SOLUNUM SİSTEMLERİ


 
Soru 1: Omurgalı bir hayvanın hayat döngüsünde solungaç, akciğer ve deri solunumu görülmektedir.

Buna göre bu canlı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
Yaşamının tamamını su içinde geçirir.
Ergin döneminde serbest oksijeni kullanır.
Vücut yüzeyi nemlidir.
Başkalaşım geçirerek gelişmektedir.

Çözüm:
Hayat döngüsünde solungaç, akciğer ve deri solunumu yapan canlı kurbağadır.
A) Kurbağa yaşamının tamamını değil larva dönemini su içinde geçirir.
B) Ergin döneminde akciğer solunumu yaptığı için serbest oksijeni kullanır.
C) Deri solunumu yaptığından vücut yüzeyi nemlidir.
D) Larva halindeki kurbağa ergin hale geçerken başkalaşım geçirir.


Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 2: Solunum sistemlerine ait;

I.

Sudaki çözünmüş oksijeni kullanma

II.

Alveoller bulundurma

III.

Bölmeli akciğer bulundurma

IV.

Oksijeni kan yoluyla taşıma

özelliklerinden hangileri yalnız memelilere aittir?

Yalnız I
Yalnız II
I ve II
III ve IV

Çözüm:

I.

Sudaki çözünmüş O2'yi solungaç solunumu yapan canlılar kullanır. Memeliler ise akciğer solunumu yapar.

II.

Alveol sadece memelilerde bulunur.

III.

Bölmeli akciğer kuşlarda da vardır.

IV.

O2 tüm omurgalılarda kan ile taşınır.


Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 3: Soluk alma veya soluk verme sırasında, aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenemez?
Göğüs boşluğu hacminin artması
Akciğer iç basıncının artması
Akciğer alveol sayısının artması
Diyaframın kubbeleşmesi

Çözüm:

I.

Göğüs boşluğunun artması soluk alma sırasında gerçekleşir. 

II.

Akciğer iç basıncı soluk verme sırasında artar.

III.

Akciğerdeki alveol sayısı canlıya özgüdür ve değişmez.

IV.

Diyaframın kubbeleşmesi soluk verme sırasında gerçekleşir.


Doğru Yanıt: Deniz seviyesinden yukarıya doğru gidildikçe oksijen ve atmosfer basıncı azalır,iç basınç yani vücut basıncı artar.

 
 
 
Soru 4:
Yukarıdaki şekillerde soluk alma ve soluk verme sırasında akciğerlerin ve diyaframın durumu verilmiştir.

Buna göre;

I.

Soluk alma sırasında akciğer genişler.

II.

Soluk verme sırasında diyafram kasılır.

III.

Soluk verme sırasında akciğer iç hacmi artar.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

Yalnız I
Yalnız II
I ve II
I ve III

Çözüm:

I.

Soluk alma sırasında diyafram kasılıp düzleştiği ve akciğerlere hava dolduğu için genişler.

II.

Soluk verme sırasında diyafram gevşeyerek kubbemsi halini alır.

III.

Soluk verme sırasında diyafram gevşediği ve akciğerlerdeki  hava dışarı verildiği için iç hacmi azalır.


Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 5: Metabolizması hızlanan bir insanda, aynı zaman aralığında meydana gelen;

  I. Kanda CO2 oranının artması
 II. Dokuda CO2 oranının artması
III. Diyafram kasının çok sık uyarılması
IV. Omurilik soğanındaki solunum merkezinin uyarılması

olaylarının gerçekleşme sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

I - III - IV - II
I - III - II - IV
II - I - IV - III
III - I - IV - II

Çözüm:
Metabolizması hızlanan bir insanda,

1.  Dokuda CO2 oranı artar (II)
2.  Kanda CO2 oranı artar (I)
3.  Omurilik soğanındaki solunum merkezi uyarılır. (IV)
4.  Diyafram kası daha sık uyarılır (III) ve soluk alıp verme hızlanır.
Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 6: -  Kanda O2 - CO2 taşınmaması
-  Solunum organının dokulara uzanması
-  Dolaşım sıvısının renksiz olması

gibi özellikler taşıyan canlı grubu ve solunum organı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
Balık ® Solungaç
Böcek ® Trake
Kuş ® Akciğer
Halkalı Solucan ® Deri

Çözüm:
-  Balık
-  Kuş
-  Halkalı solucan gibi canlı gruplarının hepsinde; kanda O2 ve CO2 taşınır.
Verilen özellikler böceklere aittir, bu canlılarda trake solunum organıdır.

Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 7: Göğüs boşluğu ve akciğerlerin genişleyerek basınçlarını düşürmesi durumunda, aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?
Nefes verme
Ölüm
Nefes alma
Kandaki üre miktarında artış

Çözüm:
A) Nefes vermede göğüs boşluğu ve akciğerlerin basıncı artar.
B) Ölüm solunumun durmasıyla gerçekleşir.
C) Nefes almada akciğer ve göğüs boşluğunun basıncı düşer.
D) Kanda üre miktarındaki artış böbreğin iyi çalışmamasından kaynaklanır.


Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 8:

I.

Trake solunumu

II.

Solungaç solunumu

III.

Akciğer solunumu

IV.

Deri solunumu

Yukarıdaki solunum çeşitlerinden hangileri kurbağaların larva veya yetişkinlerinde görülebilir?
Yalnız I
I ve IV
II, III ve IV
I, II ve III

Çözüm:

I.

Kurbağa trake solunumu yapmaz.

II.

Solungaç solunumu kurbağa larvalarında görülür.

III.

Akciğer solunumu kurbağa erginlerinde görülür.

IV.

Deri solunumu kurbağa erginlerinde görülür.


Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 9: Omurgalı canlılarda kara hayatına uyum sırasında gerçekleşen değişikliklerden hangisi su kaybını önleyici adaptasyon olabilir?
Solunum organının vücudun içine çekilmesi
Solunum yüzeyinin geniş olması
Solunum yüzeyinin nemli olması
Su ortamında solunum yapması

Çözüm:
A) Solunum organının derinlere inmesi su kaybını engeller.
B) Solunum yüzeyinin geniş olması gaz alışverişini hızlandırır.
C) Solunum yüzeyinin nemli olması gaz alışverişini kolaylaştırır.
D) Kara hayatına uyum sağlamış canlılar su ortamında solunum yapmazlar.


Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 10: İnsanda soluk alma sırasında göğüs boşluğunda genişleme, soluk verme sırasında ise daralma olur. Dinlenme halindeki bir insanın göğüs boşluğu hacminde, soluk alma ve soluk verme olayları sonucu meydana gelen değişiklikler, aşağıdaki grafikte verilmiştir.Grafikteki bilgilere göre, bu insan hangi zaman aralıklarında soluk vermiştir?
Y ve P
X ve Y
X, Y ve Q
Z, P ve Q

Çözüm:
Soluk verme sırasında göğüs boşluğu daraldığından hacmi küçülür. Bu nedenle Y ve P zaman aralıklarında bu insan soluk vermektedir.
X, Z ve Q zaman aralıklarında ise göğüs boşluğunun hacmi genişlediğinden soluk almaktadır.

Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 11: Soluk alıp verme olayları sırasında akciğerlerin 

I.

Hacmi

II.

İç basıncı

III.

Hava keseceği sayısı

özelliklerinden hangileri değişir?
Yalnız I
I ve II
I ve III
I, II ve III

Çözüm:
Soluk verme sırasında akciğerlerin;

I.

Hacim azalır.

II.

Basınç artar.

III.

Hava keseciği sayısı değişmez.


Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 12: Aşağıdakilerin hangisi alveollerin sağladığı yararlardan biridir?
Havanın ısınmasını sağlamak
Gaz değişimi için yüzeyi artırmak
Solunum gazlarını depolamak
Kılcaldamarların dağılımını sağlamak

Çözüm:

A)

Havanın ısınmasını burun, soluk borusu ve akciğer sağlar.

B)

Alveoller gaz değişim yüzeyini artırarak daha fazla O2 alıp, CO2 vermemizi sağlar.

C)

Solunum gazları azda olsa depolanır ancak alveolun sağladığı bir fayda değildir.

D)

Kılcaldamarların dağılımını dolaşım sistemi sağlar.


Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 13: Sularda yaşayan omurgasız hayvanlar,

I.

Deri

II.

Solungaç

III.

Trake boruları

IV.

Akciğer

yapılarından hangileriyle, suda çözünmüş halde bulunan oksijeni alarak solunum yapabilirler?

I ve II
II ve III
II ve IV
I, II ve IV

Çözüm:

I.

Deri ile sudaki erimiş O2 alınabilir.

II.

Solungaç ile sudaki erimiş O2 alınır.

III.

Trake boruları ile havadaki serbest O2 alınır.

IV.

Akciğer ile havadaki serbest O2 alınır.


Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 14: Çok kuru ve soğuk ortamlarda soluk vermeyle atmosfere salınan havanın,

I.

Karbon dioksit oranı,

II.

Nem oranı,

III.

Isısı

özelliklerinden hangileri, soluk almayla burun deliklerinden içeri giren havaya göre daha fazladır?
Yalnız I
I ve II
I ve III
I, II ve III

Çözüm:

I.

Dışarı verilen havadaki CO2 oranı her zaman alınandan daha fazladır.

II.

Kurak ortamda dışarı verilen havanın vücut içinde arttığından soluk lınan havanın nem oranından fazladır.

III.

Soğuk ortamda dışarı verilen havanın ısısı alınan havaya göre daha fazladır.


Doğru Yanıt: d

 
 
Soru 15: Bir insanın iki değişik organına giren ve çıkan kan göz önüne alınarak aşağıdaki grafikler çiziliyor.
Buna göre, I. ve II. grafiklerdeki kan hangi organlardan geçmektedir?

  I. Grafik II. Grafik


  Akciğer Böbrek
*****
  Akciğer Karaciğer
  Böbrek Kalp
  Akciğer Kalp

Çözüm:
I. grafikte Oksijen miktarı artmaktadır. Kan akciğerlerden geçerken Oksijen miktarı artar.
II. grafikte üre miktarı azalmaktadır. Üre böbreklerden idrarla dışarı atılarak kandan uzaklaştırılmaktadır.

Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 16: Solunum sisteminin aşağıda verilen özelliklerinden hangileri canlıya göre değişebilir?

I.

Dakikadaki soluk alıp verme sayısı

II.

Akciğerin toplam yüzeyi

III.

Akciğerdeki alveol sayısı

Yalnız I
I ve II
I ve III
I, II ve III

Çözüm:

I.

Dakikadaki soluk alıp verme sayısı canlının metabolizmasına göre değişebiir.

II.

Akciğerlerin toplam yüzeyi canlıların O2 ihtiyacına göre farklılık gösterebilir.

III.

Alveol sayısı canlıların genetik bilgilerine bağlı olarak değişebilir.


Doğru Yanıt: d

 
 
 
Soru 17: Atmosferden burun kanallarına giren kuru ve soğuk havanın, akciğerlere ulaşıncaya kadar, nem oranı aşağıdaki grafiklerin hangisiyle gösterilebilir?
********

Çözüm:
A) Dışarıdan alınan kuru hava solunum sistemine ait organlardaki salgı bezleri ile nemlendirildiğinden burun deliklerinen Akciğere doğru nem oranı artar.
B) Havanın nemi burun deliklerinden akciğere doğru artar.
C) Nem sabit kalmaz, artar.
D) Nem akciğerlerde artırılır, azaltılmaz.


Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 18: Aşağıdaki grafik insan akciğer hacminde periyodik olarak gözlenen değişimi ifade etmektedir.

Buna göre;

I.

a ve c  zamanında diyafram kasılarak düzleşir.

II.

b ve d  zamanında  CO2 yoğunluğu fazla olan hava dış ortama verilir.

III.

a ve c zamanında soluk alınır, b ve d  zamanında soluk verilir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?
Yalnız I
Yalnız II
I ve II
I, II ve III

Çözüm:
a ve c zaman aralıkları soluk almadır.
b ve d  zaman aralıkları soluk vermedir.

I.

Soluk alma sırasında diyafram kasılarak düzleşir.

II.

Soluk verme sırasında  CO2 dışarı verilir.

III.

a ve c zamanında soluk alınır, b ve d zamanda soluk verilir.


Doğru Yanıt: d

 
 
 
Soru 19: Hayvanlarda;

  I.  Deri
 II. Trake
III. Solungaç

gibi solunum organları özelleşmiştir. Bu organlar solunum gazlarının (O2  - CO2) dış ortamdan alınmasını ve dış ortama verilmesini sağlar.

Verilen solunum organlarında aşağıdakilerden hangisi ortak değildir?
O2 - CO2 alışverişini difüzyonla yapmaları
O2 - CO2 alışverişi için geniş yüzeyler oluşturmaları
Atmosferdeki serbest O2'ni kullanmaları
Yüzeylerinin nemli olması

Çözüm:
A) Tüm solunum organlarında O2 - CO2 alışverişi difüzyon ile sağlanır.
B) Tüm canlılar O2 ihtiyacının karşılanabilmesi için solunum yüzeylerini genişleten yapılar oluşturur.
C) Solungaç solunumu yapan canlılar serbest O2 ni kullanmaz, sudaki çözünmüş O2 yi kullanır.
D) O2 - CO2 difüzyonun sağlanabilmesi için solunum yüzeyleri nemli olmalıdır.Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 20:

I.

Besinlerin yakılması

II.

Besinlerin sindirilmesi

III.

Mikropların çoğalması

Akciğerler yukarıdaki olaylardan hangisinin gerçekleşmesi sonucu açığa çıkan atık maddeleri dış ortama atar?

Yalnız I
I ve II
II ve III
I, II ve III

Çözüm:

I.

Akciğerler besinlerin O2 ile yakılması sonucu oluşan CO2 ve su buharını dışarı atar.

II.

Sindirim atıkları sindirim sistemi tarafından atılır.

III.

Mikropların çoğalması sonucu oluşan atık maddeler boşaltım veya sindirim kanalı ile atılır.


Doğru Yanıt:

 
 
Soru 21:

I.

Alveol

II.

Trake (soluk borusu)

III.

Akciğer toplar damarı

Yukarıdaki yapılarda bulunan  O2  nin kalbe ulaşma hızı çoktan aza doğru hangi sıraya göre olur?
II - I - III
II - III - I
III - II - I
III - I - II

Çözüm:

I.

Alveolde bulunan  O2 kalbe ulaşabilmesi için kana geçmesi gerekir.

II.

Trakedeki  O2 önce alveole, sonra kana ordanda kalbe gider.

III.

Akciğer toplardamarı doğrudan  O2 yi kalbe götürür.
Bu nedenle sıralama III - I - II şeklindedir.

Doğru Yanıt: d

 

 
Soru 22:                               
Alveollerdeki CO2 oranının zamana göre değişim grafiği yukarıdaki gibidir.

Buna göre;

I.

Oksijen alveollerden dışarı atılır.

II.

Göğüs boşluğu daralır.

III.

Diyafram kası düzleşir.

ifadelerinden hangileri gerçekleşir?

Yalnız  I
Yanız II
I ve III
II ve III

Çözüm:
Grafiğe göre, alveollerdeki CO2 azalmaktadır. Bu değişim canlının soluk verdiğini gösterir.

I.

O2 alveollerden dışarı atılmaz.

II.

Göğüs boşluğu soluk verirken daralır.

III.

Soluk verme sırasında diyafram düzleşmez,kubbeleşir.


Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 23: Burun, atmosferden alınan havayı,

I.

Isıtır.

II.

Nemlendirir.

III.

Yabancı maddelerinden arıdırır.

IV.

Oksijen bakımından zenginleştirir.

Yukarıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
I
II
III
IV

Çözüm:
Burun dışarıdan alınan havayı

I.

Kılcaldamarları ile ısıtır.

II.

Salgıları ile nemlendirir.

III.

Kılları ve salgı bezleri ile tozları tutarak yabancı maddelerden arındırır.

IV.

Atmosferden alınan hava O2 bakımından zengindir. Solunum sistemine ait yapılardan hiçbirinin havayı O2 bakımından zenginleştirmek gibi bir görevi yoktur.


Doğru Yanıt: d

 
 
 
Soru 24: İnsanda Solunum Yolu;
Burun ve Ağız ® Yutak ® I ® II ®  Bronşcuk ® Alveol keseleri şeklindedir.

Buna göre I ve II ile gösterilen yerlere aşağıdakilerden hangileri gelmelidir?

         I              II      

  Soluk borusu Gırtlak
  Akciğer Soluk borusu
  Soluk Borusu Bronş
  Bronş Gırtlak

Çözüm:
A)  Gırtlak soluk borusundan önce gelir.
B)  Akciğer soluk borusundan sonra gelir.
C)  I soluk borusu II bronştur.
D)  Bronş gırtlaktan sonra gelir.

Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 25: Koşmaya başlayan bir insanda gerçekleşen bazı değişiklikler sırasıyla şunlardır.

-  Kandaki CO2 miktarı artar.
-  Omurilik soğanına giden sinirlerin uyarılma sıklığı artar.
-  Soluk alıp verme hızlanır.

Bu olaylar dikkate alındığında aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz?
Kas faaliyeti arttıkça soluk alıp verme hızlanır.
Omurilik soğanı soluk alıp vermenin kontrol edildiği merkezdir.
Kas faaliyeti arttıkça hücrelerde üretilen ATP miktarı artar.
Omurilik soğanı sık uyarılan bir insanda kanın O2 tutma kapasitesi artar.

Çözüm:

A)

Koşmaya başlayan bir insanda kas faaliyeti artmakta ve buna bağlı olarak soluk alıp verme hızlanmaktadır.

B)

Soluk alıp vermenin hızlanması omurilik soğanının sık uyarılmasından sonra gerçekleştiği için ilgili merkez omurilik soğanıdır.

C)

Koşmaya başlayan yani kas faaliyeti artan bir insanın kanındaki CO2 miktarının artması hücrelerde O2'li solunum yapılarak ATP üretiminin hızlanması ile gerçekleşir.
D) Kanın O2 tutma kapasitesi koşmaya başlayan bir insanda değişmez.


Doğru Yanıt: d

 
 
 
Soru 26: Koşmaya başlayan bir atlette dokulara taşınan oksijen miktarı, dışarı verilen karbon dioksit miktarı ve nabız atış hızı aşağıdakilerden hangisi gibi olur?

 

Dokulara
taşınan O2

Dışarı
verilen CO2

Nabız 
artış hızı


 

Azalır

Azalır

Değişmez

 

Artar

Artar

Artar

 

Azalır

Artar

Azalır

 

Değişmez

Artar

Artar


Çözüm:
Koşmaya başlayan bir insanın enerji ihtiyacı artacağından

-  Dokulara taşınan O2 artar.
-  Enerji üretimi sonucu fazla CO2 oluşacağından miktarı artar.
-  Dolaşım hızlandığından nabız artış hızı artar.

Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 27:
Yukarıdaki grafiklerde deniz seviyesinden yükseklere doğru çıkıldıkça gerçekleşen bazı değişimler verilmiştir.

Buna göre yüksek bölgelerde yaşayan insanlar için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
Soluk alıp verme hızlıdır.
Alyuvarların oksijen taşıma kapasiteleri çoktur.
Atmosferdeki O2 yoğunluğu az olduğundan alyuvar sayıları fazladır.
Diyafram kasları daha hızlı çalışır.

Çözüm:
A) Yükseklere doğru çıkıldıkça insanın soluk alıp verme hızı artar.
B) Alyuvarların oksijen tutma kapasitesi her ortamda sabittir. Bir alyuvar dört molekül O2 tutabilir. Yükseklere doğru açıldıkça alyuvar sayısının artmasının nedeni; oksijen tutma şansını artırmaktır.
C) Atmosferdeki O2 yoğunluğu az olduğu için alyuvar sayıları fazladır.
D) Yükseklere doğru çıkıldıkça soluk alıp verme sayısı artığından diyafram kasları daha hızlı çalışır.


Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 28: Bazı omurgalı hayvanlarda deri solunumunun yanında ağız içini ve yutağı kaplayan zarlar da solunum organı gibi görev yaparlar.

Bu canlılardan birden fazla solunum organına ihtiyaç duyulmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Vücutta karışık kanın bulunması
Çevre şartlarının etkisi
Daha fazla CO2 birikmesi
Vücut ısılarını ayarlayamamaları

Çözüm:
A) Vücutta dolaşan karışık  kan yeterli O2 taşımadığı için, birden fazla solunum organına ihtiyaç duyulmuştur.
B) Çevre şartları canlının solunum organlarının sayısını artırmaz.
C) CO2 in fazla birikmesi soluk alıp verme hızını artırır.
D) Vücut ısısını ayarlama sinir sisteminin görevidir.


Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 29:

Yukarıdaki grafikte yüksekliğe bağlı Atmosferin oksijen oranı ile kandaki alyuvar sayısının değişimi verilmiştir.

Grafikteki bilgilere göre;

I.

Deniz seviyesinde yaşayan bir insan dağa çıkacak olursa kanındaki alyuvar sayısı artar.

II.

Atmosferdeki O2 oranı arttıkça alyuvarın O2 tutma kapasitesi artar.

III.

Deniz seviyesinde yaşayan insanların O2 ihtiyaçları daha fazladır.

yorumlarından hangileri yapılabilir?
Yalnız I
Yalnız II
I ve II
I, II ve III

Çözüm:

I.

Yükseklik arttıkça kandaki alyuvar sayısı arttığından deniz seviyesinde yaşayan bir insan dağa çıktığında kanındaki alyuvar sayısı da artar.

II.

Alyuvarın O2 tutma kapasitesi her ortamda aynıdır.

III.

Deniz seviyesinde veya dağda yaşayan bir insanın O2 ihtiyacı metabolizmasına bağlı olduğundan, böyle bir yorum yapamayız.


Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 30: Soluk alışverişi sırasında gerçekleşen,

I.

Akciğer hacminin artması

II.

Akciğer basıncının artması

III.

Diyaframın kasılması

IV.

Diyaframın gevşemesi

olaylarından hangileri sırasında kan oksijence zenginleşir?
 

I ve II
I ve III
II ve III
I, II ve III

Çözüm:
Soluk alma sırasında kan oksijence zenginleşir.

I.

Akciğer hacminin artması soluk alma sırasında gerçekleşir.

II.

Akciğer basıncının artması soluk verme sırasında gerçekleşir.

III.

Diyafram soluk alma sırasında kasılır.

IV.

Diyafram soluk verme sırasında gevşer.


Doğru Yanıt:

 
 
Soru 31: İnsanın akciğerlerini oluşturan;

I.

Alveol

II.

Bronşcuk

III.

Bronş

yapılarının sayısı çoktan aza doğru aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?

I - II - III
I - III - II
II - III - I
III - II - I

Çözüm:
Soluk borusu akciğerlere girerken iki kola ayrılır. Bu kolların her birine bronş denir. Bronşlar çok daha küçük bronşcuk adı verilen kollara ayrılır. Her bir bronşun etrafında ise sayısı oldukça fazla olan alveoller bulunur.
Bu nedenle sıralama Alveol (I), bronşcuk (II) ve bronş (III) şeklindedir.

Doğru Yanıt:

 
Soru 32: Soluk alma sırasında dışarıdan alınan havanın alveollere kadar iletilmesi sırasında, aşağıdakilerden hangisi artar?
Sıcaklık
CO2 miktarı
O2 miktarı
Glikoz miktarı

Çözüm:
A)  Solunan hava vücut içinde ısıtıldığından sıcaklığı artar.
B)  CO2 miktarı değişmez.
C)  O2 miktarı değişmez.
D)  Glikoz miktarı değişmez.

Doğru Yanıt:

 
Soru 33:

Aşağıdaki tabloda X, Y, Z canlılarının solunum sistemlerine ait bazı özellikler verilmiştir.

Özellikler

X

Y

Z

Serbest oksijen kullanma

-

+

+

Kaslı diyafram bulundurma

-

+

-

Kanda oksijen taşıma

+

+

-

özelliği taşıyanlar (+) taşımayanlar (-) ile gösterilmiştir.

Buna göre X, Y, Z canlılarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?


Y ve Z canlıları kara yaşamına uyum sağlamıştır.
Y canlısı memeliler sınıfına aittir.
Z canlısı trake solunumu yapar.
X canlısının solunum organı akciğerdir.

Çözüm:
A) Y ve Z canlıları serbest oksijeni kullanabildiği için kara yaşamına uyum sağlamıştır.
B) Y canlısının kaslı diyaframı olduğundan memeliler sınıfındandır.
C) Z canlısı kanda O2 taşıyamadığından trake solunumu yapar.
D) X canlısı serbest oksijeni kullanamadığından solunum organı akciğer olamaz.


Doğru Yanıt: d

 
Soru 34: Aşağıda verilen canlılardan hangisi karşısında verilen solunum çeşidini gerçekleştirmez?
Balina ® Solungaç
Yunus ® Akciğer
Hamsi ® Solungaç
Solucan ® Deri

Çözüm:
A)   Balina solungaç değil akciğer solunumu yapar.
B)   Yunus akciğer solunumu yapar.
C)   Hamsi solungaç solunumu yapar.
D)   Solucan deri solunumu yapar.

Doğru Yanıt:

 

Soru 35:

I.

Diyafram düzleşir.

II.

Göğüs kasları kasılır.

III.

Akciğer iç hacmi artar.

IV.

Akciğer iç basıncı artar.

Yukarıdaki olaylardan hangileri soluk alma sırasında gerçekleşir?
I ve II
I, II ve III
II, III ve IV
I, II, III ve IV

Çözüm:
Soluk alma sırasında

I.

Diyafram düzleşir.

II.

Göğüs kasları kasılır.

III.

Akciğer hacmi artar.

IV.

Akciğer iç basıncı ise düşer.


Doğru Yanıt:

 
 
Soru 36: Olgun alyuvarları çekirdeksiz olan memelilerde, çekirdeğin olmaması ile sağlanan temel fayda aşağıdakilerden hangisidir?
Karbon dioksitin atılmasını kolaylaştırır.
Oksijenin hücrelere geçişini kolaylaştırır.
Daha fazla oksijen taşınmasını sağlar.
Kanın daha kırmızı olmasını sağlar.

Çözüm:
A) CO2 atılmasını kolaylaştıran solunum organlarıdır.
B) O2 hücrelere difüzyonla geçer.
C) Çekirdeğin erimesi ile oluşan boşluğa hemoglobin yerleşir buda alyuvarın oksijen taşıma kapasitesini arttırır.
D) Alyuvarlar çekirdekli olduğundan kırmızıdır.


Doğru Yanıt:

 
 
Soru 37: Bitkilerde gaz alışverişini sağlayan stoma (gözenek)lar, kurak ortam bitkilerinde yaprağın alt yüzeyinde bulunmaktadır.

Bu durum kara hayatına uyum sağlamış canlılardaki solunum organlarının hangi özelliği ile benzerlik gösterir?
Yüzeylerinin ince olması
Vücut içine doğru genişlemiş olması
Yüzeylerin nemli olması
Etrafının kılcal damarlarla çevrili olması

Çözüm:
Stomaların yaprağın alt yüzeyinde bulunmaları kurak ortam bitkilerinin terleme ile daha fazla su kaybetmesini engellemeye yönelik bir uyumdur.
A) Solunum yüzeylerinin ince olması gaz alışverişini kolaylaştırmaya yöneliktir.
B) Solunum organlarının vücut içine doğru genişlemiş olması solunumla su kaybını önlemeye yöneliktir.
C) Solunum yüzeylerinin nemli olması gaz alışverişini kolaylaştırmaya yöneliktir.
D) Solunum organlarının etraflarının kılcaldamarlarla çevrili olması solunum gazlarının kanla taşınmasını sağlamaya yöneliktir.


Doğru Yanıt:

 
 
Soru 38:

I.

Kalp atışının hızlanması

II.

Adrenalin salgısının artması

III.

Soluk alışverişinin hızlanması

Yukarıdakilerden hangilerinin bir insanın kanındaki karbondioksit miktarındaki artışa bağlı olarak gerçekleştiği söylenebilir?
Yalnız III
I ve II
I ve III
II ve III

Çözüm:
Kanda  CO2  miktarı artınca kalp atışı ile solup alıp verme sayısı artar.

Adrenalin salgısı ise korku ve heyacan durumunda artar.

Doğru Yanıt:

 
 
Soru 39: Aşağıdakilerden hangisi solunum merkezini uyararak solunum hızını denetleyen faktördür?
Oksijen yetersizliği
Kandaki karbondioksit yoğunluğu
Oksijenin fazla olması
Ortamda metal iyonlarının birikimi

Çözüm:
A) O2 solunum merkezini uyarmaz.
B) Solunum hızı kandaki CO2 yoğunluğuna bağlıdır. Kandaki CO2 artığında solunum merkezi uyarılır ve soluk alma verme hızı artar.
C) O2 solunum merkezini uyarmaz.
D) Metal iyonları solunumu durdurabilir.


Doğru Yanıt:

 
 
Soru 40: Akciğerlerimizde;

I.

CO2 ve su buharının dışarı atılması

II.

Hemoglobinin CO2 ile birleşmesi

III.

Oksijenin hemoglobinden ayrılması

olaylarından hangileri meydana gelir?

Yalnız I
Yalnız II
I ve II
II ve III

Çözüm:

I.

Akciğerlerden soluk verme ile CO2 ve su buharı dışarı atılır.

II.

Akciğerlerde  CO2 hemoglobin ile birleşmez, ayrılır.

III.

Akciğerlerde O2 hemoglobinden ayrılmaz, birleşir.


Doğru Yanıt:

 
 
Soru 41: Aşağıdaki tabloda bir insanın soluk aldığı ve verdiği havadaki O2, CO2 ve N2 oranları verilmiştir.

  %Oksijen (O2) %Karbondioksit (CO2) %Azot (N2)
Solunan hava
(Atmosferik hava)

20.9

0,04

79

Çıkan hava
(Alveoller hava)

14.0

5.60

79


Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
Solunan havadaki Azot (N2) un bir kısmı insan vücudunda tutulur.
Alınan havadaki O2'nin bir kısmı kana geçer.
Çıkan havadaki CO2 miktarı, solunan havadan daha fazladır.
Solunan havadaki O2'nin büyük bir kısmı atmosfere geri verilir.

Çözüm:
A) Solunan havadaki azot oranı ile çıkan havadaki azot oranı eşit olduğundan (%79), alınan azotun tümü atmosfere geri verilir. 
B) Solunan havadaki oksijen oranı %20.9 çıkan havadaki oksijen %14 tür. Buda O2'nin bir kısmının vücutta tutulduğunu yani kana geçtiğini gösterir.
C) Çıkan havadaki CO2 miktarı %5.60, solunan havadaki ise % 0,04 olduğundan çıkan havadaki CO2 miktarı, solunan havadan daha fazladır.
D) Solunan havadaki O2'nin %14.0 lık kısmı çıkan havada olduğundan O2'nin büyük bir kısmı atmosfere geri verilmektedir.


Doğru Yanıt:

 
 
Soru 42: Proteinli moleküller enerji elde etmek için solunum reaksiyonlarına girdiğinde amonyak açığa çıkar. Amonyak vücut için zararlı bir maddedir. Bu yüzden vücuttan atılması gerekir. Bazı canlılar amonyağı direk cücut dışına atarken, bazılarında üre ve ürik asite çevrildikten sonra vücut dışına atılır.

Bu canlıların azotlu ürünleri amonyak halinde atmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Enerji kaybını azaltmak
Su kaybını azaltmak
Amonyağı vücut için kullanmak
Reaksiyon enzimlerini tekrar kullanmak

Çözüm:
A) Boşaltım maddelerinin üçü de dışarı  atılırken enerji harcanır.
B) Amonyak vücuttan dışarı atılırken bol suya ihtiyaç vardır.Bazı canlılar su kaybetmemek için Amonyağı üre veya ürik asite dönüştürerek atar.
C) Amonyak vücut içinde kullanırsa üre ve ürik asit oluşamaz.
D) Amonyağın üre ve ürik asite dönüşmesinin nedeni enzimlerin tekrar tekrar kullanımını sağlamak değildir. Çünkü enzimler her durumda tekrar kullanılabilir.


Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 43: Aşağıdakilerden hangisi soluk alıp verme hızında en çok etkiye sahiptir?
Kandaki O2 yoğunluğu
Kandaki CO2 yoğunluğu
Kandaki su miktarı
Kandaki sindirilmiş ürün miktarı

Çözüm:
Soluk alıp verme hızını kontrol eden madde kandaki CO2 miktarıdır. Kandaki CO2 miktarının artması, soluk alıp vermeyi hızlandırır.

Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 44:

I.

Deri

II.

Solungaç

III.

Trake

IV.

Akciğer

Yukarıdaki solunum organlarının ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
Gaz değişiminin difüzyonla olması
Havadaki serbest O2 yi kullanması
Solunum gazlarının kan ile taşınması
O2 ve CO2'nin damarlarla taşınması

Çözüm:
A)  Tüm solunum organlarında gaz değişimi difüzyon ile olur.
B)   Havadaki serbest O2'yi deri, trake ve akciğer kullanır.
C)  Trakelerde solunum gazları kan ile taşınmaz.
D)  Trakelerde O2 ve CO2 damarlarla taşınmaz.

Doğru Yanıt:

 
 
Soru 45: Solunum güçlüğü çeken bir insana suni tenefüs yoluyla hava verildiğinde gerçekleşen bazı olayların sırası şunlardır.

- Kandaki CO2 miktarı artar.
- Omurilik soğanı uyarılır.
- Soluk alıp verme hızlanır.

Bu bilgilere göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

Soluk alıp verme merkezi omurilik soğanıdır.
Suni tenefüs ile kandaki CO2 miktarı artırılır.
Soluk alıp vermeyi denetleyen madde kandaki O2 miktarıdır.
Suni tenefüs ile diyafram kaslarına giden uyarı sayısı artar.

Çözüm:
A) Soluk alıp vermenin hızlanması omurilik soğanının uyarılması ile gerçekleştiğinden soluk alıp verme merkezi omurilik soğanıdır.
B) Suni tenefüs yoluyla verilen havadaki CO2 oranı fazladır. Bu şekilde kanın CO2 oranı artırılır.
C) Soluk alıp vermeyi denetleyen madde kanda oranı artırılan CO2 dir. Kandaki O2 miktarı soluk alıp vermeyi kontrol etmez.
D) Suni tenefüs yoluyla soluk alıp verme hızlandığından diyafram kaslarına giden uyarı sayısıda artar.


Doğru Yanıt:

 
 
Soru 46:
Akciğer hacminin soluk alıp - verme olayına göre değişimi grafikteki gibi olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

I. zaman aralığında diyafram kası kasılır.
III. zaman aralığında göğüs içi basınç düşer.
I. ve  IV. zaman aralığında diyafram şekli aynıdır.
Canlı önce nefes almış sonra vermiştir.

Çözüm:
Akciğer hacmi soluk alma sırasında artar soluk verme sırasında ise azalır. Buna göre grafikte I ve II. zaman aralıkları soluk verme, III ve IV zaman aralıkları soluk almadır.

A)  Soluk verme sırasında diyafram gevşer.
B)  Soluk alma sırasında göğüs iç basıncı düşer.
C)  I. zaman aralığında diyafram kubbeleşir.
      IV. zaman aralığında diyafram düzleşir.
D) Canlı önce nefes vermiş sonra almıştır.


Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 47: Aşağıdaki özelliklerden hangisi bütün canlıların solunum sistemlerinde görülen ortak bir özellik değildir?
Geniş bir yüzeye sahiptir.
Yüzeyleri daima nemlidir.
Kılcal kan damarlarınca zengindir.
Yüzeyi incedir.

Çözüm:
Solunum sistemlerinin tamamında
A)  Geniş bir yüzeye sahip olma ortaktır.
B)   Yüzeyin sürekli nemli olması ortaktır.
C)  Trake sisteminde kılcal damar bulunmadığı için ortak değildir.
D)  Gaz değişim yüzeyinin ince olması ortaktır. 

Doğru Yanıt:

 
 
Soru 48: Trake sistemini diğer solunum sistemlerinden ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?
O2'nin hücrelere kadar kanla taşınması
CO2'nin hücrelerden dış ortama kadar kanla taşınması
Taşıma sistemiyle arasında bir bağlantının olmaması
Sadece çekirge ve karınca gibi eklembacaklılarda görülmesi

Çözüm:
A) O2 trake sisteminde kanla taşınmaz.
B) CO2 trake sisteminde kanla taşınmaz.
C) Diğer solunum sistemlerin taşıma (dolaşım) sistemiyle bağlantısı varken bu özellik trake sisteminde yoktur.
D) Trake solunumu başka eklem bacaklılarda da vardır.


Doğru Yanıt:

 
 
Soru 49:
Grafikte verilen değişimin gerçekleştiği damarlar aşağıdaki organlardan hangisine aittir?

Akciğer
Karaciğer
Böbrek
Pankreas

Çözüm:
Grafiğe göre atardamardan toplardamara doğru kanın O2 oranı artarken, CO2 oranı azalmaktadır. Bu değişim akciğere ait damarlarda gerçekleşmektedir. Karaciğer, böbrek ve pankreasa ait damarlarda; atardamardan toplardamara doğru kanın O2 oranı azalırken CO2 oranı artar.

Doğru Yanıt:

 
 
Soru 50: Aşağıdaki maddelerden hangisinin geçiş yönü daima akciğer alveollerinden kılcal kan damarlarına doğrudur?
Glikoz
Oksijen
Karbondioksit
Su buharı

Çözüm:
A)  Glikoz alveollerde bulunmaz.
B)  O2 daima alveollerden kılcal damara geçer.
C)  Karbondioksit kılcaldamardan alveole geçer.
D)  Su buharı kılcaldamardan alveole geçer.

Doğru Yanıt:

 

 
Facebook beğen
 
Reklam
 
 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=