TEST-1(ÜREMEGELİŞME)
ImageShack, share photos, pictures, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site
Gif manzara resimleri_1,Gif, manzara, resimleri, animasyon, hareketli, yeni, en, güzel, resim, dalgalı, dalgalanan, deniz, scene, picture, beautiful,


Soru 1.

İnsan embriyosu ATP üretmek için gerekli olan,

  I.  Oksijen
 II.  Glikoz
III.  Enzim

moleküllerinden hangileri annenin kanından sağlanır?

 
A Şıkkı Yalnız II
B Şıkkı I ve II
C Şıkkı I ve III
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
İnsan embriyosu ATP üretmek için gerekli olan oksijen ve glikozu annesinden alır. Enzimi ise kendisi üretir.

Doğru Yanıt: b

Soru 2.

Bir eşeyli üreme şekli olan partenogenez ile üreme;

  I.  Mayoz bölünme
 II.  Döllenme
III.  Mitoz bölünme

olaylarından hangilerinin meydana gelmesiyle sağlanır?

 
A Şıkkı Yalnız I
 
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı I ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Partenogenezde, mayoz ile oluşan yumurta bir döllenmeden mitoz bölünme ile çoğalırlar ve yeni bireyi meydana getirirler.

Doğru Yanıt: d

Soru 3.

Çimlenmeye başlayan bir tohumda,

I.

Hacmin büyümesi

II.

Enzimatik faaliyetlerin artması

III.

Metabolizma hızının yükselmesi

olaylarından hangilerinin gerçekleşmesi beklenir?

 
A Şıkkı Yalnız II
B Şıkkı Yalnız III
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Çimlenmekte olan bir tohumda her üç olayda gerçekleşir.

Doğru Yanıt: e

Soru 4.

Plazmodyumun insan kanında geçen evreleri sırasında insanın vücut sıcaklığı aşağıdaki gibi değişmektedir.

Grafikten hangi yorum çıkarılamaz?

 
A Şıkkı Alyuvarlar parçalanınca ateş yükselir.
B Şıkkı Alyuvarlara yeniden plazmodyumların girmesi sırasında vücut sıcaklığı 37 oC civarındadır.
C Şıkkı 48 saatte bir ateş yükselmesi görülür.
D Şıkkı Kanına plazmodyumlar giren bir insanda alyuvar yapım hızı yüksek olmalıdır.
E Şıkkı Plazmodyumların mayoz bölünmeyle çoğaldığı evrede ateş daha çok yükselir.
   
Çözüm:
Grafikte mayozla ilgili hiç bir bilgi verilmemiştir. Bu yüzden mayoza bağlı bir sıcaklık artışı olduğu söylenemez.

Doğru Yanıt: e

Soru 5.

Tohumlu bitkilerde tozlaşmayı takiben embriyo oluşuncaya kadar,

  I.  Generatif çekirdeğin mitoz bölünme geçirmesi
 II.  Polenin çimlenmeye başlaması
III.  Yumurtanın döllenmesi

olayları hangi sıraya göre meydana gelir?

 
A Şıkkı I - II - III
B Şıkkı I - III - II
C Şıkkı II - I - III
D Şıkkı II - III - I
E Şıkkı III - I - II
   
Çözüm:
Tozlaşmadan sonra,
II. Polen çimlenir.
I. Genatif çekirdek bölünerek sperm çekirdeklerini oluşturur.
III. Döllenme gerçekleşir.

Doğru Yanıt: c

Soru 6.

                          
Yukarıda şematize edilmiş çiçekte döllenmenin gerçekleştiği yapı kaç numara ile gösterilmiştir?

 
A Şıkkı 1
B Şıkkı 2
C Şıkkı 3
D Şıkkı 4
E Şıkkı 5
   
Çözüm:
1 nolu yapı dişi organın tepeciği
2 nolu yapı dişicik borusu
3 nolu yapı erkek organa ait olup başçıktır.
4 nolu yapı döllenmenin yapıldığı tohum taslağıdır.
5 nolu yapı çanak yapraklardır.

Doğru Yanıt: d

Soru 7.

  I.  FSH
 II.  LH
III.  LTH

Yukarıda verilen hormonların etkisi ile aşağıdaki salgılardan hangisi üretilir?

         I             II              III      


 
A Şıkkı
  Progesteron Östrojen Süt
B Şıkkı
  Östrojen Progesteron Süt
C Şıkkı
  Süt Östrojen Progesteron
D Şıkkı
  Süt Progesteron Östrojen
E Şıkkı
  Progesteron Süt Östrojen
   
Çözüm:
FS ® Folikülden, östrojen
LH ® Korpus luteumdan, progesteron
LTH ® Doğumdan sonra süt salgılanmasını uyarır.

Doğru Yanıt: b

Soru 8.

Hermafrodit  hayvanların üremesi sırasında aşağıdakilerden hangisi görülmeyebilir?

 
A Şıkkı Yumurtanın mayozla oluşması
B Şıkkı Spermlerin N kromozomlu olması
C Şıkkı Zigotun mitozla çoğalması
D Şıkkı Erkek ve dişi gametin aynı canlıda oluşması
E Şıkkı Hayvanın kendi kendini döllemesi
   
Çözüm:
Hermafrodit canlılardan toprak solucanı kendi kendisini dölleyemez.

Doğru Yanıt: e

Soru 9.

Erselik bir çiçeğin bazı kısımları şematik olarak şöyledir.

Kaç nolu yapıların içinde mayoz bölünme görülür?

 
A Şıkkı I ve II
B Şıkkı III ve IV
C Şıkkı III ve V
D Şıkkı IV ve V
E Şıkkı II, III, IV ve V
   
Çözüm:
Çiçekte, erkek organ başcığında (V) polen, tohum taslağında (III) yumurtanın oluşumu mayoz bölünme ile olur.

Doğru Yanıt: c

Soru 10.

Kuşlarda, embriyo gelişimi sırasında oluşan,

  I.  Vitellüs kesesi
 II.  Koriyon zarı
III.  Amniyon kesesi
IV.  Allantoyis kesesi

yapılarından hangileri koruyucu örtülerdir?

 
A Şıkkı Yalnız II
B Şıkkı I ve II
C Şıkkı II ve III
D Şıkkı I, II ve III
E Şıkkı II, III ve IV
   
Çözüm:
Omurgalı hayvanların embriyonik gelişimleri sırasında çeşitli örtü veya keseler oluşur. Bunlardan vitellüs kesesi besin sağlar, Allantoyis atık maddeleri biriktirir. Koriyon solunum organı ve koruyucu olarak, amniyon koruyucu zar olarak görev yapar.

Doğru Yanıt: c

Soru 11.

Bal arılarının üremesi şematik olarak aşağıdaki gibidir:
        
Hangi evrede mayoz bölünme görülmektedir?

 
A Şıkkı I
B Şıkkı II
C Şıkkı III
D Şıkkı IV
E Şıkkı V
   
Çözüm:
Kraliçe arıdan yumurta oluşumu (I) mayoz bölünme ile olur. Diğer evrelerde mitoz bölünme görülmektedir.

Doğru Yanıt: a

Soru 12.

Eğrelti otunun hayat devrine ait sema aşağıda verildiği gibidir.
             
Bu şemaya göre eğrelti otlarındaki çeşitliliğe hangi basamaklarda meydana gelen olayları neden olur?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı I ve II
C Şıkkı I ve III
D Şıkkı I ve IV
E Şıkkı II ve IV
   
Çözüm:
I. basamakta mayoz bölünmeye, IV. basamakta ise döllenme çeşitliliğe neden olur.

Doğru Yanıt: d

Soru 13.

Döllenmeden sonraki olayların tümüne gelişme denir. Gelişme; hücre bölünmesi büyüme ve farklılaşma olmak üzere üç aşamada gerçekleşir.

Zigotun gelişimi sırasında görülen;

  I.  Gastrula
 II.  Morula
III.  Blastula
IV.  Organogenez

gibi olayların doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

 
A Şıkkı I - II - III - IV
B Şıkkı I - III - II - IV
C Şıkkı II -III - I - IV
D Şıkkı II - III - IV - I
E Şıkkı III - II - I - IV
   
Çözüm:
Morula : Döllenmeden sonra çok hızlı bölünmelerle içi hücre dolu küre şeklindeki yapı.
Blastula : Morula evresinden sonra içteki hücrelerin kenara çekilerek ortada boşluk oluşturması
Gastrula : Embriyonik tabakaların oluşumu
Organogenez : Organların oluşumu, farklılaşma.

Doğru Yanıt: c

Soru 14.

Bitkilerin gelişme periyotlarında, çenek yapraklar;

  I.  Büyüyen embriyoya besin sağlama
 II.  Fotosentez yapma
III.  Bölünerek kök ve gövdenin uzamasını sağlama

olaylarından hangilerini gerçekleştirebilir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı I ve II
C Şıkkı I ve III
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Çenek yapraklarının temel görevi büyüyen embriyoya besin sağlamaktır. Bazı bitkilerde çenek yaprakları kısa bir süre de olsa fotosentez yapabilir. Fakat kök ve gövdenin uzaması embriyodaki hücrelerin bölünmesiyle gerçekleşir.

Doğru Yanıt: b

Soru 15.


Plazmodyumun (sıtma paraziti) hayat devri yukarıda şematize edilmiştir.

Bununla ilgili

  I.  III nolu olay döllenme
 II.  I nolu olay mayoz
III.  II nolu olay mitoz

verilenlerden hangileri doğrudur?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Sporla üremeye örnek olarak plazmodyumları verebiliriz. Plazmodyumların yaşam devri insan ve anofel cinsi sivri sineğin dişisinde tamamlanır. İnsanlarda eşeysiz üreme, anofel cinsi sivri sinekte ise eşeyli üreme yaparlar.
Sivrisinekte mayoz bölünme olurken insanlarda ise mitoz bölünme gerçekleşir.
Hasta olan birey bir sivrisinek ısırırsa gametler sivrisineğin sindirim borusundan geçerek döllenir.

Doğru Yanıt: e

Soru 16.

  I.  Partenogenez
 II.  Çelikleme
III.  Metagenez
IV.  Tomurcuklanma

Yukarıda verilen üreme şekillerinden hangileri canlılarda kalıtsal çeşitlilik sağlar?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı I ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Partenogenez ve metagenezde mayoz bölünme görüldüğü için genetik çeşitlilik sağlanır. Ancak çelikleme ve tomurcuklanma eşeysiz üremedir. Bunlarda kalıtsal çeşitlilik yoktur.

Doğru Yanıt: d

Soru 17.

Bira mayasındaki üreme şekildeki gibidir :


Bu üreme şekli aşağıdakilerden hangisidir?

 
A Şıkkı Sporlanma
B Şıkkı Vegetatif üreme
C Şıkkı Bölünme
D Şıkkı Tomurcuklanma
E Şıkkı Çelikli üreme
   
Çözüm:
Şekil dikkatle incelenirse, ana bireyin vücudunda meydana gelen çıkıntı büyüyerek yavru bireyi oluşturmaktadır. Bu eşeysiz üremenin bir şekli olan tomurcuklanma ile üremedir.

Doğru Yanıt: d

Soru 18.

Belirli bir bitkiden aynı kalıtsal yapıda ikinci bir bitki elde etmek için aşağıdaki yollardan hangisi izlenmelidir?

 
A Şıkkı Tohum ile üretmek
B Şıkkı Geri çaprazlama yapmak
C Şıkkı Çelikle üretmek
D Şıkkı Kendi kendine tozlaştırmak
E Şıkkı Böceklerle tozlaşmasını sağlamak
   
Çözüm:
Bir bitkiden, aynı kalıtsal yapıda yeni bir bitki elde etmek için ana bitki eşeysiz yollarla (vejetatif üreme) çoğaltılmalıdır. Diğer seçenekler eşeyli üreme şekilleri olup oluşan canlıların kalıtsal yapısının ana canlıdan farklı olmasını sağlarlar. Çelikle üretimde, bitkiden alınan dal, sürgün gibi yapılar, besleyici uygun ortam koşullarında üretilir.

Doğru Yanıt: c

Soru 19.

Omurgalı hayvan sınıflarının gelişme süreçlerinde,

  I.  Zigotun mitoz bölünmelerle hücre sayısını artırması
 II.  Embriyonun gelişimini tamamlayıncaya kadar vitellüs kesesinden beslenmesi.
III.  Atık maddelerin allantoyiste biriktirilmesi

olaylarından hangileri ortak olarak gerçekleşir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı I ve III
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:
Omurgalıların tamamında zigot çok sayıda mitoz geçirerek hücre sayısını artırır. Balık ve kurbağalarda allontoyis bulunmaz. Plasentalı memelilerde embriyo besin maddelerini anne kanından sağlar.

Doğru Yanıt: a

Soru 20.

Diploit (2n kromozomlu) bir canlıda,

  I.  sperm ana hücresindeki
 II.  zigot hücresindeki
III. yumurta hücresindeki

kromozom sayılarından hangileri, vücut hücresindeki kromozom sayısına eşittir?

 
A Şıkkı Yalnız I
 
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı I ve III
   
Çözüm:
Vücut hücreleri diploit kromozoma sahiptir. Sperm ana hücresi ve zigot vücut hücresi ile aynı kromozom sayısına sahiptir. Fakat yumurta hücresi mayoz bölünme sonucu oluşur ve haploit yani vücut hücresinin yarısı kadar kromozom taşır.

Doğru Yanıt: d

Soru 21.

Aşağıda verilen canlılardan,

  I.  Su yosunu
 II.  Eğrelti otu
III.  Bal arıları

hangilerinde metagenezle üreme yoktur?

 
A Şıkkı Yalnız III
B Şıkkı I ve II
C Şıkkı I ve III
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Su yosunu ve eğrelti otu metagenezle ürer bal arıları ise partenogenezle ürer.

Doğru Yanıt: a

Soru 22.

Farklılaşmanın çok ileri düzeylere ulaştığı hayvanlarda,

  I.  Bir organdan, kopan bir kısmın yenilenmesi
 II.  Vücuttan kopan bir parçanın büyüyüp farklılaşarak yeni bir birey oluşturması
III. Embriyonun gelişiminin ilk evrelerini dişinin vücudunda geçirmesi

olaylarından hangilerinin meydana gelmesi beklenemez?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı I ve III
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:
II. öncülde verilen bilgi regenerasyon ile yeni bir birey oluşması ile ilgilidir. Çok ileri düzeyde gelişmiş hayvanlarda regenerasyonla yeni bir bireyin oluşması mümkün değildir.

Doğru Yanıt: b

Soru 23.

Sadece eşeysiz yolla üreyen bir canlı grubunda, bireylerin;

  I.  Günlük olarak harcadıkları oksijen miktarı
 II.  Gen yapısı
III.  Ömür uzunluğu

gibi özelliklerinden hangilerinin farklılık göstermesi beklenemez?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı I ve III
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Eşeysiz üremenin temeli mitozdur. Bireyin vücudundan ayrılan bir parça kalıtsal yönden kendisiyle aynı olan bir bireye dönüşür. Dolayısıyla bu üreme tipinde oluşan bireylerin gen yapıları aynıdır. Diğer özellikler aynı veya farklı olabilir.

Doğru Yanıt: b

Soru 24.

İnsanda sperm oluşumunu başlatan ve spermatogenezin tamamlanmasını sağlayan hormonlar aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?

  Sperm oluşumunu başlatan Spermatogenezi
tamamlatan

 
A Şıkkı
  LTH FSH
B Şıkkı
  Östrojen Androjen
C Şıkkı
  FSH FSH
D Şıkkı
  Androjen LH
E Şıkkı
  FSH LH
   
Çözüm:
Spermatogenez erkekte mayoz bölünme ile spermlerin oluşmasıdır. Olay seminifer tüpçüklerde FSH ile başlar, LH ile tamamlanır.

Doğru Yanıt: e

Soru 25.

İnsan üreme sisteminde yer alan;

  I.  Seminifer tüp
 II.  Ovaryum
III.  Döl yatağı

gibi yapılardan hangileri sadece dişi bireylerde görülür?
 

 
A Şıkkı Yalnız II
B Şıkkı I ve II
C Şıkkı I ve III
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Seminifer tüp erkek bireylerde sperm üretilen yerdir. Ovaryum ve döl yatağı ise sadece dişilerde bulunur.

Doğru Yanıt: d

Soru 26.

               
Bal arılarında üremeyle ilgili şemada numaralandırılmış yerlerin kromozom sayıları ne olmalıdır?

 

  I   

  II  

  III 

  IV 

   V  


 

 
A Şıkkı
 

n

n

2n

2n

n

B Şıkkı
 

2n

n

2n

2n

2n

C Şıkkı
 

2n

2n

n

n

2n

D Şıkkı
 

2n

n

2n

2n

n

E Şıkkı
 

2n

n

n

n

2n

   
Çözüm:
  I.  Kraliçe arıda kromozom sayısı 2n
 II.  Yumurta hücresi mayozla oluşmuştur. Kromozom sayısı n
III.  İşçi arıda kromozom sayısı 2n
 IV.  Kraliçe arıda kromozom sayısı 2n
  V.  Erkek arı yumurtanın döllenmeden gelişmesi ile oluşur. Kromozom sayısı n

Doğru Yanıt: d

Soru 27.

Bir bitkiden, kalıtsal yapısı ana bitkiyle tamamen aynı olan yeni bir bitki elde etmek için

I.

Yumurtasının kendi çiçektozuyla döllenmesi sonucunda oluşan zigotu  doku kültüründe geliştirme

II.

Gövdesinden alınan meristemi, doku kültüründe geliştirme

III.

Tohumlarını, ana bitkinin yaşama ortamında çimlendirip geliştirme

uygulamalarından hangileri yapılmalıdır?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı I ve III
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:
Ana bitkinin kalıtsal yapısına tamamen benzeyen yeni  bir bitki elde etmek eşeysiz üreme ile mümkündür. I. ve III. öncüllerde eşeyli üremeden bahsedilmiştir. II. öncülde ise gövdedeki, meristem dokunun mitoz bölünmesiyle yeni bir bitki elde edilmiştir. Böyle bir çoğalmada kalıtsal çeşitlilik görülmez.

Doğru Yanıt: b

Soru 28.

Çok hücreli hayvansal organizmaların tamamında, gelişme süresince;

  I.  Ektoderm
 II.  Endoderm
III.  Mezoderm

hücre tabakalarından hangileri meydana gelir?

 
A Şıkkı Yalnız III
B Şıkkı I ve II
C Şıkkı I ve III
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Hayvanlar aleminin bütün gruplarında ektoderm ve endoderm tabakaları embriyonik gelişme sırasında meydana gelir. Fakat sünger ve sölenterlerde mezoderm tabakası oluşmaz.

Doğru Yanıt: b

Soru 29.

                             
Yukarıda insanda gametogenez şematize edilmiştir.

Numaralandırılmış kısımlarda görülen olaylardan hangileri dişi ve erkeklerde ortaktır?

 
A Şıkkı I ve II
B Şıkkı I ve III
C Şıkkı I, II ve III
D Şıkkı I, III ve IV
E Şıkkı I, II, III ve IV
   
Çözüm:

IV. numaralı olayda yumurta hücresi olgunlaşırken kutup hücreleri ölür. Spermatogenezde ise bu olay görülmez spermlerin hepsi gelişir.

Doğru Yanıt: c


Soru 30.

Balık ve kurbağalarda döllenme olduktan sonra, 

  I.  Allantoyis    
 II.  Amnion
III. Vitellus

yapılarından hangileri embriyoyu korumak ve beslemek için meydana gelir?
 

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız III
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Balık ve kurbağaların yumurtaları suda döllenir. Bu canlılarda allantoyis ve amnion bulunmaz. Embriyo besin ihtiyacını vitellüs kesesinde depolanmış maddelerden sağlar.

Doğru Yanıt: b

Soru 31.

                            
Bir erkek memelide meydana gelen spermotogenez olayı ile ilgili verilen grafiğe göre;

  I.  a ve b hücrelerinin
 II.  c ve d hücrelerinin
III.  e ve f hücrelerinin
 IV.  g ve h hücrelerinin
  V.  k, l, m ve n hücrelerinin

hangilerinin aynı kalıtsal yapıda olduğu kesin olarak söylenebilir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız V
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı I, III ve IV
E Şıkkı II, III, IV ve V
   
Çözüm:
a hücresi mitoz geçirerek b hücresini oluşturur. Mitoz da kalıtsal yapı aynı kalır. Daha sonra b hücresi mayoz geçirir.

Doğru Yanıt: a

Soru 32.

Bitkilerde embriyonun gelişmesi sırasında tohumdaki besinin kullanılabilmesi için, aşağıdakilerden hangisine kesin olarak gerek vardır?

 
A Şıkkı Klorofil
B Şıkkı Enzim
C Şıkkı Güneş ışınları
D Şıkkı Toprak
E Şıkkı Karbondioksit
   
Çözüm:
Embriyo, tohumun yapısında yer alan endospermden (besin deposu) beslenerek gelişimini sürdürür. Endospermde depolanan nişasta, yağ, protein gibi makromoleküller su ortamında ve enzim varlığında yıkılarak monomerlerine çevrilir. A, C, D , E seçeneklerinde belirtilenlerin tohum için gereği yoktur.

Doğru Yanıt: b

Soru 33.

                        
Yukarıda insanda embriyonik gelişime ait gastrula evresi şematize edilmiştir.

Buna göre, insanın sinir sistemi numaralarla gösterilen kısımlardan hangilerinden gelişir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:
  I = Endoderm
 II = Mezoderm
III = Ektoderm

Sinir sistemi ektoderm tabakasından gelişir.

Doğru Yanıt: c

Soru 34.

Gözün oluşumu sırasında baş ektodermi ile sinirsel ektoderm arasına plastik levha koyulduğunda gözün oluşmadığı, ancak kağıt peçete koyulduğunda gözün geliştiği gözlenmektedir.

Buna göre;

  I.  Etkileşim kimyasal boyuttadır.
 II.  Plastik levha bu olay için yalıtkandır.
III.  Selüloz gözün oluşumunda etkili olmuştur.

gibi yargılardan hangileri doğrudur?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Embriyonik gelişim sırasında bir yapının oluşmasının embriyonik tabakaların birbirine teması ile sağlanmasına embriyonik indüksiyon denir ve buradaki etkileşim kimyasal yolla olur.

Doğru Yanıt: c

Soru 35.

Bir canlı türünün üremesi şematik olark aşağıda verilmiştir.

Mayoz, mitoz ve döllenmenin görüldüğü olaylar hangi seçenekteki gibidir?

  Mayoz     Mitoz      Döllenme  


 
A Şıkkı
  IV II, III, V I
B Şıkkı
  II II, III IV, V
C Şıkkı
  III I, II, III IV, V
D Şıkkı
  V I, II, III IV
E Şıkkı
  IV I, II, III V
   
Çözüm:
I, II ve III olay mitoz bölünme  IV. olay mayoz bölünme V. döllenmedir.

Doğru Yanıt: e

Soru 36.

  I.  Koriyon
 II.  Allantois
III.  Vitellüs kesesi
IV.  Amnion kesesi

İnsan embriyosunda yukarıdaki yapılardan hangileri körelmiştir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı I ve II
C Şıkkı II ve III
D Şıkkı II ve IV
E Şıkkı II, III ve IV
   
Çözüm:
İnsanda allantois ve vitellüs kesesi körelmiştir. Bunun sebebi embriyonun anneye bağlı gelişmesidir.

Doğru Yanıt: c

Soru 37.


Yukarıda arıların üremesi şematize edilmiştir.

Buna göre I, II ve III ile gösterilen bireyler aşağıdakilerden hangisidir?

        I           II          III     

 
A Şıkkı
  Erkek Kraliçe İşçi
B Şıkkı
  Erkek İşçi Kraliçe
C Şıkkı
  İşçi Erkek Kraliçe
D Şıkkı
  Kraliçe Erkek İşçi
E Şıkkı
  Kraliçe İşçi Erkek
   
Çözüm:
Döllenmemiş yumurtanın gelişmesiyle (partenogenez) erkek arı, zigotun arı sütü ile beslenmesiyle kraliçe arı ve zigotun polen ile beslenmesiyle işçi arı oluşur.

Doğru Yanıt: b

Soru 38.

Kapalı tohumlu bir bitkinin;

  I.  Polen ana hücresi
 II.  Generatif çekirdek
III.  Endosperm

yapılarının kromozom sayıları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

      I        II      III 

 
A Şıkkı
  2n 2n 3n
B Şıkkı
  2n n 3n
C Şıkkı
  2n n n
D Şıkkı
  n 3n 3n
E Şıkkı
  2n 2n 3n
   
Çözüm:
Polen ana hücresi vücut hücreleri gibi 2N dir. Generatif çekirdek N kromozomludur. (Polen içindeki iki çekirdekten biri generatif çekirdek diğeri ise vegetatif çekirdektir.) Endosperm polar çekirdeğin döllenmesiyle oluşan 3N kromozomlu hücredir ve besin oluşturur.

Doğru Yanıt: b

Soru 39.

Karayosunları ve eğrelti otları ile ilgili olarak,

  I.  Spermlerin yumurtaları döllemesi için daima su gereklidir.
 II.  Haploit evre uzunlukları farklıdır.
III.  Mayoz ve döllenme görülür.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

 
A Şıkkı Yalnız II
B Şıkkı I ve II
C Şıkkı I ve III
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
- Spermlerin yumurtaları döllemesi için su gereklidir.
- Karayosunlarındaki haploit ve eğrelti otlarına göre daha uzundur.
- Karayosunu ve eğreltide mayozla sporlar döllenme ile zigot oluşur.


Doğru Yanıt: e

Soru 40.

Plasentalı memelilerde anne karnında gelişen embriyonun,

  I.  Kalp
 II.  Akciğer
III.  Karaciğer
IV.  Mide

organlarından hangileri doğumdan sonra işlev yapmaya başlar?

 
A Şıkkı I ve II
B Şıkkı I ve III
C Şıkkı II ve IV
D Şıkkı I, II ve IV
E Şıkkı II, III ve IV
   
Çözüm:
Akciğerde gaz alış verişi, midede sindirimle ilgili işlevler doğumdan sonra başlar.

Doğru Yanıt: c

Soru 41.

Bir eğrelti otunun hayat devrinde meydana gelen,

  I.  Sporofit
 II.  Gametofit
III.  Gamet
 IV.  Spor

yapılarından hangilerinin hücreleri eşit sayıda kromozom taşır?

 
A Şıkkı I ve II
B Şıkkı I ve III
C Şıkkı I ve IV
D Şıkkı I, II ve III
E Şıkkı II, III ve IV
   
Çözüm:
Sporofit (2N) kromozomludur ve mayozla sporları oluştururlar.
Gametofitler ise (N) kromozomlu olup mitozla gametleri oluştururlar. Bu nedenle II, III ve IV nolu yapılar, aynı sayıda kromozom taşır.

Doğru Yanıt: e

Soru 42.

Dişi memelilerde belli periyotlarla menstruasyon döngüsü gerçekleşir.

Dişi bir insanda menstruasyon olayının bir süre durmasını sağlayan etken aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 
A Şıkkı FSH salgılanması
B Şıkkı Gebelik
C Şıkkı Döllenme olmaması
D Şıkkı Korpus luteumun parçalanması
E Şıkkı Döl yatağı çeperinin atılması
   
Çözüm:
Döllenme gerçekleştikten sonra birey gebe kalır ve doğuma kadar menstrüasyın  görülmez.

Doğru Yanıt: b

Soru 43.

Bir tohumun çimlenebilmesi için gerekli olan koşulların tümü, aşağıdakilerden hangisinde bir araya getirilmiştir?

 
A Şıkkı Oksijen, ışık, sıcaklık
B Şıkkı Karbondioksit, su, ışık
C Şıkkı Su, oksijen, sıcaklık
D Şıkkı Sıcaklık, su, karbondioksit
E Şıkkı Işık, su, oksijen
   
Çözüm:
Bitki tohumlarının çimlenmesi için yeterli oksijen, yeterli su ve uygun sıcaklık gereklidir. Embriyonun çimlenmesi ve hayatsal olaylarını gerçekleştirebilmesi için gerekli olan enerji, oksijenli solunum ile sağlanır. Tohumdaki embriyo, besin ihtiyacını depoladığı besin dokudan (endosperm) sağlar. Depolanmış büyük  moleküllü besinlerin sindirimi ve enzimlerin çalışmaları için su gereklidir. Ayrıca enzimler, aktivitelerini belirli sıcaklık aralıklarında gerçekleştirdikleri için ortam sıcaklığının optimum olması gerekir.  

Doğru Yanıt: c

Soru 44.

Dış döllenme yapan canlılarda;

  I.  Çok sayıda yumurta ve sperm oluşturma
 II.  Gametleri aynı zamanda oluşturma
III.  Farklı büyüklükte gametler oluşturma

durumlarından hangileri döllenme olasılığını arttıran adaptasyonlardan değildir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:
Çok sayıda yumurta ve sperm oluşturma ve bunların aynı anda oluşturulması döllenmeyi kolaylaştıran birer adaptasyondur. Ancak gametlerin farklı büyüklükte olmasının bir avantajı yoktur.

Doğru Yanıt: c

Soru 45.

Dış döllenme yapan hayvanlarda;

  I. Çiftleşme organı
 II. Ovaryum ve testis
III. Boşaltım organı

gibi yapılardan hangileri bulunabilir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı I ve II
C Şıkkı I ve III
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Dış döllenme yapan hayvanlarda çiftleşme organı bulunmaz. Fakat balık ve kurbağalarda olduğu gibi hem ovaryum, hem testis ve hem de özelleşmiş bir boşaltım organı bulunabilir.

Doğru Yanıt: d

Soru 46.

  I.  Endoderm ® Sindirim sistemi
 II.  Mezoderm ® Boşaltım sistemi
III.  Ektoderm ® Sinir sistemi

Yukarıda verilen embriyonik tabakalar ve bu tabakalardan gelişen sistem eşleştirmelerinden hangileri doğrudur? 

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı I ve III
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Verilen eşleştirmelerden her üçü de doğrudur.

Doğru Yanıt: e

Soru 47.

Hayvanlardaki embriyo gelişimi sırasında,

 
I.  Hücre farklılaşmaları
 II.  Hücre göçleri
III.  Hücre ölümleri

olaylarından hangileri görülür?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı I ve II
C Şıkkı I ve III
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Hayvanların embriyonal gelişimleri belirli bir program dahilinde yürür. Bu programda mitoz hücre bölünmesi, hücre göçleri, hücre farklılaşmaları ve hücre ölümleri görülür.

Doğru Yanıt: e

Soru 48.

Gametlerin şekil ve büyüklüğüne göre üç farklı eşeyli üreme tanımlanır. Aşağıda farklı görülen üreme şekilleri gösterilmiştir.

Bu şekillerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur? 

 

İzogami

Anizogami

Oogami

 
A Şıkkı
 

I

II

III

B Şıkkı
 

I

III

II

C Şıkkı
 

II

I

III

D Şıkkı
 

III

II

I

E Şıkkı
 

III

I

II

   
Çözüm:
İzogamide, şekil ve büyüklüğü aynı olan gametler (I. şekil) vardır.
Anizogamide, büyüklük farkı az olan gametler (II şekil) vardır.
Oogamide, büyüklükleri çok farklı olan gametler (III şekil) vardır.

Doğru Yanıt: a

Soru 49.

Hermafrodit olan organizmaların tamamında,

  I.  Erkek ve dişi üreme organını birlikte taşımak
 II.  Kendi kendini döllemek
III. Türün diğer bireyleriyle çapraz döllenme yapmak

özelliklerinden hangileri bulunur?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı I ve II
C Şıkkı I ve III
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Soruda verilen öncüllerden sadece I. si ortaktır. II. ve III. öncül ise bazı hermafroditlerde vardır.

Doğru Yanıt: a

Soru 50.

  I.  Su yosunu
 II.  Eğrelti otu
III.  Karayosunu

Yukarıda verilen canlıların haploit evreleri kısa alandan uzun alana doğru sıralaması hangi seçenekte verilmişti?

 
A Şıkkı I - II - III
B Şıkkı I - III - II
C Şıkkı II - I - III
D Şıkkı III - I - II
E Şıkkı II - III - I
   
Çözüm:
Gelişmişlik artıkça haploit evre kısalır. Bu canlıların gelişmişlik sırası II - III - I şeklindedir. Buna göre de bu canlılar haploit evreleri kısadan uzuna doğru II - III - I şeklinde sıralanır.

Doğru Yanıt: e

 
Facebook beğen
 
Reklam
 
 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=