TEST-1(DAVRANIŞEVRİM)
ImageShack, share photos, pictures, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site
Gif Manzara Resimleri_6,Gif, manzara, resimleri, animasyon, hareketli, yeni, en, güzel, resim, dalgalı, dalgalanan, deniz, scene, picture, beautiful,

Soru 1.

 

I.

İlk canlının kendiliğinden oluşan organik maddeleri tükettiğini kabul eder.

II.

İlk canlının, inorganik moleküllerden organik molekülleri sentezlemesini sağlayacak gen sistemi yoktur.

III.

İki canlı kendi besinini kendisi üretebilecek özelliktedir.

Yukarıda verilen ve ilk canlının nasıl beslendiğini açıklayan görüşlerden hangileri ototrof hangileri heterotrof görüşe uygundur?

 

Ototrof görüş

Heterotrof görüş

 

 
A Şıkkı
 

I

II ve III

B Şıkkı
 

I ve II

III

C Şıkkı
 

III

I ve II

D Şıkkı
 

I ve III

II

E Şıkkı
 

II ve III

I

   
Çözüm:
I. ve II. özellik heterotrofa, III. özellik ise ototrof hipotezlerine aittir.

Doğru Yanıt: c

Soru 2.

18 milyon yıl önce Ege Denizi'nin bulunduğu alan bir kara parçasıdır ve üzerinde Avrupa'dan doğup Akdeniz'e dökülen büyük bir nehir bulunmaktadır. Ege Bölgesi'nde bulunan Küçük Menderes, Büyük Menderes ve Gediz nehirleri de sularını bu büyük nehire akıtmaktadırlar.

Önceki Ege Bölgesi ve Avrupa'daki tatlı su türlerinin hemen hemen aynı olmasına rağmen günümüzde çok daha fazla ve farklı tür olması aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

 
A Şıkkı Mutasyon
B Şıkkı Modifikasyon
C Şıkkı Coğrafi İzolasyon
D Şıkkı Göç
E Şıkkı Doğal seleksiyon
   
Çözüm:
Ege Denizi'nin oluşmasıyla Avrupa ve Ege Bölgesi arasındaki tatlı su bağlantısı kesilmiş, diğer bir deyişle coğrafi izolasyon meydana gelmiştir.

Doğru Yanıt: c

Soru 3.

I.

Oksijenli solunum

II.

Oksijensiz solunum

III.

Fotosentez

olaylarının evrim sırasına göre ortaya çıkışı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 
A Şıkkı I, II, III
B Şıkkı I, III, II
C Şıkkı II, I, III
D Şıkkı II, III, I
E Şıkkı III, II, I
   
Çözüm:
Heterotrof hipotezine göre ilk canlı oksijensiz solunum yapmaktadır. Daha sonra fotosentetik canlıların evrimleşmesi ile  atmosferde oksijen birikmiş ve buna bağlı olarak oksijenli solunum yapan canlılar ortaya çıkmıştır.  

Doğru Yanıt: d

Soru 4.

Aşağıda verilenlerden hangisi evrimin işleyiş düzeyindeki sırayı doğru açıklamaktadır?

 
A Şıkkı Doğal seleksiyon - Varyasyon - Adaptasyon - Mutasyon
B Şıkkı Mutasyon - Kalıtsal varyasyon - Doğal seleksiyon - Adaptasyon
C Şıkkı Kalıtsal varyasyon - Doğal seleksiyon - Adaptasyon - Mutasyon
D Şıkkı Adaptasyon - Mutasyon - Kalıtsal varyasyon - Doğal seleksiyon
E Şıkkı Doğal seleksiyon - Adaptasyon - Mutasyon - Kalıtsal mutasyon
   
Çözüm:
Türün bireyleri önce mutasyona uğrar, daha sonra kendi türü içinde kalıtsal varyasyona sahip olur. Eğer bu kalıtsal varyasyon hayatta kalmasını sağlıyorsa yaşamaya devam eder ve uyum sağlayamayan canlılar yok olur (doğal seleksiyon). Böylece ortama uyum sağlamış olur (adaptasyon).

Doğru Yanıt: b

Soru 5.

Canlılarda ortama uyum sağlayanların hayatta kalıp üremelerine devam etmeleri, uyum sağlayamayanların ise yok olmaları aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

 
A Şıkkı Mutasyon
B Şıkkı Doğal seçilim
C Şıkkı Varyasyon
D Şıkkı Modifikasyon
E Şıkkı İzolasyon
   
Çözüm:
Ortama uyum sağlayanların hayatta kalıp diğerlerinin yok olması doğal seleksiyondur.

Doğru Yanıt: b

Soru 6.

Heterotrof hipotezine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 
A Şıkkı İlk canlı kendi besinini üretmiştir.
B Şıkkı Canlı evriminden önce organik evrim vardır.
C Şıkkı Organik evrimde önce protein oluşmuştur
D Şıkkı Proteinlerden bazırları enzimlere dönüşmüştür.
E Şıkkı İlk Ortam kompleks, ilk canlı basittitir.
   
Çözüm:
Heterotrof hipotezine göre ilk canlı heterotroftur ve kendi besinini kendi yapamaz, ortamdan hazırlanarak alır.

Doğru Yanıt: a

Soru 7.

Memeli hayvanların düşük sıcaklık derecelerine donmadan dayanabilmeleri, ısı üretimini artıracak ve ısı kaybını azaltacak önlemler almalarıyla mümkün olmaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi memelilerde vücudun soğuğa dayanmasına yardımcı bir önlem değildir

 
A Şıkkı Kılların diken diken olması
B Şıkkı Vücudun kendi üzerine yumularak büzülmesi
C Şıkkı Vücudun titremesi
D Şıkkı Derideki kılcal damarların genişlemesi
E Şıkkı Dakikadaki soluk alıp verme sayısının artması
   
Çözüm:
Derideki kılcal damarların genişlemesi sonucu, damarlardan geçen kanın miktarı artar. Derideki kılcal damarların genişlemesi ile yüzeyden geçen kan miktarı artacağından daha fazla ısı kaybı olur. Bu durum, canlının ısı kaybını azaltmayıp arttırmış olur.

Doğru Yanıt: d

Soru 8.

I.

Türler belirli sayıda ve değişmez olmayıp, çok uzun zaman boyunca değişmektedir.

II.

Bütün canlı türleri ayrı ayrı oluşturulmuş ve oluşturuldukları günden beri bazı değişmeler geçirmişler ancak başka türlere dönüşmemişlerdir.

III.

Kullanılan organlar gelişir; kullanılmayan organlar körelir. bu özellikler yavru bireylere aktarılır.

Yukarıdfa verilen evrimsel görüşlerden hangileri Darwin'e aittir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı I ve II
C Şıkkı I ve III
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:

I.

Görüş Darwin'e

II.

Görüş yaratılış

III.

Görüş ise Lamarck'a aittir.


Doğru Yanıt: a

Soru 9.

       
Başlangıçta aynı gen havuzunu oluşturan A türü, coğrafik ayrılma ile iki ayrı gen havuzu oluşturarak zamanla iki ayrı türe (A1 ve A2) evrimleşmesinin nedenleri arasında,

I.

A1 ve A2 populasyonlarının farklı mutasyonlar geçirmeleri

II.

A1 ve A2 populasyonları arasında gen alışverişinin baskın olması

III.

A1 ve A2 nin farklı çevresel seçilim baskısı altında olması

olaylarından hangileri gösterilebilir?

 
A Şıkkı Yalnız II
B Şıkkı I ve II
C Şıkkı I ve III
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
I. ve III. öncül evrimleşme nedenidir. II. öncülde verilen gen alış verişi coğrafik izolasyondan (engellemeden) dolayı gerçekleşmez.

Doğru Yanıt: c

Soru 10.

Bir canlının evrimsel süreç içerisinde geçirmiş olduğu değişikliklerde aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?

 
A Şıkkı İzolasyon
B Şıkkı Doğal seleksiyon
C Şıkkı Kalıtsal mutasyon
D Şıkkı Modifikasyon
E Şıkkı Eşeyli üreme
   
Çözüm:
İzolasyon, doğal seleksiyon, kalıtsal mutasyon ve eşeyli üreme evrimi etkileyen faktörlerdendir. Fakat mutasyon kalıtsal değildir. Çevre şartlarına bağlı olarak genlerin işleyişindeki değişikliktir.

Doğru Yanıt: d

Soru 11.

Darwin'i evrim ile ilgilenen daha önceki bilim adamlarından ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir? 

 
A Şıkkı Din adamı olması
B Şıkkı Görüşlerini doğadan topladığı kanıtlara dayandırması
C Şıkkı Sadece evrim ile ilgilenmesi
D Şıkkı Çalışmalarını uzun yıllar devam ettirmesi
E Şıkkı Bir sonuca ulaşması
   
Çözüm:
Darwin'in evrim ile ilgilenen diğer bilim adamlarından farklı görüşlerini doğadan topladığı kanıtlara dayandırmasıdır. Diğerlerinin görüşleri sadece felsefi sınırlar içerisindedir.

Doğru Yanıt: b

Soru 12.

Bazı ekolojik ve evrimsel genellemeleri açıklayan Allen ve Bergmann kuralları aşağıda verilmiştir.
Allen Kuralı : Soğuk iklimde yaşayan memeli ve kuşların üyeleri ile vücut çıkıntıları sıcak iklimde yaşayanlara göre daha küçüktür.
Bergman Kuralı : Memeli ve kuşların içerisindeki akraba gruplarında sıcak bölgelerde küçük, soğuk bölgelerde daha büyük vücutlu türleri yaşar.

Bu tanımlara göre aşağıda verilen,

I.

Kutup tilkilerinin kulaklarının küçük, çöl tilkilerinin kulaklarının büyük olması

II.

Antartika kıtasında büyük, Güney Amerika'da ise küçük vücutlu penguenlerin bulunması

III.

Ayı ve yabani tavşanların kuzeye doğru gidildikçe büyük vücutlu olmaları

IV.

Kuzey yarımküredeki kuş ve memelilerin kutuplara doğru gidildikçe açık renkli olması

gibi örneklerden hangileri Allen hangileri Bergmann kuralına uygundur?

 

Allen Kuralı

Bergmann Kuralı


 
A Şıkkı
 

I

II ve III

B Şıkkı
 

I ve II

III ve IV

C Şıkkı
 

II ve III

I

D Şıkkı
 

I ve III

II ve IV

E Şıkkı
 

I

II, III ve IV

   
Çözüm:
I. özellik Allen Kuralına II. ve III. özellik Bergmann Kuralı'na uygundur. IV. özellik ise ikisine de uygun değildir. Bu özellik soruda tanımı verilmeyen Gloger Kuralı'na uygundur.

Doğru Yanıt: a

Soru 13.

Bergman kuralına göre, memeli ve kuşların içerisindeki akraba gruplarında sıcak bölgelerde daha küçük, soğuk bölgelerde daha büyük vücutlu türleri yaşar. Çünkü vücut büyüdükçe yüzey/hacim oranlı küçülür. Yani büyük vücutlu bir hayvan daha küçük yüzeye sahiptir. Böylece hayvan iç vücut sıcaklığını korumada daha başarılı olduğundan soğuk bölgelere kolay uyum sağlar.
                
Bergmann kurulına göre yukarıda verilen penguenlerin güney kutbundan ekvatora doğru dağılışı hangi seçenekte verilmiştir?

 
A Şıkkı A, B, C
B Şıkkı A, C, B
C Şıkkı B, A, C
D Şıkkı B, C, A
E Şıkkı C, B, A
   
Çözüm:
Kurala göre en büyük vücutlu olan A pengueni kutuba, küçük vücutlu olanda ekvatoral bölgeye daha yakındır.

Doğru Yanıt: a

Soru 14.

Canlılarda mutasyona bağlı olarak tanımlanmış ilk hastalık orak anemisidir.Orak anemisi ve normal bireylerin alyuvar şekilleri (fenotipleri) aşağıdaki gibidir.

Orak anemisi ile ilgili tespit edilen diğer özellikler ise şunlardır;

* Hemoglobin alyuvarlarda bulunan ve oksijen taşıyan bir proteindir.
* Anemi hemoglobin zincirinin 6. aminoasitinin normalden farklı olmasından kaynaklanır. Bu farklılığın nedeni de bu proteinle ilgili gende timin yerine adenin bazının bulunmasıdır. 
* Ortak anemili bireylerde bu hücreler damara yapışır ve tıkanmalara neden olur.
* Orak anemili bireyler sıtmaya karşı dirençlidir.

Yukarıda verilen özelliklere göre mutasyon ve orak anemisi ile ilgili olarak,

I.

Rastgele meydana gelen mutasyonların canlı üzerinde sadece olumsuz etkisi vardır.

II.

Mutasyonlar bireylerin fenotipinde büyük değişikliklere neden olur.

III.

Orak anemili bireylerin uyum gücü zayıftır ve doğal seleksiyonla bu alellin populasyon içindeki oranı azaltılabilir.

özelliklerden hangileri söylenebilir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı I ve II
C Şıkkı I ve III
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
I. öncül söylenemez; çünkü mutasyonla oluşan hemofili bireylerin sıtmaya karşı dirençli olduğu verilmiştir.
II. öncül doğrudur. Soruda verilen şekiller normal ve orak anemili bireylerin fenotipik farklılıklarını göstermektedir.
III. öncül doğrudur. Çünkü, öncül kesin bir ifade ile bitmemektedir. Orak anemili bireyler damar tıkanması ile hayatlarını kaybedebilirler.

Doğru Yanıt: d

Soru 15.

Hayatın başlangıcı ile ilgili görüşlerden heterotrof hipotezinin abiyogenez hipotezinden temel anlamda farkı aşağıdakilerden hangisidir?

 
A Şıkkı İlk canlının canlılardan oluşması
B Şıkkı Canlıların basit organik moleküllerden evrimleşmesi
C Şıkkı İlk canlının cansız maddelerden uzun yıllar içinde evrimleşmesi
D Şıkkı İlk canlının kendi besinini kendisi sentezlemesi
E Şıkkı Cansız maddelerin içinde aktif öz bulunmaması
   
Çözüm:
Heterotrof hipotezinin abiyogenez hipotezinden farkı, canlıların cansız maddelerden aniden değil de, milyonlarca yıl içinde evrimleşmesidir.

Doğru Yanıt: c

Soru 16.

Aşağıda verilen mutasyonlardan hangisinin etkisi bu bireylerin oluşturacağı oğul döllerde görülmez?

 
A Şıkkı Bakteri DNA sında gerçekleşen mutasyon
B Şıkkı Bir memeli zigotunda gerçekleşen mutasyon.
C Şıkkı Bir omurgasızda gamet oluşumu sırasında gerçekleşen mutasyon 
D Şıkkı Bir dişi yılanın üreme ana hücrelerinde gerçekleşen mutasyon
E Şıkkı Dişi bir maymunun uterus duvarı hücrelerinde gerçekleşen mutasyon
   
Çözüm:
Bir bakterinin DNA'sında gerçekleşen mutasyon bu bakteriden oluşacak yeni bakterilerde de etkisini gösterir. (A seçeneği)
B, C ve D seçeneğinde verilen mutasyonların yavru bireylerce aktarılışını da aşağıdaki şema ile açıklayalım.

Bu şekle göre üreme ana hücresindeki mutasyon gamete, gametteki mutasyon zigota zigottaki mutasyonda doğrudan oğul bireye aktarılır. E seçeneğindeki mutasyon oğul bireye aktarılmaz çünkü uterus duvar hücresi ile oğul bireye genetik bilgi aktarılmaz.

Doğru Yanıt: e

Soru 17.

Kutuplarda yaşayan tilki türlerinden birinin kuyruğu dört nesil boyunca sürekli kesiliyor. Beşinci nesilde yine ilk nesildeki kuyruk uzunluğuna sahip bireyler meydana geliyor.
 
Kuyruk uzunluğunun değişmemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 
A Şıkkı Kuyruğun kesilmesi işlemi beş nesil boyunca uygulanmamıştır.
B Şıkkı Kuyruk bölgesi X ışınlarına tutulmadığından kalıtsal olmamıştır.
C Şıkkı Canlının fenotipi değişmemiştir.
D Şıkkı Kuyruğun kesilmesi canlının üreme hücrelerinin genotipini etkilememiştir.
E Şıkkı Kimyasal maddeler kullanılmamıştır.
   
Çözüm:
Yeni oluşan bir bireyin öncekinden farklı olması için kendisini oluşturan gametlerdeki genlerde farklılık oluşması gerekir. Bu nedenle bir tilkinin kuyruğu kesilerek üreme hücrelerindeki genler üzerinde değişiklik yapılamaz.

Doğru Yanıt: d

Soru 18.

- Kayalar arasında yaşayan kaya balıklarının desenleri kayalıkların rengine uygundur.
- Bukalemumunun gövdesi yaşama zeminine göre renk değiştirir.
- Kaktüs bitkisinin yaprakları diken şeklindedir.

Bu üç örneğin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

 
A Şıkkı Eşeysiz üremeleri
B Şıkkı Çevreye uyum sağlama
C Şıkkı Her ortamın rengini almaları
D Şıkkı Modifikasyon olmaları
E Şıkkı Kurak ortama uyum sağlamaları
   
Çözüm:
Bu örneklerde verilen özellikler canlıların bulundukları ortamda yaşama ve üreme sorunlarını artıran adaptasyonlardır.

Doğru Yanıt: b

Soru 19.

Aşağıdakilerden hangisi bir türde kalıtsal varyasyonlara neden olmaz?

 
A Şıkkı Mutasyon
B Şıkkı Modifikasyon
C Şıkkı Eşey seçimi
D Şıkkı Gen dizilimlerinin değişimi
E Şıkkı Üreme zamanlarının değişimi
   
Çözüm:
Gen dizilimlerinin değişimi mutasyon anlamına gelir. Üreme zamanlarının değişimi ve eşey seçimi, eşeyli üreme farklılıklardır ve bunlar kalıtsal varyasyonlara neden olurlar. Modifikasyonlar genlerin sadece işleyişini değiştirdiği için kalıtsal varyasyonlara neden olmaz.

Doğru Yanıt: b

Soru 20.

Aşağıdaki grafikte Avrupadaki insan populasyonlarının Y kromozomu, mtDNA ve otozomlarının coğrafik uzaklığa bağlı genetik çeşitlilik değişimi verilmiştir.

Bu grafiğe göre;

I.

Otozomal ve mitokondriyal genler, populasyonlar arasında uzaklığa bağlı çok farklılık göstermemektedir.

II.

mtDNA, otozom ve Y kromozomlarına bağlı günlerin çeşitlilik derecesi birbirinden farklıdır.

III.

Mesafe artışı populasyonlar arası gen alışverişini engellemiş ve genetik çeşitliliğin artmasına neden olur.

gibi ifadelerden hangileri doğrudur?

 
A Şıkkı Yalnız II
B Şıkkı I ve II
C Şıkkı I ve III
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Soruda verilen grafiklere göre her üç öncül de doğrudur.

Doğru Yanıt: e

Soru 21.

Aşağıdakilerden hangisi heterotrof hipotezine göre yanlıştır?

 
A Şıkkı İlk canlı, cansız maddenin uzun süren evrimi sonucu oluşmuştur.
B Şıkkı İlk canlı organizmalar oksijensiz bir ortamda yaşamışlardır.
C Şıkkı Hayat sularda başlamıştır.
D Şıkkı İlkel canlıların evrimleşmesiyle ileri yapılı canlılar gelişmiştir.
E Şıkkı Basit bir çevrede kompleks yapılı canlılar birden bire evrimleşmiştir.
   
Çözüm:
Heterotrof hipotezine göre; ilk canlı inorganik maddelerden milyonlarca yıl içinde su birikintilerinde oluşmuştur. Heterotrof bir canlıdır ve oksijensiz solunum yapmıştır.

Doğru Yanıt: e

Soru 22.

Aşağıdakilerden hangisi karasal ortamda yetişen bir bitkinin ortama uyumu ile ilgili sorunlardan biri olamaz?

 
A Şıkkı Yeterli suyun elde edilmemesi
B Şıkkı Buharlaşmayla aşırı su kaybı
C Şıkkı Aşırı soğuk ve sıcak
D Şıkkı Çözünmüş maddelerin ve fotosentez ürünlerinin taşınması
E Şıkkı Mayoz bölünmeyle gamet oluşturulması
   
Çözüm:
Kara bitkilerinde A, B, C ve D şıklarındaki olaylar adaptasyon için sorun teşkil edebilir. Ancak mayozla gamet oluşturması sorun olmayacaktır.

Doğru Yanıt: e

Soru 23.

Aşağıdaki grafikler ispinoz kuşlarının gaga yüksekliği ve gaga genişliğinin çevre ile uyum gücü arasındaki ilişkileri göstermektedir.

Bu grafiklere göre;

I.

Yüksek gagalı ispinozların uyum gücü daha fazladır.

II.

Dar gagalı ispinozlar bulundukları ortamla daha uyumludur.

III.

Gaga genişliğine karşı seçilim, gaga yüksekliğine oranla daha güçlüdür.

gibi yorumlardan hangileri yapılabilir? 

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı I ve II
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:

I.

öncül doğrudur, çünkü birinci grafik gaga yüksekliğinin artması ile uyum gücünün arttığını göstermektedir.

II.

öncül doğrudur, çünkü ikinci grafik gaga genişliğinin artması ile uyum gücünün azaldığını göstermektedir.

III.

Öncül yanlıştır. Grafikler gaga yüksekliğine karşı seçilimin daha güçlü olduğunu göstermektedir.


Doğru Yanıt: b

Soru 24.

Kural olarak, memelilerde, aynı cinse bağlı iki türden, kutuplara yakın yerlerde yaşayanın, ekvatorda yaşayandan daha büyük vücutlu olduğu bilinmektedir.

Büyük vücutlu olma, aşağıdakilerden hangisini sağlar?

 
A Şıkkı Vücut sıcaklığını korumayı
B Şıkkı Terleme yüzeyini büyütmeyi
C Şıkkı Enerji kullanımını artırmayı
D Şıkkı Vücuttan su kaybını önlemeyi
E Şıkkı Metabolizma hızını yavaşlatmayı
   
Çözüm:
Aynı cinse bağlı iki türden  biri kutuplarda, diğeri ekvatorda yaşıyabilir. Kutuplara doğru çıkıldıkça iklim şartlarının canlı yaşamı için zorlaştığı ve hava sıcaklığının düştüğü bilinmektedir. Soğuk ortamlarda, canlılar vücut sıcaklıklarını koruyabilmek için vücutlarını geliştirmişlerdir. Vücutlarında yağ miktarı artmıştır. Vücut hacimleri artan soğuk bölge canlılarının, kuyruk, kulak, burun gibi vücut çıkıntıları yani yüzeyleri küçüktür. Bunun da nedeni ısı kaybını önlemektir. Küçük vücut yüzeyinden kaybettikleri ısı, ürettikleri enerjiye oranla daha fazla olmadığı için bu enerji kazancıyla vücut sıcaklıklarını korurlar.

Doğru Yanıt: a

Soru 25.

Canlılarda görülen bazı adaptasyonlar:

-

Sıcak bölgelerde yaşayan tilkilerin kulak ve burunlarının, soğuk yerlerde yaşayanlara göre daha uzun ve büyük olması.

-

Bukalemununun bulunduğu ortma göre renk değiştirmesi
şeklindedir.

Bu adaptasyonlara göre,

I.

Uygun olmayan koşullar, yeni kalıtsal varyasyonlara neden olabilir.

II.

Yaşadıkları ortama uygun özellikler gösteren bireylerin yaşama ve üreme şansları artar.

III.

Kullanılarak geliştirilen özellikler, oğul döllere aktarılır.

yorumlarından hangileri yapılamaz?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve III
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:
Canlılarda, yaşadıkları ortam değişimlerine uyum sağlaması sürecinde, kalıtsal varyasyonlar görülür. Ortamda uyum sağlama amacıyla ortaya çıkan bu adaptasyonlar, bireylerin yaşama ve üreme şanslarını arttırır. Fakat vücut yapısında sonradan ortaya çıkan ve kullanılarak geliştirilen özelliklere modifikasyon denir. Modifikasyonlar kalıtsal değildir.

Doğru Yanıt: c

Soru 26.

Bir türden yeni türün oluşması üzerine

I.

Populasyonun coğrafik izolasyonla ikiye ayrılması

II.

Bölünerek çoğalma,

III.

Mutasyonlarla yeni özelliklerin açığa çıkması

gibi olaylardan hangileri etkilidir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı I ve II
C Şıkkı I ve III
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I - II ve III
   
Çözüm:
Soruda verilen I. ve III. öncül önce çeşitlenmeye uzun süreçte ise türleşmeye neden olabilecek etkenlerdendir. II. öncülde verilen bölünerek çoğalma (eşeysiz üreme) çeşitliliğe neden olmadığı için türleşmeye neden olmaz.

Doğru Yanıt: c

Soru 27.

I.

Kullanılmayan organların körelmesi

II.

Kutup ayılarının kulak kepçesinin küçük olması

III.

Güneş banyosu yapan bireylerin esmerleşmesi

IV.

Bukalemunun bulunduğu ortamda uyumlu renk alması

Yukarıda verilen değişimlerden hangileri modifikasyona hangileri adaptasyona örnektir.

 

Modifikasyon

Adaptasyon

 
A Şıkkı
 

I ve II

III ve IV

B Şıkkı
 

I ve III

II ve IV

C Şıkkı
 

II ve IV

I ve III

D Şıkkı
 

I ve IV

II ve III

E Şıkkı
 

I, III ve IV

II

   
Çözüm:
Modifikasyon : Çevresel etki ile canlılarda meydana gelen ve kalıtsal olmayan değişikliklerdir. Buna göre I ve III. modifikasyondur.
Adaptasyon : Canlının çevresi ile olan uyumudur. Adaptasyonlar kalıtsaldır. Buna göre II ve IV adaptasyondur.

Doğru Yanıt: b

Soru 28.

Aşağıda bazı adaptasyon ve evrimsel olaylar verilmiştir.

- Bir çok böceğin bulunduğu yere ve üzerinde yaşadığı bitkiye renk ve şekil bakımından uyumlu olması
- At ve eşeğin çiftleşmesi ile, hem attan hemde eşekten daha güçlü bir melez katırın oluşması
- Sığırları ve atları rahatsız eden sineklere karşı kullanılan sulandırılmış DDT'ye karşı bir süre sonra dirençli ırkların ortaya çıkması
- Bir çok kelebek acı bitkilerle beslendiği için tatsız veya kötü tatlıdır. Bir defa bu kelebeği yiyen kuşların bir daha onları avlamaması

Bu evrimsel olay ve adaptasyonlar arasında aşağıda verilen evrimsel olaylardan hangilerine örnek verilmemiştir?

 
A Şıkkı Davranışların evrimi
B Şıkkı Renk uyumu ile yaşam üstünlüğü
C Şıkkı Ön adaptasyon
D Şıkkı Koruyucu taklit
E Şıkkı Melez üstünlüğü
   
Çözüm:
Soruda verilen böceklere ait örnek renk uyumuna, at ve eşeğin çiftleştirilmesi ile katırın oluşumu melez üstünlüğüne,
DDT uygulaması ile dirençli bireylerin oluşması ön adaptasyona
Kelebeklerle ilgili verilen örnek koruyucu taklide örnek olarak verilmiştir.
Soruda davranışların evrimine ait örnek bulunmamaktadır.


Doğru Yanıt: a

Soru 29.

* HIV bağışıklık sistemine ait makrofaj ve lenfositleri öldürerek bağışıklık sistemini çökertmektedir.
* 1959 yılında Kongolu bir erkekten alınmış bir kanda bulunan HIV virüsünün genetik yapısının bugünkü virüslerden farklı olduğu tespit edilmiştir. Bu tespit HIV'in hızlı bir şekilde evrimleştiği ve bu evrimleşmenin daha hızlı bir şekilde devam edeceğini göstermektedir.
* 1990 yılında yapılan laboratuvar çalışmaları bazı insanların tekrar tekrar HIV virüsü ile karşılaşmalarına rağmen AIDS'e yakalanmadığını göstermiştir.

Yukarıda HIV virüsü ile ilgili yapılan bazı çalışmaların sonuçları verilmiştir.

Bu sonuçlara göre, HIV'le ilgili olarak aşağıda verilen,

I.

HIV'in neden olduğu AIDSli bireyler daha önceden bağışıklık kazandıkları bir hastalığa karşı dirençlerini sürdürebilirler.

II.

İnsanların HIV'e karşı koyma yeteneklerinin farklı olması nedeni ile HIV'e dirençli bireylerin oranı populasyonda artacaktır.

III.

HIV'in hızlı evrimi aşı tasarımını zorlaştırmaktadır.

yargılardan hangileri çıkarılamaz?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı I ve II
C Şıkkı I ve III
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
I. öncül çıkarılamaz. Çünkü, HIV'in neden olduğu AIDS bireylerin bağışıklık sistemini çökerterek önceden kazanılan bağışıklığı ortadan kaldırır.
II. öncül çıkarılabilir. Çünkü, 1990 yılında yapılan çalışmalar bazı bireylerin HIV karşı bağışıklık kazandığını göstermiştir. Bu bireylerin oranının populasyon içinde artması beklenir.
III. öncül çıkarılabilir. Çünkü, HIV'in hızlı evrimleşmesi, standart bir aşının geliştirilmesini zorlaştıran en önemli özelliğidir.

Doğru Yanıt: a

Soru 30.

 

İki yüzyıl önce İllinois eyaleti tamamen çayırlıklarla kaplıydı. Bu alanlarda milyonlarca büyük çayırtavuğu yaşardı. Ancak 1837'de çelikten yapılmış saban kullanılmaya başlandı. Çelik sabanlar çayırlık bitkilerinin köklerini parçalamış ve çayırlıkların tarlalara dönüşmesine yol açmıştır. Çayırlıklar daraldıkça büyükçayır tavuğunun yayılışı ve sayıları hızla azalmıştır. Çayır tavuklarındaki bu azalmanın yıllaragöre değişimi aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

1962 ve 1967 yıllarında büyük çayır tavuğuna ait alanlar restore edilip koruma altına alındı.

Buna rağmen 1970'ten itibaren populasyonun tekrar azalmaya başlaması aşağıda verilen,

I.

Populasyonun daha önce sahip olduğu genetik çeşitliliği yitirmesi.

II.

Büyük çayırtavuğu populasyonun küçülmesi ve kalan populasyonun parçalara ayrılması sonucu rastgele çiftleşmenin azalması

III.

Küçük populasyonlardaki tüm bireylerin akraba olması ve kendi akarabaları ile çiftleşmek zorunda olması
nedenlerden hangilerine bağlıdır?    

 

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı I ve II
C Şıkkı I ve III
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Soruda verilen üç öncül de azalmanın nedenlerini açıklamaktadır.

Doğru Yanıt: e

Soru 31.

15. yüzyılda bazı Avrupa tavşanları Madeiras'daki Porto Santo adasına taşınmıştır. (Afrika'nın kuzey batı sahillerinin açığında bulunur.) Bu adanın iklimi Avrupa'nınkinden farklı olduğu için tavşanlarda bazı değişiklikler meydana gelmiştir. Getirilen tavşanların torunları daha küçük, daha koyu ve Avrupalı atalarından daha ürkektir. En önemlisi her iki grup arasında çiftleşme yitirilmiştir. Bu nedenle iki farklı tür olarak tanımlanmaktadır.

Bu türleşmenin nedenleri arasında,

I.

Değişen çevre koşullarına uyum ve yeni genetik kombinasyonların oluşması

II.

Avrupa ve porto santo adasındaki tavşanların farklı mutajenik faktörlerin etkisi altında kalması.

III.

Avrupa ve Porto Santo adasındaki tavşanlar arasında uzun süre gen alışverişinin olmaması

gibi olaylardan hangileri gösterilebilir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı I ve II
C Şıkkı I ve III
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Santo Porto adasındaki tavşanlara Avrupa'daki tavşanlar izolasyon sonucu aynı türün farklı populasyonlarının zamanla nasıl değişeceğine iyi bir örnektir. Soruda verilen öncüllerin tamamı izole olmuş populasyonların türleşmesini sağlayan  nedenlerdendir.  

Doğru Yanıt: e

Soru 32.

Günümüz insanlarında dil kapasitesi doğuştan vardır. Bu iddia ile ilgili kanıtlardan birisi; sağır çocuklar işaretle konuşan kişilerden izole edilirse, izole gruplar kendi işaret dillerini geliştirirler. Bu grupların işaret dili iki nesil sonra bir dilde bulunması gereken dilbilgisi kurallarına uygunluk gösterir.

Buna göre;

I.

İşaret dili ile konuşma, beyin kıvrımları içinde konumlanmış karmaşık bir adaptasyondur.

II.

İnsanların duygu ve düşüncelerini etkili bir şekilde aktarabilme isteği genetik olarak aktarılır.

III.

Herhangi bir dile ait kelimeler ve dilbilgisi kuralları genetik olarak aktarılır.

ifadelerinden hangileri söylenemez?

 
A Şıkkı Yalnız II
B Şıkkı Yalnız III
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı I ve III
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:
Soruda verilen deney incelendiğinde insanlar arasındaki iletişimin genetik olduğu söylenir. Buna göre I. ve II. öncül doğrudur.
III. öncül ise yanlıştır. Çünkü, iletişim isteği genetik, iletişim dili ve şekli kültürel (çevresel) olarak belirlenir.

Doğru Yanıt: b

Soru 33.

Aşağıda verilen özelliklerden hangisi modifikasyon değildir?

 
A Şıkkı Farklı ortamda yetişen ayrı yumurta ikizlerinin dış görünüşlerinin farklı olması
B Şıkkı Farklı sıcaklıklarda yetiştirilen çuha çiçeklerinin farklı renkte olması
C Şıkkı Arılarda, beslenme farklılığına bağlı olarak zigottan işçi arı ya da kraliçe arının gelişmesi
D Şıkkı Himalaya tipi tavşanların sırt kısmındaki beyaz kılların kesilip buz bağlanmasından sonra bu bölgeden siyah kılların çıkması
E Şıkkı Spor yapan bireylerin kaslı vücuda sahip olması
   
Çözüm:
Modifikasyon : Canlıda çevre etkisiyle meydana gelen ve kalıtsal olmayan değişikliktir. Işık, sıcaklık, besin ve spor modifikasyona neden olan çevresel etkilerdendir.
Buna göre B, C, D ve E seçeneğindeki değişimler modifikasyondur.
A seçeneğinde verilen farklılık ayrı yumurta ikizlerinin genetik farklılığından kaynaklanır.

Doğru Yanıt: a

Soru 34.

Bitkilerde aşağıdakilerden hangisine neden olan mutasyon onların kurak bir bölgeye uymalarını kolaylaştırır?

 
A Şıkkı Stomalar epidermisin üzerindedir.
B Şıkkı Yaprağın yüzeyindeki kutin tabakası incelmiştir.
C Şıkkı Gövde, dallar gelişmiş ve büyümüştür.
D Şıkkı Yaprak yüzeyi genişlemiştir.
E Şıkkı Yaprak ve gövdede tüy artışı olmuştur.
   
Çözüm:
A, B, C, D seçeneklerindeki olaylar önemli ortamlarda yaşayan bitkilerin göstermiş oldukları adaptasyonlardır. Yaprak ve gövdede tüy artışı ise kurak ortam bitkilerinin su kaybını azaltmaya yönelik bir adaptasyondur.

Doğru Yanıt: e

Soru 35.

Kalıtsal varyasyonların ortaya çıkış nedeni aşağıdakilerden hangisinin geçekleşmesiyle olmaktadır.

 
A Şıkkı Adaptasyon
B Şıkkı Doğal seleksiyon
C Şıkkı Mutasyon
D Şıkkı Eşeysiz üreme
E Şıkkı Modifikasyon
   
Çözüm:
Kalıtsal varyasyonlar eşeyli üreme farklılıkları ve mutasyonlar sonucu ortaya çıkarlar.

Doğru Yanıt: c

Soru 36.

 

Hayvanların evrimsel sürecinde, karasal hayata uyum sağlamaları sırasında, aşağıda verilen olaylardan hangisini gerçekleştirecek sistemlerinde en az yapısal değişimin görülmesi beklenir?

 

 
A Şıkkı Vücut ağırlığının taşınması
B Şıkkı Metabolizma artıklarının uzaklaştırılması
C Şıkkı Vücut ısının korunması
D Şıkkı Solunum için oksijenin sağlanması
E Şıkkı Alınan besinlerin sindirilmesi
   
Çözüm:

Hayvanların evrimsel gelişim süreçlerinde su hayatından karasal hayata geçişlerinde ortaya çıkan sorunlar;

- Ağırlığın taşınması,
- Suyun kullanımı,
- Sıcaklığın korunması,
- Solunumda serbest oksijeninin kullanılması
- Embriyonun dış etkenlerden korunması
şeklindedir.
Vücut ağırlığının taşınması için iskelet-kas sistemi gelişmiştir. Metabolizma artıkları asit veya üre şeklinde daha az su kaybıyla atılır. Solunum için gereken serbest oksijenin alındığı akciğer, deri ve trake solunumları gelişmiştir. Isı ve su kaybının önlenmesi amacıyla vücut, pul (sürüngenlerde) kıl (memelilerde) veya tüy (kuşlarda) gibi yapılarla korunmaktadır. Fakat hayvanların aldıkları besinleri sindirmeleri, sindirim sistemlerini oluşturan organlarda hücre dışı sindirim ile gerçekleşir. Karasal hayata uyum sırasında en az değişim, alınan besinlerin sindiriminde görülür.Doğru Yanıt: e

Soru 37.

William Bishai ve arkadaşları 1996 yılında tüberkülozlu bir hastanın akciğerinden aldıkları bakteriyi kültüre aldılar ve rifampin de dahil birçok farklı antibiyotiğe karşı hassas olduğunu buldular. Hastayı rifampin ve birkaç ilacın kombinasyonu ile tedavi ettiler. Tedaviden sonra hastanın akciğerinde tüberküloz bakterisine rastlayamadılar. Fakat kısa bire süre sonra birey yeniden hastalandı ve öldü. Ölümünden sonra araştırmacılar tüberküloz bakterisinin hastanın akciğerinde tekrar baş gösterdiğini gördüler. Bu bakteriyi antibiyotik dirençlilik testine tabi tuttular bakteri rifampine dirençliydi.

Yukarıda anlatılan bilimsel çalışma ve sonuçları ile ilgili olarak,

I.

Bu bakteri rifampin uygulaması ile hastanın akciğerlerinde evrimleşmiştir.

II.

Hasta rifampine dirençli yeni bir tüberküloz bakterisi ile enfekte olmuştur.

III.

Rifarmpin uygulaması, rifampine dirençli tüberküloz bakterilerinin lehine seçilim yapmıştır.

gibi yargılardan hangileri söylenebilir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı I ve II
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
I. öncül yanlıştır. Çünkü hasta iyileştikten sonra yapılan inceleme sonrasında akciğerlerde bakteriye rastlanmamıştır.
II. ve III. öncül doğrudur. Hastaya yeni ve rifampine dirençli tüberküloz bakterisi bulaşmıştır. Rifampin bu bakteri türüne etki edememiş ve bakterinin sayısı artmıştır.

Doğru Yanıt: d

Soru 38.

Heterotrof hipotezine göre aşağıdaki hücresel faaliyetlerinden en son ortaya çıkan hangisidir?

 
A Şıkkı Oksijensiz solunum
B Şıkkı Kemosentez
C Şıkkı Oksijenli solunum
D Şıkkı Parazitlik
E Şıkkı Fotosentez
   
Çözüm:
Heterotrof hipotezine göre evrimsel süreç içinde önce oksijensiz solunum sonra fotosentez daha sonra kemosentez ve oksijenli solunum evrimleşmiştir.

Doğru Yanıt: d

Soru 39.

Çevre şartlarına bağlı olarak canlının genlerinin işleyişin  de meydana gelen değişiklerle bazı karakterlerin kazanılma olayı aşağıdakilerden hangisidir?

 
A Şıkkı Modifikasyon
B Şıkkı Varyasyon
C Şıkkı Mutasyon
D Şıkkı Doğal seleksiyon
E Şıkkı Populasyon genetiği
   
Çözüm:
Bu olay modifikasyondur. Kalıtsal değildir ve evrim açısından bir önemi yoktur.

Doğru Yanıt: a

Soru 40.

Bir çok canlıda mevsimsel göçler görülmekle beraber, en çok dikkati çeken göçler kuş göçleridir. birçok deneme bunun bilinçli olmadığını, gün uzunluğuna bağlı olarak meydana gelen bir hormonal dengenin sonucu olarak ortaya çıkan iç güdü olduğunu göstermektedir. Günlerin kısalması ile kuzeyden güneye, günlerin uzaması ile de güneyden kuzeye göç etme iç güdüsü oluşur.
Kışın güneye göç etmek canlıya biyolojik yarar sağlar. Fakat yeterince besinin olduğu zamanlarda güneyden kuzeye göç etmenin nedenleri arasında

I.

Yaz aylarında kuzeyde beslenme süresinin fazla olması

II.

Yavru gelişimi için daha güvenli ortamların olması

III.

Populasyonlar arasında gen alışverişi ile çeşitliliğini sağlama

gibi ifadelerden hangileri gösterilemez?

 
A Şıkkı Yalnız II
B Şıkkı Yalnız III
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı I ve III
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:
I. ve II. öncül göçlerin nedenleri arasında gösterilebilir. III. öncül gösterilemez. Çünkü göç eden kuş tüylerinin göç ettikleri bölgede aynı türden başkan populasyonlar bulunmaz. Bu nedenle karışma olmadığı için çeşitliliği sağlamak, göçün nedenleri arasında gösterilemez. 

Doğru Yanıt: b

Soru 41.

Aşağıdakilerden hangisi Lamarck'ın evrim görüşlerinden birisidir?

 
A Şıkkı Doğal seleksiyonla seçilen bireyler ortama uyum sağlar.
B Şıkkı Evrim hızı bütün türlerde aynıdır.
C Şıkkı Kullanılmayan organlar zamanla körelir.
D Şıkkı Bir türün farklı bireyleri arasında varyasyon görülmez.
E Şıkkı Mutasyonlar kalıtsal varyasyonlara yol açar.
   
Çözüm:
Lamarck'ın evrimle ilgili iki görüşü vardır. Bunlardan biri kullanma ve kullanmama kuralı diğer de kazanılan karakterlerin kalıtımıdır.

Doğru Yanıt: c

Soru 42.

Bir türün canlılığının ortaya çıkışından zamanımıza kadar evrimsel olarak gösterdiği tüm değişimler, yani filogenisi DNA'daki genler tarafından belirlenir ve korunur. Buna o türün belleği denir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi türün belleğinde saklı bilgilerle ortaya çıkan özellikler değildir?

 
A Şıkkı Memeli embriyosunda solungaç yarıklarının görülmesi
B Şıkkı İkiden fazla memeye sahip memelilerin doğması
C Şıkkı Balık pullu insanların doğması
D Şıkkı Normalden fazla kromozoma sahip insanların doğması
E Şıkkı Memeli embriyosunda, parmaklar arasında perdeler görülmesi
   
Çözüm:
A, B, C ve E seçeneklerindeki olaylar genler tarafından belirlenir. Ancak normalden fazla kromozoma sahip insanların doğması kromozomların ayrılmaması sonucu oluşan bir mutasyondur. DNA'daki genetik bilgi ile ilgisi yoktur.

Doğru Yanıt: d

Soru 43.

Aşağıdakilerden hangisi evrimleşmeye neden olan faktörlerden biri değildir?

 
A Şıkkı Coğrafik izolasyon
B Şıkkı Mutasyon
C Şıkkı Varyasyon
D Şıkkı Sabit gen frekansı
E Şıkkı Doğal seçilim
   
Çözüm:
Sabit gen frekansı, canlının genlerinde herhangi bir değişiklik olmadığını gösterir ve evrimleşme için bir önem taşımaz.

Doğru Yanıt: d

Soru 44.

Evrimsel süreçte, bir populasyonda;

I.

Modifikasyon

II.

Eşey hücresindeki mutasyon

III.

Eşey hücrelerinin mayozla oluşması

IV.

Eşeysiz üreme

olaylarından hangilerinin görülmesi evrimi hızlandırır?

 
A Şıkkı Yalnız II
B Şıkkı Yalnız III
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı III ve IV
   
Çözüm:
Modifikasyon ve eşeysiz üreme evrim için önemsizdir. Eşey hücrelerinin mayozla oluşması sırasında crossing-over ile genetik çeşitlilik sağlanır. Ayrıca eşey hücrelerindeki mutasyon yeni nesillere aktarılır. Buna göre II. ve III. öncüller kalıtsal varyasyonlara olanak sağladığı için evrimi hızlandıran olaylardır.

Doğru Yanıt: d

Soru 45.

İguanalar vücut sıcaklıklarını arttırmak için sıcak bölgelere, soğutmak için de soğuk bölgelere giderler. İguanalara bakteri şırınga edildiğinde vücut sıcaklıklarının 2oC arttığı ve sonra da iyileştikleri görülmüştür. Bu deneyden sonra yapılan bir başka deneyle de iguanalara canlı bakteri enjeksiyonu yapılıp vücut sıcaklığının artışı ilaç etkisi ile azaltılmıştır. Deney sonunda bu grup iguanaların çoğunun öldüğü gözlenmiştir.

Bu deneylerle ilgili aşağıda verilen sonuçlardan hangisi çıkarılamaz?

 
A Şıkkı Ateş, bakterilere karşı iguanaların uyumsal bir cevabıdır.
B Şıkkı Ateşin, iguanaların metabolizma hızını arttırıcı etkisi vardır.
C Şıkkı Bakteriler, iguanaların ateşini yükselterek kendi metabolizmaları ile uyumlu ortam oluştururlar.
D Şıkkı Ateş, iguanaların bağışıklık sisteminin çalışması üzerine olumlu etki gösterir.
E Şıkkı Vücut sıcaklığının artması ile bakteri metabolizması yavaşlamıştır.
   
Çözüm:
A, B, D ve E seçenekleri doğrudur.
C seçeneği yanlıştır. Eğer vücut ısısının yükselmesi bakterilere uyumlu ortam sağlasaydı vücut ısısı artan iguanalar ölür, artışı engellenen iguanalar yaşardı.

Doğru Yanıt: c

Soru 46.

Lamarck'a ait aşağıda verilen evrimsel görüşlerden hangisi modern kalıtım ve evrim ilkelerine uymamaktadır?

 
A Şıkkı Türler zamanla değişebilecek özelliktedir.
B Şıkkı Canlılar dıştan gelen etkilere, içten gelen bir değişiklikle cevap verebilir.
C Şıkkı Canlının kullandığı organlar gelişme gösterir.
D Şıkkı Canlıların kullanmadığı organlar küçülür ve körelir.
E Şıkkı Sonradan kazanılan özellikler yavru bireylere geçer.
   
Çözüm:
A, B, C ve D seçeneğinde verilen özellikler Lamarck'a aittir. Bu özellikler modern kalıtım ve evrim ilkelerine uyar.
E seçeneği ise uymaz. Çünkü, sonradan kazanılan özellikler yavru bireylere geçmez. 

Doğru Yanıt: e

Soru 47.

Heterotrof hipotezine göre ilk canlı;

I.

Besinlerini dışarıdan hazır olarak alır.

II.

Önce karbonhidrat, daha sonra protein yapılır.

III.

Kimyasal evrim sonucu oluşmuştur.

gibi ifadelerden hangileri doğrudur?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı I ve II
C Şıkkı I ve III
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Heterotrof hipotezien göre ilk canlı heterotrof beslenir. Ayrıca inorganik maddelerin evrimleşip organik madde oluşturmasıyla meydana gelmiştir ve bu organik madde protein monomerine dönüşür.Karbonhidratlar daha sonra oluşmuştur.

Doğru Yanıt: c

Soru 48.

Evrimleşmeyi sağlayan aşağıdaki mekanizmalardan hangisi, yapay seçilim (ıslah) çalışmalarının temel koşuludur?

 
A Şıkkı Populasyondaki kalıtsal çeşitlilik
B Şıkkı Eşeysel üremedeki çeşitlenme
C Şıkkı Çevre koşullarındaki değişme
D Şıkkı Yeni mutasyonlar
E Şıkkı Eşeysel seçilim
   
Çözüm:
İstenilen özelliklere sahip bireylerin seçilerek çoğaltılması yapay seçilimdir. Seçim yapılabilmesi için temel koşul, bir populasyonu oluşturan bireylerin bir birlerinden farklı kalıtsal özelliklere sahip olmalarıdır.

Doğru Yanıt: a

Soru 49.

Dağlık bölgelerdeki ağaçların, rakımı düşük olan yerlerdeki ağaçlara göre daha kısa boylu olmaları aşağıdaki seçeneklerden hangisinin bir sonucudur?

 
A Şıkkı Varyasyon
B Şıkkı İzolasyon
C Şıkkı Mutasyon
D Şıkkı Doğal seleksiyon
E Şıkkı Modifikasyon
   
Çözüm:
Ağaçların yüksekliklere bağlı olarak farklı boyda olmaları doğal seleksiyon sonucu kazanılmış bir adaptasyondur.

Doğru Yanıt: d

Soru 50.

Anadolu'da, özellikle yüksek dağlarda kanatsız, hantal yapılı, bir çekirge grubu vardır. Özünde bu hayvanlar soğuk iklimlerin hayvanlarıdır. Buzul devrinde Balkanlar'dan ve Kafkaslar'dan buzulun önünden kaçarak, Anadolu'ya girmiştir. Bu sırada Anadolu'nun iç kısmında büyük bir tatlı su gölü bulunduğu için Kafkas ve Balkanlar'dan gelen çekirgeler arasında gen transferi olmamıştır.
Buzulların kutuplara çekilmeye, Anadolu ısınmaya, tektonik olaylara çekilmeye, başladıktan sınra çekirgelerde dağların yükseklerine çekilmeye başladılar. Milyonlarca seneden beride 1500 metrenin üzerinde hayatlarını sürdürmektedirler ve kanatsız oldukları için aktif olarak, hantal ve iri vücutlu olduklarından dolayıda pasif olarak yayılamamaktadırlar. Sıcağa dayanıksız oldukları için aşağı ovalara inip diğer dağ silsilelerine geçememişlerdir.
Bu arada yüksek dağlardaki kozmik ışınların etkisi ile de fazla sayıda mutasyon meydana gelmiştir.

Bu anlatılanlara göre,

I.

Bir kaç tür olarak Anadolu'ya giren bu hayvanlardan çok sayıda yeni türler meydana gelmiş olabilir.

II.

Coğrafik ve biyolojik izolasyonlar kazanılan özelliklerin tür içinde dağılmasını engellemiştir.

III.

Kozmik ışınlar her dağın zirvesindeki populasyonlarda aynı mutasyonlara neden olmuştur.

gibi yorumlardan hangileri yapılabilir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı I ve III
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:
Soruya ait metine göre I. ve II. öncülde verilen yorumlar yapılabilir. Ancak III. öncülde verilen yorum yapılamaz. Çünkü kozmik ışınların hangi populasyonda hangi mutasyona neden olacağı bilinemez.

Doğru Yanıt: c
 
Facebook beğen
 
Reklam
 
 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=