HAZIRLIK-2 (9.SINIF)
A.)Aşağıda verilen metabolik olaylardan hangileri yapım hangileri yıkım olayıdır.? ( 12 PUAN)
Uygun boşlukların içerisine ( X) işareti koyunuz.
 
                                      
                                          Yapım          Yıkım
     Fotosentez                                         
    
     Oksijenli solunum                              
   
     Oksijensiz solunum                           
    
     Protein sentezi                                    
   
     Nişasta sentezi                                            
 
      Sindirim
 
                                                 
B.) DOĞRU-YANLIŞ TARZI SORULAR
( 18 PUAN)
   Doğru olanların yanına D , yanlış olanların yanına Y harfi yazınız.
 
a)Bütün canlılar oksijenli solunum yapar. (……..)
b)1 molekül gliserol 2 molekül yağ asidi ile birleşirse
    1 molekül nötral yağ oluşur. (…………)
c) Karbonhidratlar arasında ester bağı bulunur (…..)
ç)Glikojen hayvansal kökenli bir
    polisakkarittir (…………)
d)Karbon atomları ile Hidrojen atomları arasında çift bağ bulunan yağ aitlerine
doymuş   yağ asidi denir. (……..)
e)Mineraller canlıların vücudunda enerji verici ve düzenleyici olarak görev yapar. (………..)
f) pH >7 ise ortam baziktir. (……….)
g) Glikoz ve fruktoz birbirinin izomeri olan bileşiklerdir. (……….)
h) 4 molekül maltoz oluşturmak için 3 tane glikozit bağı kullanmak gerekir. (………….)
 
 
C.)BOŞLUK TAMAMLAMA TARZI SORULAR
(30 PUAN)
a)Canlıların ortak özellikleri şunlardır:
    ………………………    , …………………. ,
    ………………………    , …………………. ,
    ………………………    , …………………. ,
    ……………………….

b)Canlıların yapısında bulunan inorganik bileşikler şunlardır:
 …………………..    , …………………….. ,
 …………………..   ,   …………………….. ,
 ………………….
 
c)Canlıların yapısında bulunan organik bileşikler şunlardır:
……………………   , ………………………. ,
…………………… ,    ……………………..   ,
……………………. ,   ……………………..   ,
……………………..
 
d) Ortamın asit-baz dengesine ………………… denir.
 
e) 5 karbonlu monosakkaritler şunlardır:
    …………..….……… ve ……………………..
 
f) 6 karbonlu monosakkaritler şunlardır:
 ……………………   , ……………………
ve ……………………
 
g) Canlıların yapısında bulunan disakkaritler şunlardır:
…………………..   , …………………….   ve
……………………
 
h) Bitkilerde depo maddesi polisakkarit
………….…………
     Hayvanlarda depo maddesi polisakkarit …………………….
     Bitkilerde yapı maddesi polisakkarit
……………………..
      Ameliyat ipliklerinin yapısını oluşturan polisakkarit ………………………..
 
 
Ç .)KISA CEVAPLI KLASİK SORULAR
 (40 PUAN)
 
1) Oksijenli solunum reaksiyonunu yazınız
 
 
 
 
2.) Dehidrasyon nedir? Örnek veriniz
 
 
 
 
3.)Hidroliz nedir? Örnek veriniz?
 
 
 
 
4.) Sakkaroz oluşum reaksiyonunu yazınız?


8.) Trigliserit ( Nötral yağ) oluşumunun reaksiyonunu yazınız?
 
 
 
 
9.)Enerji verimliliğine göre çoktan aza doğru karbonhidrat , yağ ,
protein leri sıralayınız?
 
 
 
 
10.) Suyun görevlerinden 3 tanesini yazınız?

 
A.)Aşağıda verilen bilgileri doğru(D) veya yanlış(Y) olarak işaretleyiniz.(20P.)
 
1.(…..)Bütün canlılar oksijenli solunum yaparlar.
2.(…..) DNA da organik baz olarak timin yerine urasil bulunur.
3.(…..) Laktik asit organik asitlere örnek olarak verilebilir.
4.(…..)Mineraller vücutta enerji verici olarak kullanılan inorganik bileşiklerdir.
5.(…..)Glikojen en fazla karaciğer ve kaslarda depo edilir.
6.)(….)Yağların enerji verimliliğinin çok olmasının sebebi karbon sayılarının fazla olmasındandır.
7.(…..)Aminoasitlerin farklı olmasının sebebi NH2 (amino) grubundan kaynaklanır.
8.(…..)B vitamini eksikliğinde göz dokularında bozulmalar ve gece körlüğü görülür.
9.(…..)RNA hücre bölünmesinden sorumludur.
10.(…..)Bir koenzim birden fazla apoenzim ile birleşebilir.
 
B.)Aşağıda verilen tanımlamalardaki boşlukları uygun şekilde doldurunuz.(30P.)
 
1.) Glikoz+......................-à Sükroz +..................... oluşur.
2.)Aminoasitler ...............................,.......   
 ...........................ve......................................... olmak üzere 3 kısımdan oluşurlar.
3.)300 molekül maltozun oluşumunda .............molekül glikoz kullanılır,.....................molekül su açığa çıkar.
4.)150 aminoasit birleşirse arada ...........tane peptit bağı oluşur,..............molekül su açığa çıkar.
5.)C vitamini eksikliğinde diş etlerinde   ..............................denilen kanama  hastalığı görülür.
6.)Enzimlerde ........................kısmı enzimin hangi maddeye etki edeceğini belirler......................... ve
......................... kısımları asıl işi yapan kısımlardır.
 
C.)Aşağıda verilen test sorularını cevaplandırınız. (30P.)
1.)Aşağıdakilerden hangisi suyun görevlerin değildir?
    a)Madde taşınımı    b)Vücut ısısını düzenleme   c)Enerji vericidir.   d)Boşaltımda görev yapar.
    e)Çözücü ve düzenleyicidir.
2.)Vitaminlerle ilgili hangileri doğrudur?
    I.Sindirilmezler II.Enerji vermezler   III.Yapıya katılırlar.    IV.Düzenleyicidirler.
a)1 ve II   b)1 ve III    c)1,II ve III      d)1,II ve IV       e)Yalnız IV
 
3.) A Canlılarda hangisi enerji verici olarak kullanılırlar?
    a)Vitaminler    b)Mineraller    c)Glikoz    d)Sodyum    e)Su
 
4.)Aşağıdakilerden hangisi canlıların ortak özelliklerinden biri değildir?
    a)Enerji üretimi   b)Solunum c)Büyüme   d)Hücresel yapı    e)Pasif hareket
 
 
5.)Aşağıdakilerden hangisi hidroliz edilemez?
   a)Vitamin   b)Glikojen   c)Selüloz   d)Nişasta   e)Yağ
 
6.)Aşağıdakilerden hangisi monosakkarit değildir?
    a)Glikoz    b)Fruktoz   c)Laktoz   d)Galaktoz   e)Deoksiriboz
 
D.)Aşağıda verilen soruları cevaplandırınız.(20P.)
1.) 30 G ,50 S bulunan bir DNA molekülünde toplam kaç tane zayıf hidrojen bağı bulunur.
2.)Enzimlerin çalışmasına etki eden faktörlerden 5 tanesinin ismini yazını?
3.)Doymamış yağ asidi nedir.Örnek veriniz?
4.)RNA çeşitleri nelerdir?İsimlerini yazıp ,görevlerini kısaca açıklayınız?
5.)Enzim miktarı –reaksiyon hızı      ve     substrat   miktarı -reaksiyon hızı   arasındaki ilişkiyi grafik çizerek açıklayınız?
SORULAR
 
1.)Canlıların ortak özelliklerinden 5  tanesini yazınız?
2.)Canlıların yapısında bulunan organik bileşikler nelerdir, isimlerini yazınız?
3.)Dehidrasyon , hidroliz terimlerini tanımlayınız?
4.) Polisakkarit çeşitlerine 4 tane örnek veriniz?
5.) a) 5 karbonlu monosakkaritlere örnek veriniz?
    b) 6 karbonlu monosakkaritlere örnek veriniz?
6.)Yağların genel özelliklerinden 3 tanesini yazınız?
7.) Doymuş yağ asidi nedir? Doymuş yağlara örnek veriniz?
8.)Margarinler nasıl oluşur?
9.) a)Lipit çeşitleri nelerdir, isimlerini yazınız ?
     b) Nötral yağ oluşum sentezi –reaksiyonunu yazınız?
10.)Glikozitik bağ , ester bağı , pH , asit , disakkarit   terimlerini tanımlayınız?
 

SORULAR
 
1.)Vitaminlerin genel özelliklerinden 5 tanesini yazınız?
2.) Vitaminler nasıl gruplandırılır, çeşitleri nelerdir, açıklayınız?
3.)Enzimlerin çalışmasına etki eden faktörler nelerdir, 5 tanesini yazınız?
4.)Enzimlerin çalışmasına sıcaklık nasıl etki eder, grafik de çizerek kısaca açıklayınız?
5.)Enzim nedir, tanımlayınız?
6.) Enzimlerin genel özelliklerinden 5 tanesini maddeler halinde açıklayınız?
7.)Bir aminoasit hangi kısımlardan oluşur ,isimlerini yazınız?
8.)Koenzim , kofaktör , apoenzim , pH , temel aminoasit terimlerini tanımlayınız?
9.) A vitamini eksikliğinde ………………………… hastalığı görülür.
     B vitamini eksikliğinde ………………………… hastalığı görülür. 
     C vitamini eksikliğinde ………………………… hastalığı görülür. 
     D vitamini eksikliğinde ………………………… hastalığı görülür. 
     E vitamini eksikliğinde ………………………… hastalığı görülür. 
     K vitamini eksikliğinde ………………………… hastalığı görülür. 
     Yağ asitinin karbon zincirinde çift bağ varsa buna ……………………….yağ asiti denir.
     İnsan vücudunda iyot eksikliğinde …………………… hastalığı görülür.
     Küçük moleküllerin büyük molekülleri oluştururken açığa su çıkardığı tepkimelere
     …………………………………. denir.
     Aminoasitler arasında ………………….. bağı bulunur.

A.)BOŞLUK DOLDURMA SORULARI
1.)Çekirdek ve zarlı organelleri olmayan hücrelere
    …………………………… denir.
    Örnek: ……………..
 
2.)Çekirdek ve zarlı organelleri olan hücrelere
    ……………………….. denir.
     Örnek:……………..
 
3.)Hücre zarının özellikleri:
    a)…………………………………..
    b)………………………………….
    c)………………………………….
    d)…………………………………
 
4.)Hücre zarının görevleri:
a)…………………………………………
b)…………………………………………
c)………………………………………….
 
5.)Hücre zarının seçici-geçirgen olması onun
………………….. olduğunu gösterir.
 
6.)Hücre zarının lipt tabakası ……………………..
   yapıdadır.
 
7.)Hücre zarı üzerinde bulunan glikoproteinlerin görevi;
…………………………………………………………
 
8.)…………………… ve …………………. organelleri
hayvansal hücrelerde bulunurken bitkisel hücrelerde
bulunmaz.
 
9.)Hücrenin çöplüğü:………………………..…………...organeli
    Fotosentez ile besin üretimi=……………………….organeli
    Hücre bölünmesi=…………………………………..organeli
    Oksijenli solunum ile enerji üretimi=……………….organeli
    Protein sentezi=……………………………………..organeli
    Salgı maddelerinin üretim ve paketlenmesi=………………….
    Hücre içi taşıma=……………………………….…….organeli
 
10.)Otoliz=……………………………………………………..
 ……………………………………………………………denir.
 
11.)Sindirilemeyen artıkların oluşturduğu ……………………..
denilen pigment yaşlılarda lekelerin oluşumuna neden olur.
 
12.)Plastitler; …………………………..   , ……………………
ve ………………………………..olmak üzere 3 çeşittir.
 
13.)Hücre zarından geçebilecek maddelere örnek olarak;
…………………….. , …………………… ve ………………
verilebilir.,
 
14.)Bir maddenin çok yoğun ortamdan az yoğun ortama doğru hareketine …………………………denir.Bu olayda
……………………… ve …………………. kullanılmaz.
 
15.)Suda çözünmüş maddelerin yarı geçirgen zardan difüzyonuna ………………………….. denir.
 
16.)Suyun çok olduğu ortamdan az olduğu ortama hareketine
……………………..denir.

17:Plazmoliz:……………………………………………………
     ……………………………………………………………….
 
18.)Hemoliz:…………………………………………………….
      ………………………………………………………………
 
19.)Bir hayvan hücresi ………………………… bir ortama
konulduğunda su alarak şişer, bu olaya …………………………
denir.Böyle bir durumda   OB ……………… , TB …………….
ve   E.K. ……………………….
 
20.)Hücre zarından geçebilecek kadar küçük moleküllerin az yoğun ortamdam çok yoğun ortama enerji harcanarak geçişine
…………………………………denir.
 
21.)Fagositoz:………………………………………………….
       …………………………………………………………….
 
       Pinositoz:………………………………………………….
        …………………………………………………………….
        Ekzositoz:…………………………………………………
        …………………………………………………………….
 
22.)Bir DNA molekülünde toplam nükleotit sayısı 80 dir.
Bu DNA molekülünde 20 tane A nükleotit bulunmaktadır.
Buna göre;
a)G nükleotit sayısı:……….
b)T nükleotit sayısı:……….
c)Deoksiriboz şekeri sayısı……
d)Riboz şekeri sayısı:……….
e)Fosfat sayısı:…………
f)Toplam zayıf H bağı sayısı:………
g)Dehidrasyon sentezi sonucu açığa çıkan su molekülü sayısı:…………
 
23.)RNA çeşitleri ……………………. , ……………………..
 ve …………………………..olmak üzere 3 çeşittir.
 
24.)Enzimlerin aktivitesini azaltan maddelere………………….
denir.
 
25.)Enzimlerin çalışmasına etki eden faktörlerden bazıları:
……………………..   , …………………. ve …………………
 
26.)Enzimlerin protein kısmına……………………..
       vitamin kısmına ……………………..
       mineral kısmına ……………………. denir.
 
27.)D vitamini eksikliğinde…………………………..hastalığı
      E vitamini eksikliğinde …………………….
      A vitamini eksikliğinde……………………..
      C vitamini eksikliğinde……………………..
       K vitamini eksikliğinde……………………..görülür.
 
28.)Proteinlerin yapıtaşlarına ……………………….denir.
 
 
B)TEST TARZI SORULAR (30 PUAN)
 
1.)Bir hayvan hücresinde protein sentezi sonucunda aşağıdaki maddelerden hangisi artar?
a)ATP b)tRNA c)Aminoasit   d)mRNA   e)Su
 
2.)Aşağıdaki yapılardan hangisi protein yapılı değildir?
a)Hemoglobin b)Enzim c)Kolesterol d)Antikor e)İnsülin
 
3.)Bir DNA molekülünde toplam nükleotit sayısı 1600 dür.
200 tanesi Adenin olduğuna göre kaç tanesi sitozindir?
a)500   b)600   c)700   d)800   e)1200

4.)Bir hücrenin bir molekülü pasif taşımayla (difüzyon) hücre içine alamamasının nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?
a)Hücrede ATP miktarının az olması
b)Hücrede ilgili enzimin bulunmaması
c)Molekülün hücre içinde yoğunluğunun az olması
d)Molekülün suda çözünebilir olması
e)Molekül yapısının büyük olması
 
5.)I.Protein
    II.Glikolipit
    III.Glikojen
    IV.Fosfolipid
     V.Selüloz
Hücre zarının yapısında yukarıdaki moleküllerden hangileri bulunu?
a)I-II   b)I-II-III c)I-II-IV   d)I-II-III-IV   e)I-II-III-V
 
6.)Aşağıdakilerden hangisi turgor basıncı yüksek olan bir bitki hücresinin turgor basıncını azaltmasını sağlar?
a)Hücrenin izotonik bir ortama konması
b)Hücrenin stoplazmadaki çözünmüş maddeleri dış ortama atması
c)Hücrenin hipotonik bir ortama konması
d)Hücrenin osmotik basıncı yüksek bir ortama konması
e)Hücrenin ATP kullanarak suyu içine alması
 
7.)Canlılarda hangisi enerji verici olarak kullanılırlar?
    a)Vitaminler   
    b)Mineraller   
    c)Glikoz   
    d)Sodyum   
    e)Su
 
8.)Aşağıdakilerden hangisi canlıların ortak özelliklerinden biri değildir?
     a)Enerji üretimi  
     b)Solunum 
     c)Büyüme  
     d)Hücresel yapı   
     e)Pasif hareket
 
9.)Aşağıdakilerden hangisi hidroliz edilemez?
   a)Vitamin  
   b)Glikojen  
   c)Selüloz  
   d)Nişasta  
   e)Yağ
 
10.)Aşağıdakilerden hangisi monosakkarit değildir?
    a)Glikoz   
    b)Fruktoz  
    c)Laktoz  
    d)Galaktoz  
    e)Deoksiriboz

A.)TEST SORULARI  (60 PUAN)
1.) Canlıların bilimsel olarak adlandırılmasında kullanılan yönteme göre,
I.Capra domesticus
II.Felis domesticus
III.Canis lupus
IV.Felis leo olarak adlandırılan canlıların cins ve tür adlarına bakarak hangilerinin birbirleriyle diğerlerinden daha yakın akraba olduğu düşünülebilir?
a) I-II   b)I-III   c)II-III   d)II-IV    e)III-IV
 
2.)-Vücudu kıllarla kaplı olan
     -Yavrularını emziren
     -Olgunlaşmış alyuvarları çekirdeksiz olan hayvanların tümünün toplandığı sınıflandırma basamağı aşağıdakilerden hangisidir?
a)Tür    b)Cins    c)Familya   d)Takım   e)Sınıf
 
3.)Omurgalılar hangi özellikleriyle omurgasızlardan kesin olarak ayrılırlar?
a)Bilateral simetrik olmaları
b)Kılcal damarların olması
c)İç döllenme yapmaları
d)İskelete sahip olmaları
e)Sinir şeritlerinin sırt tarafta olmaları
 
4.)Hayvan türlerinde embriyonun ilk oluşum evrelerinde aşağıdaki sınıflandırma basamaklarından hangisinin özellikleri ilk olarak ortaya çıkar?
a)Cins b)Aile c)Takım d)Sınıf e)Şube
 
5.)Aşağıdakilerden hangisi sadece memelilere özgüdür?
a)Kaslı bir diyaframa sahip olması
b)Kalbin dört gözlü olması
c)Kapalı kan dolaşımına sahip olması
d)Akciğerler ile solunum yapması
e)İskeletinde kemik dokunun bulunması
 
6.)Amipte hangi hareket organeli vardır?
a)Kamçı   b)Sil   c)Miyonema d)Yalancı ayak e)Hiçbiri
 
7.)Aşağıdaki canlı gruplarının hangisinde ortak özelliklerin daha fazla olması beklenir?
a)Bir sınıfta toplanan canlılarda
b)Bir takımda toplanan canlılarda  
c)Bir familyada toplanan canlılarda
d)Bir cinste toplanan canlılarda
e)Bir türde toplanan canlılarda
 
8.) Canlıların sınıflandırılmasında SINIF-TAKIM birimleri arasındaki bağlantıya benzer bağlantı FAMİLYA ile aşağıdakilerden hangisi arasında vardır?
a)Şube   b)Sınıf   c)Cins d)Tür   e)Alem
 
9.)Tatlı sularda yaşayan öglenadaki kontraktil kofulların temel görevi aşağıdakilerden hangisidir?
a)Karbondioksitin dışarı atılmasını sağlama
b)Fazla suyun dışarı atılmasını sağlama
c)Canlının suda hareket etmesini sağlama
d)Madensel maddelerin alınmasını sağlama
e)Sindirimin gerçekleşmesini sağlama
 
10.)Aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi yanlıştır?
a)Ribozom-Protein sentezi
b)Mitokondri-Enerji üretimi
c)Sentrozom-Hücre bölünmesi
d)Lizozom-Fotosentez
e)Golgi cisimciği-Salgı üretimi

11.)Aşağıdakilerden hangisi bitkisel ve hayvansal hücrelerde ortak olarak bulunur?
a)Mitokondri 
b)Plastit 
c)Hücre duvarı
d)Sentrozom
e)Lizozom
 
12.)Bitki hücresinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
a)Golgi aygıtı
b)Mitokondri
c)Sentrozom
d)Lökoplast
e)Kromoplast
 
13.)Hücre çekirdeğinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
a)Koful
b)Çekirdekçik
c)Kromatin iplik
d)Çekirdek zarı
e)Çekirdek sıvısı
 
14.)Hücrede mitokondri sayısı neye bağlıdır?
a)Bitki veya hayvan hücresi oluşuna
b)Hücrenin protein ihtiyacına
c)Hücrenin büyüklüğüne
d)Hücrenin kalıtımına
e)Hücrenin enerji ihtiyacına
 
15.)Aşağıdakilerden hangisi hücre zarının en önemli özelliğidir?
a)Çok ince oluşu
b)Protein içermesi
c)Seçici-geçirgen olması
d)Lipit içermesi
e)Suyu geçirebilmesi
 
16.)Aşağıdakilerden hangisi omurgalıdır?
a)Midye b)Yengeç c)Salyangoz d)Kaplumbağa    e)İstakoz
 
17.)Aşağıdakilerden hangisi mantarların özelliklerinden değildir?
a)Tamamı üreticidir.
b)Çok hücrelidirler.
c)Saprofit olabilirler
d)Gerçek kökleri yoktur.
e)Glikojen depo edebilirler.
 
18.)Aşağıda verilen isimlerden hangisi ikili adlandırma ile adlandırılır?
a)Gülgiller
b)Omurgasızlar
c)Mantarlar
d)Kara çam
e)İğne yapraklılar
 
19.)Bilimsel sınıflandırmada aşağıdaki kategorilerin hangisinde bulunan canlılar,çiftleştiklerinde verimli döller oluşturabilirler?
a)Alem b)Sınıf c)Takım d)Tür e)Aile
 
20.)Mantarlar aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olsaydı bitkiler alemine dahil edilebilirdi?
a)Eşey ana hücrelerini mayoz bölünmesi sonucu eşey hücreleri oluşturma
b)Fotosentez yapma
c)Yerdeğiştirme
d)Spor oluşturmadan üreme
e)Kompleks organik bileşikleri sindirememe

B.)BOŞLUK DOLDURMA TARZI SORULAR
 
1.)Kökenleri farklı görevleri aynı organlara ……………………………………………………..denir.
2.)Sistematik birimler; Tür-……….………-Aile-…………..……….-Sınıf-……………………..-Alem şeklinde sıralanır.
3.)Solunumlarına göre bakteriler; …………………………………………………………..   , ………………………………………………………
ve……………………………………………………
…………………………………………………………..olmak üzere üç çeşittir.
4.)Amipte ………………………….    , öglenada …………………………….. ve paramesyumda …………………………… ,hareketi
sağlayan yapılardır.
5.)Cıvık mantarlar; ……………………………………………………
…………………………………………………………..ve
…………………………………………………
……………………………………………………
…………………………………özellikleriyle
gerçek mantarlardan ayrılırlar.
6.)Çift çenekli bitkilerde enine büyümeyi ve yaş halkalarının oluşumunu sağlayan……………………………….tabakası bulunur.
7.)Vücut sıcaklıkları değişken   olan canlılara ………………………………………………canlı denir.
8.)Kurbağalar larva döneminde ………………………………..solunumu,ergin dönemde ………………………………..solunumu yapar.
9.)Kuşlarda kalp …………………odacıklı olup ,kirli ve temiz kan birbirine ………………………………. ,bu yüzden………………………………….…. canlılardır.
10.) Memelilerde ………………. döllenme ve ………………………gelişme görülür.
11.)Memeliler 3 grupta incelenir; ……………………….…….…..memeliler ,……………………………..memeliler ve ………………………..…..memeliler.
12.)Kapalı dolaşım sistemine sahip tek omurgasız canlı grupları …………………………………………………………….dır.
13.)Hayvanlar dünyasının ilk merkezi sinir sistemine omurgasızlardan …………………………………………………de rastlanmıştır.
14.)Damarlı tohumlu bitkiler; ……………………………………………………………ve………………………………………………………….
olmak üzere iki grupta incelenir.
15.)Solucanlar; ……………………………………….. , ……………………………………….. ve ……………………………………. solucanlar
olarak üç gruba ayrılır.
16.)Hücrede ……………………………….………………organeli maddelerin taşınmasında görev yapar.
17.)Hücrenin hipertonik ortamda büzülmesi olayına ………………………………………denir.
18.)Hücre zarından geçemeyecak kadar büyük katı moleküllerin hücre içine alınmasına………………………………………denir.
19.)Suyun difüzyonuna ………………………………………….denir.
 
 
20.)Aşağıda isimleri verilen omugasız ve omurgalı hayvan gruplarının hangi sınıflara ait olduklarını karşısına yazınız?
      Denizanasıà ……………………………………
      Denizkestanesià………………………………….
      Fareà…………………………………………………
      Kertenkeleà………………………………………….
      Güvercinà…………………………………………….

TİREBOLU ANADOLU LİSESİ
2009-2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9.SINIFLAR   SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ
II.DÖNEM I.YAZILI   SORULARI
          
 1.)1.metil alkol(metanol)
      2.etil alkol(etanol)
      3.butil alkol(bütanol)
Alkollü içkilerin yapımında kullanılan ve bağımlılık yapan alkol çeşidi yukarıdakilerden hangisidir?
a)yalnız 1 b)yalnız 2 c)yalnız 3 d)1- 2 e)2-3
 
 2.)Önceden birkaç kez alınmış bir maddenin daha
     sonra alınmaması durumunda kullanılması için     kuvvetli bir istek duyulması olayı aşağıdakiler-
 den hangisidir?
      
 a)bağımlılık b)yoksunluk c)pasif içicilik           
 d)tutkunluk   e)direnç artımı 
 
     
3.)Aşağıdaki sayılardan hangisi,insanları sigara
          Kullanmaya yönelten etkenlerden sayılmaz?
          a)Sigara reklamları
          b)Örnek alınan kişilerin sigara kullanması
          c)Büyüklerin taklit edilmesi
          d)Fiziksel gücü artırdığına inanılması
          e)Arkadaş grubuna kabul edilme beklentisi
4.) 1.burun
     2.gırtlak
     3.atardamar
 Sigara alışkanlığı,yukarıdaki organlardan hangi-
 si ya da hangilerini ilk aşamada doğrudan etki-
 ler?
 a)1-2  b)2-3  c)1-3  d)yalnız 1  e)yalnız 2
 
   
5)Alkol içilerek ısınılacağı sanılır.Oysa alkol,içil-
 dikten kısa bir süre sonra üşümeye neden olur.
Bunun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
       a)Vücudun ısı üretimini yavaşlatması
       b)Metabolizma hızını artırması
       c)Derideki damarları genişletmesi
       d)Karaciğerin çalışmasını yavaşlatması
       e)Kan basıncını artırması
 
   6)Sürekli alkol kullanan bir insanda aşağıdakilerden  hangisi görülmez?
      a)Çift görme b)Ağır işitme c)Dengeyi yitirme
      d)Besinlerden fazlaca tat alma
      e)Yüksek sesle konuşma
7)Alkol kullanımının insanda yarattığı etkiler için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
     a)Suç işleme eğilimini artırır
     b)Kaza yapma olasılığını artırır
    c)Akıl hastalıklarına yol açar
    d)Aile yaşamını bozar
    e)Toplumsal ilişkileri artırır
 
8)1.Karaciğerin yağlanması ve sertleşmesi
   2.Vücutta depolanan vitaminlerin tükenmesi
   3.Kanda alyuvar sayısının artması
   4.Sinirlerin iltihaplanması
   5.Böbreklerin aşırı çalışması
   Yukarıdakilerden hangileri,insanın aşırı alkol kul-
   lanmasıyla ortaya çıkan sağlık sorunlarıdır?
   a)1,3,5 b)2,3,4 c)1,2,4,5 d)1,3,4,5 e)2,3,4,5
 
9)Aşağıdaki özelliklerden hangisinin,gençlerde
   madde bağımlılığına neden olma olasılığı vardır?
   a)Kendine ve yaptıklarına güveni olması
   b)Sorumluluktan kaçmaması
   c)Başarısızlıkları karşısında direnme gücü olması
   d)Elindeki olanaklarla yetinmesi
e)Günlük yaşamda karşılaştığı zorlukları yenme gücü olmaması
 
10)Sigara alışkanlığı ,alkol ve uyuşturucu madde
     bağımlılığından kurtulmanın öncelikli yolu aşa-
     ğıdakilerden hangisidir?
     a)Bağımlılıktan kurtulmaya karar vermek
     b)Kullanılan maddeyi giderek azaltmak
     c)Bağımlılık yapan maddeyi değiştirmek
     d)Spor yapmak
     e)Maddenin dozunu artırarak tiksinti yaratmak
    
11.) Aşağıdaki canlılardan hangisi vektör sayılmaz?
a)Hamam böceği   b)Kene c)Kedi   d)Fare   e)Bit
 
12.) Aşağıdakilerden hangisi ruh sağlığını etkileyen çevresel faktörlerden biri değildir?
a)Aile durumu 
b)Ekonomik durum
c)Sosyal durum
d)Mesleki durum 
e)Kültürel durum
 
13.) İnsanda kalıcı dişler ortalama kaç yaşına geldiğinde çıkmaya başlar?
a)2-3     b)4-5     c)6-7     d)12-13     e)18-20

14.) Aşağıdakilerden hangisi büyüme ve gelişmede etkili yapısal faktörlerdendir?
a)Radyasyon 
b)Kanserojen maddeler 
c)Besin yetersizliği 
d)Bulaşıcı hastalık 
e)Hormon fazlalığı
 
15.) Aşağıdakilerden hangisi sağlığa etki eden biyolojik etkenlerdendir?
a)Radyasyon 
b)Su  
c)Atıklar  
d)Mikroorganizmalar  
e)Ses ve gürültü
 
16.)Aşağıdakilerden hangisi hastalıkların bedensel etkenlerindendir?
a)Psikolojik b)Kimyasal c)Kültürel d)Hormonal e)Temel madde eksikliği
                                                                                     
17.)Vücudunda hastalık etkeni bulunduran fakat hastalık görülmeyen insanlara ne ad verilir?
a)Enfeksiyon b)Konak c)Parazit d)Endemik e)Taşıyıcı
 
18.)Aşağıdakilerden hangisi kitle halinde ölümlere yol açan bulaşıcı hastalıklardandır?
a)Koch basili b)Çocuk felci c)Tenya d)Kuş gribi e)Soğuk  algınlığı
                                                                                      
19.)Aşağıdakilerden hangisi Türkiye de görülen endemik hastalıklardan birisi değildir?
a)Kuduz b)Hemofili c)Tifo   d)Menenjit 
e)Viral   hepatit
 
20.)Aşağıdakilerden hangisi 5 yaş altı çocuklarda yaygın olarak görülen çocukluk hastalıklarından biri değildir?
a)Kuduz   b)İshal c)Suçiçeği d)Kızıl e) Boğmaca
 
21.)Aşağıdakilerden hangisi büyüme kavramıyla ilgilidir?
a)Hücrelerin yağlanması
b)Hücre sayısının artması
c)Vücut suyunun azalması
d)Kemik kırıkları
e)Saç dökülmesi
22.) Hangisi okul çağı döneminin genel özelliklerinden değildir?
a)Çevre tarafından beğenilme hissi vardır.
b)Cinsel merak duygusu çok fazladır.
c)Çocuğun büyüme hızı yavaşlar
d)Karşı cinsi küçük görür.
e)Gruplarda zayıf olanlar ezilir.
23.) Aşağıdakilerden hangisi biyolojik çevre kapsamına girmez?
a) Mikroorganizmalar
b) Yağlar
c) Bitkiler
d) Hayvanlar
e) Vektörler
 
24.) Diş taşlarını oluşturan nedenler nelerdir?
a)Fazla protein alınması
b)Karbonhidratlı besinler
c)Besin artıkları ve bakteriler
d)Diş etlerinin kanaması
e)Kabuklu yiyeceklerin yenilmesi 
 
25.) Alkol bağımlılarında sık görülen siroz hastalığı hangi organın işlevini yitirmesine neden olur?
a)Akciğer
b)Mide 
c)Pankreas
d)Beyin
e)Karaciğer

A.)BOŞLUK DOLDURMA TARZI SORULAR(50PUAN)
(HER BOŞLUĞUN DOĞRU CEVABI   1 PUANDIR.)
 
1.)Canlıların vücudunda üretilemeyip dış ortamdan hazır olarak alınan bileşiklere………İNORGANİK BİLEŞİK……………………………
denir.
 
2.)Oksijenli solunumda;
C6H1206 +……OKSİJEN ………. àCO2…………. + H20
oluşur.
 
3.)Ortamın asit baz dengesine………PH…………….denir,7 den düşükse ortam …………ASİDİK ………..7den büyükse ortam ……BAZİK………….. olur.
 
4.)Asitlerle bazların birleşmesi sonucunda ………TUZLAR………….oluşur.
 
5.)Mineraller …………ENZİM…………….yapısına katılarak düzenleyici görev yaparlar.
 
6.)……DEMİR…………….minerali eksikliğinde anemi(kansızlık),
……İYOT…………………..minerali eksikliğinde guatr,………A VİTAMİNİ…………….. eksikliğinde gece körlüğü,……D VİTAMİNİ……………….eksikliğinde raşitizm,……E VİTAMİNİ………………eksikliğinde kısırlık,                                  
……B VİTAMİNİ……………..eksikliğinde beriberi hastalığı görülür.
 
7.)Büyük organik moleküller ……HİDROLİZ………………..reaksiyonları ile yapıtaşlarına ayrılırlar.Küçük moleküllerin büyük molekülleri oluşturuken açığa su çıkardığı reaksiyonlara ……DEHİDRASYON…………………….sentezi denir.
 
8.)Hücre yapısında bulunan glikoproteinlerin görevi…………HÜCXRELERİN BİRBİRİNİ TANIMASINI VE SAVUNMADA…GÖREV YAPAR.
 
9.)5C lu monosakkaritler …………RİBOZ………………     ve              …………DEOKSİRİBOZ…………………… dur.
 
10.)Glikoz+…GLİKOZ……. à Maltoz + ……SU……….
       Glikoz+…FRUKTOZ……. àSakkaroz(Sükroz) + Su
       Glikoz +    Galaktoz       à……LAKTOZ……. +  Su
 
11.)Canlıların yapısındaki polisakkaritlere örnek olarak,
NİŞASTA…………….     ,   …GLİKOJEN……………   ,
……SELÜLOZ ……….     , ……KİTİN…… verilebilir.

12.) 20 molekül maltoz oluşturmak için …40………molekül glikoz gereklidir ve ……20……………tane glikozitik bağ kurulmalıdır.
 
13.)9 molekül nötral yağ oluşturabilmek için ……9………..molekül gliserol ve ……27……..molekül yağ asidi gerekir.
 
14.)Doymamış yağ asitlerinin yapay ortamlarda hidrojenle doyurulması sonucunda ………MARGARİN…………oluşur.
 
15.)Aminoasitlerin farklı olmasının sebebi ……………RADİKAL……..gruplarının farklı olmasındandır.
 
16.)Proteinlerin farklı olmasının sebebi ……AMİNOASİTLERİN SAYISI,SIRASI,ÇEŞİDİ VE DİZİLİŞERİNİN FARKLI OLMASIDIR.…
 
17.)Karbonhidratlar arasında …GLİKOZİTİK………….bağı,yağ molekülleri arasında ……ESTE…………bağı,aminoasitler arasında………PEPTİD………….bağı bulunur.
 
18.)Proteinlerin hücre içindeki en temel görevi ………………YAPICI ONARICI………………olmasıdır.
 
19.)Canlı vücudunda A vitamini …KARACİĞERDE………………………..
B ve K vitamini……BAĞIRSAKLARDA………………..
D vitamini ………DERİDE…………………sentezlenebilir.
 
20.)Enzimlerin protein kısımına …APOENZİM………………….,
Vitamin kısmına …………KOENZİ……………
Mineral kısmına ………KOFAKT………denir.
 
21.)Enzimlerin en iyi çalışabildiği sıcaklığa …OPTİMUM SICAKLIK………….denir.
 
22.)Enzimler düşük sıcaklıklarda …………İNAKTİF…..olduğu için besinlerimizi buzdolabında saklarız.
 
23.)Enzimlerin çalışabilmesi için ortamda en az ……%15………….oranında su bulunmalıdır.
 
24.)Enzimlerin aktivitesini azaltan  maddelere ………İNHİBİTÖR…………………..madde denir.
 
25.)Enzimlerin etki ettiği maddelere ……SUBSTRAT………………. denir   ve aralarında …ANAHTAR KİLİT……………ilişkisi vardır.

B.)KLASİK SORULAR
 
1.)Canlıların ortak özelliklerinden 5 tanesini yazınız?
 
GENETİK MATERYAL(DNA-RNA),HÜCRE,UYARILARA TEPKİ VERME,HAREKET,ENERJİ,SOLUNUM,BOŞALTIM,
ADAPTASYON,METABOLİZMA,DOLAŞIM,
SİNDİRİM
(HER DOĞRU ÖZELLİK 1 PUANDIR.)
 
 
2.)Canlıların yapısında bulunan organik bileşikler nelerdir?
KARBONHİDRAT,YAĞ,PROTEİN,VİTAMİN,ENZİM,
NÜKLEİK ASİT,ATP
(HER DOĞRU CEVAP 1PUAN)
 
3.)Enerji verimliliği,sindirim kolaylığı ve vücuttaki kullanım sırasına göre organik bileşikleri sıralayınız?
ENERJİ VERİMLİLİĞİ,YAĞ>PROTEİN>KARBONHİDRAT
(2PUAN)
SİNDİRİM KOLAYLIĞI;KARBONHİDRAT>PROTEİN>YAĞ
(2PUAN)
KULLANIM SIRASI;KARBONHİDRAT>PROTEİN YAĞ
(1PUAN)
 
4.)Suyun canlı vücudundaki görevlerinden 5 tanesini yazınız?
  1. Çok iyi bir çözücü maddedir.Hücrelerdeki kimyasal reaksiyonların gerçekleşmesini sağlar.
  2. Hücrelerdeki büyük moleküllerin küçük moleküllere dönüşümünü sağlar.
  3. Su pek çok canlının vücudunda taşıyıcı molekül olarak görev yapar.
  4. Vücutta oluşan bir çok zararlı artığın seyreltilmesini ve atılmasını sağlar.
  5. Vücut ısısının düzenlenmesinde etkilidir.
  6. Hücre solunumu ve sindirimi sulu ortamlarda gerçekleşir.
  7. Vücut yüzeyine yayılan su ısıyı emdiği için vücudu soğutur.
  8. Suyun havayla teması yüzeyden olur.Dolayısıyla donma yüzeyden başlar.Yüzeyde suyun donmasıyla oluşan buzun yoğunluğu ,sıvı haldeki suyun yoğunluğundan daha küçüktür.
  9. Bu nedenle yüzeyde oluşan buz parçaları suyun dibine çökmez ve böylece tuzlu ve tatlı sularda yaşayan canlılar oluşan buz tabakasının altında yaşamını sürdürür.
(5 ÖZELLİKTEN HER DOĞRU CEVAP 1 PUAN)
 
5.)Doymuş yağlar nasıl oluşur,doymuş yağlara örnek veriniz?
 
C atomları H atomları tarafından tamamen dorurulmuş olan yani bütün bağları tekli olan yağ asitlerine doymuş yağ asidi denir.Doymuş yağ asidi içeren yağlara doymuş yağ denir.Katıdırlar,Ör:Kuyruk yağı,tere yağı ,iç yağı
 
6.)Bir aminoasit hangi kısımlardan oluşur,isimlerini yazınız?
 
Radikal(Değişken grup) ,amino grubu,karboksil grubu

.)Vitaminleri hangi özelliklerine göre gruplandırılır,bu gruplandırmayı yapınız?
Yağda yada suda çözünmelerine göre
Yağda çözünen vitaminler A,D,E,K
Suda çözünen vitaminler B ve C vitaminleri
 
 
 
8.)Enzimlerin çalışmasına etki eden faktörler nelerdir,isimlerini yazınız?
SICAKLIK,PH,ENZİM KONSANTRASYONU,SUBSTRAT KONSANTRASYONU,ENZİM YÜZEYİ,SUBSTRAT YÜZEYİ,SU,KİMYASAL MADDELER
 
 
9.)Substrat yüzeyi ve sıcaklık enzim çalışmasını nasıl etkiler,grafikle açıklayınız?

10.)Dehidrasyon ,hidroliz,aktivasyon enerjisi,temel yağ asidi,skorbüt nedir,tanımlayınız?
 
Dehidrasyon:Küçük moleküllerin büyük molekülleri oluştururken açığa su çıkardığı tepkimelere denir.
Hiroliz:Büyük moleküllerin su ile yapıtaslarına ayrıldığı tepkimelere denir.
Aktivasyon enerjisi:Bir tepkimenin baslaması için gerekli olan en düşük enerji miktarına denir.
Temel yağ asidi:Canlı vbücudunda üretilemeyip dışarıdan hazır olarak alınan yağ asitlerine denir.
Skorbüt:C vitamini eksikliğine bağlı diş etlerinde meydana gelen kanamalara denir

A.) BOŞLUK DOLDURMA TARZI SORULAR
 
1.) Volvox kolonisi …………………………………özelliği ile gelişmiş yapılı hücrelere benzer fakat ………………………oluşturamazlar.
2.)Bilinen en uzun hücre …………………………………hücresi , en büyük hücre ise …………………………………………………
3.)Hücre zarının ………………………………………olması onun canlı olduğunu gösterir.
4.) Hücre zarının özellikleri: …………………………………     ,   ………………………….…………. , …………….…………..…………….    ve …………………………………………..dir.
5.) Hücre zarında bulunan organik maddeler çoktan aza doğru …………………………………….>……………………..….…………>……………………………………şeklindedir.
6.)Hücre zarı üzerinde bulunan ……………………………………….molekülleri hücrelerin birbirini tanımasını ve hücre savunmasını sağlarlar.
7.)Madde yoğunluğunun az olduğu ortama …………..………………..ortam , fazla olduğu ortama ………………………………..ortam, dengede olduğu ortama ………………………………..ortam denir.Hipotonik ortama konan madde ……………………… alıp ………………......   , …………………basıncı artar ,   …………………………….azalır, ………………………………………azalır.
8.)Suyun çok yoğun ortamdan az yoğun ortama doğru geçişine ……………………………………denir.
9.)Taşıyıcı protein moleküllerinin kullanıldığı difüzyona …………………………………………………………………
…..denir.
10.)ATP nin üretildiği reaksiyonlar: ………………………………...…………… ve ……………………………………………reaksiyonları
11.)ATP nin tüketildiği reaksiyonlar: …………………......................   , …………………………………. ve ……………………………………..,    gibi reaksiyonlardır.
12.)Hücre içerisindeki suyun hücre zarı ya da çeperine yaptığı basınca ………………………………………………………….denir.
13.)Bir DNA molekülünde ……………………… ve ………………………… nükleotitleri ne kadar fazla ise o DNA molekülü o kadar sağlamdır.
14.)Enzimlerin ……………………………..kısmı hangi maddeye etki edeceğini belirler,……………………….. ve …………………………
kısımları ise asıl parçalamayı gerçekleştirir.
15.)Enzimlerin çalışmasına etki eden faktörlere örnek olarak …………………………………….   ,   ,………………………………………….. ve    ……………………………………………verilebilir.
16.) Karbonhidratlar arasında ……………………………………bağı , aminoasitler arasında ……………………………….bağı ,
gliserol ve yağ asitleri arasında ……………………………………..bağı bulunur.
 
 
B.)KLASİK SORULAR  
1.)a) Hücre nedir?Hangi kısımlardan oluşur?
    b) Hücre teorisini açıklayınız?
 
2.)a)Hücre zarının görevleri nelerdir?
     b)Hücre zarından ,hangi özelliklerine göre maddeler daha kolay ,ya da daha zor geçer? 5 tanesini yazınız?
 
3.)a) DNA ve RNA arasındaki farklardan 5 tanesini yazınız?
    b) RNA çeşitleri nelerdir?İsimlerini ve görevlerini kısaca yazınız?
 
4.)a) Prokaryotik ve ökaryotik hücre nedir?Tanımlayınız.
    b) ATP’nin yapıtaşları nelerdir?İsimlerini yazınız?
 
5.)Bir DNA molekülünde 40 adenin 60 guanin nükleotit bulunmaktadır.Buna göre
    a)Bu DNA molekülünde kaç tane sitozin ,kaç tane timin nükleotit bulunur?
    b)Bu DNA molekülünün bir zincirinde toplam kaç nükleotit bulunur?
    c)Bu DNA molekülünde kaç tane fosfat , kaç tane deoksiriboz şekeri bulunur?
    d)Bu DNA molekülünde toplam kaç tane zayıf H bağı bulunur?
    e)Bu DNA molekülünün oluşumu sırasında kaç molekül su açığa çıkar?
 
6.) Replikasyon , fosforilasyon ,akıcı-mozaik zar modeli ,difüzyon ,diyaliz terimlerini tanımlayınız?
   
CEVAP ANAHTARI:
BOŞLUK DOLDURMA TARZI SORULARIN CEVAPLARI (HER DOĞRU BOŞLUK 1 PUAN,TOPLAM 40 PUAN)
1.) İŞBÖLÜMÜ – DOKU         2.)SİNİR- DEVEKUŞU YUMURTASI    3.)SEÇİCİ GEÇİRGEN  
4.)CANLI ,SAYDAM,ESNEK ,SEÇİCİ GEÇİRGEN
5.) PROTEİN>YAĞ>KARBONHİDRAT
6.)GLİKOPROTEİNLER
7.)HİPOTONİK-HİPERTONİK-İZOTONİK- SU –ŞİŞER –TB ARTAR ,OB AZALIR –EK AZALIR.
8.)OSMOZ
9.)KOLAYLAŞTIRILMIŞ DİFÜZYON   10.) OKSİJENSİZ (FERMANTASYON) VE OKSİJENLİ SOLUNUM
11.) AKTİVASYON ENERJİSİ,AKTİF TAŞIMA ,BİYOSENTEZ,SİNİRSEL İLETİM ,KAS KASILMASI VB.
12.)TURGOR BASINCI
13.)GUANİN VE SİTOZİN
14.)APOENZİM –KOENZİM VE KOFAKTÖR
15.)SICAKLIK ,PH ,ENZİM MİKTARI ,SUBSTRAT MİKTARI ,SUBSTRAT YÜZEYİ ,SU ,KİMYASAL MADDELER VB.
16.)GLİKOZİTİK BAĞ – PEPTİT BAĞI – ESTER BAĞI
 
 
 
 
 
KLASİK SORULARIN CEVAPLARI
 
1.) a) Hücre:Canlının canlılık özelliklerini gösteren en küçük yapıtaşına denir. 3 kısımdan oluşur: Hücre zarı ,stoplazma ve organeller , çekirdek (5p)
      b)Hücre Teorisi : Bütün canlılar hücrelerden oluşurà Hücreler bağımsız oldukları halde aralarında işbölümü gösterir
         àHücreler bölünerek çoğalırlar.      (5p)
 
2.) a) Hücreyi mekanik etkilere karşı korur.
         Hücreyi dağılmaya karşı korur.
         Hücreye esneklik sağlar.
         Hücrede madde alışverişini kontrol eder.     (5p)
     b)Hücre zarından;
        Küçük moleküller büyük moleküllere göre , nötr maddeler iyonlara göre , - iytonlar + iyonlara göre   ,yağda çözünen maddeler yağda çözünemeyen maddelere göre   , yağı çözen maddeler yağı çözemeyen maddelere göre daha kolay geçer. (5p)
 
3.) a) DNA çift zincirli ,RNA tek zincirli       DNA nın özel bazı T ,RNA nın özel bazı U ,DNA kendini eşler RNA eşlemez
         DNA kalıtım yöneticisi RNA protein sentezi ,DNA sarmal RNA düz zincirli ,DNA da A=T ,G=S eşitliği RNA da yok   (5p)
        
     b)mRNA:DNA daki mesajları (kodları) RNA ya taşır
        tRNA:Stoplazmadaki aminoasitleri ribozoma taşır.
        rRNA:Proteinlerle beraber ribozomun yapısını oluşturur.
 
4.) a) Prokaryotik hücre:Çekirdek ve zarlı organelleri olmayan basit yapılı hücrelere denir.
          Ökaryotik hücre:Çekirdek ve zarlı organelleri bulunan gelişmiş yapılı hücrelere denir.     (5p)
 
     b) Adenin organik bazı   +    5C lu riboz şekeri   +   3 tane fosfat (fosforik asit)                       (5p)
 
5.)    a)   40 T     60 S          (2p)
        b)    200                         (2p)
        c) 200 deoksiriboz şekeri    200 fosfat     (2p)
        d) 40*2=80       60*3=180    Toplam H bağı sayısı :260   (2p)
        e)3n-2=3*200-2=598       (2p)
                                                           
6.)Replikasyon : DNA nın kendini eşlemesine denir.   (2p)
 
    Fosforilasyon: ATP sentezlenmesine denir.     (2p)
 
    Akıcı-mozaik zar modeli: Hücre zarı yağ denizinde yüzen proteinlerden oluşmaktadır.   (2p)
 
    Difüzyon:Çok yoğun ortamdan az yoğun ortama doğru hücre zarı üzerinden maddelerin geçişine denir.Enerji harcanmaz,enzim kullanılmaz.Bu yol ile hücre zarından geçebilecek kadar küçük moleküller geçer.   (2p)
 
   Diyaliz:Yarı geçirgen bir zar üzerinden maddelerin geçişine denir.Örnek olarak böbrek hastalıklarında kullanılan diyaliz makineleri ile hücrelerde su bir hücre zarı oluşturulup kandaki üre temizlenir.   (2p)

1.) Kapalı tohumlu bitkiler; ………………………………………………………..ve …………………………………………………………olmak üzere 2 gruba ayrılır.
2.)Cıvık mantarlar ………………………………………………………
………………….       ve ……………………………………………………….
İçin gerçek mantarlardan ayrılırlar.
3.)Mantarlarda ………………………….adı verilen yapılar toprağa tutunmayı sağlardan , paramesyumda …………………………….denilen yapılar savunmada görev yaparlar.
4.) …………………..…………bakterilerin sindirim sistemleri gelişmemiştir.
5.) Bakteriler eşeysiz üreme çeşitlerinden …………………………………….. ,eşeyli üreme çeşitlerinden…………………………………..
ile ürerler.
6.)Embriyonik gelişim sırasında önce …………………………….özellikleri ortaya çıkarken en son ………………………………özellikleri
ortaya çıkar.
7.)Türlerin ikili adlandırılmasında baştaki isim …………………………..   ,ikinci isim ise ………………………………………………………………
………………………………………………………………
……………………………….
8.) 2n=20 kromozomlu bir canlının üreme hücresinde …………………..tane otozom , ……….……………….tane gonozom bulunur.
9.)Hücre zarından geçemeyecek kadar büyük moleküller …………………………………yolu ile dışarı atılırlar.
10.)Hücre zarı üzerinde bulunan …………………………………………ler   hücrelerin birbirini tanımasında reseptör olarak görev yapar.
11.) Bir nükleotidin yapısında ………………………………………………………….   , ……………………………………………………….
ve …………………………………………………………………olmak üzere 3 temel grup vardır.
12.)DNA ‘nın kendini eşlemesi …………………………………………………………. tek bir zincirinden ayrılması …………………………………………………………anlamına gelir.
13.)Biyolojik reaksiyonların yüksek sıcaklıklarda gerçekleşememesinin temel sebebi; ……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………..
14.) C vitamini eksikliğinde ………………………………   , B vitamini eksikliğinde ……………………………………………….., A vitamini
eksikliğinde ……………………………………………hastalığı oluşur.
15.)Yağ asidi zincirinde çift bağ varsa böyle yağ asitlerine ……………………………..…………………………………….denir.
16.) ……………………………….ve ……………………………………… disakkaritleri bitkisel kökenli , ……………………………………ise
Hayvansal kökenli disakkaritlerdir.
17.) Zarları parçalandığında hücre içeriğinin parçalanmasına neden olan organel à…………………………………………………..
       Asidik ve bazik tepkimelerin birbirini etkilemeden gerçekleşmesini sağlayan organelà ………………………………………..
       Süt bezi,ter bezi ve salgı yapan hücrelerde daha fazla bulunan organelà ………………………………………………………….
       Hücrede oksijenli solunumla enerji üretimi sağlayan organelà…………………………………………………
……………………..
       Fotosentezle ışık enerjisinden besin üretimini sağlayan organelà………………………………………………
……………………
       Protein ve enzimlerin sentezlendiği organel à………………………………………………….
       Hayvansal hücrelerde iğ ipliklerinin oluşumunu sağlayan organelà……………………………………
       Bitkilerde çiçek ve meyve rengini veren organelà……………………………………
       Bitkilerde glikozun nişasta şeklinde depo edildiği organel à…………………………………..
       Canlılarda beslenmede,sindirimde,boşaltımda,depolamada görev yapan organelà……………………

B.)KLASİK SORULAR  
1.) a) RNA çeşitlerini yazıp ,görevlerini açıklayınız?
     b) ATP ‘nin yapıtaşları nelerdir? ATP enerjisi hangi hayatsal faaliyetlerde kullanılır,örnek veriniz
 
2.) a)Çekirdek hangi kısımlardan oluşur,isimlerini yazınız?
     b)Bitki hücresi ve hayvan hücresi arasındaki farklardan 4 tanesini yazınız?
 
3.) a)Difüzyonu etkileyen faktörlerden 5 tanesini yazınız?
     b)Bir hücre hipertonik ortama konulduğunda hücrede ne gibi değişiklikler görülür? O.B. ,T.B. ,E.K.   nasıl değişir?
 
4.) a)Arkelerin bakterilerden farkını açıklayıp 4 tane örnek veriniz?
      b)Arkeler günümüzde hangi alanlarda kullanılmaktadır,açıklayınız?
 
5.) a)Solunumlarına göre bakteri çeşitleri nelerdir?İsimlerini yazıp açıklayınız?
      b)Protista alemi hangi canlı gruplarından oluşur.İsimlerini yazınız?
 
6.)  a) Homolog organ ,rizoit , lipofuksin ,metagenez ,trikosist   terimlerini tanımlayınız?
      b)Sistematik birimleri türden aleme doğru sırasıyla yazınız?

CEVAP ANAHTARI:
BOŞLUK DOLDURMA TARZI SORULARIN CEVAPLARI (HER DOĞRU BOŞLUK 1 PUAN,TOPLAM 40 PUAN)
1.) İŞBÖLÜMÜ – DOKU         2.)SİNİR- DEVEKUŞU YUMURTASI    3.)SEÇİCİ GEÇİRGEN  
4.)CANLI ,SAYDAM,ESNEK ,SEÇİCİ GEÇİRGEN
5.) PROTEİN>YAĞ>KARBONHİDRAT
6.)GLİKOPROTEİNLER
7.)HİPOTONİK-HİPERTONİK-İZOTONİK- SU –ŞİŞER –TB ARTAR ,OB AZALIR –EK AZALIR.
8.)OSMOZ
9.)KOLAYLAŞTIRILMIŞ DİFÜZYON   10.) OKSİJENSİZ (FERMANTASYON) VE OKSİJENLİ SOLUNUM
11.) AKTİVASYON ENERJİSİ,AKTİF TAŞIMA ,BİYOSENTEZ,SİNİRSEL İLETİM ,KAS KASILMASI VB.
12.)TURGOR BASINCI
13.)GUANİN VE SİTOZİN
14.)APOENZİM –KOENZİM VE KOFAKTÖR
15.)SICAKLIK ,PH ,ENZİM MİKTARI ,SUBSTRAT MİKTARI ,SUBSTRAT YÜZEYİ ,SU ,KİMYASAL MADDELER VB.
16.)GLİKOZİTİK BAĞ – PEPTİT BAĞI – ESTER BAĞI

KLASİK SORULARIN CEVAPLARI  
 
1.) a) Hücre:Canlının canlılık özelliklerini gösteren en küçük yapıtaşına denir. 3 kısımdan oluşur: Hücre zarı ,stoplazma ve organeller , çekirdek (5p)
     b)Hücre Teorisi : Bütün canlılar hücrelerden oluşurà Hücreler bağımsız oldukları halde aralarında işbölümü gösterir
         àHücreler bölünerek çoğalırlar.      (5p)
 
2.) a) Hücreyi mekanik etkilere karşı korur.
         Hücreyi dağılmaya karşı korur.
         Hücreye esneklik sağlar.
         Hücrede madde alışverişini kontrol eder.     (5p)
     b)Hücre zarından;
        Küçük moleküller büyük moleküllere göre , nötr maddeler iyonlara göre , - iytonlar + iyonlara göre   ,yağda çözünen maddeler yağda çözünemeyen maddelere göre   , yağı çözen maddeler yağı çözemeyen maddelere göre daha kolay geçer. (5p)
 
3.) a) DNA çift zincirli ,RNA tek zincirli       DNA nın özel bazı T ,RNA nın özel bazı U ,DNA kendini eşler RNA eşlemez
         DNA kalıtım yöneticisi RNA protein sentezi ,DNA sarmal RNA düz zincirli ,DNA da A=T ,G=S eşitliği RNA da yok   (5p)
        
     b)mRNA:DNA daki mesajları (kodları) RNA ya taşır
        tRNA:Stoplazmadaki aminoasitleri ribozoma taşır.
        rRNA:Proteinlerle beraber ribozomun yapısını oluşturur.
 
4.) a) Prokaryotik hücre:Çekirdek ve zarlı organelleri olmayan basit yapılı hücrelere denir.
          Ökaryotik hücre:Çekirdek ve zarlı organelleri bulunan gelişmiş yapılı hücrelere denir.     (5p)
 
     b) Adenin organik bazı   +    5C lu riboz şekeri   +   3 tane fosfat (fosforik asit)                       (5p)
 
5.)    a)   40 T     60 S          (2p)
        b)    200                         (2p)
        c) 200 deoksiriboz şekeri    200 fosfat     (2p)
        d) 40*2=80       60*3=180    Toplam H bağı sayısı :260   (2p)
        e)3n-2=3*200-2=598       (2p)
                                                           
6.)Replikasyon : DNA nın kendini eşlemesine denir.   (2p)
 
    Fosforilasyon: ATP sentezlenmesine denir.     (2p)
 
    Akıcı-mozaik zar modeli: Hücre zarı yağ denizinde yüzen proteinlerden oluşmaktadır.   (2p)
 
    Difüzyon:Çok yoğun ortamdan az yoğun ortama doğru hücre zarı üzerinden maddelerin geçişine denir.Enerji harcanmaz,enzim kullanılmaz.Bu yol ile hücre zarından geçebilecek kadar küçük moleküller geçer.   (2p)
 
   Diyaliz:Yarı geçirgen bir zar üzerinden maddelerin geçişine denir.Örnek olarak böbrek hastalıklarında kullanılan diyaliz makineleri ile hücrelerde su bir hücre zarı oluşturulup kandaki üre temizlenir.   (2p)

A.)TEST SORULARI  
1.) Canlıların bilimsel olarak adlandırılmasında kullanılan yönteme göre,
I.Capra domesticus
II.Felis domesticus
III.Canis lupus
IV.Felis leo olarak adlandırılan canlıların cins ve tür adlarına bakarak hangilerinin birbirleriyle diğerlerinden daha yakın akraba olduğu düşünülebilir?
a) I-II   b)I-III   c)II-III   d)II-IV    e)III-IV
 
2.)-Vücudu kıllarla kaplı olan
     -Yavrularını emziren
     -Olgunlaşmış alyuvarları çekirdeksiz olan hayvanların tümünün toplandığı sınıflandırma basamağı aşağıdakilerden hangisidir?
a)Tür    b)Cins    c)Familya   d)Takım   e)Sınıf
 
3.)Omurgalılar hangi özellikleriyle omurgasızlardan kesin olarak ayrılırlar?
a)Bilateral simetrik olmaları
b)Kılcal damarların olması
c)İç döllenme yapmaları
d)İskelete sahip olmaları
e)Sinir şeritlerinin sırt tarafta olmaları
 
4.)Hayvan türlerinde embriyonun ilk oluşum evrelerinde aşağıdaki sınıflandırma basamaklarından hangisinin özellikleri ilk olarak ortaya çıkar?
a)Cins b)Aile c)Takım d)Sınıf e)Şube
 
5.)Aşağıdakilerden hangisi sadece memelilere özgüdür?
a)Kaslı bir diyaframa sahip olması
b)Kalbin dört gözlü olması
c)Kapalı kan dolaşımına sahip olması
d)Akciğerler ile solunum yapması
e)İskeletinde kemik dokunun bulunması
 
6.)Amipte hangi hareket organeli vardır?
a)Kamçı   b)Sil   c)Miyonema d)Yalancı ayak e)Hiçbiri
 
7.)Aşağıdaki canlı gruplarının hangisinde ortak özelliklerin daha fazla olması beklenir?
a)Bir sınıfta toplanan canlılarda
b)Bir takımda toplanan canlılarda  
c)Bir familyada toplanan canlılarda
d)Bir cinste toplanan canlılarda
e)Bir türde toplanan canlılarda
 
8.) Canlıların sınıflandırılmasında SINIF-TAKIM birimleri arasındaki bağlantıya benzer bağlantı FAMİLYA ile aşağıdakilerden hangisi arasında vardır?
a)Şube   b)Sınıf   c)Cins d)Tür   e)Alem
 
9.)Tatlı sularda yaşayan öglenadaki kontraktil kofulların temel görevi aşağıdakilerden hangisidir?
a)Karbondioksitin dışarı atılmasını sağlama
b)Fazla suyun dışarı atılmasını sağlama
c)Canlının suda hareket etmesini sağlama
d)Madensel maddelerin alınmasını sağlama
e)Sindirimin gerçekleşmesini sağlama
 
10.)Aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi yanlıştır?
a)Ribozom-Protein sentezi
b)Mitokondri-Enerji üretimi
c)Sentrozom-Hücre bölünmesi
d)Lizozom-Fotosentez
e)Golgi cisimciği-Salgı üretimi

11.)Aşağıdakilerden hangisi bitkisel ve hayvansal hücrelerde ortak olarak bulunur?
a)Mitokondri 
b)Plastit 
c)Hücre duvarı
d)Sentrozom
e)Lizozom
 
12.)Bitki hücresinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
a)Golgi aygıtı
b)Mitokondri
c)Sentrozom
d)Lökoplast
e)Kromoplast
 
13.)Hücre çekirdeğinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
a)Koful
b)Çekirdekçik
c)Kromatin iplik
d)Çekirdek zarı
e)Çekirdek sıvısı
 
14.)Hücrede mitokondri sayısı neye bağlıdır?
a)Bitki veya hayvan hücresi oluşuna
b)Hücrenin protein ihtiyacına
c)Hücrenin büyüklüğüne
d)Hücrenin kalıtımına
e)Hücrenin enerji ihtiyacına
 
15.)Aşağıdakilerden hangisi hücre zarının en önemli özelliğidir?
a)Çok ince oluşu
b)Protein içermesi
c)Seçici-geçirgen olması
d)Lipit içermesi
e)Suyu geçirebilmesi
 
16.)Aşağıdakilerden hangisi omurgalıdır?
a)Midye b)Yengeç c)Salyangoz d)Kaplumbağa    e)İstakoz
 
17.)Aşağıdakilerden hangisi mantarların özelliklerinden değildir?
a)Tamamı üreticidir.
b)Çok hücrelidirler.
c)Saprofit olabilirler
d)Gerçek kökleri yoktur.
e)Glikojen depo edebilirler.
 
18.)Aşağıda verilen isimlerden hangisi ikili adlandırma ile adlandırılır?
a)Gülgiller
b)Omurgasızlar
c)Mantarlar
d)Kara çam
e)İğne yapraklılar
 
19.)Bilimsel sınıflandırmada aşağıdaki kategorilerin hangisinde bulunan canlılar,çiftleştiklerinde verimli döller oluşturabilirler?
a)Alem b)Sınıf c)Takım d)Tür e)Aile
 
20.)Mantarlar aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olsaydı bitkiler alemine dahil edilebilirdi?
a)Eşey ana hücrelerini mayoz bölünmesi sonucu eşey hücreleri oluşturma
b)Fotosentez yapma
c)Yerdeğiştirme
d)Spor oluşturmadan üreme
e)Kompleks organik bileşikleri sindirememe

A:)BOŞLUK DOLDURMA SORULARI
1.)Az yoğun ortamdan çok yoğun ortama doğru maddelerin enerji harcanarak taşınmasına…………………………………denir.
2.)Protista(Bir hücreliler) alemi ……………………………………. , ………………………………. , ……………………………… , ……………………….. ,…………………………… ve……………………..
Olmak üzere 6 gruptan oluşur.
3.)Ortak bir atadan gelen ,benzer özelliklere sahip kendi aralarında kısır olmayan bireyler oluşturan canlı topluluğuna …………………………..denir.
4.)Suyun difüzyonuna …………………………..denir.
5.)Hücrede madde taşınmasını sağlayan organel ……………………………………
    Hücrede salgı maddelerinin üretilmesini sağlayan organel ………………………….
    Hücre içi sindirimden sorumlu organel …………………………………..
    Fotosentezin gerçekleştiği organel ……………………………..
    Hücre bölünmesi sırasında iğ ipliklerinin oluşumunu sağlayan organel………………………………
    Hücrede beslenmede ,sindirimde ve boşaltımda görev yapan organel ………………………………
 
 
 
 
 
B.)KLASİK SORULAR
1.)Hücre nedir,hangi kısımlardan oluşur?
2.)Çekirdek hangi kısımlardan oluşur,isimlerini yazınız?
3.)Hipertonik ortama konan bir hücrede ne gibi değişiklikler görülür,açıklayınız?
4.)Türden aleme doğru sistematik birimleri sıralayınız?
5.)Şekillerine ve solunumlarına göre bakteri çeşitleri nelerdir,isimlerini yazınız?
6.)Bitki hücresi ile hayvan? hücresi arasındaki farklardan 4 tanesini yazınız?
7.)Mitokondri ve ribozomun görevini birer cümleyle açıklayınız

A.) BOŞLUK DOLDURMA TARZI SORULAR (PUAN) 
 
1.) 2n=20 kromozomlu bir canlının üreme hücresinde …………………..tane otozom , ……….……………….tane gonozom bulunur.
2.)Hücre zarından geçemeyecek kadar büyük moleküller …………………………………yolu ile dışarı atılırlar.
3.)Hücre zarı üzerinde bulunan …………………………………………ler   hücrelerin birbirini tanımasında reseptör olarak görev yapar.
4.)DNA ‘nın kendini eşlemesi …………………………………………………………. tek bir zincirinden ayrılması …………………………………………………………anlamına gelir.
5.)  Zarları parçalandığında hücre içeriğinin parçalanmasına neden olan organel à…………………………………………………..
       Asidik ve bazik tepkimelerin birbirini etkilemeden gerçekleşmesini sağlayan organelà ………………………………………..
       Süt bezi,ter bezi ve salgı yapan hücrelerde daha fazla bulunan organelà ………………………………………………………….
       Hücrede oksijenli solunumla enerji üretimi sağlayan organelà………………………………………………
………………………..
       Fotosentezle ışık enerjisinden besin üretimini sağlayan organelà………………………………………………
……………………
       Protein ve enzimlerin sentezlendiği organel à………………………………………………….
       Hayvansal hücrelerde iğ ipliklerinin oluşumunu sağlayan organelà……………………………………
       Bitkilerde çiçek ve meyve rengini veren organelà……………………………………
       Bitkilerde glikozun nişasta şeklinde depo edildiği organel à…………………………………..
       Canlılarda beslenmede,sindirimde,boşaltımda,depolamada görev yapan organelà……………………………………..
       Sentrozomlar 2 tane ………………………..den oluşur.
       ……………………… , bütün hayatsal faaliyetleri ve hücre bölünmesini yöneten kısımdır.
       Hücre zarının ……………………………………………olması canlı olduğunu gösterir.
       Öglena gibi bir hücreli canlılarda ………………………………………… , fazla suyun dışarı atılmasını sağlar.
      
B.)TEST SORULARI
 
1.) Bitki hücrelerinde bulunan kloroplast ve kromoplast plastitlerinin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
     A) ATP üretimi gerçekleştirme
     B) Işık enerjisini kullanma
    C) Nişasta depolama
    D) Bitkiye renk verme
    E) Glikoz üretme
2.) Bir hayvan hücresi aşağıdakilerden hangisiyle bitki hücresinden ayrılır?
     A) Selüloz çeperin varlığıyla
     B) Renk verici plastidlerin bulunmasıyla
    C) Küçük kofulların varlığıyla
    D) Köşeli bir hücre şekline sahip olmasıyla
    E) Hücrelerinde nişasta bulunmasıyla
3.) Lizozomlarda aşağıdakilerin hangisi yüksek oranda bulunur?
     A) Klorofil
     B) DNA az
    C) Ribozomlar
    D) Hormonlar
    E) Enzimler
4.)Aşağıda belirtilen hücresel yapılardan hangisinin karşısındaki olayla ilişkisi yoktur?
    A) Hücre zarı-difüzyon-madde geçişi
    B) Çekirdek-DNA eşlenmesi-kalıtım
   C) Mitokondri-solunum-ATP sentezi
   D) Ribozom-nükleotit sentezi-amino asit taşıma
   E) Kloroplast-fotosentez-glikoz sentezi
5.)Aşağıdakilerden hangisi, mitokondri için doğru değildir?
    A) Kendini eşleyebilir, bölünüp çoğalabilir
    B) Kendine ait DNA, RNA ve ribozomları vardır
   C) Sayısı ve büyüklüğü hücrelere göre değişir
   D) Ökaryot hücrelerde bulunmaz
   E) Enerji tüketen hücrelerde sayıları fazladır 
C.)KLASİK SORULAR  
 
1.) Çekirdek hangi kısımlardan oluşur,isimlerini yazınız?
2.)Bitki hücresi ve hayvan hücresi arasındaki farklardan 4 tanesini yazınız?
3.)Difüzyonu etkileyen faktörlerden 5 tanesini yazınız?
4.)Bir hücre hipertonik ortama konulduğunda hücrede ne gibi değişiklikler görülür? O.B. ,T.B. ,E.K.   nasıl değişir?
5.)Lipofuksin ,deplazmoliz,otoliz ,fagositoz,aktif taşıma,osmoz terimlerini tanımlayınız?

CEVAP ANAHTARI:
BOŞLUK DOLDURMA TARZI SORULARIN CEVAPLARI (HER DOĞRU BOŞLUK 1 PUAN,TOPLAM 40 PUAN)
1.) İŞBÖLÜMÜ – DOKU         2.)SİNİR- DEVEKUŞU YUMURTASI    3.)SEÇİCİ GEÇİRGEN  
4.)CANLI ,SAYDAM,ESNEK ,SEÇİCİ GEÇİRGEN
5.) PROTEİN>YAĞ>KARBONHİDRAT
6.)GLİKOPROTEİNLER
7.)HİPOTONİK-HİPERTONİK-İZOTONİK- SU –ŞİŞER –TB ARTAR ,OB AZALIR –EK AZALIR.
8.)OSMOZ
9.)KOLAYLAŞTIRILMIŞ DİFÜZYON   10.) OKSİJENSİZ (FERMANTASYON) VE OKSİJENLİ SOLUNUM
11.) AKTİVASYON ENERJİSİ,AKTİF TAŞIMA ,BİYOSENTEZ,SİNİRSEL İLETİM ,KAS KASILMASI VB.
12.)TURGOR BASINCI
13.)GUANİN VE SİTOZİN
14.)APOENZİM –KOENZİM VE KOFAKTÖR
15.)SICAKLIK ,PH ,ENZİM MİKTARI ,SUBSTRAT MİKTARI ,SUBSTRAT YÜZEYİ ,SU ,KİMYASAL MADDELER VB.
16.)GLİKOZİTİK BAĞ – PEPTİT BAĞI – ESTER BAĞI
 
 
 
 
 
KLASİK SORULARIN CEVAPLARI  (60 puan) 
 
1.) a) Hücre:Canlının canlılık özelliklerini gösteren en küçük yapıtaşına denir. 3 kısımdan oluşur: Hücre zarı ,stoplazma ve organeller , çekirdek (5p)
      b)Hücre Teorisi : Bütün canlılar hücrelerden oluşurà Hücreler bağımsız oldukları halde aralarında işbölümü gösterir
         àHücreler bölünerek çoğalırlar.      (5p)
 
2.) a) Hücreyi mekanik etkilere karşı korur.
         Hücreyi dağılmaya karşı korur.
         Hücreye esneklik sağlar.
         Hücrede madde alışverişini kontrol eder.     (5p)
     b)Hücre zarından;
        Küçük moleküller büyük moleküllere göre , nötr maddeler iyonlara göre , - iytonlar + iyonlara göre   ,yağda çözünen maddeler yağda çözünemeyen maddelere göre   , yağı çözen maddeler yağı çözemeyen maddelere göre daha kolay geçer. (5p)
 
3.) a) DNA çift zincirli ,RNA tek zincirli       DNA nın özel bazı T ,RNA nın özel bazı U ,DNA kendini eşler RNA eşlemez
         DNA kalıtım yöneticisi RNA protein sentezi ,DNA sarmal RNA düz zincirli ,DNA da A=T ,G=S eşitliği RNA da yok   (5p)
        
     b)mRNA:DNA daki mesajları (kodları) RNA ya taşır
        tRNA:Stoplazmadaki aminoasitleri ribozoma taşır.
        rRNA:Proteinlerle beraber ribozomun yapısını oluşturur.
 
4.) a) Prokaryotik hücre:Çekirdek ve zarlı organelleri olmayan basit yapılı hücrelere denir.
          Ökaryotik hücre:Çekirdek ve zarlı organelleri bulunan gelişmiş yapılı hücrelere denir.     (5p)
 
     b) Adenin organik bazı   +    5C lu riboz şekeri   +   3 tane fosfat (fosforik asit)                       (5p)
 
5.)    a)   40 T     60 S          (2p)
        b)    200                         (2p)
        c) 200 deoksiriboz şekeri    200 fosfat     (2p)
        d) 40*2=80       60*3=180    Toplam H bağı sayısı :260   (2p)
        e)3n-2=3*200-2=598       (2p)
                                                            
6.)Replikasyon : DNA nın kendini eşlemesine denir.   (2p)
 
    Fosforilasyon: ATP sentezlenmesine denir.     (2p)
 
    Akıcı-mozaik zar modeli: Hücre zarı yağ denizinde yüzen proteinlerden oluşmaktadır.   (2p)
 
    Difüzyon:Çok yoğun ortamdan az yoğun ortama doğru hücre zarı üzerinden maddelerin geçişine denir.Enerji harcanmaz,enzim kullanılmaz.Bu yol ile hücre zarından geçebilecek kadar küçük moleküller geçer.   (2p)
 
   Diyaliz:Yarı geçirgen bir zar üzerinden maddelerin geçişine denir.Örnek olarak böbrek hastalıklarında kullanılan diyaliz makineleri ile hücrelerde su bir hücre zarı oluşturulup kandaki üre temizlenir.   (2p)

1.)Türden aleme doğru gidildikçe hangi özellikler artar,hangileri azalır?
2.)Cıvık mantarların gerçek mantarlardan farkı nedir?
3.)Beslenmelerine göre bakteri çeşitleri nelerdir,isimlerini yazınız?
4.)Kökayaklıların üç temel özelliğini açıklayıp,örnek veriniz?
5.)Tek çenekli ve çift çenekli bitkiler arasındaki farklardan 3 tanesini yazınız?
6.)Sölenterelerin özelliklerinden 3 tanesini yazıp,örnek veriniz?
7.)Sürüngenlerin genel özelliklerinden 3 tanesini açıklayınız?
8.)Sınıflandırma basamaklarını türden aleme doğru sıralayınız?
9.)Sıcakkanlı canlı nedir,tanımlayınız?
10.)Trikosit nedir,tanımlayınız?


BİTKİ HÜCRESİ

 
HAYVAN HÜCRESİ
1.Hücre çeperi bulunur.
1.Hücre çeperi bulunmaz.
2.Gelişmiş bitki hücrelerinde sentrozom yoktur
2.Sentrozom bulunur.
3.Plastit bulunur.
3.Plastit bulunmaz
4.Koful büyüktür.
4.Koful küçüktür.
5.Nişasta ve selüloz depo eder.
5.Glikojen depo eder.
6.Hücreler birbirine hücre duvarı ile bağlıdır.
6.Hücreler bağımsızdır.
7.Stoplazma bölünmesi ara lamel(orta lmel) ile olur.
7.Stoplazma bölünmesi boğumlanarak olur.

 

BİTKİ HÜCRESİ
HAYVAN HÜCRESİ
1.Hücre çeperi bulunur.
1.Hücre çeperi bulunmaz.
2.Gelişmiş bitki hücrelerinde sentrozom yoktur
2.Sentrozom bulunur.
3.Plastit bulunur.
3.Plastit bulunmaz
4.Koful büyüktür.
4.Koful küçüktür.
5.Nişasta ve selüloz depo eder.
5.Glikojen depo eder.
6.Hücreler birbirine hücre duvarı ile bağlıdır.
6.Hücreler bağımsızdır.
7.Stoplazma bölünmesi ara lamel(orta lmel) ile olur.
7.Stoplazma bölünmesi boğumlanarak olur.
18.) DİFÜZYONU ETKİLEYEN FAKTÖRLER:      (5 TANESİ YAZILACAK HER MADDE 2 PUAN)
1) Küçük moleküller,büyük moleküllere göre daha kolay geçerler.
2) Nötr moleküller iyonlara göre daha kolay geçer.Çünkü zarın dış kısmı da iyonik yapıdadır.
Negatif iyonlar pozitif iyonlara göre biraz daha kolay geçer.
3) Yağda çözünen maddeler de çözünmeyenlere göre daha kolay geçer.(A,D,E,K vitaminleri)
4) Yağı çözen maddelerde kolay geçer.(Alkol ve eter gibi.)
5) Por sayısı ve sıcaklık arttıkça difüzyon hızı da artar.
6) İki ortam arasındaki yoğunluk farkı ne kadar çoksa difüzyonda o kadar hızlı olur.
7) Akışkanlığı fazla olan ortamlarda difüzyon hızlı olur.
 
19.)    A) Solunumlarına Göre Bakteriler:
 
a.)Aerobik bakteriler:Sadece oksijenli ortamlarda yaşayabilen bakterilerdir.Örnek:Vereme neden olan bakteri
b.)Anaerobik bakteriler:Sadece oksijensiz solunum(fermantasyon) yapabilen bakterilerdir.Örnek:Tetanoza sebep olan bakteriler.
c.)Geçici( Fakültatif) Bakteriler: Hem oksijenli hemde oksijensiz ortamada yaşayabilen bakterilerdir.Normalde oksijenli ortamda yaşadığı halde geçici olarak oksijensiz ortamda yaşayan bakterilere zorunlu (geçici) anaerobik bakteri, normalde oksijensiz ortamda yaşadığı halde geçici olarak oksijenli ortamda yaşayan bakterilere zorunlu(geçici) aerobik bakteri denir.
 
B.)İnterferon; virüslere karşı üretilen savunma maddelerine denir.
     Retreovirüs yönetici molekülü başlangıçta RNA iken DNA ‘ya dönüşen virüsler
 
20) a) ...Tür; ortak bir atadan gelen ,yapı ve görev bakımından benzer organlara sahip,yalnızca kendi aralarında üreyebilen ve kısır olmayan döller meydanagetiren canlıların oluşturduğu topluluktur.
 
               b)  TÜR           à   CİNS      à AİLE         à TAKIM à SINIF à ŞUBE       à ALEM
                  (species)         (genus)       ( familya)         (ordo)       ( clasis)     (phylum)        (regnum

 

 
Facebook beğen
 
Reklam
 
 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=