HAZIRLIK-2 (10.SINIF)
BİYOLOJİ DERSİ II. DÖNEM I. YAZILI SORULARIDIR
 
  1. Panspermia görüşü nedir? Bu görüş hangi soruların cevabını verememektedir?
  2. Lamarck’ın evrim ile ilgili görüşleri nelerdir?
  3. Stanley Miller deneyini kısaca anlatınız. Bu deneyin yanılgıları nelerdir?
  4. Refleks nedir? Hangi tür canlılarda görülür? Örnek vererek açıklayınız.
  5. “Abiyogenez” görüşü nedir? Örnekle açıklayınız.                                                                       
  6.     I.Tropizma     II.Nasti      III.Taksi                                          
  7. Aşağıdaki şekilde gösterilen bitki davranışı yukarıdakilerden hangisi ya da hangilerine örnektir? Nedenini açıklayın.                   
  1. “Soğuk bölgelerde yaşayan hayvanlarda kulaklar, sıcak bölgelerde yaşayanlara göre daha küçüktür.” Bunun nedeni ne olabilir? Hangi kural ile açıklanır? 
  2. Eşeysiz üreme çeşitleri nelerdir? Sadece isimlerini yazınız.

1-)Aşağıda verilen kavramların tanımını yapınız.(30puan)
·         Gonozom:
 
·         Konjugasyon:
 
·         Sitokinez:
 
·         Spermatogenez:
 
·         Sinapsis:
 
·         Tetrat:
 
 
2-)Hücrenin bölünme sebeplerinden bir tanesini yazınız.(5puan)
 
 
 
 
3-)Hücre bölünmelerinde mayoz ve mitoz bölünme arasındaki farklardan 4 tanesini yazınız.(20puan)
A)……………………………………………………
B)…………………………………………………..
C)…………………………………………………..
D)………………………………………………….
 
4-) Aşağıdaki canlıların üreme şekillerini eşleştiriniz.(12P)
 
1. Çilekte sürünücü gövdeden yeni çilek bitkisinin
oluşumu.
2. Kavak ağacının dalının koparılarak dikilmesi
3. Bakterilerin eşeysiz üremesi.
4. Kraliçe arının döllenmemiş yumurtasının
gelişmesi sonucu erkek arının oluşumu.
 
Ureme şekli                             1……….
A. İkiye bölünme
B. Çelikle üreme                      2………
C. Partenogenez.                      3……….
D. Vejetatif üreme.                  4……….
 
5-)Eşeyli üreme çeşitlerinden 2 tanesini yazınız. (8puan)
A)…………………………………………………
B)………………………………………………….
 
6-Misafirliğe gittiğimiz bir evde beğendiğimiz çiçekten bir dal alıp su içerisinde bir süre beklettikten sonra saksıya yerleştirerek büyümesini sağlayabiliriz. Bu şekilde yeni bir bitki üretme hangi üreme şeklidir?(5P)


A.Aşağıdaki sorulardaki boşlukları uygun şekilde tamamlayınız. ( her soru 2 puandır)
1. Bir hücrelilerde aktif hareket için bulunan yapılar, amipte …………………, paramesyumda ………………………, öglenada ……………………… bulunur.
2. Kemiklerde boyuna uzamayı sağlayan yapı …………………………………… tır.Kaynakwh webhatti.com:
3.Kaslarla nöroların yaptığı bağlantı noktasına ……………… ……… …………… denir.
4.Kaslar kasılırken enerji ihtiyacını karşılamak için ATPden sonra …………………… …………… kullanılır.
5.Otsu bitkilerde dikliği ve destekliği ………………… ve ………………….. sağlar. 6. Sindirim için gereken enerji …………den değil …………… ………… karşılanır.
7. Ağızdan anüse doğru gidildikçe …………………… sindirim azalırken …………………… sindirim artar.
8. İnce bağırsaktan salgılanan ve karaciğerden safra sıvısı salgılanmasını uyaran hormon ……………………….dir.
9.Pepsinojeni aktifleştiren mide özsuyunda bulunan ……………dir.
10.Safra sıvısı …………………….. mekanik sindirimini yapar.
11.………….. + Su —Pepsin———> Aminoasit + Pepton
12.Onikiparmak bağırsağına; karaciğer ve pankreas salgıları ……………kabarcığı denen yerden boşaltılır
13.Karbonhidrat + Su —Amilaz———> ………………….
14-……………..: Sindirim sisteminin en geniş kısmını oluşturur. Mide dinlenme durumunda J harfini andırır. Ortalama 1,5 litre kadar hacmi vardır.Kaynakwh webhatti.com:
15-…………………..Karın boşluğunda midenin sağ üst kısmında bulunur. En büyük organımızdır.

B.Aşağıdaki soruları altında verilen boşluklara cevaplandırınız. ( Her soru 10 puandır)
1) Tropizma nedir? Çeşitleri hakkında bilgi veriniz.
2) Dış iskelet ve iç iskeleti karşılaştırarak yazınız.

3) Karaciğerin görevlerinden 5 tanesini yazınız.
4) Karbonhidratların kimyasal sindirimini (kullanılan enzimler,salgılanan bezler ve reaksiyonlar) yazınız


A) Aşağıda Verilen Bilgileri Doğru (D) veya Yanlış (Y) Olarak İşaretleyiniz. ( Her Soru 2 Puan)
(   ) 1-Evrimi destekleyen en önemli kanıtlar ekoloji        biliminden gelmiştir.
(   ) 2-Abiyogenez görüşünü ortaya atan bilim adamı      Aristodur.
(   ) 3-Biyogenez görüşü, ilk canlının dünya dışındaki bir gezegenden geldiğini ortaya atmıştır.
(   ) 4-Lamarck ve Darwin abiyogenez görüşünü çürüten bilim  adamlarıdır.
(   ) 5-Arılarda partenogenez sonucu oluşan bireylerin    cinsiyeti erkektir.
(   ) 6-Bir çiçeğin en dışında yeşil renkli çanak yapraklar            bulunur.
(   ) 7-Eşeyli üreme, mitoz bölünme ve döllenme olaylarına         dayalıdır.
(   ) 8-Meyve, döllenmeden sonra ovaryumun (yumurtalık)         gelişmesi sonucu oluşan bir yapıdır.
(   ) 9-Üreme canlının yaşaması için gerekli bir olaydır.
(   )10-Heterogami, şekil ve büyüklük yönünden birbirine benzeyen gametlerin birleşmesiyle gerçekleşen üremedir.
B) Aşağıda Verilen Cümlelerdeki Boşluklara Uygun Sözcükler Yerleştiriniz. ( Her Soru 3 Puan)
1-İki bakterinin birbirine bağlanarak aralarında DNA değişimi yapmalarına ……….……… denir.     
2-Hem dişi hem erkek üreme hücresi oluşturabilen canlılara …………..………. canlılar denir.
3-Şekil olarak tıpatıp birbirine benzeyen gametlerle yapılan         eşeyli üremeye …………….. denir.
4-Bira mayasında …………….eşeysiz üreme şekli görülür.
5-Aynı bitki üzerinde erkek ve dişi çiçekler bulunduran  bitkilere …. ……….bitkiler denir.
6-Sadece dişi organın gelişmesiyle oluşan meyvelere …………….. meyveler denir.
7-Çiçekli bitkiler …………… ve ………………tohumlu bitkiler olarak iki grupta incelenir.
8-Pasteurun ortaya attığı görüş ….……….…. görüşüdür.
9-Canlıların oluşumundan günümüze kadar geçirmiş oldukları değişimlerin tümüne ………...…denir.
10-Evrime bir kanıt olarak homolog ya da körelmiş organları sunan bilim dalı…………….…dir.
C) Aşağıdaki Soruları Cevaplayınız. ( Her Soru 3 Puan)
1) Biyokimya, evrimi hangi kanıtlarla destekler.
 
2) Eşeysiz üreme şekillerinden üç tanesinin ismini yazınız.
 
 
3) Tam çiçeğin kısımlarını dıştan içe doğru yazınız .
  
 
4) Embriyonun kısımlarının ismini yazınız.
 
 
5) Kapalı tohumlu bitkilerde kaç döllenme görülür? Formülle gösteriniz.
 
 
6) Tozlaşma nedir?
 
 
 
7) Eşeyli üremede üreme hücreleri oluşurken hangi hücre bölünmesi görülür?
 
 
8) Çiçekli bitkilerde yumurta hücresi oluşurken hangi hücre bölünmeleri kaç kez görülür?
 
 
9) Evrimle ilgili çalışmalar yapan iki önemli bilim adamının isimlerlini yazınız.
 
10) Eşeyli üreme özelliklerinden 3 tanesini yazınız.
 
D)Aşağıdaki Sorularda Doğru Seçeneği İşaretleyiniz.(2 P)
1)Millerin deneyi aşağıdaki görüşlerden hangisini destekler?
A) Heterotrof görüşü      B) Biyogenez      C) Yaratılış   
D) Ototrof       E) Abiyogenez
2)Aşağıdakilerden hangisi sadece gerçek meyve oluşumuna   katılır?  
A) çiçek sapı        B) taç yapraklar    C) çanak yapraklar  
D) erkek organ     E) yumurtalık
3)Toprak solucanlarının şiddetli bir yağış sırasında topraktan oluştuğunu söyleyen bir kişi aşağıdaki görüşlerden hangisini savunmaktadır?
A) Abiyogenez görüşü       B) Panspermia görüşü  
C) Otorof görüşü D) Heterotrof görüşü E) Biyogenez görüşü
4) Aşağıdakilerden hangisi eşeysiz üreme çeşitlerinden değildir?
A) Tomurcuklanma      B) Bölünme        C) İzogami    
D) Yumruyla üreme    E) Sürünücü gövdeyle üreme
5. Aşağıdaki canlılardan hangisinde bölünmeyle üremeye rastlanmaz?
A) Bakteri               B) Amip                 C) Kurbağa  
D)Kamçılı hayvan(öglena) E)Terliksi hayvan paramesyum)
6. Memeli ve kuşlarınsıcak bölgelerde daha küçük, soğuk bölgelerde daha büyük vücutlu olmasıyla ilgili,  
 I. Vücut büyüdükçe yüzey/hacim oranı küçülür.
 II. Isı kaybını azaltır.
 III.Hareket kolaylığı sağlar.
 İfadelerinden hangileri doğrudur?        
A)Yalnız I    B)Yalnız II   C)Yalnız III   D) I ve II E) II-III
7) I.İzogami        II. Oogami      III: Anizogami
Yukarıda verilen eşeyli üreme şekillerinden hangilerinde dişi gametler hareketlidir?
A)Yalnız I    B)Yalnız II     C) I-II    D) I –III     E) II-III
8) Aşağıda verilen canlıların hangilerinde hem konjugasyonla hem de bölünmeyle üreme gözlenir?
A) Bakteri-Amip             B)Bakteri -Paramesyum     
C) Paramesyum-Amip    D) IParamesyum-Plazmodyum     E) Plazmodyum-Amip
9) Aşağıdakilerden hangisi bir tohumun yapısında bulunmaz?
A) Tohum kabuğu B) Embriyo   C) Endosperm 
D) Yumurta           E) Çenek
10)Aşağıdaki bitkilerin hangisinde meyve yapısına rastlanmaz?
A) Çam      B) Elma    C) Mısır     D) Gül       E) Fasulye

1.Hipotez ne anlama gelir?İyi bir Hipotezin özelliği nelerdir?
2. Sitoloji ve Histoloj bilim dallarının uğraş alanını açıklayınız.
3.Kommensalizm ve mutualizmi örnek canlılar vererek açıklayınız.
4.Hem hetetrof hem ototrof olan bitki türü nasıl beslenir?En çok nerelerde yaşar?Açıklayınız.
5.Karbon döngüsünü şekil çizerek açıklayınız.
6.Denitrifikasyon ve nitrifikasyon olaylarını açıklayıp hangi döngüde gerçekleştiğini yazınız.
7.Habitat ve komünite ne anlama gelir?Kısaca örnekle açıklayınız.
8.Günlük döngü ve biyolojik saat ilişkisini açıklayınız.
9.İç güdüsel davranışların bulunduğu canlı gruplarını yazınız.
10.Canlılarda taksi nedir?Kaça ayrılır?Örnek vererek açıklayınız.
1.Panspermia görüşünü açıklayınız.
2.Hetetrof görüşünü açıklayıp;Miller'in deneyini şekil çizerek açıklayınız.
3.Bergmann 'ın evrim hakkındaki kuralını örnek vererek açıklayınız.
4.Lamarck'a göre evrim nasıl olmuştur.Örnek vererek açıklayınız.
5.Darwin'in evrim ile ilgili görüşlerini örneklerle açıklayınız.
6.Cope Kuralını örnek vererek açıklayınız.
7.A.Weismann'ın evrim görüşkeri hakkkında bilgi veriniz.Evrim deneyini nasıl gerçekleştirmiştir?
8.Aristo'nun abiyogenez görüşünü destekleyen deneyini açıklayınız.
A) Aşağıdaki boş bırakılan yerleri doldurunuz.
1- Canlıların cansız maddelerden meydana geldiğini savunan hipoteze ……………………..  hipotezi denir.
2- Stanley Miller’in deneyine göre; İlkel atmosfer şartlarında ………………….. gazının bulunmaması gerekir.
3- …………………………….. göre kullanılan organlar gelişir, kullanılmayan organlar küçülür hatta yok olur.
4- ………………………….... kuralına göre “Soğuk iklimde yaşayan memeli ve kuşların üyeleri, vücut çıkıntıları sıcak iklimde yaşayan akrabalarına göre daha küçüktür.”
5- Polenlerin herhangi bir vasıta ile dişicik tepesine taşınmasına …………………………. Denir.
 
B) Aşağıdaki tanımların baş tarafına doğru ise “D”, yanlış ise “Y” harfi yazınız.
.... 1- Konjugasyonla üreme canlılarda çeşitliliğe yol açmaz.
…… 2- Bitkilerde vejetatif üreme ile kalıtsal yapısı farklı bitkiler oluşur.
…… 3- Çiceklerde dişi organ stigma, sitilus ve teka adı verilen üç kısımdan meydana gelir.
…… 4- Balıklarda görülen yavru bakımı sayesinde üreme şansı artırılır.
…… 5- LTH (Lüteotropik hormon) dişilerde doğumdan sonra süt salgılanmasını sağlar.
 
C) Aşağıdaki soruları cevaplayın
1- Aşağıdakilerden hangisi canlıların kendiliğinden değil ancak kendilerine benzer canlılardan oluşabileceğini açıklar?
A) abiyogenez     B) biyogenez     C) panspermia     D) otorof      E) heterotrof
2- Embriyonun, çimlenene kadar ve çimlenme sırasında besin gereksinimini karşılayan dokuya ne ad verilir?
A) tohum      B) testa       C) embriyo    D) endosperm     E) hiçbiri
3- Canlılarda erkek ve dişi üreme organının aynı canlıda bulunmasına ne ad verilir?
A) heterogami   B) izogami    C) hermafroditizm   D) çift eşeylilik   E) anizogami
4- Adaptasyon bir türün yaşama ve üreme şansını artıran kalıtsal özelliklerin toplamıdır. Aşağıdakilerden hangisi bir adptasyon örneği değildir?
A) Bukalemunun bulunduğu zeminin rengini alması.
B) Sirke sineği yumurtalarının 25 C’de yetiştirilince kıvrık kanatlı, 16 C’de yetiştirilince düz kanatlı olması.
C) Kaktüslerin yapraklarının diken şeklinde olması.
D) Bazı yengeçlerin düşmanlarını aldatmak için bacaklarını bırakması.
E) Böceklerin ve kurbağaların larva evresi geçirerek ergin hale gelmeleri.
5- Aşağıdakilerden hangisi eşeyli üremeye örnek olamaz?
A) ulotriks’te görülen izogami
B) oedogonium’da görülen heterogami
C) memelilerde görüle oogami
D) bakterilerde ikiye bölünme
E) arılarda partenogenez üreme.
 
D) Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1- Balıklar neden bir defada çok sayıda yumurta bırakmak zorundadırlar.
2- Eşeysiz üreme çeşitlerinin (sadece) isimlerini yazınız.
3- Arılardaki partenogenetik üremeyi kısaca yazınız.
4- İç döllenmenin, dış döllenmeye göre ne gibi üstünlükleri vardır?
5- Bakteriler uygun şartlarda her 20 dakikada bir bölünerek çoğalır. Buna rağmen doğada sayıları dengededir. Bunun nedenini açıklayınız.

 
Facebook beğen
 
Reklam
 
 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=