TEST-1(FOTOSENTEZ)
ImageShack, share photos, pictures, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site
Gif Manzara Resimleri,Gif, manzara, resimleri, animasyon, hareketli, yeni, en, güzel, resim, dalgalı, dalgalanan, deniz, scene, picture, beautiful,

Soru 1.

Bitkilerde ileri bir adaptasyon sayılan gözeneklerin hangi özelliği fotosentez hızını yavaşlatabilir?

 
A Şıkkı Nemli havada açık olmaları
B Şıkkı Hücrelerinde kloroplast bulunması
C Şıkkı Kapatma hücreleri arasında boşluk bulunması
D Şıkkı Alt epidermiste daha çok olmaları
E Şıkkı Kurak havada kapalı olmaları
   
Çözüm:
Bitkilerde görülen gözenekler gaz alışverişi ve terleme olaylarında görevlidir. Fotosentez için gerekli CO2 'in alınması stomaların açlık olduğu zaman gerçekleşir. Stomaların kapalı oluşu CO2 alınmasını yavaşlatacaktır. Bitki solunumu ile açığa çıkan CO2, fotosentez için gerekli olanın bir kısmını karşılar. Bitkiler sıcak ve kurak havalarda, terlemeyle kaybedecekleri su miktarını dengelemek için stomalarını gündüz geçici olarak kapatırlar. Bu durumda fotosentez hızı yavaşlayacaktır. 

Doğru Yanıt: e

Soru 2.

Aşağıdakilerden hangisi, bütün ototrof beslenen canlıların, ortak özelliğidir?

 
A Şıkkı Kloroplastlı olma
B Şıkkı Işık enerjisini kullanma
C Şıkkı Klorofilli olma
D Şıkkı Organik madde sentezleme
E Şıkkı Oksijen üretme
   
Çözüm:
1- Kloroplastlı olma ortak bir özellik değildir. (A)
2- Işık enerjisini kullanma ortak bir özellik değildir. Kemoototrof beslenen canlılar, ışık kullanmadan inorganik madeden organik madde sentezlerler. (B)
3- Klorofilli olma bir özellik değildir. Kemoototrof beslenen canlılarda klorofil pigmenti bulunmaz. (C)
4- Organik madde sentezleme ortak bir özelliktir. Ototrof beslenen canlılar fotosentez ile, kemoototrof beslenen canlılar kemosentez ile organik madde sentezlerler. (D)
5- Oksijen üretme ortak bir özellik değildir. (E)


Doğru Yanıt: d

Soru 3.

Aşağıdakilerden hangisi bitki hücrelerinde gerçekleşen devirli fotofosforilasyon, devirsiz fotofosforilasyon ve oksidatif fosforilasyon tepkimelerinin ortak özelliğidir?

 
A Şıkkı Herhangi bir bileşiğin tüketimi olmadan gerçekleşme
B Şıkkı Kloroplastta gerçekleşme
C Şıkkı Suyu iyonlarına ayrıştırma
D Şıkkı Elektronların enerjileri kullanılarak ATP sentezleme
E Şıkkı Işık enerjisi yardımıyla gerçekleşme
   
Çözüm:
Devirli ve devirsiz fotofosforilasyon kloroplastta fotosentez sırasında gerçekleşen reaksiyonlardır. Elektron transferi ile ATP sentezlenir. Oksidatif fosforilasyon ise mitekondride oksijenli solunum sırasında gerçekleşen ATP sentez reaksiyonudur. Her ikisinin ortak özelliği elektron enerjileri kullanarak ATP sentezlemedir.

Doğru Yanıt: d

Soru 4.

Yeşil bitkilerdeki fotosentez olayında, su;

I. 

NADP için proton (H+)

II. 

Atmosfer için oksijen (O2)

III. 

Klorofil için elektron (e-)

kaynağıdır, ifadelerinden hangileri doğrudur?

 
A Şıkkı Yalnız II
B Şıkkı I ve II
C Şıkkı I ve III
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Yeşil bitkiler ve mavi - yeşil algler fotosentez olayında su kullanırlar. Suyun yapısındaki proton (H+) NADP, elektron klorofil tarafından tutulurken, oksijen moleküler halde (O2) atmosfere verir.

Doğru Yanıt: e

Soru 5.

Fotosentez hızını gösteren yandaki grafikte soru (?) işareti ile gösterilen kısma aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 
A Şıkkı Sıcaklık
B Şıkkı Işık şiddeti
C Şıkkı CO2 konsantrasyonu
D Şıkkı Kloroplast miktarı
E Şıkkı H2O miktarı
   
Çözüm:
Grafiğe göre fotosentez hızı önce artmış sonra azalmış ve sıfır olmuştur. "?" işaretli yere sıcaklık yazılabilir. Sıcaklık artışı ile fotosentez hızı artar ancak belli bir değerden sonra enzimlerin yapısı bozulduğu için azalır ve sıfır olur.

Doğru Yanıt: a

Soru 6.

Klorofillerin yapısında bulunmamasına rağmen, bitkinin fotosentez yapabilmesi için gerekli olan klorofilin sentezlenmesini sağlayan madde aşağıdakilerden hangisidir?

 
A Şıkkı Karbon
B Şıkkı Magnezyum
C Şıkkı Azot
D Şıkkı Demir
E Şıkkı Hidrojen
   
Çözüm:
Klorofilin yapısında C, H, O, N atomları ve magnezyum vardır. Merkezde olan magnezyumun etrafında 4 fitol halkası bulunur. Klorofil sentezinde demir yapıya katılmaz, katalizör görevi yapar.

Doğru Yanıt: d

Soru 7.

Devirli ve devirsiz fotofosforilasyonda aşağıdaki olaylardan hangisi ortaktır?

I.

NADPH2 üretimi

II.

ATP üretimi

III.

H2O kullanımı

IV.

Ferrodoksin'in yükseltgenmesi

V.

O2 üretilmesi

 
A Şıkkı Yalnız II
B Şıkkı I ve II
C Şıkkı II ve III
D Şıkkı II ve IV
E Şıkkı I, II ve V
   
Çözüm:
NADPH2 üretimi, H2O kullanımı ve O2 üretimi sadece devirsiz fotofosforilasyonda olurken, ATP üretimi ve ferrodoksin'in yükseltgenmesi her ikisinde de gerçekleşir.

Doğru Yanıt: d

Soru 8.

Yeşil bitkilerin her zaman organik besin sentezleyememeleri bu bitkilerde;

I.

Besini depolama

II.

Sınırsız büyüme

III.

Hücrelerde kloroplast içermeme

özelliklerinden hangilerini kazandırmıştır?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:
Yeşil bitkiler gündüz ışık varlığında besin sentezleyebilir. Gece ışık olmadığı için fotosentez yapamaz. Bu durumda gece, gündüz depolandığı besinleri kullanır. Bitkilerde her zaman organik besin sentezleyememelerş, bu bitkilerde besin depolama özelliğini kazandırmıştır.

Doğru Yanıt: a

Soru 9.

Fotosentez yapabilen bazı canlı grupları şunlardır:

I. 

Yeşil bitkiler

II. 

Mavi - yeşil algler

III. 

Bakteriler

Bu canlılardan hangileri fotosentezin yan ürünü olarak sadece oksijen gazı (O2) üretir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:
Fotosentez yapan canlılardan bitkiler ve mavi - yeşil algler fotosentez sırasında su tüketir ve O2 gazı açığa çıkarırlar. Bakteriler ise su yerine H2S, H2 veya organik bir sübstratı kullanır ve dolayısıyla O2 yerine S çıkarabilirler.

Doğru Yanıt: d

Soru 10.

Bir lam üzerine ipliksi yapıda yaşil bir alg ve algin üzerine aerobik bakteriler konuluyor. Mükroskop tablasına yerleştirilen alg, üzerine değişik renklerde ışık göderilerek mikroskopta inceleniyor. Aerob bakterilerinin en çok algin kırmızı ve mor ışık alan kısımlarında toplandığı gözleniyor. Bu sonuca dayanarak aşağıda verilenlerden hangisi söylenebilir?

 
A Şıkkı Fotosentez her koşulda gerçekleşen olaydır.
B Şıkkı Deneyde kullanılan bakteriler solunumlarında O2 kullanmazlar.
C Şıkkı Fotosentez olayında O2 açığa çıkmaz.
D Şıkkı Kırmızı ve mor ışıkta fotosentez hızı daha fazladır.
E Şıkkı Algin üzerine ışık göndermeyle aerop bakterilerinin kırmızı ve mor ışıkta toplanması arasında bir ilişki yoktur.
   
Çözüm:
Deneyde farklı dalga boylarındaki ışığın fotosenteze etkisi araştırılmaktadır. Klorofil pigmenti kırmızı ve mor ışığı absorladığından algler bu dalga boylarının olduğu yerlerde toplanmıştır, kırmızı ve mor ışıkta fotosentez daha hızlıdır.

Doğru Yanıt: d

Soru 11.

Canlılarda gerçekleşebilen;

I. 

Fosforilasyon olaylarının gerçekleşmesi

II. 

Polisakkaritlerden glikoz oluşturulması

III. 

İnorganik maddelerden organik besin sentezlemesi

IV. 

Su kullanılaması

olaylarından hangileri hem bitki hem hayvan hücrelerinde ortak olarak gerçekleşebilir?

 
A Şıkkı I ve II
B Şıkkı II ve III
C Şıkkı III ve IV
D Şıkkı I, II ve IV
E Şıkkı II, III ve IV
   
Çözüm:
I. Öncülde verilen olay bütün canlılarda gerçekleşen solunum reaksiyonlarında meydana gelir. Bu nedenle hem bitki hem hayvan hücrelerinde gerçekleşebilir. Bitkilerde depo polisakkarit olan nişasta glikoza dönüşebilir. Hayvanlarda ise depo polisakkarit olan glikojen glikoza dönüşebilir.

III. öncülde verilen olay ise sadece ototrof canlılarda gerçekleşebilir. Bitkiler ototrof olduğu için sadece bitki hücrelerinde gerçekleşebilir.

IV. öncülde verilen su kullanılması olayı bütün canlıların metabolik olaylarında gerçekleşir. Bu nedenle hem bitki hem de hayvan hücrelerinde görülür.

Doğru Yanıt: d

Soru 12.

Bir bitki hücresinin fotosentez sonucu ürettiği glikoz molekülündeki ;

I.

Karbon atomu, CO2' den

II.

Oksijen atomu, H2O' dan

III.

Hidrojen atomu, H2O' dan
karşılanır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı I ve III
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Fotosentez sonucu üretilen glikoz molekülünde

  • Karbon atomu, CO2' den
  • Oksijen atomu, CO2' den
  • Hidrojen atomu, H2O' den

karşılanır.Doğru Yanıt: c

Soru 13.

Fotosentezin ışıklı devresinde oluşan;

-  Işığı absorbe etme
-  Fotofosforilasyon
-  Fotoliz
-  Oksijenin atmosfere verilmesi

olaylarının tümünü, aşağıdaki canlılardan hangisi gerçekleştiremez?

 
A Şıkkı Böcekçil bitki
B Şıkkı Kükürt bakterisi
C Şıkkı Çam fidesi
D Şıkkı Su yosunu
E Şıkkı Eğrelti otu
   
Çözüm:
Fotosentezin ışıklı devresinde fotoliz olayının görülmesi ve sonucnda oksijenin atmosfere verilmesi H2 kaynağının H2O olduğunu gösterir. Kükürt bakterileri H2 kaynağı olarak H2S kullanırlar. H2O kullanmazlar.

Doğru Yanıt: b

Soru 14.

I. 

Elektron taşınması

II. 

ATP üretimi

III. 

Suyun parçalanması

IV. 

NADPH2 sentezi

Yukarıdakilerden hangileri hem devirli hem de devirsiz fotofosforilasyon olaylarında oluşur?

 
A Şıkkı Yalnız II
B Şıkkı I ve II
C Şıkkı II ve IV
D Şıkkı III ve IV
E Şıkkı II, III ve IV
   
Çözüm:
Fotosentezin aydınlık evresinde meydana gelen devirli ve devirsiz fotofosforilasyon reaksiyonlarında ortak olarak elektronlar taşınır ve ATP sentezi gerçekleşir.

Suyun parçalanması (Fotoliz) ve NADPH2 sentezi ise sadece devirsiz fotofosforilasyonda olur.

Doğru Yanıt: b

Soru 15.

Aşağıda verilmiş olan canlıların hangisi fotosentez yapabildiği halde kloroplsat taşımaz?

 
A Şıkkı Böcekçil bitki
B Şıkkı Bakteri
C Şıkkı Karayosunu
D Şıkkı Öglena
E Şıkkı Eğrelti otu
   
Çözüm:
Fotosentez yapabildiği halde kloroplst taşımayan canlılar prokaryotlardır.

Doğru Yanıt: b

Soru 16.

Fotosentezin stromada gerçekleşen reaksiyonları sırasında;

  I.  Işık                  II.  Enzim
III.  ATP                IV.  Klorofil
  V.  NADPH2

faktörlerinden hangileri doğrudan kullanılır?

 
A Şıkkı I v eIII
B Şıkkı I ve IV
C Şıkkı I, III ve V
D Şıkkı II, III ve IV
E Şıkkı II- III ve V
   
Çözüm:
Fotosentezin stomada gerçekleşen reaksiyonları karanlık evre tepkimeleridir. Karanlık evrede ışıklı evreden gelen ATP ve NADPH2 yardımı ile CO2 kullanılarak besin sentezlenir. Bu durumda karanlık evrede doğrudan ATP, enzim ve NADPH2 kullanılır.

Doğru Yanıt: e

Soru 17.

Fotosentez yapan kükürt bakterilerinin elektron kaynağı olarak kullandığı madde aşağıdakilerden hangisidir?

 
A Şıkkı H2S
B Şıkkı CO2
C Şıkkı ATP
D Şıkkı H2O
E Şıkkı Mineral tuzlar
   
Çözüm:
Kükürt bakterileri elektron kaynağı olarak H2O yerine H2S kullanılır ve reaksiyon sonucu kükürt açığa çıkar.
CO2 + H2® Besin + S

Doğru Yanıt: a

Soru 18.

Kloroplastların stomasında;

   I.  Ribozom                  II.  Enzim
III.  Klorofil                    IV.  DNA

gibi yapı veya moleküllerden hangileri bulunmaz?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız III
C Şıkkı Yalnız IV
D Şıkkı III ve IV
E Şıkkı I, II ve IV
   
Çözüm:
Kloroplastın stoması granaların içinde bulunduğu sıvıdır. Bu sıvının içinde ribozom, enzim ve DNA vardır. Klorofil ise granaların içerisinde bulunur.

Doğru Yanıt: b

Soru 19.

Kara bitkilerinde,

  I.  Toprak çözeltisinden alınan suyun miktarı
 II.  Gözeneklerden dış ortama verilen gazın çeşidi
III.  Yaprağın yüzeyindeki kütikulanın kalınlığı

özelliklerinden hangileri gece ve gündüze göre farklılık gösterir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Kara bitkilerinde gece ve gündüze göre alınan su miktarı değişir. Gündüz dışarı O2 verilirken gece CO2 verilir.
Ancak kütikula tabakasının kalınlığı değişmez.

Doğru Yanıt: c

Soru 20.

Yeşil bitkilerde fotosentezin ışık tepkimeleri kloroplastın granasında, karanlık tepkimeleri ise stromasında gerçekleşir.

Aşağıdakilerden hangisi granada üretilip stromada tüketilir?

 
A Şıkkı Oksijen
B Şıkkı Adenozintrifosfat
C Şıkkı Karbondioksit
D Şıkkı Fosfogliserik asit
E Şıkkı Glikoz
   
Çözüm:
Oksijen granada üretilip ortama verilir. CO2 stromaya dışarıdan alınır. PGA (fosfogliserik asit) ve glikoz stromada oluşan maddelerdir. Fakat ATP (Adenozintrifosfat) granada devirli ve devirsiz fotofosforilasyonla üretilip stromaya aktarılır ve burada tüketilir.

Doğru Yanıt: b

Soru 21.

Bir bitki hücresinde fotosentezin aydınlık evre tepkimelerinde sentezlenen moleküller şunlardır.

I.

NADPH2

II.

ATP

III.

Oksijen

Bu moleküllerden hangileri kloroplastın dışına çıkarak başka bir organel tarafından kullanılır?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız III
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Aydınlık evre tepkimelerinde üretilen ATP ve NADPH2, karanlık evre tepkimelerinde tüketilir.
Oksijen ise kloroplastın dışına çıkarak mitokondride oksijenli solunum olayında kullanılabilir.

Doğru Yanıt: b

Soru 22.

Beyaz ışığı oluşturan ışık ışınlarının yansıtılma oranları grafikteki gibidir.Bu dalga boylarında üretilecek O2 miktarları arasında aşağıdakilerden hangisine uygun bir ilişki vardır?

 
A Şıkkı I > II > III
B Şıkkı I = II = III
C Şıkkı I = II > III
D Şıkkı I = III > II
E Şıkkı I > II = III
   
Çözüm:
Mor ve kırmızıda yansıtma çok az olduğuna göre, soğurulma fazladır. Soğurulmanın fazla olduğu ışınlarda O2 üretimi fazladır. Yeşil ışıkta soğurulma azdır ve fotosentez hızı da düşüktür.

Doğru Yanıt: d

Soru 23.

Fotosentetik bakterilerde görülen;

I.

Klorofil kullanılması

II.

Sitoplazmada organik besin sentezi

III.

CO2 kullanılması

IV.

Fosforilasyon yapılması

gibi hayatsal faaliyetlerden hangileri kemosentetik bakterilerde de görülür?

 
A Şıkkı Yalnız III
B Şıkkı I ve IV
C Şıkkı I, II ve III
D Şıkkı I, II ve IV
E Şıkkı II, III ve IV
   
Çözüm:
Bakteriler, prokaryot canlılardır. Zarla çevrili çekirdekleri ve sitoplazmalarında zarlı organelleri bulunmaz.
Fotosentez veya kemosentez yapan bakterilerde, organik besin sentezi yapılır ve gerçekleşme yeri sitoplazmadır. Fotosentez veya kemosentez yapan ve bu yolla kendi besinlerini sentezleyen bakterilerde kullanılan ortak hammadde CO2'dir. Ve Her iki bakteri çeşidinde de fosforilasyon (ATP sentezi) görülür. Fotosentetik bakteriler ışık enerjisi kullanarak, kemosentetik bakteriler de inorganik maddelerin oksidasyonu sonucu çıkan kimyasal enerji yardımıyla fosforilasyon (ATP sentezi) yaparlar ve ürettikleri ATP'yi organik besin sentezinde kullanırlar.

Doğru Yanıt: e

Soru 24.

Aşağıdakilerden hangisi fotosentez yapabilen bütün canlıların ortak özelliklerinden biri değildir?

 
A Şıkkı Işık enerjsini kimyasal enerjiye çevirme
B Şıkkı Hücrelerinde klorofil taşıma
C Şıkkı Fotofosforilasyonla ATP üretme
D Şıkkı CO2' den organik besin üretme
E Şıkkı Ökaryot hücreli olma
   
Çözüm:
Doğada yeşil bitkiler, alg, öglena ve bazı bakteriler fotosentez yapar. Fotosentez yapan bütün canlılar ışık enerjisini kimyasal enerjiye dönüştürür (A). Fotosentez yapabilmek için hepsinin hücrelerinde klorofil pigmenti vardır (B). Fotosentezin aydınlık evresinde bütün fotosentetik canlılar fosforilasyonla ATP sentezler (C) ve hepsi CO2 kullanarak glikoz sentezi yapar (D). Fotosentez yapan bütün canlılar ökaryot hücre yapısına sahip değildir, mavi - yeşil algler ve fotosentetik bakteriler prokaryot hücrelerdir.

Doğru Yanıt: e

Soru 25.

Su yaşama birlikleri hakkında aşağıdaki verilenlerden hangisi yanlıştır?

 
A Şıkkı Yukarıdan aşağıya inildikçe ışık miktarı azalır.
B Şıkkı Yukarıdan aşağıya inildikçe karbon dioksit miktarı artar.
C Şıkkı BAskın tür bulunmaz.
D Şıkkı Bitkiler ve hayvansal organizmalar karbondioksitin bol olduğu dipte yaşarlar.
E Şıkkı Saprofit canlılar en çok dipte yaşarlar.
   
Çözüm:
Su yaşama birliklerinde derinlere inildikçe ışık azalır. Buna bağlı olarak bitkiler de azdır. Bitkilerin az olduğu yerde O2 az, CO2 çoktur. Sucul canlılar öldüklerinde dibe çöktükleri için bu kısımda saprofit çoktur. D seçeneğinde bitkilerin ışık olmayan dipte yaşadığı belirtilmiştir ve yanlıştır.

Doğru Yanıt: d

Soru 26.

Bitkilerin klorofil molekülleriyle ilgili;

I. 

Işığı soğurarak ATP sentezlenir.

II. 

Granada yer alır.

III. 

Her dalga boydaki ışınları soğrur.

açıklamalarından hangileri doğrudur?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Bitki klorofilleri kloroplastların granalarında yer alır ve beyaz ışığı (dalga boyu 400 - 700 nm. arası) soğururlar. Her dalga boydaki ışınları soğurmaz.

Doğru Yanıt: c

Soru 27.

Bir sarmaşık bitkisinin üç gün boyunca büyüme, terleme ve fotosentez ürünü miktarlarının zamana göre değişimi ölçülerek aşağıdaki grafikler çizilmiştir.

Buna göre, bitkinin büyüme, terleme ve fotosentez ürünü miktarını gösteren grafiklerin numaraları aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 

Büyüme

Terleme

Fotosentez ürünü


 

 
A Şıkkı
 

I

II

III

B Şıkkı
 

I

III

II

C Şıkkı
 

II

I

III

D Şıkkı
 

II

III

I

E Şıkkı
 

III

I

II

   
Çözüm:
Bitkilerde büyüme devamlı artış gösterir. Fotosentez ise sadece gündüzleri gerçekleşen geceleri meydana gelmeyen bir biyokimyasal olaydır. Terleme gece - gündüz devam eder fakat gündüz sıcaklık fazla olduğu için daha çok gece ise daha azdır.
Bu nedenle I büyüme; II terleme, III ise fotosentez ürünü miktarını gösteren grafiklerdir.

Doğru Yanıt: a

Soru 28.Uygun sıcaklık ve ışık olan ortamda yukarıda verilen düzenek kuruluyor.

Verilen kaplarla ilgili olarak;

I. 

Çok kısa bir süre sonra üç kaptaki bütün canlılar ölürler.

II. 

II. kaptaki bitki, ortamda CO2 olmadığı için fotosentez yapamaz.

III. 

III. kaptaki canlı solunum yapabilir, fakat besin yetersizliğinden ölür.

şeklindeki yorumlardan hangileri yapılabilir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:
I. kapta bulunan mantar fotosentez yapamaz. Fakat solunum sonucu dışarıya vermiş olduğu CO2 gazı KOH tarafından tutulduğu için yeşil bitkiye veremez. İkinci kapta bulunan yeşil bitki fotosentez sonucu oluşturduğu O2 gazını I. ve III. kaptaki canlılara verebilir. Bu nedenle üç kapta bulunan canlılar belirli bir süre yaşamlarını devam ettirebilirler. Bu durumda I. öncül yanlıştır. 

İkinci kapta bulunan bitki üçüncü kapta bulunan böceğin solunum sonucu ürettiği CO2 gazını alarak fotosentez yapabilir.

Üçüncü kaptaki canlı solunum yapacak O2' i havadan ve bitkiden alabilir; fakat  besin yetersizliğinden ölür.

Doğru Yanıt: c

Soru 29.

Bir bitkide fotosentez hızıı etkileyen

I.

Klorofil miktarı

II.

Stromadaki enzim miktarı

III.

Yaprak yüzeyinin genişliği

IV.

Işık şiddeti

V.

CO2 konsantrasyonu

faktörlerinden hangileri genetik, hangileri çevresel faktörlerdir?

  Genetik Çevresel

 
A Şıkkı
  I ve II III, IV ve V
B Şıkkı
  I ve II I, IV ve V
C Şıkkı
  I, II ve III IV ve V
D Şıkkı
  I, IV ve V II ve III
E Şıkkı
  IV ve V I, II ve III
   
Çözüm:
Fotosentez hızını etkileyen faktörlerden; klorofil miktarı, stromadaki enzim miktarı stomadaki enzim miktarı ve yaprak yüzeyinin genişliği genetik ışık şiddeti, CO2 konsantrasyonu çevresel faktörlerdendir.

Doğru Yanıt: c

Soru 30.

Kloroplastlar glikoz üretimi için gerekli olan

  I.  CO2
 II.  Su
III.  ATP
IV.  NADPH2

moleküllerinden hangilerini hücrenin sitoplazmasından alırlar?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı I ve II
C Şıkkı I ve III
D Şıkkı I, II ve IV
E Şıkkı I, II, III ve IV
   
Çözüm:
Fotosentez sırasında CO2 ve H2O sitoplazmadan alınarak glikoz sentezinde kullanılır. Diğer moleküller fotosentez sırasında kloroplastta üretilip tüketilir.

Doğru Yanıt: b

Soru 31.

Aşağıdakilerden hangisi fotosentezin bağıl hızına etki eden dış faktörlerden değildir?

 
A Şıkkı Işık şiddeti
B Şıkkı Klorofilin moleküller yapısı
C Şıkkı CO2 oranı
D Şıkkı Mineral madde oranı
E Şıkkı Sıcaklık
   
Çözüm:
Fotosentezin bağıl hızına etki eden dış faktörler çevresel faktörlerdir. Işık şiddeti, CO2 oranı, mineral madde oranı, sıcaklık çevresel faktördür. Fakat klorofilin moleküller yapısı dış faktör değildir. Genetik faktördür.

Doğru Yanıt: b

Soru 32.

I. 

Asetil CoA

II. 

PGA

III. 

PGAL

IV. 

Fruktoz fosfat

V. 

Ribuloz difosfat

Yukarıdaki moleküllerden hangileri hem oksijenli hem de fotosentez reaksiyonlarında ortak olarak oluşur?

 
A Şıkkı I, II ve IV
B Şıkkı I, II ve V
C Şıkkı I, III ve V
D Şıkkı II, III ve IV
E Şıkkı III, IV ve V
   
Çözüm:
Asetil CoA sadece oksijenli solunumda oluşur, riboloz difosfat ise sadece fotosentezde meydana gelir.

PGA, PGAL ve fruktoz fosfat ise hem fotosentez hem de oksijenli solunum reaksiyonlarında oluşur.

Doğru Yanıt: d

Soru 33.

Aşağıdakilerden hangisi yaprak hücrelerinde fotosentezin hızını azaltmada rol oynar?

 
A Şıkkı Stoma hücrelerinin turgor derecesinin artması.
B Şıkkı CO2 miktarındaki artış.
C Şıkkı Fe, Mg miktarında azalma, sıcaklık miktarında aşırı derecede artış.
D Şıkkı Işık şiddeti ve su miktarındaki artış.
E Şıkkı Kloroplast sayısı ve enzim aktivitesinde artış.
   
Çözüm:
  • Stoma hücrelerinde turgor basıncı artışı stromaların açılmasını sağlar ve fotosentez hızlanır (A).
  • Ortamda CO2 gazı artışı fotosentezi hızlandırır (B).
  • Fe ve Mg miktarının azalması klorofil sentezini azaltır ve sıcaklığın aşırı artması enzimleri bozacağından fotosentez yavaşlar (C).
  • Işık şiddeti ve su miktarı artışı fotosentezi hızlandırır (D).
  • Kloroplast sayısı ve enzim aktivitesi artışı fotosentez hızını arttırır (E).


Doğru Yanıt: c

Soru 34.

           
Kapalı ve ışık olmayan ortamda bulunan X, Y ve Z bakterileri için;

  I.  X bakterisi fotosentez yapar.
 II.  Y bakterisi belli bir süre O2'li solunum yapar.
III.  Z bakterisi etil alkol fermantasyonu yapabilir.
IV.  Ortamda O2 konsantrasyonu artar. 

şeklindeki açıklamalardan hangileri doğru olabilir?
 

 
A Şıkkı Yalnız II
B Şıkkı I ve III
C Şıkkı II ve III
D Şıkkı I, II ve IV
E Şıkkı I, II, III ve IV
   
Çözüm:
- Ortamda ışık almadığı için I. öncül yanlıştır.
- Y bakterisi önce artıp sonra azaldığı için O2'li solunum yaptığı düşünülür.
- Z bakterisi X ve Y bakterilerinin azaldığı anda artmaya başlamıştır. Işıksız ve karanlık ortamda O2'de kalmadığı için III. öcül doğrudur.
- Ortamda O2 artması için fotosentez gereklidir.


Doğru Yanıt: c

Soru 35.

İki farklı bitki türünün fotosentez hızının ışık şiddetine bağlı olarak değişimi grafikteki gibidir.Bununla ilgili olarak;

I. 

Işık şiddeti arttıkça her iki bitkinin fotosentez hızı sürekli artmıştır.

II. 

Başlangıçta her iki bitkinin fotosentez hızı artmıştır.

III. 

II. bitki türü ışık şiddetine karşı daha çok duyarlıdır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Grafik dikkatle incelenirse başlangıçta her iki bitkinin fotosentez hızı artmıştır. Ancak II. bitki de ışık şiddetindeki artış bir süre sonra fotosentez hızını etkilememiştir.

Doğru Yanıt: b

Soru 36.

Bitkinin bir yaprağında, belirli bir zaman aralığında sentezlenen glikoz miktarını, yaprağın aşağıdaki yapısal özelliklerinden hangisi en çok etkiler?

 
A Şıkkı Stoma sayısı
B Şıkkı Yaprak kalınlığı
C Şıkkı Kloroplast miktarı
D Şıkkı Yaprağın şekli
E Şıkkı Damarlanma biçimi
   
Çözüm:
Yaprak hücrelerinde kloroplast miktarı arttıkça sentezlenen glikoz miktarı da artar. Çünkü glikoz kloroplastlarda sentezlenir.

Doğru Yanıt: c

Soru 37.

Bitkilerde ileri bir adaptasyon sayılan gözeneklerin hangi özelliği, fotosentez hızını yavaşlatabilir?

 
A Şıkkı Nemli havada açık olmaları
B Şıkkı Hücrelerinde kloroplast bulunması
C Şıkkı Alt epidermiste daha çok olmaları
D Şıkkı Kapatma hücreleri arasında boşluk bulunması
E Şıkkı Kurak havada kapalı olmaları
   
Çözüm:
Gözenekler bitkinin fotosentez yapmasına bağlı olarak açılıp kapanır. bu sayede gaz alışverişi  ile bitki dışarıdan fotosentez için gerekli olan CO2 alır. Fakat kapalı olduğu durumlarda bitki dışarıdan CO2 alamayacağı için fotosentez hızı yavaşlar.

Doğru Yanıt: e

Soru 38.

Kemosentez yapan bakteriler ve fotosentez yapan bakterilerle ilgili,

  I.  Karbon kaynakları aynıdır.
 II.  Işıksız ortamda besin sentezleyebilirler
III.  Prokaryotturlar

gibi özelliklerden hangileri her ikisi için de ortaktır?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız III
C Şıkkı I ve III
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Her iki bakterinin de karbon kaynağı CO2'dir ve  bakteri oldukları için her ikisi de prokaryottur. Ancak ışıksız ortamda sadece kemosentetik bakteriler besin sentezleyebilir.

Doğru Yanıt: c

Soru 39.

Fotosentez reaksiyonlarında kloroplastta gerçekleşen aşağıdaki olaylardan hangisi ışık etkisiyle meydana gelmez?

 
A Şıkkı O2 açığa çıkması
B Şıkkı Klorofilin e- vermesi
C Şıkkı CO2 tüketimi
D Şıkkı Suyun fotolizi
E Şıkkı ATP sentezlenmesi
   
Çözüm:

CO2, fotosentezin karanlık evresinde kullanılır. Diğer seçeneklerdeki olaylar ışık evresinde gerçekleşir. Doğru Yanıt: c

Soru 40.Şekildeki düzeneği ışık karşısında kuran bir gözlemci, cam boruya kibrit alevi tutuyor ve alevin parladığını görüyor. Bu durum, aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterilebilir?

 
A Şıkkı Işıklı ortamda bitkinin oksijen gazı ürettiğine
B Şıkkı Işığın yanma olayını hızlandırdığına
C Şıkkı Herhangi bir değişikliğin olup olmadığına
D Şıkkı Fotosentezde CO2 açığa çıktığına
E Şıkkı Işıklı ortamda bitkilerin solunum yaptığına
   
Çözüm:
Cam boruya kibrit alevi tutulduğunda alevin parlamasının nedeni borudan O2 gazı çıkışı olmasıdır. Bu da bize hunideki bitkinin ışıklı ortamda fotosentez yaptığını yani O2 ürettiğini kanıtlar.

Doğru Yanıt: a

Soru 41.

Ökaryot bitki hücresinin fotosentezle ürettiği oksijen gazı miktarının zamanla değişim grafiği aşağıdaki gibidir:
               
Buna göre hücrenin mitokondrilerinde tükettiği O2 gazının tümünü dışarıdan aldığı zaman aralığı kaç numara ile gösterilmiştir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı III ve IV
E Şıkkı II, III ve IV
   
Çözüm:
Ökaryot bir bitki hücresi fotosentez sırasında oluşturduğu O2'i solunumda kullanabilir. Fotosentez yapamadığı zamanlarda ise O2'i dışarıdan almak zorunda kalır. Bu durumda grafik incelendiğinde O2 oluşturmayan aralık I ile gösterilmiştir. Bu bitki sadece I aralığında O2 gazının tümünü dışarıdan almıştır.

Doğru Yanıt: a

Soru 42.

      
Yukarıdaki grafik fotosentez hızının zamana bağlı değişimini göstermektedir.

Buna göre;

I.

I. ve II. zaman aralığında atmosfere verilen CO2 miktarı artmıştır.

II.

V. zaman aralığında tüketilen H2O miktarı artmıştır.

III.

IV. zaman aralığında atmosfere çok  O2 verilir.

IV.

III. zaman aralığında ortamın sıcaklığı artmış olabilir.

yargılarından hangileri doğrudur?

 
A Şıkkı I ve II
B Şıkkı II ve III
C Şıkkı II ve IV
D Şıkkı I ve IV
E Şıkkı III ve IV
   
Çözüm:
- I. ve II. zaman aralığında fotosentez hızlı olduğu için CO2 kullanılır ve atmosfere verilen miktarı artmaz.
- V. zaman aralığında da fotosentez hızlıdır ve H2O kullanımı artmıştır.
- IV. zamanda H2O kullanımına bağlı olarak çok az O2 üretilir.
- III. zaman aralığında fotosentez hızı düşmüş ve bunun sebebi sıcaklık artışı olabilir.


Doğru Yanıt: c

Soru 43.

Aşağıdaki grafiklerden hangisi, yeterli ışık bulunduğunda fotosentez hızını sıcaklığa bağlı olarak açıklar?

 
A Şıkkı
B Şıkkı
C Şıkkı
D Şıkkı
E Şıkkı
   
Çözüm:
Sıcaklığın fotosentez hızı üzerindeki etkisi önemlidir. Sıcaklığın artması fotosentez hızını arttırır fakat belli bir dereceden sonra fotosentez tepkimelerinde rol oynayan enzimlerin yapısı bozulacağı için fotosentez hızı artar.

Doğru Yanıt: e

Soru 45.

Bir bitkinin bulunduğu saksıya azot atomları işaretlenmiş azotlu tuzlar konulduğunda bir süre sonra bu bitkinin yaprağında bulunan;

I. 

Aminoasit

II. 

Enzim

III. 

Nişasta

IV. 

Maltoz

şeklindeki maddelerden hangilerinin yapısında bu işaretli azota rastlanması beklenmez?

 
A Şıkkı Yalnız III
B Şıkkı I ve II
C Şıkkı II ve III
D Şıkkı III ve IV
E Şıkkı I, II ve IV
   
Çözüm:
Toprağa konulan işaretli azot atomunu içeren azotlu tuzlar, bitki tarafından alınarak yaprağa ait hücrelerden yapısında azot atomu bulunduran aminoasitlerin sentezinde kullanılabilir. Enzimlerde aminoasit yapılı olduklarından ağır azot molekülü içerebilirler. Ancak nişasta ve maltoz birer karbonhidrattır ve yapıları sadece C, H ve O moleküllerinden oluştuğu için bu moleküllerde işaretli azota rastlanmaz.

Doğru Yanıt: d

Soru 46.

I. 

Işık enerjisini kullanma

II. 

Fosforilasyonla ATP sentezleme

III. 

Klorofil sentezleme

IV. 

İnorganik maddelerden besin sentezleme

Yukarıda verilen özelliklerden hangileri hem fotosentetik hem de kemosentetik bakterilerce ortak olarak gerçekleştirilebilir?

 
A Şıkkı I ve II
B Şıkkı I ve III
C Şıkkı II ve IV
D Şıkkı I, II ve III
E Şıkkı II, III ve IV
   
Çözüm:
Fotosentetik bakteriler klorofil ile ışık enerjisini kullanarak inorganik maddelerden organik madde sentezlerler.

Kemosentetik bakteriler ise, inorganik maddeleri oksitleyerek elde ettikleri enerji ile inorganik maddelerden organik madde sentezlerler.

Bu nedenle I. ve III. öncül ortak değildir. IV. öncül ortaktır.

Fosforilasyonla ATP her hücrede gerçekleşebilir. II. öncül doğrudur.

Doğru Yanıt: c

Soru 47.

Aşağıdaki olaylardan hangisi kloroplastların stromalarında gerçekleşir?

 
A Şıkkı Suyun fotolizi
B Şıkkı Klorofillerin elektron kaybetmesi
C Şıkkı NADP' nin redüklenmesi
D Şıkkı Yüksek enerjili elektronların ETS' nde taşınması
E Şıkkı Karbondioksitin ribuloz di fosfat tarafından tutulması
   
Çözüm:
Fotosentezin aydınlık evresi kloroplastın granasında, karanlık evresi ise stromasında gerçekleşir. Suyun fotolizi, klorofillerin elektron kaybetmesi, NADP' nin redüklenmesi ve elektronların ETS' de taşınması aydınlık evrede granada gerçekleşir.

CO2' nin RDP tarafından tutulması ise karanlık evrede stromada gerçekleşir.

Doğru Yanıt: e

Soru 48.

Kloroplastların granalarında;
4H2O ® 4H + 4 (OH-) ® 4(OH) ® 2H2O + O2
reaksiyonunun gerçekleşmesi için;

I. Karbondioksit   II. Klorofil  
III. Işık   IV. Glikoz  

moleküllerinden hangileri gereklidir?

 
A Şıkkı I ve II
B Şıkkı I, II ve III
C Şıkkı II ve III
D Şıkkı II, III ve IV
E Şıkkı I, II, III ve IV
   
Çözüm:
Verilen reaksiyon kloroplastın granasında gerçekleşir. Bu reaksiyonun gerçekleşmesi için ışık ve klorofil gereklidir.

Doğru Yanıt: c

Soru 49.

Fotosentezin ışıklı ve karanlık reaksiyonları sonucu üretilen ürünler:

I. 

Glikoz

II. 

NADPH2

III. 

ATP

şeklinde verilmiştir. Bunlardan hangileri bitkinin diğer hücrelerindeki metabolizma olaylarında kullanılabilir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Bitkilerin fotosentez sonucu üretmiş olduğu glikoz bütün hücrelerde enerji kaynağı olarak kullanıldığı için bitkinin hücrelerindeki metabolizma olaylarında kullanılabilir. NADPH2 fotosentez sırasında kullanılan enzimdir. Bu nedenle sadece fotosentez sırasında kullanılır. Diğer hücrelerde kullanılmaz. ATP ise aydınlık evrede besin sentezi için üretilir ve karanlık evrede hepsi tüketilir. Bu nedenle diğer hücrelerde metabolik olaylarda kullanılmaz.

Doğru Yanıt: a

Soru 50.

  I.  H2O          II.   H2S
III.  H2            IV.  CO2

Fotosentetik bakterilerin tümü organik madde sentezlemek için yukarıdakilerden hangilerini ortak olarak tüketir?

 
A Şıkkı Yalnız II
B Şıkkı Yalnız IV
C Şıkkı II ve III
D Şıkkı III ve IV
E Şıkkı I, III ve IV
   
Çözüm:
Fotosentetik bakteriler fotosentezi gerçekleştirebilmek için ortamdan mutlaka CO2 ve H2 kaynağı kullanırlar. CO2 hepsinde ortaktır fakat H2 kaynağı ortak değildir. Bazıları H2O bazıları H2S veya H2 kullanır.

Doğru Yanıt: b

 
Facebook beğen
 
Reklam
 
 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=