TEST-1(SİNDİRİMSİSTEMİ)
ImageShack, share photos, pictures, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site
Gif Manzara Resimleri_9,Gif, manzara, resimleri, animasyon, hareketli, yeni, en, güzel, resim, dalgalı, dalgalanan, deniz, scene, picture, beautiful,

Soru 1.

Aşağıdakilerden hangisi bir nörotransmitter madde değildir?

 
A Şıkkı İnsülin
B Şıkkı Asetilkolin
C Şıkkı Adrenalin
D Şıkkı Serotonin
E Şıkkı Dopamin
   
Çözüm:
İnsülin, pankreas hücreleri tarafından üretilen bir hormondur. Adrenalin hem böbreküstü bezinden salgılanır hem de nörondan salgılanır. Diğer hormanlar sadece nöronlardan salgılanır.

Doğru Yanıt: a

Soru 2.

I.

Enterokinazın tripsinojeni tripsine dünüştürmesi

II.

Erepsinin dipeptidleri aminoasitlere dönüştürmesi.

III.

İnce bağırsağın sekretin salgılaması.

IV.

Pankreasın pankreas özsuyu salgılaması

V.

Aminoasitlerin villuslardan emilimi

İnce bağırsakta proteinli besinlerin sindirimi ve emilimi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru sıralama olur?

 
A Şıkkı I, II, III, V, IV
B Şıkkı III, I, IV, II, V
C Şıkkı III, IV, I, II, V
D Şıkkı III, IV, II, V, I
E Şıkkı IV, III, III, I, V
   
Çözüm:
İnce bağırsakta proteinli besinlerin sindirilmesi ve emili ile ilgili olarak önce ince bağırsağın sekretin hormonunu salgılaması ve sekretinin pankreası uyarması gerekir. Pankreas, uyarılarak pankreas özsuyunu salgılar. Bağırsağa dökülen pankreas özsuyunun içinde bulunan pasif haldeki tripsinojen enzimi, ince bağırsak tarafından sentezlenen enterokinaz enzimi ile aktifleşerek tripsin enzimine dönüşür. Tripsin enzimi, mideden gelen polipeptitleri, dipeptitlere sindirir. Dipeptitler (ikili aminoasit grupları), yine ince bağırsak tarafından üretilen erepsin enzimi tarafından aminoasitler dönüşür. Açığa çıkan aminoasitler ise villuslardan geri emilmeye uğrar ve kan damarlarına geçer. Dolayısıyla soruda verilen olayların doğru sıralaması; III, IV, I, II, V şeklindedir.

Doğru Yanıt: c

Soru 3.

Besinlerin midede sindiriminde;

  I.  Enzim miktarı
 II.  Besinlerin yüzey miktarı
III.  Gastrin hormonu
IV.  Midenin asitliği
  V.  Kandaki şeker miktarı

faktörlerinden hangileri etkilidir?

 
A Şıkkı I ve III
B Şıkkı I, II ve III
C Şıkkı II, IV ve V
D Şıkkı III, IV ve V
E Şıkkı I, II, III ve IV
   
Çözüm:
Besin maddelerinin midede sindiriminde enzim miktarı etkilidir. Enzim (pepsin enzimi) derişiminin artması, sindirim hızını artırır. Ayrıca besinlerin (substratin) yüzey miktarının artışıda enzimatik reaksiyonları hızlandırır. Mide enzimi, asit ortamda etkilidir. Dolayısıyla mide asitliği de etkili bir faktördür. Gastrin hormonu, mide hücrelerini uyarır ve mide öz suyunun (pepsinojen ve HCl) salgılanmasını sağlar. Pepsinojen, HCl ile aktifleşir, pepsin enzimini oluşturur. Bu da proteinlerin sindirimini sağlar. Kandaki şeker miktarının, midede gerçekleşen kimyasal sindirime doğrudan bir etkisi yoktur.

Doğru Yanıt: e

Soru 4.

Omurgalı hayvanların sindirim kanalının değişik yapı ve uzunlukta olmasının temel nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?

 
A Şıkkı Alınan besin miktarının farklı olması
B Şıkkı Alyuvarların farklı büyüklük ve yapıda olması
C Şıkkı Alınan besin çeşidinin farklı olması
D Şıkkı Birim zamanda ürettikleri ATP'nin kimyasal yapısının farklı olması
E Şıkkı Yaşadıkları ortamın farklı olması
   
Çözüm:
Omurgalı hayvanların sindirim kanalının farklı yapı ve uzunlukta olması sadece alınan besinin çeşidine bağlıdır. Yaşadıkları ortamın veya aldıkları besin miktarı sindirim kanalının farklı yapıda olmasını sağlamaz. Alyuvarların farklı yapı ve büyüklükte olması, farklı oksijen ihtiyacından kaynaklanır. Canlıların tükettiği ATP molekülünün kimyasal yapısı, bütün canlılarda aynıdır. Tüketilen ATP miktarı farklı olabilir. Omurgalı hayvanlar, aldıkları besin çeşidine göre, otçullar, etçiller ve hem etçil hem otçullar olarak ayrılırlar. Bu grupların mide yapılar ve bağırsak uzunlukları farklıdır.

Doğru Yanıt: c

Soru 5.

Aşağıda karaciğer ve pankreasın ince bağırsakla olan bağlantısı verilmiştir.

- İnce bağırsak duvarından salgılanan kolesistokinin ve sekretin hormonu karaciğer ve pankreası uyarır.
- Karaciğerden salgılanan safra koledok kanalı; pankreastan salgılanan sindirim enzimleri ise virsüng kanalı ile oniki parmak bağırsağına taşınır.
- Safra yağların mekanik sindirimini sağlar.
- Sindirim enzimlerinden tripsin ve kimotripsin proteinleri lipaz yağları, amilaz ise karbonhidratları sindirir.

şekil ve verilen bilgilere göre;

I.

Virsüng kanalının deneysel olarak kapatılması besinlerin kimyasal sindiriminin tamamlanması engellenir.

II.

Safra taşının  safra salgılanmasını engellemesi ile yağların sindirimi gerçekleşmez.

III.

Pankreastan salgılanan enzimlerle tüm besinlerin sindirimi on iki parmak bağırsağında tamamlanır.

bilgilerinden hangileri söylenemez?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı I ve II
C Şıkkı I ve III
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:

I.

Öncül söylenebilir.

II.

öncül söylenemez. Çünkü yağların sindirimi pankreastan gelen lipaz enzimi ile olur. Ancak safra salgılayamayan bireylerde sindirim daha yavaş olur. 

III.

öncül söylenemez. Çünkü pankreastan gelen tripsin ve kimotripsin ve proteinler dipeptitlere kadar, amilazla karbonhidratlar disakkaritlere kadar parçalanır.


Doğru Yanıt: d

Soru 6.

Memeli hayvanların sindirim sistemlerine ait aşağıdakilerden hangisi, bütün memelilerde ortak değildir?

 
A Şıkkı Hücre dışı sindirimin görülmesi
B Şıkkı Hücre içi sindirim
C Şıkkı Sindirim kanalındaki peristaltik hareketlerle, enzim etkinliğinin artması
D Şıkkı Salgı yapabilen ve tek bölümden oluşan mide yapısı
E Şıkkı Proteinli besinlerin sindiriminin, mide ve bağırsakta yapılması
   
Çözüm:
Hücre içi ve hücre dışı sindirim, sindirim kanalındaki peristaltik hareketlerin görülmesi, proteinlerin kimyasal sindiriminin mide ve bağırsakta gerçekleşmesi tüm memelilerde ortaktır. Fakat tek bölümden oluşan mide yapısı otçul memelilerde görülmez. Otçul memelilerde iki veya dört bölümden oluşan mide bulunur.

Doğru Yanıt: d

Soru 7.

Memeli bir hayvanın sindirim kanalında gerçekleşen bazı reaksiyonlar şunlardır.
- Nişasta ® Maltoz
- Protein ® Polipeptit
- Yağ ® Yağ asidi + gliserol

Bu reaksiyonların her üçünün geçekleşmesinde;

I.

ATP

II.

Amilaz

III.

Su

IV.

Lipaz

V.

Pepsin

moleküllerinden hangileri ortak olarak kullanılır?

 
A Şıkkı Yalnız III
B Şıkkı Yalnız IV
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı I ve III
E Şıkkı I, II, III ve V
   
Çözüm:
Hayvanların sindirim kanallarında gerçekleşen sindirim, hücre dışı sindirimdir. ATP molekülü, hücre zarından geçerek hücre dışına çıkamaz, bu yüzden verilen tepkimelerde ATP kullanılmaz. Amilaz enzimi, nişastaya, lipaz enzimi yağlara, pepsin enzimi ise proteinlere etki eden enzimdir. Bu enzimlerin substratları, dolayısıyla katıldıkları tepkimeler, farklıdır. Fakat memeli hayvanın sindirim kanalında gerçekleşen üç reaksiyonda hidroliz reaksiyonlarıdır. Hidrolizde su kullanılır.

Doğru Yanıt: a

Soru 8.

Sağlıklı bir insanın sindirim sisteminde gerçekleşen,

I.

dipeptitlerin, aminoasitlere

II.

disakkaritlerin, monosakkaritlere

III.

polisakkaritlerin, disakkaritlere

yıkılması olaylarından hangileri, ince bağırsakta gerçekleşebilir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı I ve II
C Şıkkı I ve III
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
İnce bağırsakta dipeptitler, erepsin enzimiyle aminoasitlere; disakkaritler, maltaz, sükraz, laktaz gibi enzimlerle monosakkaritlere; pişmemiş nişasta (polisakkarit) ise amilaz enzimiyle disakkaritlere dönüşür.

Doğru Yanıt: e

Soru 9.

Proteinlerin sindirimini gerçekleştiren

  I.  Pepsinojen
 II. Tripsinojen
III. Kimotripsinojenin

aktifleştirilmesini sağlayan maddeler hangi seçenekte verilmiştir?

          I                II                III       

 
A Şıkkı
 

HCl

Tripsin

Enterokinaz

B Şıkkı
 

HCl

Enterokinaz

Tripsin

C Şıkkı
 

Tripsin

Enterokinaz

HCl

D Şıkkı
 

Enterokinaz

HCl

Tripsin

E Şıkkı
 

Tripsin

HCl

Enterokinaz

 

   
Çözüm:
Enzimlerin aktifleşme reaksiyonları aşağıdaki gibidir.

 

Doğru Yanıt: b

Soru 10.

Sağlıklı bir insanın ince bağırsağına işaretli aminoasitler bırakılırsa, ilk olarak aşağıdakilerden hangisinde işaretli aminoasitler gözlenebilir?

 
A Şıkkı Kapı toplardamarı
B Şıkkı Karaciğer endotel dokusu
C Şıkkı Alt ana toplardamarı
D Şıkkı Sağ kulakcık
E Şıkkı Aort atardamarı
   
Çözüm:
Sağlıklı bir insanda proteinli besinlerin sindiriminin tamamlanması ve sindirim sonucu oluşan aminoasitlerin emilimi, ince bağırsakta gerçekleşir. İnce bağırsaktan, kan damarlarına emilen aminoasitleri ilk önce kapı toplardamarına geçer ve karaciğere taşınır. Dolayısıyla ince bağırsaktaki işaretli aminoasitler, öncelikle kapı toplar damarında gözlenir.

Doğru Yanıt: a

Soru 11.

Yağların sindiriminde;

  I.  Gastrin
 II.  Sekretin
III.  Kolesistokinin

hormonlarından hangileri görev yapar?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:
Yağların kimyasal sindirimi, ince bağırsakta başlar ve aynı yerde tamamlanır. Mideden, herhangi bir kimyasal değişime uğramadan, oniki parmak bağırsağına gelen yağlar, burada pankreas ve karaciğerden gelen salgılarla karışırlar ve sindirimleri tamamlarnır. Pankreas, yağların kimyasal sindirimi için enzim karaciğer ise mekanik sindirimi sağlayan, enzimin sindirimini kolaylaştıran safra salgısı yollar.

Soruda verilen hormonlardan gastrin hormonu mide bezlerini uyarır, yağların sindirimi midede gerçekleşmez. Oniki parmak mukozasından salgılanan sekretin hormonu, pankreası uyararak, pankreasın enzim salgısını başlatır. İnce bağırsak mukuzasondan salgılanan kolesistokinin hormonu ise safra kesesini uyararak safra salgısının, oniki parmak bağırsağına gelmesini sağlar.

Doğru Yanıt: e

Soru 12.

Aşağıdakilerden hangisi karaciğerin görevlerinden değildir?

 
A Şıkkı Kupfer hücreleriyle yaşlı alyuvarları fagosite eder.
B Şıkkı Retikülo-endotel hücreleriyle alyuvar yapar.
C Şıkkı Alınan alkolü zararsız hale getirir.
D Şıkkı Amino asitleri NH3 ve üreye dönüştürür.
E Şıkkı Glukagon sentezler
   
Çözüm:
Sindirim sisteminin yardımcı organlarından biri olan karaciğer, safra salgısı yapar ve oniki parmak bağırsağına salgılar. Kan proteinlerini ve A vitamini sentezi yapar A, D, K vitaminlerini depo eder. Kandaki yaşlanmış alyuvar hücreleri; karaciğerde bulunan kupfer hücreleri tarafından fagositoz ile alınarak parçalanır. Alkol gibi zararlı, zehirli maddeleri zararsız hale getirir. Aminoasitlerin oksijenli solunumla yıkılması sonucu oluşan amonyak (NH3), karaciğer hücrelerinde CO2 ile tepkimeye girerek üreye dönüşür. Karaciğerde bulunan retikülo endotel hücreleri alyuvar sentezi yaparlar. Bu hücreler, aynı zamanda savunma sisteminde de görev yapmaktadır. Fakat normal seviyenin altına düşen kan şekerini, normal seviyeye yükselten glukagon hormonu, karaciğer değil pankreas tarafından sentezlenir.

Doğru Yanıt: e

Soru 13.

Kalın bağırsakta;

I.

Suyun emiliminin tamamlanması

II.

Bakteriler tarafından K vitaminin üretilmesi

III.

Yağ asitleri ve gliserolün lenf kılcalları tarafından emilmesi

IV.

Sindirim artıklarının anüse doğru iletilmesi

olaylarından hangileri gerçekleşir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve IV
E Şıkkı I, II ve IV
   
Çözüm:
İnce bağırsaktan kalın bağırsağa geçen besin kitlesi içindeki vücuda yararla besin maddelerinin çoğu emilmiş haldedir. Geriye atık maddelerle su ve bir miktar elektrolit kalmıştır. Kalın bağırsakta su ve elektrolitlerin emilimi görülür. Kalın bağırsakta artık maddeler depo edilir ve atılma sırasında peristaltik haketlerle anüse doğru iletilir. Ayrıca kalın bağırsakta bulunan bazı simbiyotik bakteriler K ve B vitamini sentezlerler. Yağ asitleri ve gliserolün lenf kılcalları tarafından emilmesi, kalın bağırsakta değil ince bağırsakta gerçekleşir.

Doğru Yanıt: e

Soru 14.

Protein + Su  Peptonlar
Yağ + Su  Yağ asitleri + Gliserol
Nişasta + Su  Maltoz + Dekstrin

tepkimelerinde X, Y ve Z enzimlerinin adı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

       X           Y          Z    

 
A Şıkkı
  Pepsin Amilaz Lipaz
B Şıkkı
  Pepsin Lipaz Amilaz
C Şıkkı
  Amilaz Lipaz Pepsin
D Şıkkı
  Amilaz Pepsin Lipaz
E Şıkkı
  Lipaz Pepsin Maltoz
   
Çözüm:
Soruda verilen tepkimelerde görev alan X enzimi, proteinleri peptonlara (polipeptitlere) sindiren pepsin enzimidir. Y enzimi, yağları, yağ asitleri ve gliserole sindiren lipaz enzimi, Z enzimi ise nişastayı, maltoz ve dekstrinlere sindiren amilaz enzimidir.

Doğru Yanıt: b

Soru 15.

Pankreas bezi tarafından salgılanan sıvıdaki enzimler, aşağıdaki moleküllerden hangisine etki etmez?

 
A Şıkkı Protein
B Şıkkı Yağ
C Şıkkı Karbonhidrat
D Şıkkı Çekirdek asitleri
E Şıkkı Galaktoz
   
Çözüm:
Pankreas bezi tarafından salgılanan, pankreas öz suyunda;

Proteinlere etki eden ® Tripsinojen
Yağlara etki eden ® Lipaz
Karbonhidratlara etki eden ® Amilaz
Çekirdek asitlerine etki eden ® Nükleaz

enzimleri bulunur. Fakat galaktoz bir monosakkarittir. Monosakkaritler karbonhidratların sindirimi sonucu oluşan son ürünlerdir.


Doğru Yanıt: e

Soru 16.

Aşağıdaki canlılardan hangisinde tek açıklıklı sindirim sistemine rastlanır?

 
A Şıkkı Toprak solucanı
B Şıkkı Atmaca
C Şıkkı Otçul memeli
D Şıkkı Yassı solucan
E Şıkkı Alabalık
   
Çözüm:
Hayvanlar aleminin omurgasız canlıları olan sölenterelerde (Örnek: deniz anası, hidra, mercan) süngerlerde ve yassı solucanlarda (Örnek: palanaria) besinlerin alınması ve atıkların atılması tek bir açıklıktan sağlanır. Bu açıklık hem ağız hem de anüs görevi yapar. Sünger sölenter ve yassı solucanların dışında kalan hayvanlarda ağız ve anüs görevi yapan farklı iki açıklık bulunur.

Doğru Yanıt: d

Soru 17.

İnsanın ince bağırsağında çok sayıda bulunan tümürlerin organizmaya sağladığı fayda aşağıdakilerden hangisidir?

 
A Şıkkı Bağırsağın hareketini sağlamak
B Şıkkı Emilme yüzeyini artırmak
C Şıkkı Bağırsak epitelini korumak
D Şıkkı Enzim salgılamak
E Şıkkı Sindirimi hızlandırmak
   
Çözüm:
İnce bağırsağın iç yüzeyinde bulunan mikrovilluslar (tümürler), epitel dokunun parmak şeklinde katlanmaları sonucu oluşan, sindirimi tamamlanmış besinlerin monomerlerinin emilmesini sağlayan yapılardır. Bu yapılar, emilme yüzeyini artırırlar. Emilme yüzeyinin artması ise kana karışacak besin maddelerinin artışını sağlar.

Doğru Yanıt: b

Soru 18.

                              
Yağların sindirilmesinde gerçekleşen yukarıdaki reaksiyonlarda I ve II numaralı yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

            I                    II         

 
A Şıkkı
  Pankreas Tripsin
B Şıkkı
  İncebağırsak Üre
C Şıkkı
  Karaciğer Safra tuzları
D Şıkkı
  Pankreas Safra tuzları
E Şıkkı
  Safra kesesi Amilaz
   
Çözüm:
Lipaz enzimi pankreas tarafından salgınarak virsung kanalı ile onikiparmak bağırsağındaki vater kabarcığına dökülür. Karaciğer ise yağların mekanik sindirimi için safra salgılayarak koledok kanalı ile oniki parmak bağırsağındaki vater kabarcığına döker.

Doğru Yanıt: d

Soru 19.

Omurgalı hayvalarda kimyasal sindirimin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

 
A Şıkkı ATP enerjisi üretmek
B Şıkkı Organik madde sentezlemek
C Şıkkı Karmaşık organik maddeleri yapı taşlarına dönüştürmek
D Şıkkı Besinleri fagositoz ile hücreye almak
E Şıkkı İnorganik maddelerden organik maddde sentezlemek
   
Çözüm:
Omurgalı hayvanlarda, inorganik maddelerden organik madde sentezi görülmez. Bu olay ototrof (üretici) canlılarda görülür. Hayvanlar heterotroftur. Canlılarda ATP sentezi, sindirim ile değil solunum tepkimeleriyle yapılır. Fagositoz ile besinlerin hücre içine alınması da kimyasal sindirimin temel amacı değildir. Çünkü besinler, omurgalılarda hücre dışında da sindirilebilir. Kimyasal sindirimin temel amacı, alınan karmaşık organik maddelerin, canlının kendi metabolik olaylarında kullanılması için, su ve enzimler yardımıyla yapı taşlarına dönüştürmektir. 

Doğru Yanıt: c

Soru 20.

İnsanda ince bağırsakların iç yüzeyinde bulunan villusların oluşturdukları yüzeyle, besinlerin emilimi arasındaki ilişkiyi belirleyen grafik aşağıdakilerden hangisidir?
(Emilen besin miktarı = E. B. M.)

 
A Şıkkı
B Şıkkı
C Şıkkı
D Şıkkı
E Şıkkı
   
Çözüm:
İnce bağırsakların iç yüzeyinde bulunan epitel doku çok sayıda kıvrımlar yaparak ince bağırsağın emme yüzeyini genişletmişlerdir. Bu kıvrımlara villus veyta mikrovilluslar denir. İnce bağırsakta bulunan villus yüzeyin ne kadar fazla ise, emilen besin miktarıda o kadar çoktur. Villus kıvrımlarını hepsi besin emilimine katılınca, emilen besin miktarı sabit olur.

Doğru Yanıt: b

Soru 21.

                   
Yukarıdaki grafikten aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılabilir?

 
A Şıkkı Besin maddeleri ince bağırsaktan geçmektedir.
B Şıkkı Besin maddeleri onikiparmak bağırsağından geçmektedir.
C Şıkkı Besin maddeleri midede bulunmaktadır.
D Şıkkı Besin maddeleri kalın bağırsaktadır.
E Şıkkı Besin maddelerin sindirimi tamamlanmak üzeredir.
   
Çözüm:
Soruda verilen grafikte nişasta ve yağ miktarının değişmediği, protein miktarının azaldığı ve proteinlerin sindirimi sonucu oluşan pepton miktarının arttığı görülüyor. Dolayısıyla grafikte verilen bilgilere dayanarak sadece proteinlerin sindirildiğini, yağ ve karbonhidratların ise sindirilmediği yorumu yapılabilir. İnce bağırsak ve oniki parmak bağırsağındaki enzimler, her üç besin maddesinin sindirimini gerçekleştirirler. Kalın bağırsakta ise besinlerin kimyasal sindirimi yoktur. O halde grafiğe göre bu besin maddeleri midede bulunmaktadır. Çünkü midede sadece proteinlerin sindirimi gerçekleşir. 

Doğru Yanıt: c

Soru 22.

Kuşların,

I.

Gaga yapısı

II.

Mide yapısı

III.

Solunum şekli

IV.

Boşaltım şekli

gibi özelliklerinden hangileri beslenme şekillerine bağlı olarak değişiklik gösterir?

 
A Şıkkı Yalnız II
B Şıkkı I ve II
C Şıkkı II ve III
D Şıkkı I, II ve IV
E Şıkkı I, II, III ve IV
   
Çözüm:
Kuşlarda ağız, besinleri toplama işini gören gaga şeklinde özelleşmiş olup gagada dişler bulunmaz. Mekanik sindirim, kuşlarda kursak ve taşlıkta yapılır. Kursak, yemek borusunun genişlemesi sonucu oluşmuş bir yapıdır. Kursaktaki besinler yapılan bazı salgılarla yumuşatılır. Daha sonra midenin alt bölümündeki taşlık kısmında öğütülür. Taşlık, midenin kaslı bölümüdür. Yutulan sert cisimcikler ile taşlıktaki öğütme kolaylaştırılır. Kuşların solunum şekli akciğer solunumudur ve boşaltım maddesi olarak ürik asit atarlar. Solunum ve boşaltım şekilleri beslenme şekline göre değişime uğramamıştır.

Doğru Yanıt: b

Soru 23.

Yağların sindirim ve emiliminde,

I.

on iki parmak bağırsağı

II.

safra kesesi

III.

kan kılcalları

IV.

ince bağırsak

gibi yapılardan hangileri görev alır?

 
A Şıkkı Yalnız IV
B Şıkkı II ve III
C Şıkkı II ve IV
D Şıkkı I, II ve IV
E Şıkkı II, III ve IV
   
Çözüm:
Yağlar, ağız ve midede her hangi bir kimyasal sindirime uğramadan on iki parmak bağırsağına geldiği zaman, safra kesesinden on iki parmak bağırsağına gelen safra salgısıyla mekanik sindirime uğrarlar. Daha sonra ince bağırsakta, kimyasal sindirime uğrar. Kimyasal sindirim tamamlanınca, oluşan monomerler, lenf kılcalları tarafından emilime uğrarlar. Kan kılcal damarları, yağların emiliminde görev almazlar.

Doğru Yanıt: d

Soru 24.

İnsan sindirim sisteminde pasif olarak salgılanan pepsinojen, tripsinojen ve kimotripsinojen enzimlerinin aktif hale geçirilmesinde sırasıyla aşağıdaki hangi moleküller rol oynar?

 
A Şıkkı Hidroklorik asit - Safra - Lipaz
B Şıkkı Safra - Enterokinaz - Tripsin
C Şıkkı Safra - Hidroklorik asit - Enterokinaz
D Şıkkı Hidroklorik asit - Enterokinaz - Tripsin
E Şıkkı Enterokinaz - Lipaz - Hidroklorik asit
   
Çözüm:
İnsan sindirim siteminde mide hücreleri tarafından salgılanan pasif haldeki pepsinojen, HCl ile aktifleşerek pepsin enzimine dönüşür. Pankreas tarafından sentezlenen, pankreas öz suyunda bulunan pasif haldeki tripsinojen, ince bağırsakta enterokinaz enzimi ile aktifleşerek tripsine dönüşür. Yine pankreas öz suyunda bulunan kimotripsinojen enzimi, ince bağırsakta tripsin ile aktifleşir ve midede sindirilmeyen proteinleri parçalar.

Doğru Yanıt: d

Soru 25.

Karaciğer hücrelerinin salgıladığı safra suyu;

I.

Safra kesesi

II.

Virsung kanalı

III.

Koledok kanalı

yapılarının hangilerinden geçebilir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Karaciğer hücrelerinden salgılanan safra suyu öncelikle karaciğerden safra kanalıyla safra kesesine geçer. Safra kesesinden, koledok kanalı aracılığıyla on iki parmak bağırsağına dökülür. Virsung kanalı, pankreas öz suyunu on iki parmak bağırsağına taşıyan kanaldır. Safra suyu taşımaz.

Doğru Yanıt: d

Soru 26.

I.

Sindirim enzimi salgılama

II.

Kan şekerini düzenleme

III.

Kanın pıhtılaşmasında rol oynama

Yukarıdakilerden hangileri karaciğer ve pankreasın ortak etkinliğidir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:
Besin maddelerinin ince bağırsakta sindirimini sağlayan enzimlerin bir kısmı pankreas tarafından salgılanır. Karaciğer, sindirim enzimi salgılamaz. Karaciğerin, sindirim sistemine salgıladığı safra salgısı enzim değildir (safra, yağları fiziksel olarak parçalar). Kanın pıhtılaşmasında rol oynayan fibrinojen ve trombojen proteinleri karaciğer tarafından sentezlenir ve kana verilir. Pankreasın, kanın pıhtılaşmasında doğruda bir görevi yoktur. Fakat pankreas ve karaciğer organlarının ikisininde kan şekerini düzenleme görevi vardır. Pankreasın üretip kana verdiği insülin ve glukagon hormonları, normalin üstüne çıkan veya altına inen şekeri düzenler ve normal seviyeye getirir. Ayrıca, kandaki fazla şeker, karaciğerde glikojen halinde depo edilir. Kanda şeker miktarı düştüğünde, depo glikojen glikoza sindirilir ve kana verilir.

Doğru Yanıt: b

Soru 27.

Sadece karbonhidratlı besinler yiyen bir insanın;

 

  • Ağız (I)
  • Mide (II)
  • İnce bağırsağın (III) daki

karbonhidratların kimyasal sindirimi sonucu oluşan yapı birimlerinin değişim miktarının grafiği aşağıdakilerden hangisi gibi olur?

 

 
A Şıkkı
B Şıkkı
C Şıkkı
D Şıkkı
E Şıkkı
   
Çözüm:
Karbonhidratlı besinlerin kimyasal sindirimi, ağız ve ince bağırsakta görev yapan enzimler tarafından gerçekleşir. Midede, karbonhidratlara etki eden enzim bulunmaz. Sadece karbonhidratlı besinler yiyen bir insanın sindirim sisteminde, ağızda karbonhidratların kısmen sindirilmesi sonucu oluşan yapı birimlerinin sayısı artar. Midede sindirim olmadığı için yapı birimi oluşmayacak, miktarı sabit olacaktır. İnce bağırsakta devam eden ve tamamlanan sindirim sonucunda yapı birimlerinin miktarı artmaya devam edecektir. Daha sonra, mikrovilluslardan kan damarlarına geri emilmeye uğrayan yapı birimlerinin bağırsaktaki miktarları azalmaya başlayacaktır. Buna göre, yapı birimlerinin miktarlarının değişim grafiği "B" seçeneğindeki gibi olacaktır.

Doğru Yanıt: b

Soru 28.

Hayvanların sindirim bezleri tarafından sindirim kanalına salgılanan sıvı içerisinde, aşağıdakilerden hangisinin bulunması beklenemez?

 
A Şıkkı Su
B Şıkkı Mineral
C Şıkkı Protein
D Şıkkı Enzim
E Şıkkı Hormon
   
Çözüm:
Hayvanların sindirim bezleri tarafından, sindirim kanalına salgılanan sıvı içerisinde, sindirici özel proteinler olan enzimler, su ve mineraller, mukus gibi salgılar bulunabilir. Fakat hormonların besinlerin sindiriminde doğrudan bir etkisi yoktur. Hormonlar, hücre zarındaki reseptör proteinlerle (glikoproteinlerle) etkileşerek, sindirim salgılarının salgılanmasını veya salgılanmamasını uyarırlar. Sindirim kanalı içerisinde hormon bulunmaz.

Doğru Yanıt: e

Soru 29.

Aşağıda insana ait büyük dolaşımın  bir bölümü verilmiştir.Bu şemaya göre;

I.

Her organa aynı miktarda kan gider.

II.

Her organdan çıkan kanın niteliği aynıdır.

III.

Her organa aynı nitelikte kan gider.

gibi yorumlardan hangileri yapılabilir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve III
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:
I. öncüldeki yorum yapılamaz. Çünkü organlara giden kan organın büyüklüğü ve organizmada üstlendiği göreve göre değişir.
II. öncüldeki yorum da yapılamaz. Çünkü organlardan çıkan kanda organın metabolizmasına göre farklı artıklar bulunabilir. Örnek karaciğer üstü toplardamarında üre en fazladır. Böbrek toplardamarından ise en azdır.  

Doğru Yanıt: c

Soru 30.

Aşağıdakilerden hangisi sindirime yardımcı organlardan olan karaciğerin görevlerinden değildir?

 
A Şıkkı Amonyağı üreye dönüştürmek
B Şıkkı Kan proteinlerini sentezlemek
C Şıkkı Sindirim kanalına enzim yollamak
D Şıkkı Provitamin halindeki karoteni A vitaminine dönüştürmek
E Şıkkı Yaşlanan alyuvarları parçalamak
   
Çözüm:
Karaciğer, aminoasitlerin oksijenli solunumu sonucu oluşan amonyağı üreye çevirir, kan proteinlerinin (fibinojen, trombojen, hemoglobin gibi) sentezini yapar, provitamin halinde alınan proteini A vitaminine dönüştürür, yaşlı alyuvar hücrelerini, yapısındaki kupfer hücreleriyle fagositozla parçalar. Fakat sindirim kanalına enzim değil safra salgısı yollar. Sindirime yardımcı organlardan, sindirim kanalına enzim yollayan organ pankreastır.

Doğru Yanıt: c

Soru 31.

Aşağıdakilerden hangisi sindirime yardımcı organlardan olan karaciğerin görevlerinden değildir?

 
A Şıkkı Amonyağı üreye dönüştürmek
B Şıkkı Kan proteinlerini sentezlemek
C Şıkkı Sindirim kanalına enzim yollamak
D Şıkkı Provitamin halindeki karoteni A vitaminine dönüştürmek
E Şıkkı Yaşlanan alyuvarları parçalamak
   
Çözüm:
Karaciğer, aminoasitlerin oksijenli solunumu sonucu oluşan amonyağı üreye çevirir, kan proteinlerinin (fibinojen, trombojen, hemoglobin gibi) sentezini yapar, provitamin halinde alınan proteini A vitaminine dönüştürür, yaşlı alyuvar hücrelerini, yapısındaki kupfer hücreleriyle fagositozla parçalar. Fakat sindirim kanalına enzim değil safra salgısı yollar. Sindirime yardımcı organlardan, sindirim kanalına enzim yollayan organ pankreastır.

Doğru Yanıt: c

Soru 32.

Heterotrof organizmalar dış ortamdan aldıkları kompleks organik besinleri, hücre zarlarından geçirmeden önce;

  I.  Genetik şifrelerine uygun hale getirmek
 II.  Sindirmek
III.  ATP ile aktifleştirmek zorundadırlar.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Yüksek yapılı heterotrof organizmalar kompleks organik besinleri vücuda alacakları zaman hücre dışı sindirimiyle hidrolize ederler.

Doğru Yanıt: b

Soru 33.

Bir insandaki;

I.

Pankreas

II.

Karaciğer

III.

Tükrük bezi

IV.

Böbrek üstü bezi


gibi bez çeşitlerinden hangilerinin besinlerin kimyasal sindirim üzerine, doğrudan bir katkıları yoktur?

 
A Şıkkı Yalnız IV
B Şıkkı II ve III
C Şıkkı II ve IV
D Şıkkı I, II ve IV
E Şıkkı II, III ve IV
   
Çözüm:
İnsanda bulunan tükrük bezleri, karbonhidratlı besinlerin kimyasal sindirimini gerçekleştiren amilaz enzimini üretip salgılarlar. Pankreas bezi ise karbonhidrat, yağ, protein, nükleik asit gibi maddelerin kimyasal sindirimini sağlayan birçok çeşitte enzim üretir ve bağırsağa salgılar. Karaciğerin, bağırsağa salgıladığı safra salgısı bir enzim değildir. Kimyasal değil mekanik sindirim sağlar (yağlar için). Böbrek üstü bezlerinin de herhangi bir sindirim enzimi salgısı yoktur. Böbrek üstü bezleri, ürettikleri hormonları kana verirler.

Doğru Yanıt: c

Soru 34.

Pankreas kanalı tıkanırsa,

  I.  Protein
 II.  Nişasta
III.  Yağ

moleküllerinden hangilerinin sindirimi (hidroliz) zorlaşır?

 

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Mideden oniki parmak bağırsağına geçen besinler, burada pankreas ve karaciğerin salgılarıyla karışırlar ve ince bağırsak kanallarından ilerlerken bu salgılarla sindirime uğrarlar. Karaciğerin üretip koledok kanalı aracılığıyla oniki parmak bağırsağına yolladığı salgı saflardır. Pankreas ise besinlerin kimyasal sindirimi için enzimler üretir ve virsung kanalı aracılığı ile salgılar. Virsung kanalı (pankreas kanalı) tıkanırsa, sindirim enzimleri, bağırsağa ulaşamaz ve sindirim tamamlanamaz. Pankreasın yolladığı salgı içinde; proteinlere etki eden tripsinojen; nişastaya etki eden amilaz; Yağlara etki eden lipaz, nükleik asitlere etki eden nükleaz enzimleri gibi çok çeşitli enzimler bulunur. Dolayısıyla pankreas kanalı tıkanırsa, soruda verilen besinlerin hepsinin sindiriminde olumsuzlukları ortaya çıkar

Doğru Yanıt: e

Soru 35.

Otçul beslenen (herbivor) memeli bir hayvan yediği besinden maksimum düzeyde yararlanabilmek için,

I.

Uzun ve ince bağırsak taşıması

II.

Midesinde selülozu parçalayan mikroorganizmaları bulundurması

III.

Besinlerini çiğnemeden yutması

adaptasyonlarından hangilerini kazanmıştır?

 
A Şıkkı Yalnız II
B Şıkkı Yalnız III
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı I ve III
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:
Otçul memelilerin sindirim kanalının yapısı, etçillere ve hem etçil hem otçul memelilere göre farklılaşmıştır. Otçulların mideleri dört bölmeli olup bağırsakları uzun ve incedir. Ayrıca otçul memelilerin mide ve bağırsaklarında simbiyotik yaşayan selüloz sindirici mikroorganizmalar bulunur. Otçul memelilerin ağız bölgelerinde dişler bulunur. Dolayısıyla besinlerini çiğnerler. (geviş getiren otçullarda çiğneme kısa sürer.)

Doğru Yanıt: c

Soru 36.

Protein + Su  Peptonlar
Yağ + Su  Yağ asitleri + Gliserol
Nişasta + Su  Maltoz + Dekstrin

tepkimelerinde X, Y ve Z enzimlerinin adı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

       X           Y          Z    

 
A Şıkkı
  Pepsin Amilaz Lipaz
B Şıkkı
  Pepsin Lipaz Amilaz
C Şıkkı
  Amilaz Lipaz Pepsin
D Şıkkı
  Amilaz Pepsin Lipaz
E Şıkkı
  Lipaz Pepsin Maltoz
   
Çözüm:
Soruda verilen tepkimelerde görev alan X enzimi, proteinleri peptonlara (polipeptitlere) sindiren pepsin enzimidir. Y enzimi, yağları, yağ asitleri ve gliserole sindiren lipaz enzimi, Z enzimi ise nişastayı, maltoz ve dekstrinlere sindiren amilaz enzimidir.

Doğru Yanıt: b

Soru 37.

İnce bağırsak özsuyunda enterokinaz enziminin salgılanamaması durumumunda, aşağıdaki organik besinlerin hangisinin sindiriminde aksamanın olması beklenir?

 
A Şıkkı Glikojen
B Şıkkı Yağ
C Şıkkı Nişasta
D Şıkkı Protein
E Şıkkı Laktoz
   
Çözüm:
İnce bağırsak özsuyunda bulunan enterokinaz enzimi, pankreastan gelen tripsinojen enzimi aktifleştirerek aktif tripsin enzimine dönüştürür. Tripsin enzimi, peptit bağlarına etki eder ve mideden gelen polipeptitleri dipeptitlere parçalar. Özetle, enterokinaz enziminin salgılanamaması durumda proteinli besinleri sindiriminde aksama görülür.

Doğru Yanıt: d

Soru 38.

Aşağıdaki canlılardan hangisinde tek açıklıklı sindirim sistemine rastlanır?

 
A Şıkkı Toprak solucanı
B Şıkkı Atmaca
C Şıkkı Otçul memeli
D Şıkkı Yassı solucan
E Şıkkı Alabalık
   
Çözüm:
Hayvanlar aleminin omurgasız canlıları olan sölenterelerde (Örnek: deniz anası, hidra, mercan) süngerlerde ve yassı solucanlarda (Örnek: palanaria) besinlerin alınması ve atıkların atılması tek bir açıklıktan sağlanır. Bu açıklık hem ağız hem de anüs görevi yapar. Sünger sölenter ve yassı solucanların dışında kalan hayvanlarda ağız ve anüs görevi yapan farklı iki açıklık bulunur.

Doğru Yanıt: d

Soru 39.

Memeli hayvanların sindirim kanalında bulunan salgı bezleri tarafından aşağıdaki enzimlerden hangisi üretilmez?

 
A Şıkkı Amilaz
B Şıkkı Lipaz
C Şıkkı Proteaz
D Şıkkı Maltaz
E Şıkkı Selülaz
   
Çözüm:
Memeli hayvanların sindirim kanalındaki salgı bezleri, nişastalı ve maltozlu besinler için amilaz ve maltoz, proteinli besinlerin sindirimi için proteaz, yağlı besinlerin sindirimi için lipaz enzimi üretir. Fakat selüloz adı verilen karbonhidratın sindirimini sağlayan selülaz enzimini üretemez. Selülaz enzimi, bazı mikroorganizmalar tarafından üretilen bir enzimdir. Bu mikro organizmalarda, otçul hayvanların mide ve bağırsağına yerleşmişlerdir.

Doğru Yanıt: e

Soru 40.

Pankreas bezi tarafından salgılanan sıvıdaki enzimler, aşağıdaki moleküllerden hangisine etki etmez?

 
A Şıkkı Protein
B Şıkkı Yağ
C Şıkkı Karbonhidrat
D Şıkkı Çekirdek asitleri
E Şıkkı Galaktoz
   
Çözüm:
Pankreas bezi tarafından salgılanan, pankreas öz suyunda;

Proteinlere etki eden ® Tripsinojen
Yağlara etki eden ® Lipaz
Karbonhidratlara etki eden ® Amilaz
Çekirdek asitlerine etki eden ® Nükleaz

enzimleri bulunur. Fakat galaktoz bir monosakkarittir. Monosakkaritler karbonhidratların sindirimi sonucu oluşan son ürünlerdir.


Doğru Yanıt: e

Soru 41.

Protein, yağ ve karbonhidratların kimyasal sindirimi sonucu oluşan bütün yapı birimleriyle ilgili olarak;

I.

Enerjiye dönüşebilirler.

II.

İnce bağırsaktan ilk olarak kapı toplardamarına geçerler.

III.

Hücre içerisinde protein sentezinde kullanılırlar.

özelliklerinden hangileri ortaktır?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Canlı organizmalarda, proteinlerin kimyasal sindirimi sonucu aminoasitler; yağların sindirimi sonucu, yağ asitleri ve gliserol molekülleri; karbonhidratların sindirimi sonucu ise monosakkaritler (basit şekerler, glikoz gibi.) oluşur. Oluşan bu yapı birimlerinin hepsi, hücre metabolizmasında solunumla yıkılarak enerji üretiminde kullanabilirler. İnce bağırsaktan, kapı toplardamarına, protein ve karbonhidratların yapı birimleri geçer. Yağların yapı birimleri lenf dolaşımına katılırlar. Hücre içinde protein sentezinde kullanılan yapı birimleri ise sadece aminoasitlerdir.

Doğru Yanıt: a

Soru 42.

Sindirim sisteminde görevli olan,

I.

gastrin

II.

sekretin

III.

kolesistokinin

IV.

enterogastron

hormonlarından hangileri, sindirim enzimlerinin salgılanmasını uyarır?

 
A Şıkkı I ve II
B Şıkkı I ve III
C Şıkkı I, II ve III
D Şıkkı II, III ve IV
E Şıkkı I, II ve IV
   
Çözüm:
Gastrin hormonu, mide bezlerini uyararak mide özsuyu salgılanmasını, sekretin hormonu ise pankreas uyararak pankreasın sindirim enzimlerinin salgısının yapılmasını sağlar. Kolesistokinin karaciğerin safra salgısının yapılmasını uyaran bir hormondur ve safra, sindirim enzimi değildir. Enterogastron hormonu ise besinlerin mideyi terk etmesinden sonra midenin çalışmasını yavaşlatan bir hormondur.

Doğru Yanıt: a

Soru 43.

Endokrin sistemle sinir sisteminin ortak çalıştığına aşağıdakilerden hangisi örnek gösterilebilir?

 
A Şıkkı Normalden çok karbonhidrat yenince insülin miktarının artması
B Şıkkı Susayınca hipofiz bezinin ADH salgılamasını arttırması
C Şıkkı Nörontransmitterlerin sinaptik aralıkta yıkıma uğraması
D Şıkkı Kas kasılması için mutlaka nöronların uyartı iletmesi
E Şıkkı Öfkelenirken nöronların ve adrenal bezinin adrenalin salgılaması
   
Çözüm:
Öfkelenme sinirsel impuls sayısını arttırır. Bu sırada nöronlar adrenalin salgılarlar. Stres, korku, heyecan gibi olağanüstü durumlarda adrenal bezi adrenalin salgısını arttırır.

Doğru Yanıt: e

Soru 44.

Aşağıda verilen sindirim reaksiyonlarının hangilerinde, harflerle gösterilen madde enzim olamaz?

Süt + A ®  Kazein
Büyük yağ molekülü + B ® Küçük yağ molekülü
Dipeptid + C ® Amino asit
Tripsinojen + D ® Tripsin
Nişasta + E ® Maltoz
Pepsinojen + F ® Pepsin
 

 
A Şıkkı Yalnız F
B Şıkkı B ve D
C Şıkkı B ve F
D Şıkkı Yalnız A
E Şıkkı D ve F
   
Çözüm:
Soruda verilen sindirim reaksiyonlarından "A" maddesi süt proteinini sindiren Lap enzimidir. "C" maddesi ince bağırsak tarafından salgılanan erepsin enzimi; "D" maddesi ise tirpsinojeni aktifleştiren ve yine ince bağırsaktan salgılanan enterokinaz enzimidir. "E" maddesi, nişastayı maltoza sindiren amilaz enzimidir. Verilen maddelerden B ve F maddeleri enzim değildir.Çünkü "B" maddesi, yağları fiziksel olarak parçalayan safra salgısı; "F" maddesi ise pepsinojeni aktifleştiren HCl salgısıdır. Safra karaciğerden, HCl (hidroklorik asit) mideden salgılanan kimyasal salgılardır.

Doğru Yanıt: c

Soru 45.

Omurgalı hayvanlarda,

I.

Alınan besinlerin niteliği

II.

Bağırsakların uzunluğu

III.

Midenin yapısı

IV.

Nişastanın sindirilme şekli

özelliklerinden hangileri farklılık gösterir?

 
A Şıkkı Yalnız IV
B Şıkkı II ve IV
C Şıkkı I, II ve III
D Şıkkı I, II ve IV
E Şıkkı I, II, III ve IV
   
Çözüm:
Omurgalı hayvanların aldıkları besinleri çeşiti (niteliği) farklıdır. Bu yüzden sindirim organlarının yapısı veya sindirim kanalının uzunluğu farklıdır. Örnek, etçil ve hem etçil, hem otçul hayvanlarda tek bölme olan mide yapısı, otçul hayvanlarda dört bölmedir. Ayrıca otçulların bağırsak uzunluğu, hem etçil hem otçullara ve etçillere göre daha fazladır. Fakat etçiller dışındaki omurgalılarda nişastanın sindirilme şekli aynıdır. Amilaz ve maltaz enzimlerinin etkisiyle ağızda ve ince bağırsakta sindirim gerçekleşir.

Doğru Yanıt: c

Soru 46.

Bir araştırmacı, insanda, karaciğere giren ve çıkan damarlardaki kanda glikoz yoğunluğu yemekten hemen önce ve bol karbonhidratlı yemekten bir süre sonra ölçmüş ve aşağıdaki bulguları saptamıştır.

Bu bulgular, karaciğerin,

I.

Fazla glikozu depolama

II.

Glikojenden glikoz oluşturma

III.

Gerektiğinde, kandaki glikoz miktarını yükseltme

işlevlerinden hangilerine doğrudan kanıt sağlar?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı I ve III
   
Çözüm:
Yemekten önce karaciğerden çıkan damardaki kanda glikoz fazla olduğuna göre karaciğer açlık durumundaki kandaki glikoz miktarını artırıcı rol oynar fakat glikoz artışında hangi organik molekülün rol oynadığı kesin bilinemez. Bu nedenle bu durum glikojenden glikoz oluşturma karaciğerin görevidir bilgisine doğrudan kanıt sağlamaz. Ayrıca yemekten sonra karaciğerden çıkan damardaki kanın glikoz miktarının azalması, fazla glikozun karaciğerde depolandığını kanıtlar.

Doğru Yanıt: e

Soru 47.

Proteinli besinlerin sindirimini sağlayan pepsin ve tripsinin, pepsinojen ve tripsinojen halinde pasif olarak salgılanması;

I.

Salgılandıkları dokuların protein yapısının sindirilmesini önlemek

II.

Peptit bağlarını kademeli olarak yıkmak

III.

Asit ortamda daha etkili olabilmek

gibi nedenlerden hangileriyle açıklanabilir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız III
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı I ve III
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:
Proteinli besinlerin sindirimi midede pepsin, incebağırsakta tripsin enzimiyle sağlanır. Bu enzimler farklı pH'larda etkindirler. Proteinlerin peptit bağları mide ve ince bağırsakta kademeli olarak yıkılır fakat bu durum enzimlerin pasif salgılanmalarının nedeni değildir. Bu enzimler protein sindirici enzimler olduğu için ve proteinler, doku ve organların en büyük yapı hammaddesi olduğu için, bu enzimler, salgılandıkları dokuların protein yapısının sindirilmemesi için pasif salgılanırlar.
Doğru Yanıt: a

Soru 48.

İnsan sindirim sisteminde, safra tuzlarını oniki parmak barsağına götüren kanal kapatılırsa; buna bağlı olarak;

  I.  Yağların sindirimi durur.
 II.  Yağların sindirimi etkilenmeden devam eder.
III.  Yağların sindirimi yavaşlar

olaylarından hangileri meydana gelir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız III 
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Safra tuzları, yağların mekanik sindirimini sağlayarak Böylelikle yağ moleküllerinin yüzeyi artmış olur. Parçalanan yağlara lipoz enzimi daha hızlı etki eder. Yani safra salgısı yağların sindirimini hızlandırır. Safra salgısı, karaciğerde oluşturulur ve koledok kanalı ile oniki parmak bağırsağına dökülür. Safra salgısını taşıyan koledok kanalı tıkanırsa, yağların fiziksel sindirimi aksayacağı için lipaz enziminin sindirim hızı yavaşlar.

Doğru Yanıt: b

Soru 49.

Sağlıklı bir insanın ince bağırsağına işaretli aminoasitler bırakılırsa, ilk olarak aşağıdakilerden hangisinde işaretli aminoasitler gözlenebilir?

 
A Şıkkı Kapı toplardamarı
B Şıkkı Karaciğer endotel dokusu
C Şıkkı Alt ana toplardamarı
D Şıkkı Sağ kulakcık
E Şıkkı Aort atardamarı
   
Çözüm:
Sağlıklı bir insanda proteinli besinlerin sindiriminin tamamlanması ve sindirim sonucu oluşan aminoasitlerin emilimi, ince bağırsakta gerçekleşir. İnce bağırsaktan, kan damarlarına emilen aminoasitleri ilk önce kapı toplardamarına geçer ve karaciğere taşınır. Dolayısıyla ince bağırsaktaki işaretli aminoasitler, öncelikle kapı toplar damarında gözlenir.

Doğru Yanıt: a

Soru 50.

Sindirim sisteminin;

I.

Ağız

II.

Oniki parmak bağırsağı

III.

Mide

IV.

İnce bağırsak

kısımlarından hangilerinde tek çeşit enzim görev yapar?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı I ve III
C Şıkkı II ve IV
D Şıkkı I ve IV
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:
sindirim sisteminin ağız ve mide bölümlerinde tek çeşit enzim bulunur. Ağızda nişastaya etki eden amilaz enzimi, midede ise proteinlere etki eden pepsin enzimi görev yapar. Oniki parmak bağırsağında, pankreasın Wirsung kanalıyla yolladığı enzimler bulunur. Pankreastan gelen bu karışımın içinde karbonhidrat, yağ, protein ve nükleik asitlere etki eden çok çeşitte enzim bulunur. İnce bağırsak içinde ise hem oniki parmak bağırsağından, hem de ince bağırsak tarafından üretilen çok çeşitli enzimler bulunur.

Doğru Yanıt: b

 
Facebook beğen
 
Reklam
 
 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=