BOŞALTIM SİSTEMLERİ(TEST)

 
Soru 1:
Yukarıdaki grafiklerde numaralarla gösterilmiş farklı boşaltım ürünlerinin zehirlilik oranları ve su tutma kapasiteleri verilmiştir.

Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
III nolu boşaltım ürününün zehir etkisinin azaltılması için bol su ile atılması gerekir. 
II nolu boşaltım ürünü I nolu boşaltım ürününe göre daha az su ile atılır.
III numaralı boşaltım ürünü genellikle suda yaşayan canlılarda görülür.
I nolu boşaltım ürünü karada yaşayan canlılar tarafından oluşturulur.

Çözüm:
Bir boşaltım ürünü ne kadar zehirli ise zehir etkisini azaltmak için o kadar çok su ile atılır.

Suda yaşayan canlıların su kaybı gibi sorunları olmadığı için boşaltım ürünlerini bol su ile atarken, karada yaşayanlar su kaybetmemek için boşaltım ürünlerini daha az su ile atar.

A) III numaralı boşaltım ürünü çok zehirli olduğu için bol su ile atılır.
B) II numaralı boşaltım ürünü, I numaralı boşaltım ürününden daha zehirli olduğu için daha bol su ile atılır.
C) III nolu boşaltım ürünü bol su ile atılacağından genellikle suda yaşayanlarda görülür.
D) I nolu ürün daha az su ile atılacağından genellikle karada yaşayan canlılarda görülür.


Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 2:                        
Şekilde böbreğin yapısı verilmiştir.

Böbrek atardamarı (1) ile böbrek toplardamarında (2) bulunan kanda, aşağıdakilerden hangisinin miktarında farklılık gözlenmez?
Protein
Su
Üre
O2

Çözüm:
A) Sağlıklı bir insanın idrarında, kan proteinleri bulunmaz. Yani kan proteini miktarı sabit kalır.
B) Üre, idrarla atılır. Böbrek atardamarında ki üre miktarı, böbrek toplardamarına göre fazladır.
C) Fazla su idrarla atılır. Böbrek atardamarındaki su miktarı böbrek toplardamarına göre fazladır.
D) O2, böbrek hücreleri tarafından kullanılır. Böbrek atardamarı O2, böbrek toplardamarı CO2 bakımından zengindir.


Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 3: Kan böbreklerde süzülürken sadece zararlı maddeleri değil bir kısımn faydalı maddeleri de kaybeder.

Bu faydalı maddeler böbreğin aşağıdaki kısımlarından hangileri tarafından tekrar kana kazandırılır?

I.

Kabuk

II.

Öz

III.

Havucuk

Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve II
 
 
Soru 4: Sağlıklı bir insanın kanında bulunan aşağıdaki maddelerden hangisine idrarında da rastlanır?Glikoz ve aminoasit
Azotlu atıklar(üre)
Alyuvar hücresi
Kan proteinleri

Çözüm:
A) Glikoz ve aminoasit geri emilerek kana geçer. Bu nedenle idrarda rastlanmaz.
B) Azotlu atıklar idrar ile dışarı atılır.
C) Alyuvar hücresi damarlardan çıkamaz.Bu nedenle idrarda alyuvar hücresine rastlanmaz.
 
D) Kan proteinleri damarlardan çıkamaz. Bu nedenle idrarda kan proteinlerine rastlanmaz. 


Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 5:

Canlı

Boşaltım Organı

Boşaltım Maddeler

Yassı solucan Alev hücresi Su
İnsan Böbrek Su, mineraller, üre, tuzlar
Böcek Malpighi tüpçükleri Ürik asit
Terliksi hayvan Boşaltım kofulu Su

Yukarıda çeşitli canlılara ait boşaltım organları ve boşaltım ürünleri gösterilmiştir.

Buna göre;

I.

Farklı canlılarda farklı metabolik atıklar oluşabilir.

II.

Farklı canlılarda aynı metabolik atıklar oluşabilir.

III.

Bazı canlıların metabolizması sonucu birden çok atık oluşabilir.

ifadelerinden hangileri söylenebilir?


Yalnız I
Yalnız II
I ve III
I, II ve III
 
 
Soru 5:

Canlı

Boşaltım Organı

Boşaltım Maddeler

Yassı solucan Alev hücresi Su
İnsan Böbrek Su, mineraller, üre, tuzlar
Böcek Malpighi tüpçükleri Ürik asit
Terliksi hayvan Boşaltım kofulu Su

Yukarıda çeşitli canlılara ait boşaltım organları ve boşaltım ürünleri gösterilmiştir.

Buna göre;

I.

Farklı canlılarda farklı metabolik atıklar oluşabilir.

II.

Farklı canlılarda aynı metabolik atıklar oluşabilir.

III.

Bazı canlıların metabolizması sonucu birden çok atık oluşabilir.

ifadelerinden hangileri söylenebilir?


Yalnız I
Yalnız II
I ve III
I, II ve III

Çözüm:

I.

Tabloya göre;
Yassı solucan ® Su
İnsan ® Su, mineral, üre
Böcek ® Ürik asit
Terliksi hayvan ® Su gibi atıklar oluşturmuştur. Bu nedenle farklı canlılar farklı atık oluşturabilirler. 

II.

Yassı solucan, insan ve terliksi hayvanda su ortak boşaltım ürünü olduğundan farklı canlılar aynı metabolik atığı oluşturabilir.

III.

İnsanda birden fazla metabolik atık oluşmuştur.


Doğru Yanıt: d

 
 
Soru 6: Aşağıdakilerden hangisi böbreğin görevlerinden biri değildir?
Vücudun su ve tuz dengesini düzenlemek
Vücudun oksijen tüketimini düzenlemek
Asit-baz dengesini düzenlemek
Metabolik atıkları kandan süzmek

Çözüm:
A) Böbrek idrar oluşturarak vücudun su ve tuz dengesini düzenler.
B) Vücudun O2 tüketimini tiroid bezi ve omurilik soğanına bağlı çalışan akciğer düzenler.
C) Böbrek vücuttaki fazla asitli veya bazlı bileşikleri dışarı atarak vücudun asit-baz dengesini düzenler.
D) Böbrek atık maddeleri kandan süzerek dışarı atar.


Doğru Yanıt:

 

 
Soru 7:
Tabloda sağlıklı bir insanın; kan, idrar ve ter bileşiminde bulunan bazı maddeler verilmiştir.

X, maddesi yerine aşağıdakilerden hangisi yazılabilir?
Glikoz
Protein
Alyuvar hücreleri
Tuzlar

Çözüm:
Sağlıklı bir insanın idrarında ve terinde;

-  glikoz
-  alyuvar hücreleri
-  protein
bulunmaz.

Acak kanda bulunan fazla tuzlar, böbreklerden süzülerek idrarla ve terleme ile de dışarı atılır.

Doğru Yanıt: d

 
 
 
Soru 8:

I.

Sindirilmeyen besinlerin vücuttan uzaklaştırılması

II.

Terin deri yolu ile vücuttan uzaklaştırılması

III.

Hücre metabolizması sonucu ortaya çıkan zararlı maddelerin idrarla dışarı atılması

Yukarıdaki olaylardan hangileri boşaltım kavramı ile ifade edilebilir?
Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
II ve III

Çözüm:

I.

Sindirilmeyen besinlerin vücuttan uzaklaştırılması boşaltım değil,dışkılamadır.

II.

Terleme ile su ve mineral maddeler dışarı atıldığı için bu olay boşaltımdır.

III.

Hücrenin metabolizması sonucu oluşan atıkların vücuttan idrarla atılması boşaltımdır.


Doğru Yanıt: d

 
 
 
Soru 9: Aşağıda verilen boşaltım organları ve boşaltım maddeleriyle ilgili eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
Böbrek - Üre
Deri - CO2
Akciğer - Üre
Böbrek - Mineral ve H2O

Çözüm:
A)  Böbrek idrar oluşturarak üreyi atar.
B)  Deri solunum ile CO2'i  atar.
C)  Akciğer üre değil CO2 ve H2O buharı atar.
D)  Böbrek idrarla mineral ve H2O atar.

Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 10: Şeker hastası bir insanın idrarında;

I. Su
II. Glukoz
III. Üre

moleküllerinden hangilerine rastlanır?
Yalnız II
Yalnız III
II ve III
I, II ve III

Çözüm:
Su (I), üreye (III) sağlıklı ve şeker hastalarının idrarında rastlanır. Ayrıca şeker hastalarının kanında glikoz miktarının fazla olması idrarlarında glikozun bulunmasına neden olur.

Doğru Yanıt: d

 
 
 
Soru 11:

I.

Vücut sıvılarının bileşimini dengede tutmak

II.

Doku sıvısındaki ve hücredeki su miktarını dengelemek

III.

Kanın yoğunluğunu belli sınırlar içinde tutmak

IV.

Kanın pH'sını düzenlemek

Yukarıdakilerden hangileri böbreğin görevlerindendir?
I ve II
I ve III
I, II ve III
I, II, III ve IV

Çözüm:
Böbrek kanda bulunan artık ve miktarı fazla olan bazı maddeleri idrar yoluyla oluşturmak suretiyle attığı için verilen tüm bilgiler böbreğin görevidir.

Doğru Yanıt: d

 
 
 
Soru 12: -  Sağlıklı bir insanın idrarında glikoz bulunmaz.
-  Kandaki glikoz miktarı bazı hormonlarla ayarlanır
-  Glikozun fazlası karaciğerde depolanır.

Buna göre idrarında glikoz bulunan bir insanla ilgili,

I.

Böbrek yetmezliği görülebilir.

II.

Karaciğeri hormon sentezleyememektedir.

III.

Hormonal bozukluk görülür.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve II

Çözüm:
- Kandaki glikoz miktarı hormonlarla ayarlanmaktadır. Kanda glikozun azalmasını sağlayan hormonun eksikliğinde glikozun fazlası idrara geçer. Aynı zamanda böbreklerin iyi çalışmasını glikozun idrarla dışarı atılmasına neden olur. 
- Karaciğerde sentezlenen hormon yoktur.


Doğru Yanıt: d

 
 
 
Soru 13: İnsanlarda kimyasal reaksiyonlar sonucu açığa çıkan amonyağın üreye dönüşmesi ve dışarıya atılmasında;

I.

Karaciğer

II.

Damarlar

III.

Böbrekler

yapılarından hangilerinin görevi vardır?

I ve  II
I ve III
II ve  III
  I - II ve  III
 
 
Soru 14:
- Canlıların boşaltım atıkları sınıflandırmada kullanılan bir özelliktir.
- Tüm memelilerin boşaltım atığı birbirinin aynıdır.
- Suda yaşayan canlılar genellikle boşaltım atığı olarak amonyak atar.

Buna göre aşağıdaki canlılardan hangisi suda yaşadığı halde boşaltım atığı olarak üre atar?
Su kaburgası
Hamsi
Yunus
Sazan

Çözüm:
-  Balık ve kurbağaların boşaltım atığı NH3'tür.
-  Sürüngen ve kuşların boşaltım atığı ürikasittir.
-  Yunus bir memeli olduğundan suda yaşadığı halde boşaltım atığı üredir.

Doğru Yanıt:

 
 
Soru 15: Üre aşağıdaki organlardan hangisinde sentezlenir?
Karaciğer
Böbrek
İnce bağırsak
İdrar kesesi

Çözüm:
A) Karaciğerde Amonyak üreye dönüştürülür.
B) Böbrekten üre dışarı atılır.
C) İnce bağırsakda sindirim gerçekleşir.
E) İdrar kesesinde idrar biriktirilir.


Doğru Yanıt:

 
 
Soru 16:

Aşağıdaki yargılardan hangisinde azotlu bir artık olan ürenin boşaltımı gerçekleşir? 


Akciğer
Böbrek
Karaciğer
Dalak

Çözüm:
A) Akciğerle CO2 atılır.
B) Böbrekle azotlu artık olan üre atılır.
C) Karaciğerde ürenin sentezi gerçekleşir.
D) Dalak savunma sisteminde görev alır.


Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 17: Süzülme böbreğin yapı birimi olan nefronların kandaki zararlı maddeleri kandan ayırması işlemidir. Bazı insanlarda böbrekler görev yapmaz. Böyle kişiler diyaliz makinasına bağlanarak yaşamlarına devam ederler.

Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Böbrekler üre oluşumunu sağlar.
Böbrekler kandaki zehirli maddeleri temizler.
Diyaliz makinası böbreklerin görevini yapabilir.
Diyaliz makinası ile kanda zehirli madde birikimi engellenir.
 

Çözüm:
A) Üre oluşumunu karaciğer sağlar. Böbrekler üreyi vücuttan uzaklaştırır.
B) Böbrek kanı zehirli maddelerden temizler.
C) Diyaliz makinası kanı zehirli maddelerden temizlediği için böbreklerin görevini yapabilir.
D) Diyaliz kanı temizlediği için kanda zehirli madde birikimini engeller.


Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 18: Aşağıdaki şekilde böbre kan getiren ve böbrekten kan  götüren damarlar numaralarla gösterilmiştir.
                
Bu damarlar ve özellikleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

     

Böbrek
atardamarı

Böbrek
toplardamarı
  Üre miktarı ®

Çok

Az

  O2 miktarı ®

Çok

Az

  CO2 miktarı ®

Az

Çok

  Kan akış hızı ®

Yavaş

Hızlı


Çözüm:
A) Üre miktarı böbrek atardamarında çok böbrek toplardamarında azdır.
B) O2 miktarı böbrek atardamarında çok böbrek toplardamarında azdır.
C) CO2 miktarı böbrek atardamarında az böbrek toplardamarında çoktur.
D) Kanın akış hızı böbrek atardamarında daha fazladır.


Doğru Yanıt: d

 
 
 
Soru 19:
Artık Atan canlı türü Kullanılan su Zehir Oranı

Amonyak

Balıklar

En çok

En çok

Üre

Kurbağalar

Az

Az

Ürik asit

(X)

Çok az

Zehirsiz


X canlısı aşağıdakilerden hangisi olamaz?

 


Böcek
Kuş
Sürüngen
Memeli

Çözüm:

A) Böceklerin boşaltım artığı ürik asit olduğundan X canlısı böcek olabilir.
B)

Kuşların boşaltım artığı ürik asit olduğundan X canlısı kuş olabilir.

C) Sürüngenlerin  boşaltım artığı ürik asit olduğundan X canlısı sürüngen olabilir.
D) Memelilerin boşaltım artığı üre olduğundan X canlısı memeli olamaz.Doğru Yanıt: d

 
 
 
Soru 20: İnsanda boşaltım sistemi ile ilgili yapılar aşağıda şematize edilmiştir.
                 
Sağlıklı bir insanda günde ortalama 48 gr üre I nolu damarla atılmak üzere böreğe getirilmekledir. Bu ürenin ortalama 21 gramı II nolu damar ile tekrar böbrekten çıkmaktadır.

Bu durum aşağıdaki ifadelerden hangisi ile açıklanabilir?
Ürenin tamamının idrarla dışarı atılması
Ürenin bir kısmının böbreklerden kana tekrar geri emilmesi
Ürenin damar dışına çıkamaması
Ürenin tamamının kan dolaşımında kalması

Çözüm:
I nolu damar ® Böbrek atardamarı
II nolu damar ® Böbrek toplardamarıdır.
A) Ürenin tamamı idrarla dışarı atılsa idi böbrek toplardamarında üre bulunmazdı.
B) Bir günde 48 gr üre böbrek atardamarı ile böbreğe gelmekte; bu ürenin 21 gr ise böbrek toplardamarı ile böbrekten çıkmaktadır.Bu durum ürenin bir kısmının böbreklerden kana geri emilmesi ile açıklanabilir.
C) Üre küçük olduğu için damar dışına çıkar. Damar dışına çıkamasa idi idrarla dışarı atılmazdı.
D) Ürenin 21 gr.lık kısmı geri alınmaktadır. Geri kalan kısmı idrarla dışarı atıldığından tamamı kan dolaşımında kalmaz.


Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 21:

I.

Kanın tuz oranını ayarlamak

II.

Kararlı ve dengeli iç çevre oluşturmak

III.

Kanın bileşimini korumak

Yukarıdakilerden hangileri insanın böbreğindeki nefronlarda gerçekleşen geri emilimin nedenleridir?
I ve II
Yalnız II
II ve III
I, II ve IIII

Çözüm:

I.

Kandan nefron kanallarına geçen sıvı içerisinde bulunan tuzun bir kısmı kanın tuz oranını ayarlamak için geri emilir.

II.

Geri emilim olayı ile kanda normal değerde olması gereken maddelerin dışarı atılması engellenir. Bu şekilde kararlı bir iç denge oluşur.

III.

Nefron kanallarından yararlı maddeler geri emilerek kanın bileşimi korunur.


Doğru Yanıt: d

 
 
 
Soru 22: Böbreklerin süzme cisimciklerinden süzülen ve idrarla dış ortama atılan maddeler aşağıdaki yapılardan hangi sıraya göre geçerler?

I.

Havuzcuk

II.

İdrar kesesi

III.

İdrar kanalı

I-II-III
I-III-II
III-I-II
III-II-I

Çözüm:
İdrar  havuzcuk kısmından idrar kanalına geçer ve idrar kesesinde biriktirilir.Bu nedenle sıralama I-III-II şeklindedir. 

Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 23: Aşağıda bazı canlıların azotlu boşaltım ürünleri verilmiştir.

X ® Amonyak
Y ® Ürik asit
Z ® Üre

Canlıların su kaybını azaltmak için amonyağı üre veya ürik asit şeklinde attığı bilindiğine göre, verilen canlılardan hangilerinin kara ortamına uyum şansı yüksektir?
Yalnız X
X ve Z
X ve Y
Y ve Z

Çözüm:
X canlısı amonyak boşaltır, bu nedenle çok fazla su kaybeder. Kara ortamında yaşama şansı diğerlerinden azdır.

Y ve Z canlıları amonyağı ürik asit ve üreye çevirir, böylece su kaybını azaltırlar. Bu nedenle kara ortamına daha iyi uyum sağlarlar.

Doğru Yanıt: d

 
 
 
Soru 24:                  
Yukarıda verilen böbrek kesitinde I ve II ile gösterilen damarlarda  bulunan maddeler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

I. deki oksijen miktarı II. dekinden fazladır.
I. deki protein miktarı II. ile aynıdır.
I. deki üre oranı II. den fazladır.
II. deki karbondioksit miktarı I.'den azdır.

Çözüm:
A) I. damar böbreğin kullanacağı oksijeni getirir. Bu nedenle II. damara göre O2 fazladır.
B) Protein damar dışına çıkamadığından; I. ve II. damardaki protein miktarı aynıdır.
C) I. damarla gelen üre, böbreklerden geçerken idrar kanalına verilir. Bu nedenle II. damarda üre I.ye göre daha azdır.
D) II. damar böbreklerde oluşan karbondioksiti topladığından CO2 miktarı I.den daha fazladır.


Doğru Yanıt: d

 
 
 
Soru 25: Sağlıklı bir insanın idrar kesesindeki sıvıda, aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?  
Üre
Tuz
Su
Protein

Çözüm:
A) Üre idrar kesesinde ki sıvıda bulunur.
B) Tuz idrar kesesinde ki sıvıda bulunur.
C) Su idrar kesesinde ki sıvıda bulunur.
D) Protein damar dışına çıkamadığında sağlıklı bir insanın idrar kesesinde ki sıvıda bulunmaz.

Doğru Yanıt: d

 
 
 
Soru 26:
İnsan böbreğinde A ve B deki damarlarda ve idrar kanalındaki (C) üre derişimi hangisinde doğru verilmiştir?

A > B > C
C > A > B
A = B = C 
A < B < C

Çözüm:
Böbrek atardamarındaki (A) üre miktarı toplar damardan (B) daha fazladır. İdrar kanalındaki (C) üre miktarı da böbrek toplardamarından daha fazladır. Bu nedenle
C > A > B  şeklindedir.

Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 27:   I.  Üre
 II.  Ürik Asit
III.  Amonyak

Yukarıda verilen boşaltım artıkları hangi canlılara ait olabilir?

          I                II                III       

  Serçe Kefal Kirpi
  Tavşan İnek Kurbağa
  İnsan Güvercin Kurbağa
  Timsah Kaplumbağa Levrek

Çözüm:
Suda yaşayan canlılar yani balık, kurbağa boşaltım artıklarını amonyak şeklinde, sürüngen kuş ve böcekler ürik asit şeklinde, memeliler ise üre şeklinde atar.Bu nedenle I insan,II güvercin,III kurbağa olabilir.

Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 28: Bir insanda kanın böbreklerden süzülmekte olduğu aşağıdaki olaylardan hangisi ile tespit edilebilir?
Glikoz konsantrasyonunun artması
Üre konsantrasyonunun azalması ile
Karbon dioksit konsantrasyonunun azalması ile
Oksijen konsantrasyonunun azalması ile

Çözüm:
A) Glikoz sağlıklı bir insanda böbreklerden dışarı atılmadığından bu durum kanın süzüldüğünün kanıtı olamaz.
B) Üre böbreklerden dışarı atıldığından dolayı üre konsantrasyonunun azalması böbreklerde süzülmenin olduğunu gösterir.
C) Karbondioksit konsantrasyonunun azalması akciğerlerde gerçekleşir.
D) Süzülme sırasında enerji harcanmadığından dolayı O2 konsantrasyonu azalmaz.


Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 29: Enerji üretmek maksadıyla besinlerini parçalayan bir insan bu sırada ürettiği ;

I.

Karbon dioksit

II.

Üre

III.

Isı

maddelerinden hangilerini böbrekleriyle, hangilerini akciğerleriyle dış ortama atar?

 

Böbreklerde

Akciğerlerde


 

I, II, III

I, II, III

 

II, III

I, III

 

I

II, III

 

I, III

II, III


Çözüm:

I.

CO2 akciğerlerden dışarı atılır.

II.

Üre böbreklerden dışarı atılır.

III.

Isı hem bbörek hem de akciğerlerden dışarı atılır.


Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 30: Omurgalılarda;

I.

Amonyak

II.

Üre

III.

Ürik asit

boşaltım maddelerinden hangileri dışarı atılırken su kullanılır?

Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I, II ve III

Çözüm:

I.

Amonyak atılırken bol su kullanılır.

II.

Üre atılırken orta seviyede kullanılır.

III.

Ürik asit atılırken az su kullanılır.

Bu nedenle miktarları farklı olmakla birlikte üçüde atılırken su kullanılır.

Doğru Yanıt: d

 
 
 
Soru 31:

I.

Çölde yaşayan memelilerde boşaltım kanalcığının uzun ve kıvrımlı olması

II.

Tatlı su balıklarında bol sulu, az yoğun idrar oluşturulması

III.

Tuzlu su balıklarında amonyağın solungaçlardan dış ortama verilmesi

Yukarıda bazı canlıların sahip olduğu özellikler verilmiştir.

Bu özellikler aşağıdakilerden hangisini sağlamaya yöneliktir?
Canlının daha fazla idrar oluşturmasını
Canlının daha az enerji harcamasını
Canlının yaşadığı ortamla su dengesini sağlamasını
Canlının yaşadığı ortamla gaz alışverişini gerçekleştirmesini

Çözüm:
A) Verilen özelliklerden sadece II. daha fazla idrar oluşturulmasını sağlar.
B) Verilen özellikler enerji kazancını sağlamaya yönelik değildir.
C) I ve III. özellikler canlının su kaybını azaltır, II. özellik canlının su kaybını artırır. Yani verilen özellikler canlıların yaşadığı ortamla arasındaki su dengesinin korunmasına yöneliktir.
D) Verilen özellikler boşaltımla ilgilidir, gaz alışverişini sağlamaya yönelik değildir.


Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 32:
Yukarıdaki grafiklerden I. si insan kanındaki su miktarına bağlı hipofiz bezinden salgılanan ADH hormonu miktarını II. si ise kandaki ADH miktarına bağlı böbreklerden emilen su oranını göstermektedir.

Bu bilgiye göre tuzlu besinlerle beslenen bir insanın

I.

ADH hormonu salgısı artar.

II.

İdrarla kaybedilen su miktarı azalır.

III.

Böbrekten kana su geçiş hızı artar.

olaylarından hangileri gerçekleşir?
Yalnız I
Yalnız II
I ve II
I, II ve III

Çözüm:

I.

Tuzlu besinlerle beslenen bir insanın kanındaki su oranı azalacağından su ihtiyacı artar, buna bağlı ADH hormonu salgısı artar.

II.

ADH hormonu salgısı arttıkça böbreklerden emilen su miktarı artacağından idrarla atılan su miktarı azalacaktır.

III.

Böbrekteki emilimin artması kana su geçişinin hızlandığını gösterir.


Doğru Yanıt: d

 
 
 
Soru 33: Aşağıdaki maddelerden hangileri sağlıklı bir insanın hem kan plazmasında, hem de idrarın da bulunur?

I.

Su

II.

Üre

III.

Tuz

IV.

Protein

I ve II
II ve III
I, II ve III
I, II, III ve IV

Çözüm:
I. Su idrarda ve kan plazmasında bulunur.
II. Üre idrarda ve kan plazmasında bulunur.
III. Tuz idrarda ve kan plazmasında bulunur.
IV. Protein kan plazmasında bulunur ama idrarda yoktur.


Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 34: Atardamarla böbreğe gelen kan, bileşimindeki;

I.

Üre

II.

Protein

III.

Tuz

maddelerinden hangilerini, dış ortama atmak üzere böbreklerde bırakır?

Yalnız I
I ve II
I ve III
I, II ve III

Çözüm:

I.

Üre atılmak için böbreklere bırakılır.

II.

Protein damar dışına çıkamadığından böbrek toplardamar ile geri döner.

III.

Tuz atılmak için böbreklere bırakılır.


Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 35: Kan böbreğin kabuk kısmından geçerken aşağıdaki olaylardan hangisi meydana gelir?
Süzülme
Oksijen bakımından zenginleşme.
Havuzcuktan madensel tuz alma.
CO2 bakımından zenginleşme.

Çözüm:

A)

Kabuk kısmında nefron olduğu için kanın süzülme işlemi yapılır.

B)

Kan O2 bakımından akciğerlerde zenginleşir.

C)

Havuzcuk böbreğin iç kısmındadır. Kabuk bölgesinde yer almaz.

D)

Kan böbreğin kabuk kısmına geçtiğinde boşaltım artığı bakımından temizlenir.


Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 36: Memeli  ®  Üre
Tatlı suda yaşayan tek hücreli ® Amonyak (NH3)
Sürüngen ® Ürik asit
Yukarıda bazı canlılardaki Azotlu boşaltım atıkları verilmiştir.

Bu canlılardaki boşaltım atıklarının farklı olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Su kaybına karşı ortama uyum sağlamak
Bu canlılardaki proteini sindiren enzimlerin farklı olması
Bu canlıların farklı boşaltım sistemine sahip olması
Bu canlıların farklı besinlerle beslenmeleri

Çözüm:
A) Canlıların yaşadıkları ortama bağlı olarak azotlu boşaltım artıkları da değişmektedir.  Bunun temel nedeni su kaybını engellemektedir. Örneğin NH3 bol suyla  atılan bir boşaltım maddesi olduğundan, bu boşaltım atığını tatlı suda yaşayan tek hücreliler atabilir.
B) Canlılar ın tümünde protein sindiren enzimler aynıdır.
C) Memeli ve sürüngenlerde boşaltım böbreklerle sağlanırken, tatlı suda yaşayan tek hücrelilerde kontrakfil koşflla olmaktadır. Ancak bu farklılık boşaltım maddesinin değişmesine neden olmaz.
D) Bu canlılar farklı besinlerle beslense de sonuçta karbonhidrat yağ ve protein almaktadır. Proteini solunumda kullandıklarında da NH3-Üre veya ürik asit oluşturmaktadırlar.


Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 37: Günlük ihtiyacından fazla su içen ve kanında su oranı yükselen bir insanda, su dengesinin yeniden sağlanabilmesi için aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşmelidir?
Böbrek kanallarına süzülen su miktarı azaltılmalıdır.
Böbrek kanallarından kana geri emilen su miktarı azaltılmalıdır.
İdrar hacmi azaltılmalıdır.
Hipertonik (yoğun) idrar oluşturmalıdır.

Çözüm:
Kanında su oranı artan insanda, su dengesini yeniden sağlamak için, idrarla atılan su miktarı arttırılmalı yani daha çok idrar üretilmelidir.

A) Böbrek kanallarına süzülen su miktarı azalırsa, daha az idrar oluşturulur.
B) Kana geri emilen su miktarı azalırsa idrarla atılan su miktarı artar.
C) İdrar hacmi azalırsa, kandaki su oranı azalmaz.
D) Hipertonik idrar yerine seyreltik yani su oranı yüksek (hipotonik) idrar oluşturulmalıdır.

Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 38: Karaciğer ve böbreğin kandaki üre miktarı üzerine olan etkileri, aşağıdaki seçeneklerin hangisin verilmiştir?

  Karaciğer Böbrek

  Artırır Azaltır
  Azaltır Azaltır
  Değiştirmez Azaltır
  Azaltır Artırır

Çözüm:
Karaciğer üre sentezi yaptığından kandaki üre miktarını artırır. Böbrek idrarla üreyi attığından kandaki üre miktarını azaltır.

Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 39: Canlılarda metabolizma sonucu boşaltım atıkları oluşur. Omurgalılarda oluşan bu azotlu atıklar böbreklerden dışarı,atılır.

Bu atıklar;

-  Balıklarda amonyak
-  Sürüngen ve kuşlarda ürik asit
-  Memelilerde üre şeklindedir.

Buna göre böbreklerle ilgili aşağıda verilenlerden hangisine ulaşılamaz?
Böbrekler amonyağı dışarı atabilir.
Omurgalıların tümündeki boşaltım organı böbrekdir.
Omurgalıların tümünde böbrekler aynı metabolik atıkları dışarı boşaltır.
Böbrekler farklı canlılarda farklı atıkları boşaltabilir.

Çözüm:
A) Balıkların boşaltım organı böbreklerdir ve balıklar NH3'ü böbreklerden dışarı atarlar. 
B) Omurgalıların tamamında böbrek bulunur.
C) Omurgalıların tümünde aynı boşaltım maddesi yoktur.Boşaltım maddesi balıklarda amonyak, memelilerde üre,sürüngen ve kuşlarda ise  ürik asittir.
D) Böbrek farklı canlılarda NH3, üre ve ürik asit gibi farklı boşaltım maddelerini atabilir.


Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 40: Bir insanın idrar toplama kanalı içindeki sıvıda

I.

Madensel tuzlar

II.

B ve C vitaminleri

III.

Glikoz

IV.

Akyuvar

moleküllerinden hangilerinin olması bireyin enfeksiyon geçirdiğini gösterebilir?

I
II
III
IV

Çözüm:

I.

Madensel tuzlar idrarda bulunabilir.

II.

B ve C vitaminlerinin bulunması bireyin bu vitaminlerden fazla aldığını gösterir.

III.

Glikoz bulunması şeker hastası olduğunu veya bol karbonhidratlı besinlerle beslendiğini gösterir.

IV.

Akyuvarlar vücudun savunma hücreleri olduğundan idrarda  bulunması bireyin enfeksiyon geçirdiğini gösterebilir.


Doğru Yanıt: d

 
 
 
Soru 41: Metabolik faaliyetler sonucu hücrelerde oluşan zararlı ve atık maddelerin vücuttan uzaklaştırılmasına boşaltım denir.

Aşağıdakilerden hangisi bir boşaltım örneği olamaz?
Terliksi hayvanın fazla suyu boşaltım kofulları ile atması
İnsanlarda CO2'nin akciğerlerden atılması
Omurgalılarda sindirim atıklarının bağırsaklardan atılması
Bitkilerde fazla suyun terleme ile atılması

Çözüm:
-  H2O
-  CO2
-  NH3
-  O2
-  Üre
-  Ürik asit canlılarda oluşan boşaltım atıklarıdır.
-  Sindirim atıklarının bağırsaktan atılması ise boşaltım değil dışkılamadır.

Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 42: Kan böbreğin kabuk kısmından geçerken atık maddeler süzme cisimciğinden (nefron) süzülür. Süzülen sıvıdaki bazı kullanılabilir maddeler, böbreğin öz bölgesinden kana geri verilir. Geriye kalan ve havuzcuğa gelen sıvıya idrar denir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi idrarda bulunmaz?
Üre
Su
Alyuvar
Madensel tuz

Çözüm:
İdrarda vücut için zararlı ya da fazla olan maddeler bulunduğuna göre; üre, su ve madensel tuzlar bulunabilir. Ancak alyuvar kandan idrara geçemez.

Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 43: Sağlıklı bir insanda aşağıdaki damarlardan hangisinde boşaltım maddesi derişimi en azdır?
Böbrek atardamarı
Böbrek toplardamarı
Karaciğer toplardamarı
Bağırsak toplardamarı

Çözüm:
A) Böbrek atardamarı böbreğe boşaltım maddesi getirdiğinden derişimi en fazladır.
B) Böbrek boşaltım maddesini idrarla dışarı attığından, böbrekten  kanı götüren böbrek toplar damarında boşaltım maddesi derişimi en azdır.
C)

Karaciğer toplardamarı boşaltım maddesi bakımından zengindir. Çünkü NH3 üreye dönüştürülüp buradan kana verilir.

D) Bağırsak toplardamarı CO2'ce zengin kan taşır.


Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 44:          

Yukarıdaki şekilde böbreğin uzunlamasına kesiti gösterilmiştir.

Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
Vücutta oluşan  boşaltım atıklarının tümü böbrekten böbrek toplar damarına geçer.
Böbrekte oluşan idrar, idrar kanalı ile böbrekten çıkar.
Böbrek atardamarı böbreğe O2 ve glikoz getirir.
Böbrek kabuk ve öz olmak üzere 2 kısımdan oluşur.

Çözüm:
A - B) Vücutta oluşan atıklar idrarda toplanarak idrar kanalına geçirilir. Bu nedenle böbrek toplardamarında az miktarda atık bulunur.
C) Böbrek atardamarı böbreğe O2 ve glikoz getirir.
D) Böbrek kabuk ve öz kısımlarından oluşur.


Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 45: Bir insanın böbrekleriyle bağlantılı bazı yapılar şunlardır;

I.

Atardamar

II.

Havuzcuk

III.

İdrar kesesi

Bu kısımların hangilerindeki sıvıların bileşimi aynıdır?
I ve II
I ve III
II ve III
I, II ve III

Çözüm:

I.

Atardamarda boşaltım maddesi en fazladır.

II.

Havuzcukta idrar değişime uğramaz.

III.

İdrar kesesinde idrar değişime uğramaz.

Bu nedenle havuzcuk ve idrar borusundaki sıvıların bileşimi aynıdır.

Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 46: Böbreğe kan böbrek atardamarı ile gelir, böbrek toplardamarı ile çıkar.

Buna göre sağlıklı bir insanda bu iki damar karşılaştırıldığında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 
Böbrek atardamarı böbreğe temizlenmek üzere CO2'ce zengin kan getirir.
Böbrek toplardamarı üre ve diğer artıklar bakımından zengin kan taşır. 
Sağlıklı insanın idrarında glikoz bulunmadığı için böbreğe gelen kanda glikoz bulunmaz.
Böbrek atardamarının kan basıncı böbrek toplardamarının kan basıncından yüksektir.

Çözüm:
A)  Böbrek atardamarı O2'ce zengindir.
B)  Böbrek toplardamarı üre ve diğer atıklar bakımından fakirdir.
C)  Böbreğe gelen kanda glikoz bulunur ancak idrara geçmez.
D)  Atardamar basıncı her zaman toplardamar basıncından yüksektir. 


Doğru Yanıt: d

 
 
 
Soru 47:
I. Üre
II. Karbondioksit
III. Madensel tuz

Böbrek atardamarından böbrek toplardamarına geçen kanda yukarıdakilerden hangilerinin miktarı azalır?
I ve II
I ve III
II ve III
I, II ve III

Çözüm:
I. Böbrek atardamarı böbreğe üreyi getirir ve fazlasını bırakır bu nedenle böbrek toplardamarında ürenin miktarı azalır.
II. Böbrek atardamarı temiz kan taşıdığı için böbrek toplar damarına geçen kanda O2 az,CO2 fazladır.
III. Madensel tuzların fazlası böbrek atardamarı ile böbreğe getirilip atıldığından miktarı azalır.


Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 48: İnsanın böbreklerinde,

I. Süzülme
II. Geri emilme,
III. Üre sentezi

olaylarından hangileri gerçekleşmez?


Yalnız I
Yalnız III
I ve II
I ve III
 
 
Soru 48: İnsanın böbreklerinde,

I. Süzülme
II. Geri emilme,
III. Üre sentezi

olaylarından hangileri gerçekleşmez?


Yalnız I
Yalnız III
I ve II
I ve III

Çözüm:
I. Süzülme ® Böbrekte gerçekleşir.
II.

Geri emilme ® Böbrekte gerçekleşir.

III. Üre sentezi ® Karaciğerde gerçekleşir.


Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 49: Böbrek atardamarı ile toplardamarındaki kan sıvısının çözünmüş madde miktarları karşılaştırıldığında X maddesinin yoğunluğunun her ikisinde de eşit Y maddesinin yoğunluğunun atardamarda daha fazla olduğu gözlenmiştir.

Bun agöre X ve Y maddeleri hangisinde doğru verilmiştir?

         X              Y      

  Üre Tuz 
  Amonyak Glikoz
  Protein  Üre
  Amonyak Üre

Çözüm:
A) Üre ve tuz miktarı böbrek atar damarında fazladır.
B) Böbrek atardamarında amonyak daha fazladır.
C) Protein damar dışına çıkamadığından böbrek atardamarı ve toplardamarında miktarı eşittir.  
Üre böbrek atardamarında daha fazladır.
D) Böbrek atardamarında amonyak daha fazladır.


Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 50: Canlılarda oluşan metabolik atıklar bazı yapılar ile canlıdan uzaklaştırılır.

Aşağıdaki bazı canlılar ve metabolik atıklarını uzaklaştıran yapılarla ilgili eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
Bitki - Stoma
İnsan - İdrar kanalı
Terliksi hayvan - Boşaltım kofulu
Balık - Böbrek

Çözüm:
A)  Bitkiler terleme ile stomalarından fazla su atarlar.
B)  İnsanların boşaltım organı idrar kanalı değil, böbrektir.
C)  Tatlı suda yaşayan terliksi hayvan hücreye giren fazla suyu boşaltım
      kofulu ile atar.
D)  Balıklar metabolik atıklarını böbrekleri ile atar.

Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 51: Böbreğe kan getiren atardamar ile böbrekten kan götüren toplardamardaki alyuvar sayısının eşit olması, aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterilebilir?
Alyuvarların süzülmediğine
Alyuvarların oksijen taşıdığına
Alyuvarların akyuvarlardan büyük olduğuna
Alyuvarların kılcal damarlardan geçebildiğine

Çözüm:
A) Alyuvar sayısının iki damarda da aynı olması alyuvarların böbrek kanallarına geçemediği yani süzülmediğini gösterir.
B) Alyuvar O2 taşır ancak verilen bilginin nedeni bu değildir.
C) Alyuvar ve Akyuvarlar arasında böyle bir ayrım yoktur.
D) Alyuvarlar kılcaldamarlardan geçebilseydi, böbreklerden dışarı atılırdı.


Doğru Yanıt:

 
 

 
Facebook beğen
 
Reklam
 
 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=