HAZIRLIK-1(10.SINIF)
10. SINIF BİYOLOJİ DERSİ YAZILIYA HAZIRLIK ÇALIŞMA SORULARIDIR.
1.)Enerji,biyoenerjetik terimlerini tanımlayınız?
2.)ATP molekülünün şeklini çizip yapısını açıklayınız?
3.)ATP sadece bulunduğu hücre kullanılır başka hücreye aktarılamaz,neden?
4.)Oksijenli solunum,fotosentez,oksijensiz solunum (fermantasyon etil alkol ve laktik asit fermantasyonu) genel denklemlerini yazınız?
5.) ATP nin üretildiği reaksiyonlar nelerdir?
6.)ATP nin kullanıldığı reaksiyonlar nelerdir?
7.)Endodermik reaksiyon,ekzotermik reaksiyon,anabolizma,katabolizma,metabolizma,bazal metabolizma terimlerini tanımlayınız?
8.)Fosforilasyon nedir tanımlayınız,fosfolasyon çeşitleri nelerdir,isimlerini açıklayınız?
9.)Fosforilasyon çeşitlerini yazıp kısaca her birini açıklayınız?
10.)Solunum nedir,solunumda amaç nedir?
11.)Oksijensiz solunum nedir tanımlayınız ve denklemini yazınız?
12.)Oksijensiz solunum çeşitleri nelerdir?
13.)Oksijensiz solunum hangi evrelerden oluşur isimlerini yazınız?
14.)Neden oksijensiz solunumda oksijenli solunuma göre daha az ATP üretilir?
15.)Neden oksijensiz solunum son ürünleri ( etil alkol yada laktik asit) farklı olur?
16.)Glikoliz nedir tanımlayınız?
17.)Glikoliz evresinde hangi olaylar görülür maddeler halinde açıklayınız?
18.)Oksijensiz solunum ile ilgili örnek problem?
19.)Oksijenli solunum nedirtanımlayınız ve genel denklemini yazınız?
20.)Oksijenli solunum hangi evrelerden oluşur,isimleriniz yazınız)
21.)Oksijenli solunumda glikoliz evresinde hangi olaylar görülür?
22.)Oksijenli solunumda Asetil Co-A nın önemi nedir?
23.)Oksijenli solunumda krebs evresinde hangi olaylar görülür?
24.)Oksijenli solunumda ETS evresinde hangi olaylar görülür?
25.)Oksijenli solunumun ETS evresinde sırasıyla hangi koenzimler görev yapar?
25.)Oksijenli solunumda su hangi evrede ve nasıl açığa çıkar?
26.)Oksijenli solunumda CO2 hangi evrede ve nasıl açığa çıkar?
27.)Oksijenli solunumda 1molekül glikozdan kaç ATP ,kaç net ATP,kaç CO2, kaç H20oluşur?
28.) Oksijensiz solunumda 1molekül glikozdan kaç ATP ,kaç net ATP,kaç CO2, kaç etilalkol ,kaç laktik asit oluşur?
29.)Laktik asit fermantasyonuna günlük yaşamdan ve insan vücudundan örnek veriniz?
30.)Etil alkol fermantasyonuna günlük yaşamdan örnekler veriniz?
31.)Oksijenli solunumda glikolizde(4), krebste(2),ETS(34) de kaçar ATP üretilir?
32.)Oksijenli solunumda hangi fosforilasyon çeşitleri görülür?
33.)Oksijenli solunum ile ilgili örnek problem?
34.)Kemiosmotik hipotezi açıklayınız?
35.)Besinler (karbonhidratlar,yağlar,proteinler) oksijenli solunum reaksiyonlarına nasıl katılır?
36.)Oksijensiz ve oksijenli solunumun benzerliklerinden 5 maddesini yazınız?
37.) Oksijensiz ve oksijenli solunumun farklılıklarından 5 maddesini yazınız?
38.)Fotosentez nedir tanımlayınız?
39.)Fotosentezin genel denklemini yazınız?
40.)Kloroplastın yapısını kısaca açıklayınız?
41.)Granum,stroma nedir tanımlayınız?
42.)a)Fotosentez hangi organelde,oksijenli solunum hangi organelde görülür?
b)Fotosentezi hangi canlılar gerçekleştirir,örnek veriniz?
43.)Fotosentez evrelerini şema çizerek açıklayınız?
44.)Bitkiler gündüz ve gece hangi yaşamsal olayları gerçekleştirir,kısaca açıklayınız?


ŞUBAT DÖNEMİ 10.SINIF SEÇMELİ BİYOLOJİ DERSİ SORUMLULUK SINAVI CEVAP ANAHTARI
1.)ATP molekülünün şeklini çizip yapısını açıklayınız?
2.)ATP’nin üretildiği reaksiyonlar nelerdir?
     Oksijensiz solunum-Oksijenli solunum
3.)ATP ‘nin kullanıldığı reaksiyonlar nelerdir?
     Biyosentez,hareket,sinirsel iletim,aktivasyon enerjisi vb.
4.)Fosforilasyon nedir?
    ATP üretilmesi olayına fosforilayon denir.
5.)Solunum nedir? Solunum çeşitleri nelerdir,isimlerini yazınız?
    Besinlerin oksijensiz yada oksijenli ortamda parçalanıp enerji üretilmesi olayına solunum denir.
    Solunum 2 çeşittir: Oksijensiz solunum-oksijenli solunum
6.)Glikoliz nedir tanımlayınız?
   Besinlerin üç karbonlu prüvik aside (prüvat) kadar parçalanmasına glikoliz denir.
7.)Fotosentezin genel denklemini yazınız?
  
8.)Oksijenli solunumun genel denklemini yazınız?
    Glikoz + 6 O2     6 CO2 + 6 H2O + 38 ATP
9.)Çevrenin korunması için neler yapılmalıdır,açıklayınız?
- Akar ve durgun sular, insan ve hayvan artıkları ile kirletilmemeli,
- Biriken çöpler hemen kaldırılmalı,
- Zararlı hayvanların, böceklerin özellikle, karasinek ve sivrisineklerin üreyip çoğalmaları engellenmeli,
- Kanalizasyon borularındaki patlamalar hemen ilgililere bildirilmeli.
- Yakıtların tam yakılması sağlanmalıdır. Böylece hem enerji kaybı, hem de hava kirliliği önlenmiş olur.
- Doğal çevrenin kirletilmesi yasalarımıza göre suçtur. Bu suçu işleyenlere para ve hapis cezaları verilir.
- Doğal çevre bizim çevremizdir. Biz doğayı korudukça doğa da bizleri korur. Havaya, suya, toprağa karışan kimyasal artıklar doğayı etkiliyor. Bu artıkların çoğalması insan sağlığını bozuyor. Kısaca çevre sorunları, sağlımızla yakından ilgili bir konudur.
- Bulunduğumuz yeri kirletmeyelim. Doğal çevrenin güzelliklerini korumak hepimizin görevidir. Bu konuda girişilen çalışma ve çabalara katılalım. Soluduğumuz havanın, içtiğimiz ve kullandığımız suların, bulunduğumuz yerin temiz olmasını istiyorsak çevre kirlenmesine engel olalım. Sağlımıza uygun bir çevrede yaşamak için doğal çevremizi koruyalım.
 
10.)Üretici,tüketici, ayrıştırıcı (saprofit) canlılara birer adet örnek veriniz?
Üreticiler: Fotosentez yapan canlılar,bitkiler
Tüketiciler: Etçil ve otçul canlılar
Ayrıştırıcılar: Saprofit bakteri ve mantarlar.1.) ATP,     ……………………………………………    , ……………………………………………   ,   ………………………………………………..
olmak üzere 3 gruptan oluşur.
2.)Oksijensiz solunumda son ürünlerin farklı olmasının sebebi …………………………………………………………
…………………………………………………………
……………………….
3.) Kasların kasılmasında enerji kaynağı olarak sırasıyla ……………………     , ……………………………….    ,………………………….   ve 
……………………………..   kullanılır.
4.) Devirsiz fotofosforilasyonda ………………………..   , ……………………………..   ve ……………………………… üretilir.
5.)Kemosentezde kullanılan kimyasal enerji …………………………………………………
……………………………………………………………
sonucunda üretilir.
6.)Solunum reaksiyonlarında görev yapan …………………………………..……………..molekülü ortamda oksijen olduğunu gösterir.
7.)Oksijenli solunumda görev yapan koenzimler sırasıyla ……………………    ,   …………………. , …………………….   , ………………….    ,
…………………………   , ……………………………. ve …………………………
8.)Fotosentez yapan bir bitki hücresinde 2 maltoz ve 2 sükroz üretilebilmesi için Calvin döngüzünde ……………………….ATP ,……………………….NADPH2 kullanılır.
9.)Devirsiz fotofosforilasyonda su, …………………….için hidrojen kaynağı, …………………………..için elektron kaynağı ve atmosfer için
………………………………… kaynağıdır.
 
B.)KLASİK SORULAR  (30 PUAN)
1.)Fosforilasyon nedir,fosforilasyon çeşitleri nelerdir,isimlerini yazıp tanımlayınız?
2.)Etilalkol ve laktik asit fermantasyonunda son ürün safhasını denklemi çizerek açıklayınız?
3.)a)Fotosentezi etkileyen kalıtsal faktörlerden 5 tanesini yazınız?
    b)Fotosentez hızına ışık ve sıcaklığın etkisini grafik çizerek gösteriniz?
4.)Fotosentez ve oksijenli solunum arasındaki farklardan 5 tanesini yazınız?
5.)Elektromanyetik spektrum,albino bitki,tilakoit,minimum kuralı,mezozom terimlerini tanımlayınız?

1.)Ökaryot canlıların oksijenli solunumunda,
I. glukozun sitoplazmada belirli moleküllere kadar yıkılması,
II. enerji elde etmede kullanılacak moleküllerin mitokondrilere geçmesi,
III. moleküllerin enzimlerle CO2 ve H2O ya kadar parçalanması
olaylarının gerçekleşme sırası aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) II – III – I
B) II – I – III
C) I – II – III   
D) III – I – II
E) III – II – I

2.) Fotosentezde aşağıdaki olaylardan hangisi ilk olarak gerçekleşir?

A) Oksijen üretilmesi
B) ATP sentezlenmesi
C) Suyun ayrıştırılıp elektronlarının klorofile iletilmesi
D) Klorofildeki elektronun enerji düzeyinin yükseltilmesi
E) Elektronun ferrodoksin tarafından tutulması

3.)Yeşil bir bitkinin solunumda karbondioksidi çıkardığını saptayabilmek için aşağıdaki koşullardan hangisinin yapılması sağlanmalıdır?
a) Deneyin karanlık bir ortamda yapılması
b)Deneyin birkaç kez tekrarlanması
c)Bitkinin tamamen suya batırılmış olması
d) Bitkinin çok yapraklı olması
e)Bitkinin genç olması
 
4.)Bitkilerde ileri bir adaptasyon sayılan gözeneklerin hangi özelliği fotosentez hızını yavaşlatabilir?
a)Nemli havada açık olmaları
b)Hücrelerinde kloroplast bulunması
c)Kapatma hücrelerinde boşluk bulunması
d)Kurak havada kapalı olmaları
e)Alt epidermiste daha çok olmaları
 
5.)Fotosentezde aynı klorofil molekülünün tekrar tekrar kullanılabilmesini aşağıdakilerden hangisi sağlar?
a)Ortamda ADP moleküllerinin bulunması
b)Oksijenin sudan ayrılması
c)Yüksek enerjili elektron enerjilerinin ATP lerde tutulması
d)P-5C-P bileşiğinin serbest karbondioksidi tutması
e)Elektron taşıma sistemine elektron aktarılması
 
6.)Glikozun senteziyle sonuçlanan fotosentez reaksiyonlarında fosfogliseraldehit aşağıdakilerden hangisini oluşturur?
a Fosfogliserikasit
b)Ferrodoksin
c)Plastokinon
d) Ribulozfosfat
e)Karbondioksit
 
7.)Devirli fotofosforilasyonda sırasıyla gerçekleşen bazı olaylar şunlardır:
I.Sitokromların yükseltgenmesi
II.Klorofilin indirgenmesi
c)Ferrodoksinin indirgenmesi
Işığın soğurulmasıyla harekete geçen elektronun devrinde bu olayların gerçekleşme sırası nasıl olur?
a)I-II-III
b)III-I-II
c)II-I-III

d)II-III-I
e)III-II-I
 
8.)Tamamıyla su içinde yaşayan tatlı su bitkilerinin fotosentez için gerekli suyu alabilmesi nasıl sağlanır?
a)Dış ortamın osmotik basıncının yüksek olması
b)Odun borularının cansız olması
c)Kutikula tabakasının ince olması
d)Stomaların açık bulunması
e)Kökte çok sayıda emici tüyün bulunması
 
9.)Hayvan hücrelerinde ATP sentezinde kullanılan ilk enerji kaynağı aşağıdaki olayların hangisinde gerçekleşir?
a)Elektronların ETS de taşınması
b)Krebste karbondioksit oluşması
c)Krebste NADH2 oluşması
d)Glikozun prüvik aside parçalanması
e)Prüvik asidin mitokondriye geçmesi
 
10.)Oksijenli solunumda aşağıdaki olaylardan hangisi mitokondride gerçekleşmez?
a)Suyun tüketilmesi
b)Fruktozdifosfat oluşumu
c)Asetil Co-A oluşumu
d)Substrat düzeyinde fosforilasyon
e)NAD ‘ın indirgenmesi
 
11.)Aşağıda verilenlerden hangisi oksijenli solunumun krebs devrinde gerçekleşmez?
a)Substrat düzeyinde fosforilasyon
b)CO2 oluşumu
c)3C lu ara bileşiklerin oluşması
d)FAD ın FADH2 ye indirgenmesi
e)Sitrik asit oluşumu
 
12.)Aşağıdakilerden hangisi oksijenli solunumun elektron taşıma sistemindeki reaksiyonlarda her zaman gerçekleşmez?
a)Besinden kopan elektronların son alıcısının oksijen olması
b)Sitokromların elektron taşıması
c)Oksidatif fosforilasyonla ATP sentezlenmesi
d)İndirgenme-yükseltgenme reaksiyonları
e)Bir çift hidrojen atomuna karşılık 3 molekül ATP sentezlenmesi
 
13.)Aşağıdakilerden hangisi fotosentez ile kemosentez arasındaki farka neden olur?
a)Karbon kaynağı
b)Enerji kaynağı
c)Enzim kullanılması
d)Organik besin üretimi
e)Endergonik bir reaksiyon olması
 
14.)Aşağıdaki olaylardan hangisi sadece ışıklı ortamda gerçekleşir?
a)Oksidatif fosforilasyon
b)Substrat düzeyinde fosforilasyon
c)Karbondioksidin açığa çıkması
d)NADP molekülünüm indirgenmesi
e)Selüloz sentezi
 
15.)Aşağıdaki olaylardan hangisi kloroplastın stromasında gerçekleşir?
a)Suyun iyonlarına ayrışması
b)Fotofosforilasyon
c)Fosfogliserikasidin fosfogliseraldehite dönüşmesi
d)NADP molekülünün indirgenmesi
e)Ferrodoksinin indirgenmesi
 
 

 

TEST
1C2D3A4D5E6D7B8C9D10B11C12E13B14D15C

A.)BOŞLUK TAMAMLAMA TARZI SORULAR(30 PUAN)
 
1.) Fermantasyonda bir molekül glikozdan toplam ……….. ATP üretilir. 
 
2.) Oksijenli solunumda bir çift hidrojen atomu ETS ye
……………..   aracılığıyla girerse 3ATP, ………….. aracılığıyla girerse   2ATP sentezlenir.
 
3.) Oksijenli solunumda bir molekül glikozdan toplam ………..ATP üretilir.
 
4.) Oksijenli solunumda krebs döngüsünü ……………………..
molekülü başlatır.
 
5.) ……………………… oksijenli solunum ile oksijensiz solunumun ortak safhasıdır ve tüm canlılarda aynıdır.
 
6.) ATP enerjisinin kullanıldığı reaksiyonlar ;
a)………………………………….
b)………………………………….
c)………………………………….
d)…………………………………..
e)……………………………………
 
7.) Oksijenli solunumda kullanılan ETS enzimleri sırasıyla,
……………….     ,   ………………… , ………………..   ,
………………..    ,    ………………… , ……………… ve   ………………..  
 
8.) Oksijenli solunum sırasında 5 molekül fruktoz -6 fosfat kullanan bir hücrenin net ATP kazancı ………………..
 
9.) Oksijenli solunumda 12 çift hidrojen atomu NAD ile , 4 çift   Hidrojen atomu ise FAD ile taşınırsa oksidatif fosforilasyonla toplam……………… ATP sentezlenir.

10.) Hidrolizi için 179 molekül su kullanılan bir polisakkarit molekülünün tamamı oksijenli solunumda yıkılırsa ,
Oksidatif fosforilasyonla ……………………….. ATP   sentezlenir
 
11.) Oksijenli solunum tepkimelerinde substrat düzeyinde fosforilasyonla toplam 42 ATP üretilmiştir.Buna göre yıkılan glikoz sayısı ……… , oluşan pirüvik asit sayısı ………………
 
12.) Oksijensiz solunum sırasında 10 molekül fruktoz 1,6 difosfat kullanılan bir hücrenin net ATP kazancı………………………….. 
 
13.) Bir maya hücresi fermantasyon sırasında 2 molekül maltozu kullanmıştır.Bira mayası toplam ……………. ATP sentezler.
Reaksiyon sonucu ………………..molekül CO2 açığa çıkar. 
 
14.) Bir çizgili kas hücresi 57 glikoz molekülünü oksijensiz solunumla,geriye kalan glikoz moleküllerini ise oksijenli solunum ile yıkarak net 380 ATP sentezlemiştir.Bu kas hücresinin oksijenli solunumla yıktığı glikoz molekülü sayısı
…………………
 
15.)Oksijenli solunum evreleri:
a)………………………………..
b)………………………………..
c)………………………………..
 
 
B.) SIRALAMA TARZI SORU ( 12 PUAN)
 
ASETİL –CO-A MOLEKÜLÜNÜN OLUŞMASI
 
                1
 ATP HARCANMASI
 
 
             2
SUYUN OLUŞMASI
 
 
             3
FOSFOGLİSER ALDETİN FOSFO GLİSERİK ASİDE   DÖNÜŞMESİ
 
                4
 
      
PRÜVİK ASİDİN OLUŞMASI
 
 
 
              5
FEUKTOZ 1.6 Dİ FOSFATIN OLUŞMASI
 
 
              6
Oksijenli solunumda yukarıdaki olaylar karışık olarak verilmiştir.Bu olayların gerçekleşme sırası aşağıdaki şekilde gerçekleşir.

1
Asetaldehitin NADH2 deki hidrojenleri alması
 
2.
Oksidatif fosforilasyon
3.
Fosfogliser aldehitin di fosfo
Gliserik aside dönüşmesi
4.
Prüvik asidin NADH2 daki hidrojenleri alması
5.
Substrat düzeyinde fosforilasyon
6.
Krebs çemberi
7.
Suyun oluşması
8.
Fruktoz difosfatın oluşması
 
NUMARALANDIRILMIŞ BÖLÜMLERDE BAZI OLAYLAR VERİLMİŞTİR.NUMARALARI KULLANARAK AŞAĞIDAKİ SORULARI CEVAPLANDIRINIZ?
 
1.) Hangileri oksijenli solunum reaksiyonlarında gerçekleşir?
………   , ……… , ………..
………   , ………. , ……….
2.)Hangisi yada hangileri oksijensiz solunumda gerçekleşir?
…… , ……,    ……… ,    ……… , ……..      
 
3.) Hangileri ökaryot hücrelerin matriksinde gerçekleşir?
……………. , ……………..
 
4.)Hangisi insanda çizgili kas hücrelerine yeterli oksijen ulaşmadığı zaman son ürün safhasında gerçekleşir?
…………
 
5.)Hangisi ETS kullanılarak ATP nin sentezlendiği olaydır?
………
 
 
D.) VENN DİYAGRAMI SORUSU
 
Aşağıda oksijenli solunumun glikoliz ve krebs döngüsü evrelerinde gerçekleşen bazı olaylar verilmiştir.
Venn diyagramı üzerinde bu olayları karşılaştırınız?
 
A.) Substrat düzeyinde fosforilasyon yapılması
B.) NAD molekülünün indirgenmesi
C.)Aktivasyon (Aktifleşme) enerjisinin kullanılması
D.)PGAL molekülünün oluşması
E.)Karbondioksit çıkışı
F) Prüvik asit oluşumu
G) FAD molekülünün indirgenmesi
H.) 4 ATP üretilmesi

E.) KLASİK SORULAR 
 
1.) Solunumda enerji kaynağı olarak proteinler, karbonhidratlar ve yağlar hangi sırada kullanılır?    (5P)
 
2.)Oksijen olsun yada olmasın glikoliz reaksiyonları bütün canlılarda aynı şekilde gerçekleşirNEDEN? 
(5P)
 
3.)Fosforilasyon nedir,fosforilasyon çeşitleri nelerdir,isimlerini yazınız?
(10P)
SORULAR
 
1.)a) ATP hangi kısımlardan oluşu?
    b)ATP canlılar için neden önemlidir?
2.) a)Fosforilasyon nedir, tanımlayınız?
      b) Fosforilasyon çeşitleri nelerdir, isimlerini yazınız?
3.) a)Oksijenli solunum nedir?
     b)Oksijenli solunum reaksiyonunu yazınız?
4.) Neden oksijenli solunumda oksijensiz solunuma göre daha fazla enerji üretilir, açıklayınız?
5.) Kas kasılmasında sırasıyla hangi moleküller kullanılır,isimlerini yazınız?
6.) Oksijensiz ve oksijenli solunumun ortak özelliklerinden 3 tanesini yazınız?
7.)Oksijensiz ve oksijenli solunum arasındaki farklardan 3 tanesini yazınız?
8.)Oksijenli solunumda Asetil Co-A molekülü neden önemlidir, kısaca açıklayınız?
9.)Oksijenli solunum 3 evreden oluşur, bu evrelerin isimlerini yazınız?
10.) Fermantasyon nedir? Fermantasyon çeşitleri nelerdir,isimlerini yazınız?


SORULAR
 
1.)Mitoz bölünmenin özelliklerinden 5 tanesini maddeler halinde yazınız?
2.)Kanser hücreleri nasıl oluşur?
3.)Mitoz bölünme hangi evrelerden oluşur , isimlerini yazınız?
4.)Mitoz bölünmenin profaz safhasında hangi olaylar gerçekleşir,açıklayınız?
5.)Hücre bölünmesinin sebebi nedir, açıklayınız?
6.) Kemosentez ve fotosentez terimlerini tanımlayınız?
7.)Kemosentez ve fotosentezin ortak özelliklerinden 3 tanesini yazınız?
8.) Oksijenli ve oksijensiz solunum arasındaki farklardan 5 tanesini yazınız?
9.) Fotosentez hızını etkileyen çevresel faktörlerden 5 tanesinin ismini yazınız?
10.)Fotosentez hızını etkileyen genetik faktörlerden 5 tanesinin ismini yazınız?


1.)Hücreler hacmini …………………. ve yüzey oranını ………………………….. amacıyla bölünürler.
 
2.)Mitoz bölünmede en uzun evre …………………………
evresidir.
 
3.)Endomitoz bölünmede …………………………… görülürken , ……………………………… gerçekleşmez.
 
4.)Mayoz bölünmede çeşitliliği sağlayan olaylar:
a)………………………………………………………………
b)………………………………………………………………..
 
5.)Mayoz 1 profazda 36 kromozom taşıyan bir canlıda
…………... tane kromatit , …………………. tane tetrat,
Eşey hücrelerinde ……………..tane otozom ,
……………… tane gonozom bulunur.
 
6.)Mitoz bölünme ile mayoz bölünme arasındaki farklar;
a
7.) Sporla çoğalan bitkilerde ……………………. mayoz bölünme ile , …………………………. Mitoz bölünme ile oluşur.
 
8.) Dişi üreme organı olan yumurtalıklarda yumurtanın oluşturulmasına   …………….. ………….   Denir.
 
9.)Eşeysiz üremede çeşitliliği sadece ……………………..
sağlar.
 
10.)Bakteriler ………………………………
      Hidra ……………………………………..
      Plazmodyum ……………………………..
      Planarya …………………………………..
      Böğürtlen …………………………………
      Çiçeksiz bitkiler …………………………..
      Çiçekli bitkiler …………………………….     İle ürer.
 
11.)Eşeyli üremeyi gerçekleştiren canlılarda üremeyi sağlayan temel iki olay ………………………………………..   ve
…………………………………….
 
12.)Plazmodiumun   üremesini açıklayınız? (5 puan)
…………………………

15.)Bira mayası hücresi alkolik fermantasyonda 8mol CO2 oluşturuyor ise …................mol glikoz yıkılmıştır.
 
16.) Elektronlar ETS elemanları ile oksijene iletilirken meydana gelen enerjinin bir kısmı da ADP ye bir P grubunun bağlanmasında kullanılır,böylece ATP
sentezlenir.Bu şekilde ATP sentezlenmesi olayına ……………………………………………….. denir.
 
17.) Fotosentezde son ürün olarak ...............................
üretilirken H2O kullanılması sonucu yan ürün olarak da …………………….. açığa çıkar.
 
18.) Suyun ışık aracılığıyla parçalanması olayına ………………….……………….denir.
 
19.) Fotosentezde 20 molekül glikozun oluşabilmesi için karanlık evrede…………………molekül ATP   ve ….…………..molekül NADPH2 ye ihtiyaç vardır.
 
20.) Fermantasyon ………………………..
ve …………………………………………….evresi olmak üzere 2 evrede gerçekleşir.
 
21.) Fotosentezin ışıklı evresi kloroplastın …………………………………karanlık evresi kloroplastın ……………..…………………….gerçekleşir.
 
22.) İnterfaz safhası ________________ , _________________
ve _____________ olmak üzere 3 aşamada tamamlanır.
 
23.) Kemosentezde gerekli enerji; _________________________________
sonucunda elde edili


1.)Bir canlı hücrenin sperm oluşumu sırasında spermatosit içinde 8 tetrat sayılmıştır.Buna göre bu canlıdaki kromozom sayısının kromatit sayısına oranı nedir?
a)1/2   b)1   c)2   d)1/4 e)4
 
2.) I.Hücre sayısının iki katına çıkarılması
     II.Kromatitlerin hücrenin zıt kutuplarına taşınması
    III.Kromozom sayısının yarıya inmesi
Bu özelliklerden hangisi yada hangileri mayoz II de görüldüğü halde mayoz I de görülmez?
a)Yalnız I   b)Yalnız II c)YalnızIII d)I-II e)II-III
 
3.) I.Diploid hücrelerden diploid hücrenin oluşması
    II.Bir hücreden dört hücrenin oluşması
    III.Tetrat oluşumu
Yukarıda verilen özelliklerden hangileri sadece mitoz bölünmeye ait özelliklerdendir?
a)Yalnız I    b)Yalnız II c)Yalnız III d) I-II   e) II-III
 
4.) Mitoz bölünmede kromatitlerin birbirinden en uzakta olduğu evre hangisidir?
a)Profaz b)Metafaz c)Anafaz   d)MetafazII e)TelofazII
 
5.) Hücreler mitoz bölünme ile ;
I.Kalıtsal çeşitlilik kazanırlar.
II.Kazanılan özellikler yavrulara aynen iletilir.
III.Çekirdeğin kromozom sayısı yarıya iner .
Hangileri doğrudur?
a)Yalnız I b)YalnızII   c)Yalnız III d)I-II   e)I-III
 
6.) Sağlıklı bir fareye ait 2n=16 kromozomlu deri hücresinin art arda 5 kez mitoz bölünme geçirmesi sonucu oluşan hücrelerin kromozom sayısı kaçtır?
a) 2 b)4 c)8 d)12 e)16
 
7.) Aşağıdakilerden hangisi fotosentez hızına etki eden genetik(kalıtsal) faktörlerden değildir?
a)Kloroplast sayısı
b)Yaprak yüzeyinin genişliği
c)Enzim miktarı
d)Kutikula kalınlığı
e)CO2 miktarı
 
8.) Aşağıdaki olaylardan hangisi kloroplastın granalarında
gerçekleşmez?
a)Klorofilden gelen elektronların ferrodoksin tarafından tutulması
b)Sudan gelen protonların NADP tarafından tutulması.
c)Fosfogliserik asidin ATP nin yüksek enerjili fosfatını alarak difosfogliserik aside dönüştürmesi
d)PS1 in elektron eksiğini PS2 den karşılaması
e)Klorofilden kopan elektronun ETS den geçerek ADP ye fosfat bağlaması.
 
9.) Bir bitki maltoz sentezi için karanlık evrede 360 CO2 molekülü kullandığına göre kaç tane maltoz molekülü üretmiştir?
a)15 b)30 c)45 d)60 e)120
 
 
 
 
 
 
 
10.) Bir molekül glikozun oksijenli yıkımı ile oksijensiz yıkımında
aşağıdakilerden hangisi aynıdır?
a)Sentezlenen ATP miktarı
b)Oluşan su molekülü sayısı
c)Glikozun aktivasyonu için harcanan ATP miktarı
d)Oluşan CO2 molekülü sayısı
e)Hücrenin elde ettiği net ATP miktarı


1.)Mitoz bölünme safhaları 5 tanedir:
a)……………………………..
b)……………………………
c)…………………………….
d)…………………………….
e)……………………………..
 
2.)İnterfaz safhası ……………………. , ……………………
ve …………………………. safhalarından oluşur.
 
 
3.)Mitoz bölünme ve mayoz bölünme arasındaki farklar;
a)……………………………………………..
b)………………………………………
………………
c)………………………………………
 
4.)Mitoz bölünmenin profaz safhasında şu olaylar gerçekleşir;
a)……………………………………………..
b)………………………………………………
 
5.)Mayoz bölünmede …………………………. olayı çeşitliliği sağlar.
 
6.)Eşeysiz üreme çeşitleri;
a)………………………………….
b)…………………………………
c)………………………………….
d)………………………………….
 
7.)Canlıların kopan veya kesilen kısımlarının onarılmasına
…………………………………….. denir.
 
8.) Biramayası ve denizanasında ………………………… ile
üreme görülür.

SORULAR
 
1.)a)Mitoz bölünmenin …………………….evresi kromozomların en net görüldüğü evredir.
    b)Mayoz bölünmenin profaz safhasında kromozomlar 4 kromatitli yapıya …………….denir.
 2.) a) Mayoz bölünmede çeşitliliğe neden olan olaylar;
         I.)…………………………………………………………………………………
         II.)………………………………………………………………………………..
3.)Mitoz bölünme ile mayoz bölünmeyi 5 özellik bakımından karşılaştırınız?
4.) Eşeysiz üreme nedir? Eşeysiz üreme çeşitleri nelerdir,yazınız?
5.) Eşeyli üreme nedir?Eşeyli üreme çeşitlerini yazınız?
6.)Partenogenez olayını şekil ile açıklayınız?
7.) Balıklarda ……….. döllenme , ………… gelişme görülür.
     Kurbağalarda……….. döllenme , ………… gelişme görülür.
     Sürüngenlerde ……….. döllenme , ………… gelişme görülür.
     Kuşlarda ……….. döllenme , ………… gelişme görülür.
     Memelilerde ……….. döllenme , ………… gelişme görülür.
8.)a)Besin zincirinde üreticiden tüketiciye doğru gidildikçe hangi özellikler artar,hangileri azalır?
     b)Süksesyon, ekoton,habitat,komünite,populasyon terimlerini tanımlayınız?
9.) a)Mutualizm, kommensalizm,protokooperasyon,iç parazit ,dış parazit terimlerini tanımlayınız?
     b)Yukarıda ismi verilen birlikte yaşam çeşitlerine birer tane örnek veriniz?
10.) a)Canlıların yaşamını etkileyen abiyotik (cansız) faktörler nelerdir,isimlerini yazınız?
       b)Canlıların yaşamını etkileyen biyotik (canlı) faktörler nelerdir,isimlerini yazınız?

SORULAR
10.SINIFLAR SEÇMELİ BİYOLOJİ  DERSİ  II.DÖNEM II.YAZILI SINAVI SORULARIDIR
 
1.)  Mitoz bölünmenin …………………….evresi kromozomların en net görüldüğü evredir.
      Mayoz bölünmenin profaz safhasında kromozomlar 4 kromatitli yapıya …………….denir.
     Mayoz bölünmede çeşitliliğe neden olan olaylar;
         I.)…………………………………………………………………………………
         II.)………………………………………………………………………………..
       Eşeysiz üreme çeşitlerine örnek
:a)…………………………………….   b)………………………………..
 c)……………………………………
       Eşeyli üreme çeşitlerine örnek:
a)…………………………………….   b)………………………………..
c)……………………………………
 
2.) Ekoton , komünite  terimlerini tanımlayınız?
3.)Partenogenez olayını şekil ile açıklayınız?
4.)Besin zincirinde üreticiden tüketiciye doğru gidildikçe hangi özellikler artar,hangileri azalır?
5.) a)Mutualizm, kommensalizm, terimlerini tanımlayınız?
     b)Yukarıda ismi verilen birlikte yaşam çeşitlerine birer tane örnek veriniz?
6.) a) Doğada amonyağı bitkilerin kullanabileceği tuzlara dönüştüren bakterilere ……………………….. bakterileri
       denir.
     b)Azot tuzlarının serbest azot moleküllerine dönüşmesi olayına …………………………… denir.
7.) Doğadaki azot döngüsünü şekil çizerek açıklayınız?
8.)a)Popoulasyonlarda av-avcı ilişkisini grafik çizerek açıklayınız?
    b)Canlıların doğal olarak yaşayabildiği ve ürediği ortama ………………………… denir.
 9.)a)Artıkların bırakıldığı ortama …………………………….. denir.
     b)2 çeşit çevre kirliliği vardır:Bunlar ……………………kirlilik ve …………………………….kirliliktir.
     c)Baskın türün değişmesine ………………………….. denir.
10.) a)Hava kirliliğinin önlenmesi için neler yapılmalıdır, 5 madde yazınız?

 
Facebook beğen
 
Reklam
 
 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=