TEST-1(BESİNLER)

Right Click to Save Logo

Soru 1.

Enzimlerin sıcaklığa bağlı aktivitesi aşağıdakilerden hangisiyle gösterilebilir?

 
A Şıkkı
B Şıkkı
C Şıkkı
D Şıkkı
E Şıkkı
   
Çözüm:
Sıcaklığın arttırılması ile enzim aktivitesi önce artar; sonra enzim bozulur ve reaksiyon durur.

Doğru Yanıt: e

Soru 2.

 

Ne bilimi ne de felsesfeyi hiçbir ülkenin sınırları içerisine hapsedemeyiz. Felsefi açıdan dünya üzerinde düşünmeyen insan yok gibidir. Bilimsel yönden de tüm dünya milletleri bilimsel çalışmalara önem ve ağırlık vermektedir.

Paragrafa göre bilim ve felsefe hangi yönden birbirlerine benzerler?

 

 
A Şıkkı Pozitif (olgusal) oluşları
B Şıkkı Bitmişlik ve kesinlik taşımayışları
C Şıkkı Subjektif (öznel) tavır takınışları
D Şıkkı Evrensel niteliklilikleri
E Şıkkı Doğrulanabilir ve test edilebilirlikleri
   
Çözüm:
 • Bir bilginin hiçbir ülke ile sınırlı olmaması,
 • Felsefenin bir düşünme etkinliği olması ise ve dünya üzerindeki bütün insanların düşünmesi,
 • Tüm milletlerin bilime sahip çıkması ve katkıda bulunması;
Evreselliğin göstergeleridir. Bilim de felsefe de evrendeki herkesi ilgilendiren etkinliklerdir.

Doğru Yanıt: d

Soru 3.
Azot devrini gösteren yandaki şemada I ve II nolu yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
 

     I    

     II     

 
A Şıkkı
  Üretici Nitrit Bakterisi
B Şıkkı
  Çürükçül Denitrifikasyon Bakterisi
C Şıkkı
  Üretici Çürükçül Bakteri
D Şıkkı
  Tüketici Nitrit Bakterisi
E Şıkkı
  Çürükçül Nitrat Bakterisi
   
Çözüm:
Azot devrini gösteren şemada I. olay ototrof ve heterotrofların organik artıklarının kullanılması (parçalanması) ve NH3 açığa çıkmasıdır. Bunu yapan canlı grubu çürükçüllerdir. (Saprofitler) II. olay NH3'ün nitrat haline gelmesi yani nitrifikasyon olayıdır, bunu yapan da nitrat bakterileridir.


Doğru Yanıt: e

Soru 4.

Bitki hücrelerinde hücre çeperinin yapı maddesi olarak bulunan selüloz polisakkariti için;

I.

Hücrenin hipotonik ortamda patlamasını önler.

II.

Hücrenin fazla ağırlığa dayanmasını sağlar.

III.

Hücreye seçici geçirgenlik kazandırılır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:
Hipotonik ortamda hücre fazla su alacağı için şişer ve hayvan hücresi ise patlar. Bitki hücrelerindeki selüloz çeper bu olayı engeller. Ayrıca bu çeper desteklik sağlayarak hücrenin fazla ağırlığa dayanmasını da sağlar. Fakat cansız olduğu seçici geçirgenlik sağlayamaz. 

Doğru Yanıt: d

Soru 5.

Aşağıdaki organik bileşiklerden hangisinin yapısında azot (N) bulunmaz?

 
A Şıkkı Enzim
B Şıkkı DNA
C Şıkkı RNA
D Şıkkı Protein
E Şıkkı Gliserol
   
Çözüm:
Karbonhidrat ve yağların yapısında C, H ve O elementleri bulunur. Gliserol de yağın yapı birimidir. N bulunmaz.

Doğru Yanıt: e

Soru 6.

Canlıların boşaltım maddeleri, aminoasitlerin oksijenli solunumla yıkılmasıyla açığa çıkan azotlu artıklarından oluşur. Oluşan bu azotlu artıklar, hayvan gruplarına göre amonyak, ürik asit ve üre şeklinde olabilir ve bu maddeler, boşaltımdan sorumlu yapılarla farklı oranlarda suyla birlikte dışarıya atılır.

Buna göre boşaltım maddeleri ile ilgili olarak;

I.

Canlılarda, organik monomerlerin tümünün parçalanmasıyla azotlu artıklar oluşur.

II.

Canlılarda oluşan metabolizma artıkları canlının yapısı ve yaşam şekline göre farklı maddelere çevrilerek atılır.

III.

Canlılarda oluşan metabolizma artıkları bol suyla dışarı atılır.

yorumlarından hangileri yapılabilir?

 
A Şıkkı Yalnız II
B Şıkkı Yalnız III
C Şıkkı I ve III
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Soruda belirtilen boşaltım artıkları, yapılarında azot bulunan aminoasitlerin oksijenli solunumla yıkılmalarıyla oluşur. Canlılardaki organik monomerlerin hepsinde azot bulunmaz. Örneğin; glikoz, gliserol gibi. Amonyak, ürik asit ve üre şeklindeki azotlu boşaltım artıkları farklı oranlardaki suyla dışarı atılırlar. Soruda belirtilen duruma göre, canlılarda oluşan azotlu metabolizma artıkları canlıların yaşam şekilleri ve su ihtiyaçlarına göre farklı şekillerde atılır.

Doğru Yanıt: a

Soru 7.

Aşağıdaki vitaminlerden hangisi kemiklerde kalsiyum ve fosfor birikmesini sağlayarak kemikleri sertleştirir?

 
A Şıkkı A vitamini
B Şıkkı D vitamini
C Şıkkı K vitamini
D Şıkkı C vitamini
E Şıkkı B grubu vitaminleri
   
Çözüm:
D vitamini, kalsiyumun kandan kemiklere geçmesini sağlayarak birikmesini sağlar. A, K, C ve B vitaminlerinin vücuttaki görevleri ise farklıdır.

Doğru Yanıt: b

Soru 8.

Aşağıdakilerden hangisi bir sindirim olayıdır?

 
A Şıkkı Glikozun yıkılması ile CO2 ve H2O oluşması
B Şıkkı Aminoasitlerden protein elde edilmesi
C Şıkkı Şekerin ağızda erimesi
D Şıkkı Nişastanın glikoz moleküllerine dönüşmesi
E Şıkkı Karaciğerde depolanan glikozun kana geçmesi
   
Çözüm:
Nişastanın monomeri (yapıtaşı) olan glikoz meleküllerine dönüşmesi olayı sindirim (hidrolz), glikozun yıkılması ile CO2 ve H2O oluşması ise solunum olayıdır. Diğer seçeneklerde belirtilen olaylar, sindirim kabul edilmez. Sindirim polimer yapılı besinlerin su ve enzimler kullanılarak hücre zarından geçebilecek kadar küçük monomerlerine yıkılmasıdır. 

Doğru Yanıt: d

Soru 9.

 
                      

Eşit miktarlardaki besinlerin içerdikleri enerji değeri yandaki grafikte karşılaştırılmıştır.

Bu grafiğe göre,

I.

B mineral maddedir.

II.

Bu besinlerin kullanım sırası D, C ve A şeklindedir.

III.

D besini sadece hayvanlarda depolanır.

gibi ifadelerden hangileri kesin doğrudur?
 

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı I ve III
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:
B mineral ya da vitamin olur.
A protein, C yağ, D karbonhidrattır. Buna göre, kullanım sırası kesinlikle D, C, A'dır.
D besinini hayvanlar glikojen, bitkiler nişasta şeklinde depolanır.

Doğru Yanıt: b

Soru 10.

Bir bitki hücresinde proteinlerin sentezlendiği bir organelde;

  I.  Antikor
 II.  Enzim
III.  Glikojen
 IV. Glikoz

gibi moleküllerden hangileri sentezlenir?

 
A Şıkkı I ve II
B Şıkkı I, II ve III
C Şıkkı II ve IV
D Şıkkı Yalnız II
E Şıkkı Yalnız IV
   
Çözüm:
Protein sentezi ribozomlarda olur. Verilen moleküllerden protein yapılı olanlar enzim ve antikordur. Antikor bitkide üretilmez.

Doğru Yanıt: d

Soru 11.

Aşağıdaki besin maddelerinden hangileri cacanlıların tümü tarafından dış ortamdan hazır olarak alınır?

 
A Şıkkı Su, madensel tuz
B Şıkkı Glukoz, su
C Şıkkı Glukoz, aminoasit, yağ asidi
D Şıkkı Madensel tuz, vitamin
E Şıkkı Protein, su, madensel tuz
   
Çözüm:
Canlıların tümü inorganik maddeleri (su ve madensel tuz) dış ortamdan hazır olarak alır. Ototrof canlılar glikoz, aminoasit, yağ asidi v vitaminleri kendileri sentezlerler. Protein sentezi ise bütün canlıların ribozomunda gerçekleşir.

Doğru Yanıt: a

Soru 12.

I.

İnorganik moleküller oluşturma

II.

Gerekli ATP'yi organik moleküllerdeki kimyasal enerjiden sağlayabilme

III.

Azot ihtiyacını suda çözünmüş inorganik moleküllerden alabilme

Ototrof canlılar yukarıda verilen olaylardan hangilerini gerçekleştirebilir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı I ve III
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Ototrof canlılar solunum olayı ile organik moleküllerden gerekli ATP'yi sağlayabilir ve inorganik moleküller oluşturabilir. Ayrıca ototroflar suda çözünmüş inorganik moleküllerden ihtiyaçları olan azotu alabilirler.

Doğru Yanıt: e

Soru 13.

Yeşil bir bitki hücresindeki anabolik reaksiyonlarının (fotosentez) yürütebilmesi için;

I.

Karbondioksit

II.

Enzim

III.

Metabolik enerji (ATP)

IV.

Organik madde

faktörlerinden hangileri gerekli değildir?

 
A Şıkkı Yalnız II
B Şıkkı Yalnız III
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı I ve IV
E Şıkkı III ve IV 
   
Çözüm:
Fotosentezin ışıklı evresinde ATP üretilir (fotofosforilasyon). Üretilen ATP enerjisi kranlık devreye aktarılarak orada organik madde yapımı sırasında kullanılır. Bir bitki maddeyi kendisi sentezler bunu dışarıdan almasına gerek yoktur. Fotosentez için CO2 ve Enzim gereklidir fakat metabolik enerji (ATP) ve organik madde gerekli değildir.

Doğru Yanıt: e

Soru 14.

Enzimlerin aktif oldukları pH aralıkları farklıdır.

İnsanda, midede salgılanan pepsin enzimi ile Onikiparmak bağırsağına boşaltılan tripsin enziminin aktif oldukları pH değerleri aşağıdaki grafiklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 
A Şıkkı
B Şıkkı
C Şıkkı
D Şıkkı
E Şıkkı
   
Çözüm:
pH derecelendirmesinde 0 ve 7 arası asit, 7 ve 14 arası bazik, 7 ise nötr olarak adlandırılır. Mide asit ortamı olduğu için pepsin enzimi 7' nin altında, Onikiparmak bağırsağı safranın etkisiyle bazikleştirilir.  

Tripsin nötre yakın ortamda aktif çalışır.

Doğru Yanıt: a

Soru 15.

Enzimatik reaksiyonları etkileyen,

  I.  Sıcaklık
 II.  pH
III.  İnhibitör madde
 IV.  Substrat miktarı
  V.  Aktivatör madde

faktörlerden hangilerinin miktarının arttırılması reaksiyonu durdurucu etki yapar?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı I - III - V
C Şıkkı I - II - III
D Şıkkı I - IV - V
E Şıkkı I - II - III - IV - V
   
Çözüm:
Sıcaklık pH ve inhibitör maddenin artması enzimleri olumsuz etkiler.

Doğru Yanıt: c

Soru 16.

İçerisinde sadece %4'lük 100 ml nişasta çözeltisi bulunan  bir deney tüpüne belli miktarda tükürük sıvısı ekleniyor. Daha sonra ağzı kapatılan tüp 30 oC de 4 saat bekletiliyor.

Deneyin başlangıç anından itibaren tüpteki çeşitli maddelerin miktarlarını göstermek için çizilen aşağıdaki grafiklerden hangisi yanlıştır?

 
A Şıkkı
B Şıkkı
C Şıkkı
D Şıkkı
E Şıkkı
   
Çözüm:
Tüpe konulan tükrükle birlikte nişasta sindirilerek maltoz oluşacaktır. Gerçekleşen olay hidrolizdir. Ayrıca başlangıçta tüpte glikoz yoktur.

Doğru Yanıt: a

Soru 17.

Bitkiler, çimlenme sırasında suya gereksinim duyarlar.

Çimlenme için suya duyulan gereksinim,

  I.  Endospermdeki (tohumun besini) su miktarının çok az olması
 II.  Büyük moleküllerin yıkımı için su gerekli olması
III.  Büyük moleküllerin sentezi sırasında su oluşması

olaylarından hangileriyle ilgilidir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Çimlenme için suya duyulan gereksinim tohumun kuru olması ve tohumdaki protein, nişasta gibi büyük moleküllerin yıkımı için su gerekli olmasıdır.

Doğru Yanıt: c

Soru 18.

Nişasta sindirimi sırasında nişastadaki glikozit bağ sayısı-glikoz sayısının değişim grafiği aşağıdakilerden hangisine uygun olur?

 
A Şıkkı
B Şıkkı
C Şıkkı
D Şıkkı
E Şıkkı
   
Çözüm:
Nişastanın sindirimi sırasında glikozit bağı koparak azalır ve açığa çıkan glikoz sayısı artar.

Doğru Yanıt: a

Soru 19.

Deneysel ortamda bulunan enzim ve substratların tamamının kompleks oluşturduktan hemen sonra gösterdiği miktar değişimi grafikteki gibidir.


Buna göre,

deneysel ortamdaki ürün, enzim ve substrat değişimini gösteren grafiklerden hangileri doğrudur?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı I ve III
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:
 • Grafikte verilen bilgilere göre enzim - substrat kompleksi azalmaktadır. Bu değişim sırasında, deneysel ortamdaki ürün miktarı artar, ve belli bir değerde kalır. (I. grafik doğru)
 • Enzim - substrat kompleksi t0 anından itibaren azaldığı için t0 - t1 zamanı arasında enzim miktarı artar. t1 den sonra ise değişim göstermez.
  (II. grafik doğru)
 • Deneysel ortamdaki bütün substratların enzimlerle kompleks oluşturduğu soruda verilmiştir. Bu aşamadan sonra ortamda substrat kalmaz.
  (III. grafik yanlış)


Doğru Yanıt: c

Soru 20.

Hayvansal organizmalarda, vitamin eksikliği durumunda çeşitli anormallikler ortaya çıkar.

Bu durumun oluşmasının temel nedeni;

  I. Hücrenin ATP sentezleyememesi                                     
 II. Hücrede madde alışverişinin durması
III. Enzimatik reaksiyonların yapılamaması

gibi olayların hangileridir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Vitaminler, canlı organizmalarda düzenleyici olarak görev alan organik maddelerdir. Enerji vermezler. Vitaminler, bazı enzimlerin aktifleşmesi için enzimin apoenzim kısmına bağlanan yardımcı kısımlardır. Enzimlerin vitaminden oluşan bu yardımcı kusurlarına koenzim denir. Vitamin eksikliğinde, ilgili enzim çalışamayacağı için, bu enzimin sorumlu olduğu reaksiyonlar yapılamaz.

Hücrenin ATP sentezleyememesi ve madde alışverişinin durması, enzimatik reksiyonların yapılmamasından sonra görülebilecek olaylardır. Vitaminlerin temel görevi enzimlerin yapısına katılarak, aktifleştirmektir.

Doğru Yanıt: c

Soru 21.

Aşağıdakilerden hangisi doğal besin zincirine katılan bütün canlılarda görülen ortak bir özelliktir?

 
A Şıkkı Organik maddeleri amonyağa dönüştürmek
B Şıkkı İnorganik maddelerden organik madde sentezlemek
C Şıkkı Atmosferdeki azotu toprağa bağlamak
D Şıkkı Basit organik maddelerden karmaşık organik madde sentezlemek
E Şıkkı Nitriti nitrata dönüştürmek
   
Çözüm:
Proteinlerin yapıtaşı olan aminoasitler sadece oksijen varlığında enerji eldesinde kullanılabilirler. Bu yüzden oksijensiz solunum yapan canlılar amonyak oluşturmazlar. B seçeneği ototrofları, C seçeneği baklagillerin köklerinde yaşayan bakteriler, E seçeneği de nitrifikasyon bakterilerini ifade etmektedir. D seçeneğinde ise; tüm canlılar aminoasitlerden (basit organik madde), protein (karmaşık organik madde) sentezlerler.

Doğru Yanıt: d

Soru 22.

Nişasta ile ilgili;

I.

İyot ile mavi renk verir.

II.

Suda çözünmez.

III.

Amilaz enziminin yardımıyla glikoz moleküllerine parçalanır.

IV.

Yapısında amiloz ve amilopektin denilen iki polisakkarit bulunur.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız III
C Şıkkı I ve III
D Şıkkı I, II ve IV
E Şıkkı I, II, III ve IV
   
Çözüm:
Nişastanın ayracı iyottur. Suda çözünmez. Ayrıca yapısında amiloz ve amilopetkin denilen iki polisakkarit bulunur.Amilaz enzimi, nişastayı maltoz ve dekstrine parçalar.

Doğru Yanıt: d

Soru 23.

Karbon atomları işaretlenmiş glikoz molekülü verilen bir kobayın dokuları bu işlemden 24 saat sonra incelendiğinde, dokularda, aşağıdaki moleküllerden hangisinin ağır karbon taşıması beklenemez?

 
A Şıkkı Temel amino asitlerin
B Şıkkı Gliserolün
C Şıkkı Glikojenin
D Şıkkı Yağ asitlerinin
E Şıkkı Karbondioksitin
   
Çözüm:
Karbon atomları işaretlenmiş glikoz molekülü verilen kobayda, bu glikoz molekülü yağ asitleri, gliserol gibi organik monometreleri ya da glikojen gibi bir polisakkarite dönüşebilir. İşaretli karbon taşıyan bu glikoz molekülü hücrelerden oksijenli solunum tepkimelerinde parçalanarak CO2 oluşturulabilir. Fakat temel amino asitler dışarıdan hazır olarak alınır, kobayın dokularındaki temel amino asitlerin ağır karbon taşıması beklenmez. 

Doğru Yanıt: a

Soru 24.

Hayvansal bir dokuyu oluşturan hücrelerin metabolizma hızları, o dokunun aşağıdaki özelliklerinden hangisine bakılarak söylenebilir?

 
A Şıkkı Hücreler arasındaki sıvı miktarına
B Şıkkı Birim alandaki kılcal damar sayısına
C Şıkkı Hücrelerdeki kromozom sayısına
D Şıkkı Hücrelerdeki organel çeşidi sayısına
E Şıkkı Solunum organına olan yakınlığına
   
Çözüm:
Dokuda bulunan kılcal damar miktarının çok olması metabolizma hızının çok olduğunu gösterir. Çünkü kanla dokuya besin ve O2 taşınır.

Doğru Yanıt: b

Soru 25.

I.

Enerji üretme

II.

Hücre çeperini oluşturma

III.

Organizmayı dış etkilere karşı koruma

IV.

Göçmen kuşlarda ve çöl hayvanlarında su üretiminde kullanılma

V.

Hücrede bütün organellerin yapısına katılma

Yukarıdakilerden hangileri yağlarla ilgili değildir?

 
A Şıkkı I ve IV
B Şıkkı II ve V
C Şıkkı I, III ve IV
D Şıkkı II, III ve V
E Şıkkı II, IV ve V
   
Çözüm:

II.

Hücre çeperinin yapısı selülozdan oluşmuştur.

V.

Her organelin yapısında bulunmazlar.


Doğru Yanıt: b

Soru 26.Yukarıdaki grafik enzimatik bir reaksiyonun zamana bağlı değişimini göstermektedir.

Grafiğe göre;

I.

t1 zaman aralığında ortama enzim eklenmiştir.

II.

t2 ' nin sonunda ortam sıcaklığı 60 oC' ye çıkarılmıştır.

III.

t2 zaman aralığında oluşan ürün miktarı t3 'e göre daha fazladır.

yorumlarından hangisi doğrudur?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız III
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II, III
   
Çözüm:
Grafik incelendiğinde t1 ve t2 zaman aralıklarında reaksiyon hızı artmıştır, t3 zaman aralığında ise reaksiyon sabit bir hızla devam etmiştir. t1 zamanın başında reaksiyon hızı sıfırdır daha sonra ortama enzim eklendiği için reaksiyon hızı artmış olabilir. (I) t2' nin sonunda ortam sıcaklığı 60 oC olursa enzimlerin yapısı bozulacağından reaksiyon dururdu. (II) t3 ' de reaksiyon daha hızlı ilerlediği için oluşan ürün miktarıda daha fazladır.

Doğru Yanıt: a

Soru 27.

Protein sentezi sırasında peptit bağı sayısı ile oluşan su molekülü sayısı grafiği, aşağıdakilerden hangisi gibi olur?

 
A Şıkkı
B Şıkkı
C Şıkkı
D Şıkkı
E Şıkkı
   
Çözüm:
Protein sentezi sırasında kurulan peptit bağı sayısı kadar su molekülü açığa çıkar.

Doğru Yanıt: a

Soru 28.

 

Amaç bakımından bilim ile felsefe arasında bir paralellik bulunur. Her ikisi hazır ve basmakalıp bilgi ile yetinmeyip, aktif ve eleştirel bir tavırla doğrulara yönelir. Yine her ikisi de mantık ilkelerini titizlikle kullanarak adım adım, atlama yapmaksızın evrendeki düzenin sebep ve kanunlarına inmek, insan ve hayatı anlamak isterler. Buna rağmen bilim, genel geçerliği olan ve herkesçe gözlenebilir olgulardan hareket eder, vardığı sonuçları yine olgulara dönerek deneyle doğrular. Oysa felsefe de böyle bir durum söz konusu değildir.

Bu parçaya göre, bilimin felsefeden farkı aşağıdakilerden hangisidir?

 

 
A Şıkkı Kendi içinde birbiriyle çelişmeyen önermelerden oluşması
B Şıkkı Deney ve gözlem yaparak kesin sonuçlara ulaşması
C Şıkkı Basmakalıp bilgilerle yetinmeyip aktif ve eleştirel olması
D Şıkkı Mantık ilkelerine bağlı kalıp evrendeki sebep-sonuç ilişkisini araması
E Şıkkı Varlık üzerine düşünüp insan ve hayatı anlaması
   
Çözüm:
Paragrafta bilim ve felsefenin ortak yönleri vurgulanmaktadır. Bilimin felsefeden ayrılan yönü ise gözlem ve deneye dayandığı için kesin sonuçlar ortaya koymasıdır.

Doğru Yanıt: b

Soru 29.

Bir canlı uzun süre aç kaldığı durumda enerji elde etmek için protein stoklarını kullanmaya başlar.

Buna göre;

I.

Eşey organlarındaki proteinini

II.

Kas proteinini

III.

Sinir sistemi proteinini

yıkım sırası aşağıdakilerden hangisi gibi olmalıdır?

 
A Şıkkı II - III - I
B Şıkkı I - II - III
C Şıkkı III - II - I
D Şıkkı III - I - II
E Şıkkı I - III - II
   
Çözüm:
Uzun süreli açlıkta önce eşey organlarındaki proteini, sonra kas proteinini, sinir sistemi proteini yıkılır.

Doğru Yanıt: b

Soru 30.

Su ve çeşitli mineral tuzların bulunduğu tüplere çeşitli organik besinler eklendikten sonra zorunlu iç parazitlerden eşit sayıda bireyler bırakılıyor.

  
Hangi iki tüpte zorunlu iç parazitin yaşamını sürdürmesi beklenir?

 
A Şıkkı I ve II
B Şıkkı II ve III
C Şıkkı II ve V
D Şıkkı III ve IV
E Şıkkı III ve V
   
Çözüm:
Zorunlu iç parazitlerin büyük organik molekülleri parçalayıp hücre içine alma yetenekleri yoktur. Bu nedenle içinde sadece besin yapıtaşları olan tüplerde yaşayabilecektir.

Doğru Yanıt: c

Soru 31.

Uzun süre aç kalan memeli bir hayvanda karbonhidrat ve yağların tüketiminden sonra;

I.

Kaslardaki

II.

Eşeysel organlardaki

III.

Sinir sistemindeki

proteinlerin enerji amacıyla kullanım sırası, aşağıdakilerden hangisi gibi olur?

 
A Şıkkı I - II - III
B Şıkkı II - I - III
C Şıkkı II - III - I
D Şıkkı III - II - I
E Şıkkı I - III - II
   
Çözüm:
Karbonhidrat ve yağların tüketilmesinden sonra;
 1. Eşeysel organlardaki (II),
 2. Kaslardaki (I),
 3. Sinir sistemindeki (III) proteinler aminoasitlere çevirilerek tüketilir.


Doğru Yanıt: b

Soru 32.Yukarıda verilen zincirleme reaksiyonda Gen 3' te meydana gelen bir mutasyon;

I.

Reaksiyonların bütün kademeleri durur.

II.

Y maddesi dışarıdan verilirse son ürün sentezlenir.

III.

Ara ürünlerden biri birikir.

şeklinde verilen olaylardan hangilerine neden olur?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:
Gen 3' te meydana gelen bir mutasyon Enzim 3' ün sentezlenmesini durdurur. Ortamda enzim 3 olmayacağı için y maddesi z' ye dönüşemez. Ortamda birikir. Bu nedenle III öncül doğrudur.
Gen 1 ve Gen 2 çalıştığı için diğer reaksiyonlar devam edebilir. I. öncül doğru değildir.
Ürününü oluşabilmesi için y maddenin verilmesi etkili olmaz. Çünkü y maddesi ortamda olsa dahi enzim 3 olmadığı için z sentezlenemez. II. öncül de yanlıştır.

Doğru Yanıt: c

Soru 33.

 

"Hava neme doyarsa yağmur yağar" önermesi bilimsel önermedir ve bilim doğada var ve varlığı zorunlu olan neden-sonuç ilişkilerini ortaya çıkarır. Felsefe ise nedenlerin nedenlerini araştırarak ilk nedenlere kadar iner.

Paragrafa göre bilim ve felsefe ile ilgili genellemelerin hangisine ulaşılamaz?

 

 
A Şıkkı Bilimsel önermeler gözlenebilir olguları dile getirir.
B Şıkkı Felsefe varlığın metafizik boyutlarına kadar iner.
C Şıkkı Felsefe bilimlerin alanıyla sınırlı değildir.
D Şıkkı Bilim varlığını kabul ettiği konuların dışına çıkmaz.
E Şıkkı Bilimsel gelişme bilim adamları arasındaki işbirliğinin sonucudur.
   
Çözüm:
Bilimsel önermenin içeriğini oluşturan, hava, nem, yağmur, yağış gibi olguların tümü gözlenebilir. Yağmurun yağması, havanın neme doyması nedenine dayanır, bilim doğada var olanlarla ilgilenir, felsefe ilk nedenlere inmekle bilimlerin sınırlarını aşar ve metafizik alana girer. Bilimin birikimli ilerlemesine ilişkin bir açıklama yoktur.

Doğru Yanıt: e

Soru 34.

Bir günlük beslenmesi,

Sabah : İki bardak şekerli çay, üç dilim ekmek, reçel
Öğle    : Kuru fasulye, pilav, turşu, kadayıf
Akşam : Peynirli börek, kıymalı patates, revani

şeklinde olan bir kimsenin kanına hangi moleküllerin en fazla geçmesi beklenir?

 

 
A Şıkkı Mineral tuzları
B Şıkkı Gliserol
C Şıkkı Glikoz
D Şıkkı Aminoasitler
E Şıkkı Yağ asitleri
   
Çözüm:
Soruda belirtilen besinlerin listesi incelendiğinde, bu kişinin daha çok karbonhidrat ağırlıklı besinleri aldığı görülecektir. Ekmek, patates, pilav, börek ve tatlılarda bol miktarda nişasta bulunur. Nişastanın sindirimi sonucu glikoz molekülleri açığa çıkar, ve kan damarları tarafından emilir.

Besin listesine göre kişinin B, D, E seçeneklerindeki monomerlerin kaynağı olan protein ve yağların, ayrıca A seçeneğindeki mineral tuzların karbonhidratlı besinlere göre daha az tüketilmiştir.

Doğru Yanıt: c

Soru 35.

Bir insanda kan şekerinin aniden düşmesi baygınlığa neden olur.

Kan şekerinin tekrar en kısa yoldan normale dönmesi için, aşağıdaki moleküllerden hangisi (I) ne şekilde (II) verilmelidir?

 
A Şıkkı

I

II

Nişasta

Ağız yoluyla

B Şıkkı

I

II

Laktoz

Damar içine

C Şıkkı

I

II

Glikoz

Damar içine

D Şıkkı

I

II

Glikojen

Ağız yoluyla

E Şıkkı

I

II

Früktoz

Ağız yoluyla

   
Çözüm:
Kan şekerinin kısa zamanda normalde dönmesi için glikozun doğrudan damar içine verilmesi gerekir.

Doğru Yanıt: c

Soru 36.

I.

Her mineral madde sadece kendisine ait reaksiyonun gerçekleşmesinde rol oynar.

II.

İnorganik moleküller arasında polimerleşme görülmez.

III.

İnorganik maddeler enzimlerin yapısına katılabilir.

yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur?

 
A Şıkkı Yalnız II
B Şıkkı I ve II
C Şıkkı I ve III
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
İnorganik maddelerle ilgili yukarıda verilen ifadelerin hepsi doğrudur.

Doğru Yanıt: e

Soru 37.

Bitki hücrelerinde nişasta hidrolizi sırasında,

I.

Hücrede ATP tüketimi artar

II.

Hücrenin osmotik basıncı artar

III.

Sitoplazmada glikoz derişimi artar

şeklindeki yorumlardan hangileri doğrudur?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı I ve II
C Şıkkı I ve III
D Şıkkı II ve III
 
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Hidroliz olayında ATP harcanmadığı için nişastanın hidrolizinde  ATP tüketimi artmaz (I)

Hidrolizde su harcanır ve turgor basıncı azalır. Osmatik basınç artar. (II)
Nişasta glikozlara parçalanacağı için sitoplazmada glikoz derişimi artar. (III)

Doğru Yanıt: d

Soru 38.

Aşağıdaki tabloda etçil, otçul ve karışık beslenen canlıların sindirebildiği besinler "+" sindiremediği besinler ise "_" ile gösterilmiştir.

Canlı
 


Besinler

Etçil

Otçul

Karışık

 I

+

_

+

II

_

+

+

III

+

+

+


Bu tabloya göre, I, II ve III nolu besinlerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

 
A Şıkkı I. nolu besin glikojendir.
B Şıkkı II. nolu besin glikoz içeren bir besindir.
C Şıkkı III. nolu besinde peptit ya da ester bağı bulunabilir.
D Şıkkı Otçul ve karışık beslenenler II nolu besini glikojene çevirebilirler.
E Şıkkı Etçiller ve otçullar iki, karışık beslenenler ise üç çeşit besin tüketirler.
   
Çözüm:
Tabloda verilen bilgilere göre;

  I. nolu besin glikojendir.
 II. nolu besin nişastadır.
III. nolu besin yağ yada protein olabilir.

Bu açıklamalara göre, A, B ve C seçenekleri doğrudur. D seçeneğinde bulunan otçul ve karışık beslenenler beslenme ile aldıkları nişastayı hücrelerinde glikojene çevirebilirler.

E şıkkı yanlıştır. Çünkü etçiller ve otçullar üç, karışık beslenenler ise dört çeşit besin tüketebilirler.

Doğru Yanıt: e

Soru 39.

Hücredeki protein yapısı,

I.

DNA şifreleri

II.

Histonlar

III.

Sentromer

yapılarından hangileri tarafından belirlenir?
 

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:
Protein özellikteki maddelerin yapısı (aminoasit sayısı, sırası ve çeşiti) DNA şifresi ile belirlenir.

Doğru Yanıt: a

Soru 40.

Aşağıdaki besin maddelerinden hangileri, canlıların tümü tarafından, dış ortamdan hazır olarak alınır?

 
A Şıkkı Su, madensel tuz
B Şıkkı Glikoz, su
C Şıkkı Glikoz, aminoasit, yağ asidi
D Şıkkı Madensel tuz, vitamin
E Şıkkı Protein, su, madensel tuz
   
Çözüm:
Canlıların tümü inorganik maddeleri (su, madensel tuz) dış ortamdan hazır olarak alır. Ototrof canlılar glikoz, aminoasit, yağ asidi ve vitaminleri kendileri sentezler. Protein sentezi ise bütün canlıların ribozomunda gerçekleşir.

Doğru Yanıt: a

Soru 41.

Koenzimlerle ilgili;

I.

Organik yapılıdır.

II.

Tekrar tekrar kullanılır.

III.

Protein yapılıdır.

açıklamalarından hangileri doğrudur?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:
II. Koenzimler B vitamini, NAD ve FAD gibi organik moleküllerdir.
II. Enzimin yapısında bulundukları için enzimlerle birlikte tekrar tekrar kullanılırlar.

Doğru Yanıt: d

Soru 42.

Bir bitki hücresi solunumla ATP sentezlemek için gerekli glikozu;

  I. nişasta              
 II. glikojen
III. selüloz

moleküllerinden hangilerini hidrolize uğratarak elde eder?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı I ve III
   
Çözüm:
Bitki hücrelerinde glikojen bulunmaz. Bitki hücrelerinde bulunan polisakkaritlerden selüloz, hücre duvarının yapısını oluşturur yani yapısal bir polisakkarittir. Bitki hücresi selülozu ATP sentezlemek için sindirmez. Bitki hücreleri nişastayı sindirip glikoza dönüştürür ve glikozu solunumda yıkarak ATP üretirler.

Doğru Yanıt: a

Soru 43.

Bir bakteriyofaj t1 anında bakteri hücresine giriyor. Belli bir süre sonra faj ve bakteri hücresinin metabolizma hızının zamanla değişimi, aşağıdakilerden hangisi gibi olması beklenir?

 
A Şıkkı
B Şıkkı
C Şıkkı
D Şıkkı
E Şıkkı
   
Çözüm:
Bakteriyofaj bakteri üzerinde çoğalan bir virüstür. Virüslerin canlı hücre dışında herhangi bir metabolizmaları yoktur. t1 anında bakteri hücresi ne girdiğine göre bu andan itibaren virüs çoğalırken bakteri metabolizması olumsuz etkilenerek yavaşlar ve durur.

Doğru Yanıt: c

Soru 44.

Küçük moleküllerden büyük moleküllerin oluşumu sırasında su açığa çıkmasına dehidrasyon, büyük moleküllerin su ile yapıtaşlarında parçalanmasına da hidroliz denir.

Aşağıda verilen organik maddelerden hangisinin insan vücudunda sadece hidrolizi gerçekleşir?

 
A Şıkkı Protein
B Şıkkı Vitamin
C Şıkkı Yağ
D Şıkkı Nişasta
E Şıkkı Glikojen
   
Çözüm:
Nişasta sadece bitkiler tarafından sentezlenir. Ancak hayvanlar nişastayı besin olarak tüketebilirler.

Doğru Yanıt: d

Soru 45.I ve IV nolu gruplarda glikozit bağları II'de ester, III'te peptit bağları bulunduğuna göre bu gruplara uygun isim, aşağıdakilerden hangisinda doğru verilmiştir?


 

          I          

          II          

          III          

          IV          

 
A Şıkkı
 

Maltoz

Yağ

Tripeptit

LaktozB Şıkkı
 

Maltoz

Sükroz

Polipeptit

Yağ


C Şıkkı
 

Yağ

Tripeptit

Laktoz

SükrozD Şıkkı
 

Yağ

Maltoz

Laktoz

Tripeptit


E Şıkkı
 

Dipeptit

Yağ

Laktoz

Sükroz
   
Çözüm:
I ve IV'te glikozit bağı varsa bunlar birer disakkarittir. II'de ester bağı varsa bu nötr bir yağdır. Peptit bağı, aminoasitler arasında kurulur. III nolu bileşik tripeptittir.

Doğru Yanıt: a

Soru 46.

I.

C, H ve O elementi bulundurma

II.

Hücre zarından geçebilme

III.

Polimer oluşturma

Yukarıda verilen özelliklerden hangileri organik moleküllerin hepsi için ortaktır?
 

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı I ve III
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:

I.

Bütün organik moleküllerde C, H ve O bulunur.

II.

Organik moleküllerin sadece monomerleri zardan geçer.

III.

Vitaminler polimer oluşturamaz.

Sadece I. öncül ortaktır.

Doğru Yanıt: a

Soru 47.

Analiz

Aminoasit
miktarı

Protein
miktarı

1

% 20

% 80

2

% 60

% 40

3

% 80

% 20


Yukarıdaki tabloda ökaryot hücrenin bir organelinde gerçekleşen bir değişim dösterilmiştir.

Bu olaylar sırasında;

I.

ATP tüketimi artmıştır.

II.

Su kullanılmıştır.

III.

Hücrenin osmotik basıncı artmıştır.

IV.

Lizozom enzimleri kullanılmıştır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

 
A Şıkkı I ve II
B Şıkkı II ve III
C Şıkkı I, II ve III
D Şıkkı II, III ve IV
E Şıkkı I, II, III ve IV
   
Çözüm:
Aminoasit miktarı artıp protein miktarı azaldığı için bu bir hidroliz tepkimesidir. Hidroliz tepkimesinde su kullanılır ve ATP harcanmaz. Monomer madde artacağı için osmotik basınç artar ve bu olay lizozom organelindeki sindirim enzimleri sayesinde gerçekleşir.

Doğru Yanıt: d

Soru 48.

Karbonhidratların sadece enerji verici olmayıp aynı zamanda yapıcı olduklarına, aşağıdakilerden hangisi bir kanıt olarak gösterilebilir?

 
A Şıkkı DNA ve RNA'nın monosakkarit taşıması
B Şıkkı C, H ve oksijenden oluşma
C Şıkkı Yapıtaşlarının hücre zarından doğrudan geçmesi
D Şıkkı Sindirimleri sırasında ATP harcanmaması
E Şıkkı Bitkisel ve hayvansal hücrelerin tümünde bulunmaları
   
Çözüm:
DNA ve RNA'nın yapısında 5 C'lu monosakkaritler bulunmaktadır. Bu da karbonhidratların yapısal özelliğinin olduğunu gösterir.

Doğru Yanıt: a

Soru 49.

Nişasta molekülünün, amilaz enzimi yardımıyla monomerlerine ayrılması sırasında;

  I. Hücrenin enerji kazanması        
 II. Maltoz ve dekstrin oluşması
III. Glikozit bağlarının kopması

olaylarından hangileri gerçekleşir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız III
C Şıkkı I ve III
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II, III
   
Çözüm:
Nişasta molekülünün, amilaz enzimi yardımıyla monomerlerine ayrılması, hidroliz (sindirim) olayıdır. Bu olay sırasında amilaz enzimi nişastanın glikozit bağlarına etki eder. Glikozit bağlarının kopması ile maltoz ve dekstrin oluşur.

Bu olay bir yıkım tepkimesidir. Tepkime sırasında hücre enerji kazanmaz, çünkü sindirim tepkimeleri hücre dışında da gerçekleşebilir. Hücrenin enerji kazandığı olay sindirim değil solunumdur. Nişastanın sindirimi solunum olayı değildir.

Doğru Yanıt: d

Soru 50.

Tiroid bezi çıkarılan bir deney hayvanında aşağıdaki durumlar gözlenmiştir.

-  Vücut ısısı düşmüştür.
-  O2 tüketimi azalmıştır.
-  Solunumla yakılan organik madde miktarı azalmıştır.
-  Hareket etme yeteneği azalmıştır.

Buna göre, bu bezin salgıladığı hormonun temel işlevi aşağıdakilerden hangisidir? 

 
A Şıkkı Kas hareketlerini arttırmak
B Şıkkı Bazal metabolizmayı yükseltmek
C Şıkkı Kandan kemiklere Ca++ geçirmek
D Şıkkı Mayoz bölünmeye teşvik etmek
E Şıkkı Kalbin atış hızını azaltmak
   
Çözüm:
Tiroit bezinden salgılanan tiroksin hormonu metabolizmayı yükseltir. Buna bağlı olarak vücut ısısı yükselir. O2 ve organik madde tüketimi artarken bazal metabolizma yükseklir.

Doğru Yanıt: b

1.   İnsanlarda;
     I. Uzun süren açlık
     II. Uyuma
     III. Dinlenme
gibi durumlardan hangileri gerçekleşirken enerji gereksiniminin proteinlerden karşılanması daha
fazla olur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

2. Birçok araştırıcı, bir antrenman sonrasında idrarla atılan azotlu artıklarda bir artış olmadığını göstermiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kas hareketleri ile ilgili bir sonuç niteliğindedir?
A) Azotlu maddelerin yıkımında artış olduğu
B) Enerji gereksiniminin protein olmayan maddelerden karşılandığı
C) Enzimlere olan gereksiniminin azaldığı
D) İdrar miktarının azotlu artıklara bağlı olmadığı
E) Azotlu maddelerin canlı yaşamında önemini kaybettiği

3.   I. Uygun sıcaklık
     II. Uygun ışık
     III. Etkinen madde
     IV. Uygun pH
Yukarıdakilerden hangileri tüm enzim tepkimeleri için gerekli değildir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve IV
D) II ve III
E) III ve IV

4. Aşağıdakilerden hangisi enzimlerin ortak özelliklerinden biridir?
A) Aynı sayıda amino asit taşımaları
B) Yalnız hücre içinde etkin olmaları
C) Asidik ortamda daha aktif olmaları
D) Hücre zarından kolayca geçebilmeleri
E) Aktivasyon enerjisini azaltmaları

5. Aşağıdakilerden hangisi ATP için yanlış bir ifadedir?
A) Substratları aktifleştirir.
B) Enzimleri aktifleştirir.
C) Yüksek enerjili fosfat bağlarına sahiptir.
D) Tüm canlıların kullandığı enerji çeşidini depolar.
E) Yapısında riboz şekeri bulunur.
 
6. Organik bileşiklerin içerdiği kimyasal enerji;
     I. Aktif taşıma
     II. Protein sentezi
     III. ATP sentezi
gibi olaylardan hangilerinde doğrudan kullanılır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) I, II ve III
 
7.   Enzimin ;
     I. Sentezi
     II. Substrata bağlanması
     III. Ürün oluşturması
olaylarından hangileri sadece canlılarda gerçekleşir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III
8. Bir glikoz molekülünün hücrede yanması sonucu oluşan enerjinin %40'ı metabolik olaylarda
kullanılır. Enerjinin geri kalanı ise aşağıdaki enerji formlarından hangisine dönüşür?
A) Isı enerjisine
B) Işık enerjisine
C) Aktivasyon enerjisine
D) Elektrik enerjisine
E) Mekanik enerjiye
 
9. Koenzim ile kofaktörün ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Organik bileşikler olmaları
B) Metal iyonları içermeleri
C) Proteinlerin yapısına katılmaları
D) Çoğu enzimleri aktifleştirmeleri
E) Hücrelerde sentezlenmeleri

10.  İnsanda enzimlerle ile ilgili;
     I. Enzimin sentezlenmesi
     II. Enzim-substrat kompleksinin kurulması
     III. Substratın ürüne dönüştürülmesi
gibi olaylardan hangileri hem hücre içinde, hem de hücre dışında gerçekleşebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III

 
Facebook beğen
 
Reklam
 
 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=