HAZIRLIK-1(12.SINIF)
2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12FEN-A SINIFI           BİYOLOJİ DERSİ II.DÖNEM III.YAZILI SINAVI
                                 SORULARIDIR
1.)Hidrolizi için 83 su molekülüne gerek duyulan bir polisakkarit ,oksijenli solunumda hammadde olarak kullanılıyor.Bu polisakkaritin glikozları oksijenli solunum tepkimelerine katılırsa oksidatif fosforilasyonla kaç ATP sentezlenir? ( 5P )
 
2.)a)Laktik asit fermantasyonu memelilerin hangi dokusunda gerçekleştirilir? ( 5P )
    b)Etil alkol fermantasyonunun denklemini yazınız? ( 5P )
 
3.)a)Fotosentez-Oksijenli solunum arasındaki 5 farkı maddeler halinde yazınız? ( 5P )
    b)Populasyon dengesini etkileyen faktörlerden 5 tanesini yazınız? ( 5P )
 
4.)Fotosentez-Kemosentez arasındaki 3 farkı maddeler halinde yazınız? ( 3P )
 b)Gen frekansı nedir ,tanımlayınız? ( 2P )
 
5.)Bir populasyonda B kan grubu geninin frekansı 0,4 ; AB kan grubuna sahip bireylerin frekansı 0,16 ise bu toplumda O kan grubu geni taşıyan bireylerin frekansı kaç olur? ( 10P )
 
6.)Toplam sığır sayısı 1000 olan bir populasyonda 160 tanesi kırmızıdır.Bu populasyonda demir-kırı sığırların beyaz sığırlara oranı kaç olur? ( 10P )
 
7.)Kahverengi gözlü (Kk) ,dil yuvarlayabilen (Dd), AB kan grubundan olan bir kişi bu karakterle ilgili resesif fenotipli bir birey ile evleniyor.
 
Bu kişilerin mavi gözlü,dil yuvarlayabilen, A kan gruplu bir kızları olma ihtimali nedir?
(Genler bağımsızdır) ( 10P )
 
8.)Bir DNA molekülünün zincirinin birinde 50 adenin,20 guanin,60 timin 50 sitozin nükleotit bulunmaktadır.
Bu DNA zincirinden sentezlenecek mRNA daki urasil nükleotit sayısının toplam nükleotit sayısına orenı nedir? ( 5P )
 
9.) Gen klonlanmasında izlenecek yolu sırasıyla ve maddeler halinde yazınız? ( 10P )
10.)a)Canlılarda, yeni ırkların elde edilmesinde, kural olarak, yarar sağlamayan özellik aşağıdakilerden hangisidir? ( 4P )

A) Eşeysiz üreme
B) Alt türlere sahip olma
C) Tür içi kalıtsal çeşitliliğe sahip olma
D) Kısa zamanda tamamlanan bir yaşam döngüsüne sahip olma
E) Kolay yetiştirilebilme
b) Şeker hastalarında kullanılan insülin hormonu, rekombinant DNA teknolojisiyle E. coli bakterilerinde üretilmektedir. Bu işlemin bazı aşamaları aşağıda verilmiştir:
I. İnsülin geni içeren insan DNA parçasının taşıyıcı DNA (plazmit) ile birleşmesi
II. E. coli plazmit DNA'sının ve insan DNA'sının tümünün saf olarak elde edilmesi
III. E. coli plazmit DNA'sının ve insan DNA'sının insülin genini kodlayan kısmının restriksiyon enzimiyle kesilmesi
IV. Gen aktarılmış E. coli bakterilerinin besi yerinde çoğaltılması
V. Plazmitin E. coli hücresine aktarılması
Bu aşamaların doğru sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?  (4P)
A) I - III - II - IV - V
B) II - I - III - IV - V
C) II - III - I - V - IV
D) III - II - V - I - IV
E) V - I - IV - III - II
A.)   
BOŞLUK TAMAMLAMA SORULARI (65 PUAN)
 
1.)     Fermantasyonda bir molekül glikozdan toplam ……….. ATP üretilir. (1p)
2.)     Oksijenli solunumda bir çift hidrojen atomu ETS ye
……………..   aracılığıyla girerse 3ATP, ………….. aracılığıyla girerse   2ATP sentezlenir. (2p)
 
3.)Oksijenli solunumda bir molekül glikozdan toplam ………..ATP üretilir. (1p)
 
4.)Mitokondri iç zarında bulunan ve ADP den ATP üretilmesini sağlayan enzime ………………..………enzimi denir.(1p)
 
5.)Oksijenli solunumda krebs döngüsünü ……………………..
molekülü başlatır.(1p)
 
6.)……………………… oksijenli solunum ile oksijensiz solunumun ortak safhasıdır ve tüm canlılarda aynıdır. (1p)
 
7.)Klorofil,yapı bakımından hayvanlardaki …………………….
molekülüne benzer. (1p)
 
8.)Bazı bitkilerde turuncu renkli ………………… ve sarı renkli
…………………….pigmentleri fotosentezde etkilidir. (2p)
 
9.)Granaların arasında kalan kloroplast iç boşluğuna
………………………….. denir. (1p)
 
10.)Işık enerjisiyle ATP sentezine ………………………….denir. (1p)
 
11.)Devirsiz fotofosforilasyon reaksiyonlarında   ……………….
NADP için …………………….. kaynağı, atmosfer için
………………………. kaynağı, fotosistem II için
………………………….   kaynağıdır. (4p)
 
12.)Elektron kaynağı olarak hidrojensülfür kullanan fotosentetik bakteriler ortamdaki ……………………… enerjisini kullanırlar.(1p)
 
13.)Fotosentezin karbon tutma reaksiyonlarında 3 molekül glikoz için ………………………. tane ATP molekülüne ihtiyaç duyulur. (1p)
 
14.)Fotosentez hızı ,etki eden çevresel faktörlerin en düşük olanına göre belirlenir. Buna ……………………………
denir. (1p)
 
15.)Kemosentez yapan ………………………… bakterileri, azot döngüsünde amonyağı zehirsiz olan nitröz aside (HNO2) çevirir. (1p)

16.) ATP enerjisinin kullanıldığı reaksiyonlar ;(5p)
a)………………………………….
b)………………………………….
c)………………………………….
d)…………………………………..
e)……………………………………
 
17.)Oksijenli solunumda kullanılan ETS enzimleri sırasıyla,
……………….     ,   ………………… , ………………..   ,
………………..    ,    ………………… , ……………… ve
………………..   (7p)
 
18.)Oksijenli solunum sırasında 5 molekül fruktoz -6 fosfat kullanan bir hücrenin net ATP kazancı ……………….. (5p)
 
19.)Oksijenli solunumda 12 çift hidrojen atomu NAD ile , 4 çift
Hidrojen atomu ise FAD ile taşınırsa oksidatif fosforilasyonla toplam……………… ATP sentezlenir. (5p)
 
20.)Hidrolizi için 179 molekül su kullanılan bir polisakkarit molekülünün tamamı oksijenli solunumda yıkılırsa ,
Oksidatif fosforilasyonla ……………………….. ATP  sentezlenir. (5p)
 
21.)Oksijenli solunum tepkimelerinde substrat düzeyinde fosforilasyonla toplam 42 ATP üretilmiştir.Buna göre yıkılan glikoz sayısı ………… , oluşan pirüvik asit sayısı ……………… (6p)
 
 
22.)Oksijensiz solunum sırasında 10 molekül fruktoz 1,6 difosfat kullanılan bir hücrenin net ATP kazancı………………………….. (5p)
 
23.)Bir maya hücresi fermantasyon sırasında 2 molekül maltozu kullanmıştır.Bira mayası toplam ……………. ATP sentezler.
Reaksiyon sonucu ………………..molekül CO2 açığa çıkar. (4p)
 
24.)Bir çizgili kas hücresi 57 glikoz molekülünü oksijensiz solunumla,geriye kalan glikoz moleküllerini ise oksijenli solunum ile yıkarak net 380 ATP sentezlemiştir.Bu kas hücresinin oksijenli solunumla yıktığı glikoz molekülü sayısı
……………………(1p)
 
25.)Bir çizgili kas hücresi belirli sayıda glikoz molekülünü oksijenli ve oksijensiz solunumla  yıkarak 380 ATP sentezlemiştir.Bu ATP lerin 266 ATP si oksijenli solunum sonucunda üretildiğine göre, oksijensiz solunumla yıkılan glikoz molekülü sayısı…………………… (2p

.) Kemosentez olayını reaksiyonu çizerek açıklayınız? (5p)
 
2.)Fotosentez ve oksijenli solunum arasındaki farklar; (5p.)

 

 

 

3.)Oksijensiz ve oksijenli solunum arasındaki farklar;(5p)

 

4.)Fotosentezi etkileyen çevresel faktörler;(5p)

 

a)……………………………..
b)…………………………….
c)…………………………….
d)…………………………….
e)……………………………..
 
5.)Fotosentezi etkileyen kalıtsal faktörler; (3p)
a)………………………………………..
b)………………………………………..
c)………………………………………..
 
 
 
6.) ATP yapıtaşları nelerdir? (6 p)
 
 
 
 
 
7.) Fosforilasyon nedir? Fosforilasyon çeşitleri nelerdir, isimlerini yazınız? (6p)


1.) ATP,     ……………………………………………    , ……………………………………………   ,   ………………………………………………..
olmak üzere 3 gruptan oluşur.
2.)Oksijensiz solunumda son ürünlerin farklı olmasının sebebi …………………………………………………………….
3.) Kasların kasılmasında enerji kaynağı olarak sırasıyla ……………………     , ……………………………….    ,………………………….   ve 
……………………………..   kullanılır.
4.) Devirsiz fotofosforilasyonda ………………………..   , ……………………………..   ve ……………………………… üretilir.
5.)Kemosentezde kullanılan kimyasal enerji ……………………………………………………
sonucunda üretilir.
6.)Solunum reaksiyonlarında görev yapan …………………………………..……………..molekülü ortamda oksijen olduğunu gösterir.
7.)Oksijenli solunumda görev yapan koenzimler sırasıyla ……………………    ,   …………………. , …………………….   , ………………….    ,
…………………………   , ……………………………. ve …………………………
8.)Fotosentez yapan bir bitki hücresinde 2 maltoz ve 2 sükroz üretilebilmesi için Calvin döngüzünde ……………………….ATP ,……………………….NADPH2 kullanılır.
9.)Devirsiz fotofosforilasyonda su, …………………….için hidrojen kaynağı, …………………………..için elektron kaynağı ve atmosfer için
………………………………… kaynağıdır.
 
B.)KLASİK SORULAR  (30 PUAN)
1.)Fosforilasyon nedir,fosforilasyon çeşitleri nelerdir,isimlerini yazıp tanımlayınız?
2.)Etilalkol ve laktik asit fermantasyonunda son ürün safhasını denklemi çizerek açıklayınız?
3.)a)Fotosentezi etkileyen kalıtsal faktörlerden 5 tanesini yazınız?
    b)Fotosentez hızına ışık ve sıcaklığın etkisini grafik çizerek gösteriniz?
4.)Fotosentez ve oksijenli solunum arasındaki farklardan 5 tanesini yazınız?
5.)Elektromanyetik spektrum,albino bitki,tilakoit,minimum kuralı,mezozom terimlerini tanımlayınız?

1.)Ökaryot canlıların oksijenli solunumunda,
I. glukozun sitoplazmada belirli moleküllere kadar yıkılması,
II. enerji elde etmede kullanılacak moleküllerin mitokondrilere geçmesi,
III. moleküllerin enzimlerle CO2 ve H2O ya kadar parçalanması
olaylarının gerçekleşme sırası aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) II – III – I
B) II – I – III
C) I – II – III   
D) III – I – II
E) III – II – I

2.) Fotosentezde aşağıdaki olaylardan hangisi ilk olarak gerçekleşir?

A) Oksijen üretilmesi
B) ATP sentezlenmesi
C) Suyun ayrıştırılıp elektronlarının klorofile iletilmesi
D) Klorofildeki elektronun enerji düzeyinin yükseltilmesi
E) Elektronun ferrodoksin tarafından tutulması

3.)Yeşil bir bitkinin solunumda karbondioksidi çıkardığını saptayabilmek için aşağıdaki koşullardan hangisinin yapılması sağlanmalıdır?
a) Deneyin karanlık bir ortamda yapılması
b)Deneyin birkaç kez tekrarlanması
c)Bitkinin tamamen suya batırılmış olması
d) Bitkinin çok yapraklı olması
e)Bitkinin genç olması
 
4.)Bitkilerde ileri bir adaptasyon sayılan gözeneklerin hangi özelliği fotosentez hızını yavaşlatabilir?
a)Nemli havada açık olmaları
b)Hücrelerinde kloroplast bulunması
c)Kapatma hücrelerinde boşluk bulunması
d)Kurak havada kapalı olmaları
e)Alt epidermiste daha çok olmaları
 
5.)Fotosentezde aynı klorofil molekülünün tekrar tekrar kullanılabilmesini aşağıdakilerden hangisi sağlar?
a)Ortamda ADP moleküllerinin bulunması
b)Oksijenin sudan ayrılması
c)Yüksek enerjili elektron enerjilerinin ATP lerde tutulması
d)P-5C-P bileşiğinin serbest karbondioksidi tutması
e)Elektron taşıma sistemine elektron aktarılması
 
6.)Glikozun senteziyle sonuçlanan fotosentez reaksiyonlarında fosfogliseraldehit aşağıdakilerden hangisini oluşturur?
a Fosfogliserikasit
b)Ferrodoksin
c)Plastokinon
d) Ribulozfosfat
e)Karbondioksit
 
7.)Devirli fotofosforilasyonda sırasıyla gerçekleşen bazı olaylar şunlardır:
I.Sitokromların yükseltgenmesi
II.Klorofilin indirgenmesi
c)Ferrodoksinin indirgenmesi
Işığın soğurulmasıyla harekete geçen elektronun devrinde bu olayların gerçekleşme sırası nasıl olur?
a)I-II-III
b)III-I-II
c)II-I-III

d)II-III-I
e)III-II-I
 
8.)Tamamıyla su içinde yaşayan tatlı su bitkilerinin fotosentez için gerekli suyu alabilmesi nasıl sağlanır?
a)Dış ortamın osmotik basıncının yüksek olması
b)Odun borularının cansız olması
c)Kutikula tabakasının ince olması
d)Stomaların açık bulunması
e)Kökte çok sayıda emici tüyün bulunması
 
9.)Hayvan hücrelerinde ATP sentezinde kullanılan ilk enerji kaynağı aşağıdaki olayların hangisinde gerçekleşir?
a)Elektronların ETS de taşınması
b)Krebste karbondioksit oluşması
c)Krebste NADH2 oluşması
d)Glikozun prüvik aside parçalanması
e)Prüvik asidin mitokondriye geçmesi
 
10.)Oksijenli solunumda aşağıdaki olaylardan hangisi mitokondride gerçekleşmez?
a)Suyun tüketilmesi
b)Fruktozdifosfat oluşumu
c)Asetil Co-A oluşumu
d)Substrat düzeyinde fosforilasyon
e)NAD ‘ın indirgenmesi
 
11.)Aşağıda verilenlerden hangisi oksijenli solunumun krebs devrinde gerçekleşmez?
a)Substrat düzeyinde fosforilasyon
b)CO2 oluşumu
c)3C lu ara bileşiklerin oluşması
d)FAD ın FADH2 ye indirgenmesi
e)Sitrik asit oluşumu
 
12.)Aşağıdakilerden hangisi oksijenli solunumun elektron taşıma sistemindeki reaksiyonlarda her zaman gerçekleşmez?
a)Besinden kopan elektronların son alıcısının oksijen olması
b)Sitokromların elektron taşıması
c)Oksidatif fosforilasyonla ATP sentezlenmesi
d)İndirgenme-yükseltgenme reaksiyonları
e)Bir çift hidrojen atomuna karşılık 3 molekül ATP sentezlenmesi
 
13.)Aşağıdakilerden hangisi fotosentez ile kemosentez arasındaki farka neden olur?
a)Karbon kaynağı
b)Enerji kaynağı
c)Enzim kullanılması
d)Organik besin üretimi
e)Endergonik bir reaksiyon olması
 
14.)Aşağıdaki olaylardan hangisi sadece ışıklı ortamda gerçekleşir?
a)Oksidatif fosforilasyon
b)Substrat düzeyinde fosforilasyon
c)Karbondioksidin açığa çıkması
d)NADP molekülünüm indirgenmesi
e)Selüloz sentezi
 
15.)Aşağıdaki olaylardan hangisi kloroplastın stromasında gerçekleşir?
a)Suyun iyonlarına ayrışması
b)Fotofosforilasyon
c)Fosfogliserikasidin fosfogliseraldehite dönüşmesi
d)NADP molekülünün indirgenmesi
e)Ferrodoksinin indirgenmesi
 
CEVAP ANAHTARI
 
TEST
1C2D3A4D5E6D7B8C9D10B11C12E13B14D15C

1.)Fermantasyon reaksiyonları;
I.Glikozdan başlarsa toplam 4ATP sentezlenir,net kazanç
   2ATP dir.
II.Glikoz mono fosfattan başlarsa toplam 4 ATP sentezlenir,net   
    kazanç 3ATP dir.
III.Fruktoz difosfattan başlarsa toplam 4ATP sentezlenir,net
     kazanç 4ATP dir.
Açıklamalarından hangileri doğrudur?
a)Yalnız I   b)YalnızII c)I-II d)I-III e)I-II-III
 
2.) I.ATP II.NADH2   III.CO2    IV.Fosfogliserik asit V.Prüvat
Yukarıda verilenlerden hangileri oksijensiz solunum tepkimelerinin tümünde görülür?
a)I-II-III-IV
b)I-II-III-V
c)I-II-IV-V
d)I-II-III-V
e)I-II-III-IV-V
 
3.)Aşağıdaki   solunum çeşitlerine ait özelliklerden hangisi sadece oksijenli solunum olaylarına özgüdür?
a)Enzimlerin görev alması
b)CO2 nin oluşması
c)NAD in indirgenmesi
d)ETS nin görev alması
e)ATP nin harcanması
 
4.)Hücreler solunum olayında birer molekül
I.Glikojen II.Maltoz   III.Glikoz
kullandığında   ATP kazancının en çok olandan en az olana
doğru sıralanışı nasıl olmalıdır?
a)I-II-III
b)I-III-II
c)II-I-III
d)II-III-I
e)III-II-I
 
5.)Klorofilin özellikleriyle ilgili olarak hangisi yanlıştır?
a)C,H,O,N ve Mg elementlerinden oluşur.
b)Klorofil-a ve Klorofil-b olmak üzere 2 çeşidi vardır.
c)Klorofil molekülünün sentezi prokaryotik bir canlıda görülebilir.
d)Klorofil-a yüksek spektrumlu ışıkta,klorofil-b ise düşük spektrumlu ışıkta faaliyet gösterir.
e)Klorofil hem ökaryot hem prokaryot hücrelerde kloroplast içinde bulunur.
 
6.)Bir bitkide 6 molekül maltoza ihtiyaç duyulduğunda fotosentez tepkimelerinde ihtiyaç duyulan sayıda glikoz üretebilmek için ne kadar ATP – NADPH2 kullanılmalıdır?
a)18-12 b)36-24 c)108-72 d)216-144 e)278-168
 
7.)Bir bitkinin kloroplastlı hücresinde fotosentez sürecinde
O2 ,CO2,su,glikoz,klorofil nasıl değişir?
 
        O2          CO2       SU     GLİKOZ      KLOROFİL
a) Azalır       Azalır    Azalır   Artar          Azalır
b) Azalır        Artar     Artar     Artar          Değişmez
c) Artar         Azalır   Azalır    Artar          Değişmez
d) Artar         Azalır   Azalır    Artar          Azalır

e) Artar         Artar     Artar     Azalır         Azalır
 
 
 
8.)DNA nın bir zincirindeki baz sıralanışının ;
   ATGGGTSSGATSGGTAT 
Şeklinde olduğu bir durumda DNA molekülündeki toplam zayıf hidrojen bağı sayısı kaçtır?
a)41 b)42  c)43   d)84 e)86
 
9.)146 aminoasit şifresi taşıyan bir DNA molekülünün 24 nükleotiti mutasyona uğrayarak kaybolmuştur.Yeni oluşan DNA molekülü kaç aminoasit şifresi taşıyabilir?
a)73   b)122   c)138 d)146   e)438
 
10.)I.Aminoasitler arasında peptit bağı oluşması
      II.t-RNA ların aminoasitleri ribozoma taşıması
      III-m-RNA nın çekirdek zarından çıkıp stoplazmadaki ribozomun küçük alt birimlerine tutunması
      IV.DNA üzerindeki bilginin m-RNA ya aktarılması
Protein sentezinin meydana geliş sırası nasıldır?
a)I-II-III-IV
b)III-IV-II-I
c)IV-II-I-III
d)IV-III-I-II
e)IV-III-II-I
 
11.)Yönetici moleküllere ilişkin olarak;
I.RNA lar DNA tarafından sentezlenir.
II.Ribozomun yapısında RNA bulunur.
III.DNA üzerindeki genler sentezlenecek proteinlerin aminoasit sırasını belirler.
IV.Sentezlenecek proteindeki aminoasitler doğrudan mRNAya bağlanırlar.
V.tRNA lar protein sentezinin kalıpçılarıdır.
İfadelerinden hangileri doğrudur?
a)YalnızI
b)I-II-III
c)I-III-IV
d)I-II-IV-V
e)II-III-IV-V
 
12.)Arı kovanında bulunan bir kraliçe arının bacak çizgili kas hücresindeki DNA sında 4a kadar nükleotit bulunmuştur.
Bu kraliçe arının yumurtasından gelişen erkek arıların bacak çizgili kas hücrelerinde bulunan DNA daki pirimidin nükleotit sayısı kaçtır?
a) a   b)2a   c)a/2   d)a/4   e)a/5
 
13.)Mitoz ve nayoz bölünmelerden önce DNA kendi miktarını iki katına çıkarmamış olsaydı aşağıda verilen hangi değişim öncelikli olarak meydana gelirdi?
a)Yavru hücrelere aktarılacak bilgi aktarımı aksardı.
b)Yavru hücrelerdeki kodon miktarı azalırdı.
c)Protein sentezi aksardı.
d)Kodon-antikodon birleşiminin doğru bir biçimde yapılmaması
e)Peptit bağlarının yapılmaması
 
14.)Çok hücreli canlılar arasındaki farklılığı aşağıdakilerden hangisi sağlar?
a)Transkripsiyon mekanizması
b)Protein sentesi sırasında aminoasitlerin bağlanma biçimi
c)Replikasyon mekanizması
d)Mitokondri sayısı
e)Taşıdıkları DNA nın nükleotit dizilimi
 
15.)I.Replikasyon II.Transkripsiyon III.Translasyon
Ökaryotik bir canlıda hangi olay çekirdek içerisinde gerçekleşir?
a)YalnızI b)YalnızII c)I-II d)II-III   e)I-II-III

1.)DNA,ökaryotik hücrelerde; ………ÇEKİRDEK…… ,
……MİTOKONDRİ…………. ve ………KLOROPLAST……..bulunur.
 
2.)6 A , 7 G nükleotit bulunan bir DNA molekülündeki
 Toplam nükleotit sayısı ………26……………
 Toplam zayıf H bağı sayısı……33…………
 Fosfat molekülü sayısı ………26…………
 Dehidrasyon sentezi sonucu açığa çıkan su molekülü sayısı ………76……….
 
3.)DNA+protein =…KROMOZOM…………..
    RNA+protein=……RİBOZOM…………
    Nükleotit – fosfat=……NÜKLEOZİT……….
 
4.)mRNA nın görevi……MESAJLARI RİBOZOMA TAŞIMAKTIR.………………………………………
 
5.)tRNA nın görevi……AMİNOASİT TAŞIMAKTIR.………………………………………
 
6.)DNA daki üçlü şifrelere …GENETİK ŞİFRE=KOD.
    mRNA daki üçlü şifrelere …KODON……………..
    tRNA daki üçlü şifrelere …ANTİKODON……. denir.
 
7.)DNA sentezini sağlayan enzim ………DNA POLİMERAZ…………………….
    RNA yıkımını sağlayan enzim …RNA NÜKLEAZ………………………….
 
8.)Zatürre(pnömokok) bakterileri ile fareler üzerinde yapılan deney …………DNA NIN YÖNETİCİ MOLEKÜL OLDUĞUNU.
olduğunu ispatlar.
 
9.)DNA fermuar gibi ayrılıyorsa……REPLİKASYON………………………
    DNA ortasından ayrılıyorsa …PROTEİN SENTEZİ……………………………
 
10.)DNA nın yapısının değişmesine …MUTASYON………….…………denir
       DNA nın işleyişinin değişmesine …MODİFİKASYON…………………...denir
 
11.)Protein sentezinde başlangıç kodonları…AUG……… ,
Bitiş kodonları ……UAG…….   , …UGA………..   ve……UAA………
 
12.)Protein sentezinde en az   ……20……….çeşit tRNA , en fazla
……61………….tRNA, en fazla ……64………çeşit mRNA bulunur.
 
13.)mRNA nın sentezlenmesine …TRANSKRİPSİYON…………………….denir.
 
14.)Her gen bir …ENZİM………………sentezinden sorumludur.
 
15.)Hafif azot tasıyan DNA ağır azotlu ortamda 2 defa eşlenirse;
………%5OAĞIR………………………. ve……%50 MELEZ……………………….
oranlarında DNA oluşur.
 
16.)DNA nın kendini eşlemesi ……HÜCRE BÖLÜNMESİ………………………….
anlamına gelir.

17.)Kemosentezde gerekli enerji………İNORGANİK MADDELERİN OKSİDASYONU…………………….
sonucunda sağlanır.
 
18.)Fotosentez hızının miktarı az olan faktöre göre belirlenmesine ……MİNİMUM KURALI……………………………………denir.
 
19.)Fotosentezi etkileyen çevresel faktörlere örnek olarak;
SICAKLIK…………. , …CO2…………..
……SU…………………. ,   …MİNERAL,IŞIK ŞİDDETİ,IŞIK DALGA BOYU VB.…….
verilebilir.
 
20.)Fotosentezde ışıklı evre kloroplastın ……GRANA………………..
Calvin döngüsü ……STROMA………..kısmında gerçekleşir.
 
 
21.)Karanlık evrede CO2; RİBULOZDİFOSFAT…………
tarafından tutulur.
 
22.)Devirsiz fotofosforilasyon sonucu ……1ATP…. ,
2NADPH2……… ve………OKSİJEN……………………..üretilir.
 
23.)Devirsiz fotofosforilasyonda su NADP için …PROTON=HİDROJEN…….
kaynağı, klorofil-b için ………ELEKTRON…..kaynağı ve
atmosfer için ……OKSİJEN…………………………..kaynağıdır.
 
24.)Klorofilin yapısında bulunmadığı halde sentezi için gerekli element……DEMİR (Fe)…………………..
 
25.)Glikoz oksijenli solunumla yıkıldığında oksidatif fosforilasyonla üretilen ATP sayısı …34………………
 
26.)Bakterilerde oksijenli solunum …MEZOZOM…………
adı verilen yapıda gerçekleşir.
 
27.)Oksijenli solunumda ASETİL CO-A………….kullanılması
ortamda oksijen varlığını gösterir.
 
28.)Oksijensiz solunumda son ürünlerin farklı olmasınının sebebi ……PRÜVATTAN SONRA KULLANILAN ENZİMLERİN FARKLI OLMASI….
 
29.)Oksijenli solunumda 8 molekül maltoz kullanılırsa
16*6=96…………….molekül su oluşur
3.) Normal çevre koşullarında, bitkilerin kloroplastlarında   aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşmez?
 
A) Enzimlerin kullanılması
B) ATP üretimi
C) DNA nın eşlenmesi
D) Organik madde üretimi
E) Yağ depolanması
 
4.).Nükleik asitlerin,
I. organel yapısında yer alma,
II. protein sentezinde rol oynama,
III. aminoasitleri tanıma
özelliklerinden hangileri RNA çeşitlerinin tümündebulunur?
 
A)YalnızI B) Yalnız II C) Yalnız III  D) I veII 
E) II veIII
 
5.)Fotosentezde aynı klorofil molekülünün tekrar tekrar kullanılabilmesini aşağıdakilerden hangisi sağlar?
 
A) Ortamda ADP moleküllerinin bulunması
B) Oksijenin sudan ayrılması
C) Yüksek enerjili elektron enerjilerinin ATP’ler de tutulması
D) P~5C~P bileşiğinin serbest karbondioksiti tutmas
E)   Elektron taşıma sistemine elektron aktarılması
 
6.) Ökaryot canlıların oksijenli solunumunda,
I. glukozun sitoplazmada belirli moleküllere kadar
yıkılması,
II. enerji elde etmede kullanılacak moleküllerin
mitokondrilere geçmesi,
III. moleküllerin enzimlerle CO2 ve H2O ya kadar
parçalanması
olaylarının gerçekleşme sırası aşağıdakilerin hangisinde
doğru olarak verilmiştir?
 
A) I – II – III B) II – I – III C) II – III – I
D) III – I – II E) III – II – I
 
7.)Bir canlı, aşağıdakilerden hangisiyle bir glukoz
molekülünden en fazla ATP elde eder?
A) Glikoliz
B) Elektron taşıma sistemi (ETS)
C) Laktik asit fermantasyonu
D) Etil alkol fermantasyonu
E) Pirüvattan Asetil CoA elde edilmesi
8.)Protein sentezinde kalıp olarak iş gören mRNA üzerindeki kodon sayısı 48 ise, bu mRNA'nın sentezlendiği DNA'daki gen bölgesinin nükleotit sayısı kaçtır?
A) 48 B) 96   C) 144   D) 192   E) 288
9.) Protein sentezinde;
I. DNA'nın eşlenmesi
II. mRNA'nın sentezlenmesi
III. Amino asitlerin birleşmesi olaylarından hangileri gerçekleşir?
A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III
D) II ve III    E) I, II ve III
10.)Fotosentezde aşağıdaki olaylardan hangisi ilk olarak gerçekleşir?
A) Oksijen üretilmesi
B) ATP sentezlenmesi
C) Suyun ayrıştırılıp elektronlarının klorofile iletilmesi
D) Elektronun ferrodoksin tarafından tutulması
E) Klorofildeki elektronun enerji düzeyinin yükseltilmesi
 
11.) Tamamlayıcı zincirinde 50 adenin ,100 guanin ,150 timin ve 200 sitozin nükleotidi bulunan DNA ipliğinin anlamlı zincirinden mrna sentezleniyor.
Bu mRNA nın yapısındaki guaninli nükleotitlerin oranı kaçtır?
 
a) 1/4       b) 1/2      c) 1/8   d)2/8    e)1/5
 
12.Aşağıdakilerden hangisi fotosentezin aydınlık evresinde gerçekleşen bir reaksiyon değildir?
a)Fotofosforilasyon   b)Fotoliz
 c)ATP nin hidrolizi  d)NADP nin indirgenmesi
 e)Klorofilin yükseltgenmesi
 
13.)Protein sentezi sırasında ;
I.Ribozomların alt birimlerinin ayrılması
II.Transkripsiyon
III.Aminoasitler arasında peptit bağı kurulması
IV.Kodon ve antikodonlar arasında zayıf hidrojen bağlarının kurulması. Olayları hangi sırada gerçekleşir?
 
a) I-II-III-IV
b) I-IV-III-II
c) III-IV-I-II
d) III-IV-II-I
e) II-IV-III-I
 
14.)Bir DNA molekülünde 200 Adenin nükleotit ve 6100 tane zayıf hidrojen bağı bulunuyorsa DNA molekülünü oluşturan toplam nükleotit sayısı kaçtır?
a)3800    b)4200    c)2100   d)1900   e)5700
 
15.)Fotosentezin ışık reaksiyonları evresi sadece devirsiz fotofosforilasyon tepkimelerinden oluşsaydı aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenirdi?
a)Su,iyonlarına ayrılamazdı.
b)Klorofilden ayrılan yüksek enerjili elektronlar ETS de taşınamazdı.
c)NADPH2 üretimi dururdu.
d)Oksijen üretimi dururdu.
e)Işık enerjisi yardımıyla ATP sentezi azalırdı.
 
16.)Bir DNA molekülünde guanin nükleotitlerinin yüzdesi aşağıdakilerden hangisi olursa ,bu DNA molekülündeki ikili hidrojen bağı sayısının ,üçlü hidrojen bağı sayısına oranı 2/3 olur?
a) 25      b) 30    c) 35   d) 40   e) 45
 
17.)Kloroplastlarda aşağıdaki olaylardan hangisinin gerçekleşmesi beklenmez?
a)Suyun iyonlarına ayrışması
b)ATP tüketimi
c)Oksijen üretimi
d)Karbondioksitin açığa çıkması
e)ATP üretimi
 
18.)Aşağıdaki olayların hangisi kloroplastın stromasında gerçekleşir?
a)NADP molekülünün indirgenmesi
b)Fosfogliserik asidin fosfogliseraldehite dönüşümü
c)Fotofosforilasyon
d)Ferrodoksinin indirgenmesi
e)Suyun iyonlarına ayrışması
 
19.) Aşağıdakilerden hangisi DNA molekülünde her zaman toplam nükleotit sayısının yarısı kadar bulunur?
a)Adenin ve Timin bazlarının toplamı
b)Adenin ve guanin bazlarının toplamı
c)Sitozin ve guanin nükleotitleri arasındaki zayıf hidrojen bağı sayısı
d)Adenin ve Timin arasındaki zayıf hidrojen bağı sayısı
e)Deoksiriboz şekerinin toplam sayısı
 
20.)Santral dogma olayları sırasında aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi hücrenin kalıtsal yapısında değişikliğe neden olur?
a)mRNA’nın bir parçasının kopup ayrılması
b)Replikasyon sırasında diziden bir şifrenin ayrılması
c)Transkripsiyondaki hatadan dolayı bir aminoaside özgü tRNA’nın bulunmaması    
d)Transkripsiyondaki bir hatadan dolayı farklı bir mRNA oluşması
e)tRNA’ya yanlış aminoasit bağlanması

1.)Bira mayası hücresi alkolik fermantasyonda 8mol CO2 oluşturuyor ise ….............mol glikoz yıkılmıştır.
 
2.)Elektronlar ETS elemanları ile oksijene iletilirken meydana gelen enerjinin bir kısmı da ADP ye bir P grubunun bağlanmasında kullanılır,böylece ATP
sentezlenir.Bu şekilde ATP sentezlenmesi olayına ……………………….…….denir.
 
3.)Bitkilerde fotosentezde son ürün olarak …………………..üretilirken H2O kullanılması sonucu yan ürün olarak da ………….….…………….açığa çıkar.
 
4.)Suyun ışık aracılığıyla parçalanması olayına ………………….…….denir.
 
5.)Bir nükleotit,…………………    , ……………………… ve……………gruplarından oluşur.
 
6.)Bir DNA molekülünde 150 adenin,200 guanin bulunuyorsa toplam …………..organik baz bulunur ,toplam …………fosfat
   bulunur , toplam ………………hidrojen bağı bulunur,dehidrasyon sentezi sonucu açığa çıkan su molekülü sayısı……………….
 
7.)Nükleotitler ……………………göre, nükleik asitler ………………………..göre adlandırılırlar.
 
8.)Genlerin yapısında değil de işleyişinde meydana gelen değişikliklere ………………………………….denir.
 
9.)Bir DNA molekülünde ………………ve ……………….nükleotitleri
 ne kadar fazla ise erime sıcaklığı o derece yüksektir.
 
10.)Pürin bazları ………….….
.halkalı,pirimidin bazları ise ……………….halkalıdır.
 
11.)Protein sentezi ……………..kodonu ile başlar , ………...……   , ……………… ve ………………..kodonları ile sonlandırılır.
 
12.)Fotosentezde 20 molekül glikozun oluşabilmesi için karanlık evrede…………………molekül ATP   ve ….…………..molekül NADPH2 ye ihtiyaç vardır.
 
13.)Toplam hidrojen bağı sayısı 3150 olan bir DNA da 500 sitozin bulunuyorsa toplam pürin bazı sayısı= ……………..
 
14.)Fermantasyon ……….……ve ……….………………………..evresi olmak üzere 2 evrede gerçekleşir.
 
15.)Fotosentezin ışıklı evresi kloroplastın …………………………………karanlık evresi kloroplastın ……………..…………………….gerçekleşir.
 
16.)Nükleotitler birbirine ..............................ve ...................
.bağlarıyla bağlanır.
 
 
 
 
 17.)DNA ve RNA yı 5 özellik bakımından karşılaştırınız?
18.)Oksijensiz solunum ve oksijenli solunum arasındaki farklardan 3 tanesini yazınız?

1.)Çevrenin ve kalıtımın etkisiyle canlıda ortaya çıkan özelliklere …………KARAKTER…………………………denir.
 
2.)Yalnız kalıtımla belirlenen karakterlere örnek olarak;
…KAN GRUBU ………   ve …PARMAK İZİ,GÖZ RENGİ……..
verilebilir.
 
3.)Gen:……KALITSAL KARAKTERİN AKTARILMASINDAN SORUMLU DNA ÜZERİNDEKİ KROMOZOM PARÇASINA GEN………………………………………….denir.
 
4.)Krossing-over ……BAĞLI……………..genlerde görülür.
 
5.)Arı döl:…GENOTİP OLARAK HOMOZİGOT OLUP KENDİLEŞTİRİLDİĞİNDE HER ZAMAN AYNI GENOTİPTE VE FENOTİPTE BİREYLER OLUŞTURAN CANLILARA DENİR.………
 
6.)Kendileştirme:…BELLİ BİR GENOTİPE SAHİP BİREYİN AYNI GENOTİPTE BİR BİREYLE ÇAPRAZLANMASINA DENİR.……
 
7.)Mendel tarafından keşfedilen kurallar 4 başlık altında toplanır.Bunlar;
a)GEN-ALLEL GEN……………………………………….
b)BAĞIMSIZ DAĞILIŞ-AYRILMA…………………….
c)İZOTİPİ-BENZERLİK………………
d)…GİZLİLİK-BASKINLIK PRENSİBİ……….
 
8.) Anne ……RH-… , baba …RH+………. ,çocuk …RH+
ise anne ile çocuk arasında eritroblastosis fetalis durumu gözlenir.
 
9.)Baskın özellikteki bireyin homozigot mu yada heterozigot mu olduğunu anlayabilmek için yapılan çaprazlamaya
…KONTROL ÇAPRAZLAMA………..denir.Böyle bir durumda birey ……RESESİF=ÇEKİNİK…………bir birey ile çaprazlanır.
 
10.)Fenotip iki genin de etkisiyle ortaya çıkıyorsa bu duruma …EŞBASKINLIK=EKSİK BASKINLIK=EKİVALENTLİK….. denir.
 
11.)Cinsiyet karakterini taşıyan genlere …GONOZOM………,
Vücut karakterlerini taşıyan genlere …OTOZOM……….  
denir.
 
12.)
 Kromozom gösterimi  Bozukluk görülen kromozom      Hastalık ismi
        45 + XY                   ……OTOZOM……        DOWN…….
        44 + XXX                GONOZOM…..          …SÜPER DİŞİ
        44+XXY….             …OTOZOM…         Klinefelter
 
13.)…BALIK PULLULUK…. ve …YAPIŞIK AYAKLILIK,SAKAL,BIYIK..
gibi hastalıklar y kromozomunun x kromozomuna homolog olmayan bölgesinde gözlenen hastalıklara örnektir.
 
14.)6 A , 7 G nükleotit bulunan bir DNA molekülündeki
 Toplam nükleotit sayısı ……26………………
 Toplam zayıf H bağı sayısı…33……………
 Fosfat molekülü sayısı ……26……………

Dehidrasyon sentezi sonucu açığa çıkan su molekülü sayısı ……76………….
 
15.)DNA+protein =…KROMOZOM…………..
    RNA+protein=…RİBOZOM……………
    Nükleotit – fosfat=…NÜKLEOZİT………….
 
16)mRNA nın görevi…DNA DAKİ ŞİFREYİ RİBOZOMA TAŞIMAK……………………………………
 
 
 
 
17.)Protein sentezinde en az   ……20……….çeşit tRNA , en fazla
……61………….tRNA, en fazla ………64……çeşit mRNA bulunur.
 
 
18.)Fotosentez hızının miktarı az olan faktöre göre belirlenmesine …MİNİMUM KURALI……………………………denir.
 
19.)Karanlık evrede CO2; …RİBULOZDİFOSFAT………………………….
tarafından tutulur.
 
 
20.)Devirsiz fotofosforilasyonda su NADP için ……HİDROJEN=PROTON…………….
kaynağı, klorofil-b için …ELEKTRON……………….…..kaynağı ve
atmosfer için ……OKSİJEN…………………………..kaynağıdır.
 
21.)Klorofilin yapısında bulunmadığı halde sentezi için gerekli element……DEMİR=FE…………………..
 
22.)Glikoz oksijenli solunumla yıkıldığında oksidatif fosforilasyonla üretilen ATP sayısı ……34……………
 
 
23.)Oksijenli solunumda …ASETİL CO-A……….kullanılması
ortamda oksijen varlığını gösterir.
 
B) TEST TARZI SORULAR (20 PUAN)
 
1.)Fermantasyonda ;
I.Glikozdan glikozmonofosfat oluşumunda
II.Fruktozmonofosfattan fruktozdifosfat oluşumunda
III.Fosfogliserik asitten,prüvik asit oluşumunda
Olaylarından hangileri gerçekleşirken ATP tüketimi görülür?
 
a)Yalnız I   b)I-II   c) I-III d) II-III   e) I-II-III
 
2.)Bir oksijenli solunum reaksiyonunda 16 mol ATP kullanılarak 304 ATP molekülü kazanç sağlanmıştır.
Bu olaylar esnasında kaç kez krebs devri yapılmıştır?
 
a)2 b)4 c)8   d)16 e)32
 
3.)Kloroplastların granasında aşağıdaki reaksiyonlardan hangisi gerçekleşmez?
a)Suyun H ve OH iyonlarına ayrılması
b)ADP nin ATP ye dönüşmesi
c)Klorofillerin elektronlarını kaybetmesi
d)NADP nin indirgenmesi
e)Fosfogliserik asitin fosfogliseraldehite dönüşmesi
 
4.)Bir polipeptit sentezinde 40 GLİSİN , 60 ARGİNİN ,

80 LİZİN , 29 SERİN ,1 METHİONİN aminoasidi kullanılmıştır.
Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a)Polipeptit sentezinde DNA da en az 630 nükleotit olmalıdır.
b)210 aminoasitten oluşan bir polipeptit sentezlenir.
c)Sentezde görev yapan mRNA da olması gereken en az kodon sayısı 210 dur.
d)mRNA da olması gereken en az kodon çeşidi sayısı 5 tir.
e)mRNA da en az 633 nükleotit bulunmalıdır.
 
5.)Üç karakterin her biri için iki allel gen bulunuyorsa ,bu karakter bakımından organizmaların genotipleri kaç türlü olabilir? (Genler bağımsızdır.)
a)3 b)8 c)9 d)27 e)16
 
6.)C   7B   8C   9C   10B
 
C.)KLASİK SORULAR (35 PUAN)
1.)  AaBBCcDdEe   x aabbCcDdEe genotipli iki bireyin çaprazlanması sonucunda oluşabilecek bireyler arasında;
     a) aaBbccDdEE genotipli bireylerin oranı nedir?
     b)AaBbCcddEe genotipli bireylerin oranı nedir?
     c)Oluşabilecek genotip çeşidi nedir?
     d)Oluşabilecek fenotip çeşidi nedir?
     e) a,B,C,d,E fenotipli bireyin oluşma ihtimali nedir?   (10puan)
 
2.) AaBbCcDDEEFfgg genotipindeki bir bireyin   AbcDEfg gametini meydana getirme oranı nedir? (Genler bağımsızdır) (5puan)
 
3.)KkMm genotipli bir bireyde K ve M genleri bağlıdır.Gametlerin oluşumu sırasında %28 lik krossing over gözleniyor.Buna göre kM genotipli gamet meydana gelme olasılığı yüzde kaçtır? (5 puan)
 
4.) Renk körlüğü bakımından sağlam bir baba ile taşıyıcı bir anneden doğacak çocukların renk körü olma olasılıkları nedir? (5puan)
 
5.) Heterozigot B ve homozigot Rh(+) kan gruplu bir anne ile heterozigot A Rh(-) kan gruplu babanın çaprazlanması sonucunda alyuvarlarında B antijeni ve ya Rh antijeni bulundurmayan çocukların oluşma olasılıkları yüzde kaçtır? (5puan)
 
6.)Kahverengi gözlü(Kk) ,dil yuvarlayabilen(Dd) ve AB kan grubundan olan bir kişi bu karakterle ilgili fenotipi genotipine bakılmadan tespit edilebilen resesif fenotipli birisiyle evleniyor.
Bu kişilerin mavi gözlü,dil yuvarlayabilen A kan gruplu bir kızları olma ihtimali nedir? (Genler bağımsızdır.) (5puan)
.
 
 
 
1.) A) 1/2 *1*1/4*1/2*1/4=1/64
      B)1/2 *1*1/2*1/4*1/2 =1/32
      C)2 *1*3*3*3=54
      D)2*1*2*2*2=16
      E)1/2*1*3/4*1/4*3/4=9/128
 
 
2.)1/2 *1/2 *1/2*1*1*1/2*1=1/16
 
3.) KM   km
      %72    %72
 
       KM   km   Km   kM
      %7     %7    %7   %7

1.) Populasyon dengesini etkileyen faktörlere örnek olarak …………………….……   ,   …………….……………. , …………………………….     ,
…………………….…………   ve ……………………………………verilebilir.
2..)Bir populasyonun dengeye ulaşması o populasyon içindeki eşleşmelerin tamamen …………………..………………….olması ile sağlanır.
3.)Bir mutasyonun kalıtsal olması için …………………………………………………
4.)İnsanda X kromozomunun homolog olmayan segmentinde görülen hastalıklara örnek olarak …………………………….. ve ………………………..
verilebilir.
5.) İnsanlarda otozom kromozomlarda ayrılmama olayı sonucunda ………………………………………………..……………hastalığı görülür.
6.)Sağlıklı bir insanın üreme hücresinde ………….………tane otozom ……….……………tane gonozom bulunur.
7.)Baskın genin homozigot mu yoksa heterozigot mu olduğunu anlamak için yapılan çaprazlamaya ……………………………….denir ve bunun için baskın birey …………………………….birey ile çaprazlanır.
8.) ……………..………kan grubunda antikor bulunmazken     ………………………….kan grubunda antijen bulunmaz.
9.)Bağlı genler gametlere giderken beraber hareket ederler ve ancak ……………………………….ile ayrılarak farklı hücrelere gidebilirler.
10.)Protein sentezi ……………..kodonu ile başlar , ………...……   , ……………… ve ………………..kodonları ile sonlandırılır.
11.)Bir toplumdaki erkeklerin 1/81 renk körü ise kadınların renk körlüğüne rastlanma olasılığı   ……………
12.)Fotosentezi etkileyen çevresel faktörlere örnek olarak …………………….. , ……………………….. , …………………………………. ve
………………………………..verilebilir.
13.)Fotosentezde 20 molekül glikozun oluşabilmesi için …………………molekül ATP   ve ….…………..molekül NADPH2 ye ihtiyaç vardır.
14.)Pürin bazları ………….…..halkalı,pirimidin bazları ise ……………….halkalıdır.
15.)Toplam hidrojen bağı sayısı 3150 olan bir DNA da 500 sitozin bulunuyorsa toplam pürin bazı sayısı= ……………..
16.)Bir DNA molekülünde ………………ve ……………….nükleotitleri ne kadar fazla ise erime sıcaklığı o derece yüksektir.
17.)Bir mRNA da bulunan en fazla kodon çeşidi sayısı ………tane iken ,tRNA larda bulunabilecek en fazla antikodon çeşidi sayısı ……………tanedir.
18.)Fermantasyon …………………………….……ve ……………….………………………..evresi olmak üzere 2 evrede gerçekleşir.
19.)Işık enerjisi ile ATP üretilmesine …………………………….………denir.
20.)Fotosentezin ışıklı evresi kloroplastın …………………………………karanlık evresi kloroplastın ……………..…………………….gerçekleşir.

CEVAP ANAHTARI
BOŞLUK DOLDURMA:
1.) MUTASYON-SELEKSİYON(DOĞALSEÇİLİM)-MİGRASYON(GÖÇ)-İZOLASYON-AKRABAEVLİLİĞİ
2.)RASTGELE
3.)Üreme hücrelerinde gerçekleşmesi gerekir.
4.)RENK KÖRLÜĞÜ-HEMOFİLİ
5.)DOWN SENDROMU (MONGOLİZM)
6.)22 OTOZOM -1 GONOZOM
7.)KONTROL ÇAPRAZLAMA-ÇEKİNİK BİREY
8.) AB-O
9.)KROSSİNG-OVER
10.)AUG-UAG-UGA-UAA
11.) 1/81 x 1/81
12.)KARBONDİOKSİT –IŞIK-SICAKLIK-MİNERALLER
13.)360-240
14.)ÇİFT-TEK
15.)1300
16.)GUANİN-SİTOZİN
17.) 64-61
18.)GLİKOLİZ-SON ÜRÜN EVRESİ
19.)FOTOFOSFORİLASYON
20.)GRANA-STROMA
1.)Bir toplumda A kan grubu geninin frekansı 0,3 tür.O kan grubuna sahip bireylerin frekansı 0.25 ise bu toplumda AB kan grubu bireylerin frekansı kaçtır?   (10puan)
   
2.)Bir populasyonda gen frekansı 0.3 olan çekinik bir özellik on yıl sonra izlendiğinde populasyondaki bireylerin %4 ünde görülmüştür.Buna göre bu populasyonda homozigot baskın bireylerin yüzdesindeki değişme kaçtır? (10puan)
   
3.) AB Rh -   bir erkek ile   0 heterozigot Rh +  bir kadının çocuklarının kan grupları ve Rh faktörleri nasıl olur,gösteriniz? (5puan)
 
4.)Bir populasyonda X kromozomunda çekinik olarak taşınan bir özelliğin gen frekansı 0.2 dir.2000bireyden oluşan erkek ve dişi birey sayısının eşit olduğu bir populasyonda bu özelliği gösteren dişi ve erkek bireylerin toplam sayısı kaçtır? (5puan)
 
5.)Heterozigot B ve homozigot Rh(+) kan gruplu bir anne ile heterozigot A Rh(-) kan gruplu babanın çaprazlanması sonucunda alyuvarlarında B antijeni ve ya Rh antijeni bulundurmayan çocukların oluşma olasılıkları yüzde kaçtır? (5puan)
 
6.) Renk körlüğü bakımından sağlam bir baba ile taşıyıcı bir anneden doğacak çocukların renk körü olma olasılıkları nedir? (5puan)
 
7.) AaBBCcDdEe   x aabbCcDdEe genotipli iki bireyin çaprazlanması sonucunda oluşabilecek bireyler arasında;
     a) aaBbccDdEE genotipli bireylerin oranı nedir?
     b)AaBbCcddEe genotipli bireylerin oranı nedir?
     c)Oluşabilecek genotip çeşidi nedir?
     d)Oluşabilecek fenotip çeşidi nedir?
     e) a,B,C,d,E fenotipli bireyin oluşma ihtimali nedir?   (10puan)
8.) AaBbCcDDEEFfgg genotipindeki bir bireyin   AbcDEfg gametini meydana getirme oranı nedir? (Genler bağımsızdır) (5puan)
9.) Eritroblastozis fetalis   , santral dogma , krista , homolog kromozom , oksidatif fosforilasyon   terimlerini tanımlayınız? (5puan)

1.) Bira mayası hücresi alkolik fermantasyonda 8mol CO2 oluşturuyor ise ….................mol glikoz yıkılmıştır.
2..)Elektronlar ETS elemanları ile oksijene iletilirken meydana gelen enerjinin bir kısmı da ADP ye bir P grubunun bağlanmasında kullanılır,böylece ATP
sentezlenir.Bu şekilde ATP sentezlenmesi olayına ……………………….………………….denir.
3.)Fotosentezde son ürün olarak …………………….……..üretilirken H2O kullanılması sonucu yan ürün olarak da ………….….…………….açığa çıkar.
4.) Suyun ışık aracılığıyla parçalanması olayına ………………….……………….denir.
5.) Bir nükleotit,……………………………    , …………………………………… , ……………………………………gruplarından oluşur.
6.)Bir DNA molekülünde 150 adenin,200 guanin bulunuyorsa toplam ………………………..organik baz bulunur ,toplam …………………fosfat
   bulunur , toplam ………………………hidrojen bağı bulunur.
7.)Nükleotitler ……………………………………………göre, nükleik asitler ………………………………..…………………..göre adlandırılırlar.
8.) Genlerin yapısında değil de işleyişinde meydana gelen değişikliklere ……………………………………………….denir.
9.)Aynı kromozom üzerinde bulunan genlere ……………………………..denir.
10.)Monohibrit çaprazlamada her ikisi de melez(heterozigot) özellik gösteren iki bireyin çaprazlanması sonucu ,…………………..oranında homozigot dominant ………………………oranında heterozigot ……………………oranında homozigot resesif bireyler elde edilir.
11.)Himalaya tavşanlarında kürk renginin oluşması ………………………ve …………………………etkisiyle ortaya çıkar.
 
B.)TEST SORULARI (30P)
1.)Enerji üretimi sırasında laktik asit üreten bir bakteri türü için aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?
    a)Karbondioksit açığa çıkarır.
    b)Etil alkol oluşturabilir.
    c)Glikoz üretimi yapabilir.
    d)Glikozu parçalayabilir.
    e)Glikolizi gerçekleştiremez.
2.)Aşağıdakilerden hangisi fotosentezin aydınlık evresinde gerçekleşen bir reaksiyon değildir?
    a)Fotofosforilasyon
    b)Fotoliz
    c)ATP nin hidrolizi
    d)NADP nin indirgenmesi
    e)Klorofilin yükseltgenmesi
3.)Tamamlayıcı zincirinde 50 adenin ,100 guanin ,150 timin ve 200 sitozin nükleotidi bulunan DNA ipliğinin anlamlı zincirinden mrna sentezleniyor.
Bu mRNA nın yapısındaki guaninli nükleotitlerin oranı kaçtır?
   a) 1/4             b) 1/2             c) 1/8             d)2/8                e)1/5
 
4.)Bir canlıdaki herhangi bir özelliğin kalıtsal olduğu aşağıdakilerden hangisiyle anlaşılır?
   a) Canlının bazı döllerinde ortaya çıkmasıyla
   b)Canlının yaşama şansını artırmasıyla
   c)Canlının yaşamı boyunca devam etmesiyle
   d)Canlının üreme zamanının kısıtlanmasıyla
   e)Ortam koşullarından etkilenmesiyle
5.)Yandaki homolog kromozomlarda %24 oranında krossing over varsa
     gametlerin genotip oranları aşağıdakilerden    hangisi gibi olur?
    a) %38 Fk , %38 fK ,%12FK ,%12fk
    b) )%44Fk , %44fK , %6 FK ,%6 fk
    c)%44Fk , %38fk , %8fK ,%8Fk
    d)%24Fk , %24fK , %24 FK ,%24 fk
    e%38FK ,%38 fk ,%%12fK ,%12Fk
B.)KLASİK SORULAR (50P)
1.)a)Oksijenli solunumun hangi safhalarında substrat düzeyinde ATP sentezlenir?   (2P)
    b)Oksijenli solunumda 6 mol maltoz kullanırsak sadece oksidatif fosforilasyon yoluyla kaç ATP elde edilir? (2P.)
2.)a)Oksijenli solunumda kullanılan ETS enzimlerini sırasıyla yazınız? (7P)
    b)Bitkilerde fotosentez hangi safhalardan oluşur?İsimlerini yazınız? (2P)
3.) DNA ve RNA arasındaki farklardan 5 tanesini yazınız? (5P)
4.)AaBBCcDdXY genotipli bir bireyin , aBCdX genotipinde gamet oluşturma olasılığının ,
    AaBbCcDdXX genotipli bir bireyin abcDX genotipinde gamet oluşturma olasılığına oranı kaçtır? (7P)
5.)AaBBDd    x aaBbdd çaprazlanmasından A ,B,d fenotipinde bir bireyin olma ihtimali nedir?     (5P)
6.)AaBBCcDdEE x aaBBCcDdee    genotipine sahip bireylerin çaprazlanması sonucunda    aaBBCcddEe genotipli bireylerin oluşma ihtimali kaçtır? (Genler bağımsızdır)         (5P)
7.) Aa x   Aa    özelliklerini   çaprazlayarak(Monohibrit Çaprazlama) 
       a)Oluşturacakları gametleri gösteriniz.
       b)Fenotip oranını gösteriniz?
       c)Genotip oranını gösteriniz?
       d)Fenotip çeşidi sayısı kaçtır?
       e)Genotip çeşidi sayısı kaçtır?                  (5P)
8.) Karakter , bağımsız gen , parental döl ,kendileştirme ve saf döl terimlerini tanımlayınız?    (5P)
9.)AaBbCc   x aaBbCC   bireylerinin çaprazlanması sonucu kaç çeşit fenotip oluşur? (5P)

1.)Kahverengi göz (K) ,siyah saç (L) ve uzun boy(M) karakterlerine sahip bir bireyin , 2 farklı gamet meydana getirebilmesi için genotipi aşağıdakilerden hangisi gibi olmalıdır?
 
a) KKLLMM        
b) KkLLMM
c) KkLlMM
d) KKLlMm
e) KkLl Mm
 
2.) Allel gen çiftleri birbirinden farklı olan beş ayrı karaktere sahip dişi bir birey ile ,aynı karakterler bakımından fenotiplerine bakılarak genotip tayini yapılabilen bir erkek bireyin oluşturacakları F1 dölünde , bütün karakterlerin homozigot görülme olasılığı nedir?
 
a) 1/4   b) 1/8   c)1/16   d)1/32    e)1/64
 
3.)Bir populasyonda çekinik bir özelliği gösteren bireylerin sayısı 63 tür.Geri kalan bireyler populasyonun %91 ini oluşturmaktadır.
Buna göre populasyondaki melez bireylerin sayısı kaçtır?
 
a)637   b)567 c)343     d)294   e)147
 
4.)Şeker hastalığında kullanılan insülini kodlayan genetik bilgi uygun bakterinin DNA sına eklendiğinde o mikroorganizma şeker hastalığını kontrol eden insülin hormonu üretir.
Bir organizmadan bir geni alıp diğerine yerleştirmek için ;
 
I. DNA yı protein kılıfından ayırarak saf olarak elde etme.
II.DNA dizisini analiz etme.
III.Geni taşıyıcı organizmanın DNA sı ile birleştirme.
IV. Yalıtılmış geni taşıyacak ara canlıyı bulma.
V.Aktarılacak geni ayırma.       olayları hangi sırada uygulanmalıdır?
 
a) II-I-III-IV-V
b) II-IV-III-I-V
c) I-II-V-IV-III
d) V-I-IV-II-III
e) III-IV-V-I-II
 
5.)Bir toplumda B kan grubu geninin frekansı O.4 AB kan grubuna sahip bireylerin frekansı O.16   ise bu toplumda O kan grubu geni taşıyan bireylerin frekansı ne olur?
 
a)0.08   b)0.16    c)0.24   d)0.32    e)0.64
 
6.)İnsanlarda bazı anormallikler sonucunda şu kromozom formüllerine sahip gametler meydana gelebilmektedir:
I. 23+X    II. 21+0    III.22+XX    IV.22+Y
Bu gametlerden hangileri arasında gerçekleşecek döllenme Down sendromu olan bireyin oluşumuna neden olur?
 
a) I ve II   
b) I ve III
c) I ve IV
d) II ve IV
e) III ve IV
 
7.) A,B,O kan grupları dikkate alındığında oluşabilecek fenotip ve genotip çeşitleri sayısının toplamı aşağıdakilerden hangisidir?
 
a) 10    b) 8   c) 6   d) 5   e) 4
 
8.) Bir karakterin ortaya çıkma olasılığı erkeklerde dişilere oranla daha fazla ise ,bu karakteri belirleyen genle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
 
a)Y kromozomunun homolog olmayan segmentinde baskın olarak taşınıyordur.
b)X kromozomunun homolog segmentinde çekinik olarak taşınıyordur.
c)X kromozomunun olmayan segmentinde çekinik olarak taşınıyordur.
d) Otozomal çekinik bir genle taşınıyordur.


9.)Bir hücredeki ;   I.gen   II.nükleotid   III.kromozom IV.üçlüşifre
   Kavramlarının küçükten büyüğe doğru sıralanışı nasıldır?
 
a) II-IV-I-III
b) II-I-IV-III
c) I-II-III-IV
d) I-II-IV-III
e) I-III-II-IV
 
10.)Bir DNA molekülünde 200 Adenin nükleotit ve 6100 tane zayıf hidrojen bağı bulunuyorsa DNA molekülünü oluşturan toplam nükleotit sayısı kaçtır?
 
a)3800    b)4200    c)2100   d)1900   e)5700
 
11.)Protein sentezi sırasında ;
I.Ribozomların alt birimlerinin ayrılması
II.Transkripsiyon
III.Aminoasitler arasında peptit bağı kurulması
IV.Kodon ve antikodonlar arasında zayıf hidrojen bağlarının kurulması. Olayları hangi sırada gerçekleşir?
 
a) I-II-III-IV
b) I-IV-III-II
c) III-IV-I-II
d) III-IV-II-I
e) II-IV-III-I
 
12.)Hafif azot içeren bir DNA molekülüne sahip bir bakterinin ağır azot içeren besi ortamında iki defa bölünmesi sağlanıyor.
İkinci bölünme sonunda melez DNA ya ,ağır azotlu DNA ya ve hafif azotlu DNA ya sahip bakterilerin oranı nedir?
 
    Melez DNA             Ağır azotlu DNA       Hafif azotlu DNA
 
a)     %50                             %50                           %0
b)     %25                              %50                          %0
c)     %70                              %0                            %25
d)     %0                                 %50                         %50
e)     %50                               %25                          %25
 
13.)Bir DNA molekülünde guanin nükleotitlerinin yüzdesi aşağıdakilerden hangisi olursa ,bu DNA molekülündeki ikili hidrojen bağı sayısının ,üçlü hidrojen bağı sayısına oranı 2/3 olur?
 
a) 25      b) 30    c) 35   d) 40   e) 45
 
14.)Fotosentezin ışık reaksiyonları evresi sadece devirsiz fotofosforilasyon tepkimelerinden oluşsaydı aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenirdi?
 
a)Su,iyonlarına ayrılamazdı.
b)Klorofilden ayrılan yüksek enerjili elektronlar ETS de taşınamazdı.
c)NADPH2 üretimi dururdu.
d)Oksijen üretimi dururdu.
e)Işık enerjisi yardımıyla ATP sentezi azalırdı.
 
15.) 5 mol maltozun sentezlenebilmesi için fotosentez reaksiyonlarının karanlık evresinde kaç mol CO2 tüketilmelidir?
 
a) 15   b) 30 c) 60   d)90   e) 120
 
16.)Kloroplastlarda aşağıdaki olaylardan hangisinin gerçekleşmesi beklenmez?
 
a)Suyun iyonlarına ayrışması
b)ATP tüketimi
c)Oksijen üretimi
d)Karbondioksitin açığa çıkması
e)ATP üretimi
 
17.)Aşağıdaki olayların hangisi kloroplastın stromasında gerçekleşir?
 
a)NADP molekülünün indirgenmesi
b)Fosfogliserik asidin fosfogliseraldehite dönüşümü
c)Fotofosforilasyon
d)Ferrodoksinin indirgenmesi
e)Suyun iyonlarına ayrışması

18.)Bitki hücreleri ışık enerjisi kullanmadan;
I.ATP sentezi
II.Glikoz sentezi
III.Karbondioksit açığa çıkarma
IV.Nişasta sentezi     şeklindeki olaylardan hangilerini gerçekleştirebilir?
 
a)Yalnız I
b)Yalnız IV
c) II ve III
d) I , II ve III
e) I ,III ve IV
 
19.)Aşağıdaki olaylardan hangisi mitokondride gerçekleşmez?
 
a)Su tüketimi
b)Substrat düzeyinde fosforilasyon
c)Asetil Co-A oluşumu
d)Fruktoz di fosfat oluşumu
e)NAD in indirgenmesi
 
20.)Oksijenli solunumda fermantasyondan farklı olarak;
I.ADP nin ATP ye dönüşmesi
II.Glikozun aktifleşmesi
III.Krebs devrinin gerçekleşmesi
Olaylarından hangileri gözlenir?
 
a)Yalnız I
b)Yalnız II
c)Yalnız III
d) I ve II
e) II ve III
 
21.)Oksijenli solunumun elektron taşıma evresinde aşağıda verilenlerden hangisi gerçekleşmez?
 
a)Karbondioksit oluşumu
b)Su oluşumu
c)ATP sentezi
d)İndirgenme ve yükseltgenme
e)Elektronların enerji düzeylerinin azalması
 
22.)Fermantasyon sonunda net 2ATP,aerobik solunum sonunda net 38 ATP oluşuyor.Aerobik solunumda daha fazla ATP oluşması hangi nedenle açıklanabilir?
 
a)Solunum reaksiyonlarının daha uzun sürede tamamlanması
b)Reakısiyonların ilk adımlarının oksijene gerek duymadan yürütülmesi
c)Karbonhidratların yanı sıra yağların ve proteinlerin de enerji elde edilmesinde kullanılması
d)Başlangıçta reaksiyona giren glikoz miktarının fazla olması
e)Glikozun kendini oluşturan en küçük bileşenlerine kadar parçalanması
 
23.)Hücrenin oksijenli solunumuyla ilgili olarak;
I.Oksijenli solunum sonucunda çıkan karbondioksidin oksijeni ,kullanılan glikozun yapısındaki oksijendir.
II.Oksijen glikozun yanmasını sağlar.
III.Oksijen ,oksidatif fosforilasyonun son aşamasında kullanılır
Yargılarından hangileri doğrudur?
 
a)Yalnız I
b)Yalnız II
c) I ve II
d) I ve III
e) II ve III
 
24.)Aşağıdakilerden hangisi DNA molekülünde her zaman toplam nükleotit sayısının yarısı kadar bulunur?
 
a)Adenin ve Timin bazlarının toplamı
b)Adenin ve guanin bazlarının toplamı
c)Sitozin ve guanin nükleotitleri arasındaki zayıf hidrojen bağı sayısı
d)Adenin ve Timin arasındaki zayıf hidrojen bağı sayısı
e)Deoksiriboz şekerinin toplam sayısı
 
25.)Sadece kendi grubundan kan alabilen bir baba ile bütün gruplara kan verebilen bir annenin doğacak çocukları aşağıdaki hangi gruplardan kan alabilir?
 
a)Yalnız A
b) Yalnız B
c)Yalnız 0
d)0 ve AB
e) 0 ve A

26.)Yandaki soyağacında otozomal
Çekinik genle yavru döle geçen bir
Özelliğin bireylerdeki dağılımı
Verilmiştir.Koyu renkle gösterilen
Bireylerde bu özellik ortaya çıkmıştır.
Bu özelliklere bakılarak hangisinin heterozigot olup olmadığı kesin olarak belirlenemez?
a) I    b)II      c)III    d) IV   e)V
 
 
27.)
 
 
 
 
 
 
 
Numaralandırmış bireylerle ilgili olarak hangisi söylenemez?
a) 1 ve 2 heterozigot genotiplidir.
b)3 numaralı birey homozigot genotipli olamaz.
c)4numaralı birey heterozigot genotiplidir.
d)5 numaralı bireyin 0 kan gruplu çocuğu olamaz.
e)6 ve 7 numaralı bireylerin B kan gruplu olma ihtimali 1/2dir.
 
 
 
28.)
 
 
 
 
 
 
 
Yukarıdaki soyağacında 2 numaralı bireyde Y kromozomunun homolog olmayan segmentinde çekinik olarak taşınan bir özellik hangi bireylerde kesinlikle görülür?
a)Yalnız IV    b)4 ve 7    c)5 ve 9    d)4,7,9     e)4,6,7,9
 
 
 
29)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekildeki soyağacında belirli bir özelliği fenotipinde gösteren bireyler koyu renkli olarak gösterilmiştir.
Bu özellikle ilgili olarak,
I.Otozomal çekiniktir.
II.Otozomal baskındır.
III.X’e bağlı çekiniktir.
IV.Y’ye bağlı çekiniktir. İfadelerinden hangileri kesin olarak söylenebilir?
a)Yalnız I   b)I-III    c)II-III    d) I-II     e)III-IV
 
 
 
30)
 
 
 
 
 
 
 
X ile gösterilen bireyin ARh(-) kan grubuna sahip bir erkek olma olasılığı nedir?
a)0       b)1       c)1/4     d)1/16       e)1/32
 


1.)Santral dogma olayları sırasında aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi hücrenin kalıtsal yapısında değişikliğe neden olur?
 
a)mRNA’nın bir parçasının kopup ayrılması
b)Replikasyon sırasında diziden bir şifrenin ayrılması
c)Transkripsiyondaki hatadan dolayı bir aminoaside özgü tRNA’nın bulunmaması    
d)Transkripsiyondaki bir hatadan dolayı farklı bir mRNA oluşması
e)tRNA’ya yanlış aminoasit bağlanması
 
2.)Aşağıdakilerden hangisi proteinlerin moleküler yapılarının farklı olmasında rol oynamaz?
 
a)Aminoasitlerin protein molekülündeki yeri 
b)Aminoasitlerin birbirlerine bağlanma biçimi
c)Protein molekülünü oluşturan aminoasitlerin toplam sayısı  
d)Molekülde kullanılan aminoasit çeşitleri
e)Her bir aminoasit çeşidinin proteinlerin molekül dizisinde kullanılma miktarı
 
3.)Radyoaktif madde ile izleme yönteminden yararlanarak ,bir bakteri içindeki bakteriyofajın doğrudan doğruya DNA’sını işaretleyip izlemek için aşağıdaki bileşiklerden hangisi işaretlenmiş olarak kullanılabilir?
 
a)Glikoz
b)Aminoasit
c)Riboz
d)Fosfat
e)Urasil
 
4.)Aşağıdakilerden hangisi DNA’nın kendini doğru olarak eşlediğine karar verebilmek için yeterli kanıt sağlar?
 
a)Deoksiribozların yapısı   
b)Nükleotitlerin yapısı
c)Organik bazların dizilişi
d)Zayıf hidrojen bağlarının dizilişi
e)Fosfat bağlarının dizilişi
 
5.)Nükleik asitlerin,
   I.organel yapısında yer alma
   II.Protein sentezinde rol oynama
  III.Aminoasitleri taşıma     özelliklerinden hangileri RNA çeşitlerinin tümünde bulunur?
 
a)Yalnız I
b)Yalnız II
c)I ve II
d)II ve III
e) I ve III
 
6.)Bir geni oluşturan DNA molekülünün fosfat sayısının saptanmasıyla ,gende bulunan,
I.Organik baz sayısı
II.Nükleotit çeşitlerinin sayısı
III.Nükleotit sayısı
IV.Deoksiriboz molekül sayısı   bilgilerinden hangisine erişilebilir?
 
a)I ve II
b)I ve IV
c)I , II ve III
d)I ,II ve IV
e)I ,III ve IV
 
7.)Bir bireyin kalıtsal yapısını oluşturan yapısal ve işlevsel alt birimler basitten karmaşığa doğru sıralandığında aşağıdakilerden hangisi dördüncü sırada bulunur?
 
a)Gen    b)Nükleotit   c)Organik baz   d)Kromozom e)Üçlü şifre      

8.)DNA’nın hücre yönetimini gerçekleştirmesi sırasında aşağıdakilerden hangisi ilk olarak meydana gelir?
 
a)tRNA ‘ya uygun aminoasitlerin bağlanması
b)Kodonun uygun antikodonla birlrşmesi
c)Aminoasitlerin birbirine bağlanması
d)Ribozomun alt birimlerinin bir araya gelmesi
e)mRNA molekülünü oluşturacak nükleotitlerin birbirine bağlanması
 
9.)Çok hücreli canlılar arasında türler arasındaki farklılığı,
I.Taşıdıkları DNA’nın nükleotit dizisi
II.Transkripsiyon mekanizması
III.Replikasyon mekanizması   özelliklerinden hangileri sağlar?
 
a)Yalnız I
b)Yalnız II
c)I ve II
d)I ve III
e)II ve III
 
 
10.)Normal nitratlı ( N O ) besi ortamında üretilen bakteriler ,ağır nitratlı (N O ) besi ortamına aktarılarak iki defa bölününceye kadar bekleniyor.Meydana gelen bakterilerin DNA ‘ları hangi tiptendir?
 
a) %50 normal %50 ağır
b)%25 normal %75 ağır
c)%50 melez %50 ağır
d)%50 normal %50 melez
e)%25 melez %75 ağır
 
11.) BirDNA’nın tamamlayıcı zincirindeki baz sırası 
       A-T-A-G-C-G-T-A-C-G-T-G-A şeklindedir.Bu DNA nın anlamlı zincirinden sentezlenen tRNA daki baz dizilişi nasıldır?
 
a) U-A-A-G-G-G-T-A-G-G-A-G-A
b) A-U-A-G-G-C-U-A-C-G-U-C-A
c) A-U-A-G-C-G-U-A-C-G-U-G-A
d)U-A-U-C-G-C-A-U-G-C-A-C-U
e) U-A-A-G-C-G-U-A-C-C-U-C-A
 
12.)Yeşil bir bitkinin solunumda karbondioksit çıkardığını saptayabilmek için aşağıdaki koşullardan hangisi gereklidir?
 
a)Bitkinin tamamen suya batırılmış olması 
b)Deneyin karanlıkta yapılması
c) Deneyin birkaç kez tekrarlanması
d) Bitkinin çok yapraklı olması
e) Bitkinin genç olması
 
13.)Bitkilerde gerçekleşen solunum ve fotosentez olayları dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 
a)Bitkiler gündüz oksijen üretir.
b)Bitkiler hem gece hem gündüz karbondioksit üretir.
c)Bitkiler gündüz karbondioksit kullanır.
d)Bitkiler gece özümlemelerinde karbondioksit kullanmaz.
e)Bitkiler gündüz oksijen kullanmaz.
 
14.)Hücrenin oksijenli solunumuyla ilgili olarak hangisi yada hangileri doğrudur?
I.Oksijenli solunumda çıkan karbondioksitin oksijeni ,kullanılan
glikozun yapısındaki oksijendir?
II.Oksijen glikozun yanmasını sağlar.
III.Oksijen ,oksidatif fosforilasyonun son aşamasında kullanılır?
 
a)Yalnız II
b)Yalnız III
c)I ve II
d)I ve III
e)I ,II ve III
 
15.)Bitkilerde ileri bir adaptasyon sayılan gözeneklerin hangi özelliği fotosentez hızını yavaşlatabilir?
 
a)Kapatma hücreleri arasında boşluk bulunması        
b)Kurak havada kapalı olmaları
c)Alt epidermiste daha çok bulunmaları   
d)Hücrelerinde kloroplast bulunması  
e)Nemli havada açık olmaları

16.)Bitki hücrelerinde gerçekleşen bazı olaylar şunlardır:
I.Karbondioksitin açığa çıkarılması
II.Suyun parçalanması
III.Nişastanın depolanması.
Bu olaylardan hangileri kloroplastta gerçekleşir?
 
a)Yalnız II 
b)Yalnız III
c) I ve III  
d) I ve II
e) I,II ve III
 
17.)I.Hidrojenin elektron enerjisinin aktarılması
      II.Suyun ayrıştırılması
      III.ATP enerjisinin kullanılması
Olaylarından hangileri hem fotosentezde hemde oksijenli solunumda gerçekleşir?
 
a)Yalnız III
b)I ve II
c)I ve III
d)II ve III
e)I,II ve III
 
18.) I.Glikolizin gerçekleştirilmesi
       II.Güneş enerjisinin soğurulması
       III.ETS’den elektronların aktarılması
Bu olaylardan hangileri canlıların tümü tarafından gerçekleştirilebilir?
 
a) Yalnız I       
b)Yalnız II  
c) I ve II      
d) II ve III     
e) I ve III
 
19.)Nükleotit sayıları eşit olan 5 farklı DNA molekülündeki adenin+ timin yüzdeleri şöyledir:
     DNA          ADENİN+TİMİN(%)
      I                         %10
      II                        %70
     III                        %40
     IV                        %90
     V                         %60
Bu DNA lardan her birinin iskeletini oluşturan iplik çiftlerinin birbirinden ayrılması zordan kolaya doğru aşağıdakilerden hangisi gibi olur?
 
a) I-II-III-IV-V
b) IV-II-V-III-I     
c) II-III-V-I-IV
d)III-I-IV-V-II  
e) I-III-V-II-IV    
 
20.)Bir DNA molekülünde 24.000 tane fosfat molekülü bulunmaktadır.DNA nın II. İpliğinin 3/4   ‘ü protein sentezinde kalıp olarak kullanılıyor.
Buna göre mRNA daki nükleotit/riboz oranı kaçtır?
 
a)3/4           b)1/2        c)1/4        d)3/8       e)1  
 
21.)İki ipliği arasında toplam 20.000 hidrojen bağı bulunan bir DNA molekülünde sitozin sayısı 4.000 dir.Buna göre G/T oranı
kaçtır?
 
a)1    b)1/2   c)1/4   d)1/6   e)1/8
 
22.)Bir hücrede çok sayıda mRNA çeşidi bulunması aşağıdakilerden hangisini kanıtlar?
 
a)DNA nın aktif olarak çalıştığını  
b)Protein sentezinin hızlı olduğunu
c)Protein çeşidinin fazla olduğunu
d)Prokaryot hücre olduğunu
e)Ökaryot hücre olduğunu
 
23.)DNA replikasyonu başlarsa buna bağlı olarak hücrede gerçekleşecek olay hangisidir?
a) Protein sentezi         c)mRNA sentezi
b)Hücre solunumu       d)Hücre bölünmesi   e)Enzim sentezi        

24.)Bir DNA molekülündeki nükleotitlerin %30 u sitozindir.Adenin sayısı ise 7200 dür.Buna göre DNA nın iki ipliği arasındaki
üçlü hidrojen bağı sayısı kaçtır?
 
a)46.800
b)32.400 
c)10.800
d)14.400
e)25.200
 
25.)DNA molekülü ile ilgili olarak
I.En fazla 4 çeşit nükleotit içerir.
II.Pürin ve pirimidin bazları birbirine eşittir.
III.DNA nın birinci ipliğindeki nükleotit sayısı kadar ,ikinci iplikte deoksiriboz bulunur.
Özelliklerinden hangisi yada hangileri doğrudur?
a)Yalnız I
b)Yalnız III
c) I ve II
d) II ve III
e) I,II ve III
 
26.)Işıklı evrede üretilen ATP molekülleri karanlık devre reaksiyonlarında ,aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesinde tüketilir?
 
a) Suyu iyonlaştırmak
b)Karbondioksiti difüzyon ile almak
c)Glikoz sentezlemek
d)Enzim sentezlemek
e)Protein sentezlemek
 
27.)Kapalı tohumlu bitkilerde fotosentez olayının ışıklı ve ışıksız devre reaksiyonlarının ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
 
a)Sıcaklığa duyarlı olmaları
b)Kloroplastın granalarında gerçekleşmesi
c)ATP üretmeleri
d)Oksijen üretmeleri
e)Karbondioksit üretmeleri
 
28.)Etil alkol fermantasyonunda prüvattan sonra gerçekleşen ilk olay aşağıdakilerden hangisidir?
 
a)ATP üretimi
b)Etil alkol oluşması
c)Asetaldehit indirgenmesi
d)Karbondioksit oluşması
e)Asetaldehit yükseltgenmesi
 
29) I.Aminoasitlerin birbirine bağlanması.
       II.DNA nın kendini eşlemesi
       III.Kodonun uygun bir antikodonla birleşmesi
       IV.DNA dan mRNA sentezlenmesi
       V.Polipeptitlerin oluşması
Protein sentezi için aşağıdakilerden hangileri hangi sıraya göre gerçekleşir?
 
a) II-IV-III-I-V
b) IV-III-I-II-V
c) II-IV-V-III
d) III-IV-V-II   
e) IV-III-I-V
 
30.) 200 aminoasitlik bir polipeptit zincirine kalıplıkeden bir mRNA molekülünde en az kaç nükleotit bulunmalıdır?
 
a) 100
b) 200
c) 400
d) 600
e) 1200

 
Facebook beğen
 
Reklam
 
 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=