TEST-1(HÜCRE)

Right Click to Save LogoSoru 1.

Canlı bir hayvansal hücre aşağıdaki gibi glikoz çözeltisinde tutuluyor.Deney başladıktan sonra aşağıdakilerden hangisi gerçekleşemez?

 
A Şıkkı Hücre bu ortamdan su alır.
B Şıkkı Hücrenin bir süre sonra turgor basıncı artar.
C Şıkkı Hücre aktif taşıma ile glikoz alabilir.
D Şıkkı Hücrenin su alması osmoz, glikoz alması aktif taşımadır.
E Şıkkı Hücrenin osmotik basıncı giderek artar.
   
Çözüm:
Hücre, hipotonik bir ortama bırakıldığında osmozla su alır ve turgor basıncı artar. Su alan bir hücrenin osmotik basıncı azalır.

Doğru Yanıt: e

Soru 2.

Hücre No

Hücre duvarı

Mikrovillüs

Klorofil

Mitokondri

I

+

__

+

__

II

__

+

__

+

III

+

__

+

+


Tabloda üç farklı hücrenin yapısında bulunan oluşumlar (+), bulunmayanlar (__) ile gösterilmiştir.

Bu hücreler aşağıdaki canlılardan hangilerine ait olabilir?

 

I

II

III

 
A Şıkkı
 

 Mantar

Hayvan 

Bitki 

B Şıkkı
 

 Bakteri

Hayvan 

Bitki 

C Şıkkı
 

 Bitki

Mantar

Bakteri

D Şıkkı
 

 Mantar

Bakteri 

Bitki 

E Şıkkı
 

 Mantar

Bitki

Bakteri

   
Çözüm:
I. hücrede hücre duvarı ve klorofil bulunduğu halde mitokondri gibi zarla çevrili organelin bulunmaması bu hücrenin prokaryot bir hücre yani baktari olduğunu gösterir.
II. hücrede mikrovillüslerin varlığı bu hücrenin hayvan hücresi olabileceğini,
III. hücrede ise hücre duvarı ve klorofilin varlığı, zarla çevrili mitokondirisinin olması ökaryot bir hücre yani bitki hücresi olabileceğini gösterir.

Doğru Yanıt: b

Soru 3.

Bitki hücrelerindeki bazı hücresel yapılar

I.

golgi cisimciği

II.

hücre çeperi

III.

kromoplast

IV.

kloroplast

şeklindedir. Bu hücresel yapılardan hangileri bir bitkinin tüm canlı hücrelerinde bulunur?

 
A Şıkkı I ve II
B Şıkkı I ve III
C Şıkkı II ve III
D Şıkkı II ve IV
E Şıkkı III ve IV
   
Çözüm:
Bitki hücrelerinde bulunan kloroplast organeli, klorofil molekülü taşıyan, fotosentezin gerçekleştiği ve bitkinin yeşil kısımlarında bulunur. Kök hücresinde kloroplast bulunmaz. Kromoplast organeli ise bitkinin çiçek ve meyvelerinde bulunan, sarı, kırmızı ve turuncu renkleri veren moleküller taşıyan bir organeldir ve bitkinin tüm hücrelerinde bulunmaz fakat golgi cisimciği ve hücre çeperi bitkilerin tüm canlı hücrelerinde bulunan organellerdir.

Doğru Yanıt: a

Soru 4.

Aşağıdakilerden hangisi ekzositozu, aktif taşımadan ayıran bir özelliktir?

 
A Şıkkı Hücre zarındaki taşıyıcı proteinlerle gerçekleşmesi
B Şıkkı Canlı hücrelerde gerçekleşmesi
C Şıkkı Yoğunluk farkının gerekli olması
D Şıkkı ATP harcanarak gerçekleşmesi
E Şıkkı Hücre zar yüzeyinde artışa neden olması
   
Çözüm:
Hücre zarındaki taşıyıcı proteinlerle gerçekleşmesi ve yoğunluk farkının gerekli olması aktif taşımaya ait özelliklerdir.
Canlı hücrelerde gerçekleşmesi ve ATP harcanması ise ekzositoz ve aktif taşımanın ortak özellikleridir.
Hücre zarında değişime neden olan ise  ekzositozdur.

Doğru Yanıt: e

Soru 5.

Birim molekülleri (Monomerleri) geçirebilen bağırsak zarı, içine su, glikoz, protein, nişasta ve amino asit koyulup bağlanmış ve izotonik tuz çözeltisi içinde bir süre bekletilmiştir.

Bu sürenin sonunda,

I.

Glikoz

II.

Protein

III.

Nişasta

IV.

Amino asit

V.

Çözülmüş tuz  

moleküllerinden, bulunduğu ortamdan diğerine difüzyonla geçebilenler aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

 
A Şıkkı I, II ve III
B Şıkkı I, III ve IV
C Şıkkı I, IV ve V
D Şıkkı II, III ve IV
E Şıkkı II, IV ve V
   
Çözüm:
Protein ve nişasta büyük organik bileşikler oldukları için zardan geçemez. Fakat glikoz aminoasit ve çözünmüş tuzlar zardan geçebilecek büyüklüktedir. Bu nedenle çok yoğun ortamdan az yoğun ortama doğru difüzyonla geçerler.

Doğru Yanıt: c

Soru 6.

Euglena (öglena)' da meydana gelen bazı olaylar aşağıdaki gibidir.

I.

Polimerlerden monomer oluşturulması

II.

Monomerlerin solunum sonucu parçalanması

III.

Mosakkaritlerden polisakkarit oluşumu

IV.

Fotosentez

şeklinde verilen olaylardan hangilerinin sonucunda osmotik basınç artar?
 

 
A Şıkkı I ve II
B Şıkkı I ve IV
C Şıkkı II ve III
D Şıkkı I, III ve IV
E Şıkkı II, III ve IV
   
Çözüm:
Polimerlerden monomer oluşumu hidrolizdir ve hidroliz olayında su kullanılır, turgor basıncı azalırken osmotik basınç artar. (I)
Monomerlerin solunumda kullanılması sonucu CO2 ve H2O açığa çıkar. Turgor basıncı artar, osmotik basınç azalır. (II)
Mosakkaritlerden polissakkarit oluşumu  dehidrasyon sentezidir, su açığa çıkar ve turgor basıncı artar, osmotik basınç azalır. (III)
Fotosentez olayında ise besin sentezi yapıldığı için osmotik basınç artar. 

Doğru Yanıt: b

Soru 7.Şekildeki kaba içerisinde çözelti bulunan ve alt ucu bir zarla kapatılan huni konuyor. Bir süre sonra hunideki su seviyesinin yükseldiği görülüyor.Bu duruma;

I.

Kapta saf su olması

II.

Hunide saf su olması

III.

Hunide yoğun çözelti bulunması

IV.

Kapta yoğnu çözelti bulunması                 

olaylarından hangileri birlikte yol açmış olabilir?

 
A Şıkkı I. ve II.
B Şıkkı I. ve III.
C Şıkkı II. ve IV.
D Şıkkı III. ve IV.
E Şıkkı II. ve III.
   
Çözüm:
Hunide yoğun çözeltinin olması, kapta da saf su bulunması durumunda; su molekülleri osmoz kurallarına göre madde miktarının çok olduğu yere doğru yani huniye geçer ve hunide su seviyesi yükselir.

Doğru Yanıt: b

Soru 8.

   I. Çift katlı zara sahip olmak
 II. Oksijen tüketimini sağlamak
III. ATP sentezlemek
IV. Enzimlerin denetiminde reaksiyonları oluşturmak.

Yukarıda özellikleri verilen organel aşağıdakilerden hangisidir?

 
A Şıkkı Mitokondri
B Şıkkı Lizozom
C Şıkkı Kloroplast
D Şıkkı Koful
E Şıkkı Golgi cisimciği
   
Çözüm:
Çift katlı zara sahip olma, ATP sentezleme mitokondri ve kloroplastın ortak özelliğidir. Hücrede oluşan biyokimyasal olayların büyük çoğunluğunda enzim kullanılır. Oksijen tüketimi ise oksijenli solunumda gerçekleşir. Oksijenli solunum tepkimeleri ökaryot hücrelerde mitokondrilerde gerçekleşir.

Doğru Yanıt: a

Soru 9.

Hücre zarından kolaylıkla geçebilecek molekülleri hücre içinde tutmak isteyen ve hücre içi konsantrasyonu fazla olan bir molekülü almak isteyen bir hücre aşağıdaki olaylardan hangisini gerçekleştirmelidir?

 
A Şıkkı Difüzyon
B Şıkkı Osmoz
C Şıkkı Pinositoz
D Şıkkı Aktif taşıma
E Şıkkı Ekzositoz
   
Çözüm:
Aktif taşıma, hücre zarından geçebilen küçük moleküllerin düşük konsantrasyondan yüksek konsantrasyona doğru geçmeleridir. Bir molekülün hücre içi konsantrasyonun dış ortamdan yüksek tutulması aktif taşımayla sağlanır.

Doğru Yanıt: d

Soru 10.

Bir bakteriye verilen antibiyotik, bakterinin RNA üretimini durduruyor.

Bu durumda hücrede öncelikle aşağıda verilen organellerden hangisinin görevinde ve yapımında aksama olduğu düşünülebilir?

 
A Şıkkı Koful
B Şıkkı Ribozom
C Şıkkı Lizozom
D Şıkkı Endoplazmik Retikulum
E Şıkkı Golgi Aygıtı
   
Çözüm:
Protein sentezi ribozomlarda RNA aracılığı ile gerçekleşir. RNA üretimi durduğunda ribozomda protein sentezlenemez. Ayrıca ribozomun yapısında bulunan ribozomal RNA' da olmayacağından yeni ribozomlar yapılamayacaktır.

Doğru Yanıt: b

Soru 11.

Saf su dolu kabın içine bir bağırsak parçası daldırılıyor. Bağırsak parçasının içinde, M maddesi ile M maddesini parçalayan bir enzim bulunuyor. Bir gün sonra kaptaki su inceleniyor ve içinde sadece X maddesi bulunduğu belirleniyor.
Bu gözlemlere dayanarak, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 
A Şıkkı X maddesi M maddesinin yapıtaşıdır.
B Şıkkı M maddesi bağırsak içerisinde yıkılır.
C Şıkkı X maddesi M enzimi ile parçalanır.
D Şıkkı X maddesi bağırsak duvarını geçme özelliği taşır.
E Şıkkı M maddesinin molekül yapısı, X maddesininkinden büyüktür.
   
Çözüm:
Deney başlangıcında bağırsak parçasının daldırıldığı kaptaki suda X maddesi bulunmamaktadır. Kapta sadece su bulunmaktadır. Deneyin başlamasından bir gün sonra X maddesinin kapta bulunması, bağırsak içindeki M maddesinin, M maddesini yıkan enzim tarafından parçalandığını ve yapı birimi olan X maddesinin bağırsak zarından geçip kaptaki suya karıştığını açıklar. Eğer C seçeneğinde belirtildiği gibi enzimler X maddesini parçalamış olsaydı, su içinde farklı maddelere de rastlamak gerekecekti.

Doğru Yanıt: c

Soru 12.


Hücre içi çözünmüş madde konsantrasyonu %80 olan bir amip hücresi %30' luk glikoz çözeltisinde bir süre bekletiliyor.
 
Deney sırasında hücrede meydana gelen  değişimlerle ilgili olarak yukarıda verilen grafiklerden hangileri doğrudur?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız III
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı I ve III
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:
Amip hücresi hipotonik (az yoğun) ortama konmuştur ve amip hücresine su girişi olur. Hücrenin osmotik basıncında azalma olur.
Buna göre I. grafik doğrudur.
Amip, hücre içine giren fazla suyu kontroktil kofulları ile dışarı atar ve ATP tüketimi önce artar sonra azalır.

Doğru Yanıt: c

Soru 13.

Hücre zarıyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 
A Şıkkı Protein, karbonhidrat ve çift katlı yağ tabakasından oluşur.
B Şıkkı Protein molekülleri değişik büyüklük ve konumdadır.
C Şıkkı Üzerindeki protein ve yağ moleküllerinin yeri sabittir.
D Şıkkı Üzerinde madde giriş - çıkışını denetleyen porlar bulunur.
E Şıkkı Karbonhidratlar, protein ve lipidlere tutunarak zar yapısına katılır.
   
Çözüm:
Hücre zarı, akıcı mozaik yapıdadır yani hareketlidir. Protein, karbonhidrat, yağ moleküllerinden oluşur, yapısında bulunan porlar madde alışverişini denetler.

Doğru Yanıt: c

Soru 14.Aynı ortama birlikte bırakılan K ve L hücreleri osmotik dengeyi sağlayabilmek için; K hücresi su vermekte L hücresi ise su almaktadır.

K ve L hücreleri ile ilgili olarak;

I.

K hücresinin yoğunluğu > Ortamın yoğunluğu

II.

K hücresinin yoğunluğu > L hücresinin yoğunluğu

III.

L hücresinin yoğunluğu < Ortamın yoğunluğu

IV.

L hücresinin yoğunluğu > K hücresinin yoğunluğu                 

yargılardan hangileri doğrudur?
 

 
A Şıkkı Yalnız II.
B Şıkkı Yalnız IV.
C Şıkkı I. ve II.
D Şıkkı II. ve III.
E Şıkkı I. ve III.
   
Çözüm:
- K hücresinin su kaybetmesinin nedeni; K hücresinin yoğunluğunun ortamın yoğunluğundan az olmasıdır, yani K hücresine göre ortam hipertoniktir.
- L hücresi ise su aldığına göre ortam hücresine göre hipotoniktir.

Bu durumda, iki hücre de aynı ortamda bulunduklarına göre K hücresinin yoğunluğu, L hücresinin yoğunluğundan küçüktür.

Doğru Yanıt: b

Soru 15.

Yeni ortama bırakılan bir hücreli canlılarda turgor ve osmotik basınçlardaki değişme aşağıdaki gibidir;Bu hücredeki su miktarının zamana göre değişimi aşağıdaki grafiklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 
A Şıkkı
B Şıkkı
C Şıkkı
D Şıkkı
E Şıkkı
   
Çözüm:
Hücrede turgor basıncı azaldığına göre, su miktarı azalmaktadır. Turgor basıncı ve osmotik basınç dengelendiğinde hücre içindeki su miktarı da sabit kalır.

Doğru Yanıt: e

Soru 16.

I.

Mitokondri

II.

Ribozom

III.

Kloroplast

IV.

Çekirdek

Yukarıdaki yapılardan hangilerinde DNA molekülü bulunur?

 
A Şıkkı I ve II
B Şıkkı II ve IV
C Şıkkı I, II ve III
D Şıkkı I, III ve IV
E Şıkkı I, II, III ve IV 
   
Çözüm:
Mitokondri ve kloroplast organellerinin kendine özgü DNA, RNA ve ribozomları bulunur. Çekirdeğin kalıtım ve yönetim merkezi olması ise DNA molekülü bulunduğu içindir.

Doğru Yanıt: d

Soru 17.

  I. Ribozom
 II. Mitokondri
III. Sentrozom
IV. Kloroplast

Yukarıdaki organellerden hangileri ihtiyaç duyulduğunda kendini eşleyerek sayısını arttırır?

 

 
A Şıkkı I ve II
B Şıkkı I ve III
C Şıkkı II ve IV
D Şıkkı II, III ve IV
E Şıkkı I, II ve IV
   
Çözüm:
Mitokondri kloroplast ve sentrozom organelleri kendini eşleyebilirler.

Doğru Yanıt: d

Soru 18.

I.

Ribozom

II.

DNA - RNA

III.

ATP

IV.

Çekirden zarı

V.

Hücre zarı
Yukarıdakilerden hangileri tüm canlı hücrelerde bulunur?

 
A Şıkkı Yalnız III
B Şıkkı I ve II
C Şıkkı III ve IV
D Şıkkı II, IV ve V
E Şıkkı I, II, III ve V
   
Çözüm:
Canlı hücrelerin tümünde ;

  • dışarıdan çevreleyen, koruyan, seçici geçirgen zar sistemi
  • yönetim ve kalıtım birimi olan DNA molekülü 
  • DNA' dan protein sentez bilgisini sitoplazmaya taşıyan RNA molekülü
  • kendi DNA' sına göre protein sentezinin gerçekleştiği ribozom organeli
  • yaşamsal olayları gerçekleştirebilmek için ATP molekülü bulunur.

Çekirdek zarı ise yalnız ökaryot hücrelerde bulunur.Doğru Yanıt: e

Soru 19.

Bir bitki hücresi, yoğunlukları birbirinden farklı olan I, II, III, IV numaralı sıvı ortamlarına, her seferinde normal durumuna dönmesi sağlandıktan sonra, konulduğunda gözlenen plazmoliz ve turgor durumlarındaki farklar aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.Aşağıdakilerin hangisinde bu sıvı ortamları hücre özsuyunun yoğunluğuna göre, az yoğundan çok yoğuna doğru sıralanmıştır?

 
A Şıkkı I < III < Hücre özsuyu < IV < II
B Şıkkı I < III < Hücre özsuyu < II < IV
C Şıkkı II < IV < Hücre özsuyu < I < III
D Şıkkı III < I < Hücre özsuyu < IV < II
E Şıkkı IV < II < Hücre özsuyu < III < I
   
Çözüm:
Plazmoliz, çok yoğun ortamdaki bir hücrenin su kaybederek büzülmesidir. Ortam yoğunluğu arttıkça kaybedilen su miktarı da artar. Dolayısıyla IV. ortamın yoğunluğu, II. ortamın yoğunluğundan fazladır.
Hücre, az yoğun ortama bırakıldığında su alarak turgorlu duruma geçer. I. ortamda alınan su miktarı III. ortama göre daha çoktur. O halde I. ortamın yoğunluğu, III. ortamın yoğunluğundan düşüktür.

Doğru Yanıt: b

Soru 20.

Ökaryot hücrelerde;

- Lizozom oluşumunda görev alan
- Salgılarıyla hücre çeperinin oluşumuna katılan
- İşlevi sırasında sürekli zar kaybına uğrayan

organel aşağıdakilerden hangisidir?

 

 
A Şıkkı Ribozom
B Şıkkı Mitokondri
C Şıkkı Koful
D Şıkkı Endoplazmik Retikulum
E Şıkkı Golgi
   
Çözüm:
Ökaryot hücrelerde lizozom ve koful oluşumuna katılan, bitki hücrelerinde hücre çeperinin yapısında bulunan selüloz sentezini gerçekleştiren organel golgi cisimciğidir. Golgi, hücre içinde sentezlenen maddeleri, zarla çevirerek paketler ve salgılar. Maddelerin paketlenmesi sırasında da zar kaybına uğrar.  

Doğru Yanıt: e

Soru 21.

Canlı bir hücrede bulunan herhangi bir organel görev yapamaz hale gelirse, o organelin sorumlu olduğu etkinlik gerçekleşemez.

Buna göre bir hücredeki bütün endoplazmik retikulumler tahrip edilirse;

  I. Yağ sentezi
 II. İğ ipliklerinin oluşumu
III. Hücre içi madde iletimi

olaylarından hangileri doğrudan etkilenmeyip, bir süre daha devam edebilir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:
Endoplazmik retikulum, hücre içi madde iletimini gerçekleştiren, hücreye desteklik veren organeldir. Hücre içinde bulunan bazı endoplazmik retikulumların üzerinde ribozom bulunabilir. (granüllü endoplazmik retikulum). Bu yapıların üzerinde ayrıca protein sentezi de yapılır. Üzerinde ribozom taşımayan endoplazmik retikulumlara düz (granülsüz) endoplazmik retikulum denir ve bu yapılarda yağ sentezi yapılır. Bir hücrenin tüm endoplazmik retikulumları tahrip edilirse, yağ sentezi ve hücre içi madde iletimi doğrudan etkilenecektir. Fakat iğ ipliklerinin oluşumu bu durumdan doğrudan etkilenmez. İğ ipliklerinin oluşumunda sentrozomlar görev alır.

Doğru Yanıt: b

Soru 22.

Yapraktaki;
 

I.

gözenek

II.

Epidermis

III.

Parankima

IV.

Odun borularını oluşturan

hücrelerden hangilerinde fotosentezin yapıldığı organel bulunmaz?

 
A Şıkkı I ve III
B Şıkkı I ve IV
C Şıkkı II ve III
D Şıkkı II ve IV
E Şıkkı I, II ve IV
   
Çözüm:
Bitkilerde yaprak yapısında, gaz alışverişi ve terlemeden sorumlu gözenek (stoma) hücrelerinde kloroplast bulunur. Dolayısıyla fotosentez yapabilirler. Yapraktaki palizat ve sünger parankiması hücreleri de (özümleme parankiması) gözenekler gibi kloroplastlı hücrelerdir ve fotosentez yaparlar. Fakat epidermis hücreleri canlı hücreler olup kloroplast taşımazlar. Odun borularını oluşturan hücreler ise canlılıklarını kaybetmiş hücrelerdir. Dolayısıyla epidermis ve odun borusunu oluşturan hücreler fotosentez yapamaz.

Doğru Yanıt: d

Soru 23.

I.

Hücresel yapı

II.

Enerji tüketimi

II.

Çekirdek içinde DNA taşıma

IV.

İnorganik maddeden organik madde sentezi

V.

Üreme
 
Yukarıdakilerden hangileri tüm canlı türlerinde görülen ortak özelliklerdir?

 
A Şıkkı I ve III
B Şıkkı I, II ve V
C Şıkkı I, III ve V
D Şıkkı I, II, III ve V
E Şıkkı I, II, III, IV ve V
   
Çözüm:
Çekirdek içinde DNA taşıma, ökaryot canlı türleri ve inorganik maddeden organik madde sentezi ototrof canlı türlerinde görülen özelliklerdir
Hücresel yapı, enerji tüketimi ve üreme canlı türlerinin tümünde görülen ortak özelliklerdir.

Doğru Yanıt: b

Soru 24.

 

  • Bozulmaları sonucu hücrelerde mutasyon meydana gelebilir.
  • Başkalaşım geçiren canlılarda bol miktarda bulunur.
  • Oluşumunda ribozom ve golgi cisimciği görev alır.

Yukarıda özellikleri tanımlanan hücre organeli aşağıdakilerden hangisidir?

 

 
A Şıkkı Endoplazmik retikulum
B Şıkkı Mitokondri
C Şıkkı Lizozom
D Şıkkı Sentrozom
E Şıkkı Kloroplast
   
Çözüm:
Libozomlar, içlerinde hidroliz enzimleri bulunan, tek katlı zarla çevrili, kese şeklindeki organellerdir. İçinde bulunan enzimler ribozomlarda sentezlenir. Sentezlenen enzimler golgi cisimciğinde paketlenir. Başkalaşım geçiren canlılarda, işlev yapmayan dokuların parçalanmasında görev alır. Lizozomların bozulmaları sonucu hücrelerde mutasyon meydana gelebilir. Özellikle DNA'yı parçalayan DNA az enzimi, DNA' da bozulmalara yol açar. Bu durum kanserleşmeye yol açabilir.

Doğru Yanıt: c

Soru 25.

Bir alyuvar hücresinin üç farklı yoğunluktaki ortamlardaki değişimi aşağıda verilmiştir.Buna göre, ortam yoğunluklarının azdan çoğa doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

 
A Şıkkı I.- II. - III.
B Şıkkı I. - III. - II.
C Şıkkı II. - III. - I.
D Şıkkı II. - I. - III.
E Şıkkı III. - II. - I.
   
Çözüm:
I. ortamda hücre su kaybederek plazmoliz konumuna geçmiş olduğuna göre ortamın yoğunluğu alyuvar hücresinden fazladır.
III. ortamda alyuvar hücresinde bir değişim gözlemlendiğine göre izotonik ortamdır.
II. ortamda alyuvar hücresi patladığına göre, kendi yoğunluğundan küçük ortama bırakılmıştır.

Doğru Yanıt: c

Soru 26.

Aşağıdaki olayların hangisinde bir hücre kalıtım maddesinin niceliği bakımından kendisinden farklı yeni hücreler oluşturur?

 
A Şıkkı Bezelye tohumlarının çimlenmesi
B Şıkkı Bir bitkinin çelikle üretilmesi
C Şıkkı Bir protistanın mitozla iki yeni hücre oluşturması
D Şıkkı Kentenkelenin kopan kuyruğunu yenilemesi
E Şıkkı Eşeyli üreyen canlılarda erkek ve dişi gametlerin oluşması
   
Çözüm:
Bir hücreden kalıtım maddesinin niceliği (sayısı) bakımından farklı hücrelerin oluşması mayoz bölünmeyle gerçekleşir. Mayoz bölünme, eşeyli üreyen canlılarda üreme hücrelerinin oluşmasını sağlar. Diğer olaylar mitoz bölünmeyle gerçekleşir.

Doğru Yanıt: e

Soru 27.

Bir nöronun aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olması, onun uyartıyı çok daha hızlı iletmesini sağlar?

 
A Şıkkı Fazla sayıda dentrit taşıması
B Şıkkı Aksonunun miyelin kılıfla sarılı olması
C Şıkkı Mitokondri bakımından zengin olması
D Şıkkı Sentrozom taşımaması
E Şıkkı Eşik noktasından daha düşük uyarılarla uyartılabilmesi
   
Çözüm:
Miyelin kılıfla çevrili nöronlarda uyartı taşınma hızı daha fazladır.

Doğru Yanıt: b

Soru 28.

İnorganik maddelerden organik madde sentezleyebilen prokaryot bir hücrede aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

 
A Şıkkı Ribozom
B Şıkkı RNA
C Şıkkı Golgi aygıtı
D Şıkkı Klorofil
E Şıkkı Hücre duvarı
   
Çözüm:
Prokaryot hücrelerde zarla çevrili golgi gibi organeller bulunmaz.

Doğru Yanıt: c

Soru 29.Osmotik dengede bulunan bir hücrede madde konsantrasyonu t1 ve t2 zaman aralığında gibi değişim göstermektedir.

Bu zaman aralıklarıyla ilgili olarak;

I.

t1 zaman aralığında hücrenin osmotik basıncı artar.

II.

t2 zaman aralığında hücrenin turgor basıncı azalır.

III.

t1 zaman aralığında hücre su alır, t2 zaman aralığında hücre su kaybeder.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı I ve III
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Grafikte; t1 zaman aralığında madde konsantrasyonu artmıştır, dolayısıyla bu aralıkta osmotik basınç artar ve hücre su alır.
t2 zaman aralığında ise madde konsantrasyonu azalması  sonucu hücrede fazlalaşan su  osmoz kurallarına göre dışarı verilir. Turgor basıncı azalır.

Doğru Yanıt: e

Soru 30.

Bir hücrenin bir molekülü pasif taşıma (difüzyon) ile içine almamasının nedeni, aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 
A Şıkkı Hücrede ATP miktarının az olması
B Şıkkı Hücrede ilgili enzimin bulunmaması
C Şıkkı Molekülün hücre içindeki derişiminin az olması
D Şıkkı Molekülün suda çözünebilir olması
E Şıkkı Molekülün yapısının büyük olması
   
Çözüm:
Bir molekülün pasif taşıma ile hücre zarından geçebilmesi için molekül yapısının küçük olması gerekir. Diğer seçeneklerde belirtilen bilgilerin pasif taşıma şartı ile ilgisi yoktur. Molekül yapısının büyük olması pasif taşımanın gerçekleşmesini engeller.

Doğru Yanıt: e

Soru 32.Yukarıdaki grafik prokaryot yapılı bir hücredeki madde miktarı değişimini göstermektedir.

Grafikteki tepkime hangi yapının çalışması ile gerçekleşir?

 
A Şıkkı Mitokondri
B Şıkkı Kloroplast
C Şıkkı Ribozom
D Şıkkı Klorofil
E Şıkkı Golgi
   
Çözüm:
Grafiğe bırakıldığında hücrede CO2 miktarı azalırken glikoz miktarı artmaktadır. Bu olay fotosentez olabilir. Fotosentezin gerçekleştiği organel kloroplasttır ancak soruda olayın gerçekleştiği hücrenin prokaryot olduğu belirtilmiştir. Buna göre prokaryot yapılı hücrelerde zarlı organel bulunmadığından glikoz sentezi klorofilin çalışması ile olur. Kloroplast seçeneği burada caydırıcıdır.

Doğru Yanıt: d

Soru 33.

Hücrede madde alışverişi ile ilgili;

I.

Difüzyon

II.

Aktif  taşıma   

III.

Osmoz

IV.

Fagositoz

olaylarından hangilerinin meydana gelmesi hücrenin canlı olduğunu kanıtlar?

 
A Şıkkı I. ve II.
B Şıkkı II. ve IV.
C Şıkkı III. ve IV.
D Şıkkı I., II. ve IV.
E Şıkkı I., III. ve IV.
   
Çözüm:
Hücrenin canlılığını ATP tüketmesi ve enzim kullanması kanıtlar. Bu nedenle; aktif taşıma ve fagositoz olaylarında ATP tüketildiği ve enzim kullanıldığı için bu olayları gerçekleştiren hücrelerin canlı olduğunu kanıtlar.

Doğru Yanıt: b

Soru 34.

Oksijenli solunum yapan bütün ökaryotik hücrelerde görülen mikotkondri organeli ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 
A Şıkkı Aktif taşımanın fazla olduğu hücrelerde sayıları fazladır.
B Şıkkı Yapısında DNA ve RNA molekülü bulunur.
C Şıkkı Çift katlı zara sahip olup zar yapısı hücre zarının yapısına benzer.
D Şıkkı İnorganik moleküllerden, organik moleküllerin sentezi için gerekli enerjiyi üretir.
E Şıkkı Enzim sentezi yapar.
   
Çözüm:
Mitokondriler, oksijenli solunum ile ATP sentezinin yapıldığı organellerdir. Yapılarında, DNA ve RNA molekülleri ile ribozom bulunur. Dolayısıyla enzim sentezi yapabilirler. Çift zarlı organellerdir ve zar yapıları hücre zarının yapısına benzer. Mitokondriler enerji üretimini gerçekleştirdikleri için aktif taşımanın yoğun yapıldığı yerlerde, sinir ve kas hücreleri gibi enerji ihtiyacının fazla olduğu hücrelerde sayıları fazladır. Mitokondrilerde üretilen ATP, hücrenin metabolik faaliyetlerinde kullanılır. Fakat inorganik moleküllerden organik besin sentezi için gerekli olan enerji mitokondrilerden değil, sentezin yapıldığı kloroplastlardan sağlanır. Fotosentez için gerekli enerji, ışık enerjisi yardımıyla üretilir.

Doğru Yanıt: d

Soru 35.Yukarıdaki şekilde, bir hücreli X ve Y alg türleri ile yapılan bir deney gösterilmektedir.

Bu deney aşağıdakilerden hangisine bir kanıt olabilir?

 
A Şıkkı Canlı yapısını çekirdekteki genetik materyalin belirlediğine
B Şıkkı Canlılarda yapay mutasyon olduğuna
C Şıkkı Canlılarda yapay olarak eşeyli üreme meydana geldiğine
D Şıkkı Canlıların değişen ortam koşullarına uyum sağladığına
E Şıkkı Canlılar arasında gen aktarımı olduğuna
   
Çözüm:
Yapılan deneyde X türü alg (su yosunu)'in çekirdeği olmayan kısmına, Y türü alg'in çekirdekli bölümü aşılanma yoluyla birleştiriliyor. Bu işlemden sonra gelişen yeni algin şemsiyeli bir yapıda olduğu görülüyor. Y alginin sahip olduğu şemsiye şeklindeki yapının, yeni gelişen algde görülmesi, genetik maddenin çekirdekte olduğunu gösterir. Canlıların yapılarını belirleyen hücre çekirdeği içindeki genetik materyaldir.

Doğru Yanıt: a

Soru 36.

Aktif taşıma için aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?

 
A Şıkkı Hücre zarının kontrolünde gerçekleşir.
B Şıkkı ATP harcanır.
C Şıkkı Enzimler rol oynar.
D Şıkkı Maddeler çok yoğun ortamdan az yoğun ortama doğru taşınırlar.
E Şıkkı Taşıyıcılar rol oynar.
   
Çözüm:
Aktif taşıma olayında hücre zarından geçebilen küçük moleküller az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçerler. Bu geçiş sırasında ATP harcanır, enzimler ve taşıyıcı proteinler görev alır.

Doğru Yanıt: d

Soru 37.

Mitokondri, kloroplast ve çekirdek için,

  I. Solunum yapma
 II. Nükleikasit taşıma
III. Hücreyi yönetme
 IV. Enzim kullanma

gibi özelliklerden hangileri ortaktır?

 

 
A Şıkkı Yalnız II
B Şıkkı I ve II
C Şıkkı I ve IV
D Şıkkı II ve IV
E Şıkkı II, III ve IV
   
Çözüm:
Solunum, mitokondride gerçekleşen bir olaydır. Hücreyi yönetme ise çekirdeğin görevidir. Nükleik asit taşıma ve enzim kullanma hepsi için ortak özelliktir.

Doğru Yanıt: d

Soru 38.

Bir insanın vücudundaki belli bir dokuya ait hücrelerini, aynı insanın diğer dokularındaki hücrelerden ayıran en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

 
A Şıkkı Mitokondrilerinin niteliği
B Şıkkı DNA miktarı
C Şıkkı Gen sayıları
D Şıkkı Hücre zarındaki protein çeşitleri
E Şıkkı Hücrelerin beslenme şekli
   
Çözüm:
Bir insana ait bütün hücreler, zigotun mitoz bölünmesi sonucu oluşur. Bu nedenle DNA miktarı, gen sayıları, mitokondrilerin niteliği ve beslenme şekilleri aynıdır. Fakat gelişme döneminde aynı görevleri yapmak üzere özelleşen farklı dokulara ait hücrelerde, zarın yapısındaki protein çeşitleri farklılık kazanır.

Doğru Yanıt: d

Soru 39.

 

Çürükçül beslenen bir canlıda,

I.

sindirim enzimlerinin oluşması,

II.

sindirim enzimlerinin besin maddelerini etkilemesi,

III.

boşaltım maddelerinin oluşması

olaylarından hangileri, bu canlının hücresi dışında gerçekleşir?

 

 

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:
Sindirim enzimleri protein yapısındadır. Protein sentezi hücre içinde DNA bilgisine göre ATP harcanarak gerçekleşir. Hücre içinde gerçekleşen metabolizma olayları sonucunda bir takım boşaltım maddeleri oluşur. Örneğin solunum sonucunda CO2, H2O ve azotlu artıklar. Çürükçül beslenen canlılar ölü bitki ve hayvanların yapısındaki büyük organik molekülleri, hücre dışına salgıladıkları sindirim enzimleriyle hidroliz ederler.

Doğru Yanıt: b

Soru 40.

Bulunduğu ortamda osmotik dengede olan yaşlı bir bitkinin kök emici tüy hücresi (t) anında koparılıp hipertonik bir sıvıya bırakılıyor.

Buna göre, emici tüy hücresinin koful hacminin zamanla değişim grafiği, aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir?

 
A Şıkkı
B Şıkkı
C Şıkkı
D Şıkkı
E Şıkkı
   
Çözüm:
Kök emici tüy hücresini hipertonik bir ortama bıraktığımızda su kaybeder ve kofuldaki su miktarı azalır.

Doğru Yanıt: e

Soru 41.

I.

Ribozom

II.

Sentrozom

III.

Lizozom

IV.

Golgi

Yukarıdaki hücre organellerinden hangileri birim zarla çevrili değildir?

 
A Şıkkı I ve II
B Şıkkı I ve III
C Şıkkı I ve IV
D Şıkkı II ve IV
E Şıkkı III ve IV
   
Çözüm:
Ribozom ve sentrozom zarla çevrili olmayan organellerdir.

Doğru Yanıt: a

Soru 42.

Bir bitki hücresinde;

- Salgı yapan hücrelerde bol bulunur.
- Endoplazmik retikulum kökenli oluşur.
- Tek katlı zara sahiptir.

gibi özelliklere sahip bir organelden koparak oluşan organel aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 
A Şıkkı Mitokondri
B Şıkkı Golgi cisimciği
C Şıkkı Lizozom
D Şıkkı Koful
E Şıkkı Ribozom
   
Çözüm:
Verilen özellikler golgi cisimciğinin özellikleridir ve golgi kökenli oluşan organel de lizozom dur. Endoplazmik retikulumdan gelen protein golgide sindirim enzimleri haline geldikten sonra golginin zarı ile çevrelenip bir kese oluşturarak ayrılır. Bu organele lizozom denir.

Doğru Yanıt: c

Soru 43.

Sitoplazmasında %9 oranında glikoz bulunduran bir hücre %4'lük glikoz çözeltisine koyulmuştur. Bir süre sonra çözeltide hiç glikoz kalmadığı görülmüştür.

Bu hücre ile ilgili;

I.

Aktif taşıma ile su almıştır.

II.

Aktif taşıma ile glikoz almıştır.

III.

Osmoz ile su kaybetmiştir.

IV.

Difüzyon ile glikoz almıştır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

 
A Şıkkı Yalnız II
B Şıkkı I ve II
C Şıkkı III ve IV
D Şıkkı I, III ve IV
E Şıkkı II, III ve IV
   
Çözüm:
Glikozun az olduğu yerden çok olduğu yere geçmesi yalnızca canlı ortamda ve aktif taşıma ile olur.

Doğru Yanıt: a

Soru 44.

Ökaryot olduğu bilinen bir hücrenin X organeli ile ilgili bazı özellikler şu şekildedir;

  I. Her hücrede iki tane bulunur.
 II. Hücre bölünmesinden önce kendini eşler.
III. Bulunmadığı hücrelerde, görevini sitoplazmik enzimler üstlenmiştir.

Buna göre, özellikleri belirtilen X organeli aşağıdakilerden hangisidir?

 
A Şıkkı Çekirdek
B Şıkkı Koful
C Şıkkı Golgi
D Şıkkı Sentrozom
E Şıkkı Lizozom
   
Çözüm:
Ökaryot hücrelerde iki tane bulunan organel sentrozomlardır. Hücrelerde genellikle bir tane çekirdek çok sayıda koful, golgi ve lizozom bulunur. Sentrozomlar sadece hayvan hücrelerinde bulunur, hücre bölünmesi öncesinde eşlenerek iki sentriole ayrılır ve bölünme sırasında iğ ipliklerini oluşturur. Bitki hücrelerinde setrozom bulunmaz. Sentrozomun yaptığı işlevi, bitki hücrelerinde sitoplazmik enzimler üstlenmiştir.

Doğru Yanıt: d

Soru 45.

Bitki ve hayvan hücrelerinde;

  I. Glikozdan karbondioksit oluşumunu
 II. Nişastanın dehidrasyonunu
III. Aminoasitlerden protein oluşumunu

sağlayan organellerden hangileri ortak olarak bulunur?

 
A Şıkkı Yalnz I
B Şıkkı Yalnız III
C Şıkkı I ve III
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Glikozdan karbondioksit oluşumunu sağlayan organel mitokondri, nişastanın dehidrasyonunun gerçekleştiği organel lökoplast, aminositlerden protein oluşumunun gerçekleştiği organel ise ribozomdur. Mitokondri ve ribozom bitki ve hayvan hücrelerinde ortak olarak bulunurken, lökoplast sadece bitki hücrelerinde bulunur.

Doğru Yanıt: c

Soru 46.

Doğal ortamında bulunan ve kök emici tüy hücreleriyle sürekli olarak pasif bir mekanizmayla su alabilen bir bitkinin,

_ Kök emici tüy hücrelerinin osmotik basıncı (I),
_ Toprak çözeltisinin osmotik basıncı (II)

aşağıdaki grafiklerin hangisiye gösterilebilir?

 
A Şıkkı
B Şıkkı
C Şıkkı
D Şıkkı
E Şıkkı
   
Çözüm:
Kök emici tüylerinin sürekli pasif taşımayla su alabilmesi için daima osmotik basınçlarının, toprak çözeltisinin osmotik basıncından yüksek olması gerekir. Su alımı için de osmotik basınç sıfır değerini alamaz.

Doğru Yanıt: e

Soru 47.Yukarıdaki verilen santral doğma olayında I, II ve III ile gösterilen olaylardan hangileri, çekirdek, mitokondri ve kloroplast içinde ortak olarak meydana gelebilir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Çekirdek haricinde mitokondri ve kloroplastın da kendine özgü DNA'sı bulunduğu için tıpkı çekirdekteki gib bu organellerde de replikasyon ve transkripsiyon olayları gerçekleşir. Fakat çekirdekte translasyon gerçekleşmez.

Doğru Yanıt: d

Soru 48.

Hücre zarında bulunan hücrelerin birbirini tanımasından sorumlu olan glikoprotein gibi maddelerin sentezinden salgılanmasına kadar geçen süre içerisinde;

I.

Ribozom

II.

Golgi

III.

Lizozom

IV.

Endoplazmik Retikulum

şeklinde verilen organellerden hangileri görev alırlar?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı I ve II
C Şıkkı II ve IV
D Şıkkı I, II ve IV
E Şıkkı II, III ve IV
   
Çözüm:
Ribozomda sentezlenen protein, endoplazmik retikulumda glikoprotein ve glikolipid haline geldikten sonra golgide son hali verilerek hücre zarına salgılanır. Lizozomun bu olayda bir görevi yoktur.

Doğru Yanıt: d

Soru 49.

Kloroplastların içerisinde ;

  I. Glikoz
 II. Nişasta
III. Enzim
IV. CO2

moleküllerinden hangilerinin sentezi olur?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı II ve IV
C Şıkkı I, II ve III
D Şıkkı I, II ve IV
E Şıkkı I, II, III ve IV
   
Çözüm:
Kloroplastlarda fotosentez olayı ile glikoz üretilir ve bu glikozlar özümleme nişastası haline dönüştürülebilir. Aynı zamanda kloroplast organelinin kendine özgü DNA, RNA ve ribozomu vardır yani kendine özgü enzimleri üretebilir. CO2 üretimi ise O2 'li solunum olaylarında ökaryot hücrelerde mitokondrilerde gerçekleşir.

Doğru Yanıt: c

Soru 50.

Bir hayvan hücresinin sitoplazmasındaki su miktarının zamanla değişim grafiği, aşağıdaki gibidir.

N : Sitoplazmadaki normal su seviyesini göstermektedir.

Buna göre, hücre hangi zaman aralığında kendisinden daha düşük madde yoğunluğu bulunan ortama bırakılmıştır?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı II ve V
D Şıkkı I ve IV
E Şıkkı II, III, IV
   
Çözüm:
Grafik dikkatle incelenirse hücre II. ve V. zaman aralığında su almıştır. I. ve IV. zaman aralığında ise ortama su vermiştir. (Hücre su kaybetmiştir.) Bİr hücrenin yaşadığı ortamdaki suyu alabilmesi için hücrenin madde yoğunluğu ortamın madde yoğunluğundan yüksek olması gerekir.

Doğru Yanıt: c

 

1. Canlı hücrelerdeki bazı reaksiyonlar ve organeller hücrenin yapısı ve çeşidinin tespit edilmesini sağlar.
Aşağıdaki reaksiyonlardan hangisi hücre yapısı ve çeşidi hakkında kesin bilgi vermez?

A ŞıkkıKloroplastlarda glikoz üretilmesi
B ŞıkkıSentrozomların iğ iplerini oluşturması
C Şıkkı Ribozomda proteinlerin sentezlenmesi
D Şıkkı Glikozların nişasta şeklinde depolanması
E ŞıkkıSelüloz çeperin oluşturulması

2. Bir bitki hücresindeki kloroplast organellerinde;
I. Amino asitlerden protein sentezlenmesi
II. Karbondioksit üretilmesi
III. DNA molekülünün eşlenmesi
IV. Selüloz çeperin oluşturulması
olaylarından hangileri gerçekleştirilebilir?

A) I ye II
B) II ve III
C) III ve IV
D) I ve III
E) II ve IV

3. Aşağıdaki organellerden hangileri yapı bakımından birbirlerine daha çok benzer özellik taşır?

A) Ribozom - Sentrozom
B) Koful - Ribozom
C) Mitokondri - Kloroplast
D) Sentrozom - Endoplazmik retikulum
E) Lizozom - Ribozom

4. Ökaryot hücre yapısına sahip hayvan hücrelerinde;
I. RNA
II. DNA
III. Sentrozom
IV. Ribozom
moleküllerinden hangileri çekirdeğin içinde bulunmaz?

A) I ve III
B) II ve III
C) III ve IV
D) I, II ve IV
E) Yalnız III

5. Bitki hücrelerinde bulunan kloroplast ve kromoplast plastitlerinin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) ATP üretimi gerçekleştirme
B) Işık enerjisini kullanma
C) Nişasta depolama
D) Bitkiye renk verme
E) Glikoz üretme

6. Hücre zarının yapısına katılan glikoprotein moleküllerinin sentezinde;
I. Ribozom
II. Sentrozom
III. Çekirdek
yapılarından hangileri görev yapmaz?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

7. Bir hücrede mitokondri sayısını belirlemede;
I. Hücre büyüklüğü
II. Hücrenin enerji gereksinimi
III. Hücrenin bitki ya da hayvan hücresi olması
IV. Hücredeki depo karbonhidrat çeşidi
ifadelerinden hangileri ölçü olarak kabul edilebilir?

A) l, II ve IV
B) II ve IV
C) Yalnız II
D) II ve III
E) Yalnız IV

8.
I. Hücre zarı
II. Mitokondri
III. Lizozom
IV. Ribozom
V. Sentrozom
Yukarıda verilen yapılardan hangileri bütün hücrelerde bulunur?

A) I, III ve IV
B) I ve IV
C) II ve V
D) III ve V
E) I, II ve IV

 
Facebook beğen
 
Reklam
 
 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=