HAZIRLIK-3 (9.SINIF)
Sorular
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Toplam
Soru Değeri
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
100
Puan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.yazilisorulari.org
Adı ve Soyadı : ……………………………..................                  30.03.2008
Sınıfı : 9-A      No : ………….  
Süre: 45 dk.
 
BİYOLOJİ DERSİ II. DÖNEM I. YAZILI SORULARIDIR
 
 1. Otoliz ve Hemoliz’i tanımını yaparak karşılaştırın.
 2. Bitki hücreleri için karakteristik (bitkilere özgü) olan hücre organeli hangisidir?
 3. 2n=12 olan bir canlıda mayoz bölünme sırasında kaç adet tetrat gözlenir?
 4. Crosing-over nedir? Önemini bir cümle ile açıklayınız.
 5. Ökaryot canlılar hangileridir? Sadece isimlerini yazınız.
 6. Mitoz bölünmenin özellikleri nelerdir? (5 tane yazınız)
 7. Hipertonik ortamda bırakılmış bir hücrenin osmotik basıncı hakkında ne söylenebilir? Kısaca açıklayınız.
 8. Hücrede protein sentezinden sorumlu olan organel hangisidir?
 9. 2n=46 olan bir hücre ard arda 2 mitoz ve 1 mayoz geçiriyor;
a.kaç hücre oluşur?
b.oluşan hücrelerin kromozom sayıları kaçtır?
 10. Mayoz’un anafaz I ile mitozun anafaz I ‘ini şekil çizerek karşılaştırın.
       (Sorular sırası ile cevaplanacaktır.)            


Sorular
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Toplam
Soru Değeri
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
100
Puan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.yazilisorulari.org
Adı ve Soyadı : ……………………………..................                  27.03.2008
Sınıfı : 9-B     No : ………….  
Süre: 45 dk.

 

 

 

1.   Bitkilerde turgor’un önemini açıklayın.
2.   Aktif Taşımanın özellikleri varda?
3.   n = 22 olan bir üreme ana hücresinde mayozun profazında kaç tetrat gözlenir?
4.   Bitki hücresi ve hayvan hücresinde mitoz, hangi safhaları ile farklılık gösterir?
5.   Hücrede oksijenli solunumdan sorumlu organel hangisidir.
6.   n = 8 olan bir kas hücresi iki mitoz geçirirse;
a.   kaç hücre oluşur?
b.   Oluşan hücrelerin kromozom sayısı kaçtır?   
7.   Bitkilerin karakteristik organelleri (bitkilerde olan hayvanlarda olmayan) hangileridir?
8.   Bir hücrenin su alarak şiştiği gözleniyor. Bu hücrenin bulunduğu ortam hakkında ne söylenebilir?
9.   Fagositoz ve pinositoz ne demektir?
10.Mayoz bölünmenin özellileri nelerdir?
(Sorular sırası ile cevaplanacaktır.)                                                                                             


Sorular
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Toplam
Soru Değeri
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
100
Puan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adı ve Soyadı : ……………………………..................                 
 
 1. Hücrenin nişastayı, yağ ve virüsü alması hangi yolla olur?
 2. Ökaryot hücre nedir? Açıklayın ve bir örnek verin.
 3. Mayoz’un Anafaz I safhasını şekil çizerek açıklayın.
 4. Bir canlının sinir hücrelerinde 14 kromozom bulunuyor. Bu canlının kıkırdak doku hücresinde kaç kromozom bulunur?
 5. Ekzositoz nedir?
 6. Homolog kromozom nedir?
 7. Hücre neden bölünür?
 8. Mitoz bölünmenin özelliklerinden “5” tanesini yazınız.
 9. Hayvan hücresi hipotonik ortama bırakılırsa ne gibi değişiklikler gözlenir?
   10. Tatlı veya tuzlu besinler tüketildiği zaman daha fazla su içme isteği  
        duyarız. Bunun nedenini açıklayın.
       (Sorular sırası ile cevaplanacaktır.)            


A) Aşağıda Verilen Bilgileri Doğru (D) veya Yanlış (Y) Olarak İşaretleyiniz. ( Her Soru  3 Puan)
(   ) 1-Sınıflandırma basamaklarında ‘’tür’’ den ‘’alem’’e doğru
       basamaklarda bulunan birey sayısında ve çeşidinde azalma
       olur.
(   )2-İki canlı karşılaştırıldığında homolog yapı benzerliği
       çoksa bu iki canlı birbiriyle uzak akrabadır.
(   ) 3-Mantarlar sınıflandırmada bitkiler ile aynı alem
         içerisinde yer almaz.
(   ) 4-Tek hücreli canlıların tamamı aynı alem içersinde yer
        almaz.
(   ) 5-Omurgalı hayvanlarda kapalı dolaşım sistemi görülür.
(   ) 6-Memeli hayvanlar sıcakkanlı canlılardır.
(   ) 7-Solucanlar yassı, yuvarlak ve halkalı olmak üzere üç
         gruba ayrılırlar.
(   ) 8-Hayvanlar alemindeki canlıların tamamı hazır besin
       alarak beslenen çok hücreli organizmalardır.
(   ) 9-Bitkiler fotosentez ile organik bileşikleri sentezleyip
      depolayarak insan ve hayvanların temel besin kaynağını
      oluşturur.
(   )10-Mantarlar, çok hücreli klorofil bulunduran kendi
        besinlerini üretebilen canlılardır.
B) Aşağıda Verilen Cümlelerdeki Boşluklara Uygun Sözcükler Yerleştiriniz. ( Her Soru 3 Puan)
1- Hücrenin temel kısımları ……………., ……………..  ve …………….olarak incelenir.
2- Mitokondrilerin kendilerine özgü ………bulunur. Bu yüzden kendilerini eşleyebilir.
3-  Kapalı tohumlu bitkiler tohumdaki ……………. sayısına göre, tek çenekli ve çift çenekli olarak ikiye ayrılır.
4-Çam, ardıç, ladin, köknar, sedir ve servi gibi kozalaklı
 bitkiler ………………………. dur.
5-Kurbağalar, suda ve karada yaşamaya uyumlu oldukları için, ………….. olarak adlandırılır.
6- ………..……….. kabuklular, örümcekler, çok ayaklılar ve
böcekler olmak üzere dört gruba ayrılır.
7- Kuşların ön üyeleri bir çift ……...… şeklinde farklılaşmış olup tüylerle örtülüdür.
8- Halkalı solucanlar, solucanların en gelişmiş grubu olup, …………….  dolaşım sistemine sahiptir.
9- …………….özelleşmiş bir koloni örneğidir.
10- Öglena …………. bulundurduğu için …………….
yaparak kendi besinini üretebilir.
C)Aşağıdaki Sorularda Doğru Seçeneği İşaretleyiniz.
(2 Puan)
1) Aşağıdaki canlılardan hangisi diğerlerinden farklı şubede incelenir?
A) Böcek     B) Kene    C) Kelebek    D) Örümcek      E) Balık
2) Aşağıdaki bitkilerden hangisi damarlıdır?
A) Kara yosunları           B) Eğrelti otları      C) Likenler
D) Ciğer otları                E) Su yosunları
3) Aşağıda eşleştirilmiş canlılardan hangileri aynı alemde bulunur?
A) Paramesyum-Süngerler        B) Süngerler- Algler
C) Şapkalı mantarlar-Küf mantarları     
D) Hidra- Algler        E) Planarya- Ciğer otları
4) Quercus alba’nın en yakın akrabası aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Papaver somniferum            B) Viola odarato  
C) Quercus suber    D)Geranium robertianum    E)Acer rubrum
5. Aşağıdaki bitkilerden hangisi farklı gruptandır?
A) Patlıcan                 B) Patates           C) Tütün 
D) Ayçiçeği                E) Eğrelti otu
6. Aşağıdaki hayvanlardan hangisi omurgalıdır?
A) Midye                     B) İstiridye             C) Salyangoz 
D) Kaplumbağa           E) İstakoz
7)Aralarında ortak özellikler en fazla olan canlılar, aşağıdaki doğal sınıflandırma basamaklarından hangisinde bulunur?
A) Tür       B) Cins      C)Familya      D) Takım      E)Sınıf
8) Aşağıdakilerden hangisi mantarların özeliklerinden değildir?
A)Tamamı üreticidir   B) Çok hücreli ve tek hücreli olanları vardır     C) Saprofit ( çürükçül ) ve parazit beslenenleri vardır.    D)Gerçek kökleri yoktur E) Glikojen bulundurur
9) I. Kaplumbağa      II. Kurbağa        III. Sazan balığı
    IV. Kartal              V. Geyik
Yukarıda verilen omurgalı hayvan örneklerinin en basit yapılı canlıdan karmaşığa doğru sıralanması aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru biçimde yer alır?
A) I, II, III, IV ve V          B) II, III, I, IV ve V.   
C) III, I, II, IV ve V. D) III, II, I, IV ve V E)V, IV,III, I ve II
10) Bakteriler, aşağıda belirtilen özelliklerden hangisine göre sınıflandırılmaz?
A) Gram boyasıyla boyanmalarına göre   B) Beslenme şekillerine göre C) Metabolizma sonucu artık ürünlerine göre    D) Şekillerine göre    E) Oksijen ihtiyaçlarına göre  
11) Bazı bakteriler, inorganik maddeleri oksitleyerek başka maddelere dönüştürürler ve bu sırada kimyasal enerji elde ederler. Bu enerji yardımıyla organik besin sentezlerler.
Bu olay aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fotosentez               B) Kemosentez    C) Çürütme
D) Fermantasyon          E) Hidroliz
12) Hayvan türlerinde embriyonun ilk oluşum evrelerinde, aşağıdaki sınıflandırma basamaklarından hangisinin özellikleri ilk olarak ortaya çıkar?
A) Şube      B) Cins      C)Familya      D) Takım      E)Sınıf
13) Canlıların iki adla adlandırılması (binomial sistem) hangi sistematik birimdeki canlılar için geçerlidir?
A) Sınıf       B) Cins      C)Familya      D) Takım      E) Tür
14) Endosimbiyotik hipotez, ökaryotlardaki mitokondri ve kloroplast organellerinin, prokaryotlardan köken aldığını savunur.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi ‘’Endosimbiyotik Hipotezi’’ desteklemek amacıyla kullanılmaz?
A)Mitokondri ve kloroplastların halkasal DNA’ya sahip oluş
B) Çoğalma şeklinin bakterilerle benzerlik göstermesi
C) Prokaryotlarla ökaryotların protein sentezinde aynı aminoasitleri kullanmaları
D) Ribozomlarının prokaryotlarınınkine benzemesi
E) Ökaryot canlılarda simbiyotik yaşayan prokaryotların oluş
15) Aşağıdakilerden hangileri bakteri hücresinin hayvan hücresinden farkını belirtir?
A) Hücre duvarı      B) Ribozom      C)Hücre zarı
D) Sitoplazma         E) DNA ve RNA
16) Aşağıdaki canlı çiftlerinden hangisi ototrof olabilir?
A) Amip-Virüs            B) Mantar- Mavi yeşil alg  
C) Öglena-Bakteri       D) Kene-Kuş       E)Bakteri-Virüs
17) Aşağıdaki canlılardan hangisinde spor oluşumu canlı sayısının artışına neden olmaz?
A)Mantar   B)Bakteri   C)Pazmodyum D)Eğrelti otu   E)Küf
18) Aşağıdakilerden hangisi bitkisel ve hayvansal hücrelerin her ikisinde de bulunur? A)Klorofil   B)Hücre zarı C)Büyük koful  D) Hücre duvarı      E)Plastid
19) Aşağıdaki yapılardan hangisi hücre çekirdeğinde bulunmaz?
A)Çekirdekçik B)Kromatin C)DNA D)RNA E)Mitokondri
20) Aşağıdaki maddelerden hangisi protein değildir?
A)Hemoglobin B)Enzim C)Kolesterol D)Antikor E)İnsülin


A) Aşağıda Verilen Bilgileri Doğru (D) veya Yanlış (Y) Olarak İşaretleyiniz. ( Her Soru 2 Puan)
(   ) 1-Kromozom sayısı aynı olan canlılar mutlaka aynı türdür.
(   )2- Alemden türe doğru gidildikçe birey sayısı artar.
(   ) 3-İlk sınıflandırmayı Aristo yapmıştır.
(   ) 4-Homolog organlar filogenetik sınıflandırmada önemli 
          değildir.
(   ) 5-Tür adı Canis lupus olan bir canlı, lupus cinsine aittir.
(   ) 6-Aynı tür canlılar aynı sayıda kromozom taşır.
(   ) 7-Aerob bakteriler sadece oksijensiz ortamda çoğalabilir.
(   ) 8-Bakteriler prokaryot canlılardır.
(   ) 9-Bütün bakteriler hücre çeperi taşır.
(   )10-Ribozom prokaryot ve ökaryot hücrelerde ortak
           organeldir.
B) Aşağıda Verilen Cümlelerdeki Boşluklara Uygun Sözcükler Yerleştiriniz. ( Her Soru 3 Puan)
1- …………….  ve …………….organelleri, zarsız organellerdir.
2- Kloroplastlarda …………….. ve …………… olmak üzere
     iki bölüm vardır.
3- ……………. ve ……………… organellerinin kendine 
     özgü DNA, RNA ve ribozomları vardır.
4-Sineğin kanadı ve kuşun kanadı, ………….. organlara
    örnektir.
5-Takımdan bir büyük sınıflandırma birimi ………….. olarak
    isimlendirilir.
6-Kendi besinini kendisi oluşturan bakterilere …………..
   bakteriler denir.
7- En küçük sınıflandırma birimi ….…’dür.
8-…………. …………….., canlıların dış görünüşlerine
    göre yapılır.
9- …………….özelleşmiş bir koloni örneğidir.
10- Hücrelerde kalıtımı sağlayan organik molekül ……. ‘dır.
C) Aşağıdaki Soruları Cevaplayınız. ( Her Soru 3 Puan)
1) Gelişmiş bitki hücrelerinde bulunup, hayvan hücrelerinde bulunmayan 3 hücresel yapı ismi yazınız.
 
 
2)Hücrelerde bulunan tek zarla çevrili organellerden 3
tanesinin ismini yazınız.
 
 
 
3) Prokaryot hücre nedir? Tanımlayıp örnek veriniz.
 
 
4) Sınıflandırma birimlerini büyükten küçüğe doğru 
    sıralayınız?
 
 
 
5)Doğal sınıflandırmada dikkate alınan kriterlerden 3 tanesinin ismini yazınız.
 
 
 
6) Solunumlarına göre bakterileri sınıflandırınız.
 
 
 
 
 
7) Canlılar kaç alemde incelenir? İsimlerini yazınız.
 
 
 
 
8) Tür kavramını tanmlayınız.
 
 
 
9) Golgi, mitokondri ve ribozom organellerinin görevlerini yazınız.
 
 
10) Canlılardaki organizasyon birimlerini küçükten büyüğe doğru sıralayınız
 
 
D)Aşağıdaki Sorularda Doğru Seçeneği İşaretleyiniz.
(Her Soru 2 Puan)
1) I. Familya     II. Takım    III. Sınıf    IV. Cins     V. Tür
 Yukarıda verilen sınıflandırma birimlerinden hangisinde bireyler arasındaki benzerlik en fazladır?
A) I        B) II           C) III           D) IV           E) V
2) Aşağıda verilen isimleri inceleyiniz. Bunlardan hangisi ikili adlandırma ile adlandırılır?
A) Gülgiller           B) Omurgasızlar      C)Mantarlar
D) Kara çam          E) İğne yapraklılar
3) Oksijenli solunum yapan bir bakteride aşağıdaki yapılardan hangisine rastlanmaz?
A) Hücre Zarı         B) Ribozom           C) Hücre çeperi   
D) DNA                  E) Mitokondri
4) Filogenetik ( Doğal) sınıflandırma yapılırken aşağıdaki özelliklerden hangisi dikkate alınmaz?
A) Protein benzerliği    B) Beslenme Şekli    C)Köken benzerliği D)Embriyolojik gelişim benzerliği E)Homolog organ benzerliği
5. Aşağıdaki terimlerden hangisi çubuk şeklindeki bakterileri belirtmek için kullanılır?
A) Basil                 B) Streptokok           C) Stafilokok 
D) Spirillum           E) Vibrio
6. I. Doku         II. Organizma        III. Sistem   
 IV. Hücre         V. Organ           
 Yukarıdaki yapıların küçükten büyüğe doğru dizilimi aşağıdakilerden haisin verilmiştir?
A) I-II-III-IV-V   B) II-III-V-IV    C) III-II-V-I-V 
D) IV-I-V-III-II   E) V-I-IV-III-II
7)Aşağıdakilerden hangisi çekirdekte bulunan yapılardan biri değildir?
A) Çekirdekçik   B) Protein    C)Krista     D) RNA    E)DNA
8) Aşağıdakilerden hangisi gerçekleşirken hücre yüzeyi büyür?
A) Aktif taşıma B) Endositoz   C) Ekzositoz 
D)Difüzyon       E) Osmoz
9) Aşağıdaki organellerden hangisi çift kat zarla çevrilidir?
A) Ribozom     B) Sentrozom.     C) Lizozom.
D) Mitokondri E)Endopazmjk retikulum
10) Filogenetik sınıflandırma ve özellikle binomial isimlendirmeyle ilgili çalışmaları aşağıdaki bilim adamlarından hangisi yapmıştır?
A) Linne   B) Aristo C) Einstein  D) Pasteur    E)Mendel    


2010-2011 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI  ANADOLU LİSESİ BİYOLOJİ DERSİ
9. SINIFLAR I. DÖNEM II. YAZILI SINAV SORULARIDIR.
A GRUBU
ADI:                                                      SOYADI:                                                       SINIFI:                                   NUMARASI:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aşağıdaki test sorularını cevaplandırınız. Her bir test sorusu 6 puandır.
S1. Nükleik asitlerin yapısına katılan;          I. Adenin         II. Fosfat      III. Urasil      IV. Riboz 
 moleküllerinden hangileri hem DNA hem de RNA'nın yapısında bulunur?
A) Yalnız I           B) I ve II               C) I,II ve III         D) I,II ve IV         E) II,III ve IV
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
S2. DNA eşlenmesinde;
                I. Deoksiriboz      II. Adenin             III. Fosfat             IV. Sitozin     moleküllerinden hangileri eşit sayıda kullanılır?
A) I ve II               B) II ve III           C) III ve IV          D) I ve III             E) II ve IV
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
S3. Adenin nükleotitlerin sayısı guanin nükleotitlerin sayısının iki katı olan bir DNA'da sitozin sayısı 200 olduğuna göre bu DNA molekülündeki toplam nükleotid sayısı kaçtır?
A) 480                  B) 1200                                C) 1600                                D) 1900                 E) 2000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
S4. Aşağıdakilerden hangileri ATP molekülünün yapısında bulunmaz?
I. Adenin               II. Guanin             III. Yüksek enerjili fosfat bağları   IV. Deoksiriboz şekeri        V. Fosfat
A) Yalnız II          B) II ve IV            C) I,III,V              D) Yalnız III        E) IV,V
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
S5. Günlük olarak              - Süt ve süt ürünleri - Et ve et ürünleri  - Baklagillerler     ile beslenen bir insanda en çok aşağıdaki besin çeşitlerinden hangisini yemiş olur.
 
A) A vitamini     B) B vitamini    C) C vitamini     D) Yağ          E) Proteinler
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
S6.Yağ moleküllerini sentezlemek için 5 molekül gliserol kullanılmıştır. Buna göre sentez sırasında kullanılan yağ asidi ve açığa çıkan su molekülü sayısı nedir?
                                                                      Kullanılan Yağ asidi        Açığa çıkan su molekülü     
                                                               A)               15                                               15
                                                               B)               10                                               10
                                                               C)                5                                                15
                                                               D)               15                                                5
                                                               E)               10                                                5
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
S7. İnsanda, aşağıdaki maddelerden hangisinin sentezi  yapılamaz?                                           
 
A) Temel aminoasitlerin     B) Enzimlerin          C) Nükleotidlerin          D) Yağların            E) Proteinlerin
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
S8. Aşağıdakilerden hangisi yağların özelliği değildir?             
 
 A) Hücre zarının yapısına katılma       B) Enerji ihtiyacını karşılama   C) Bütün vitaminlerin yapısına katılma                                   
                               D) Bazı hormonların yapısına katılma        E) Soğuktan korumayı sağlama
 
S9.   I. Glikojen          II.Nükleik asit                 III. Nişasta                    IV. Protein                                          
               Yukarıdaki organik moleküllerden hangi ikisi aynı hücrede  bulunmaz?
          A) I ve II                      B) l ve III              C) II ve III            D) II ve IV         E) III ve IV       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------S10. Biyokimyasal bir reaksiyonda ortam sıcaklığı 15 oC den 30 oC ye  yükselirse aşağıdaki durumlardan hangisi gözlenir?
        
       Enzim etkinliği           Etkinen (Substrat) madde miktarı          Ürün miktarı        Enzim miktarı
A)      artar                                              azalır                                                      artar                         değişmez
B)   değişmez                                         azalır                                                       artar                        değişmez
C)     artar                                            değişmez                                                    azalır                       artar
D)     azalır                                             artar                                                    değişmez                    değişmez
E)   değişmez                                         artar                                                         artar                         azalır
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
S11. Enzimlere ait 5 tane özellik yazınız. (10puan)
S12. Yağda eriyen vitaminlerin isimlerini yazarak eksikliklerinde görülen hastalıkları yazınız.(10puan)
S13. 1 ADP molekülü ile RNA ya ait adenin nükleotidi arasındaki ilişkiyi açıklayınız. (10puan)
S14. Normal azot bulunduran DNA molekülü ( N14) iki kez ağır azot bulunan ortamda eşleştirilirse melez DNA ların oluşma olasılığı % kaçtır? (10puan)

2010-2011 öğretim yılı Biyoloji dersi 1. Dönem 1.yazılı sorularıdır
Adı SOYADI:    
 NO:                                                                                     www.yazilisorulari.org
Sınıfı:                                                                                   SORULAR
1-)Boşlukları uygun kavramlarla doldurunuz.
-Metabolizma olayları ;…………………..ve ……………………..olarak iki kısımda incelenir.
-Organik bileşikler yapısında………………………… , ………………………. ve ……………………..elementleri bulunur.
-Canlardaki kütle ve hacim artışına………………………denir.
-Karbonhidratlarda bulunan bağ……………… , yağlarda ……………. Bağ , proteinlerde ise ………………..bağı bulunur.
-Böceklerin dış iskeletini oluşturan polisakkarit…………………..’dir.
-Canlının kendi benzerini meydana getirmesine …………………denir.
-Canlıların enerji açığa çıkarma amacıyla yaptıkları olaya …………………………denir.
-Bitkilere bulunan polisakkaritler……………………..ve………………………..;hayvanlarda ise ……………………dır.
-Bitkilerde hücre çeperinin yapısına katılan poliskakkarit ………………..’dir.

3-)Otorotrof canlı nedir?(9puan)Otorotrof canlıya bir örnek veriniz?(5puan)
 
 
 
 
 
 
 
 
4-)Kontraktil koful nedir?açıklayınız(5puan)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5-) Karbonhidratlarda dehidrasyon tepkimelerinin tanımını yapınız(15p)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6-) Proteinlerin yapı taşı olan aminoasitleri oluşturan grupları yazınız?(9puan)
 
 
 
 
 
 
 
 
2-) Yargılardan doğru olanlarına D yanlış olanlara Y harfini noktalı yerlere koyunuz.
(….)Hormonların yapısına katılan yağlar steroidler’dir.
(…..)ph metrede 7 rakamı nötr, 0-7 arası bazikliği,
7-14 arası ise asitliği belirtir.….en fazla enerji veren enerji kaynağı proteinlerdir.
(.…).zeytin yağı,mısır yağı doymamış yağ asitleridirler.
(….)doymuş yağ asitleri oda sıcaklığında sıvıdırlar.
(….).mineraller enerji vermezler.
(….)yeşil bitkilerin fotosentezi için su gereklidir.
(….)vücut tarafından sentezlenemeyip dışarıdan alınan yağlara temel(esansiyel)yağlar denir.
(….)vitaminler sindirme uğrarlar.
(….)aminoasitlerde farkılığı radikal grup sağlar.
(…..)doğadaki aminoasitlerden 12 sini hayvanlar sentezleyebilirler.
(….)İnorganik bileşikler asit   ,baz   ve su’dur.
(….)yağlar canlıları darbelere karşı koruyamazlar.
 (….)glikojen hayvanların yanı sıra mantar ve bakterilerdede görülen bir polisakkarittir.
 (….)Monosakkaritlerden (5C)lu heksoz grubu şekerlerin;yönetici moleküllerin yapısına katılması açısından önemlidirler.
 (….)canlıların en küçük birimi hücredir.
(….)bütün canlılar solunum yaparlar.
(.....)inorganik bileşikler sindirime uğrarlar.
(….)Genç bir bireyden ergin bir birey oluncaya kadar geçen sürece büyüme denir.
(….)Glikoz,fruktoz,galaktoz karbonhidratların disakkarit grubundan olup genel formülleri C6H12O6’dır.
(….)Canlıların hepsinde aktif hareket gözlenir.
(….)galaktoz monosakkariti, bitkilerde bulunur.
(….)A,D,E,K vitaminleri yağda çözünürler.
(…..)(6C)’lu monosakkaritler enerji kaynağı olarak kullanılırlar.
(….)amip,öglana,bakteriler bir hücreli canlılara örnektir
(….)Maltoz ve sükroz bitkisel , laktoz ise hayvansal disakkaritlerdir.

1)Hayvan hücresinde bulunan organellerden 7 tanesinin adlarını yazarak görevlerini açıklayınız.

2)Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.
a) ……………………… hayvan hücrelerinde dıştan içe doğru boğumlanma şeklinde gerçekleşir.
b) Üreme hücreleri …………………. bölünmeyle oluşturulur.
c)Homolog kromozomlar birbirlerine tutunarak dört kromatitli ve iki kromozomlu …………. Oluştururlar
d)İnterfazdan sonra, ………………. bölünmesi (karyokinez) ve ……………………….. bölünmesi (sitokinez) olmak üzere iki kademede mitoz gerçekleşir.
e)Gelişmiş canlıların vücut hücrelerindeki kromozom sayısı …………….. (2n).
f)Kromozomlar tetrat oluşturduğu sırada kardeş olmayan kromatitler bir çok noktadan birbirlerine temas eder. Bu noktalara ………………. denir
g)Kromozomlar en belirgin halini …………… alırlar.
h)Basit yapılı tek hücreli canlılarda, çoğalma sırasında, hücre bölünürken çekirdek zarı kaybolmaz. Bu bölünme tipine gizli mitoz veya ……………… denir.
ı)Hücre ilk defa 1665 yılında bir ingiliz bilim adamı olan ………. ………….. tarafından ölü mantarda boş odacık halinde bolundu.
i)Belirgin bir zarla çevrili çekirdeği olmayan veribozom dışında organelleri bulunmayan hücrelere ……… hücre denir.
j)Zarla çevrili belirgin bir çekirdeği ve organelleri olan hücrelere ………… hücre denir.
İlk defa 1665 yılında Robert Hook, mantar dokusunu incelemiş gözlemlediği yapılarda küçük boşluklar görmüş ve gördüğü bu boşluklara içi boş odacıklar anlamına gelen ……………… demiştir.
k)………………bitkilerde sarı, kırmızı, turuncu renkte olan plastidlerdir.
l) Üst üste 3 mitoz bölünme geçiren bir hücrede sonuçta ……… hücre oluşur.
m)Sperm ve yumurta birleşerek ……………. oluşturur. Böylece neslin kromozom sayısı korunmuş olur.
n) ………….—> Doku —> ……………..—> Sistem —> …………….
o) ……………….. enerji üretir.

3)Ökoryot bir hücrede aşağıdakilerden hangisinin karşısındaki olayla ilişkisi yoktur?

A) Ribozom----------------Protein sentezi B)Hücre zarı----------------ATP sentezi
C) Mitekondri---------------Hücre Solunumu D) Çekirdek----------------Bölünme
E) Kloroplast ----------------Fotosentez

4)Aşağıdakilerden hangisi mayoz bölünmeyi mitoz bölünmeden ayıran özelliktir?
A) Homolog kromozomların ayrılması
B) Metafazda kromozomların ekvator düzleminde dizilmesi
C) Kromatidlerin ayrılması
D) DNA nın kendini eşlemesi
E) Bölünme sırasında çekirdekçiğin kaybolması

5)Aşağıda mayoz bölünmeyle ilgili bazı özellikler verilmiştir:
- Kromozomlar tetrat oluşturur. -Kromozomlar arasında gen alış verişi olur.
- DNA'lar eşlenir. -Homolog kromozomlar kutuplara çekilir.
- Kromozomların etrafında çekirdek zarı oluşur.
Aşağıda hücre bölünmesiyle ilgili verilen safhalardan hangisinin Özelliği verilmemiştir?
A) İnterfaz B) Profaz C) Anafaz D) Telofaz E) Metafaz

6)Aşağıdaki hücre yapılarından hangisinin karşısındaki olayla ilişkisi yoktur?
A) Golgi aygıtı ----------------salgılama B)Hücre zarı----------------madde alınımı
C)Ribozom----------------Protein sentezi D) Lizozom----------------yağ sentezi
E) Mitekondri----------------enerji üretimi

7)Kromozomlar analiz edildiğinde yapısında aşağıdakilerden hangisinin bulunmadığı görülür?

A)Amino asit B) Fosfat C)Deoksiriboz şekeri D)Azotlu baz E) Vitamin

8)Bitki ve hayvan hücresi arasındaki farklardan 5 tanesini yazınız.


9.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 1.Yazılı Soruları ve cevapları
1. Yukarıdaki grafik gelişmesini toprakta gerçekleştiren bir bitki zararlısına ait birey sayısının toprağın nem miktarına göre değişimini göstermekte. Buna göre toprağı bu bitki zararlısından tamamen temizlemek için aşağıdakilerden hangisi uygulanmalıdır?
A) Toprağı gübrelemek
B) Toprağı iyi sulamak
C) Toprağın nem miktarını dengede tutmak
D) Toprağı havalandırmak
E) Toprağın nem miktarını azaltmak
2. Enzimlere ait;
I. Organik katalizörlerdir.
II. Tersinir reaksiyonları etkilerler
III. Yapıları proteindir
özelliklerden hangileri tüm enzimler için geçerli değildir? A) II ve III B) I ve II C) Yalnız I D) Yalnız III E) Yalnız II

3. İçinde nişasta, protein, yağ gibi moleküllerin bulunduğu bir ortama koyulan hücre, bu molekülleri;
I. Difüzyon II. Aktif taşıma III. Pinositoz
olaylarından hangileri ile alabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III
4. Glikoz, aminoasit, yağ asidi gibi küçük molekülleri, vitaminlerden ayıran;
I. Hücre zarından geçebilmeleri II. Organik moleküller olmaları III. Enerji gereksiniminde kullanılmaları
şeklindeki özelliklerden hangileridir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) II ve III
5. Bir DNA molekülünde tüm nukleatit sa-yısı 1800 ve A/G=3 ise bu DNA molekülün-de toplam nükleatit sayısı kaçtır? A) 2800 B) 3000 C) 3600 D) 4800 E) 5200

6 Aşağıdaki hücresel yapılardan hangisi yağ ve hormon sentezleyen hücrelerde daha çok görülür? A) Mitokondri
B) Lizozom
C) Endoplazmik retikulum
D) Ribozom
E) Golgi organeli

7. Mikroskopta incelenmekte olan hücrelerin bulunduğu ortama, aşağıdakilerden hangisini eklememiz gerekir ki hücrelerde plazmoliz görülsün? A) Stoplazmaya eş yoğunlukta olan sıvıyı
B) Sindirim enzimleri içeren sıvıyı
C) Stoplazmaya göre hipotonik bir sıvıyı
D) Arı suyu
E) Yoğun tuzlu suya

8. Baygınlık geçiren bir insana çabucak şeker verilmesi gerekiyorsa aşağıdakilerden hangisini kullanmak en uygun olur? A) Sakkaroz
B) Maltoz
C) Glikoz
D) Laktoz
E) Nişasta

9. Bazı bakteri hücrelerinin ezilmesi ile elde edilen sıvılara glikoz ilave edilince dışarıya karbondioksit verdikleri görülmektedir. Bu durum kullanılan sıvıda neyin bulunduğunu kanıtlar? A) Enzimlerin
B) Vitaminlerin
C) DNA’ların
D) Proteinlerin
E) Hormonların

10. Ökaryot hücrelerde genetik özelliklerin yavru hücrelere aktarılması sırasında aşağıdakilerden hangisine rastlanılmaz? A) ATP harcanır
B) Hücre bölünmesi olur
C) DNA eşlenmesi olur
D) Mutasyon olabilir
E) Modifikasyon olabilir.


AŞAĞIDA VERİLEN 1-15. SORULARDAKİ BOŞLUKLARA DOĞRU CEVAPLARI YAZINIZ.
1. Temel bilim olan biyoloji, (canlı ve doğa ile ilgili her konuyu içine almaktadır.)


2. Biyolojiye önem verneyen toplumlarda, Sağlıkla ilgili sorunlar; (Yanlış beslenmeye bağlı rahatsızlıklar, Akraba evliliğine dayalı anomalilerin artması, Sağlıksız soyların ortaya çıkması dır.)
3. Önümüzdeki yüzyılın başında şu gelişmelerin olması beklenmektedir; (Canlıların ömür uzunluğunu kalıtsal olarak denetleyen genler kontrol altına alınarak uzun bir yaşam sağlanacaktır.)

4. 1997 Şubat ayında biyoloji alanında yeni bir gelişme kaydedilmiştir. ( Bir araştırmacı memeli bir hayvanın Dolly (koyun) kopyasını yapmayı başarmıştır.)

5. Moleküller organelleri , organeller de canlılığın temel birimi olan hücreyi oluşturur.

6. Yeşil bitkiler su ve karbondioksiti birleştirerek besin ve oksijen üretirler.

7. Su Besinlerin sindirimini sağlar vesağlar(hidroliz) ve kimyasal olaylar için ortam oluşturur.

8. Yapılarında karbon içeren asitlerin çoğu organik asittir.

9. Bazlar turnusol kağıdının rengini kırmızıdan maviye dönüştürür.

10. FOSFOR(P) inorganik bileşiği kemik ve dişlerin yapısına katılır, nükleik asitlerin yapısını oluşturur, Yağ protein karbonhidrat gibi moleküllerin yapısına katılır.

11. DEMİR (Fe) inorganik bileşiği Karaciğer, dalak, kırmızı kemik iliğinde bol bulunur.

12. Canlılarda bulunan organik bileşikler karbonhidratlar , yağlar, proteinler, nükleik asitler ve vitaminlerdir.

13. KarbonhidratlarEnerji vericidirler ve C, H, O elementlerinden oluşurlar.

14. Küçük moleküllerin birleşirken su açığa çıkarması olayına dehidrasyon sentezi denir.

15. İnsanların ve hayvanların yedikleri disakkaritler, sindirim sisteminde monosakkaritlerine ayrılarak kullanılır.
AŞAĞIDAKİ ÇOKTAN SEÇMELİ SORULARDA DOĞRU SEÇENEĞİ İŞARETLEYİNİZ.
16. 45 monosakkaritten oluşan bir polisakkarit zincir hidrolizlendiğinde Kaç mol su açığa çıkar.
a) 46 B)45 c)44 d)43 e)42
17. 2. 50 monosakkaritlik bir Polisakkarit zincir 10 disakkarit şeker kullanılarak oluşturulmuştur. Bu polisakkarit zincirin oluşturulmasında kaç monosakkarit şeker kullanılmıştır.
a) 45 B)40 c)35 d)30 e)25
18. Toplam 350 monosakkaritten oluşan bir polisakkarit zincirin oluşması sırasında 199 molekül Su açığa çıktığına göre bu zincirin oluşturulması sırasında kaç adet monosakkarit şeker kullanılmıştır.
a) 60 B)50 c)40 d)30 e)20
19. Toplam 250 monosakkaritten oluşan bir polisakkarit zincirin oluşması sırasında 229 molekül Su açığa çıktığına göre bu zincirin oluşturulması sırasında kaç adet disakkarit şeker kullanılmıştır.
a) 20 B)25 c)30 d)130 e)120
20. Bir çocuk dedesinden 200 disakkarittik bir şeker ve babaannesinden 150 monosakkaritlik bir polisakkarit olan dondurma alır. Çocuk bu tatlıları tamamen sindirdiğinde toplam kaç Glikozit bağ parçalanmış olur.
a) 249 B)251 c)300 d)351 e)349
21. Üniversite sınavına girecek bir öğrenci 25 disakkarit içeren reçel, 20 monosakkarit içeren 3 polisakkarittik ekmek yemiştir. Bu öğrencinin yediğe besini tamamen monosakkarit birimlere ayırabilmesi için kol mol suya ihtiyacı vardır.
a) 82 B)85 c)60 d)72 e)70
22. Perhiz yapan bir hasta 125 disakkarit içeren reçel, 125 monosakkarit içeren polisakkarittik bir dilim ekmek ve 50 molekül yağ yemiştir. Bu hastanın yediği yiyeceklerde toplam kaç ester bağ vardır.
a) 250 B)399 c)249 d)199 e)150
23. Bir sporcu düzenli olarak beslenirken, 125 monosakkarit içeren polisakkaritlik bir dilim ekmek ve 50 molekül yağ tüketmektedir. Bu sporcunun yediği yiyecekleri tamamen yakmak için kaç molekül suya ihtiyacı vardır.
a) 175 B)155 c)274 d)199 e)150
24. Bir obezite (fazla yemek yeme hastalığı) hastası 300 disakkarit içeren reçel, 300 monosakkarit içeren polisakkarittik bir dilim ekmek ve 150 molekül yağ yemiştir. Bu hastanın yediklerini tamamen parçalayabilmesi için kaç mol suya ihtiyaç vardır.
a) 499 B)1049 c)450 d)650 e)1500
25. Bir evde sabah kahvaltısında Baba 1 bardak çay, 2 dilim ekmek 25 molekül yağ anne 2 bardak çay ve 1 dilim ekmek, çocuk 1 dilim ekmek ve 100 molekül yağ yemiştir.1 bardak Çayda 20 disakkarit şeker ve her bir dilim ekmekte 120 monosakkaritlik polisakkarit molekül olduğuna göre. Bu ailenin tükettiği gıdalarda toplam kaç ester bağ mevcuttur.
a) 891 B)309 c)225 d)375 e)125

1. Hücre zarının görevi nedir?
ð Hücre içi ile hücre dışı arasında madde alış verişini sağlayan esnek, canlı ve seçici geçirgen bir zardır.
2. Endoplazmik retikulum kaç çeşittir ve görevi nedir?
ð Üzerine ribozom taşıyan granüllü ve granülsüz olmak üzere iki çeşittir. Hücre içinde maddelerin taşınması, depolanması ve kimyasal reaksiyonların yapıldığı yerdir.
3. Sentrozomun görevi nedir?
ð Kendini çoğaltmak ve bölünme sırasında iğ ipliklerini meydana getirmek.
4. Çekirdeğin görevleri nelerdir?
ð Metabolizmayı kontrol etmek
ð Karakterleri oğul canlılara aktarmak.
5. Yaşlanan bitki hücrelerinde bir tek büyük kofulun bulunmasının nedeni nedir?
ð Bitkilerde metabolizma artığı ürünlerin kofullarda depolanması.
6. Hücre çeperinin yapısı nasıldır?
ð Selülozdan meydana gelir. Çeper üzerinde kütin, lignin, süberin, kalsiyum ve silisyum gibi maddeler birikerek çeperin farklılaşmasına neden olur.
7. Bitkilerde çiçek ve meyvelerin renklerini ne verir?
ð Plastidler ve koful özsuyunda bulunan antokyan denilen madde.
8. Hücrenin bölünme nedenlerini yazın.
ð Hücre yüzeyini artırmak ve hacmini küçültmek için
ðHücrenin büyümesi çekirdeğin etki alanını sınırlar. Çekirdeğin etki alanını artırmak için hücre bölünür.
9. Kloroplast ve mitokondrinin ortak özellikleri nelerdir?
ð Çift zarlıdırlar
ð Kendilerine ait DNA’ları vardır.
ATP’nin sentezlendiği yerlerdir.
10. Mitoz olayının en önemli sonucu nedir?
ð Hücreden hücreye kalıtsal devamlılığı sağlar. Mitoz sayesinde, yeni meydana gelen hücreler ana-baba hücrenin sahip oldukları yeteneğin aynısına sahip olurlar. Bu da kendini eşleyen DNA moleküllerinin her oğul hücreye tam bir takım halinde geçmesiyle mümkün olur.
11. Ökaryot hücrelerde hücre bölünmesi hangi iki evreden oluşur?
ð Mitoz olarak adlandırılan çekirdek bölünmesi ve sitokinez olarak adlandırılan sitoplazma bölünmesi.
12. Mitoz bölünmenin safhalarının isimleini sırasıyla yazın.
ð Profaz, metafaz, anafaz, telofaz
13. İnsan gametinde kaç kromozom bulunur?
ð İnsan gametinde 23 kromozom bulunur? Bunların kaç tanesi otozom, kaç tanesi gonozomdur?
ð İnsan gametinde 23 kromozom bulunur. Bunlardan 22 tanesi otozom, 1 tanesi gonozomdur.
14. İnsanlarda erkeklerin ve dişilerin vücut hücrelerindeki kromozom formülünü yazınız.
ð Erkeklerde (44 + XY), Dişilerde (44 + XX)
15. Bitki hücresinin mitoz bölünme sırasında ara plağı ile ikiye bölünmesinin nedeni nedir?
ð Hücre zarının dışında selüloz çeperin bulunması.
16. Mayoz bölünme hangi hücrelerde görülür?
ð Üreme organlarında üreme ana hücrelerinde (Yumurtalık ve testislerde) görülür.
17. Mayoz bölünme ile ne sağlanır?
ð Dölden döle kromozom sayısının sabit kalması korunur.
ð Gen çeşitliliğine sebep olur.
18. Oogenezde aktif olmayan hücrelere ne ad verilir?
ð Kutup hücreleri.
19. İnsanlar ve amipler arasında mitoz bölünme hangi yönden farklıdır?
ð İnsanlarda mitoz bölünme büyüme, gelişme ve eskiyen yerlerin onarımını sağlar. Amiplerde mitoz bölünme çoğalmayı sağlar.
20. Bir insanın bazal metabolizması ölçülürken hangi şartlara dikkat edilmelidir?
ð En son alınan besinin ölçme işleminden 12 saat önce alınmasına
ð Ölçme sırasında kişinin tam dinlenme halinde tutulmasına
ð Ölçme sırasında ortam sıcaklığının belirlenmesine
ð Vücut yüzeyinin hesaplanmasına
21. ATP’nin molekül yapısı nasıldır?
ðAdenin denilen azotlu bir organik baz, Riboz denilen 5 karbonlu bir şeker ve üç fosfat grubundan yapılmış bir moleküldür.
22. ATP sentezi kaç yolla olur?
ð Oksijenli solunum
ð Oksijensiz solunum
ð Fotosentez
23. Eğer organizmalar enerjiyi karbonhidratlarda değil, ATP de depolasalardı ne gibi problemler olurdu?
ð Hücre içi daha asidik olurdu.
ð Fosfor şu an bulunduğundan daha çok kullanılırdı.
24. Bir nükleotidin yapısında 5 karbonlu şekerle azotlu organik bazın oluşturduğu kısma ne denir?
ð Nükleozit
25. mRNA’nın görevi nedir?
ð Hücredeki RNA miktarının % 5’ini oluşturur. DNA da bulunan genetik bilgiyi belli şifreler (kodon) halinde çekirdekten sitoplazmaya aktarır.

 

26. Hücre hayatında DNA’nın iki önemli görevini açıklayın.
ð Temel hücresel görevleri kontrol etmek
ð Genetik direktiflerin oğul döllere aynen iletilmesini sağlamak.
27. DNA modelinden faydalanılarak hangi biyolojik olaylar açıklandı?
ð DNA’nın hücre bölünmesinden önce kendini nasıl eşlediği
ð Protein sentezi için nasıl şifre taşıdığı
ð Mutasyonun nasıl meydana geldiği açıklandı.
28. Genetik şifre nedir? Genetik şifre bütün canlılarda aynı mıdır?
ð DNA’dan gönderilen hücre içindeki bütün olayları etkileyen mesajlara denir.
ð Genetik şifre her canlıda farklıdır.
29. DNA’nın neden mRNA gibi bir aracı yardımıyla çalışmak zorunda olduğu düşünülür?
ð DNA büyük bir molekül olduğu için çekirdekten dışarı çıkmaz. Proteinler çekirdek dışında, endoplazmik retikulum boyunca dağılmış olan ribozomlarda sentezlenirler. Direktiflerin çekirdekten sitoplazmaya taşınabilmesi için bir aracıya ihtiyaç vardır.
30. tRNA’nın protein sentezindeki görevi nedir?
ð tRNA hücre içindeki Amino asitleri tanır ve bunları proteinlerin sentezlendiği ribozomlara taşır.
31. DNA’nın Replikasyon yapması hücre bölünmesi açısından neden önemlidir?
ð Hücre bölünmesi ile özellikler yeni hücrelere geçer. Bir türün bütün bireylerindeki hücreler aynı tip ve sayıda kromozoma sahip olur.
32. Virüsler, canlılara has özelliklerden hangilerine sahiptirler?
ð DNA veya RNA içermeleri
ð Konak hücre içinde üremeleri
ð Mutasyona uğramaları
ð Üremeleri sırasında yeni gen kombinezonları oluşturmaları

33. Virüslerin çoğalmasını hangi faktörler sınırlamaktadır?
ð Virüslerin üremeleri konak hücrelere yayılma ve orada çoğalma yetenekleri ile sınırlıdır.
34. DNA içeren virüslere örnek veriniz?
ð Bakteriyofaj, çiçek hastalığı, suçiçeği ve uçuk (herpes) virüsü.
35. RNA içeren virüslere örnek veriniz?
ð Tütün mozaik virüsü, çocuk felci, grip, AİDS, kızamık, kabakulak ve patates, salatalık, marul bitkilerinde hastalık yapan virüsler.
36. Virüslerle mücadele etmek neden zordur?
ð Çeşitleri fazladır,
ð Çok küçüktürler
ð Antibiyotikten etkilenmezler.
ð Çabuk ürerler ve konakçı canlıyı kullanırlar.
37. Işık enerjisi kullanarak besin sentezleyen bakteriler nasıl adlandırılır?
ð Fotoototrof bakteriler
38. Şekillerine göre bakterilerin isimlerini yazın.
ð Yuvarlak (Coccus), çubuk (bacillus), spiral (spirillum), virgül (vibriyon)
39. Bakteriler oksijen ihtiyaçlarına göre nasıl adlandırılırlar?
ð Oksijen varlığında yaşayanlar (aerob bakteri), oksijensiz ortamda yaşayanlar (anaerob bakteri), her iki ortamda da yaşayanlar (geçici aerob ve geçici anaerob bakteriler)
40. Bakterilerde solunum enzimleri nerelerde bulunur?
ð Sitoplazmada veya hücre zarında bulunur.
41. Bakteri populasyonunda geometrik dizi şeklinde çoğalma neden sürekli olmaz?
ð Bakteriler çoğalmaları için ortamdaki su ve besin maddelerini bitirirler. Bu sırada ortamda alkol ve asitli bileşiklerle beraber zehirli atıklar da meydana gelir. Bu durum bakterilerin sayıca artışını engeller.
42. Bakterilerde endospor nedir ve hangi şartlarda meydana gelir?
ð Endospor bakteri sitoplazmasının su kaybederek büzülmesi ve etrafının dayanıklı bir zarla çevrilmesiyle bakterinin içinde oluşur. Bu olay üreme değildir. Bakterinin elverişsiz ortamlarda uzun zaman canlı kalabilmesini sağlar. Endospor yüksek sıcaklıkta ve kurak ortamlarda oluşur.
43. Ototrof ve saprofit bakterilerin parazit bakterilere üstün olmasını sağlayan özellik hangisidir?
ð Gelişmiş enzim sistemine sahip olmaları.
44. Prokaryot bir hücredeki protein sentezinin ökaryot hücreye göre daha hızlı olmasının nedeni nedir?
ð Çekirdek zarının bulunmaması.
45. Tatlı sularda yaşayan bazı bir hücrelilerdeki Kontraktil kofulların temel görevi nedir?
ð Fazla suyu aktif taşıma yaparak difüzyonun tersi yönde boşaltmak.
46. Çok hücreli organizmalarda doku, organ ve organ sistemlerine niçin ihtiyaç duyulur?
ð Organizmanın bütünlüğünün devamı için
ð Enerjinin korunumu için.
47. Hücrelerin özelleşmesi bir canlıya nasıl üstünlük sağlar.
ð Enerjinin daha verimli kullanılmasına yol açar.
ð İri parçalar halinde besinlerden yararlanma imkanı doğar
48. Çok hücreli organizmaların gelişimine bağlı olarak, bir hücreli organizmalarda bulunmayan ne gibi bir özel problem vardır?
ð İç çevreden atıkların uzaklaştırılması
ð Besin maddelerinin bütün hücrelere dağıtılması
ðOrganizmanın kendini eşleme olayı
ð Hücre içi ve hücreler arası kontrol ve koordinasyon.
49. Özelleşmiş hücre nedir?
ð Belirli görevleri yapmak üzere farklılaşmış, şekil ve yapı bakımından benzer hücrelerdir. Kas ve sinir hücreleri özelleşmiş hücrelerdir.Özelleşmiş hücreler dokuları, organları ve sistemleri meydana getirir.
50. Aktif taşımanın özellikleri nelerdir?
ð Enerji harcanır
ð Taşıma az yoğun ortamdan çok yoğun ortama doğrudur
ð Canlı hücrelerde görülür.
ð Enzimler kullanılır.

 

51. Pasif taşımanın özellikleri nelerdir?
ð Enerji harcanmaz
ð Taşıma çok yoğun ortamdan az yoğun ortama doğrudur.
ð Canlı ve cansız hücrelerde görülür.
ð Sıcaklık ve hareket difüzyonu artırır.
52. Hücrenin çok yoğun ortama konması halinde su kaybetmesi olayına ne ad verilir?
ð Plazmoliz.
53. Hücrenin az yoğun ortama konması halinde su alarak şişmesi olayına ne ad verilir?
ð Deplazmoliz
54. Büyük moleküllü katı maddelerin hücre içine aktif taşıma ile alınmasına ne denir?
ð Fagositoz
55. Büyük moleküllü sıvı maddelerin hücre içine aktif taşıma ile alınmasına ne denir?
ð Pinositoz
56. Deplazmoliz halindeki bir bitki hücresini saf suda bekletmeye devam edildiğinde koful sürekli su alarak büyür ve sitoplazmayı hücre çeperine doğru iter bu olaya ne denir?
ð Turgor
57. Bitki hücrelerine giren suyun hücrenin içinden dışına doğru yaptığı etkiye ne denir?
ð Turgor basıncı
58. Doğadaki canlıların özelliklerine, yaşayışlarına ve akrabalık derecelerine göre gruplandırılmasına ne denir?
ð Sınıflandırma (Taksonomi),
59. Ortak bir atadan gelen, yapı ve görev bakımından benzer özelliklere sahip, yalnızca kendi aralarında serbestçe üreyebilen ve verimli (kısır olmayan) yavrular oluşturan bireyler topluluğuna ne denir?
ð Tür
60. Sınıflandırmada kullanılan basamaklar (sınıflandırma) en küçük topluluktan en büyüğüne doğru nasıl sıralanır?
ð Tür, cins, familya, takım, sınıf, şube, alem olarak sıralanır.
61. Sınıflandırmada alemden türe doğru inildikçe birey sayısı ve ortak özellikler nasıl değişir?
ð Birey sayısı azalır, ortak özellikler artar.
62. Sınıflandırmada türden aleme doğru çıkıldıkça birey sayısı ve ortak özellikler nasıl değişir?
ð Birey sayısı artar, ortak özellikler azalır.

63. Havanın serbest azotunu yakalayarak toprakta azotlu bileşikleri oluşturan ve toprağın verimini artıran canlı grubu hangisidir?
ð Mavi-yeşil algler.
64. Basit bölünme ile çoğalan ve basit beslenme ihtiyaçları olan öncü organizma hangisidir?
ð Mavi-yeşil algler.
65. Bakterilerin antibiyotiğe ve kimyasal maddelere karşı kazandığı direnci nesiller boyu aktaran DNA kısmına ne denir?
ð Plazmid
66. Heterotrof bakteri çeşitlerinin isimleri nedir?
ð Parazit bakteriler
ð Saprofit (Çürükçül) bakteriler.
67. Güneş enerjisini kullanmadan inorganik maddeleri oksidasyonla elde ettikleri enerji ile su ve karbondioksitten besin üreten bakterilere ne denir?
68. Protozoaların çeşitleri nelerdir?
ð Kamçılılar (flagellata), Kökayaklılar (Rhizopoda), Sporlular (sporozoa), Sililer (cilliata)
69. Protistlerden olan öglenanın özelliği nasıldır?
ð Kamçılı olduklarından hareketlidirler bu nedenle hayvan olarak değerlendirilirken, klorofil taşıdıklarından dolayı da bitki olarak değerlendirilirler.
70. İnsanlarda uyku hastalığına sebep olan ve Çeçe sineği tarafından taşınan sporlu canlının adı nedir?
ð Trypanosoma gambiense

Sorular
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Toplam
Soru Değeri
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
100
Puan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Adı ve Soyadı : ……………………………..................                 
 
BİYOLOJİ DERSİ II. DÖNEM I. YAZILI SORULARIDIR
 
 1. Hücrenin nişastayı, yağ ve virüsü alması hangi yolla olur?
 2. Ökaryot hücre nedir? Açıklayın ve bir örnek verin.
 3. Mayoz’un Anafaz I safhasını şekil çizerek açıklayın.
 4. Bir canlının sinir hücrelerinde 14 kromozom bulunuyor. Bu canlının kıkırdak doku hücresinde kaç kromozom bulunur?
 5. Ekzositoz nedir?
 6. Homolog kromozom nedir?
 7. Hücre neden bölünür?
 8. Mitoz bölünmenin özelliklerinden “5” tanesini yazınız.
 9. Hayvan hücresi hipotonik ortama bırakılırsa ne gibi değişiklikler gözlenir?
   10. Tatlı veya tuzlu besinler tüketildiği zaman daha fazla su içme isteği  
        duyarız. Bunun nedenini açıklayın.
       (Sorular sırası ile cevaplanacaktır.)            


2010-2011  EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
1. KANAAT DÖNEMİ 9. SINIFLAR
BİYOLOJİ 2.YAZILIYA HAZIRLIK ÖRNEK SORULAR
 
 
 
1.   Bol Kloroplast içeren bir bitkinin yaprak
     Palizat parankiması hücresinin hangi
     anlarında hücrenin pH derecesi asit  
     özelliğindedir?
 
   I. Gece
  II. Gündüz solunum ve fotosentez ürünlerinin
       eşit olduğu anda.
 III. Hücrelerde CO2 tutulması esnasında.
  
A)    Yalnız I       B) Yalnız II       C) Yalnız III            
     D) I ve III             E) II ve III 
 
 
2- I: ATP
   II: DNA
    III: RNA
    Yukarıda belirtilen önemli biyolojik moleküllerden hangisi veya hangilerinin yapısında adenin bazı ile riboz şekeri birlikte bulunur?
     A) Yalnız I        B) Yalnız II          C) I ve II  
            D) I ve III          E)I,II ve III
 
3. I:Glikoz + Glikoz             Maltoz + su
     II: Trigliserit+su             3 yağ asidi+ gliserol
     III: Protein + su               n( aminoasit)
     IV: Fruktoz + Glikoz                Sakkaroz + su
 
Yukarıda belirtilen reaksiyonlardan hangisi veya
hangileri hidroliz reaksiyonlarıdır?
 
   A) I ve II         B) II ve III               C) III ve IV
 
 D) II, III ve IV             E) I-II-III
 
 
 
 
 
 
4.     I: Genetik şifreler
       II: Aminoasit dizilişi
       III: Aminoasit sayısı
       IV: rRNA
 
       Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri proteinlerin birbirinden farklı olmasını sağlayan faktörlerdir?
 
A)    Yalnız I        B)Yalnız II       C)I –II ve III
 
D) III ve IV               E) II-III ve IV
 
5-      I:NAD
         II: RNA
         III: FAD
        IV: ATP
 
      Yukarıdaki biyolojik açıdan önemli moleküllerin hepsinin yapısında ortak olarak bulunan molekül hangisidir?
 
A)Deoksiriboz            B) Riboz         C) Glikoz
 
       D)Fruktoz                  E)Galaktoz
 
7- Proteinlerin hem asit hem de baz özelliği
        göstermelerinin sebebi nedir?
A)    Radikal grubun farklı sayıda karbon içermesi
B)     Hidrojen atomu içermeleri
C)     Hidroksil grubu içermeleri
D)     Hem amino hem de karboksil grubu içermeleri
E)     Kükürt ve fosfor minerali içermeleri
 
8-    I: Yağ
       II: Protein
      III: Karbonhidrat
 
     Yukarıdaki besin çeşitlerinin en fazla enerji verenden en az enerji verene doğru
Sıralanışı hangisinde verilmiştir?
 
A)              I-II-III                  B) II-I-III          C) I-III-II
                   D) II-III-I                 E) III-II-I
 

 

  
          Reaksiyon hızı
 
 
 
 
 

 
                                                            PH                  
       0         Asit      7        Baz       14 
 
                       : Pepsin
                        : Tripsin’ i gösterir
Yukarıdaki grafikte iki farklı enzimin farklı PH değerlerine bağlı olarak reaksiyon hızındaki değişim gösterilmiştir.
 
Bu grafiğe göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?
 
A)     Pepsin enzimi yüksek PH ’da hiç çalışmaz
B)     Her iki enzim nötr ortamlarda az da olsa çalışır
C)     Tripsin bazik ortamda, pepsine göre daha iyi çalışır
D)     Düşük  Portamında çalışan pepsin aktivitesi,
Tripsin aktivitesinden azdır.
E)     Her iki enzimin de en iyi çalıştığı bir Paralığı vardır.
 
 
 
10- Her enzimin özel bir reaksiyonu kontrol
       etmesini;
      I: Apoenzim
      II: Koenzim
      III: Kofaktör
     Belirtilen enzim kısımlarından hangisi veya
     Hangileri belirler?
 
A) Yalnız I    B) I ve II       C) Yalnız II
 
          D) Yalnız III          E) I-II-III
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.    I: DNA
II: RNA
III: ATP
IV: Nişasta
Yukarıda belirtilen moleküllerden hangi-
sinin veya hangilerinin sentezi için gerekli
enzimler üretilemezse hücre ölür?  
 
A)    Yalnız I
B)     I ve IV
C)     Yalnız III
D)    Yalnız II
E)     I, II, III
 
 
12.    Aşağıdakilerden hangisi enzimin hangi  maddeye
(= Substrata)  etki edileceğini  belirleyen kısmıdır?
A)    Koenzim          B)Apoenzim         C)Holoenzim
 
        D) Kofaktör      E)Vitamin
 
 
13- Canlıların aktif ya da pasif olarak yer ya da
      durum değiştirmesine………(1)……..özelliği
      denir.
 
     Canlılar, besinlerdeki enerjiyi ……(2)…….
      özelliği ile kullanabilecekleri enerjiye
      dönüştürürler.
 
            Yukarıdaki iki cümlede 1 ve 2 no’lu boşluklara aşağıdakilerden hangileri yazılmalıdır?
 
                        (1)                      (2)
     A) Solunum                       Sindirim         
     B)Hareket                 Sindirim
     C)Hareket                 Solunum
                D) Solunum            Hareket
                E) Tepki                Solunum
14.
      Bir öğrenci besinlerle ilgili yaptığı bir deneyde:
 
 
     I + II                        Mavi-Siyah renk değişimi
Bu öğrencinin yapmış olduğu besinlerde besin aranması deneyi sonucunda deney tüplerinde
yukarıdaki reaksiyon sonucunda belirtilen renk değişimini gözlemlemiştir.
 
Bu reaksiyonlarda I, II, III yazılması gerekenler hangisinde verilmiştir?
 
                  I                   II                 
A)    Nişasta           Biüret
B)    Glikoz            Fehling
C)    Yağ                Eter
D)    Nişasta           Fehling
E)    Nişasta           İyot
 
15.
Yukarıdaki hiyerarşik kavram haritasında roma rakamı ile gösterilen boş bırakılan kutucuklara yazılması gereken ilgili kavramalar aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
 

          

 
I
II
III
IV
V
A
Lipit
Steroit
Glikolipit
Hücre zarı
Yağ asidi
B
Lipit
Glikolipit
Steroit
Yağ asidi
Hücre zarı
C
Steroit
Lipit
Glikolipit
Yağ asidi
Hücre zarı
D
Lipit
Steroit
Yağ asidi
Glikolipit
Hücre zarı
E
Glikolipit
Steroit
Hücre zarı
Lipit
Yağ asidi

 

 
 
 
16-
Yukarıdaki balık kılçığı  kavram haritasında roma rakamı ile gösterilip boş bırakılan kutucuklara yazılması gereken ilgili kavramalar aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
 
 

 

 
I
II
III
IV
A
Yağ
Mineral
Koenzim
Civa
B
Protein
Koenzim
Mineral
İnhibitör
C
Protein
Mineral
Koenzim
İnhibitör
D
Mineral
Koenzim
Protein
Civa
E
Protein
Koenzim
İnhibitör
Koenzim

 

 
 
 
 
17.Aşağıdakilerden hangisi karbonhidratlarla
      ilgili doğru bir açıklama değildir?
A)    Nükleik asitlerin yapısında bulunurlar
B)     Enzimlerin yapısını oluştururlar
C)     Öncelikli enerji kaynağıdırlar
D)    Yapılarında C,H ve O atomu bulunur
E)     Birbirlerine glikozit bağlarıyla bağlanırlar.
 
 
 
18.    Toplam nükleotit sayısı 10800 olan bir DNA’da  
      Adenin sayısı 1/6 oranında ise, Guanin sayısı kaçtır?
 
A) 1800        B)1200    C)3600      D)5400 E)7200
19.
    I: Fosfat
II: Pentoz şekeri çeşidi
III: Pürin bazları
IV: Pirimidin bazları
 
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri
Hem DNA’da hem de RNA’da ortak olarak
bulunur? (Her ikisinde de bulunanlar)
 
A)    I ve III
B)     II ve III
C)     II ve IV
D)    I- III ve IV
E)     I-II-III-IV
 
 
20-     Bir DNA molekülünün sentezi sırasında 2800
hidrojen bağı meydana gelmiştir.
 
      Bu DNA molekülünde 600 Guanin varsa, toplam nükleotit sayısı ne olur?
 
A) 1100    B) 1200     C) 2200     D) 4200    E)4300
 
 A) Aşağıda Verilen Bilgileri Doğru (D) veya Yanlış (Y) Olarak İşaretleyiniz. ( Her Soru 3 Puan)
(   )1- Alemden türe doğru gidildikçe birey sayısı artar.
(   )2-İlk sınıflandırmayı Aristo yapmıştır.
(   ) 3-Aynı tür canlılar aynı sayıda kromozom taşır.
(   ) 4-Aerob bakteriler sadece oksijensiz ortamda çoğalabilir.
(   )5-Bütün bakteriler hücre çeperi taşır.
 
B) Aşağıda Verilen Cümlelerdeki Boşluklara Uygun Sözcükler Yerleştiriniz. ( Her Soru 4 Puan)
1- Kloroplastlarda …………….. ve …………… olmak üzere iki bölüm vardır.
2- ……………. ve ……………… organellerinin kendine 
     özgü DNA, RNA ve ribozomları vardır.
3-Sineğin kanadı ve kuşun kanadı, ………….. organlara örnektir.
4-Kendi besinini kendisi oluşturan bakterilere …………........ bakteriler denir.
5-Hücrelerde kalıtımı sağlayan organik molekül ……....... ‘dır.
www.yazilisorulari.org
C)Aşağıdaki Sorularda Doğru Seçeneği İşaretleyiniz. (Her Soru 3 Puan)
1)Aşağıda verilen isimleri inceleyiniz. Bunlardan hangisi ikili adlandırma ile adlandırılır?
A) Gülgiller           B) Omurgasızlar       C)Mantarlar
D) Kara çam          E) İğne yapraklılar
2) Oksijenli solunum yapan bir bakteride aşağıdaki yapılardan hangisine rastlanmaz?
A) Hücre Zarı         B) Ribozom           C) Hücre çeperi   
D) DNA                  E) Mitokondri
3) Filogenetik( Doğal)sınıflandırma yapılırken aşağıdaki özelliklerden hangisi dikkatealınmaz?
A) Protein benzerliği B) Beslenme Şekli C)Köken benzerliği D)Embriyolojik gelişim benzerliği E)Homolog organ benzerliği
4).-Aşağıdakilerden hangisi çekirdekte bulunan yapılardan biri değildir?
A) Çekirdekçik   B) Protein    C)Krista     D) RNA    E)DNA
5) Aşağıdaki organellerden hangisi çift kat zarla çevrilidir?
A) Ribozom     B) Sentrozom.     C) Lizozom.
D) Mitokondri E)Endopazmjk retikulum          
                                                                                  
D) Aşağıdaki klasik Soruları Cevaplayınız. ( Her Soru 10 Puan)
1) Gelişmiş bitki hücrelerinde bulunup, hayvan hücrelerinde bulunmayan 3 hücresel yapı ismi yazınız.?
2)Prokaryot hücre nedir? Tanımlayıp örnek veriniz.?
3) Omurgasız hayvanları sınıflandırınız ?
4) Solunumlarına göre bakterileri sınıflandırınız.
5) Tür kavramını tanmlayınız.Canlılar kaç alemde incelenir? İsimlerini yazınız.  
S. 1) Biyoloji bilimine yeterli önemin verilmemesi sonucunda hangi alanlarda sorunlar ortaya çıkar?
S. 2) Biyolojinin önemini arttıran çevre sorunları nelerdir?
S. 3) Biyoteknoloji nedir? Biyoteknolojinin amaçları nelerdir?
S. 4) Tek hücre proteini nerelerde kullanılır?
S. 5) Canlıların yapısında bulunan organik bileşiklerden üç tanesini, inorganik bileşiklerden iki tanesini yazınız.
S. 6) Karbonhidrat, protein ve yağların yapı taşları hangi moleküllerdir?
S. 7) Proteinlerin insan vücudu için önemini kısaca açıklayınız.
S. Enzimlerin çalışmasına etki eden etmenlerden beş tanesini yazınız.
S. 9) Nükleik asitlerin her canlıda farklı bilgiler taşımasının nedeni nedir?
S.10) 7200 nükleotitten oluşan bir DNA molekülünde 2000 guanin nükleotid olduğuna göre; bu DNA molekülünde kaç tane hidrojen bağı vardır?
S1. Bir DNA'da 300 adenin ve 2400 zayıf H bağı bulunduğuna göre, bu DNA'daki toplam deoksiriboz şeker sayısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 150                   B) 300                   C) 450                   D) 900                   E) 1800
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
S2. Hücredeki RNA çeşitleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Urasil nükleotit içerirler.               B) DNA tarafından sentezlenirler. C) Protein sentezinde görev yaparlar.
                               D) Riboz şeker bulundururlar.          E) A sayısı =U sayısı , G sayısı =S sayısı
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
S3. Bir canlıda;                   I. DNA'dan parça kopması
                                               II. RNA'nın parçalanması
                                               III. DNA'nın eşlenmesi      olaylarından hangileri genetik bilginin değişmesine neden olmaz?
A) Yalnız I           B) Yalnız II          C) Yalnız III        D) I ve III             E) II ve III
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
S4. Canlıların kalıtsal yapısını oluşturan DNA ve RNA moleküllerinde aşağıdakilerden hangisi ortak olarak bulunur?
A) Timin nükleotit              B) Riboz şeker     C) Urasil nükleotit              D) Deoksiriboz şeker          E) Fosfat
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
S5. Bir öğrenci sabah kahvaltısında - Bir yumurta - Beyaz peynir        - Bir dilim ekmek yemiştir. Besin maddelerinin sindirimi sonucunda öğrencinin kanına en çok aşağıdakilerden hangisi karışır?
 
A) Vitamin       B)Aminoasit             C) Protein            D) Yağ                   E) Gliserol
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
S6. Eşit miktarda,                               I- Protein               II- Yağ  III       - Karbonhidrat     yıkılmasıyla açığa çıkan enerji miktarı çoktan aza doğru aşağıdakilerden hangisi gibidir.
 
A) I, II, III       B) I, III, II                                 C) II, I, III              D)II, III, I           E)III, I, II
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
S7. Yağlarla ilgili;                                 I- Enerjiye çevrilirler                                        
                                                                II- Yıkımı için su kullanılır.            
                                                               III- Isı kaybını önlerler.                                              
                                                               IV- Yapı taşları aminoasitlerdir. açıklamalarından hangileri doğrudur?                          
 
A) Yalnız l       B) Yalnız II               C) l ve II                     D) l, II  ve III                 E) II III ve IV
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------S8 .Bitkisel bir hücrede aşağıda verilen organik bileşiklerden hangisinin sentezi görülmez?
 A) Sükroz        B) Fruktoz              C) Glikojen               D) Lipit                           E) Selüloz
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
S9. Aşağıdakilerden hangisi depolanan karbonhidratların özelliklerinden biri değildir?         
 
 A) Yapı birimleri monosakkarittir.                B) Ribozomda sentezlenirler.              C) Enerji hammaddeleridir.                           
 
                 D) Dehidrasyon ile sentezlenirler.                  E) Monomerleri glikozid bağı ile birbirine bağlanırlar.
S10. Enzimler için ;           I. Genellikle takım halinde çalışırlar
                                               II. Bir kez kullanılırlar
                                               III. Sıcak ve soğuktan etkilenmezler
                                               IV. Genellikle çift yönlü tepkimeleri katalizlerler        ifadelerinden hangileri doğru değildir?
 
A) yalnız I                B) yalnız II          C) I veII                D) II ve III           E) III ve IV
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
S11. Enzimlerin çalışmasına etki eden faktörlerden 5 tanesini yazınız. (10puan)
S12. Suda eriyen vitaminlerin isimlerini yazarak eksikliklerinde görülen hastalıkları yazınız.(10puan)
S13. 1 ATP molekülü ile RNA ya ait adenin nükleotidi arasındaki ilişkiyi açıklayınız. (10puan)
S14. Ağır azot bulunduran DNA molekülü ( N15) iki kez normal azot bulunan ortamda eşleştirilirse melez DNA ların oluşma olasılığı % kaçtır? (10puan)
1-Aşağıdaki yapılandırılmış gridle ilgili soruları cevaplayınız.           Her soru 5 puan
A Vitamini
     1
D vitamini
      2  
E vitamini  
       3
K vitamini
      4
   C vitamini
      5
B2(riboflavin)
          6
B3(niyasin)
          7
B5(pantotenik asit
               8
B6(piridoksin)
        9
B7(biotin)
      10
B9(folik asit)
         11
B12(kobalamin)
             12
a- yukarıdakilerden hangileri suda eriyen vitaminlerdir?
b- yukarıdakilerden hangileri karaciğerde depolanır?
c- yukarıdakilerden hangilerinin eksikliğinde kansızlık oluşur?
d- yukarıdakilerden hangisi kanın pıhtılaşmasını sağlar?
 
2-Aşağıda verilen pH değerlerinin karşısına zayıf asit,güçlü asit,zayıf baz,güçlü baz,nötr ifadelerini yazınız.       10 puan
pH=5 ………………………….                                  pH=14 ………………………..                       pH=8 ………………………………….                                           pH=7 ……………………………….                            pH= 2 …………………………………
 
3-Tablodaki kelimeleri uygun yerlere yazarak kavram haritasını tamamlayınız.         14 puan
 

                                                                                                                                        …………………………..                      Yapı birimleri
 

                                                                                  NÜKLEİK ASİTLER
                                                                                                                                         Kendine özgü organik bazı     
Kendine özgü organik bazı                                   Çeşitleri
 

                                       ……………………..                             
 

                               Yapısındaki şeker                                                          Yapısındaki şeker
 

                        ………………………..                                                                                      …………………………..                   ATP’nin yapısındaki şeker
 
 
   DNA                       RİBOZ                      NÜKLEOTİT              DEOKSİRİBOZ              URASİL                      TİMİN                      RNA
 
4-Aşağıda verilen reaksiyonlardan hangileri dehidrasyon sentezi,hangileri hidroliz reaksiyonlarıdır?     6 puan
Maltoz +su                     glikoz+glikoz   …………………………………….   Yağ asiti+gliserol                 yağ+su ………………………………..
 
N(amino asit)                polipeptit+su …………………………………….    Nişasta+su                       glikozlar+su …………………………….
 
ATP+su                         ADP+P+enerji ……………………………………..    glikoz+galaktoz                      laktoz ………………………………
 
 
5-Bir DNA molekülündeki Adenin ve timinlerin sayısı,bu DNA’daki toplam nükleotitlere oranı 1/3’tür.DNA’daki toplam nükleotit sayısı 7500 ise bu DNA’daki guanin sayısı kaçtır?   10 puan
1-Protozoa kaç grupta incelenir. Sadece isimlerini yazınız.
2-Saprofit bakterilerin önemini açıklayın
3-Bakteriyofajın çoğalmasını şekil çizerek gösterin.
4-Bazal metabolizma nedir?
5-Mitoz geçiren bir hücre gözlenirse, bunun bir hayvan hücresi değil de bir bitki hücresi olduğu nasıl anlaşılır?
6-Deplazmoliz olmuş bir hücre, hangi ortama bırakılırsa plazmoliz haline gelir?
7-Aktif Taşıma nedir? Açıklayın
8-Sınıflandırmada Latince kullanılmasının önemini örnek vererek açıklayın.
9-Aşağıdaki maddelerin hücreye alınma yollarını karşılarına yazınız.
Glikoz : ……………………………
Gliserol : ………………………………….
Glikojen : …………………………..
H2O : ………………………………
Bakteri : ………………………………..
10-Siyonobakterilerin isimlerini yazarak, önemlerini kısaca açıklayın.
Aminoasitlerin bir birinden farklı olmasının sebebi ……………………. grup adı verilen grubun değişmesinden kaynaklanmaktadır.
Proteinler sentezlenirken, proteinin şifresi …………….. dan alınır.
Proteinlerin arasındaki peptit bağlarının koparak kokuşmasına ………………………. denir.
Boşluğu uygun kelimeyle doldurunuz.

(…...) Enzimler sıcaklıktan etkilenmezler.
(…...) Vitaminler ısı, ışık ve ağır metallerde hemence bozulurlar.
(…...) Gliserol 3 molekül yağ asitleriyle fosfat bağları ile bağlanarak nötr yağı(tregliseritleri) oluştururlar.
Cümlenin başındaki boşluğa doğru ise "D" yanlış ise "Y" harfi koyun.

Aşağıdakilerden hangisi canlının kalıtsal bilgisine göre sentezlenen moleküldür?
Glikojen B) Enzim C) Yağ D) Aminoasit E) Vitamin

I. Protein II. Maltoz III. Yağ IV. Nişasta
Moleküllerinden hangilerinin yıkım ürünleri asit ayracının rengini değiştirmez.
A) I B) II C) I ve II D) II ve IV E) II, III ve IV

Canlılarda bulunan, I. Selüloz II. Nişasta III. Glikojen polisakkaritlerden hangileri yapısal polisakkarittir?
A)I B) II C) III D) I ve II E) II ve III

10) Organik bileşik olmasına rağmen, aşağıdakilerden hangisi canlı hücrede enerji kaynağı olarak kullanılmaz.
A) Glikoz B) Vitamin C) Yağ asiti D) Gliserol E) Protein

11) E vitaminin görevi nedir.
12) Vücudumuzda önemli görevleri yerine getiren proteinin bu görevlerden dört tanesini yazınız?
13) Bir polipeptit yapısında 18 peptit bağı varsa bu molekülün sentezi sırasında kaç molekül aminoast kullanılmıştır?
14) Bir enzimler neden birden çok reaksiyona etki edemez?

Not : 11, 12, 13, 14. soruları 10, diğer sorular 6 şar puandır. Soruların doğru cevabına puan verilecektir.


Aşağıdaki test sorularını cevaplandırınız. Her bir test sorusu 6 puandır.
S1. Nükleik asitlerin yapısına katılan;              I. Adenin         II. Fosfat      III. Urasil      IV. Riboz 
 moleküllerinden hangileri hem DNA hem de RNA'nın yapısında bulunur?
A) Yalnız I             B) I ve II                C) I,II ve III           D) I,II ve IV           E) II,III ve IV
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
S2. DNA eşlenmesinde;
                I. Deoksiriboz       II. Adenin             III. Fosfat              IV. Sitozin     moleküllerinden hangileri eşit sayıda kullanılır?
A) I ve II               B) II ve III             C) III ve IV            D) I ve III              E) II ve IV
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
S3. Adenin nükleotitlerin sayısı guanin nükleotitlerin sayısının iki katı olan bir DNA'da sitozin sayısı 200 olduğuna göre bu DNA molekülündeki toplam nükleotid sayısı kaçtır?
A) 480                   B) 1200                  C) 1600                  D) 1900 E) 2000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
S4. Aşağıdakilerden hangileri ATP molekülünün yapısında bulunmaz?
I. Adenin               II. Guanin              III. Yüksek enerjili fosfat bağları       IV. Deoksiriboz şekeri         V. Fosfat
A) Yalnız II           B) II ve IV             C) I,III,V D) Yalnız III          E) IV,V
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
S5. Günlük olarak                - Süt ve süt ürünleri - Et ve et ürünleri  - Baklagillerler     ile beslenen bir insanda en çok aşağıdaki besin çeşitlerinden hangisini yemiş olur.
 
A) A vitamini     B) B vitamini    C) C vitamini     D) Yağ              E) Proteinler
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
S6.Yağ moleküllerini sentezlemek için 5 molekül gliserol kullanılmıştır. Buna göre sentez sırasında kullanılan yağ asidi ve açığa çıkan su molekülü sayısı nedir?
                                                                      Kullanılan Yağ asidi        Açığa çıkan su molekülü     
                                                               A)               15                                               15
                                                               B)               10                                                10
                                                               C)                5                                                 15
                                                               D)               15                                                5
                                                               E)               10                                                 5
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
S7. İnsanda, aşağıdaki maddelerden hangisinin sentezi  yapılamaz?                                           
 
A) Temel aminoasitlerin     B) Enzimlerin          C) Nükleotidlerin          D) Yağların                 E) Proteinlerin
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
S8. Aşağıdakilerden hangisi yağların özelliği değildir?             
 
 A) Hücre zarının yapısına katılma       B) Enerji ihtiyacını karşılama   C) Bütün vitaminlerin yapısına katılma                                
                               D) Bazı hormonların yapısına katılma              E) Soğuktan korumayı sağlama
 
S9.   I. Glikojen          II.Nükleik asit                 III. Nişasta                    IV. Protein                                          
               Yukarıdaki organik moleküllerden hangi ikisi aynı hücrede  bulunmaz?
          A) I ve II                       B) l ve III               C) II ve III              D) II ve IV          E) III ve IV       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------S10. Biyokimyasal bir reaksiyonda ortam sıcaklığı 15 oC den 30 oC ye  yükselirse aşağıdaki durumlardan hangisi gözlenir?
        
       Enzim etkinliği           Etkinen (Substrat) madde miktarı          Ürün miktarı        Enzim miktarı
A)      artar                                              azalır                                                        artar                         değişmez
B)   değişmez                                         azalır                                                         artar                        değişmez
C)     artar                                            değişmez                                                     azalır                       artar
D)     azalır                                             artar                                                      değişmez                    değişmez
E)   değişmez                                         artar                                                          artar                         azalır
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
S11. Enzimlere ait 5 tane özellik yazınız. (10puan)
S12. Yağda eriyen vitaminlerin isimlerini yazarak eksikliklerinde görülen hastalıkları yazınız.(10puan)
S13. 1 ADP molekülü ile RNA ya ait adenin nükleotidi arasındaki ilişkiyi açıklayınız. (10puan)
S14. Normal azot bulunduran DNA molekülü ( N14) iki kez ağır azot bulunan ortamda eşleştirilirse melez DNA ların oluşma olasılığı % kaçtır? (10puan)
S. 1) Aşağıdakilerden hangisi “biyolojik mücadele”ye örnektir?
          A) Üreaz enziminin üretimi.
          B) Sadece böcekleri hasta eden virüs üretimi.
          C) Tek hücre proteini üretimi.
          D) Melez bitkilerle bitki türünün zenginleştirilmesi.
          E) İnsan genomu projesi.
S. 2) Bitki ve hayvanlardan nitelikli ürün elde etmek amacıyla, yararlı genlerin bir araya toplanmasını sağlayan biyolojik yöntem hangisidir?
          A) Fizyoloji                    B) Biyokimya          C) Botanik
          D) Biyolojik savaş         E) Islah
S. 3)   Aşağıdakilerden hangisi biyolojiye yeterli önemin verilmemesi sonucu ortaya çıkan sorunlardan değildir?
          A) Çevrenin bozulması    B) Sosyal yapının bozulması
          C) Canlı çeşitliliğinin artması     D) Sağlığın bozulması
          E) Ekonominin bozulması
S. 4)   I) Hazır çorbalarda         II) Diyet yiyeceklerinde
          III) Hazır yemeklerde    IV) Taze sebze ve meyvelerde
          Yukarıdakilerden hangilerinde tek hücre proteini kullanılmaktadır?
          A) I-II-III    B) I-II-III-IV    C) I-II    D) III-IV     E) II-III-IV
S. 5)   Açlık sırasında, besin maddelerinin vücudumuzda harcanma sırası hangisidir?
          A) Yağ → Karbonhidrat → Protein
          B) Yağ → Protein → Karbonhidrat
          C) Karbonhidrat → Protein → Yağ
          D) Karbonhidrat → Yağ → Protein
          E) Protein → Karbonhidrat → Yağ
S. 6)   Aşağıdakilerden hangisi proteinlerin sindirimi sonucunda meydana gelir?
          A) Amino asit       B) Glikoz         C) Gliserol
          D) Vitamin            E) Mineral
S. 7)   Bir besine iyot çözeltisi damlatıldığında mavi renge boyanıyorsa, bu besinde aşağıdaki maddelerden hangisinin bulunduğu söylenebilir?
          A) Yağ                B) Vitamin        C) Nişasta
          D) Protein           E) Gliserol
S.  Aşağıdakilerden hangileri sindirime uğramadan kana geçer?
          I. Yağ                II. Vitamin          III. Protein
          IV. Mineral        V. Karbonhidrat
          A) I-II     B) II-IV     C) III-IV     D) I-III-V     E) I-II-III-IV-V
S. 9)   Kanın pıhtılaşmasında aşağıdaki vitaminlerden hangisi etkilidir?
          A) K       B) C         C) D        D) A           E) B
S.10) Büyüme çağındaki çocukların özellikle Güneş’e çıkarılmalarının temel nedeni ne olabilir?
          A) Vücudun bağışıklık sistemini güçlendirmek
                   B) Çocukların bol oksijen almasını sağlamak.
                   C) Mikropların güneşli havada yaşayamaması.
          D) D vitamini oluşumunu hızlandırmak.
          E) Vücudun ısınmasını sağlamak.                ððððð
S.11) Sağlıklı bir insanda aşağıdakilerden hangisi fazla miktarda alındığında, dengeli beslenme açısından olumsuz bir durum oluşturmaz?
          A) Yağ  B) Protein  C) Karbonhidrat  D) Nişasta E) Su
S.12) I. Sıcaklık                        II. pH derecesi
          III. Enzim yoğunluğu      IV. Su
          Yukarıdakilerden hangileri enzimlerin çalışmasına etki eden etmenlerdendir?
          A) I-II      B) I-II-III    C) I-II-III-IV      D) II-III      E) III-IV
S.13) Bir bitkinin yaprağında sentezlenen glikoz miktarını, yaprağın kalıtsal özelliklerinden hangisi en çok etkiler?
A) Stoma sayısı           B) Yaprak büyüklüğü
C) Işık miktarı              D) Kloroplast sayısı
E) Ortamın sıcaklığı
S.14) 1200 nükleotidden oluşan DNA molekülünde 500 tane Guanin nükleotid bulunduğuna göre; Adenin nükleotid sayısı kaçtır?
          A) 100      B) 200      C) 300       D) 500       E) 1000
S.15) Aşağıdakilerden hangisi DNA’nın yapısında yer almaz?
          A) Deoksiriboz        B) Urasil      C) Timin
          D) Adenin               E) Guanin
S.16) RNA ve DNA’da farklılığa neden olan birimler nelerdir?
          A) Şeker          B) Fosfat             C) Organik baz-Fosfat
          D) Fosfat-Şeker           E) Organik baz-Şeker
S.17) Aşağıda verilen organellerden hangisinin görevi yanlış eşlenmiştir?
A) Koful – Yağ sentezleme
B) Ribozom – Protein sentezleme
C) Kloroplâst – Fotosentez yapma
D) Mitokondri – Enerji sentezleme
E) Çekirdek – Hücreyi yönetme
S.18) I) Hücre çeperi      II) Sentrozum
III) Plastid            IV) Hücre zarı
Yukarıda verilenlerden hangileri yalnız bitki hücresinde bulunur?
A) I-II      B) I-III      C) II-IV     D) III-IV      E) I-II-III-IV
S.19) Enerji tüketimi fazla olan hücrelerde hangi organelin sayıca fazla olması beklenir?
          A) Ribozom       B) Sentrozom       C) Mitokondri
          D) Lizozom         E) Golgi aygıtı
S.20) Hücre duvarı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
          A) Bitki hücrelerinde bulunur.
          B) Cansızdır.
          C) Tam geçirgendir.
          D) Selüloz yapıdadır.
          E) Seçici geçirgendir.
 
 
 
                                                      
þ BAŞARILAR DİLERİM!              Ders Öğretmeni

 
 
 Aminoasitlerin asit özellik gösteren grubu …………..……………….… dur.
Enzimler reaksiyonların ………………………………….. düşürürler.
Vitaminler ……………………………….. üretiminde kullanılmazlar.
Boşluğu uygun kelimeyle doldurunuz.

(…...) Karbonhidratlar düzenleyici olarak da görev alırlar..
(…...) C vitamini bağ dokunun kollegen liflerinin üretiminde görev alırlar.
Cümlenin başındaki boşluğa doğru ise "D" yanlış ise "Y" harfi koyun.

Enzimlerin çalışması hızı, aşağıdaki faktörlerden hangisinden etkilenmez?
Sıcaklık B) pH C) Subtrat yüzeyi D) Substar miktarı E) Aktivasyon enerjisi

Proteinlerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Gerekirse enerji vericidirler B) Enzimlerin yapısına katılırlar C) Yapıcı-onarıcıdırlar
D) Kanın pıhtılaşmasında görev alırlar E) Hücre çeperinin yapısına katılırlar.

Eksikliğinde pellegra hastalığı çıkan vitamin hangisidir?
A) B1 vitamini B) B2 vitamini C) B5 vitamini D) B6 vitamini E) B9 vitamini

Bir çocuk dedesinden 200 disakkarittik bir şeker ve babaannesinden 150 monosakkaritlik bir polisakkarit olan dondurma alır. Çocuk bu tatlıları tamamen sindirdiğinde toplam kaç Glikozit bağ parçalanmış olur.
A) 249 B)251 C)300 D)351 E)349

İnsan aşağıdaki maddelerden hangisinin sentezini yapamaz?
A) Temel aminoasitlerin B) Enzimlerin C) Glikojenin D) Yağların E) Proteinlerin

Suyun görevlerinden dört tanesini yazınız.
Proteinlerin bir birlerinden farklı olmalarının sebepleri nelerdir?
Yağda ve suda çözünen vücutta nerede depolanırlar?
C vitaminin vücuttaki görevi nedir?


SORULAR
1.trna’nın görevini açıklayınız. (10 Puan)
 
2.Hücre teorisini maddeler halinde açıklayınız. (10 Puan)
 
3.DNA’nın yapısını  açıklayınız.(Sadece dört madde yazın) (10 Puan)
 
4.Tuzlar aşağıdaki maddelerden hangi ikisinin birleşmesiyle oluşur? (10 Puan)
   a).Su-Sodyum     b).Glikoz-Fruktoz   c).Asit-Su   d).Protein-Baz   e).Asit-Baz
 
5. I.Deoksiriboz
    II.Glikoz
    III.Riboz
    IV.Galaktoz
Yukarıdakilerden hangisi yada hangileri beş karbonlu karbonhiratlardandır? (10 Puan)
a).Yalnız I   b).I ve III   c).II ve III   d).I ve IV e).I,II,III ve IV
 
6.Suyun çok olduğu yerden az olduğu yere doğru yarı geçirgen bir zardan enerji harcanmadan taşınmasına ne denir?(10 Puan)
a).Difüzyon     b).Ozmoz   c).Aktif Taşıma   d).Pinositoz   e).Fagositoz
 
7.Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle tamamlayın. (10 Puan)
(Urasil, glikoz, eksositoz, doymamış, metabolizma)
a). …………………yağ asitleri oda sıcaklığında sıvıdırlar.
b) ………………..organik bazı yalnızca RNA’da bulunur.
c). ………………monosakkaritlere örnek olarak verilebilir.
d).Canlı hücrelerde gerçekleşen tüm yapım ve yıkım olaylarına……………………denir.
e).Hücre içindeki maddelerin hücre dışına atılmasına…………………..denir.
 
8.Aşağıdaki ifadeleri doğru(D)veya yanlış(Y) olarak uygun bir şekilde doldurun. (10 Puan)
a). ( )Lipitlerin yapıtaşı monosakkaritlerdir.
b) ( )Hücre zarının yapısında protein yer alır.
c). ( )Aktif taşıma sırasında enerji harcanır.
d). ( )Üreme canlıların ortak özelliklerindendir.
e).( )A,D,E ve K vitaminleri yağda eriyen vitaminlerdir.
 
Hücre zarı
Çekirdek
RNA
Su
Sitoplazma
Vitamin
Baz
Lipit
9 ve 10. soruları tabloyu kullanarak cevaplandırın.
 
www.yazilisorulari.org
 
9. Yukarıda tablodaki inorganik bileşikleri yazın.(2 Tane) (10 Puan)
 
10. Yukarıdaki tabloyu kullanarak hücrenin kısımlarını yazın.(3 Tane) (10 Puan)

Aşağıdaki test sorularının doğru cevaplarını cevap anahtarına yazınız.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Canlıların en küçük yapı birimi nedir?
A) Hücre   B) Doku    C) Organ     D) Sistem
 2-)Hangi vitamin suda çözünür?
A)a vitamini              B)b vitamini            
C) k vitamini             D)d vitamini
3-)Aşağıdakilerden hangisi proteinlerin sindirilmesi sonucu meydana gelebilir?
A) Glikoz                  B) Gliserin                
C) Glikoz                   D) Amino asit
4_ Enerji elde etme basamaklarında en son kullanılan organik besin hangisidir?
A) Protein                  B) Yağ           
C) Karbonhidrat      D) Nişasta
5-)Aşağıdaki besinlerden hangisi sindirime uğramadan kana geçebilir?
A) Protein    B) Vitamin    C) Yağ     D) Nişasta
6-)Canlılarda kalıtım materyalini oluşturan organik moleküller hangisidir?
A)karbonhidratlar                            B)yağlar         C)nükleikasitler                    D)vitaminler
7-)Enzimin etki ettiği maddeye verilen isim hangisidir?
A)kofaktör                            B)koenzim   
C)substrat                             D)apoenzim
8-)Canlılarda tepkimelerin başlayabilmesi için gerekli olan enerji hangi molekülden sağlanır?
A)su     B)mineraller   C)asit-bazlar D) atp
9-)Hangi organik baz RNA’da bulunmayıp DNA’da bulunur?
A)timin     B)adenin    C)urasil    D)guanin
10-)DNA’da bulunan şeker grubu hangisidir?
A)riboz    B)deoksiriboz C)heksoz  D)trioz

Yargılardan doğru olanlarına D yanlış olanlara Y harfini noktalı yerlere koyunuz…

(….)DNA çift sarmallıdır.
 (….)Laktoz ve sükroz bütün bitkiler tarafından sentezlenen disakkaritler olup,fazlası nişasta şeklinde depo edilir.
(….)Büyük moleküllerin su katılarak yapı birimlerine ayrılmasına hidroliz denir.
 (….)Bitkilerden elde edilen yağlardaki doymamış yağ asitleri,hidrojenle doyurularak margarinler elde edilir.
 (….)Enzimlerin yapısını bozan ve çalışmasını durduran maddelere aktivatör maddeler denir.
(….)C vitamini eksikliğinde berberi hastalığı oluşur.
(….)Suda çözünen vitaminler fazla alındıklarında karaciğerde depolanırlar. (….)Canlılar inorganik bileşikleri ,organik bileşikler gibi kendi vücudunda sentezler,dışarıdan hazır olarak almazlar.
 (….)Enzimler en iyi 75ºC de çalışırlar .
(….)Adenin ve guanin pürin grubu bazlarıdır.

Klasik sorular
1-)Fosforilasyon nedir?tanımını yapınız.(10 puan)
2-)Nükleotidin yapısını çizerek anlatınız..(10 puan)
3-)Enzimlerin özelliklerinden 2 tanesini yazarak açıklayınız.(10 puan)
4-)Bir dna zincirinde toplam 2000 nükleotid bulunmaktadır.Bu dna molekülünde 200 tane adenin nükleotidi bulunduğuna göre;kaç tane guanin nükleotidi bulunmaktadır?hesaplayınız.(10 puan)

A.Aşağıdaki sorulardaki boşlulara uygun kelimeleri yerleştiriniz
1.Enzimlerin çalışmasını durduran maddelere İNHİBİTÖR denir.
2.DEMİR; hemoglobinin yapısına katılan mineraldir.  
3.C vitamini kas liflerinin yapısında bulunan KOLLOGEN adlı
proteinin yapısına katılır.
4.KİTİN; eklembacaklıların ve böceklerin dış iskeletini oluşturur.
5.NÜKLEOTİT ler yapısında bulunan azotlu baza göre isimlendirilir.
 
B)      Aşağıdaki sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz.        
6. Doğadaki bütün canlılar düşünülecek olursa, aşağıdaki özelliklerden hangisi ortak olamaz?
A) Üreme                             B) Enerji Üretme         C) Boşaltım
D) Uyarılara tepki verme                  E) Organik Besin Üretme 
 
7. İnorganik maddelerle ilgili aşağıdaki verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) CO2 ve H2O organik maddelerin üretiminde kullanılır.
B) Su, karasal canlılarda vücut sıcaklığının düzenlenmesinde rol oynar.
C) Bazı iyonlar pasif enzimleri aktifleştirir.
D) Suda çözünenleri, ortamın su yüzdesini değiştirerek osmotik    basıncı etkiler.
E) Gerek görüldüğünde bazı hücrelerde enerji verici olarak kullanılır.
 
8.            Glikoz + X =Sakkaroz + Y
Yukarıda bir disakkarit oluşurken gerçekleşen tepkime gösterilmiştir.
Verilen tepkimeye göre,
I. Olay bir dehidrasyon tepkimesidir ve Y su molekülüdür.
II. X molekülü galaktoz olabilir.
III. Reaksiyon gerçekleşirken peptit bağı oluşmuştur.
ifadelerinden hangileri doğru değildir?
A) Yalnız I                           B) Yalnız II                         C) I ve III
D) II ve III                          E) I, II ve III
 
9.  Aşağıdakilerden hangisi steroidler için söylenemez?           
A) Üreme hormonlarının yapısına katılır.
B) En önemli steroid kolesteroldür.
C) Yağların sindirilmesine yardımcı olur.
D) A vitaminin yapısına katılır.
E) Sinir hücresinin yapısına katılır.
 
10. Proteinler ve aminoasitler ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi doğru değildir?
A) Bitkisel hücreler bütün aminoasitleri sentezleyebilir.
B) Proteinler DNA daki şifrelere uygun üretilir.
C) Aminoasitler amfoter özellik gösterir.
D) Karbonhidrat ve yağlar gerektiğinde proteine dönüştürülür.
E) Hayvansal hücreler esansiyel aminoasitleri hazır alırlar.
 
11. B grubu vitaminleri için aşağıdaki verilenlerden hangisi yanlıştır?
A)    Kansızlığı önler.
B)    Meyve, sebze, süt ve yumurta ve karaciğerde bulunur.
C)    Kemiklerin normal gelişmesini sağlar.
D)    Hücrelerde katalizör görevi yapar.
E)    Eksikliklerinde beriberi, pellegra gibi hastalıklar görülür.
 
12. Bir hayvan hücresinde, enzim sentezi sonucunda aşağıdaki moleküllerden hangisinin miktarı artar.
A) ATP       B) tRNA           C) Aminoasit       D) mRNA             E) Su
13. Bir DNA molekülünün birinci kolunda A/T = 2/3 oranı vardır. Karşı kolda ise 900 Guanin bulunmaktadır. Bu DNA nın birinci kolundan üretilen bir RNA molekülünde kaç tane Urasil bulunur?
A) 300        B) 600       C) 900          D) 1500                E) 1800
14. Nükleik asitlerin;
        I- Organel yapısında yer alma
        II- Protein sentezinde rol alma.
        III- Aminoasitleri tanıma
Özelliklerinden hangileri RNA çeşitlerinin tümünde  bulunur?
A) Yalnız I                           B) Yalnız II              C) Yalnız III                                  D) I ve II                             E) II ve III
 
15. Toplam 12000 nükleotitli bir DNA molekülünün 2. ipliğindeki nükleotitlerin 1/3 ü Guanindir. Aynı iplikte 1500 A ve 1100 T vardır.
        Buna göre; DNA daki toplam zayıf hidrojen bağ sayısı kaçtır.
A) 1000     B) 1500    C) 2500        D) 15400              E) 20.000
 
C)      Aşağıdaki klasik soruları cevaplayınız.
16.  Doymuş yağ asitleri ve doymamış yağ asitlerinin farklarını yazınız?
Doymuş Yağ Asitleri: C zincirleri arasında çift bağ yoktur. Oda sıcaklığında katı olup, hayvansal kökenlidir. Palmitik asit, bütirik asit ve stearik asit örnek verilebilir.
Doymamış Yağ Asitleri: C zincirleri arasında çift bağ bulunur. Oda sıcaklığında sıvı olup, Bitkisel kökenlidir. Oleik asit, Linoleik asit örnek verilebilir. Yüksek basınç ve sıcaklıkta H ile doyurularak Margarin elde edilir.
17. Sıcaklık enzimlerin çalışmasını nasıl etkiler?
Kural olarak enzimler 0-55 C derecede çalışırlar. Ancak yüksek sıcaklıklarda bozulurlar. Düşük sıcaklık enzim yapısını bozmaz. Ancak çalışması yavaşlar. Enzimlerin en iyi çalıştıkları ısı seviyesine OPTİMUM SICAKLIK denir.
18.  DNA ve RNA arasındaki farklar nelerdir?
1. RNA ‘da 5 karbonlu riboz şekeri bulunur.
DNA ‘da ise riboza benzeyen 5 karbonlu deoksiriboz şekeri bulunur.
2. RNA’ da Timin (T) bazı yoktur. Bunun yerine Urasil (U) bazı bulunur.
3.     RNA sitoplazmada,DNA çekirdek ve bir kısımda mitokondriler de, plastitlerde bulunur.
4. RNA protein sentezinde rol oynar. DNA ise bir kalıtım maddesidir.
5. DNA çift sarmal iplik içerirken, RNA tek ipliklidir.
19.    Nükleik asitlerde bulunan azotlu organik bazların çeşitlerini
yazınız ?
Pürin Bazları; Adenin ve Guanin bazlarıdır. Çift halkalı yapıya sahiptir.
Pürimidin Bazları; Timin Sitozin ve Urasil dir. Tek halkalı yapıya sahiptir.
20. Aminoasidin yapısı hakkında bilgi veriniz?
Aminoasitlerbir C atomuna bağlı dört farklı grubun birleşmesi sonucu oluşur. Bu gruplar; Amino Grubu (NH2, Karboksil grubu (-COOH) ve Radikal (Reel=değişken) grup ve bir de 4. olarak H vardır. Radikal Grup dediğimiz R grubunun bulunduğu yere farklı maddelerin gelmesi sonucu amino asit çeşitliliği olur.
NOT BAREMİ: Tüm sorularının tam doğru cevabı 5 puandır.                                                       
                     2009-2010 ÖĞRETİM YILI LİSE I BİYOLOJİ DERSİ I. DÖNEM I. YAZILI
S O R U L A R (A)
A. Aşağıdaki bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y harfiyle kodlayınız.         
1- (………) Hidroliz tepkimeleri küçük moleküllerden büyük moleküllerin oluşumuyla sonuçlanır.
2- (………) Monosakkaritlerde 1 tane glikozit bağı bulunur.
3- (………) Laktoz, bitki hücrelerinde üretilen bir disakkarittir.
4- (………) Tüm kimyasal tepkimeler sulu ortamda gerçekleşir.
5- (………) İnorganik maddelerden organik besin sentezleyebilen canlılara ototrof canlı denir.
B. Aşağıdaki sorulardaki boşlukları uygun şekilde tamamlayınız.         
6- Çok hücreli canlılarda ……………………….. doku hücrelerinin bölünmesi ve hücre kütlesinin artışı ile sağlanır.
7- Canlıların organik besin monomerlerini enerji elde etmek amacıyla parçalamasına ……………………………….. denir.
8- Proteinler …………….. daki şifreye göre ile üretildiğinden her canlının kendine özgü protein yapısı vardır.
9- Isıtma, yüksek basınç ve tuz derişimi gibi etkenler proteinlerin yapısını bozar. Bu olaya …………………… denir.
10- Bileşik enzimlein protein kısmı ………..…….., vitaminden oluşan kısmı ….....……….... adını alır.
C. Aşağıdaki sorularda verilen seçeneklerden doğru olanı işaretleyiniz.      
11- Kemik ve dişlerin gelişimi için en önemli mineral aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kalsiyum     B) Demir     C) İyot     D) Fulor     E) Magnezyum
12- Temel yapı taşları glikoz olan aşağıdaki bileşiklerden hangisi hayvansal karbonhidrattır? 
A) Nişasta    B) Maltoz    C) Sükroz     D) Glikojen     E) Selüloz
13- Aşağıdakilerden hangisi canlıların ortak özelliklerinden biri değildir?
A) Aktif hareket etme     B) Çoğalma     C) Uyarılabilme    D) Çevre ile madde ve enerji değişimi yapma     E) Büyüme     
14- 3 Gliserin + I → 3 Trigliserit ( Yağ ) + II
Yukarıdaki kimyasal tepkimede I ve II yazılı yerlere hangi moleküller gelmelidir ? 
A) 3 Yağ asidi - 3 H2O      B) 6 Yağ asidi - 6 H2O     C) 9 Yağ asidi - 9 H2O      D) 12 Yağ asidi - 12 H2O
E) 3 Yağ asidi - 6 H2O
15- 16 çeşit aminoasitten oluşan 96 aminoasitlik bir protein zincirinin oluşmasında kaç molekül su açığa çıkar?
A) 180      B) 95       C) 96       D) 97      E) 100
D. Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.            
16- Canlılar niçin beslenir? Açıklayınız
17- Organik bileşik nedir? Çeşitleri nelerdir?
18- Fosfor'un organizmadaki görev ve işlevleri nelerdir?
19- Bitkisel polisakkaritler nelerdir?
20- Bir hücrede kaç çeşit enzim vardır?
NOT: Her Soru 5 puan, süre 40 dadikadır.
CEVAPLAR (A)
A. Aşağıdaki bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y harfiyle kodlayınız.         
1- (…Y…) Hidroliz tepkimeleri küçük moleküllerden büyük moleküllerin oluşumuyla sonuçlanır.
2- (…Y…) Monosakkaritlerde 1 tane glikozit bağı bulunur.
3- (…Y…) Laktoz, bitki hücrelerinde üretilen bir disakkarittir.
4- (…D…) Tüm kimyasal tepkimeler sulu ortamda gerçekleşir.
5- (…D…) İnorganik maddelerden organik besin sentezleyebilen canlılara ototrof canlı denir.
B. Aşağıdaki sorulardaki boşlukları uygun şekilde tamamlayınız.         
6- Çok hücreli canlılarda …BÜYÜME.. doku hücrelerinin bölünmesi ve hücre kütlesinin artışı ile sağlanır.
7- Canlıların organik besin monomerlerini enerji elde etmek amacıyla parçalamasına SOLUNUM.. denir.
8- Proteinler …DNA.. daki şifreye göre ile üretildiğinden her canlının kendine özgü protein yapısı vardır.
9- Isıtma, yüksek basınç ve tuz derişimi gibi etkenler proteinlerin yapısını bozar. Bu olaya …DENATÜRASYON.. denir.
10- Bileşik enzimlein protein kısmı …APOENZİM.., vitaminden oluşan kısmı …KOENZİM... adını alır.
C. Aşağıdaki sorularda verilen seçeneklerden doğru olanı işaretleyiniz.      
11- Kemik ve dişlerin gelişimi için en önemli mineral aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kalsiyum     B) Demir     C) İyot     D) Fülor     E) Magnezyum
12- Temel yapı taşları glikoz olan aşağıdaki bileşiklerden hangisi hayvansal karbonhidrattır? 
A) Nişasta    B) Maltoz    C) Sükroz     D) Glikojen     E) Selüloz
13- Aşağıdakilerden hangisi canlıların ortak özelliklerinden biri değildir?
A) Aktif hareket etme     B) Çoğalma     C) Uyarılabilme D) Çevre ile madde ve enerji değişimi yapma     E) Büyüme     
14- 3 Gliserin + I → 3 Trigliserit ( Yağ ) + II
Yukarıdaki kimyasal tepkimede I ve II yazılı yerlere hangi moleküller gelmelidir ? 
A) 3 Yağ asidi - 3 H2O       B) 6 Yağ asidi - 6 H2O        C) 9 Yağ asidi - 9 H2O           D) 12 Yağ asidi - 12 H2O
E) 3 Yağ asidi - 6 H2O
15- 16 çeşit aminoasitten oluşan 96 aminoasitlik bir protein zincirinin oluşmasında kaç molekül su açığa çıkar?
A) 180      B) 95       C) 96       D) 97      E) 100
D. Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.            
16- Yeni hücrelerin yapımı için, madde sentezinde, hareket etmede, boşaltımda, canlılık olaylarının
hemen hepsi enerji dönüşümleri ile gerçekleşir.
17- Fosfor kalsiyumla birlikte kalsiyum fosfat şeklinde kemik ve dişlerin yapısına katılır, ayrıca nükleik 
asit, yağ, protein ve karbonhidrat gibi moleküllerin yapısınada katılır.
19- Cansız ortamda bulunmayıp ancak canlıların vucudunda üretilen besinlere organik besinler denir.
Karbonhidratlar,Proteinler,Yağlar, Vitaminler, Nükleik asitler
18- Nişasta ve selüloz
20- Bir hücrede reaksiyon çeşidi kadar enzim vardır?
A. Aşağıdaki bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y harfiyle kodlayınız.         
1- (………) Küçük moleküllerin birleşirken su açığa çıkarması olayına dehidrasyon sentezi denir.
2- (………) Bir çözeltinin pH sı 7’den 14’e yaşlaktıkça asitliği artıyor demektir.   
3- (………) En fazla enerji veren organik moleküller vitaminlerdir.
4- (………) Su, çözücü özelliği sayesinde metabolik artıkların seyreltilmesinde ve vücuttan atılmasında etkili olur.
5- (………) Trigliseritler aminoasitlerin peptid bağları ile bağlanması sonucunda oluşurlar.
B. Aşağıdaki sorulardaki boşlukları uygun şekilde tamamlayınız.         
6- Canlıların ortak özelliği olan …………………………. canlının yaşamı için zorunlu değildir.
7- Beş karbonlu monosakkaritlerden olan…………………… ve…………………….. enerji vermezler.
8- Vücutta sentezlenemeyen ve dışarıdan alınması gereken aminoasitlere ……………………………. denir.
9- Ototrof canlılarda organik madde üretimi ………………………… ya da ………………………….ile olur.
10- Bileşik enzimlein protein kısmı ………..…….., mineralden oluşan kısmı ….....……….... adını alır.
C. Aşağıdaki sorularda verilen seçeneklerden doğru olanı işaretleyiniz.      
11- Guatr hastalığı hangi mineral eksikliğinde oluşur?
A) Kalsiyum     B) Fosfat      C) İyot     D) Bakır    E) Magnezyum
12- İnsanda, aşağıdaki maddelerden hangisinin sentezi  yapılamaz?                                            
A) Temel aminoasitlerin     B) Enzimlerin    C) Nükleotidlerin    D) Yağların    E) Proteinlerin                           
13- I. Selüloz       II. Protein         III. Asit         IV. Yağ       V. Su
Yukarıda verilen maddelerden hangileri inorganiktir?
A) I           B) II           C) III       D) I ve II        E) III ve V
14- X + Y = Z reaksiyonunda Z bir disakkarit ise bununla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A) X ve Y birer monosakkarittir   B) Bu bir dehidrasyon sentezidir   C) Z maddesi glikozit bağı taşır    
D) X glikoz olabilir.       E) Z maddesi bir proteindir.    
15- Bir hidroliz reaksiyonunda 520 molekül su kullanılmış ve 521 glikoz elde edilmiştir. Kaç glikozit bağı koparılmıştır?
A) 520         B) 521       C) 522       D) 1040     E) 1100
D. Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.            
16- Canlılar solunumla elde ettikleri enerjiyi nerelerde kullanırlar? 
17- İnorganik bileşik nedir? Çeşitleri nelerdir?
18- Proteinlerin birbirinden farklı olmasının nedeni nedir?
19- Hayvansal polisakkaritler nelerdir?
20- Enzimlerin etki ettiği maddelere ne ad verilir?
NOT: Her Soru 5 puan, süre 40 dadikadır.
CEVAPLAR (B)
A. Aşağıdaki bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y harfiyle kodlayınız.         
1- (…D…) Küçük moleküllerin birleşirken su açığa