HAZIRLIK-1 (11.SINIF)
BİYOLOJİ DERSİ II.DÖNEM II.YAZILI SINAVI
                                 SORULARIDIR
1.)Rekombinant DNA nın hayvan hücresine aktarımı hangi yollarla yapılır,isimlerini yazıp açıklayınız? (10 puan)
ELEKTROPORASYON YÖNTEMİ:ELEKTRİŞK AKIMI UYGULAYARAK HÜCRE ZARINDAN GEÇİŞİN SAĞLANMASI
BİYOLİSTİK YÖNTEM:HÜCRE ÜZERİNE BİR MERMİ İLE ATEŞ EDİLMESİ VE DNA NIN BU ŞEKİLDE HÜCRE İÇİNE GİRMESİ
MİKROENJEKSİYON YÖNTEMİ:ENJEKTÖR KULLANILARAK REKOMBİNANT DNA NIN HÜCRE İÇİNE İLAVESİ ÖRNEK:TÜP BEBEK YÖNTEMİ
2.)Gen klonlanmasındaki aşamaları sırasıyla ve maddeler halinde yazınız? (10 puan)
A)İSTENİLEN DNA NIN SAF OLARAK ELDE EDİLMESİ(İZOLASYON)
B)KLONLANACAK GENİN YERİNİN BELİRLENMESİ
C)KLONLANACAK GEN VE VEKTÖRÜN UYGUN ENZİMLERLE KESİLMESİ
D)KLONLANACAK GENİN BULUNDUĞU DNA PARÇASI VEKTÖR DNASI İLE BİRLEŞTİRİLİR VE REKOMBİNANT DNA OLUŞTURULUR.
E)OLUŞAN REKOMBİNANT DNA ALICI HÜCREYE AKTARILIR.
F)REKOMBİNANT DNA ALICI HÜCREDE ÇOĞALIR VE KLONLANIR.
G)GEN ÜRÜNÜ KONTROL EDİLİR.
3.)Transgenik organizma, rekombinant DNA teknolojisi ,restriksiyon enzimi terimlerini tanımlayınız? (3 puan)
Transgenik organizma:DNA nın kesilip başka bir canlıya AKTARILMASIYLA YANİ YABANCI GENİN YERLEŞTİRİLDİĞİ CANLILARA TRANGENİK CANLI DENİR.
 
rekombinant DNA teknolojisi:DNA MOLEKÜLLERİNİN ÖNCELİKLE RESTRİKSİYON ENZİMLERİYLE KESİLİP FARKLI DNALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ OLAYINA DENİR.
 
RESTRİKSİYON ENZİMİ:DNA MOLEKÜLLERİNİN KESİLMESİNDE KULLANILAN KESİCİ ENZİMLERE DENİR.
4.)Beslenme ilişkilerine göre canlıları gruplandırınız?
5.)a)Ekosistemi etkileyen biyotik faktörler nelerdir,isimlerini yazınız?
 
Üreticiler,tüketiciler,ayrıştırıcılar
 b)Ekosistemi etkileyen abiyotik faktörler nelerdir,isimlerini yazınız?       (10 puan)
Sıcaklık,iklim,su,mineraller,toprak,ışık,ph gbi..
6.) Bir DNA molekülünün birinci zincirindeki guaninli nükleotitlerin adeninli nükleotitlere oranı G/A =3/8 dir.Bu zincirin karşısındaki zincirde 600 sitozinli nükleotit bulunmaktadır.
Bu DNA nın birinci zincirinin mRNA sentezinde kalıp olarak kullanılması durumunda bu mRNA  kodonunda kaç tane urasilli nükleotit bulunur? (10 puan)
Karşı zincirde 600 sitozoin varsa bu zincirde 600 guanin vardır G/A =3/8
 İse A=1800 DİĞER ZİNCİRDE YANİ mRNA da 1600 urasil vardır.
7.)DdHHFf   x DdHhFf genotipli bireyler çaprazlanıyor.Genler bağımsızdır. Buna göre;
a)Çaprazlama sonucu fenotip çeşidi sayısı kaçtır?
b)Genotip çeşidi sayısı kaçtır?
c)D , H, f fenotipinde birey oluşma ihtimali kaçtır?
d) DDHhff genotipli ve erkek olma iktimali kaçtır?
e) DDHHFF  genotipli bireyin kız olma ihtimali kaçtır?
(10 puan)
 
a)       2x1x2=4
b)       3x2x3=18
c)       3/4x1x3/4=9/16
d)       ¼ x1/2x1/4x1/2=1/64
e)       1/2
8.) Nemli bölgelere adapte olmuş bitkilerin yaprakları hangi özelliklere sahiptir, 5 tanesini maddeler halinde yazınız?
(10 puan)
ÇÖZÜM:
-Kutikula ince
-Yaprağın hacmi yüzeyine oranla fazla
-Yaprak dikensi
-Tüy az
-Stomalar büyük,fazla,yüzeyde
-İnce bir mezofil tabakası
-Hücreler arası boşluk fazla
-Damarlar belirgin değil
 
9.) Kan grubu karakteri açısından eşbaskın ve çekinik fenotip taşıyan bireyler aşağıdaki soyağacında gösterilmiştir.(10 puan)
Buna göre, I nolu bireyin A, II nolu bireyin B grubundan kan taşıma ihtimali nedir?
ÇÖZÜM:
I nolu bireyin kardeşlerinde hem AB hem de 0(sıfır) grubunun olması anne ve babadan birinin AO diğerinin BO olduğunu gösterir. Buna göre, I. bireyin A olma olasılığı  tür.

II nolu bireyin B olma ihtimali ise  dir.


11FEN-A SINIFI BİYOLOJİ DERSİ   II.DÖNEM I.YAZILI SINAV SORULARIDIR.
1.)   a) DNA ve RNA arasındaki farklardan 5 tanesini yazınız? (5 puan)
       b) RNA çeşitlerini görevlerini yazarak açıklayınız? (5 puan)
2.)a) Mutasyon nedir? Mutasyon çeşitleri nelerdir?İsimlerini yazıp açıklayınız? (10 puan)
    b)Oksin hormonunun etkilerinden 5 tanesini yazınız? (5 puan)
3.)İnsanda otozomlarda ayrılmama sonucunda hangi hastalıklar ortaya çıkar?Kromozom yapılarını göstererek açıklayınız? (5 puan)
4.)Aglütinin, duplikasyon,ekivalentlik,mikoriza,fellem terimlerini tanımlayınız? (10 puan)
5.)AO kan grubu genotipinde ve renk körü taşıyıcısı olan bir kadın ile BO genotipli ve renk körü olmayan bir erkek evleniyor.Bu aileden doğacak erkek çocuğun A antijeni içeren ve renk körü olma ihtimali kaçtır? (10 puan)
6.)NnBbEeff genotipindeki bir canlıda N ve b genleri bağlı olup E ve f bağımsızdır.Bu canlının eşey ana hücresindeki karakter sayısı ve kromozom sayısı kaçtır,gösterip açıklayınız? (10 puan)
7.) aaBBCcDdEeFFggHHKkLL   X AabbCcDDeeffGGHhkkll çaprazlanması sonucunda;
    a)Genotip çeşidi sayısı kaçtır?
    b)Fenotip çeşidi sayısı kaçtır?
    d) abCDeFGHkL fenotipli birey oluşması ihtimali kaçtır?
   e) aaBbccDdeeFfGgHhkkLl genotipli erkek birey oluşturma ihtimali kaçtır? (10 puan)
 
8.)Bir protein sentezi sırasında 28 methionin 30 glisin 44 valin ve 14 serin aminoasitleri kullanılmıştır.
Bu protein sentezine kalıplık eden mRNA nın yapısında en az kaç kodon , kaç nükleotit ve en fazla kaç çeşit nükleotit bulunur? (10 puan)
9.)Normal azot içeren bir bakteri(N14), iki defa ağır azotlu (N15) ve bir defa da normal azotlu ortamda bölünüyor.İpliklerden biri normal diğeri ağır azot taşıyan bakteri DNA sı sayısı kaçtır?
(10 puan)
10.)A kan grubundan bir adamın alyuvarları bir başka adamın plazmasıyla karıştırılıyor.Hiçbir şekilde çökelme   gözlenmiyorsa plazmanın elde edildiği adamın kan grubu hangisi olabilir? (10 puan)
a) A grubu     b)B grubu    c)A yada O grubu   c) A yada AB grubu e)A, B yada O grubu
 


 
D.) DOĞRU- YANLIŞ TARZI SORULAR (12 PUAN)
Doğru olanların yanına (D), yanlış olanların yanına (Y) harfi yazınız.
1.Çimlenme sırasında tohum kabuğunun parçalanmasına kadar geçen süreçte gerekli enerji oksijensiz solunum ile elde edilebilir. (……..)
2.)Tozlaşma olmazsa meyve gelişimi olmaz ve çiçekler dökülür. (……….)
3.)Meyvenin görevi uyku halindeki tohumları korumak ve onların yayılmalarına yardımcı olmaktır. (……….)
4.) Tohum taslağı,döllenmeden sonra tohumu meydana getirirken ,yumurtalığın gelişmesiyle de meyve
ortaya çıkar. (……….)
5.)Stamenli ve karpelli çiçekler aynı bitki üzerinde yer alıyorsa ,bu bitki iki evcikli (dioik) adını alır. (……….)
6.)Böcekçil bitkilerin yakalama organına konan böceği kapması bir kemotropizma hareketidir. (……….)
7.)Nötr gün bitkilerinde çiçeklenme fotoperyottan etkilenmez. (……….)
8.)Stomaların açılıp kapanması bekçi hücrelerindeki turgor basıncı değişimiyle kontrol edilir. (……….)
9.)Tek çenekli bitkilerin yaprakları paralel damarlıdır. (……….)
10.)Çift çenekli bitkilerin gövdesinde korteks bulunmaz ve iletim demetleri dağınık olarak dizilir. (……….)
11.)Lateral meristem bitkinin uzunluğuna büyümesini sağlar. (……….)
12.)Trake ve trakeitler ksilemin su iletiminde görev yapan elemanlarıdır. (……….)

1.)Kök ucu apikal meristem bölgesi ……………………denilen
yüksük şeklinde bir yapıyla örtülüdür.
 
2.)Tek çenekli bitkilerde ……………………   kök, açık tohumlu ve çift çenekli bitkilerde ……………………….kök bulunur.
 
3.)Yaprağın alt ve üst epidermisi arasında …………………..
tabakası yer alır.
 
4.)Yapraklarda gutasyon (damlama) olayının yapıldığı deliklere
…………………….. denir.
 
5.)Belirli mantarlar ile bitki kökleri arasındaki simbiyotik ilişkiler …………………………………… adını alır.
 
6.)Bitkilerde çiçeklenme gibi, gün uzunluğuna karşı verilen biyolojik yanıt ……………………………..olarak adlandırılır.
 
7.)…………………………..   tohum ve tomurcuklarda uyku halini artıran bir hormondur.
 
8.) Bitkilerde dişi organın ……………………………… olarak
İsimlendirilen kısmı, salgıladığı yapışkan bir madde ile polenlerin buraya tutunmasını sağlar.
 
9.)Meristem doku hücreleri bulundukları yere göre
…………………………….. ve ……………………………….
olmak üzere 2 grupta incelenir.
 
10.)Ksilemde suyun taşınması 3 şekilde gerçekleşir:
a)………………………………………….
b)………………………………………….
c)…………………………………………
 
11.)Bitki büyümesinde rol oynayan çevresel faktörler:
a)……………………………….
b)……………………………….
c)……………………………….
d)……………………………….
e)……………………………….
f)………………………………..
 
12.)Bitkinin yaşlanmasını geciktiren hormon:
………………………………
13.)Uyku halindeki tohumun uyanmasını sağlayan
hormon: ……………………………
14.)Bitkilerde kuraklık ve enfeksiyon gibi streslere yanıt olarak üretilen hormon: ……………………………….
15.)Küstüm otuna dokunulduğunda kapanması:
…………………………….
       Bitkilerin gübre ve besin maddelerine doğru yönelmesi:
…………………………………..
1.) Tropizma nedir? Çeşitlerini yazınız?
 
 
2.)Çiçekli bitkilerde polen oluşumunu kısaca açıklayınız?
 
 3.)Basit bir çiçek yapısı çizerek üzerindeki yapıları şekil üzerinde gösteriniz.?
 
4.)Çift döllenme nedir? Tanımlayınız?
 
5.)Stomaların açılıp- kapanma mekanizmasını kısaca açıklayınız?
 
1.)Gen:…………………………………………
2.)Genotip:………………………………………………………
3.)Bağlı gen:…………………………………………………
…………………………………………………..
4.)Homolog kromozom: …………………………………............
………………………………………
5.)İzotipi (Benzerlik) :……………………………………………
……………………………………………
6.)Aglütinojen:…………………………………………………..
…………………………………………………………
7.)Eritroblastosis fetalis:………………………………………….
……………………………………………………………………
8.)ABO kan grubu karakterinde toplam ……… çeşit fenotip ,
………… çeşit genotip bulunur.
9.)Tohum çimlenmesi için ……………...   , ………………….
ve ………………………. yeterlidir.
10.)Olgunlaşmış bir rohum, ………………………… ,
……………………….. ve ………………………… olmak üzere 3 tabakadan oluşur.
11.)Çiçeklerde sperm çekirdekleri ……………………. denilen
açıklıktan girerek embriyo kesesine ulaşır.
12.)Tozlaşma: ………………………………………………….
………………………………………………………………….
13.)Çift döllenme: …………………………………………
……………………………………………
14.)Haptotropizma:…………………………………………….
…………………………………………
15.)Mikoriza:…………………………………
…………………………………………

1.)Bir bitki albino durumdayken
yaşamını sürdürebiliyorsa beslenme şekliyle ilgili olarak
ne söylenebilir?
a)Saprofittir    b)Kemosentetiktir.
c)Fotosentetiktir d)Yarıparazittir
e)Tamparazittir.
 
 
2.)Kahverengi gözlü (K) , siyah saç ( L) , ve uzun boy (M) karakterine sahip bir bireyin iki farklı gamet oluşturabilmesi için genotipi hangisi gibi olmalıdır?
a)KKLLMM b)KkLLMM
c)KkLlMM   d)KKLlMm
e)KkLlMm
 
 
3.)NnBbEeff genotipindeki bir canlıda N ve B genleri bağlı olup E ve f bağımsızdır.Buna göre hangisi doğrudur?
     Karakter            Kromozom
       Sayısı                 sayısı  
a)        4                        4
b)        8                        8
c)        4                        3
d)        4                        6
e)        8                        6
 
 
4.)Dört allel ile temsil edilen bir karakter için A1, A2, A3,A4,A5 genotipindeki bireylerin oluşturacağı genotip çeşidi sayısı kaçtır?
a)6   b)8   c)10   d)12   e)15
 
 
 
5.)Heterozigot ARh+ bir kadınla aynı genotipteki bir erkeğin çiftleşmesinden hiç antijen bulundurmayan birey oluşma olasılığı kaçtır?
 
a)1/4 b)1/8 c)1/16 d)1/32 e)1/64
 
 
 
6.)Çiğdem, Emel, Zeynep arasındaki kan alıp verebilme ilişkisi şöyledir:
-Çiğdem, Zeynep ve Emel e kan verebilir, ama onlardan alamaz.
-Zeynep, Emel e kan verebilir, ama ondan alamaz.
Kan grupları hangi şekilde olabilir?
     Çiğdem   Emel   Zeynep
a)      0           AB         B
b)     AB          0           A
c)       0           B          AB
d)       0           B          A
e)       AB        B            0

1.)I.İnce çeperlidirler.
    II.Mitoz bölünme geçirirler.
    III.Ölü hücre bulundururlar.
Yukarıda verilen özelliklerden hangileri meristem dokuya ait özelliklerdir?
a)YalnızI b)YalnızII c)YalnızIII d)I-II e)I-II-III
 
2.)Epidermis dokusu ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?
a)Dermatojen tabakasından meydana gelir.
b)Aralarında boşluk bulundurmazlar.
c)Hücreleri çekirdeklidir.
d)Glikoz sentezi gerçekleştirirler.
e)Hücreleri canlıdır.
 
3.)Epitelyum doku ile ilgili olarak
I.Glikoz üretimi görülmez.
II.ATP tüketimi görülür.
III.Hücre arası madde bulunur.
Açıklamalarından hangileri doğrudur?
a)YalnızI   b)YalnızII c)YalnızIII d)I-II   e)I-II-III
 
4.)Tek katlı yassı epitel hücreleri aşağıda verilen yapıların hangisinde bulunmaz?
a)Akciğer zarı
b)Karın zarı
c)Kılcal damarların iç yüzeyi
d)Alveoller
e)Tiroid bezi
 
5.)Otonom sinir sistemi ile ilgili olarak aşağıda verilen açıklamalardan hangisi doğrudur?
a)Bağırsak hareketlerinin sadece hızlanmasında rol oynar.
b)Miyelinsiz nöronlardan oluşur.
c)İsteğe bağlı çalışan organları kontrol eder.
d)Sadece omurilikte bulunan merkezlerce kontrol edilir.
e)Şartlandırılmış refleksler kontrol edilir.
 
6.)Bir uyartı akson boyunca ilerlerken gerçekleşen;
I.CO2 üretilmesi
II.O2 harcanması
III.Kutuplaşmanın bozulması değişikliklerinin hangileri fiziksel değildir?
a)YalnızI b)YalnızII c)YalnızIII d)I-II   e)I-II-III
 
7.)Gözde bulunan sert tabaka ile ilgili olarak ;
I.Gözü dış etkenlere karşı korur.
II.Bağ dokudan oluşur.
III.Renk pigmentleri bulunur.
Açıklamalarından hangileri doğrudur?
a)YalnızIII b)I-II c)I-III d)II-III e)I-II-III
 
8.)Görme organı göze gelen ışığın geçtiği bölümler aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a)IşıkàKorneaàGözbebeğiàGöz merceğiàReseptörleràCamsı sıvı

b)IşıkàMercekàKorneaàReseptörleràRetinaàBeynin görme merkezi
c)IşıkàKorneaàGöz merceğiàGöz bebeğiàRetinaàBeynin görme merkezi
d)Işık->KorneaàGöz merceğiàCamsı sıvıàRetinaàBeynin görme merkezi
e)IşıkàMercekàReseptörleràCamsı sıvıàGözbebeğiàBeyindeki görme merkezi
9.)İris ile ilgili olarak;
I.Düz kaslardan metdana gelir.
II.Çizgili kaslardan meydana gelir.
III.Damar tabakada bulunur.
Açıklamalarından hangisi doğrudur?
a)YalnızI b)YalnızII c)I-II d)II-III e)I-III
 
10.)Kulağa ait kısımlar ve işlevleri ile ilgili olarak yapılan eşleştirmelerden hangisi doğrudur?
a)Östaki borusuàHavada yayılan ses dalgalarının toplanması
b)Orta kulak kemikleriàDış ortam ile iç ortam arasında dengenin kurulması
c)Kulak zarıàFarklı frekanstaki ses dalgalarının alınması
d)Yarım daire kanallarıàDengenin sağlanması
e)Korti organıàSes dalgalarının şiddetinin aynı kalmasının sağlanması
 
11.)Bitkinin ışığa doğru yönelmesinde
I.Oksin hormonu
II.Hücre bölünmesi
III.Turgor basıncı durumlarından hangileri etkilidir?
a)YalnızI b)YalnızII c)I-II   d)I-III e)I-II-III
 
12.)İnsandaki tüm endokrin bezlerle ilgili olarak;
I.Kanalsız bezlerdir
II.Salgıları hormonlardır.
III.Sadece proten yapısında hormon üretirler.
a)YalnızII b)I-II c)I-III d)II-III e)I-II-III
 
13.)Sıcakkanlı memeli bir hayvan bir süre soğuk ortamda kalırsa aşağıdaki hormonlardan hangisinin salınması artar?
a)ACTH b)STH c)LH d)ADH e)TSH
 
14.)Sağlıklı bir insana fazla miktarda kalsiyum iyonları enjekte edildiğinde aşağıdaki hangi olayın gerçekleşmesi beklenir?
a)Hipofizin salgıladığı MSH miktarı artar.
b)Kemikten kana kalsiyum geçişi artar.
c)Kandaki parathormon miktarı artar.
d)Kandaki kalsitonin miktarı artar.
e)Böbrek üstü bezinin adrenalin salgısı azalır.
 
15.)I.Şekersiz şeker hastalığı
      II.Gigantizm
      III.Akromegali
Buna göre verilen hastalıklardan hangisi bir hormonun normalden fazla salgılanmasından kaynaklanır?
a)YalnızI b)YalnızII c)I-II d)II-III e)I-II-III
 
B.)BOŞLUK DOLDURMA TARZI SORULAR(55PUAN)
 
1.)İki endokrin bezin karşılıklı olarak birbirini etkilemesi sonucu hormon miktarının düzenlenmesine GERİ BESLEME (FEED BACK) MEKANİZMASI
denir.
 
2.)Kandaki şeker miktarının düznlenmesinde; KORTİZOL……..   ,   İNSÜLİN… , GLUKAGON…….
ve…ADRENALİN……….. hormonları görev yapar.
 
3.)…STH………………….……….hormonu eksikliğinde nanizm , …TİROKSİN……hormonu eksikliğinde kretenizm

parathormon eksikliğinde …TETANİ……..hastalığı,
vazopressin hormonu eksikliğinde …ŞEKERSİZ ŞEKER HASTALIĞI…….
hastalığı, …ALDOSTERON….eksikliğinde tunç hastalığı ,
İNSÜLİN…..eksikliğinde diabetes mellitus görülür.
 
4.)…TİROKSİN……………………..hormonu eksikliğinde deride şişlik,kıl dönmeleri ,ruh ve bedende uyuşukluğun görüldüğü hastalığa
MİKSÖDEMA………………………………….denir.
 
 
5.)Pankreasta iç salgı bezlerini üreten özel hücre kümelerine
………LANGERHANS ADACIKLARI…………denir.
 
6.)…KORTİZOL……………………..hormonu tedavi amaçlı iltihaplanmalarda,alerji ve romatizma hastalıklarında kullanılır.
 
7.)Deniz suyu yutmuş bir insanda …ADH(VAZOPRESSİN)…hormonu artarken …ALDOSTERON
Hormonu azalır.
 
8.)Böbreklerde suyun geri emilimini …ADH…………………….. 
hormonu sağlarken ,mineral maddelerin geri emilimini
ALDOSTERON………………………………..hormonu sağlar.
 
9.)Hipofizden salgılanan eşey organlarını etkileyen gonadotroin hormonlar; …FSH……………………    , …LTH………………………
ve ………LH…………………………..
 
10.)………LTH(PROLAKTİN)……………………………….hormonu annelik duygusunun gelişiminde etkilidir.
 
11.)Menstrüal döngünün ovulasyon evresinde …LH………………..
Hormonu maksimum oranda salgılanır.
 
12.)…HİPOFİZ………….. , …TİROİD…………….  , …PARATİROİD……………. ve 
BÖBREK ÜSTÜ ………………….bezleri endokrin bezlerdir,……PANKREAS………….
ve …EŞEYSEL BEZLER……………………….bezler karma bezlerdir.
 
13.)Vagus sinirinden salgılanan …ASETİLKOLİN…………………….denilen sinirsel hormon kalp atışını ……YAVAŞLATIR.…………………
 
14.)Bitkilerde; ……ETİLEN…………………………hormonu hidrokarbon yapıdadır ve yaprakların dökülmesini sağlar,
GİBERELLİN………………………hormonu ilk defa mantarlardan izole edilmiştir,……SİTOKİNİN…………………………hormonu hücre bölünmesinde ,…ABSİSİK ASİT……………………………..hormonu dormanside , ………OKSİN………………………….hormonu boyca uzamada etkilidr.
 
15.)Mideden salgılanan …GASTRİN …………………hormonu ve ince bağırsaktan salgılanan ………SEKRETİN………………………hormonu bez olmayan dokulardan salgılanır.
 
16.)Hormonların neden olduğu tepkiler çabuk sonlandırılamaz,bunun nedeni……HORMONLARIN YIKIMININ ZOR OLMASIDIR.……………………….

17.)Ses dalgaları ……KULAK KEPÇESİ……………….ile toplanır,
KULAK ZARI….ile titreşim haline getirilir ve işitme duyu hücrelerinin bulunduğu …KORTİ ORGANI…
yapısına iletilir.
 
18.)Gözün önden arkaya doğru olan çapının normalden uzun olması yada merceğin normalden şişkin olması durumunda
MİYOP………………………..hastalığı ortaya çıkar ve
KALIN KENARLI MERCEK(İÇ BÜKEY MERCEK)…..mercekli gözlükler kullanılarak tedavi edilir.
 
19.)Retinada görüntünün oluştuğu noktaya SARI BENEK………..
görüntünün algılanmadığı bölgeye …KÖR NOKTA…………………………
denir.
 
20.)Deride bulunan SERBEST SİNİR UÇLARI.. ağrının algılanmasında,     …KRAUSE CİSİMCİĞİ…..soğuğun algılanmasında, …PACCİNİ……………basıncın algılanmasında görevli reseptörlerdir.
 
 
 
21.)Depolarizasyon olayında Na iyonları hücre içerisine
DİFÜZYON………………………….yolu ile geçer.
 
22.)Kötü kokulu bir odaya girdiğimizde bir süre sonra o kokuyu
algılamayız,çünkü…KOKU RESEPTÖRLERİNİN ÇABUK YORULMASIDIR.…
 
23.)Dilde bulunan …TAT ALMA CİSİMCİKLERİ(=PAPİLLALARI)=(TAT TOMURCUKLARI)…. ,
tat almaya yarayan reseptörler bulundurur.
 
24.)Kusma olayı…OMURİLİK SOĞANI…………tarafından kontrol edilir.
 
25.)Fazla ışıkta göz bebeklerinin küçülmesi …ORTA BEYİN…tarafından kontrol edilir.
1.)İnsanda iskeletin görevleri;
·          a)...İnsan iskeleti kaslara bağlanma yüzeyi oluşturarak hareketin gerçekleşmesini sağlar.
·          b)...Kalp ,akciğer ve beyin gibi iç organların etrafını sararak onları darbelerden korur.
·          c)...Besinlerle birlikte alınan kalsiyum ve fosfor gibi minerallerin depolanmasını sağlar.
·          d)...Kan hücrelerinin yapımında görev yaparlar.
 
2.)İnsanlarda boyuna büyümeyi …EKLEM KIKIRDAĞI……………………..
    enine büyümeyi……KEMİK ZARI=PERİOST…………….. 
    sağlar.
3.)…KAFATASI…….   , ………GÖĞÜS……..  ,
    ………KABURGA …… ,    ………KALÇA…….  
    kemikleri yassı kemiktir ve bu kemiklerde
    …İLİK KANALI YADA SARI KEMİK İLİĞİ…..   bulunmaz.
4.)…OMURLAR. ve ……BAZI YÜZ KEMİKLERİ. kemikleri 
   düzensiz şekilli kemiklerdir.
 
5.)DIŞ… iskelet, hareket ve büyümeyi engeller.Bu iskelet çeşidinde kaslar kemiklere İÇTEN…………….. bağlanır.
 
6.)Solucanlarda HİDROSTATİK……… iskelet bulunur.
 
7.)Bitkilerde turgor basıncına bağlı gerçekleşen hareketlere
………NASTİ HAREKETİ……………….   denir.
 
8.)Pasif hareket:…ORTAMIN HAREKETİNE BAĞLI OLARAK GERÇEKLEŞEN HAREKET…….
 
9.)Testesteron hormonunun görevler:
a)…SEKONDER KARAKTER SAKAL-BIYIK…………………………………..
b)…SES KALINLAŞMASI………………………….
c)…KEMİK GELİŞİMİ KASLI YAPI……………..
 
10.)Korkunca derimizin sararmasının sebebi:ADRENALİN HORMONUYLA KILCAL DAMARLARIN DARALMASI…………..
 
11.)Böbreklerde minerallerin emilimini sağlayan
 hormon:……ALDOSTERON……………………
 
12.)……ACTH…. fazlalığında , …ALDOSTERON…..
      eksikliğinde addison hastalığı görülür.
 
13.)Vücutta kalsiyum-fosfat dengesi …KALSİTONİN………ve
……PARATHORMON…… hormonları ile sağlanır.
 
14.) RF(Uyarıcı faktör) , …HİPOTALAMUS……. tarafından
 salgılanır.
 
15.) Kıkırdak dokuda …KAN DAMARI……bulunmadığından besinlerin alınması ve artıkların atılması difüzyonla yapılır.
 
16.) Bir insanın ayağına iğne battığında bacağını hızla çekmesi …………OMURİLİK…………..tarafından kontrol edilir.

 

 

 
9.) Paratiroit bezinden salgılanan parathormonun özellikleri ile ilgili ;
I.Kandaki kalsiyum ve fosfat miktarını artırır.
II.Parathormon salgılanması hipofiz bezince kontrol edilir.
III.Parathormonun az salgılanması sonucu kemiklerdeki kalsiyum ve fosfor azalır.
İfadelerinden hangileri doğrudur?
a)Yalnız I
b)Yalnız II
c)I ve III
d)II ve III
e)I ,II ve III
 
10.) Bitkilerde sitokinin hormonunun görevleri ile ilgili
I.Meyve olgunlaşması
II.Tomurcuk gelişmesi
III.Yaprakların geç dökülmesinde
IV.Tohum çimlenmesi
V.Tomurcuk uykusunun sağlanması
Yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur?
a)I ve II
)I,II,III,IV
 
 
C.)KLASİK SORULAR ( 30 PUAN)
(HER SORUNUN DOĞRU CEVABI 5 PUAN TOPLAM 30 PUANDIR.)
1.)Spikül nedir?
CEVAP:Süngerde iskelet görevini yapan iğne şeklindeki yapılar
 
2.)Fotonasti nedir,örnek veriniz?
CEVAP:...Işık etkisiyle görülen durum değiştirme hareketleridir.
·         ...Akşam sefası bitkisinde çiçekler karanlıkta ve az ışıkta açılırken aydınlıkta ve çok ışıkta kapanırlar.
  • ...Fasulye yaprakları gündüz kalkık,gece ise eğik durumdadır.
 
3.)İnsanda görmenin sağlanmasında sırasıyla hangi yapılar görev yapar?İsimlerini yazınız?
CEVAP: İNSANDA GÖRME: IŞIKàKORNEAàÖN ODAàARKA ODAàGÖZ BEBEĞİàGÖZ MERCEĞİàCAMSI CİSİMàRETİNAàRESEPTÖRLER(SARI NOKTA)àBEYİNDEKİ GÖRME MERKEZLERİ
 
4.) Bitkilerde büyümeyi uyaran ve engelleyen hormonların isimlerini yazınız?
CEVAP:...Bitkilerde bulunan başlıca hormonlar giberellin,oksin,absisik asit ,etilen ve sitokininler olarak gruplandırılabilirler.
 
5.) Tiroksin hormonu eksikliğine bağlı hastalıkları etkileriyle beraber yazınız
CEVAP...Küçük yaşlarda veya ergenlik öncesi dönemde tiroksinin az salgılanması durumunda kretenizm(ahmaklık) denilen bir hastalık oluşur.Bu bireyler,cüce,kısır ve zeka özürlüdür.
·         ...Ergenlik döneminde tiroit bezinin az salgı yapması durumunda ise bazal metabolizma hızı ve vücut ısısı düşer.Ruhen ve bedenen uyuşukluk başlar.Deride şişlikler ve kıl dökülmesi görülür.Bu bozukluklarla kendini gösteren hastalık miksödema olarak bilinir.
·         ...Tiroksin hormonunun yapısında iyot vardır.Besinlerle birlikte yeterli iyot alınamaması durumunda vücutta yeterli tiroksin sentezlenemez.
...Bu durumda hipotalamus RF ile hipofizi uyarır.Hipofiz bezi de tiroit bezini uyarmak için kana TSH salgılar.TSH’ın etkisiyle tiroit bezi daha çok tiroksin üretmek amacıyla doku
 
oluşturarak büyür.Fakat vücutta yeterli iyot olmadığı için yeterince tiroksin hormonu üretilemez.Tiroksin hormonunun üretilmemesine bağlı olarak tiroit bezinin büyümesine basit guatr denir.
6.) Vazopressin hormonunun görevi nedir?
CEVAP: Antidiüretik hormon(ADH=vazopressin):
  • ...Bu hormon ince atardamarlardaki düz kasların kasılmasını sağlayarak kan basıncını artırır.
  • ...Böbreklerin yapı birimi olan nefronlardaki toplama kanalcıklarından suyun geri emilmesini sağlar.
1.)Aşağıdaki yapılardan hangisinde goblet hücrelerinin fazla olması beklenir?
a)İnce bağırsak duvarı
b)Hipofiz bezi 
c)Lenf bezi
d)Pankreas                   
e)Kırmızı kemik iliği
 
2.) I.Bağ doku II.Epitel doku III.Kıkırdak doku IV.Kemik doku
Yukarıda verilen hayvansal doku çeşitlerinden hangisinde kan damarları bulunmaz?
a)Yalnız I
b)I-II  
c)II-III 
d)I-II-IV  
e)II-III-IV
 
3.)-Nilüfer Mine’ye kan verebiliyor.
    -Mehtap, Mine ve Nilüfer’e kan verebiliyor.
Üçünün de kan grubu farklı olduğuna göre Mine’nin kan grubu aşağıdakilerden hangisidir?
a) O    
b)A  
c) B  
d)AB  
e) A veya B
 
4.)Verilen eşleştirmelerden hangisi doğru değildir?
a)Bağ doku-Fibroblast
b)Epitelyum doku-Goblet
c)Kan doku-Akyuvar
d)Kıkırdak doku-Makrofaj
e)Kemik doku-Osteosit
 
5.)Aşağıdakilerden hangisinde verilen organel-organ arasında işlevsel yönden bir benzerlik yoktur?
a)Sindirim kofulu-Mide
b)Mitokondri-Karaciğer
c)Boşaltım kofulu-Böbrekler
d)Kamçı-Bacaklar
e)Pelikula-Deri
 
6.)Badem ağacının gövdesinde yaşayan yarı parazit bir bitki su ve mineral ihtiyacını bu ağacın hangi kısımlarından karşılar?
a)İletim parankiması 
b)Depo parankiması 
c)Palizat parankiması
d)Ksilem(Odun )borusu 
e)Floem(Soymuk) borusu
 
7.)Stoma kilit hücrelerinde gerçekleşen aşağıdaki olaylardan hangisi stomaların açılmasını başlatır?
a)Kilit hücrelerinde nişasta miktarının artması
b)Kilit hücrelerinde pH’ın düşmesi
c)Kilit hücrelerinde glikoz miktarının artması
d)Kilit hücrelerinde su miktarının azalması
e)Kilit hücrelerinde turgor basıncının artması
 
8.)Kurak ortam bitkilerinde hangisinin bulunması beklenmez?
a)Saçak kök
b)Epidermisin alt kısımlarında stoma
c)Küçük ve tüylü yapraklar
d)Su depo edebilen gövde
e)Kalın kutikula tabakası
 
9.)Aşağıdakilerin hangisinde hipotalamusun rolü yoktur?
a)Su dengesinin sağlanması
b)Kan basıncının ayarlanması
c)Eşeysel yönelme ve olgunlaşma
d)İştah ve uykunun ayarlanması
e)Duyusal impulsların dağılımı
 
10.)İşitme duyusunun algılanmasında hangisinin rolü yoktur?
a)Timpanik kanal
b)Çekiç-Örs-Üzengi
c)Östaki borusu
d)Kohlear kanal
e)Salyangoz
 
11.)Hangisinin merkezi omurilik soğanında bulunmaz?
a)Dolaşım ve boşaltım
b)Yutma ve kusma
c)İştah ve uyku
d)Öksürme ve hapşırma
e)Kan damarlarının büzülüp gevşemesi
 
12.)Aşağıdakilerden hangisi kalıtsal reflekslerden değildir?
a)Göz kapağının kırpılması
b)Diz kapağı refleksi
c)Parlak ışıkta gözbebeklerinin küçülmesi
d)Yüzme
e)İrkilme
 
13.)Aşağıdakilerden hangisi sempatik sinirlerin görevlerinden biri değildir?
a)Kan basıncını artırır.
b)İdrar kesesini gevşetir.
c)Bronşları gevşeterek solunumu kolaylaştırır.
d)Tüyleri dikleştirir.
e)Midedeki sindirim hareketini hızlandırır.
 
14.)Aşağıda bazı duyu organları ve bu duyu organlarının yapısında bulunan reseptörlerin yerleri gösterilmiştir.
Verilenlerden hangisi yanlıştır?
a)Göz-Retina
b)Kulak-Korti organı
c)Burun-Sarı bölge
d)Dil-Tat tomurcukları
e)Deri-Korun
 
15.)Göze gelen ışınlar hangi yapılarda kırılır?
a)Saydam tabaka-Göz merceği
b)İris-Retina
c)Damar tabaka-Camsı cisim
d)Göz merceği-Sarı benek
e)Saydam tabaka-Göz bebeği
 
16.)Miyop göz kusuru ile ilgili olarak
I.Göz yuvarlağı normalden farklı olarak optik eksen doğrultusunda uzamıştır.
II.Görüntü retinanın arkasında oluşur.
III.Uzağı iyi görememe durumudur.
Verilenlerden hangileri yanlıştır?
a)Yalnız I 
b)YalnızII 
c)I-II 
d)I-III 
e)II-III
17.)Sağlıklı bir insanda ses dalgaları
I.Oval pencere II.Üzengi kemiği III.Korti IV.Vestibular kanal
Hangi sırada geçer?
a)II-IV-I-III
b)III-II-I-IV
c)II-I-IV-III
d)I-II-III-IV
e)IV-II-III-I
 
18.)Beyni çıkarılan bir kedi için aşağıdakilerden hangisi doğru olamaz?
a)Hareketsizdir ve uyuklar
b)Duyu organları işlevsizdir
c)Refleksleri devam eder.
d)Ağzına konan yiyecekleri yutabilir.
e)Solunumu durur.
 
19.)Sağlıklı bir insana ait nöronlarda aşağıda verilenlerden hangisi gerçekleşmez?
a)İmpuls iletimi
b)Protein sentezi
c)Sinaps oluşumu
d)Hücre bölünmesi
e)ATP tüketimi
 
20.)Refleks yayını oluşturan nöronlardan hangisi uyarıyı alan(I) ve organizmanın tepki göstermesini sağlayan (II) nöron çeşitlerindendir?
          I                          II
a)Duyu nöronu    Motor nöron
b)Duyu nöronu   Ara nöron
c)Motor nöron     Duyu nöronu
d)Motor nöron     Ara nöron
e)Ara nöron         Motor nöron
 
21.)I.Beyin II.Omurilik III.Beyincik IV.Omurilik soğanı
     Kesitler alındığında hangilerinin yapısında dışta ak madde içte boz madde ( a) ,hangilerinin yapısında dışta boz madde içte ak madde (b) bulunur?
     ( a)           (b)
a) I-II          III-IV
b)I-III         II-IV
c)I-IV         II-III
d)II-III       I-IV
e)II-IV       I-III
 
22.)Göz yuvarlağı dıştan içe doğru hangisi gibi sıralanır?
a)Sklera-Koroid-Retina
b)Koroid-Sklera-Retina
c)Retina-Koroid-Sklera
d)Retina-Sklera-Koroid
e)Sklera-Retina-Koroid
 
23.)I.Kornea II.Göz merceği III.Göz bebeği
Verilen yapılardan hangileri damar damakada bulunur?
a)Yalnız I 
b)YalnızII 
c)Yalnız III 
d)I-II  
e)II-III
 
24.)Göz merceğinin yuvarlaklığı değiştirilerek odak uzaklığı ayarlanabilir.Bu duruma ne ad verilir?
a)Pupilla(Göz bebeği) 
b)Göz uyumu
c)Kör nokta
d)Miyop
e)Sarı benek
25.)Aşağıdakilerden hangisi bulunduğu yer bakımından diğerlerinden farklıdır?
a)Östaki borusu
b)Vestibular kanal
c)Yarım daire kanalları
d)Korti organı
e)Tulumcuk
 
26.)I.Vestibular kanal II.Yarım daire kanalları
      III.Çekiç-örs-üzengi IV.Tulumcuk
Yukarıda verilen kulağa ait yapılardan hangileri insanda dengeyle ilgilidir?
a)Yalnız III 
b)I-II 
c)I-IV 
d)II-IV  
e)I-II-IV
 
27.)İnsanlarda dişi bireyde döllenmenin gerçekleştiği (I) ve ilk mitoz bölünmeleri geçirdiği (II) yer aşağıdakilerden hangisidir?
         I                           II
a) Uterus                 Ovaryum
b)Falllopi tüpü        Fallopi tüpü
c)Ovaryum             Serviks(Uterus)
d)Folikül                 Korpus luteum
e)Fallopi tüpü          Rahim
 
28.)Aşağıdakilerden hangisi eşeysiz ve eşeyli üremede ortak olarak gözlenir?
a)Krossing over
b)Döllenme
c)Gamet oluşumu
d)DNA replikasyonu
e)Çiftleşme
 
29.)Çiçekli bitkilerin üremesinde aşağıda verilenlerden hangisi kesinlikle tozlaşmadan sonra gerçekleşir?
a)Generatif çekirdek
b)Mayoz bölünme
c)Vejetatif çekirdek
d)Mikrosporlar
e)Döllenme
 
30.)Partenogenez ile oluşan canlının ana canlıdan farklı olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a)Yumurta hücresinin mayoz bölünme sonucu oluşması
b)Sperm hücrelerinin mitoz bölünme sonucu oluşması
c)Sperm ana hücrelerinde mutasyonun meydana gelmesi
d)Karaliçe arının yılda bir kez çiftleşmesi
e)Larvaların hepsinin arı sütü ile beslenmesi


 BİYOLOJİ YAZILI SORULARI

1.DOKU NEDİR?
CEVAP:BENZER YAPILI ÖZELLEŞMİŞ HÜCRE GRUPLARININ OLUŞTURDUĞU TOPLULUĞA DOKU DENİR.

2.SÜNGER—MERİSTEM(BÖLÜNÜR)DOKU NEREDE BULUNUR?
CEVAP:BÜYÜME BÖLGELERİNDE BULUNUR.

3.DERMATOJEN GELİŞEREK NEYİ OLUŞTURUR?
CEVAP:EPİDERMİSİ.

4.HAVALANDIRMA PARANKİMASINI AÇIKLAYINIZ.
CEVAP:SU VE BATAKLIK BİTKİLERİNDE SU VE KARBONDİOKSİT ALIŞ-VERİŞİNİ SAĞLAR.HAVAYI DEPOLAYARAK GAZ ALIŞ-VERİŞİNİ SAĞLAR.

5.BİTKİNİN AŞIRI SU KAYBINI ÖNLEYEN NEDİR?
CEVAP:KÜTİKULA.

6.HÜCRE İÇİ SALGI NE YAPAR?ÖRNEK VERİNİZ.
CEVAP:BÖCEKÇİL BİTKİLERDE SİNDİRİMİ SAĞLAR. ÖRNEK:PORTAKAL,LİMON.

7.HİSTOLOJİ NEYİ İNCELER?
CEVAPOKU BİLİMİNİ İNCELER.

8.HÜCRE DIŞI SALGI NE YAPAR?ÖRNEK VERİNİZ.
CEVAP:CEP V.B.YERLERDE BİRİKİR. ÖRNEK:SARDUNYA.

9.PREMER MERİSTEM NEREDE BULUNUR?
CEVAP:BÜYÜME KONİSİNDE BULUNUR.

10.PERİBLEM GELİŞEREK NEYİ OLUŞTURUR?
CEVAP:KORTEKSİ’Yİ OLUŞTURUR.

11.EPİDERMİS HÜCRELERİ FARKLILAŞARAK NEYE DÖNÜŞÜR?
CEVAP:STOMAYA DÖNÜŞÜR.

12.MANTAR DOKU NASIL OLUŞUR?
CEVAP:EPİDERMİS’İN PARÇALANMASIYLA OLUŞUR.

13.PEK DOKU KAÇA AYRILIR?
CEVAP:KÖŞE VE LEVHA OLMAK ÜZERE 2’YE AYRILIR.

14.SOYMUK İLE ODUN BORULARI ARASINDAKİ FARK NEDİR?
CEVAP:SOYMUK BORUSU:KALBURLU
ODUN BORUSUÜZ’DÜR.


15.EPİTEL DOKUNUN GÖREVİ NEDİR?
CEVAPUYU,SALGI,EMME,KORUMA GÖREVİ YAPAR.

16.KERATİNLEŞME EN ÇOK NEREDE GERÇEKLEŞİR?
TOPUKTA GERÇEKLEŞİR.(BASINÇ)

17.MAKROFAJ’IN GÖREVİ NEDİR?
CEVAP:MİKROPLARI VE YABANCI MADDELERİ FAGOSİTE ETMEK.

18.HİYALİN KIKIRDAK NEREDE BULUNUR?
CEVAP:SOLUK BORUSU,BURUN,EKLEM BAŞLARI V.B.

19.YAĞ DOKUNUN GÖREVLERİ NELERDİR?
CEVAP:YAĞ DEPO EDER,VÜCUT ISISINI DÜZENLER,VÜCUDA DAYANIKLILIK SAĞLAR VE ENERJİ VERİR.

20.ALYUVARLAR NE TAŞIR?
CEVAP:OKSİJEN VE KARBONDİOKSİT TAŞIR.

21.AB KAN GRUBU NEDEN DİĞER GRUPLARDAN KAN ALIR?
CEVAP:PLAZMASINDA ANTİKOR OLMADIĞINDAN GENEL ALICIDIR.

22.ALVEOLLER NEREDE BULUNUR?
CEVAP:TEK KATLI YASSI EPİTELDE BULUNUR.

23.MELANİN YARARLARI NELERDİR?
CEVAP:MOR ÖTESİ IŞINLARDAN KORUR.

24.MAST HÜCRELERİ NE SALGILAR?
CEVAP:HEPARİN VE HİSTAMİN SALGILAR.

25.KEMİĞİN SERTLEŞMESİNİ HANGİ MİNERALLER SAĞLAR?
CEVAP:P,Ca,Mg,KARBONAT,VİTAMİNLER VE HORMONLAR SAĞLAR.

26.ALYUVAR NEDEN KIRMIZILIK SALGILAR?
HEMOGLOBİNDEN DOLAYI KIRMIZILIK SALGILAR.

27.PARAZİT VE ALERJİK HASTALIKLARDA SAYISI ARTAN AKYUVAR KİMDİR?
CEVAP:EOZİNOFİL.

28.B KAN GRUBU NEDEN A KAN GRUBUNA KAN VEREMEZ?
CEVAP:A KAN GRUBUNDA BULUNAN ANTİ B ANTİKORU,
B GRUBUNDA BULUNAN B ANTİYENİNİ ÇÖKERTİR.BU YÜZDEN KAN VEREMEZ.

29.BÜYÜME NOKTASININ KÖKTEKİ ADI NEDİR?
CEVAP:KALİPTRA.

 

 
Facebook beğen
 
Reklam
 
 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=