TEST-1(SOLUNUMSİSTEMİ)
ImageShack, share photos, pictures, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site
Gif Manzara Resimleri_7,Gif, manzara, resimleri, animasyon, hareketli, yeni, en, güzel, resim, dalgalı, dalgalanan, deniz, scene, picture, beautiful,

Soru 1.

İnsanda soluk verme sırasında göğüs iç basıncı ve diyafram kasında meydana gelen değişikliklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 

Göğüs iç basıncı

Diyafram kası

 
A Şıkkı
  Azalır

Kasılır

B Şıkkı
  Artar

Gevşer

C Şıkkı
  Değişmez

Kasılır

D Şıkkı
  Azalır

Gevşer

E Şıkkı
  Artar

Kasılır

   
Çözüm:
Soluk verme sırasında diyafram gevşeyip yukarı doğru kubbeleşir ve göğüs hacmini azaltır. Göğüs hacminin azalması göğüs iç basıncının artmasına neden olur.

Doğru Yanıt: b

Soru 2.

İnsanda solunum gazlarının taşınması sırasında,

I.

HbO2 ® Hb + O2

II.

C2O + H2O ® H2CO3 + HCO-3 + H+

III.

HbH+ ® Hb + H+

şeklinde verilen reaksiyonlardan hangileri doku kılcalında gerçekleşir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı I ve II
C Şıkkı I ve III
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Oksihemoglobin doku kılcallarına geldiğinde O2 vererek serbest hale gelir. Dokuda hücre solunumu ile oluşan CO2 ise ya serbest halde, ya da su veya Hb (Hemoglobin) ile birleşerek akciğer kılcallarına taşınır.
Üçüncü öncüldeki gibi hemoglobin doku kılcallarına hidrojen taşıması mümkün değildir.

Doğru Yanıt: b

Soru 3.

  I.  Hb + O2 ®  HbO2
 II.  H2O + CO2 ®  H2CO3
III.  HCO-3 + H+ ®  H2CO3 ®  H2O + CO2

Yukarıda verilen reaksiyonlardan hangileri alveol kılcallarında gerçekleşir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı I ve II
C Şıkkı I ve III
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
I. ve III reaksiyon alveol kılcallarında II. reaksiyon ise doku kılcallarında gerçekleşir.

Doğru Yanıt: c

Soru 4.

İnsan kanının pH sı 7,4 tür. Bu değerin çok az değişimi ölümle sonuçlanabilir. Kanın asitliği artınca, kanalcık hücreleri tarafından idrara verilen amonyak, H+ iyonlarını tutarak amonyum iyonunu oluşturur.

Amonyum iyonunun oluşturulmak istenmesinin nedeni;

I. Kanın pH sının sabit tutulması
II. Amonyum iyonunun hücreye giremeyip, idrarla dış ortama atılarak homeostasinin sağlanması
III. Düşen pH nın bazikleştirilerek dengelenmesi

olaylarından hangilerini sağlamak olabilir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Kanda H+ iyonlarının artması, kanı asitleştirir. H+ iyonları, amonyak veya bikarbonat iyonları ile birleşerek kandan uzaklaştırılıp kanın pH dengesi sağlanır. Amonyum iyonu yağda çözünemediğinden hücreye giremez, idrarla atılır. Bu durum homeostasinin korunmasına yardımcı olur.
7,4 hafif bazik bir değerdir, H+ iyonları kandan uzaklaştığı zaman pH değeri de bazikleşir.

Doğru Yanıt: e

Soru 5.

Küçük vücutlu memelilerin metabolizma hızı büyük vücutlara göre daha yüksektir.

Metabolizmanın oksijenle olan ilişkisi göz önüne alındığında, tilki, fare ve kedinin dakikadaki soluk sayısı aşağıdaki grafiklerin hangisiyle gösterilebilir?

 
A Şıkkı
B Şıkkı
C Şıkkı
D Şıkkı
E Şıkkı
   
Çözüm:
Metabolizma hızı yüksek olan bireylerin O2 alma ve kalp ritmi de o ölçüde yüksek olur.

Doğru Yanıt: b

Soru 6.

Soluk alıp verme olayı omurilik ve beyindeki solunum merkeziyle kontrol edilir. Diyafram ve kaburga kasılarına giden sinirler bunların düzenli olarak kasılmasını sağlar. Solunumu etkileyen başka bir faktörde CO2 miktarıdır.

Buna göre soluk alıp verme olayı ile ilgili,

I.

Diyafram ve kaburga kaslarına giden sinirler kesilirse soluk alışverişi durur.

II.

Metabolizma hızlanınca kanda artan CO2, pH'ı düşürür ve solunum merkezi uyarılır.

III.

Solunum sonucu meydana gelen CO2 ortamdan uzaklaşırsa O2, az olmasına rağmen solunum hızlanmaz.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

 
A Şıkkı Yalnız II
B Şıkkı I ve II
C Şıkkı I ve III
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Diyafram ve solunum kasları solunuma yardımcı oldukları için, eksiklikleri solunumu durdurmaz (I)
II. ve III. öncüller doğru yorumlardır.

Doğru Yanıt: d

Soru 7.

Akciğer, solungaç ve trakenin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

 
A Şıkkı Dolaşım sistemi ile birlikte çalışırlar.
B Şıkkı Oksijeni dokulara taşırlar.
C Şıkkı Hava keseciklerine sahiptirler.
D Şıkkı Gaz alış verişlerini sağlayan geniş yüzeyleri vardır.
E Şıkkı Karbondioksiti dokulardan alıp dışarı atarlar.
   
Çözüm:
Akciğer ve solungaç, kapalı dolaşım gösteren canlılarda trake ise açık dolaşım gösteren canlılarda gözlenir. Bu yüzden A, B, E şıkları ortak olamaz. Trakede hava kesecikleri yoktur.
Ancak üç solunum organında da gaz alışverişi geniş yüzeylerde gerçekleştirilir.

Doğru Yanıt: d

Soru 8.

Diyafram kaslarının kasılmasına bağlı olarak,

I. 

Göğüs boşluğunun artması

II. 

Akciğerlerin genişlemesi

III. 

Soluk verilmesi

olaylarından hangileri meydana gelir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Diyafram kasılınca düzleşir. Göğüs boşluğunun hacmi yukarıda aşağı doğru büyür. Akciğerler genişler.


Doğru Yanıt: c

Soru 9.

Deniz kenarından gelerek, yüksek bir dağda yaşamaya başlayan bir insanda, aşağıdaki uyumlardan hangisi en son gerçekleşir?

 
A Şıkkı Kanda alyuvar sayısının artması
B Şıkkı Kan basıncının artması
C Şıkkı Soluk alıp vermenin artması
D Şıkkı Nabız sayısının artması
E Şıkkı Kalp atış sayısının artması
   
Çözüm:
Oksijen miktarı yükseklere çıktıkça azalır. İnsanda bu duruma bağlı olarak hücrelere yeterli oksijen iletilmesi için solunum ve dolaşım hızı artar. Kan basıncı ve nabız sayısıda artmış oılur. Vücutta daha fazla oksijen tutma özelliğini sağlamak için zamanla alyuvar sayısının artması gerçekleşir.

Doğru Yanıt: a

Soru 10.

İnsanda soluk alışverişi arasında;

I.

Alveol sayısı

II.

Oksihemoglobin miktarı

III.

Karbominohemoglobin miktarı

IV.

Alveol basıncı

değerlerinden hangileri değişmez?

 
A Şıkkı Yanlız I
B Şıkkı Yalnız III
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı III ve IV
E Şıkkı I,II ve III
   
Çözüm:
Her soluk aldığımızda farklı miktarda O2 ve her soluk verdiğimizde farklı miktarda CO2 verdiğimiz için II ve III. öncüller değişir. Yine farklı miktarda gaz alışverişi olduğu için alveollerdeki basınç değişebilir. Ancak bu olaylar sırasında alveollerin sayısı artıp azalmaz.

Doğru Yanıt: a

Soru 11.

Hayvanlarda solunum sistemleriyle ilgili olan,

I.

Gaz değiştirme yüzeyleri daima nemlidir.

II.

Gaz değiştirme yüzeyleri daima havayla temastadır.

III.

Gaz değiştirme yüzeyleri sabit bir sıcaklıkta korunur.

özelliklerinden hangileri ortaktır?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı I ve III
   
Çözüm:
Hayvanlarda solunum ile ilgili yapılar solungaç, akciğer, deri ve trakedir. Tümünde yüzeyin nemli olması O2 ve CO2 gazlarının difüzyonunu kolaylaştırır. II. öncülde verilen özellik deri için geçerliyken III. öncül de verilen özellik ise sadece kuş ve memelilerin akciğerleri için geçerlidir.

Doğru Yanıt: a

Soru 12.

           
Yukarıdaki şemada O2 ve  CO2 konsantrasyonunun yüksek oranda değişim gösterdiği bölgeler gösterilmiştir.

Buna göre;

I.

Akciğer kılcallarında HbO2 oluşur.

II.

Doku kılcallarında O2 hemoglobinden ayrılır.

III.

Akciğer kılcallarında H 2CO3 (Karbonik asit) meydana gelir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Şemada kirli kanın akciğer alveollerinde temizlenmesi ve O2'ce zengin temiz kanın doku hücrelerine taşınması gösterilmektedir.
Akciğer kılcallarında kan CO2'yi bırakır ve hemoglobine O2 bağlanır (HbO2) (I)
Doku kılcallarında O2 hemoglobinden ayrılarak doku hücrelerine geçer (II).
Karbonikasit oluşumu CO2'nin doku kılcallarına geçmesi ile meydana gelir.
CO2 + H2O ® H2CO3

Bu olay akciğer kılcallarında gerçekleşmez (III).

Doğru Yanıt: c

Soru 13.

Memeli hayvanda bulunan bronşlar dış ortamdan alınan havayı;

I.

Isıtır

II.

Nemlendirir

III.

Yapısındaki toz zerreciklerini filtre eder.

olaylarından hangilerini gerçekleştirir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Solunum sisteminin bir parçası olan bronşlar, dışarıdan gelen havayı, ısıtarak, nemlendirerek ve temizleyerek bronşçuklara iletir.

Doğru Yanıt: e

Soru 14.

Bir sporcunun koşmaya başlamasından sonra,

I.

soluk alıp - verme merkezlerinin uyarılması,

II.

dokularda karbondioksit miktarının artması,

III.

kanda karbondioksit miktarının arması

durumlarının, ortaya çıkışlarına göre sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

 
A Şıkkı I - II - III
B Şıkkı II - I - III
C Şıkkı II - III - I
D Şıkkı III - I - II
E Şıkkı III - II - I
   
Çözüm:
Metabolizma hızının artmasına bağlı olarak dokularda enerji üretimi, dolayısıyla CO2 miktarı artar. Dokularda artan CO2 difüzyon ile kana geçer. Kandaki CO2 miktarının artması ile soluk alıp verme merkezi uyarılır ve solunum hızlanır.

Doğru Yanıt: c

Soru 15.

Memeli hayvanlarda kandaki oksijen miktarını;

I.

Plazmada erimiş oksijen miktarı

II.

Kandaki hemoglobin miktarı

III.

Hemoglobinin oksijene isteği

hangileri belirler?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Memeli hayvanlarda kandaki O2 miktarı her üç öncülle doğru orantılı olarak belirlenir.

Doğru Yanıt: e

Soru 16.

Memelilerin solunum sistemini diğer solunum sistemlerinden ayıran en önemli fark, aşağıdakilerden hangisidir?

 
A Şıkkı Vücudun iç kısmında bulunması
B Şıkkı Nemli bir yüzeye sahip olması
C Şıkkı Hem oksijen, hem de karbondioksit alışverişini yapabilmesi
D Şıkkı Çok sayıda alveollerin bulunması
E Şıkkı Havanın serbest oksijenini doku hücrelerine taşıması
   
Çözüm:
Diğer seçeneklerde verilen özellikler solunum organlarında gözlenebilen özelliklerdir; ancak alveollu akciğerler sadece memeli hayvanlarda bulunur.

Doğru Yanıt: d

Soru 17.

Bütün solunum sistemlerinin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

 
A Şıkkı Sudan O2 elde etmek
B Şıkkı Hücrelerin O2 ihtiyacını karşılamak
C Şıkkı Hücrelerdeki kirlenmeyi önlemek
D Şıkkı Kandaki ürenin fazlasını dışarı atmak
E Şıkkı O2 nin kan pigmentlerine bağlanmasını sağlamak
   
Çözüm:
Solunum sistemi yüksek organizasyonlu çok hücreli canlılarda bulunur amaç hücreleri ihtiyacı olan oksijeni karşılamak ve hücrede metabolizma (hücresel solunum) sonucu oluşan karbondioksiti vücuttan uzaklaştırmaktır.

Doğru Yanıt: b

Soru 18.

Hemoglobin pigmenti ile ilgili,

I.

Bulunduğu tüm canlılarda alyuvarlar içinde yer alır.

II.

Oksijenle kararlı bileşik yapar.

III.

Sadece havada bulunan oksijeni bağlayıp, alabilir.

IV.

Trake solunumu yapanların kanında bulunur, ancak oksijen taşımaz.

ifadelerden hangileri doğru değildir?

 
A Şıkkı Yalnız II
B Şıkkı Yalnız IV
C Şıkkı I, II ve III
D Şıkkı I, II ve IV
E Şıkkı I, II, III ve IV
   
Çözüm:
Soruda verilen öncüllerin hepsi yanlıştır.
Hemoglobin pigmenti omurgasızlarda plazmada bulunur (I).
Oksijenle kolay birleşip ayrılır. Kararsız bileşik yapar (II)
Balıklarda sudaki erimiş oksijenle birleşir (III).
Trake solunumu yapanların kanında hemoglobin bulunmaz (IV).

Doğru Yanıt: e

Soru 19.

 

                
Yukarıda bir solunum organında kanın hareketi şematize edilmiştir.

Buna göre;

I.

Bir numaralı bölgede difüzyonla O2 ve CO2 değişimi gerçekleşir.

II.

İki numaralı bölgede dokulardan kana O2 geçişi olur, Kan O2 yönünden zenginleşir.

III.

Üç numaralı bölgede kan CO2 yönünden oldukça zengindir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

 

 
A Şıkkı I
B Şıkkı II
C Şıkkı III
D Şıkkı I - III
E Şıkkı I - II - III
   
Çözüm:
Soruda  balık solunum sistemi şematize edilmiştir. Balıklarda, kalpte kirli kan bulunur. (CO2 yönünden zengindir.) (III).
Dokulardan kana CO2 geçişi olur ve kan CO2 yönünden zenginleşir (II).
Su ile solungaç lamelleri arasında gaz değişimi gerçekleşir (I).

Doğru Yanıt: d

Soru 20.

Kurbağa erginleri, sürüngen, kuş ve memelilerde solunum organı akciğerlerdir. Fakat akciğerleri diğer omurgalılara oranla fazla gelişmediği için, deri solunumu yoğun bir şekilde yapılmaktadır. Bu durumun kurbağa için yararı,

I.

Gerekli O2 miktarını karşılaması

II.

Gaz değişimi için harcanacak enerjinin elde edilmesi

III.

Soğuk havalarda metabolizmanın daha hızlı çalışması

faktörlerinden hangileri olabilir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Kurbağanın metabolizması için akciğerlerle alınan O2 miktarı yeterli değildir, deri solunumu akciğere yardımcı olarak gerekli O2 miktarının vücuda alınmasını sağlar. (I doğru)
Gaz değişimi difüzyon yolu ile gerçekleşir ve difüzyon olayı için enerjiye ihtiyaç yoktur. (II yanlış)
Kurbağalar soğuk kanlı canlılardır, havanın soğuması ile birlikte metabolizma hızı yavaşlar ve vücuda gerekli O2 miktarı azalır.

Doğru Yanıt: a

Soru 21.

Kara yaşamına uyum yapmış toprak solucanları, çok miktarda yağmur yağdığı zaman, yağmurdan hemen sonra toprak yüzeyine çıkarlar.

Solucanların bu hareketlerinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 
A Şıkkı Vücutta yadımlama (yıkım) ürünlerinin birikmesi
B Şıkkı Toprak altındaki sıcaklığın değişmesi
C Şıkkı Vücutta su fazlalığının oluşması
D Şıkkı Derideki duyu hücreleriyle algılamanın zorlaşması
E Şıkkı Oksijen yetersizliğinin ortaya çıkması
   
Çözüm:
Toprak solucanları, deri yüzeylerinden difüzyon ile oksijen alarak solunum yaparlar. Çok miktarda yağmur yağdığı zaman, toprak partiküllerinin arası suyla dolacak ve oksijen yetersizliği ortaya çıkacaktır. Böyle bir durumda solucanlar, toprak üstüne çıkmak zorunda kalırlar.

Doğru Yanıt: e

Soru 22.

I.

Diyaframın kubbeleşmesi

II.

Akciğerlerin büzülmesi

III.

Kaburga kaslarının gevşemesi

IV.

Göğüs boşluğu hacminin azalması

Soluk verme sırasında yukarıdaki olaylardan hangileri gerçekleşir?

 
A Şıkkı I ve II
B Şıkkı I ve III
C Şıkkı I, II ve III
D Şıkkı II, III ve IV
E Şıkkı I, II, III ve IV
   
Çözüm:
Soluk verme sırasında, omurilik soğanından gelen sinirsel uyarılarla

- Diyafram gevşer (kubbeleşir)
- Göğüs boşluğu hacmi azalır
- Akciğerler büzülür.

bu sırada kaburga arası kaslar gevşer.

Doğru Yanıt: e

Soru 23.

Beynin korteksinde, aşağıdaki olaylardan hangisini düzenleyen merkez bulunmaz?

 
A Şıkkı Öğrenme
B Şıkkı Soluk alma
C Şıkkı Hafıza
D Şıkkı Konuşma
E Şıkkı Görme
   
Çözüm:
Beyin korteksinde soluk alıp verme ile ilgili merkez bulunmaz. Soluk alıp verme omurilik soğanı tarafından kontrol edilir.

Doğru Yanıt: b

Soru 24.

Aşağıdaki canlı gruplarının hangisinde solunum sistemiyle dolaşım sistemi arasında bir bağlantı yoktur?

 
A Şıkkı Toprak solucanı
B Şıkkı Çekirge
C Şıkkı Kuş
D Şıkkı Sürüngen
E Şıkkı Kurbağa
   
Çözüm:
Açık dolaşım gözlenen ve trake solunumu yapan canlılarda dolaşım sistemiyle solunum sistemi arasında bağlantı yoktur. Böceklerde böyle bir durum gözlenir. Solunum sistemi gaz alışverişi yanında gazların taşınma görevini de üstlenir.

Doğru Yanıt: b

Soru 25.

I. 

Balina - Akciğer

II. 

Toprak solucanı - Deri

III. 

Timsah - Akciğer

IV. 

Kurbağa lavrası - Trake

V. 

Çekirge - Trake

Yukarıda verilen hayvanlardan hangisinin solunum organı kendisine ait değildir?

 
A Şıkkı I
B Şıkkı II
C Şıkkı III
D Şıkkı IV
E Şıkkı V
   
Çözüm:
Akciğer solunumu memeli (balina) ve sürüngen (timsah) lerde görülür. Yani I ve III doğrudur.

Toprak solucanının tek solunum organı deridir. Yani II doğrudur.

Trake solunumu ise böceklerde (çekirge) gözlenir. Yani V doğrudur.

Fakat kurbağa lavrasında trake değil solungaç solunumu görülür.

Doğru Yanıt: d

Soru 26.


Yukarıda CO2'nin kanda taşınması yollarından biri verilmiştir.

Bu tepkime ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 
A Şıkkı Tepkime akyuvar hücresinde gerçekleşmiştir.
B Şıkkı Karbonik anhidraz ezimi tek yönlü çalışır.
C Şıkkı H+ ve HCO-3 iyonları sitoplazmada taşınır.
D Şıkkı Kan akciğer kılcallarına geldiğinde H2CO3, CO2 ve H2O'a dönüşür.
E Şıkkı H2CO3 lenf sistemiyle taşınır.
   
Çözüm:
Hücrelerde solunum sonucu oluşturulmuş CO2, önce doku sıvısına buradan da doku kılcallarına geçiş yapar. Doku kılcallarında alyuvar hücresinin içine girer ve buradan karbonikanhidraz enzimi etkisi ile H2O ile birleşir H2CO3 oluşur. H2CO3 de, H+ ve HCO-3 iyonlarına ayrışır. H+ alyuvarda  taşınmaya devam ederken HCO-3 plazmayla geçerek akciğer kılcallarına kadar bu şekilde taşınır. Akciğer kılcallarında plazmadaki HCO-3 tekrar alyuvarlara girer ve H+ ile birleşip H2CO3 oluşur. Daha sonra alyuvarın içinde yine karbonik anhidraz ezimi etkisiyle CO2 ve H2O'ya dönüşür. CO2 alveollere, alveollerdeki O2 de kılcallara geçiş yapar.

Doğru Yanıt: d

Soru 27.

I.

Kaburga kalarının gevşemesi

II.

Diyaframın düzleşmesi

III.

Akciğer iç basıncının azalması

Yukarıda verilenlerden hangileri soluk alma sırasında meydana gelir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I, II
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:
Soluk alma sırasında kaburga kasları kasılıp akciğer iç basıncı azalır ve kubbe şeklindeki diyafram aşağıya doğru itilerek düzleştirilir.

Doğru Yanıt: e

Soru 28.

Akciğer alveollerinin,

I.

Tek sıralı epitel ile çevrili olması

II.

Bol miktarda kılcaldamlarla kaplı olması

III.

Yüzeyin nemli tutulması

IV.

Geniş yüzeye sahip olması

gibi özelliklerinden hangileri gaz alışverişini kolaylaştırır?

 
A Şıkkı Yalnız II
B Şıkkı I ve III
C Şıkkı II ve IV
D Şıkkı I, II ve III
E Şıkkı I , II, III ve IV
   
Çözüm:
Memeliler sınıfına özgü olan alveollerle ilgili olarak soruda verilen tüm öncüller solunumu kolaylaştıran özelliklerdir. 

Doğru Yanıt: e

Soru 29.

Trake solunumu yapan böceklerde aşağıdaki yapılardan hangisi bulunmaz?

 
A Şıkkı Trakeol
B Şıkkı Damar
C Şıkkı Hemoglobin
D Şıkkı Kan
E Şıkkı Kalp
   
Çözüm:
Trake solunumu yapan böceklerde açık dolaşım sistemi gözlenir. Kan solunum gazlarını taşımadığı için hemoglobin taşımaz ve renksizdir.

Doğru Yanıt: c

Soru 30.

Solunum organlarının tümü ,

  I.  Gaz alışverişini difüzyonla yapar.
 II.  Nemli bir yüzey taşır.
III. Zengin bir kılcal damar ağıyla donatılmıştır.
IV.  Vücudun içine doğru çekilmiştir. 

yukarıdaki ifadelerden hangileri doğudur?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız IV
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı I, II ve IV
E Şıkkı I, II, III ve IV
 
   
Çözüm:
Tüm solunum organlarında gaz değişimi difüzyonla olur. Ve tüm solunum yüzeyleri nemlidir.
Açık dolaşıma sahip canlılar da kılcal damar yoktur. Solunum organlarının vücudun içine çekilmiş olması ise karasal bir adaptasyondur.

Doğru Yanıt: c

Soru 31.

Memeli bir hayvanın böbreklerinde metabolizma sonucu oluşan karbondioksit akciğer alveollerine geçinceye kadar,

I. 

Alt ana toplardamar

II. 

Aort atardamarı

III. 

Böbrek toplardamarı

şeklinde verilen damarların hangilerinden geçmez?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı I ve III
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:
Böbreklerde solunumla oluşan CO2 böbrek toplardamarıyla alt ana toplardamara oradan da kalbe gelir. Kalpteki CO2 bakımından zengin (kirli) kan akciğer atardamarıyla akciğer kılcallarına gelir.

Bu süreçte CO2, aort atardamarından geçmez.

Doğru Yanıt: b

Soru 32.

Böceklerdeki trakeol, memelilerdeki alveol ve kurbağanın derisi ile ilgili olarak verilen

  I. yüzeyleri nemlidir.
 II. gaz değişimini sağlarlar.
III. atmosferlerden aldıkları O2'nin kılcal damara verirler.

ifadelerinden hangileri üçü içinde ortaktır?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı I ve III
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:
I. ve II. öncül ortak III. öncül ise ortak değildir. Çünkü trake solunumuna sahip canlılarda kılcal damar bulunmaz.

Doğru Yanıt: c


Soru 33.

I.

Hb + O2 ® HbO2

II.

H2CO3 ® H+ + HCO-

III.

H2O + CO2 ® H2CO3

IV.

HbCO2 ® Hb + CO2

Kan akciğer kılcallarına geldiği zaman yukarıda verilen tepkimelerden hangileri gerçekleşir?

 
A Şıkkı I ve II
B Şıkkı I ve IV
C Şıkkı II ve III
D Şıkkı I, II ve III
E Şıkkı II, III ve IV
   
Çözüm:
Kan akciğer kılcallarında geldiği zaman HbCO2, karbondioksiti vererek Hb (hemoglobin) şeklinde serbest kalır. Hb, oksijen ile birleşip (HbO2) tekrar dolaşıma katılır. Sonuçta CO2 verilip O2 alınmış olur.

Doğru Yanıt: b

Soru 34.

İnsanlarda solunum hızı merkezi sinir sistemine ait aşağıdaki yapılardan hangisi tarafından kontrol edilir?

 
A Şıkkı Talamus
B Şıkkı Omurilik
C Şıkkı Beyincik
D Şıkkı Omurilik soğanı
E Şıkkı Hipotalamus
   
Çözüm:
İstem dışı çalışan iç organların kontrolü arkabeyine bağlı omurilik soğanıdır. Solunum hızı da solunum organlarının omurilik soğanı tarafından kontrolüyle sağlanır.

Doğru Yanıt: d

Soru 35.

Özelleşmiş solunum organı taşıyan iki değişik hayvanda, solunum organının vücut yüzeyine göre konumu aşağıdaki şekillerde verilmiştir.

Bu şekillerden yola çıkarak, I ve II nolu hayvanların yaşam ortamı için, aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

         I              II      

 

 
A Şıkkı
  Tatlı su Tuzlu su
B Şıkkı
  Su Kara
C Şıkkı
  Su Su
D Şıkkı
  Kara Kara
E Şıkkı
  Çöl Nemli kara
   
Çözüm:
Karasal ortama geçişte su kaybını azaltmak için canlılarda solunum organları, vücudun içine çekilmiştir (II). Su ortamında böyle bir sorun yoktur.

Doğru Yanıt: b

Soru 36.

Akciğer genişlemesi ve daralması;

I.

Diyafram kasının kasılıp gevşemesi

II.

Kaburga kemiklerinin uzayıp kısalması

III.

Kaburga kaslarının kasılıp gevşemesi

hareketlerinden hangileri ile sağlanır?

 
A Şıkkı Yalnız III
B Şıkkı I ve II
C Şıkkı I ve III
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Akciğerlerin genişlemesi ve daralması soluk alıp verme mekanizmasıyla sağlanır. Veriler içindeki diyafram kasının ve kaburga kaslarının kasılıp gevşemesi akciğerdeki bu değişmeleri sağlar.

Doğru Yanıt: c

Soru 37.

Omurgalılarda;

I.

Trake

II.

Solungaç

III.

Akciğer

gibi solunum organlarından hangileri bulunmaz?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı I ve III
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:
Omurgalılar, balık, kurbağa, sürüngen, kuş ve memeli hayvanlardan oluşur ve Bu hayvanlarda trake yoktur.

Doğru Yanıt: a

Soru 38.

                  
Yukarıdaki grafik kandaki O2 miktarının zamana bağlı değişimini göstermektedir.

Buna göre,

I.

I. zaman aralığında kan, doku kılcallarından geçmektedir.

II.

II. zaman aralığında kan akciğer kılcallarından geçmektedir.

III.

III. zaman aralığında kan kalbin sol kulakçığına boşalmıştır.

şeklinde verilen yargılardan hangileri doğrudur?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız III
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı III ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Kan doku kıl kılcallarından geçerken dokuya O2 verir (I).
Kan akciğer kılcallarından geçerken O2 bakımından zenginleşir (II)
Kalpte gaz alışverişi almadığı için III. öncülde doğrudur.

Doğru Yanıt: e

Soru 39.

  I. Düz kas dokusu
 II. Mukus salgısı
III. Hareketli siller

Soluk borusuna ait yukarıda verilen yapılardan hangileri  akciğerleri dışarıdan gelen tozlara karşı koruyucu özelliğe sahiptir.
 

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı I ve II
C Şıkkı I ve III
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
  I. Düz kas dokusunun, solunum sistemini tozlara karşı koruyucu etkisi yoktur
 II. Mukus salgısı tozları tutarak,
III. Hareketli sillerde tutulan tozları yukarı doğru iterek solunum sistemini korur.

Doğru Yanıt: d

Soru 40.

  I. Kaburgaların öne doğru hareket ettirlmesi
 II. Diyaframın gevşeyerek yukarıya doğru hareket etmesi
III. Göğüs boşluğunun daralması

Yukarıda verilen olaylardan hangileri soluk verme üzerine etkilidir?

 
A Şıkkı Yalnız II
B Şıkkı Yalnız III
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı I ve III
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:
I. öncül soluk alma
II. ve III. öncül ise soluk verme üzerine etkilidir.

Doğru Yanıt: e

Soru 41.

             
Yukarıda verilen grafik insanda akciğer hacminde meydana gelen değişimi göstermektedir.

Buna göre belirtilen zaman aralıklarında meydana gelen olaylarla ilgili olarak,

I.

0 - t1 zaman aralığında diyafram düzleşir.

II.

t1 - t2 zaman aralığında kaburga kasları gevşer.

III.

t2 - t3 zaman aralığında akciğer iç basıncı yükselir.

şeklinde verilen ifadelerden hangileri doğrudur?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı I ve II
C Şıkkı I ve III
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I,II ve III
   
Çözüm:
Akciğer hacminde meydana gelen değişim soluk alıp verme ile ilişkilidir. Soluk alma sırasında; diyafram düzleşir, akciğerlerin hacmi artar. Bunun sonunda akciğer iç basıncı düşer.
Soluk verme sırasında ise diyafram ve kaburga kasları gevşer, akciğer hacmi küçülür, iç basınç artar.
Grafik incelendiğinde 0 - t1 ve t2 - t3 zaman aralıklarında soluk alma t1 - t2 zaman aralığında ise soluk verme meydana gelmiştir.
Yukarıda yapılan açıklamaya göre I. ve II. öncül doğrudur.  

Doğru Yanıt: b

Soru 42.

Bir hücreli canlıların karmaşık solunum organları yoktur.

Aşağıdakilerden hangisi bu durumun temel nedenidir?

 
A Şıkkı Parazit yaşayarak üzerinde yaşadığı canlının oksijenini kullanmaları
B Şıkkı Fotosentez ile oksijen üretebilmeleri
C Şıkkı Oksijeni aldıkları besinlerden sağlamaları
D Şıkkı Oksijensiz yaşamaları
E Şıkkı Gaz alışverişini tüm hücre yüzeyi ile yapmaları
   
Çözüm:
Çok hücreli canlıların tüm hücreleri dış ortamla temas halinde olmadığı için her hücre gerekli gaz alışverişini doğrudan dış ortamla yapamaz. Bu sorun solunum organlarının oluşması ile çözümlenir. Oysa ki, tek hücreli canlı bu gaz alışverişini tüm hücre zarı yüzeyinden difüzyonla gerçekleştirir.

Doğru Yanıt: e

Soru 43.

Karada yaşayan canlılarda solunum sisteminin vücut içine çekilmesinin sağladığı temel yarar aşağıdakilerden hangisidir?

 
A Şıkkı Solunum yüzeyinin kurumasını engellemek
B Şıkkı Solunum sistemini vücut hücrelerine yaklaştırmak
C Şıkkı Solunum sistemini dolaşım sistemine yaklaştırmak
D Şıkkı Solunum yüzeyinin genişlemesini sağlamak
E Şıkkı Oksijenin mitokondrilere geçişini arttırmak
   
Çözüm:
Solunum organlarında gaz alışverişini kolaylaştırmak için solunum yüzeyleri nemlidir. Karada yaşayan canlılarda solunum yüzeyleri vücut içine çekilmiştir. bu durum solunum yüzeyinin  kurumasını engelleyen bir adaptasyondur.

Doğru Yanıt: a

 
Facebook beğen
 
Reklam
 
 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=