendir?
 
A)     Yalnız II
B)     I ve II
C)     I ve III
D)     II ve III
E)     II ve IV

SİNDİRİM SİSTEMİ TEST-1

1. Yağların sindiriminde gerçekleşen;
I. Pankreas hücrelerinin uyarılması
II. Sekretin hormonunun kana
verilmesi
III. Virsung kanalının lipaz
taşıması
IV. Yağ asitlerinin oluşması
olaylarının meydana geliş sırası aşağıdakilerden hangisinde
doğru olarak verilmiştir?
A) I-III-IV-II
B) II-III-IV-I
C) III-IV-II-I
D) IV-I-II-III
E) II-I-III-IV

2. Sindirimle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi tüm omurgalılar için ortaktır?
A) Selülozun sindirilmesi
B) Nişastanın sindirilmesi
C) Artık maddelerin kloaktan atılması
D) Taşlıkta mekanik sindirimin olması
E) Besinlerin dişlerle parçalanması

3. Sindirim esnasında
kalınbağırsakta aşağıdaki
olaylardan hangisi gerçekleşmez?
A) Bakterilerin etkisiyle tam sindirilmemiş besinler ve selüloz parçalanır.
B) Yağların sindirimi olur.
C) Suyun emilimi olur.
D) Bakteri faaliyetleriyle K vitamini oluşur.
E) Sindirilmeyen artık maddeler dışarı atılır.

4. Canlılardaki sindirimle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Yağları sindiren lipaz enzimidir.
B) Pankreas özsuyunda protein sindiren enzimler de bulunur.
C) İncebağırsaktan disakkaritleri sindiren enzimler salgılanır.
D) Vitaminler mide asidiyle sindirilir.
E) Su ve mineral maddeler sindirime uğramaz.

5. Aşağıdakilerden hangisi yapısal olarak diğerlerinden farklıdır?
A) Glikojen
B) Dipeptid
C) Nişasta
D) Kitin
E) Laktoz

6. Sağlıklı bir insanda besinlerin
kimyasal sindiriminde
aşağıdakilerden hangisi
ilk önce gerçekleşir?
A) Besinlerin monomerlerine ayrılması
B) Sindirim enzimlerinin üretilmesi
C) Villuslardan besin monomerlerinin emilmesi
D) Kanda monomer miktarının artması
E) Besinlerin bağırsakta ilerlemesi

7. Mide özsuyunun pH' ı arttırılırsa;
I. Proteinlerin sindirimi yavaşlar.
II. Yağların sindirimi yavaşlar.
III. Pepsinojenin pepsine dönüşümü hızlanır.
olaylarından hangilerinin gerçekleşmesi beklenirdi?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I ve III

8. Ağızda meydana gelen mekanik sindirimi;
I. Çene kasları
II. Dil
III. Dişler
IV. Pityalin
yapılarından hangileri sağlar?
A) I ve III
B) II ve III
C) II, III ve IV
D) I, II ve III
E) II ve IV

9. I. Mukus salgısı bulunur.
II. Villuslar emme yüzeyini artırır.
III. Yapısında kas dokusu bulunur.
Yukarıdakilerden hangileri incebağırsak ve mide için ortaktır?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

10. Aşağıdakilerden hangisi sindirim sistemi ile ilgili yapılardan değildir?
A) Tükrük bezi
B) Kalın bağırsak
C) Dalak
D) Pankreas
E) Safra kesesi

YANITLAR : 1-E 2-B 3-B 4-D 5-B 6-B 7-A 8-D 9-C 10-C

SİNİR SİSTEMİ VE DUYU ORGANLARI TEST - 1

1. Küstüm otu sarsıntıya maruz kalırsa yapraklarını kapatır ve dallarını aşağıya sarkıtır.
Burada görülen olay aşağıdakilerden hangisidir?

A) Termonasti
B) Fototropizma
C) Kemonasti
D) Seismonasti
E) Kemotaksi

2. Verilen olaylardan hangisinin karşısındaki olayla ilişkisi yoktur?

A) Işık - Fotonasti
B) Yerçekimi - Jeotropizma
C) Su - Hidrotropizma
D) Dokunma - Termonasti
E) Kimyasal madde - Kemonasti

3. Aşağıdakilerden hangisi uyartının yönüne bağlı olmayan harekettir?

A) Fototaksi
B) Fototropizma
C) Kemotaksi
D) Fotonasti
E) Kemotropizma

4. Sinir sistemiyle ilgili özellikleri
bakımından tek hücrelilere
benzeyen çok hücreli hayvan
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yumuşakçalar
B) Böcekler
C) Eklem bacaklılar
D) Süngerler
E) Yassı solucanlar

5. Halkalı solucanlardaki sinir sisteminde hangisi bulunmaz?

A) Sinir ağı
B) Sinir düğümü
C) Ganglionlar
D) İp merdiveni sinir sistemi
E) Sinir hücresi

6. Aşağıdaki hayvan türlerinin hangisinde ip merdiveni sinir sistemi görülmez?

A) Toprak solucanı
B) Hydra
C) Planarya
D) Kırkayak
E) Salyangoz

7. Ganglion (sinir düğümü) aşağıdakilerden hangisinde görülür?

A) Hydra
B) Paramesyum
C) Planarya
D) Sünger
E) Amip

8. Aşağıdaki canlılardan sinir sisteminin yapısı en basit olan hangisidir?

A) Yer solucanı
B) Planarya
C) Çekirge
D) Hydra
E) Tenya

ENERJİ VE HAYAT - 1 (SOLUNUM) TEST - 1

1. Aşağıdakilerden hangisi bir solunum olayıdır?

A) Karbondioksit ve suyun birleştirilmesi ile glikozun oluşması
B) Glikozun parçalanması ile karbondioksit ve suyun oluşması
C) Yağın, yağ asidi ve gliserole parçalanması
D) Karaciğerde glikozun yağa çevrilmesi
E) Işık enerjisinin klorofil tarafından emilerek ATP enerjisine dönüştürülmesi

2.
I. Kullanılan enzimlerin aynı olması
II. Reaksiyona giren besinin çeşidi
III. Olayın sitoplazmada gerçekleşmesi
Yukarıdakilerden hangileri glikoliz reaksiyonlarının oksijenli ve
oksijensiz solunumda ortak
olarak gerçekleştirilmesinin
nedenidir?

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

3. Oksijenli solunumun en fazla enerji veren basamağı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Glikoliz evresi
B) Pirüvattan Asetil CoA oluşması
C) Krebs çemberi
D) Son oksidasyon basamağı
E) Sitrik asit oluşması

4. Solunum olayında ATP sentezlemek için kullanılan enerji kaynağı aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A) Glikoz
B) Yağ asidi
C) Gliserol
D) Amino asit
E) Vitamin

5.
I. Glikoliz
II. Krebs çemberi
III. Son oksidasyon basamağı (E.T.S.)
Oksijenli solunumda meydana gelen
yukarıdaki olayların hangilerinde
NAD, hidrojenle birleşerek
indirgenir?

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I ve III
E) I,II ve III

6. Glikoliz nedir?

A) Piruvatın mitokondride enzimler ile Asetil CoA'ya çevrilmesidir.
B) Glikozun sitoplazmada enzimler ile piruvata dönüştürülmesidir.
C) Glikozun üretilmesidir.
D) Oksijen kullanılarak ATP üretilmesidir.
E) Asetil CoA nın karbondioksit ve suya kadar parçalanmasıdır.

7. Oksijensiz solunumla enerji üretebilen bir hücre ile ilgili;
I. Mitokondri bulundurabilir.
II. Klorofil mutlaka vardır.
III. Zarlı organelleri olmayabilir.
verilenlerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III

8. Bir canlının yaptığı solunum çeşidi, aşağıdakilerden hangisine bakılarak belirlenemez?

A) Piruvatın oluşmasına
B) FADH2 üretilmesine
C) NADH2 den enerji üretilmesine
D) Asetil CoA oluşumuna
E) Bir glikozdan üretilen ATP miktarına

9. Canlıların metabolizmalarında kullandıkları ATP enerjisi, aşağıdaki olaylardan hangisi ile sağlanır?

A) Hücresel solunum
B) DNA eşlenmesi
C) Protein sentezi
D) Aktif taşıma
E) Büyük moleküllerin yapıtaşlarına ayrılması

10.
I. Karbondioksit
II. ATP
III. FADH2
IV. Pirüvat
Yukarıda verilenlerden hangileri,
mitokondride gerçekleşen
solunum reaksiyonları sırasında oluşur?

A) I ve II
B) II ve III
C) III ve IV
D) I ve IV
E) I,II ve III

11.
I. Oksijenli solunum
II. Protein sentezi
III. Glikoliz
Yukarıda verilen olaylardan hangileri bütün canlılarda ortak olarak gerçekleşir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

12. Oksijenli solunum olayı üç evrede
meydana gelmektedir.
Ökaryot bir hücrede bu aşamaların
gerçekleştiği yerler aşağıdakilerden
hangisidir?

Glikoliz - Krebs çemberi - E.T.S
A) Sitoplazma-Sitoplazma-Mitokondri
B) Sitoplazma-Mitokondri-Mitokondri
C) Mitokondri-Sitoplazma-Mitokondri
D) Mitokondri-Mitokondri-Sitoplazma
E) Mitokondri-Sitoplazma-Sitoplazma

13. Aşağıda verilen olaylardan hangisi mitokondri içerisinde gerçekleşmez?

A) Pirüvik asitin parçalanması
B) ATP nin sentezlenmesi
C) Karbondioksitin üretilmesi
D) Glikoliz reaksiyonları
E) Oksijenin kullanılması

14. Glikozun sitoplazmada yıkımı sırasında;
I. Enzim
II. Oksijen
III. ATP
maddelerinden hangileri kullanılır?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I ve III

15. Fermantasyonda oluşan son ürünlerin farklı olmasında;
I. Enzim miktarı
II. Enzim çeşidi
III. Sıcaklık
faktörlerinden hangisi etkilidir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III


 

ÜREME
 
1.     Bitkilerde tohum kabuğuyla
ilgili aşağıdaki verilen
bilgilerden hangisi yanlıştır?
a)      Tohum taslağının dış çeperinin gelişmesiyle oluşur.
b)      Embriyo ve endospermin oluşumundan sonra meydana gelir.
c)      Yüzeyi yumuşak veya sert olabilir.
d)      Embriyonun uygun
ortam buluncaya
kadar çimlenme
yeteneğini
korumasını sağlar.
e)      Tohum kabuğu çıkarılan tohumlar hemen çimlenmeye başlar.
 
2.     Kapalı tohumlu bitkilerde,
bir polen ana hücresi
yumurtayı döller hale
gelinceye kadar,
aşağıdaki bölünmelerden
hangisini gerçekleştirir?
a)      1 mayoz, 1 mitoz
b)      1 mitoz, 1 mayoz, 1 mitoz
c)      1 mayoz 2 mitoz
d)      1 mitoz, 1 mayoz, 2 mitoz
e)      1 mayoz, 3 mitoz
 
3.     Olgunlaşmış bir çiçekte bulunan aşağıdaki yapılardan hangisinin hücrelerinde, diğerlerinden farklı kalıtsal bilgiler vardır?
a)      Çanak yaprak
b)      Polen ana hücresi
c)      Dişicik borusu
d)      Tohum gömleği
e)      Çenek dokusu
 
4.     Aşağıdaki üreme biçimlerinin hangisinde döllenme
olmadan yeni bireyler
oluşabilir?
a)      İzogami
b)      Sporogoni
c)      Anizogami
d)      Oogami
e)      Heterogami
5.     Bitki çiçeğinde bulunan bazı kısımların oluşturduğu
yapılar aşağıda verilmiştir.
Bu eşleştirmelerden
hangisi yanlıştır?
a)      Polen tüpü ® Dişicik borusu
b)      Zigot ® çenekler
c)      Embriyo kesesi ® Endosperm
d)      Tohum taslağı ® Tohum
e)      Dişi organ ® meyve
 
6.     Bitkilerde, polenlerin
dişi organlara taşınması
(tozlaşma) farklı aracılarla
yapılır. Kurak bölgelerde
yaşayan bitkiler için,
en uygun ve yaygın
tozlaşma yöntemi aşağıdakilerden
hangisidir?
a)      Yağmurla tozlaşma
b)      Böceklerle tozlaşma
c)      Rüzgarla tozlaşma
d)      Kendi kendine tozlaşma
e)      Diğer bazı hayvanlarla tozlaşma
 
 
7.                          I.         Bakteri
II.                 Plazmodyum
III.               Amip
IV.              Toprak solucanı
        Yukarıdaki canlılardan hangilerinin
        hayat devrinde hiçbir zaman mayoz 
        gözlenmez?
a)        Yalnız I
b)        Yalnız IV
c)        I, II ve III
d)        I ve III
e)        III ve IV
 
 
8.     Amipin ikiye bölünmesi ile, bira mayasının tomurcuklanarak çoğalması arasında aşağıdakilerden hangisi ortaktır?
a)      Oluşan yeni hücrelerin ana hücreye bağlı kalması
b)      Bölünme esnasında hücre plağı oluşması
c)      Oluşan yeni hücre ile ana hücrenin büyüklüğü
d)      Sitoplazmanın boğumlanarak bölünmesi
e)      Oluşan yeni hücrelerle ana hücrenin genetik yapısının benzer olması
 
 
9.     Aşağıdaki üreme şekillerinin hangisinde, türün bireyleri
arasında kromozom
sayısı farklılığı ortay çıkar?
a)      İzogami
b)      Metagenez
c)      Anizogami
d)      Konjugasyon
e)      Rejenerasyon
 
10.  Aşağıdaki hayvanların
hangisinde, embriyo,
ana canlıya benzer hale
gelinceye kadarki
gelişmesini yumurta
içinde gerçekleştirir?
a)      Plesantalı memeliler
b)      Keseli memeliler
c)      Kurbağalar
d)      Kertenkeleler
e)      Semenderler
 
11. İnsanda, ana rahminde
bulunan embriyonun (fetus)
daha organları doğumdan
önce de aktif olarak çalışır?
a)      Solunum organları
b)      Sindirim organları
c)      Boşaltım organları
d)      Dolaşım sistemi organları
e)      Görme ve tatma organları
 
12. Omurgalılarda, yumurta
oluşumu (oogenez) sırasında
oluşan, kutup hücreleri ile
ilgili aşağıdakilerden
hangisi doğrudur?
a)      Genellikle çekinik genler kutup hücrelerine geçer.
b)      Kutup hücreleri zararlı genleri ve maddeleri atar.
c)      Kutup hücreleriyle sitoplazmanın ihtiyaçtan fazlası atılır.
d)      Kutup hücreleri ve yumurta, kromozom
sayısı bakımından
eşit şansa sahiptir.
e)      Belli kromozomlar her mayozda kutup hücrelerinde kalır.
 
 
13. İç döllenme yapan canlılarda, dış döllenme yapanlardan farklı olarak, aşağıdaki adaptasyonlardan hangisi vardır?
a)      yumurta sayısına göre, sperm sayısının fazla olması
b)      Gametlerin,  dişinin vücudu içerisinde koruma altında birleşmesi.
c)      Eşey bezlerinin gelişmiş olması
d)      Embriyoyu korumak için embriyonik zarların bulunması.
e)      Embriyo gelişiminin genellikle dışarıda tamamlanması
 
14. Aşağıdakilerden hangisi dış döllenmenin özelliklerinden değildir?
a)      Döllenme şansı fazladır.
b)      Fazla sayıda üreme hücreleri oluşturulur.
c)      Yumurtalar suda döllenir.
d)      Yumurta hücresinde yedek besin vardır.
e)      Yavru bakımı gelişmiştir.
 
15. Bir mutasyonun, sadece
bireyin kendisini
etkilemesi için,
hangi hücrelerde olması gerekir?
a)      Sperm hücrelerinde
b)      Eşey ana hücrelerinde
c)      Zigot hücresinde
d)      Yumurta hücresi
e)      Rahim hücrelerinde 

TAŞIMA SİSTEMİ TEST - 1

1. Soymuk boruları hangi yönleri ile odun borularına benzerler?

A) Maddelerinin aynı kurallara göre taşınması
B) Canlı hücrelerden yapılmış olmaları
C) Kökten yapraklara kadar uzanan borular olmaları
D) Hücreler arasında kalburlu yapının gelişmesi
E) Her ikisinde de trakeitlerin bulunması

2. Aşağıdakilerden hangisi odun borularının özelliği değildir?

A) Ölü hücrelerden yapılmışlardır.
B) Yapısında trakeitler yer alabilir.
C) Kambiyum tabakasındaki hücrelerin çekirdeklerini kaybetmesi ile oluşurlar.
D) Organik maddelerin taşınmasında iş görürler.
E) Su ve suda erimiş maddelerin taşınmasında iş görürler.

3. Aşağıdakilerden hangisi stomaların (gözeneklerin) görevi değildir?

A) Terleme ile suyun dışarı atılması.
B) Solunumda açığa çıkan fazla karbondioksitin dışarı verilmesi.
C) Solunumda gerekli oksijenin alınması.
D) Fotosentez için gerekli karbondioksitin ortamdan alınması.
E) Ortamdan mineral alınması.

4. Dikotil bitkilerde taşıma sistemiyle ilgili olarak
verilen bilgilerden
hangisi yanlıştır?

A) Ksilem su ve mineralleri taşır.
B) Floem besin maddelerini taşır.
C) Ksilem ile floem arasında kambiyum bulunur.
D) Floem gövdenin merkezine doğru yerleşmiştir.
E) Ksilemin su ve mineral taşıyan hücreleri ölüdür

5. Bitki yapraklarında bulunan stomalar (gözenek) için aşağıdaki verilenlerden
hangisi yanlıştır?

A) Kurak havalarda genellikle stomalar kapanır.
B) Bitkide su miktarı arttıkça stomalar açılır.
C) Stoma gaz alışverişinde etkilidir.
D) Kapatma hücreleri su kaybedince stomalar açılır.
E) Stomalardan terleme ile su çıkışı sağlanır.

6. Su ksilem boruları ile
köklerden yapraklara
kadar devamlı bir sütun oluşturacak şekilde taşınır.
Bu olay aşağıdakilerden hangisi ile izah edilebilir?

A) Kılcallık olayı
B) Kohezyon gerilim teorisi
C) Bitkilerde organik maddelerin ve minerallerin taşınması
D) Kök basıncı
E) Gutasyon (damlama)

7. Bitkilerde suyun taşınmasını sağlayan doku aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kambiyum hücreleri
B) Kalburlu borular
C) Sklerankima hücreleri
D) Soymuk boruları
E) Ksilem elemanlarıyaprak testler  Biyoloji Yaprak
    Testleri

Biyoloji testleri
 1- canlıların temel bileşenleri-III
 2- canlıların çeşitliliği-I
 3- canlıların çeşitliliği-II
 4- canlıların çeşitliliği ve biyosistematik
 5- canlıların çeşitliliği ve sınıflandırılması
 6- canlılık ve bilimsel çalışma yöntemleri
 7- canlılık ve hücre-I
 8- canlılık ve hücre-II
 9- canlılığın temel birimi
 10- denetleyici ve düzenleyici sistemler
 11- destek ve hareket sistemleri-I
 12- destek ve hareket sistemleri-II
 13- destek ve hareket sistemleri-III
 14- dolaşım sistemi-I
 15- dolaşım sistemi-II
 16- dolaşım sistemi-III
 17- doğada madde döngüleri ve çevre kirliliği
 18- duyu organları-I
 19- duyu organları-II
 20- duyu organları-III
 21- duyu organları-IV
 22- ekoloji-I
 23- ekoloji-II
 24- ekoloji-III
 25- ekoloji-IV
 26- ekoloji-V
 27- ekoloji-VI
 28- endokrin sistem
 29- enerji kaynağı olarak kullanılan besinler
 30- enzimler
 31- eşeyli-eşeysiz üreme
 32- eşeysiz-eşeyli üreme bitkilerde üreme
 33- fotesentezle besin üretimi
 34- fotosentez
 35- fotosentez ve kemosentez reaksiyonları
 36- fotosentez-kemosentez-I
 37- fotosentez-kemosentez-II
 38- fotosentez-kemosentez-III
 39- fotosentez-kemosentez-IV
 40- fotosentez-kemosentez-V
 41- gelişme
 42- genetik-I
 43- genetik-II
 44- genetik-III
 45- hayvanda ve insanda gelişme-I
 46- hayvanda ve insanda gelişme-II
 47- hayvanda ve insanda üreme-I
 48- hayvanda ve insanda üreme-II
 49- hayvanda ve insanda üreme-III
 50- hayvanlarda dolaşım sistemi
 51- hayvanlarda hayat-I
 52- hayvanlarda hayat-II
 53- hayvanlarda hayat-III
 54- hayvanlarda hormonal sistem
 55- hayvansal dokular
 56- hormonlar ve endokrin sistem-I
 57- hormonlar ve endokrin sistem-II
 58- hücre-I
 59- hücre-II
 60- hücre bölünmeleri-I
 61- hücre bölünmeleri-II
 62- hücre bölünmeleri-III
 63- hücre metabolizması
 64- hücre solunumu-I
 65- hücre solunumu-II
 66- hücre solunumu-III
 67- hücre solunumu-IV
 68- hücre solunumu ve fotosentez
 69- hücre zarında madde geçişi
 70- hücre zarında madde geçişleri
 71- hücrede madde geçişi ve ayraçlar
 72- hücrelerde enerji dönüşüm olayları
 73- hücrenin yapısı ve organeller
 74- insan vücudunda yolculuk-I
 75- ATP ve biyolojik katalizörler-I
 76- ATP ve biyolojik katalizörler-II
 77- ATP ve biyolojik katalizörler-III
 78- bağışıklık sitemi
 79- besinler-I
 80- besinler-II
 81- besinler ve enzimler
 82- besinler ve hücrede madde geçişi
 83- beslenme ilişkileri
 84- beslenme ilişkileri ve populasyonlar-I
 85- beslenme ilişkileri ve populasyonlar-II
 86- beslenme şekilleri ve etkileşim
 87- beslenme ve sindirim sistemleri
 88- bilimsel çalışma-biyoloji ve canlılık-I
 89- bilimsel çalışma-biyoloji ve canlılık-II
 90- bilimsel çalışma-biyoloji ve canlılık-III
 91- bitki fizyolojisi-I
 92- bitki fizyolojisi-II
 93- bitki fizyolojisi-III
 94- bitki fizyolojisi-IV
 95- bitkilerde duyarlılık ve taşıma sistemleri
 96- bitkilerde hareket ve iskelet sistemleri
 97- bitkilerde taşıma sistemleri
 98- bitkilerde üreme ve gelişme
 99- biyolojik katalizör
 100- biyolojik şifre ve protein sentezi
 101- biyosferdeki yaşama birlikleri-I
 102- biyosferdeki yaşama birlikleri-II
 103- biyosferdeki yaşama birlikleri-III
 104- biyoteknoloji ve canlılarda davranış-I
 105- biyoteknoloji ve canlılarda davranış-II
 106- boşaltım sistemi-I
 107- boşaltım sistemi-II
 108- boşaltım sistemi-III
 109- bütün canlılarla ortak yuvamız
 110- canlı gruplarında sinir sistemleri
 111- canlı grupların genel özellikleri-I
 112- canlı grupların genel özellikleri-II
 113- canlı grupların genel özellikleri-III
 114- canlılarda cinsiyete bağlı kalıtım
 115- canlılarda dokular-I
 116- canlılarda dokular-II
 117- canlılarda duyu sistemleri-I
 118- canlılarda duyu sistemleri-II
 119- canlılarda duyu sistemleri-III
 120- canlılarda duyu sistemleri-IV
 121- canlılarda ortak yuvamız dünya-I
 122- canlılarda ortak yuvamız dünya-II
 123- canlılarda sindirim sistemleri-I
 124- canlılarda sindirim sistemleri-II
 125- canlılarda solunum sistemleri-I
 126- canlılarda solunum sistemleri-II
 127- canlılarda solunum sistemleri-III
 128- canlılarda üreme gelişme-I
 129- canlılarda üreme gelişme-II
 130- canlılarda üreme gelişme-III
 131- canlıların doğayla etkileşimleri-I
 132- canlıların doğayla etkileşimleri-II
 133- canlıların sınıflandırılması-I
 134- canlıların sınıflandırılması-II
 135- canlıların sınıflandırılması ve virüsler-I
 136- canlıların sınıflandırılması ve virüsler-II
 137- canlıların temel bileşenleri-I
 138- canlıların temel bileşenleri-II
 139- insan vücudunda yolculuk-II
 140- insan vücudunda yolculuk-III
 141- insan vücudunda yolculuk-IV
 142- insan vücudunda yolculuk-V
 143- insanda dolaşım ve bağışıklık sistemleri
 144- insanda sindirim sistemleri-I
 145- insanda sindirim sistemleri-II
 146- insanda sinir sistemleri
 147- insanlarda lenf ve bağışıklık sistemleri
 148- iskelet kas sistemi-I
 149- iskelet kas sistemi-II
 150- çaprazmalar ve kan gruplarının kalıtımı
 151- çaprazmalar ve mendel kuralları
 152- çiçekli bitkilerde hayat
 153- kalıtım-I
 154- kalıtım-II
 155- kalıtım-III
 156- kalıtım-IV
 157- kalıtım-V
 158- kalıtım-VI
 159- kalıtım-VII
 160- kalıtım-VIII
 161- kalıtım kavramları ve gamet çeşidi-I
 162- kalıtım kavramları ve gamet çeşidi-II
 163- kalıtım ve evrim
 164- kalıtım yöntemleri
 165- kan grupları dolaşım sistemleri
 166- koloniler ve bitkisel dokular
 167- koloniler-bitkisel ve hayvansal dokular
 168- lenf ve bağışıklık sistemi
 169- madde döngüleri ve çevre kirliliği-I
 170- madde döngüleri ve çevre kirliliği-II
 171- madde ve enerji
 172- mantarlarda bitkilerde hayat-I
 173- mantarlarda bitkilerde hayat-II
 174- metabolizma ve atp
 175- metabolizma ve hücrede madde geçişi
 176- metabolizma-ATP ve fermantasyon
 177- mitoz ve mayoz-I
 178- mitoz ve mayoz-II
 179- nükleik asitler ve protein sentezi
 180- nükleik asitlerin yapısı ve özellikleri-I
 181- nükleik asitlerin yapısı ve özellikleri-II
 182- oksijenli solunum
 183- protein sentezi
 184- sindirim sistemi-I
 185- sindirim sistemi-II
 186- sinir sistemi-I
 187- sinir sistemi-II
 188- solunum-I
 189- solunum-II
 190- solunum ve boşaltım sistemleri
 191- eşeyli eşeysiz ureme
 192- bitkilerde üreme
 193- virüs-bakteri-I
 194- virüs-bakteri-II
 195- yönetici moleküller
 196- yönetici moleküller ve hücre bölünmeleri
 197- yönetici moleküller ve protein sentezi
 198- üreme ve gelişme-I
 199- üreme ve gelişme-II
 200- üreme ve gelişme-III
 201- üreme ve gelişme-IV

Karma ( 10 Soru )
Karma ( 10 Soru )
Karma ( 10 Soru )
Karma ( 6 Soru )
Karma ( 10 Soru )
Karma ( 10 Soru )
Karma ( 10 Soru )
Karma ( 10 Soru )
Karma ( 10 Soru )
ÖSS Yönelik ( 10 Soru )
ÖSS Yönelik ( 10 Soru )

.zip  biy1.zip (Boyut: 1.56 MB / İndirilme: 761)
.zip  
biy2.zip (Boyut: 1.67 MB / İndirilme: 450)
.zip  
biy3.zip (Boyut: 1.7 MB / İndirilme: 423)
.zip  
biy4.zip (Boyut: 1.7 MB / İndirilme: 397)
.zip  
biy5.zip (Boyut: 1.69 MB / İndirilme: 383)
.zip  
biy6.zip (Boyut: 1.68 MB / İndirilme: 294)
.zip  
biy7.zip (Boyut: 1.69 MB / İndirilme: 256)
.zip  
biy8.zip (Boyut: 1.7 MB / İndirilme: 253)
.zip  
biy9.zip (Boyut: 1.62 MB / İndirilme: 263)
.zip  
biy10.zip (Boyut: 1.51 MB / İndirilme: 278)
.zip  
biy cevaplar.zip (Boyut: 7.03 KB / İndirilme: 181)

 
Facebook beğen
 
Reklam
 
 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=