TEST-1(DOKULAR)
Gif Manzara Resimleri_3,Gif, manzara, resimleri, animasyon, hareketli, yeni, en, güzel, resim, dalgalı, dalgalanan, deniz, scene, picture, beautiful,

ImageShack, share photos, pictures, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site

Soru 1.

İnsan vücuduna giren bakteri ve virüs gibi etmenlerin etkisiz hale getirilmesinde;

I.

Kan,

II.

Kas,

III.

Bağ,

IV.

Kemik,

gibi doku çeşitlerinden hangilerinin bir katkısı yoktur?

 
A Şıkkı Yalnız II
B Şıkkı Yalnız III
C Şıkkı I ve IV
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı II, III ve IV
   
Çözüm:
İnsan vücuduna giren yabancı etmenlerin etkisiz hale getirilmesinden bağışıklık sistemi sorumludur. Kan dokusu içerdiği antikor ve akyuvarlarda; bağ dokusu içerdiği makrofaj hücreleriyle; kemik dokusu ise akyuvar hücrelerinin sentezinden sorumlu olmasıyla bağışıklığa katkı sağlar. Fakat kas dokusunun hareket ve destek dışında bağışıklıkla ilgili bir işlevi yoktur.

Doğru Yanıt: a

Soru 2.

Otsu bir bitkinin gövde enine kesitinde,

I. Kutikula tabakası
II. Periderm
III. Stoma hücresi
IV. Sünger parankiması

yukarıda verilen yapılardan hangileri görülebilir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı I ve II
C Şıkkı II ve III
D Şıkkı I, III ve IV
E Şıkkı I, II, III ve IV
   
Çözüm:
Otsu bir bitkinin gövde enine kesitinde epidermanın dış kısmında kutikula tabakası vardır. Epiderma hücrelerinin farklılaşmasıyla oluşan stoma hücresi ve sünger parankiması yer alır.
Bitki yaşlandıkça epidermis iç ve dış etkilerle parçalanır. Bunun yerini periderm denilen mantar doku alır. Otsu bir gövdede mantar yoktur.

Doğru Yanıt: d

Soru 3.

Canlılarda bir hücrelilikten çok hücreliliğe geçişte karşılaşılan sorunlar şöyle özetlenebilir:
 

 • Hücreler arası koordinasyon
 • Besin maddelerinin bütün hücrelere dağıtılması
 • Artıkların iç çevreden atılması
 • Organizmaların kendine benzer organizmalar oluşturması

Bu sorunlar aşağıdakilerden hangisi ile çözülebilmiştir?

 

 
A Şıkkı Yüzey / hacim oranının dengede tutulması
B Şıkkı Enerjinin daha verimli kullanılması
C Şıkkı Topluluklar halinde yaşanması
D Şıkkı Organ sistemlerinin geliştirilmesi
E Şıkkı Silindirik bir dış şekil oluşturulması
   
Çözüm:
Tek hücreli yaşamdan çok hücreli yaşama geçişte oluşan sorunlar organ sistemlerinin geliştirilmesi ile çözümlenebilir.
Örneğin;
 • Hücreler arası koordinasyon sinir sistemiyle
 • Besinlerin bütün hücrelere dağıtılması taşıma sistemiyle
 • Artıkların iç çevreden atılması boşaltım sistemiyle
 • Organizmanın kendine benzer organizmalar oluşturması üreme sistemiyle çözümlenmiştir.

 Doğru Yanıt: d

Soru 4.

Salgı bezi epiteline ait iki ayrı bez aşağıda şematize edilmiştir.

Bu şemalara göre, bu bezler ve salgıları ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

 
A Şıkkı I. Bez enzim salgılar.
B Şıkkı II. Bez endokrin bezdir.
C Şıkkı I. Bez ekzokrin bezdir.
D Şıkkı II. Bez hormon salgılar
E Şıkkı I. ve II. besin salgıları aynı özelliktedir.
   
Çözüm:
Şematik olarak verilen bu bezlerden
I. bez kanallı (ekzokrin) bezdir ve enzim salgılar.
II. bez kanalsız(endokrin) bezdir ve hormon salgılar salgılanan hormon kanla hedef organa taşınır.

Doğru Yanıt: e

Soru 5.

Pandorina kolonisi oluşturan bütün hücrelerde, aşağıdaki olaylardan hangisi görülmez?

 
A Şıkkı Sindirim
B Şıkkı Beslenme
C Şıkkı Hareket
D Şıkkı Üreme
E Şıkkı Aktif iş bölümü
   
Çözüm:
Pandorina kolonisi çok hücreli organizmalardan ayrılan özellik iş bölümünün çok düşük olmasıdır. Koloniyi oluşturan her hücrede hareket, beslenme, sindirim, üreme gibi faaliyetlerin hepsi yapılabilir.

Doğru Yanıt: e

Soru 6.

Çok hücreli hayvansal organizmaların,

I. Hücreleri arasında iş bölümünün olması
II. Dokusal yapıya sahip olması
III. Hücrelerinde organellerin bulunması

özelliklerinden hangileri, bir hücreli organizmaların oluşturduğu kolonilerde (Volvoks gibi) bulunmaz?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:
Tek hücreli ökaryot organizmaların oluşturduğu kolonilerde hücreler arasında iş bölümü ve her hücrede organel bulunur. Oysa kolonilerde özelleşmiş dokuların bulunması olanaksızdır.

Doğru Yanıt: b

Soru 7.

Suda yaşayan bir canlı kolonisinin bazı özellikleri şunlardır.

I.

Birer çift kamçı taşıyan 16 hücreden oluşmuştur.

II.

Hücrelerin işlevleri birbirlerinin aynıdır.

III.

Hücreler, jelatinimsi bir kılıfla bir arada tutulmuştur.

IV.

Hücreler, koloniden ayrıldıklarında da birey gibi canlılıklarını sürdürebilmektedir.

Yukarıdaki özelliklerden hangileri, bu koloninin çok hücreli canlı olmadığının kanıtlarıdır?

 
A Şıkkı I ve II
B Şıkkı I ve IV
C Şıkkı II ve III
D Şıkkı II ve IV
E Şıkkı III ve IV
   
Çözüm:
Koloniler, tek hücrelilikten çok hücreliliğe geçişte ara form olarak kabul edilirler. Çok hücrelilerde aynı amaç için çalışan hücre gruplarının oluşturduğu doku, organ gibi yapılar kolonilerde bulunmaz. Özellikleri verilen koloninin, hücrelerinin işlevsel olarak farklılaşmaması bütün hücrelerin aynı işlevleri gerçekleştirmesi ve hücrelerin koloniden ayrıldıkran sonra da canlılığını sürdürebilmesi çok hücreli olmadığını kanıtlar. I ve III de verilen özellikler koloninin yapısal özellikleridir.

Doğru Yanıt: d

Soru 8.

Memelilerdeki;

I. Çok tabakalı epitel   II. Bağ
III. Yağ   IV. Kıkırdak

doku çeşitlerinden hangileri kan damarı taşımaz?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve IV
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:
Memelilerin bağ dokusu kan damarı bakımından oldukça zengindir. Kıkırdak doku ve epitel dokularda kan damarları bulunmaz. Yağ dokuda ise kan damarları çok seyrektir.

Doğru Yanıt: d

Soru 9.

I.

Özümleme parankiması

II.

Depo parankiması

III.

Havalandırma parankiması

Bir bitkiye ait yukarıda verilen parankima çeşitlerinden hangilerinde inorganik maddelerden organik madde sentezlenir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı I ve II
C Şıkkı I ve III
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Özümleme parankimasında inorganik maddelerden organik madde yapımı (fotosentez) reaksiyonları gerçekleşir.
Depo parankimasında besin, havalandırma parankimasında ise hava bulunur.

Doğru Yanıt: a

Soru 10.

        
PTH (Parathormon), Paratiroit bezinden salgılanan bir hormondur. Kemikten kana Ca+2 iyon geçmesini düzenler.

Bu hormon fazla salgılanırsa;

I.

Kemik dokudan Ca+2 çözülerek kana karışır.

II.

PTH salgılanması engellenir.

III.

Kanda Ca+2 miktarı artar.

şeklindeki gelişmeler aşağıdakilerden hangisinde doğru sıralanmıştır?

 
A Şıkkı I - II - III
B Şıkkı I - III - II
C Şıkkı III - I - II
D Şıkkı III - II - I
E Şıkkı II - I - III
   
Çözüm:
Şemada da görüldüğü gibi PTH salgılanması artarsa kemikten kana geçen kalsiyum iyonu artar. Kandaki kalsiyum iyonu artınca PTH salgısı engellenir. Kemikteki kalsiyum iyonları çözülmeyeceği için kandaki kalsiyum seviyesi normale döner.

Doğru Yanıt: b

Soru 11.

Bir çiçekli bitkinin farklı vücut dokularına ait hücrelerin,

I. Organel çeşitleri
II. İşlevleri
III. Genetik yapıları
IV. Protein çeşitleri

gibi yapılarının hangileri tamamen ortaktır?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız III
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı III ve IV
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Bir bitkinin değişik görevler yapan farklı dokularının görevleri, protein ve enzim yapıları farklıdır. Yapılan görev farklılığına dayalı olarak organel çeşitleri farklıdır. Örneğin; kök ve yaprakta bulunan iki farklı doku için kökteki doku hücresinde kloroplast organeli bulunmazken, yapraktaki doku hücresinde bulunabilir. Fakat bir canlının tüm hücrelerinin genetik yapısı aynıdır.

Doğru Yanıt: b

Soru 12.

Yeşil yapraklı bir bitkinin özümleme parankiması hücrelerde üretilen glikoz molekülleri,
 

I. Odun borusu hücrelerinde
II. Kök emici tüy hücrelerinde
III. Epidermis hücrelerinde
IV. Salgı doku hücrelerinde

şeklinde verilen yapılardan hangilerinde ATP kaynağı olarak kullanılır?

 
A Şıkkı I ve II
B Şıkkı II ve III
C Şıkkı I, II ve Iv
D Şıkkı II, III ve IV
E Şıkkı I, II, III ve IV
   
Çözüm:
Özümleme parankiması hücrelerde üretilen glikoz floem borularıyla kök, gövde ve meyve gibi organlara iletilir. Glikoz moleküllerinin ATP kaynağı olarak kullanılması oksijenli solunumla olur.

Odun borusu hücreleri canlı olmadığı için glikozu kullanıp ATP üretmezler.
Kök emici hücreleri canlıdırlar ve floemden iletilen glikozu kullanıp ATP üretirler.
Epidermis özümleme parankimasında üretilen glikozu kullanarak ATP üretir.
Salgı doku özümleme parankimasından üretilen glikozu kullanıp ATP üretirler.

Doğru Yanıt: d

Yağ dokusu ile ilgili aşağıdaki özelliklerden hangisi doğru değildir?

 
A Şıkkı Hücreleri yuvarlak ve büyüktür.
B Şıkkı Hücreleri arasında ağsı ve kollogen lifler bulunur.
C Şıkkı Yedek besin maddesi oluşturur.
D Şıkkı Özelleşmiş bağ dokusu olarak kabul edilir.
E Şıkkı Kılcal damarları fazla olduğundan metabolizma hızı fazladır.
   
Çözüm:
Yağ doku, özelleşmiş bir bağ dokusu olup hücreleri yuvarlak ve büyüktür. Yedek besin maddesi oluşturur. Yağ damlacıkları bakımından zengindir. hücreleri arasında lifler bulunur ve esnektir. Kan damarları çok seyrektir. Dolayısıyla metabolizma hızı düşük olan bir dokudur.

Doğru Yanıt: e

Soru 14.

I.

Hücrelerinin arasında boşluklar vardır.

II.

Vücut savunmasında etkili rol oynar.

III.

Kan ile hücreler arasında madde alışverişini sağlar.

IV.

Mekanik desteklik sağlar.

Yukarıdaki özelliklerden hangileri bağ dokusunun görevleridir?

 
A Şıkkı I ve II
B Şıkkı III ve IV
C Şıkkı I, II ve IV
D Şıkkı I, III ve IV
E Şıkkı I, II, III, IV
   
Çözüm:
Bağ dokusu hücreler ve hücreler arası boşluklardan oluşur.

I.

Bu dokunun en önemli özelliği, hücrelerin arasında boşlukların bulunmasıdır.

II.

Vücudun savunmasında etkili rol oynar. Makrofaj hücreleri vücuda giren yabancı cisimleri ve mikroorganizmaları fogosite etme özelliğine sahiptir.

III.

Bağ dokusu içinde kan dokusu yer almaktadır ve kan ile besin maddeleri, artık maddeler, oksijen, karbondioksit ve hormonlar taşınır.

IV.

Bağ dokusunda yağ dokusu yer alır ve yağ dokusu mekanik etkenlere karşı canlıyı korur.Doğru Yanıt: e

Soru 15.

 

Bir bitkiye ait kök, gövde ve yaprak hücrelerinde,

I.

Işık enerjisinden ATP sentezlenmesi

II.

Glikoz yıkılması

III.

Protein sentezlenmesi

IV.

Klorofil molekülleri sentezi

olaylarından hangileri ortak olarak gerçekleşir?

 

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı II ve III
D Şıkkı III ve IV
E Şıkkı II, III ve IV
   
Çözüm:
Bir bitkinin kök ve gövde hücrelerinde ışık enerjisinden ATP sentezi ya da klorofil  sentezi görülmez. Bu olaylar yaprak hücrelerinde görülür. Fakat bir bitkinin tüm hücreleri enerji ihtiyaçları için glikozun solunumla yıkılmasını; yapısal ve işlevsel proteinlerinin sentezini gerçekleştirir. Solunum ve proteinlerin sentezi tüm hücrelerde gerçekleşen reaksiyonlardır.

Doğru Yanıt: c

Soru 16.

Kemik yapısı ile ilgili aşağıdaki özelliklerden hangisi yanlıştır?

 
A Şıkkı Kemik hücrelerine osteosit, ara maddesine osein denir.
B Şıkkı Sıkı kemikte uzun eksene paralal uzanan havers kanalları bulunur.
C Şıkkı Süngerimsi kemikte wolkman kanalları havers kanallarını birbirine bağlar.
D Şıkkı Kemiğin enine büyümesini ve onarımını periyost sağlar.
E Şıkkı Tüm kemik çeşitlerinde kırmık kemik iliği bulunur.
   
Çözüm:
Havers kanalları sert dokuda bulunur. Bu kanallarda kan damarları ve sinirler bulunur. Havers kanalları birbirine wolkman kannaları ile bağlanır.

Süregerimsi dokuda bulunan boşluklarda kan hücreleri üretilir. Tüm kemik çeşitlerinde süngerimsi ve sert doku bulunur. Kemik hücrelerine osteosit ara maddeye de osein demir. Kemiğin enine büyümesini ve onarımı sağlayan kemik zarı (periyost) dır.

Doğru Yanıt: c

Soru 17.

Bitki
no

Kütikula

Stoma

I

Yok

Yok

II

Kalın

Alt konumlu

III

İnce

Üst konumluYukarıda üç farklı ortamda yaşamaya uyum sağlamış bitkilere ait bazı özellikler verilmiştir.

Bu bitkilerle ilgili olarak verilenlerden hangisi doğru değildir?

 
A Şıkkı I nolu bitki tamamen su içinde yaşayan elodea olabilir.
B Şıkkı II nolu bitkinin kökü kazık kök olabilir.
C Şıkkı III nolu bitki nemli ortam bitkisidir.
D Şıkkı Her üç bitki de damarsızdır.
E Şıkkı II ve III nolu bitkiler kara hayatına uyum sağlamıştır.
   
Çözüm:
Su içinde yaşayan bitkilerde kütikula ve stoma olmadığı için I nolu bitki elodea bitkisi olabilir.
II nolu bitki stoması alt konumlu, kütikulası kalın kurak bölge bitkisidir. Kökü kazık kök olabilir.
III nolu bitki stoması üst konumlu ve kütikulası ince olduğu için çok nemli ortam bitkilerde epidermis seviyesinin üzerinde bulunur.
II ve III nolu bitkiler kara hayatına uyum sağlamıştır. Stomaları, kütikulaları ve damarları vardır.

Doğru Yanıt: d

Soru 18.Bir yaprağın enine kesitine ait yukarıdaki şekille ilgili;

I. II numaralı hücreler klorofil bulundurmadığından ışığın geçişine izin vermez.
II. III ve IV numaralı hücreler bölünemez dokuya ait hücrelerdendir.
III. V numaralı hücrelerde, fotofosforilasyon ve oksidatif fosforilasyon olayları görülebilir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?
 

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
I ) II numaralı epidermis hücrelerinde klorofil bulunmaz, ışık geçişini sağlayarak palizat ve sünger parankimalarının faydalanmasını sağlarlar. 
II ) III- palizat parankiması, IV- sünger parankimasıdır ve bölünmez doku içerisinde yer alırlar. 
III ) V- stoma hücreleridir. Stoma hücrelerinde kloroplastları içinde ışığı kullanarak fosforilasyon yaparlar. Glikozu kullanarak sitoplazma içinde glikoz ile substrat düzeyinde fosforilasyon yaparlar. Mitokondrileri içinde de oksidatif fosforilasyon yaparak ATP üretirler.Doğru Yanıt: d

Soru 19.

Bitkilerde meristem doku ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 
A Şıkkı Bölünme özelliğine sahiptir.
B Şıkkı Hücreleri bol sitoplazmalıdır.
C Şıkkı Bitkinin büyümesini sağlar.
D Şıkkı Çeperleri kalındır.
E Şıkkı Kofulları küçüktür.
   
Çözüm:
Meristem dokular bölünme özelliğine sahiptirler. Bu sayede bitkilerde boyuna ve enine büyümeyi sağlayan dokudurlar.

Meristem hücreleri küçük ince çeperli, bol sitoplazmalı, büyük çekirdekli, kofulsuz veya kofullu hücrelerden meydana gelir. Çeperleri kalın değildir.Doğru Yanıt: d

Soru 20.

Hayvansal dokularda hücreler arasında bulunan ara maddenin;

I. Kemik
II. Epitel
III. Kan

dokularda bulunma miktarı aşağıdakilerden hangisiden çoktan aza doğru verilmiştir?

 
A Şıkkı I - II - III
B Şıkkı II - I - III
C Şıkkı II - III - I
D Şıkkı III - I - II
E Şıkkı III - II - I
   
Çözüm:
Epitel dokusunda hücreler arası boşluklar yok denecek kadar azdır.
Kemik ve kan dokusu bağ dokusu içinde yer alır. Kan dokusu kan hücreleri ve sıvı bir ara maddeden (plazma) meydana gelmiştir. Kan %55 plazmadan %45 kan hücrelerinden oluşur.

Kemik dokusu kemik hücreleri (osteosit) ve ara maddesi (osein)'den oluşur.
En fazla ara madde kan dokusunda daha sonra kemik dokusunda bulunur. Epitel dokuda ise ara madde yoktur.  

Doğru Yanıt: d

Soru 21.

I.

Transpirasyon (Terleme)

II.

Fotosentez (Özümleme)

III.

Respirasyon (Solunum)

Yukarıda verilen fizyolojik olaylardan hangilerinin gerçekleşmesi stomalar aracılığı ile sağlanır?

 
A Şıkkı Yalnız II
B Şıkkı I ve II
C Şıkkı I ve III
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Stoma hücreleri arasındaki açıklıkla terleme ile birlikte fotosentez ve solunum için gerekli olan gaz giriş çıkışı sağlanır.

Doğru Yanıt: e

Soru 22.

Bir bitkinin farklı dokularında yapılan analiz raporuna göre, dokularında görülen biyokimyasal olaylar tablodaki gibidir.

Doku
 No

Glikoz Sentezi

DNA Eşlenmesi

Klorofil Sentezi

Glikozu Parçalama

I.

+

-

+

+

II.

-

-

-

+

III.

-

+

-

+

IV.

+

-

+

+

V.

-

+

-

+


Bu dokuların hangileri kök ve gövdenin uç kısmından alınan uç meristemi olabilir?

 
A Şıkkı I ve II
B Şıkkı I ve III
C Şıkkı II ve III
D Şıkkı III ve V
E Şıkkı II, IV ve V
   
Çözüm:
Bitkilerde uç meristemi (birincil meristem), devamlı mitoz bölünme yapan, bitkinin boyca uzamasını sağlayan hücrelerden oluşur. Uç meristemi hücrelerinin yapısında klorofil molekülü bulunmaz. Dolayısıyla fotosentezle glikoz sentezi yapamazlar. Meristem hücreleri sürekli bölündükleri için DNA sentezi (DNA eşlenmesi) ve gerekli enerjinin karşılanmasında glikozun parçalanması gözlenir.

Doğru Yanıt: d

Soru 23.

Herpes Simpleks denen virüs, tavşanlarda öldürücü olduğu halde insanlarda uçuk denen kabartılara yol açar çünkü insan bu virüse karşı plazmada bulunan ve kendiliğinden oluşan antikorlarla doğuştan bağışıktır.

Buna göre;

I.

Verem miktrobunun zayıflatılarak azar azar kana verilmesiyle antikor oluşturma,

II.

Nezle mikrobunun doğal yolla alınmasıyla bağışıklık kazanma,

III.

Sarı humma virüsü ile daha önce karşılaşmamış zenci bireyin bu hastalığa bağışık olması

verilenlerden hangisi yukarıda sözü edilen doğal bağışıklığa örnek olabilir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:
I. öncülde aşı ile aktif bağışıklık, II. öncülde hastalığı geçirerek aktif bağışıklık örnekleri verilmiştir. Aktif bağışıklık sonradan kazanılır. Birey antijeni tanıdıktan sonra antikor üretir. III. öncülde ise antijen tanınmadan antikor üretilmesi söz konusudur ki bu doğal bağışıklıktır.

Doğru Yanıt: c

Soru 24.

İnsandaki;

I. Tükürük II. Ter
III. Hipofiz IV. Pankreas

bezlerinden hangileri sadece ekzokrin bez olarak görev yapar?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız IV
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı I ve III
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:
Hipofiz bezinin salgısı olan hormonlar doğrudan kana salgılanırlar. Bu yüzden hipofiz bezi endokrin (iç salgı) bezdir. Pankreas salgılarının bir kısmı kanallarla, bir kısmı ise direkt kan dolaşımıyla taşınır. Bu yüzden pankreas bezi karma bir bezdir. Fakat ter bezi ile tükürük bezlerinin salgıları kanla değil özel kanallarla taşınır. Özel kanallarla taşınan salgılar vücut boşluğuna ya da doğrudan vücut dışına boşaltılır. Bu yüzden tükürük bezleri ile ter bezleri sadece ekzokrin (dış salgı) bez şeklinde görev yaparlar.

Doğru Yanıt: c

Soru 25.

Bitkilerde, vücuda desteklik sağlanmasında;

I. Osmatik basıncın oluşması
II. Turgor basıncının oluşması
III. Kollenkimanın varlığı
IV. Emme kuvvetinin artması

yukarıdakilerden hangilerinin rolü vardır?

 
A Şıkkı I ve II
B Şıkkı I ve IV
C Şıkkı II ve III
D Şıkkı I, II ve III
E Şıkkı II, III ve IV
   
Çözüm:
Bitkiler, hayatlarını devam ettirebilmek ve görevlerini yapabilmek için desteğe ihtiyaç duyarlar. Otsu ve odunsu bitkilerin genç kısımlarında direnç ve desteklik turgor basıncı ile sağlanır. Çok yıllık odunsu bitkilerde ise kollenkima ve sklerenkima dokuları ile gerçekleşir.

Doğru Yanıt: c

Soru 26.

Stoma ve lentiseller ile ilgili olarak;

I. Çalışmalarında turgor basıncı etkilidir.
II. Gaz alışverişini sağlarlar.
III. Terleme ile su kaybını sağlarlar.
IV. Canlı hücrelerden oluşurlar.

şeklinde verilen ifarelerden hangileri stoma ve lentisellerde ortaktır?

 
A Şıkkı I ve II
B Şıkkı II ve III
C Şıkkı I, II ve III
D Şıkkı I, II ve IV
E Şıkkı I, II, III ve IV
   
Çözüm:
Stomalar canlı hücrelerden oluşur. Açılıp kapanma özelliklerine sahiptirler ve bunu turgor basıncıyla gerçekleştirirler. Açılıp kapanarak gaz alışverişi ve terleme sağlarlar.

Lentiseller bitkilerde mantar doku hücrelerinden meydana gelen basit açıklıklardır. Stomalarda olduğu gibi açılıp kapanır özelliğe sahip değildirler, bu nedenle çalışmalarında turgor basıncı etkili değildir. Ölü hücrelerden meydana gelirler. O2 alıp CO2 atarak gaz difüzyonunu sağlarlar. Ayrıca bu yapılar az miktarda terleme gerçekleştirir.

Doğru Yanıt: b

Soru 27.

Aşağıdakilerden hangisi balıkların solunum organlarıyla ilgili doğrı bir açıklama değildir?

 
A Şıkkı Sudaki erimiş oksijenden yararlanırlar.
B Şıkkı Hemoglobin, oksijeni dokulara kadar taşır.
C Şıkkı Solungaç yapraklarından geçen suyun oksijen oranı, dışarıya atılan suya göre yüksektir.
D Şıkkı Solungaçlara gelen kan, temizlenerek vücuda dağılır.
E Şıkkı Balıkların solungaç kılcalları çok katlı epitel dokudan yapılmıştır.
   
Çözüm:
Balıklarda solungaç solunumu gözlenir.
Solungaç solunum özellikleri A, B, C ve D şıklarında doğru olarak verilmiştir.
Balıkların solungaç kılcallarında tek katlı epitel doku vardır.

Doğru Yanıt: e

Soru 28.

Çok yıllık kara bitkilerinin,

I.

Kök

II.

Gövde

III.

Yaprak

gibi organlarından hangilerinin koruyucu dokusu sadece epidermistir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız III
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Çok yıllık kara bitkilerinin koruyucu dokuları epidermis ve peridermis. Genç gövde, yaprak ve genç köklerde epidermis bulunur. Fakat kök ve gövde büyüyüp kalınlaştıkça epidermis dökülür ve yerini periderme bırakır. Fakat yapraklar çok yıllık bitkilerde sadece epidermis ile korunur.

Doğru Yanıt: b

Soru 29.

I.

Hücreleri fazla, hücreler arası maddesi yok denecek kadar azdır.

II.

Bağ dokudan oluşan taban zarı üzerine oturmuştur.

III.

Koruma, salgı, emme gibi görevler yapabilir.

Yukarıdakilerden hangileri epitel dokuya ait özelliklerdir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Epitel doku, vücudun iç ve dış yüzeyini örter. Hücreleri arası boşluklar çok az olup kan damarları bulunmaz. Beslenmesi, üzerine oturduğu bağ dokudaki kan damarlarından difüzyonla sağlanır. Vücudu dış etkenlere karşı koruma, çeşitli salgılar yapma, emme ve dışardan gelen uyarıları algılama gibi görevleri vardır.

Doğru Yanıt: e

Soru 30.

Bağ dokusu;

I.

Bakteri ve virüslerler karşı antikor yapmak

II.

Yumuşak organlara dayanıklık sağlamak

III.

Dış ortamdan gelen uyarıları almak

fonksiyonlarından hangilerini gerçekleştirir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Bağ dokusu, vücudun doku ve organlarını birbirine bağlar. Yumuşak organlara destek olur, dayanıklık sağlar. İçerdiği makrofaj hücreleriyle, dokuda bulunan yabancı maddeleri yok ederek bağışıklığa destek olur. Fakat dış ortamdan gelen uyarıları alamaz. Çünkü bu işi duyu epiteli ve sinir dokusu üstlenmiştir.

Doğru Yanıt: c

Soru 31.

Bir insanın epitel doku hücreleri;

I.

Büyüklük,

II.

Şekil,

III.

Görev,

IV.

Kromozom niceliği,

gibi özelliklerin hangileri bakımından farklılık göstermez?

 
A Şıkkı Yalnız III
B Şıkkı Yalnız IV
C Şıkkı II ve III
D Şıkkı I, III ve IV
E Şıkkı II, III ve IV
   
Çözüm:
Epitel dokunun farklı görevleri gerçekleştiren üç çeşidi vardır. (örtü, salgı ve duyu epiteli). Bir insanın sahip olduğu epitel doku hücreleri, farklı görevlere sahip olabilir, şekilleri ve sitoplazma miktarları yani büyüklükleri farklı olabilir. Fakat bir canlının tüm vücut hücrelerinin genetik maddesinin niteliği ve niceliği aynıdır. Dolayısıyla tüm epitel doku hücrelerinin kromozom niceliği (sayısı) aynıdır.

Doğru Yanıt: b

Soru 32.

Aşağıda verilen

I.

Organizmaya mekanik desteklik sağlamak

II.

Vücut savunmasında etkili olmak

III.

Uyartı almak ve iletmek

özelliklerden hangileri bağ dokuya aittir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı I ve II
C Şıkkı I ve III
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Bağ doku içinde incelenen kemik doku organizmaya destek sağlar (I). Bağ dokuda bulunan makrofajlar savunma üzerine etkilidir (II). Uyartı almak ve iletmek. duyu epiteli ile sinir dokuya aittir. (III)

Doğru Yanıt: b

Soru 33.

I.

Tek yönlü iletim

II.

Organik besin taşıma

III.

Çeperlerinde canlı hücrelerinin varlığı

IV.

Kasılıp gevşeyebilmeleri

Yukarıdakilerden hangileri bitkilerdeki soymuk boruları ile hayvanlardaki kan damarlarının ortak özelliğidir?

 
A Şıkkı I  ve II
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı II ve III
D Şıkkı II ve IV
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Soymuk borularında çift yönlü iletim görülürken kan damarlarında tek yönlü iletim görülür. Kan damarlarının etrafında bulunan düz kaslar sayesinde, damarların kasılıp gevşeme özelliği bulunurken soymuk borularında böyle bir özellik görülmez. Fakat soymuk boruları ve kan damarlarının çeperlerinde canlı hücreler bulunur ve organik besin taşımaları ortak olarak görülür.

Doğru Yanıt: c

Soru 34.

Parankima doku, bitkide bulunduğu bölüme göre yapısal ve işlevsel farklılıklar gösterir.

Aşağıdaki bitki bölümlerinin hangisinde bulunan parankima doku hücrelerinde, kloroplast miktarı en çoktur?

 
A Şıkkı Genç gövde epidermisinin altında
B Şıkkı Mantar tabakalarının altında
C Şıkkı Çimlenmemiş tohumun içinde
D Şıkkı Emici tüylerin altında
E Şıkkı Genç gövdenin öz bölgesinde
   
Çözüm:
Genç gövdede renksiz olan epidermisin altında bol kloroplast taşıyan özümleme parankiması hücreleri bulunur. Öz bölgesinde ise kloroplastlı hücre bulunmaz.
Emici tüyler kökte bulunur, topraktan su ve suda erimiş minerallerin alınmasında görev yaparlar. Bitki kök hücrelerinde kloroplast bulunmaz.
Çimlenmemiş, tohumun içinde ya da odunsu gövdede bulunan mantar tabakalarının altında kloroplast taşıyan hücre bulunmaz.

Doğru Yanıt: a

Soru 35.

Uzun kemiklerin kalınlaşmasını ve boyca uzamasını sağlayan yapılar aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

  Kalınlaşmayı sağlayan Boyca uzamayı sağlayan

 
A Şıkkı
  Kıkırdak doku Kemik zarı
B Şıkkı
  Kemik zarı Kıkırdak doku
C Şıkkı
  Kemik doku Sıkı kemik
D Şıkkı
  Sıkı kemik Kıkırdak doku
E Şıkkı
  Kemik zarı Kemik zarı
   
Çözüm:
Kemiklerin enine büyümesi ve onarımı kemik zarı (periyost) yapar. Uzun kemiklerin uç kısımdan bulunan kıkırdak doku kemiğin boyca uzamasını sağlar.

Doğru Yanıt: b

Soru 36.

Düz kasların kasılması sırasında, aşağıdaki olaylardan hangisinin gerçekleşmesi beklenemez?

 
A Şıkkı Oksijen tüketilmesi
B Şıkkı I bandının daralması
C Şıkkı Isı üretilmesi
D Şıkkı ATP harcanması
E Şıkkı Glikozun oksitlenmesi
   
Çözüm:
Düz kaslarda aktin ve miyozin proteinleri enine bantlaşma göstermez. O nedenle çizgili kaslarda olduğu gibi kasın (I), (A) ve (H) bölgeleri yoktur. Tüm kas hücreleri glikozu oksitleyerek ATP üretir ve metabolizmalarını devam ettirmek için ATP harcarlar.

Doğru Yanıt: b

Soru 37.

Aşağıdakilerden hangisi meristem dokusunun özelliklerinden değildir?

 
A Şıkkı Boyuna büyümeyi sağlar.
B Şıkkı Sürekli bölünebilir.
C Şıkkı Hücre çeperleri çok kalındır.
D Şıkkı Büyük çekirdekli ve bol sitoplazmalıdır.
E Şıkkı Değişmez dokulara dönüşebilir.
   
Çözüm:
Meristem doku hücreleri canlı, küçük, iri çekirdekli, devamlı bölünebilme özelliğindedir. Hücre çeperi incedir ve bol sitoplazmalı hücrelerdir. Sürekli hücre sayısını arttırarak bitkinin boyuna ve enine büyümesini sağlar. Meristem doku hücrelerinin bir kısmı bölünme özelliğini kaybederek veya azaltarak değişmez dokulara dönüşür. Fakat çeperi kalın değil incedir.

Doğru Yanıt: c

Soru 38.

Aşağıda sinir dokusuna ait astrosit, oligodendrosit, mikroglia, nöron ve ependim hücreleri verilmiştir.

Bu şekle göre dokularla ilgili olarak;

I. Bir dokuda tek tip hücre vardır.
II. Bir dokuda aktif genleri farklı hücreler olabilir. 
III. Dokuyu oluşturan hücreler birbirlerine dönüşebilir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Sinir dokuya ait verilen şekilde beş çeşit hücre bulunmaktadır. Buna göre II. öncül doğru I. ve III. öncül yanlıştır.

Doğru Yanıt: b

Soru 39.

Bir hücrelilerden oluşan kolonilerin aşağıdaki özelliklerinden hangisi, sadece en gelişmiş kolonilerde bulunur?

 
A Şıkkı Bireylerin jelatimsi bir madde içinde bulunması
B Şıkkı Her bireyin kendi besinini sağlaması
C Şıkkı Farklı işlevleri gerçekleştiren birey gruplarının olması
D Şıkkı Sitoplazmadaki göz beneklerinin her bireyde iyi gelişmiş olması
E Şıkkı Her bireyin klorofil taşıması
   
Çözüm:
Bir hücreli canlılardan oluşmuş kolonilerin en gelişmiş olanları, özelleşmiş hücreler bulunduran kolonilerdir. Özelleşmiş hücrelerin farklı işlevleri yapmak üzere hücre yapıları farklılaşmıştır. Böylece koloni bireyleri arasında iş bölümü gelişmiştir. (Örnek: Volvoks kolonisi)

Doğru Yanıt: c

Soru 40.

Meristem dokuları oluşturan hücrelerde;

I. Metabolizma hızı
II. Toplam koful hacmi
III. Hücre çeperinin kalınlığı
IV. Sitoplazma miktarı

gibi özelliklerden hangilerinin, sürekli dokulara ait hücrelerden daha fazla olması beklenemez?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı II ve III
C Şıkkı III ve IV
D Şıkkı I, II ve IV
E Şıkkı II, III ve IV
   
Çözüm:
Meristem dokusunun hücreleri canlı, küçük, ince çeperli, bol sitoplazmalıdır. Sürekli bölünme özelliğinde olduğu için metabolizma hızları yüksektir. Hücreler kofulsuz veya küçük kofulludur. Sürekli doku hücrelerinin bölünme yeteneği ya hiç yok ya da çok az olduğu için metabolizma hızları yavaştır. Yaşlı hücreler olduğu için kalın çeperli, az sitoplazmalı ve büyük kofulludur. Dolayısıyla meristem dokusu hücrelerinin toplam koful hacmi ve hücre çeperlerinin kalınlığı, sürekli doku hücrelerinden daha fazla olamaz.

Doğru Yanıt: b

Soru 41.

Çizgili kasların kasılması sırasında görülen bazı olaylar aşağıda verilmiştir.

  I.  Aktin ipliklerinin miyozin iplikleri üzerinde kayması
 II. Asetilkolin hormonun salgılanması
III. Sitoplazmadaki Ca+2 iyonlarının artması

Bu olayların meydana geliş sırası aşağıdakilerden hangisi gibi olmalıdır?

 
A Şıkkı I - II - III
B Şıkkı I - III - II
C Şıkkı II - III - I
D Şıkkı III - I - II
E Şıkkı III - II - I
   
Çözüm:
Önce motor uç plaktan asetilkolin salgılanır. Asetilkolin sarkoplazmik retikulumdaki Ca++ iyonlarının sitoplazmaya geçmesini sağlar. Ca++ iyonu, kas liflerinde enerji açığa çıkmasını sağlar ve bu enerji ile aktin iplikleri miyozin iplikleri üzerinde kaymaya başlar.

Doğru Yanıt: c

Soru 42.

İnsanda yumurta hücresinin ovaryumdan uterusa kadar gelmesi

  I.  Kamçı hareketleri
 II.  Fallop tüpü çeperinde bulunan epitel hücrelerinin sil hareketi
III.  Uterus duvarında bulunan düz kasların etkinliği

gibi faktörlerden hangileri ile olur?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Yumurta hücresinin aktif hareketi yoktur. Yumurta kanalı (fallop) çeperinde bulunan epitel hücrelerin sil hareketi ile taşıır.

Doğru Yanıt: b

Soru 43.

"Parankima dokusu görevlerine göre farklı isimler alır."

Parankima dokusu çeşitleri olan;

I. Özümleme parankiması
II. Depo parankiması
III. Havalandırma parankiması
IV. İletim parankiması

gibi yapılardan hangileri CO2 redüklemesi yapar?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı II ve IV
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
I. Özümleme parankiması: Hücreleri canlı ve kloroplastlıdır. Görevi fotosentez yapmaktır. CO2 indirgeyerek (redükleyerek) glikoz oluşturur.
II. Depo parankiması: Bitkinin tohum, meyve, gövde ve kök gibi besin depo eden organlarında bulunur.
III. Havalandırma parankiması: Geniş hücreler arası boşluklara sahiptir. Havanın depolanmasını sağlayarak gaz alışverişini kolaylaştırır.
IV. İletim parankiması: Hücreleri kloroplastsız ve ince çeperlidir. Fotosentez yapan özümleme parankimasıyla iletim dokusu arasında madde alışverişini sağlar.


Doğru Yanıt: a

Soru 44.

Tek ve çok yıllık bitkilerin  en önemli koruyucu dokusu epidermadır. Epiderma salgı yaparak veya farklılaşarak bazı yapıları meydana getirir.

Epidermanın üzerinde bulunan bu yapılar aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? 

 
A Şıkkı Lentisel, stoma, tüy
B Şıkkı Lentisel, hidatod, tüy
C Şıkkı Kutikula, stoma, tüy
D Şıkkı Kutikula, lentisel, stoma
E Şıkkı Lentisel, stoma, hidatod
   
Çözüm:
Epiderma yaprakların, genç dalların, genç gövde ve köklerin dış kısımlarında koruyucu doku olarak bulunur. Epiderma hücrelerinin üzeri yine epiderma hücrelerinin salgıladığı kutikula tabakası ile örtülüdür. Epiderma hücreleri farklılaşarak stoma, tüy ve hidatotları oluşturur.

Epidermadan;
 • Kutikula (Salgı)
 • Tüy (Farklılaşma)
 • Stoma (Farklılaşma)
 • Hidatod (Farklılaşma)
  oluşur.


Doğru Yanıt: c

Soru 45.

Aşağıda odunsu bir bitkinin gövdesinin enine kesitinde öz odun, ksilen, floem, periderm ve kambiyumun konumları verilmiştir.

Bu şekilde verilen bölgelerden hangisi mevsimsel aktivite ile bölünerek bitkinin kalınlaşmasını ve yaş halkalarını oluşturur?

 
A Şıkkı Ksilem
B Şıkkı Öz odun
C Şıkkı Kambiyum
D Şıkkı Floem
E Şıkkı Periderm
   
Çözüm:
Kambiyum : Bölünmez dokuların mevsimsel olarak bölünme yeteneği kazanması ile bitkilerin kalınlaşmasını sağlar.

Doğru Yanıt: c

Soru 46.

İnsanda, dış ortamdan vücuda giren her türlü besin maddesi, ilk olarak aşağıdaki dokulardan hangisine ait hücrelerin zarlarından geçmek zorundadır?

 
A Şıkkı Epitel
B Şıkkı Kas
C Şıkkı Kan
D Şıkkı Sinir
E Şıkkı Yağ
   
Çözüm:
Vücudun dışını ve tüm vücut boşluklarını epitel doku döşer. Buna göre besin emilimi bağırsaklarda olduğuna göre, bağırsak boşluğunu da epitel doku döşer.

Doğru Yanıt: a

Soru 47.

Yaprağın alt ve üst kısmında bulunan epidermis hücreleri aşağıdaki olaylardan hangisini gerçekleştiremez?

 
A Şıkkı Basit organik maddelerden karmaşık organik madde sentezi
B Şıkkı Fosforilasyon yoluyla ATP sentezi
C Şıkkı Basit organik maddeleri inorganik maddelere dönüştürme
D Şıkkı Ürettiği karbon dioksidi organik madde yapımında kullanma
E Şıkkı Farklılaşarak emici tüyleri oluşturma
   
Çözüm:
Epidermis hücreleri canlı hücreler olup solunum yoluyla basit organik maddeleri inorganik maddelere dönüştürür ve bu sayede fosforilasyon (ATP sentezi) olayını gerçekleştirir. Protein sentezi gibi reaksiyonlar ile basit organik maddelerden dehidrasyon yoluyla karmaşık organik madde oluşturabilir. Epidermis hücrelerinin zamanla farklılılaşması sonucu tüyler, dikenler, stomalar, kütiküla tabakası gibi yapılar oluşur. Fakat epidermis hücreleri, solunum sonucu çıkan karbondioksiti organik madde yapımında kullanamaz. Çünkü, fotosentez yapamayan klorofilsiz hücrelerdir. 

Doğru Yanıt: d

Soru 48.

Yassı bir kemiğin dıştan içe doğru olan yapısında,

  I.  Periyost
 II.  Kırmızı ilik
III. Sarı kemik iliği kanalı
IV.  Sıkı kemik

kısımlarından hangileri ve hangi sıraya göre bulunur?

 
A Şıkkı I - II - III
B Şıkkı I - IV
C Şıkkı I - IV - II
D Şıkkı IV - I - III - II
E Şıkkı IV - II - I
   
Çözüm:
Sarı ilik sadece uzun kemiklerin gövdesindeki kanalda bulunur. Tüm kemiklerin en dış kısmında periyost bulunur. Yassı ve kısa kemiklerde periyostun altında sıkı kemik dokusu ve en içte de süngersi doku bulunur. Süngerimsi doku kan hücrelerini üreten kırmızı ilik bulundurur.  


Doğru Yanıt: c

Soru 49.

I.

Kırmızı kemik iliği

II.

Sarı kemik iliği

III.

Sert kemik doku

Yukarıdaki yapılardan hangileri kısa, yassı ve uzun kemiklerde ortak olarak bulunur?

 
A Şıkkı Yalnız II
B Şıkkı I ve II
C Şıkkı I ve III
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Sarı kemik iliği sadece uzun kemiklerin gövdesindeki kanalda bulunur. Kırmızı kemik iliği tüm kemiklerde süngerimsi dokuda bulunur. Sert kemik dokusu da tüm kemiklerde ortak olarak bulunur.

Doğru Yanıt: c

Soru 50.Yukarıdaki tabloda kas çeşitleri ile ilgili özellikler verilmiştir.

Bu bilgilere göre I, II ve III numaralı özelliklerden hangileri doğrudur?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Çizgili kaslar ve kalp kasında enine bantlaşma vardır. Düz kas yavaş, çizgili kas çok hızlı, kalp kası hızlı kasılır.

Doğru Yanıt: a

1-Böcekçil bitkilerin ve tuzcul bitkilerin tuz salgılamada özelleşen salgı tüyleri ile kök emici tüylerini oluşturan epidermis hangi doku içerisinde incelenir?
A)Destek doku
B) Koruyucu doku
C)Bağ doku
D) Parankima doku
E) Epitel doku
 
2-Aşağıdakilerden hangisi, değişmez dokuların özelliklerinden değildir?
A) Birincil ve ikincil meristem doku hücrelerinin gelişme ve farklılaşmasıyla oluşur.
B) Hücreleri büyük, sitoplâzması az ve kofulları çok sayıdadır.
C) Doku hücrelerinin arasında boşluk bulunur.
D) Hücre duvarlarında odun ve mantar özü birikerek kalınlaşmaya sebep olur.
E) Embriyonik meristematik özelliklerini taşır.
 
3-Bir yaprak sapında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
 A) Kollenkima
B) Parankima
C) Sklerankima
D) Odun borusu
E) Kaliptra
 
4-Hayvansal ve bitkisel dokulardaki görev benzerliği aşağıdaki hangi ikili arasında yoktur?
 A) Epitel doku-Kas doku
B) Bağ doku-Parankima
C) Bez epriteli-Salgı doku
D) Kemik doku-Destek doku
E) Kan doku-İletken doku
 
5-Aşağıdakilerden hangisi, bütün bitki gruplarının genel özelliklerindendir?
 A) Kök, gövde ve yaprağın bulunması
B) Madde taşınmasının damarlarla yapılması
C) Karbondioksit özümlemesi yapan hücrelerin bulunması
D) Hem eşeyli, hem eşeysiz üremenin yapılabilmesi
E) Aktif olarak yer değiştirme hareketi yapabilmesi
 
6-   Kök büyüme bölgesinde,
     I. Dermatojen
     II. Fellojen
     III. Plerom
     IV. Kambriyum
     V. Periblem
bölgelerinden hangileri bulunur?
A) I ve II
B) III ve IV
C) I, II ve III
D) I, II ve V
E) II, IV ve V
 
7-Yaprakların, meyvelerin ve köklerin depo bölgeleri genellikle hangi doku hücrelerinden oluşmuştur?
A) Epidermis
B) Parankima
C) Kollenkima
D) Periderm
E) Sklerankima
 
8-Yaprağın palisat mezofili ve sünger mezofili hangi doku hücrelerinden yapılmıştır?
A) Epidermis
B) Kollenkima
C) Sklerankima
D) Parankima
E) Soymuk
 
9-Yan köklerin uzamasını sağlayan aşağıdaki hangi hücrelerden oluşur?
A) Parankima
B) Meristem
C) Epitel
D)Kollenkima
E) Salgı
 
10-Aşağıdakilerden hangisinde meristem doku bulunmaz?
A) Kök apikali
B) İletim kambriyumu
C) Gövde apikalı
D)Çenekler
E) Fellojen
 
11-Aşağıdakilerden hangisi, parankima dokusunun fonksiyonlarından biri değildir?
A) İletim
B) Fotosentez
C) Desteklik
D) Solunum
E) Depo ve salgı
 
12-Aşağıdakilerin hangisinde, parankima dokusu bulunmaz?
A) Gövde ve kök kabuğu
B) Yaprak mezofili
C) Epidermis
D) Tohum endospermi
E) Meyve etli kısımları
 
13-Aşağıdakilerden hangisi, periderm ve özellikleriyle ilgili yanlış bir açıklamadır?
A) Çok yıllık bitkileri örter ve korur.
B) Fellojenden orijin alır.
C) Hücre çeperlerinde su geçirmez süberin maddesi birikir.
D) Gaz alış verisini kovucuk sağlar.
E) Canlı hücrelerdir.
 
14-Aşağıdakilerden hangisi, karsısındaki yapıyı içermez?
A) Pek doku-Selüloz, pektin
B) Sert doku-Selüloz, lignin
C) Odun borusu-Süberin, kalbur borusu
D) Epidermis-Kütikula, stoma
E) Periderm-Süberin, lentisel
 
15-Epidermisten orijin alan tüylerin görevi aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) Örtü
B) Salgı
C) Tırmanma
D) Savunma
E) Onarım
 
16-Bir kökte aşağıdaki hangi bölgeden karsısındaki kısımlar oluşmaz?
A) Dermatojen-Epidermis
B) Periblem-Kabuk
C) Plerom-Odun borusu
D) Epidermis-Emici tüyler
E) Plerom-Fellojen
 
 17-Odunsu dikotiledon bir bitkide,
     I. Apikal meristem
     II. İletim kambriyumu
     III. Mantar kambriyumu
dokularından hangileri bulunur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III
 
18-Kaliptranin görevi nedir?
A) Embriyonik hücreleri üretmek
B) Suyu emmek
C) Kök apikal meristemi olusturmak
D) Mineralleri emmek
E) Kök apikal meristemi dış etkilere karsı korumak
 
19- Bitkilerde,
     I. Yaraların onarılması
     II. Boyuna büyüme
     III. Eşeysiz çoğalma
     IV. Enine kalınlaşma
Olaylarından hangileri meristem doku tarafından doğrudan gerçekleştirilir?
A) Yalnız II
B) Yalnız IV
C) II ve III
D) II, III ve IV
E) I, II, III ve IV
 
 20-İletim kambriyumunun fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?
A) İkincil ksilem ve floemi üretir.
B) Birincil dokuları oluşturur.
C) Boyuna büyümeyi sağlar.
D) Kabuk ve parankima hücrelerini üretir.
E) Su ve besin depo eder
21- Yan köklerin uzamasını sağlayan perisiki aşağıdaki hangi hücrelerden oluşur?

A. Parankima

B. Meristem

C. Epitel

D. Kollenkima

E. Salgı

 
Facebook beğen
 
Reklam
 
 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=