TEST-1(SOLUNUM)
ImageShack, share photos, pictures, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site
Gif Manzara Resimleri_11,Gif, Manzara, Resimleri, en, yeni, güzel, resim, animasyon, hareketli, scene, picture,

Soru 1.

Aşağıdakilerden hangisi glikozdan enerji sağlamak amacıyla gerçekleşen solunum reaksiyonlarında oksijen kullanıldığına kanıttır?

 
A Şıkkı Etil alkol oluşması
B Şıkkı Asetaldehitin indirgenmesi 
C Şıkkı Pirüvik asitin laktik asite dönüşmesi
D Şıkkı NAD' nin indirgenmesi
E Şıkkı Elektronların serbest kalan enerjilerinden ATP sentezlenmesi
   
Çözüm:
Elektronların serbest kalan enerjilerinden ETS' de ATP sentezlenmesi oksijenli solunumu reaksiyonlarının meydana geldiğine kanıttır.
Asetaldehitin indirgenmesi ve etil alkol oluşumu etil alkol fermantosyonunda meydana gelir. NAD' nin indirgenmesi olayı bütün solunum reaksiyonlarında olur.

Doğru Yanıt: e

Soru 2.

Ökaryot hücrelerde, oksijenli solunumun mitokondride geçen evrelerinde aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşmez?

 
A Şıkkı NAD'in elektron taşıması
B Şıkkı Hidrojenin elektronlarının E.T.S'den geçrek oksijene iletilmesi
C Şıkkı Sitrik asit oluşması
D Şıkkı Substrat düzeyinde fosforilasyon
E Şıkkı Piruvatın asetaldehite dönüşmesi
   
Çözüm:
Oksijenli solunum glikoliz reaksiyonları sonunda oluşan pirüvik asit, mitokondri matriksine girerek asetil koenzim A' ya dönüşür. AsetilkoenzimA, 4C'lu bir madde ile birleşerek sitrik asiti oluşturur ve krebs reaksiyonları başlar. Krebs reaksiyonlarında organik maddenin yükseltgenmesi sonucu açığa çıkan hidrojenler NAD ve FAD tarafından tutulur ve kristada bulunan E.T.S'ye aktarılır. E.T.S'den aktarılan hidrojenlerin elektronları en son oksijen tarafından tutulur ve su molekülü oluşur. Krebs reaksiyonlarında substrat düzeyinde fosforilasyon ile ETS evresinde ise oksidotif fosforilasyon ile ATP sentezlenir. Pirüvik asitin asetaldehite dönüşmesi oksijensiz solunum sırasında (Etil alkol fermantasyonu) gerçekleşir ve gerçekleşme yeri sitoplazmadır.

Doğru Yanıt: e

Soru 3.

Bir deneyde bir bakteri türüne ait bireyler, ışıklı bir ortamda, et suyu ve tuz içeren besi yerine konulmuştur. Bu bakteri türünün, ortamda,

-  Oksijen ve glikoz yokken üreyemediği,
-  Oksijen yokken glikoz eklendiğinde üreyebildiği,
-  Oksijen varken glikoz eklendiğinde üreyemediği görülmüştür.

Bu verilere göre, bu deneyde kullanılan bakteri türü,

  I.  Fotosentez
 II.  Fermantasyon
III.  Oksijenli solunum

olaylarından hangileri gerçekleştirebilmektedir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve III
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:
Deneyde kullanılan bakteriler glikoz yokken üremediklerine göre heterotrofturlar, fotosentez yapamazlar. Oksijensiz ortamda glikoz eklendiğinde üreyebildiklerine göre fermantasyon (oksijensiz solunum) yaparak canlılıklarını sürdürebilmektedirler. Glikoz bulunan ortama oksijen de verildiği zaman üreyemedikleri gözlendiğine göre bu bakteriler kesinlikle oksijeni sevmeyen, fermantasyon yapan heterotrof bakterilerdir.

Doğru Yanıt: b

Soru 4.

I.

Dış ortamdan alınan O2' nin solunum organlarından kana geçmesi

II.

Organik besinlerin kimyasal bağlarındaki enerjinin ATP' de depolanması

III.

Su ve karbondioksitten glikoz sentezlenmesi

olaylarından hangileri, hücresel solunumu tanımlamaktadır?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı I ve III
   
Çözüm:

I.

Dış ortam ile canlı arasındaki solunum olayını, solunum sistemini tanımlamaktadır.

II.

Hücresel solunumla organik besinlerin yıkılarak ATP sentezlemesini tanımlar

III.

CO2 redüksiyonu ile organik besin sentezi yani fotosentez tanımlanır.


Doğru Yanıt: b

Soru 5.

% 20' lik glikoz çözeltisinden hazırlanmış bir besi yerine bira mayası hücreleri koyuluyor.

Ortamdaki CO2 miktarının zamana göre değişim grafiği aşağıdakilerden hangisi gibi olur? 

 
A Şıkkı
B Şıkkı
C Şıkkı
D Şıkkı
E Şıkkı
   
Çözüm:
Bira mayası hücreleri glikoz içeren ortamda etil alkol fermantasyonu yapar, CO2 açığa çıkar. Ortamdaki CO2 önce sabittir, daha sonra maya hücrelerinin sayısı arttıkça oluşan CO2 miktarı da artar. Ortamda besinin azalması ile fermantasyon olayı yavaşlar ve oluşan CO2 miktarı sabit kalır.

Doğru Yanıt: b

Soru 6.

Bir petri kabındaki katı besiyerinin bir yarısına oksijen kullanan, diğer yarısına da oksijen kullanmayan iki farklı bakteri türü ekilmiştir. Petri kabı, içine hava girmeyecek şekilde kapatılmış, bakteriler üremeye bırakılmıştır.

Bu deneyde aşağıdakilerden hangisi gerçeklemez?

 
A Şıkkı Kısa bir süre sonra petri kabında su miktarının artması
B Şıkkı İlk evrede oksijen kullanan bakterilerin üremesi
C Şıkkı Her iki türe ait bakterilerin sürekli olarak üremeye devam etmesi
D Şıkkı Bir süre sonra oksijensiz ortamın oluşması
E Şıkkı Oksijen kullanan bakterilerin kullanmayanlardan önce ölmesi
   
Çözüm:
Düzenlenen deneyde hem O2 li hemde O2 siz ortamda yaşayan bakteri türleri bulunuyor. A, B, D, E seçenekleri deney sonucunda gözlenen olaylardır. C seçeneğinde belirtilen açıklama oksijenli solunum yapan bakteriler için geçersizdir.

Doğru Yanıt: c

Soru 7.


Yukarıdaki şekillerde aynı büyüklük ve sayıda 3 yeşil su bitkisi ışık dışında aynı koşulları içeren ortamlarda tutulmuştur.

Bu deneyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış olur?

 
A Şıkkı Birinci ve üçüncü kaplarda çıkan gaz kabarcıkları aynı çeşittir.
B Şıkkı Üçüncü kapta birinci kaba göre daha fazla gaz kabarcığı çıkar
C Şıkkı İkinci kapta sudaki CO2 miktarı azalır.
D Şıkkı İkinci kapta çıkan gaz kabarcıkları fotosentezin hammaddesidir.
E Şıkkı Her üç kaptaki yeşil su bitkisi solunum yapar.
   
Çözüm:
Verilen kaplar incelendiğinde

I.

yeşil ışıkta fotosentez hızı düşüktür. Bu durumda açığa çıkan kabarcık sayısı azdır. Kabarcık çeşidi O2' dir.

II.

Kap karanlık ortamda bekletildiği için fotosentez gerçekleşmez açığa çıkan kabarcıklar CO2'dir.

III.

Kaba kırmızı ışık gönderiliyor. Kırmızı ışıkta fotosentez hızı yüksek olduğu için kabarcık sayısı fazladır. Kabarcık çeşidi O2'dır.


Doğru Yanıt: c

Soru 8.

Glikozun kullanımı ile gerçekleşen glikoliz reaksiyonlarında oluşan bazı bileşikler şunlardır;

I.

Pirüvat

II.

Fruktoz fosfat

III.

PGAL

IV.

Fruktoz 1,6 difosfat

bunların oluşma sırası nedir?

 
A Şıkkı I, II, III, IV
B Şıkkı II, I, IV, III
C Şıkkı III, II, IV, I
D Şıkkı IV, II, I, III
E Şıkkı II, IV, III, I
   
Çözüm:
Glikoliz reaksiyonlarında

-

Glikozun aktivasyonu için ATP harcanır ve bir fosfat bağlanarak fruktoz fosfata çevrilir.

-

Fruktoz fosfata bir fosfat daha bağlanır ve fruktoz 1,6 difosfat oluşur.

-

1 molekül fruktoz 1,6 difosfat 2 molekül PGAL' e parçalanır PGAL' lerden prüvat molekülleri oluşur.


Doğru Yanıt: e

Soru 9.

Atmosferdeki karbon dioksit gazı,

I.

Çürükçül bakteri

II.

Solunum

III.

Yeşil bitki

IV.

Fotosentez

gibi olay ve canlılardan hangileriyle organik bileşiklerin yapısına katılır?

 
A Şıkkı I ve II
B Şıkkı I ve III
C Şıkkı II ve III
D Şıkkı III ve IV
E Şıkkı I, III ve IV
   
Çözüm:
Çürükçül bakteriler organik bileşikleri solunumla parçalayarak CO2 gazı oluşturur. Oysa ki III. öncüldeki yeşil bitkiler IV. öncüldeki fotosentez olayı ile CO2 gazını organik bileşiklerin yapısına katarlar. 

Doğru Yanıt: d

Soru 10.

Solunum reaksiyonları sırasında üretilen bazı moleküller şunlardır;

I.

ATP

II.

CO2

III.

NADH2

IV.

FADH2

Bu moleküllerden hangileri, hem glikoliz hem de krebs çemberi reaksiyonları sırasında açığa çıkar?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız IV
C Şıkkı I ve III
D Şıkkı I, II ve III
E Şıkkı II, III ve IV
   
Çözüm:
Solunum reaksiyonlarında glikoliz evresinde ATP ve NADH2 sentezlenir. Krebs çemberi reaksiyonlarında ise ATP, NADH2 ve FADH2 sentezlenir, CO2 çıkışı olur.
Buna göre glikoliz ve krebs evrelerinde ortak olarak ATP ve NADH2 açığa çıkar.

Doğru Yanıt: c

Soru 11.

Hücrelerde gerçekleşebilen;


biyokimyasal tepkimelerden hangilerinde fosforilasyon gerçekleşmez?

I.

Glikoz ® Pirüvik asit

II.

Glikojen ® Glikoz

III.

Pirüvat ® CO2 + H2O

IV.

Glikoz ® Etil alkol

V.

H2O ® H+ + OH-

 
A Şıkkı Yalnız III
B Şıkkı II ve V
C Şıkkı III ve IV
D Şıkkı I, II ve III
E Şıkkı II, IV ve V
   
Çözüm:


Doğru Yanıt: b

I.

Glikoliz tepkimeleridir ve ATP açığa çıkar.

II.

Hidroliz tepkimesidir, ATP üretilmez.

III.

Glikozdan sonra devam eden oksijenli solunum tepkimeleridir ve ATP üretilir.

IV.

Etil alkol fermantasyonudur, ATP sentezlenir.

V.

Suyun iyonlaşmasıdır ve ATP açığa çıkmaz.

Soru 12.

Canlılarda gerçekleşen bütün fermantasyon çeşitlerinde;

I.

Glikoz kullanımı

II.

Reaksiyon sırasında kullanılan enzim çeşidi

III.

Açığa çıkan enerji miktarı

yukarıda verilenlerden hangileri ortaktır?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı I ve II
C Şıkkı I ve III
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Canlılarda iki çeşit fermantasyon gerçekleşebilir. Etil alkol ve laktik asit fermantasyonu, bunların ilk basamağı olan glikoliz hepsinde ortaktır. Bu nedenle kullanılan besin çeşidi ve açığa çıkan enerji miktarı aynıdır. Glikoliz sonrasında kullanılan enzimler farklıdır. Eğer enzimler aynı olsaydı iki çeşit fermantasyon meydana gelmezdi.

Doğru Yanıt: c

Soru 13.

Çizgili kasların kasılması sırasında;

  I.  Miktarı artan
 II.  Miktarı azalan

maddelere aşağıdakilerden hangisi örnek olarak verilebilir?

              I                       II         

 
A Şıkkı
  Kreatin fosfat Glikojen
B Şıkkı
  CO2 Laktik asit
C Şıkkı
  ATP O2
D Şıkkı
  Laktik asit Kreatin fosfat
E Şıkkı
  Glikojen ATP
   
Çözüm:
Çizgili kasların kasılması sırasında glikojen, ATP, Kreatin fosfat, O2 molekülleri kullanıldığı için miktarca azalır. CO2, laktik asit ise üretilen moleküller olduğu için miktarca artar.

Doğru Yanıt: d

Soru 14.

Guanin nükleotit oranı   olan bir DNA molekülündeki;

I. 

Deoksiriboz

II. 

Fosfat

III. 

Timin

moleküllerinin sayısal değeri arasında aşağıdaki bağıntılardan hangisinin olması gerekir?

 
A Şıkkı I = II > III
B Şıkkı I = II = III
C Şıkkı I > II > III
D Şıkkı III > I = II
E Şıkkı I > II = III
   
Çözüm:
Her nükleotidde bir fosfat ve bir deoksiriboz şekeri bulunduğundan fosfat ve deoksiriboz şekeri sayısı birbirine eşittir ve DNA da en fazla miktarda bulunurlar.

Buna göre, I = II > III   olur.

Doğru Yanıt: a

Soru 15.

İnsanın kas hücrelerinde gerçekleşen olaylardan bazılar şunlardır;

I.

Protein sentezi

II.

Glikoliz

III.

Laktik asit fermantasyonu

IV.

Oksijenli solunum

Hücre, bu olaylardan hangilerini gerçekleştirirken özelleşmiş bir organeli işlev yapmaz?

 
A Şıkkı Yalnız III
B Şıkkı Yalnız IV
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, III ve IV
   
Çözüm:
Kas hücrelerinde

I.

Protein sentezi ribozomlarda gerçekleşir.

II.

Glikoliz olayı sitoplazmada olur.

III.

Laktik asit fermantasyonu reaksiyonları sitoplazmada meydana gelir.

IV.

Oksijenli solunum glikoliz evresi sitoplazmada, krebs ve ETS evreleri mitokondri de gerçekleşir.


Doğru Yanıt: d

Soru 16.

Glukozun parçalanmasıyla oluşan bazı bileşikler şunlardır:

  I.  Sitrik asit
 II.  Etilalkol
III.  Piruvik asit
 IV.  Oksalo asetik asit

İnsan vücudunda bunlardan hangilerinin oluşumu sağlayacak enzimler bulunmaz?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı I, II ve III
E Şıkkı I, III ve IV
   
Çözüm:
Glikozun oksijenli solunum reaksiyonları ile parçalanması sonucu insanlarda glikolizle pirüvik asit, krebs çemberi ile sitrik asit ve oksala asetik asit meydana gelir ve bunların oluşumunu sağlayan enzimler insan vücudunda vardır.
Etil alkol fermantasyonu insan vücudunda gerçekleşmediği için etil alkol oluşumunu sağlayan enzimler bulunmaz.

Doğru Yanıt: b

Soru 17.

Aşağıdaki moleküllerden hangisi yıkım tepkimeleri sırasında enerjiye dönüşmez?

 
A Şıkkı Vitamin
B Şıkkı Glikoz
C Şıkkı Amino asit
D Şıkkı Gliserol
E Şıkkı Yağ asidi
   
Çözüm:
Organik moleküllerden karbonhidrat, protein ve yağlar solunum reaksiyonları ile yıkıldığında enerji elde edilir. Bu moleküllerin monomerleri olan glikoz, aminoasit, gliserol ve yağ asitleri enerji vericidir. Vitraminler ise enerji verici değildir, düzenleyici görevi vardır.

Doğru Yanıt: a

Soru 18.


Yukarıda üç farklı organik bileşiğin oksijenli solunuma katılma yolları verilmiştir.

Her üç besinin parçalanmasıyla ilgili;

I.

Oluşan ATP miktarı aynıdır.

II.

Meydana gelen ürünler CO2, H2O ve NH3 ' tür.

III.

Reaksiyonların gerçekleştiği yer aynıdır.

şeklinde verilen ifadelerden hangileri doğrudur?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:
Protein yağ ve karbonhidrat gibi organik bileşiklerin yapılarındaki H sayısı farklı olduğu için açığa çıkan ATP miktarı da farklıdır. Bu nedenle I. öncül yanlıştır.
3 organik bileşiğin parçalanmasıyla CO2 ve H2O oluşur. Fakat NH3 sadece proteinin parçalanmasıyla oluşacağı için II. öncül de yanlıştır.
Protein, yağ ve karbonhidratın oksijenli solunumlarının gerçeklendiği yer aynıdır. Bu nedenle III öncül doğrudur.

Doğru Yanıt: c

Soru 19.

Bir bakteri kültürünün bir damlası lam üzerine damlatılıp mikroskopla incelendiğinde, bakterilerin damlanın her yerine dağıtılmış olarak bulunduğu gözleniyor (Şekil 1). Bu damla lamella kapatıldıktan sonra ise bakterilerin lamelin kenarlarında toplandığı gözleniyor (Şekil 2). Lamel kaldırılarak damlanın  içine bir yeşil alg konulup lamel tekrar kapatıldıktan bir süre sonra, bakterilerin bir kısmının algin çevresinde toplanmaya başladığı gözleniyor (Şekil 3)
Bakterilerin dağılımında gözlenen bu değişikliklere,

  I.  bakterilerin fermentasyon yapması,
 II. algin fotosentez yapması,
III. bakterilerin oksijenli solunum yapması

olaylarından hangileri neden olabilir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı I ve III
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:
Bakterilerin dağılımını etkileyen faktör oksijendir. Bakteriler O2 li solunum yapmaktadırlar. Algin çevresinde toplanmalarına algin fotosentez yaparak O2 üretmesi neden olur.

Doğru Yanıt: e

Soru 20.

Ökaryot bir hücrede oksijenli solunum reaksiyonları sırasında;

I.

Fosfogliserik asit (PGA)

II.

Pirüvik asit

III.

Adenozin trifosfat (ATP)

IV.

Karbon dioksit

moleküllerden hangileri hem sitoplazmada, hem de mitokondride oluşur?

 
A Şıkkı Yalnız III
B Şıkkı Yalnız IV
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı I, II ve III
E Şıkkı II, III ve IV
   
Çözüm:
PGA ve pirüvik asit oluşumu glikolizde olur. Glikoliz olayı da sitoplazmada gerçekleşir. CO2 oluşumu mitokondride gerçekleşir.
Ancak ATP oluşumu hem sitoplazmada hem de mitokondride gerçekleşir.

Doğru Yanıt: a

Soru 21.


Dışarıdan hava girişi olmayacak şekilde hazırlanmış deney düzeneği ile ilgili;

I.

Tüpte biriken gaz CO2 gazıdır.

II.

Tohumlar anaerob solunum yapmıştır.

III.

Tüpte ısı artışı meydana gelmiştir.

IV.

Tohumlar oksijenli solunum yapmıştır.

yorumlarından hangilerinin yapılması doğru olur?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı II ve III
D Şıkkı I, II ve III
E Şıkkı I, III ve IV
   
Çözüm:
Turp tohumları bulundukları oksijensiz ortamda etil alkol fermantasyonu yaparlar. Bu yüzden bir süre sonra tüpün üst yüzeyinde biriken gazın CO2 olduğu söylenebilir. Fermantasyon olayı sonucu hücrelerde meydana gelen enerjinin bir kısmı ısı olarak dışarıya verileceğinden III. öncül de doğru kabul edilir. Ancak turp tohumlarının bulunduğu tüpte CO2 bulunmadığı için oksijenli solunum yapılamaz.

Doğru Yanıt: d

Soru 22.

Alkol fermantasyonu ve Laktik asit fermantasyonu arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir?

 
A Şıkkı Sitoplazmada gerçekleşmesi
B Şıkkı ATP kullanılması
C Şıkkı NADH2 kullanılması
D Şıkkı CO2 çıkışı
E Şıkkı NAD oluşumu
   
Çözüm:
Fermantasyon çeşitlerinin her ikisi de sitoplazmada gerçekleşir (A), aktivasyon için ATP kullanılır (B), NADH2 oluşur ve kullanılır. (C), NADH2'lerin H'lerini kaybetmesi ile NAD oluşur. (E)
CO2 çıkışı ise sadece etil alkol fermantasyonunda gözlenir. (D)

Doğru Yanıt: d

Soru 23.

"Çizgili kaslarda, aktivitenin arttığı koşullarda, acil enerji ihtiyacını laktik asit fermantasyonu karşılar."

Laktik asit fermantasyonunu, diğer fermantasyonlardan ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?

 
A Şıkkı Glikoz kullanılması
B Şıkkı Net ATP kazancının fazla olması
C Şıkkı Elektron tutucusunun NAD olması
D Şıkkı Pirüvik asiti oluşturması
E Şıkkı CO2 çıkışı olmaması
   
Çözüm:
Fermantasyon reaksiyonlarında glikoliz olayları ortaktır. Glikoz kullanılması, elektron tutucusunun NAD olması ve pirüvik asit oluşumu ortak olarak meydana gelir. Fermantasyon reaksiyonlarında enerji kazancı net 2 ATP' dir. CO2 çıkışı ise oksijenli solunum ve etil alkol fermantasyonunda meydana gelir.

Doğru Yanıt: e

Soru 24.

Yeşil bir bitkinin solunumda karbondioksit çıkardığını saptayabilmek için aşağıdaki aşağıdaki koşullardan hangisi gereklidir?

 
A Şıkkı Bitkinin çok yapraklı olması
B Şıkkı Deneyin karanlıkta yapılması
C Şıkkı Bitkinin tamamen suya batırılmış olması
D Şıkkı Deneyin birkaç kez tekrarlanması
E Şıkkı Bitkinin genç olması
   
Çözüm:
Bütün canlılar gibi yeşil bitkilerde gece-gündüz solunum yapmaktadır. Bitkiler solunum  sonunda çıkarttııkları CO2 gazını, aydınlık ortamda fotosentez için kullanır. Karanlık ortamda (gece) fotosentez yapamadığı için karbondioksiti kullanamaz. Bu nedenle karanlık ortamda solunum sonunda açığa çıkardığı karbondioksiti ölçmek mümkün olur. Deney karanlıkta yapılmalıdır. 

Doğru Yanıt: b

Soru 25.

Solunum sırasında ;

I.

Fermantasyon ürünlerinin meydana gelmesi

II.

ETS reaksiyonları

III.

Glikoliz tepkimeleri

IV.

Krebs reaksiyonları

şeklinde verilen reaksiyonlar gerçekleşebilir.

Bu reaksiyonlardan hangileri aerob bir bakteri hücresi ile insana ait bir hücrenin aynı kısımlarında gerçekleşir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı II ve III
C Şıkkı I ve III
D Şıkkı II ve IV
E Şıkkı I, III ve IV
   
Çözüm:
Bakteri hücresel prokoryot, insan hücresi ise ökaryottur. Bakteride solunum reaksiyonlarının gerçekleştiği özel bir organel yoktur. Reaksiyonlar sitoplazmada gerçekleşir. İnsan hücresinde ise sitoplazmada ve mitokondride gerçekleşir. Bu nedenle her iki hücrede sitoplazmada gerçekleşen reaksiyonlar ortaktır.
Bu da I. ve III. öcüllerde gerçekleşen reaksiyonlardır.

Doğru Yanıt: c

Soru 26.

Fermantasyon sonucu açığa çıkan bazı ürünler şunlardır.

I.

CO2

II.

Laktik asit

III.

C2H5OH (Etil alkol)

IV.

ATP

Bu ürünlerden hangileri çizgili kas hücrelerinin gerçekleştirdiği fermantasyon reaksiyonları ile oluşmaz?

 
A Şıkkı I ve III
B Şıkkı I ve IV
C Şıkkı II ve III
D Şıkkı II ve IV
E Şıkkı I, III ve IV
   
Çözüm:
Çizgili kaslarda meydana gelen laktik asit fermantasyonudur. Laktik asit fermantasyonu reaksiyonlarında ATP sentezlenir ve  laktik asit meydana gelir ama etil alkol oluşumu ve CO2 çıkışı gözlenmez.

Doğru Yanıt: a

Soru 27.

Bira mayasındaki fermantasyon sırasında;

I.

ATP harcanması

II.

ATP oluşumu

III.

NADH+H+ oluşumu

olayları hangi sıraya göre gerçekleşir?

 
A Şıkkı I - II - III
B Şıkkı I - III - II
C Şıkkı II - III - I
D Şıkkı III - I - II
E Şıkkı III - II - I
   
Çözüm:
Bira mayasında meydana gelen etil alkol fermantasyonudur. Etil alkol fermantasyonunda önce glikozun aktivasyonu için ATP harcanır (I) daha sonra NAD indirgenir ve NADH2 oluşur. (III) en son olarak ATP sentezi gerçekleşir. (II)

Doğru Yanıt: b

Soru 28.

Ökaryot bir hücrede görülen;

  I.  Substrat fosforilasyonu
 II.  Oksidatif fosforilasyon
III.  Fotofosforilasyon

tepkimelerinden hangilerisadece mitokondri içerisinde meydana gelir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I  ve II
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:
Ökaryot hücrelerde oksijenli solunum reaksiyonlarının bir kısım sitoplazmada bir kısımda mitokondride gerçekleşir. Fotosentez reaksiyonlarında kloroplastlarda meydana gelir. Substrat fosforilasyonu hem sitoplazma hem de mitokondride gerçekleşir, oksidotif fosforilasyon ise sadece mitokondride ETS'de gerçekleşir. Fotofosforilasyon olayı ise kloroplastlarda meydana gelir.

Doğru Yanıt: b

Soru 29.

                            
Şekildeki tüplerden birincisine oksijenli solunum, ikincisine laktik asit fermantasyonu, üçüncüsüne alkol fermantasyonu yapan bakteriler ve yaşamları için uygun besinler konulduktan sonra ağızları kapatılıyor.

Bu deneyde aşağıdakilerden hangisi gerçekleşemez?

 
A Şıkkı 1. tüpte ortamdaki su miktarının artması
B Şıkkı 2. ve 3. tüplerde ortamdaki CO2 miktarının artması
C Şıkkı 1. tüpte bir süre sonra bakterilerin ölmesi
D Şıkkı Her üç tüpte enerji kaynağı olarak organik madde kullanılması
E Şıkkı 1. tüpte inorganik madde miktarının artması
   
Çözüm:
1.tüpe oksijenli solunum yapan bakteriler konulduğunda ortamdaki O2 bitene kadar bakteriler besini kullanarak. CO2 ve H2O oluşturur ve O2 bittiğinde ölürler. Ortamda inorganik madde miktarı artar.
2. tüpe laktik asit fermantasyonu yapan bakteriler konduğunda bakteriler ortamdaki organik besinleri kullanır ve laktik asit oluşur, laktik asit fermantasyonunda CO2 çıkışı olmaz.
3. tüpe alkol fermantasyonu yapan bakteriler konduğunda ise ortamdaki organik madde miktarı azalır ve etil alkol ile CO2 çıkışı gözlenir.

Doğru Yanıt: b

Soru 30.

Oksijenli solunum reaksiyonlarında;

  I.  Gliserol                  II.  Glikoz
III.  Vitamin                 IV.  Piruvik asit

moleküllerinden hangilerinin yapısındaki enerji açığa çıkarılır?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı I ve II
C Şıkkı II ve III
D Şıkkı I, II ve IV
E Şıkkı I, II, III ve IV
   
Çözüm:
Oksijenli solunum reaksiyonlarında organik maddenin yapısındaki kimyasal bağ enerjisi ATP'ye çevrilir. Gliserol, glikoz ve pirüvik asit enerji verici olarak kullanılır ama vitaminler enerji verici değildir, düzenleyici görevleri vardır ve hücresel solunum reaksiyonlarında yıkılmazlar.

Doğru Yanıt: d

Soru 31.

Bitkiler tarafından fotosentezde glikoz üretimi için kullanılan işaretlenmiş karbondioksit moleküllerinin atmosfere geri dönüşü aşağıdakilerden hangisi ile en hızlı gerçekleşir?

 
A Şıkkı Ototrofların organik besin depolanması
B Şıkkı Etoburların oksijenli solunumu
C Şıkkı Bakterilerin laktik asit fermantasyonu
D Şıkkı I. tüketicilerin oksidatif fosforilasyonu
E Şıkkı Kemosentetik bakterilerin besin üretmeleri
   
Çözüm:
A ve E seçeneklerinde CO2, besinin yapısına katılmıştır. Laktik asit fermentasyonunda gaz çıkışı olamaz. Birincil tüketiciler (otçullar) yeşil bitkilerden aldıkları besini solunumla parçalayıp atmosfere verirler. Fakat etçi
ller otçullarla beslendiği için bu olay daha geç gerçekleşir.

Doğru Yanıt: d

Soru 32.


İçlerinde glikoz çözeltisi ve bira mayası bulunan 4 deney tüpü farklı sıcaklıklarda bekletilmiştir. Bir süre sonra herbirinin üzerine kireç suyu eklenmiş ve yalnız II. tüpte bulanıklık gözlenmiştir.

Bu deneyle ve sonuçlarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 
A Şıkkı I. tüpteki enzimler pasif kalmıştır.
B Şıkkı II. tüp 20 oC' ye kadar ısıtılırsa kireç suyu bulanır.
C Şıkkı Yalnız III. tüpte glikoz azalması olur.
D Şıkkı IV. tüp 20 oC kadar soğutulduğunda kireç suyu bulanır.
E Şıkkı IV. tüpte enzimlerin protein yapısı bozulur.
   
Çözüm:
Bira maya uygun koşullarda glikoz kullanarak etil alkol fermantasyon yapar ve CO2 açığa çıkar, üzerine kireç suyu döküldüğünde CO2 kireç suyunda bulanıklığa neden olur.

1.

tüpte sıcaklık -5 oC olduğu için solunum enzimleri pasif kalmıştır ve fermantasyon meydana gelmez.

2.

tüpte de sıcaklık 0 oC olduğu için enzimleri çalışmaz ama enzimlerin yapısı bozulmamıştır, sıcaklık 20 oC olursa fermantasyon reaksiyonları olur ve CO2 çıkar.

3.

tüpte  sıcaklık fermantasyon reaksiyonları için uygundur ve glikoz miktarı azalır, ortamda etil alkol ve CO2 birikir.

4.

tüpte sıcaklık 60 oC olduğu için enzimlerin protein yapısı bozulur ve çalışmaz. Ortam sıcaklığı azaltılsa bile enzimlerin yapısı bozulduğu için reaksiyonlar meydana gelmez. 


Doğru Yanıt: d

Soru 33.

Oksijenli solunum mitokondri içerisinde gerçekleşen reaksiyonları sırasında, aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşmez?
 

 
A Şıkkı ATP üretimi
B Şıkkı NAD+ nin indirgenmesi
C Şıkkı CO2 üretimi
D Şıkkı FAD+ nin indirgenmesi
E Şıkkı ATP tüketimi
   
Çözüm:
Oksijenli solunum olayı glikoliz, krebs çevreleri ve oksidatif fosforilasyon olarak 3 evrede gerçekleşir. Glikoliz olayı sitoplazmada, krebs ve oksidotif fosforilasyon reaksiyonlar mitokondride meydana gelir.
ATP tüketimi sadece glikoliz evresinde glikozun aktivasyonu sırasında olur, bu nedenle mitokondri içindeki reaksiyonlarda olmaz, sitoplazmada gerçekleşir.

Doğru Yanıt: d

Soru 34.

Ökaryot bir hücrede gerçekleşen oksijenli solunum reaksiyonu sırasında 1 mol glikoz yerine aynı miktarda yağ asidinin kullanılması;

I.

Glikoliz ve krebs çemberi reaksiyonlarında kullanılan enzim çeşidinde

II.

Solunum sırasında kullanılacak O2 miktarında

III.

Solunum sonucu oluşacak H2O miktarında

hangilerinde değişikliğe neden olur?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
1 mol glikoz ve aynı miktarda yağ asidinin içerdikleri C atomları H ve O atomları bakımından farklılık gösterdiği düşünüldüğünde; solunum sırasında organik molekül yapısındaki hidrojenlerin doyurulması için gerekli olan oksijen miktarı ve bunların birleşmesi sonucu açığa çıkan su miktarı farklılık gösterecektir. Ancak oksijenli solunum basamaklarında kullanılan enzim çeşidinde her iki maddeninde parçalanması sonucu aynı ürünler oluşacağı için bir değişiklik olmaz.

Doğru Yanıt: d

Soru 35.

I.

Fotofosforilasyon

II.

Kemosentetik fosforilasyon

III.

Substrat seviyesinde fosforilasyon

IV.

Oksidatif fosforilasyon

Yukarıdaki ATP sentez biçimlerinden hangileri yalnız organik maddelerin kullanımı ile gerçekleşir?

 
A Şıkkı I ve II
B Şıkkı I ve III
C Şıkkı II ve IV
D Şıkkı III ve IV
E Şıkkı II, III ve IV
   
Çözüm:
Fosforilasyon ve kemosentetik fosforilasyon besin sentezi sırasında gerçekleşir. Yani inorganik moleküllerin kullanımı söz konusudur.
Oksidatif fosforilasyon ve substrat seviyesinde fosforilasyon ise solunum olaylarında organik moleküllerin kullanımı ile gerçekleşir.

Doğru Yanıt: d

Soru 36.Şekildeki gibi hazırlanmış  deney düzeneğinde bir süre sonra;

I.

I. fanus içinde buhar oluşumunun meydana gelmesi

II.

I. ve II. fanuslar arasındaki civanın 1 yönünde ilerlemesi

III.

III. fanustaki bitkinin ölmesi

IV.

II. kaptaki KOH' ın bulanması

hangilerinin meydana gelmesi beklenir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı III ve IV
C Şıkkı I, II ve III
D Şıkkı I, III ve IV
E Şıkkı I, II, III ve IV
   
Çözüm:
I. fanusta etil alkol fermantasyonu yapan bakteriler CO2 oluşturulur. Laktik asit fermantasyonu yapan bakteriler herhangi bir gaz oluşturmadığı için bir süre sonra cam boru içindeki civa 2 yönünde ilerler. Ayrıca fermantasyon olayı sonucu su buharı oluşturulmadığı için I. öncülde verilen bilgi doğru olmaz. III. fanustaki bitki ise bir süre sonra CO2, KOH tarafından tutulacağı için ölür ve KOH' ta bulanma görülür.

Doğru Yanıt: b

Soru 37.

Bir bitki hücresinde gerçekleşen oksijenli solunumun mitokondri reaksiyonlarında;

I.

Substrat düzeyinde fosforilasyonla ATP sentezi

II.

Oksidatif fosforilasyonla ATP sentezi

III.

Fotofosforilasyonla ATP sentezi

IV.

Kemosentetik fosforilasyonla ATP sentezi

olaylarından hangileri meydana gelir?

 
A Şıkkı I ve II
B Şıkkı II ve IV
C Şıkkı III ve IV
D Şıkkı I, II ve III
E Şıkkı I, II, III ve IV
   
Çözüm:
Oksijenli solunum krebs çemberi reaksiyonları mitokondrilerde gerçekleşir. Aralarında FAD, NAD gibi elektron tutucuların olduğu ETS kullanılarak 1 mol pürivik asitin parçalanma sırasında  oksidatif fosforilasyonla 14 ATP ve sustrat düzeyinde fosforilasyonla 1 ATP elde edilir.
Fotofosforilasyon olayı kloroplastlarda fotosentez sırasında kemosentetik fosforilasyon ise yalnızca kemosentez yapan bazı bakterilerde meydana gelir. Bitkinin solunumu sırasında görülmez.

Doğru Yanıt: a

Soru 38.

Havası alınmamış kapalı bir ortamda O2 siz solunum yapan bir bakteri ile fakültatif bakterilerin metabolik olaylarını sıcaklığa bağlı olarak hep aynı hızda gerçekleştirebilmeleri için ortamın sıcaklık değişimi;
 
şeklinde verilen grafiklerden hangisi gibi olmalıdır?

 
A Şıkkı Yalnız II
B Şıkkı Yalnız III
C Şıkkı I, III ve IV
D Şıkkı I, II ve III
E Şıkkı I, II ve IV
   
Çözüm:
Her iki bakterininde metabolik olaylarını aynı hızda devam ettirebilmeleri için ortamın sıcaklığının sabit olması gerekir.

Doğru Yanıt: a

Soru 39.

Hücresel solunumda;

  I.  Glikoliz
 II.  Krebs döngüsü
III.  ETS
olayları gerçekleşir.

Bu olaylardan hangilerinde, substrat düzeyinde fosforilasyon gerçekleşir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Oksijenli solunumda glikoliz ve krebs döngüsü evrelerinde substrat düzeyinde fosforilasyonla, ETS'de oksidatif fosforilasyonla ATP sentezi gerçekleşir.

Doğru Yanıt: d

Soru 40.

Aşağıdaki şemada, oksijenli solunumda gerçekleşen olaylardan biri olan, mitokondrilerde elektronların aktarılması gösterilmiştir.Bu şemadaki bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 
A Şıkkı Elektron tutucuları, her seferinde gelen elektronu bir sonrakine aktarıp indirgenmiş olarak kalır.
B Şıkkı Elektron tutucuları arasındaki elektron aktarımlarında kaybedilen elektron enerjisi ATP de depolanır.
C Şıkkı Elektronların kaynağı, Krebs devrinde, besin maddesinden ayrılan hidrojenlerdir.
D Şıkkı Oksijen, en düşük enerjili elektronları alarak indirgenir.
E Şıkkı Bu olay gerçekleşirken besin ve oksijken tüketilir.
   
Çözüm:
ETS' nde  alan tutucu indirgenirken, veren yükseltgenmiş olur. ETS elamanları arasında  aktarımı sonucu ATP üretimi meydana gelir. ETS' nde en son elektron tutucusu oksijendir ve oksijen en düşük enerjili elektronları alarak indirgenir. Krebs devri organik molekülün ve O2' nin kullandığı bir reaksiyondur.

Doğru Yanıt: a

Soru 41.

Oksijenli solunum yapan bakteriler üzüm suyunun bulunduğu kaba aşağıdaki gibi bırakılmıştır:Bir süre sonra meydana gelecek değişikliklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 
A Şıkkı Termometrede sıcaklık artışı olur.
B Şıkkı Üzüm suyunun miktarı azalır.
C Şıkkı I. kolda civa seviyesi yukarı çıkar
D Şıkkı Cam kaptaki gaz basıncı düşer.
E Şıkkı II. koldaki civa seviyesi yukarı çıkar.
   
Çözüm:
Sorudaki düzeneğe bakteriler koyulduğunda bunlar ortamdaki glikozu oksijenli solunumla yıkarak CO2 ve ısı açığa çıkarırlar. Açığa çıkan CO2 gazını KOH kristalleri tutar ve cam kaptaki gaz basıncı azalır. Buna göre, termometrede sıcaklık artar, üzüm suyu kullanıldığı için miktarı azalır, gaz basıncı azaldığından civa I. kola doğru ilerler. II. koldaki civa seviyesi yükselmez azalır.

Doğru Yanıt: e

Soru 42.


Oda sıcaklığında bulunan şekildeki düzenekte CO2 çıkışını artırmak için I. kaba,

I.

Enzim

II.

Oksijen

III.

Glikoz

moleküllerinden, hangilerinin eklenmesi gerekir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Düzenekte I. kapta bulunan bira mayası özütü kaptaki glikoz moleküllerini kullanarak, etil alkol fermantasyonu yapar ve CO2 gazı açığa çıkar. CO2 çıkışını arttırmak için alkolik fermantasyon reaksiyonlarını hızlandırmak gerekir. Bunun için ortama enzim ve glikoz eklenmesi gerekir. I. kapta oksijensiz solunum gerçekleştiği için ortama O2 eklenmesi CO2 çıkışını arttırmaz.

Doğru Yanıt: d

Soru 43.

Oksijenli solunumda oksijen atomları elektron taşıma sisteminden elektron aldıkça, sadece elektron akışı sonunda;

  I.  Su
 II.  Karbondioksit
III.  Glikoz

moleküllerinden, hangilerinin oluşumu, gerçekleşir?
 

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II"
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:
Oksijenli solunum ETS'de elektron akışı ile ATP sentezlenen ve oksijen en son elektron alıcısı olarak görec yaptığı oksidotif fosforilasyon evresinde elektron akışı sonunda ATP sentezlenir ve H2O oluşumu görülür. CO2 çıkışı ve glikoz sentezi gerçekleşmez.

Doğru Yanıt: a

Soru 44.

I.

Pirüvik asitin asetil koenzim A' ya dönüşmesi.

II.

NAD' nin indirgenmesi.

III.

Pirüvik asidin asetaldehite dönüşmesi.

Yukarıda verilen dönüşümlerden hangileri hücresel solunum sırasında oksijen kullanılıp kullanılmadığının kesin kanıtı değildir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı I ve III
   
Çözüm:
Pirüvik asitin asetil koenzim A'ya dönüşmesi oksijenli solunumda gerçekleşir. Pirüvik asitin asetaldehite dönüşmesi ise oksijensiz solunumda görülen bir reaksiyondur. Fakat NAD molekülünün hidrojen alarak indirgenmesi hücresel solunum glikoliz evresinde gerçekleşir. Glikoliz reaksiyonları, ortamda oksijen bulunup bulunmamasına bağlı değildir.

Doğru Yanıt: b

Soru 45.

  I.  Oksijenli solunum
 II.  Fermantasyon
III.  Fotosentez

Yukarıdaki olaylarda son ürünlerin enerji bulundurma kapasiteleri bakımından çoktan aza doğru sıralanışı hangi seçenekte doğru verilmiştir?

 
A Şıkkı I - II - III
B Şıkkı I - III - II
C Şıkkı II - I - III
D Şıkkı II - III - I
E Şıkkı III - II - I
   
Çözüm:
- Oksijenli solunumda moleküller enerji olmayan CO2 ve H2O'ya kadar parçalanır.
- Fermantasyon olaylarında son ürün olan etil alkol ve laktik asitte enerji bulunur.
- Fotosentez olayında ise ışık enerji glikozun kimyasal bağlarında depolanır ve son ürün olan glikozun enerji bulundurma kapasitesi çok yüksektir.


Doğru Yanıt: e

Soru 46.

Memeli bir hayvanda oksijensiz ortamda pirüvat, laktik asite dönüşürken;

I.

ATP üretilir.

II.

ATP tüketilir.

III.

NADH2 yükseltgenir.

IV.

Karbon dioksit oluşur.

olaylarından hangileri gerçekleşir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız III
C Şıkkı II ve III
D Şıkkı III ve IV
E Şıkkı II, III ve IV
   
Çözüm:
Pirüvat'ın laktik asite dönüşümü O2 siz solunumun son ürün oluşum aşamasıdır. Bu evrede ATP üretim ve tüketimi olmaz. Laktik asit fermantasyonunda CO2 de oluşmaz. Bu evrede NADH2, Hidrojenleri reaksiyona vererek yükseltgenir.

Doğru Yanıt: b

Soru 47.

Aşağıdaki organik maddelerden hangisi, bir bitkinin oksijenli solunum reaksiyonunda enerji eldesi için doğrudan kullanılabilir?

 
A Şıkkı Polipeptit
B Şıkkı Vitamin
C Şıkkı Yağ asidi
D Şıkkı Sükroz
E Şıkkı Nişasta
   
Çözüm:
Polipeptit birçok aminoasit molekülünün birleşmesinden meydana gelmiştir. Sükroz, fruktoz ve glikozun birleşmesinden; nişasta birçok glikoz molekülünün birleşmesinden meydana gelmiştir. Bu maddeler ancak monomerlerine parçalandıktan sonra enerji eldesinde kullanılabilir. Vitaminler ise enerji verici maddeler değildir. Yağ asidi monomer yapılıdır ve sindirime uğramadan doğrudan solunum reaksiyonunda kullanılabilir.

Doğru Yanıt: c

Soru 48.

Fermantasyon sonunda net 2 ATP, aerobik solunum sonunda net 38 ATP oluşmaktadır.

Aerobik solunumda daha fazla ATP' nin oluşması hangi nedenle açıklanabilir? 

 
A Şıkkı Solunum reaksiyonlarının daha uzun sürede tamamlamasıyla
B Şıkkı Reaksiyon zincirinin ilk adımlarının oksijene gerek duymadan yürütülmesiyle
C Şıkkı Karbonhidratların yanı sıra, yağlardan ve proteinlerden de enerji elde edilmesiyle
D Şıkkı Başlangıçta reaksiyona giren glikoz miktarının fazla olmasıyla
E Şıkkı Glikozun kendini oluşturan en küçük bileşenlerine parçalanmasıyla
   
Çözüm:
Fermantasyon reaksiyonları ile 1 mol glikoz yıkıldığında net 2 ATP oluşur. Çünkü glikoz en küçük birimlerine kadar parçalanmaz. Oksijenli solunumda ise glikoz molekülü CO2 ve H2O' ya kadar parçalanır ve net 38 ATP elde edilir.

Doğru Yanıt: e

Soru 49.

Etil alkol fermentasyonunda, pirüvatlardan oluşan aset aldehit moleküllerini indirgemek için X kadar NADH + H+ molekülü harcayan bir maya hücresi, toplam kaç mol etil alkol (I) ve karbondioksit (II) üretmiştir?

 

     I    

     II    

 
A Şıkkı
 

X

X

B Şıkkı
 

2X

2X

C Şıkkı
 

X

2X

D Şıkkı
 

X

X/2

E Şıkkı
 

X

4X

   
Çözüm:
Etil Alkol fermantasyonda 1 mol glikoz 2 mol pirüvata parçalanır ve pirüvatlardan CO2 çıkış ile 2 mol aset adehit oluşur ve aset aldehit için 1 mol NADH2 molekülü harcanır ve 2 mol etil alkol meydana gelir. Buna göre X kadar NADH2 molekülü harcayan maya hücresi X kadar CO2 üretir ve X kadar etil alkol sentezlemiştir.

Doğru Yanıt: a

Soru 50.

                                              
Üç farklı solunum olayını gösteren yukarıdaki şemaya göre;

I.

I. olayın gerçekleşmesinde görev alan enzimler tüm canlı hücrelerde bulunur.

II.

II. olayda hem ATP' nin üretimi hem de ATP' nin tüketimi olur.

III.

III. ve IV. olaylarda ATP sentezlenmez.

IV.

Canlı bir bitki hücresinde aynı anda bu üç solunum olayı da görülebilir.

yorumlarından hangileri doğrudur?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı I ve III
C Şıkkı II ve IV
D Şıkkı I, II ve III
E Şıkkı I, II, III ve IV
   
Çözüm:
I numaralı reaksiyon glikoliz evresidir. Bu evrede 2 ATP harcanılarak glikoz 2 mol pürivik aside kadar parçalanır. Glikoliz, tüm solunum çeşitlerinde ortak olarak gerçekleştiği için bu olayda görev alan enzimler tüm canlı hücrelerinde bulunur. II. numaralı reaksiyon O2' li solunum olayıdır ve bu olay sırasında sadece ATP üretimi olur, tüketimi olmaz. III ve IV numaralı reaksiyonlar ise sadece enzimatik reaksiyonlardır. ATP üretimi yoktur. Herhangi bir bitki hücresinde ve diğer canlı hücrelerde bu üç solunum olayı aynı anda birlikte gerçekleşemez.

Doğru Yanıt: a

 
Facebook beğen
 
Reklam
 
 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=