TEST-2 (ÜREME-GELİŞME)
ImageShack, share photos, pictures, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site 
Soru 51.

Omurgalı hayvanlarda embriyodan meydana gelen zarlar,

  I.  Embriyoyu mekanik etkilerden koruma
 II.  Atık madde depolama
III.  O2 ve CO2 alış verişini sağlama

olaylarından hangilerini gerçekleştirir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı I ve II
C Şıkkı I ve III
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Koriyon ve amniyon embriyonu mekanik  etki ve sarsıntılara karşı korur.
Allantoyis artık maddeleri depolar.
Koriyon ve allantoyis O2 ve CO2 alış verişini sağlar.

Doğru Yanıt: e

Soru 52.

Dış döllenme yapan hayvanlarda,

  I.  Yumurtalık
 II.  Çiftleşme organı
III.  Boşaltım organı

yapılarından hangilerinin bulunması beklenemez?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve III
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:
Dış döllenme yapan hayvanlarda (balık ve kurbağa) çiftleşme organı yoktur.

Doğru Yanıt: b

Soru 53.

Hem erkek hem de dişi üreme organı taşıyan verimli (kısır olmayan) bir çiçekte,

  I.  Polen oluşumu sırasında mayoz ve mitoz bölünmenin görülmesi
 II.  Birden fazla polen oluşması
III.  Erkek organda oluşan polenin dişi organdaki yumurtayı döllenmesi
 IV.  Yumurta ana hücresinin mayoz bölünme geçirmesi

olaylarında hangilerinin her zaman gerçekleşmesi beklenemez?

 
A Şıkkı Yalnız III
B Şıkkı I ve II
C Şıkkı II ve III
D Şıkkı II ve IV
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Çiçek verimli olduğuna göre yumurta ve poleni oluşturur. bu sırada hem mayoz hem de mitoz bölünme görülür. Ayrıca daima birden fazla polen meydana gelir. Fakat, genel olarak bir çiçeğin yumurtasını bir başka çiçeğin poleninden oluşan spermler döller.

Doğru Yanıt: a

Soru 54.

  I.  Planaria'nın rejenerasyonları üretilmesi
 II.  İki hermafroditin  birbirini döllemesi
III.  Hermafroditin kendi kendini döllenmesi

Yukarıda verilen üreme şekilleri sonucu meydana gelen çeşitliliğin azdan çoğa doğru sıralanışı hangi seçenekte verilmiştir?

 
A Şıkkı I - II - IIII
B Şıkkı I - III - II
C Şıkkı II - III - I
D Şıkkı II - I - III
E Şıkkı III - I - II
   
Çözüm:

I.

Planaria'nın rejenerasyonla üretilmesi (eşeysiz üreme) çeşitliliğe neden olmaz.

II.

Hermafroditin kendi kendisini döllemesi çok az çeşitliliğe neden olur.

III.

İki hermafrodit arasındaki döllenme normal bir eşeyli üremedir. bu şekildeki üreme ile diğerlerine göre daha fazla çeşitlilik meydana gelir.


Doğru Yanıt: b

Soru 55.

Çimlenmeye başlayan bir tohumda;

  I.  Solunumla üretilen ATP miktarı artar.
 II.  Enzim sentezi hızlanır.
III.  Embriyodaki hücreler mitozla çoğalır.

Bu olaylar hangi sıraya göre meydana gelir?

 
A Şıkkı I - II - III
B Şıkkı I - III - II
C Şıkkı II - I - III
D Şıkkı II - III - I
E Şıkkı III - I - II
   
Çözüm:
Her şeyden önce enzim sentezi hızlanmalı daha sonra bu enzimler solunumunda kullanılarak ATP sentezlenmeli. Üretilen ATP ile de mitoz bölünme gerçekleşmelidir.

Doğru Yanıt: c

Soru 56.

Bal arılarının üremesinde döllenmemiş yumurta ile döllenmiş yumurtadan gelişen bireyler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

  Döllenmemiş yumurtalardan
Gelişen Bireyler
Döllenmiş
yumurtalardan
Gelişen Bireyler

 
A Şıkkı
  Erkek Arı Erkek Arı
B Şıkkı
  Kraliçe  Arı Erkek Arı, İşçi Arı
C Şıkkı
  Erkek Arı İşçi Arı, Kraliçe Arı
D Şıkkı
  İşçi  Arı Kraliçe Arı, Erkek Arı
E Şıkkı
  İşçi Arı, Kraliçe Arı Erkek Arı
   
Çözüm:
Erkek arılar N kromozomlu; işçi arılarla kraliçe arılar 2N kromozomludurlar. 2N kromozomlular döllenmiş yumurtadan (zigottan), N kromozomlu erkek arılar döllenmemiş yumurtadan meydana gelirler.

Doğru Yanıt: c

Soru 57.

Ergenlik çağına girmemiş olan dişi bir maymuna FSH verilirse;

  I. Yumurtalıkları gelişir.
 II.  Ovulasyon olur.
III.  Yumurtalıkları gelişmez.

durumlarından hangileri gözlenebilir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:
Ergenlik çağına girmemiş olan dişi bir maymunun yuımurtalıklarının gelişimi ve dolayısı ile yumurta oluşumu sadece FSH'a bağlı değildir. Diğer bazı hormonlara ihtiyaç vardır.

Doğru Yanıt: c

Soru 58.

Çiçeksiz ve çeşitli bitkiler arasında

  I.  Sporla üreme
 II.  Tohum oluşturma
III.  Mayoz döllenme

olaylarından hangileri ortaktır?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız III
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı I ve III
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:
Sporla üreme : Çiçeksiz bitkilerde.
Tohum oluşturma : Çiçekli bitkilerde
Mayoz döllenme : Hem çiçeksiz hem çiçekli bitkilerde görülür.


Doğru Yanıt: b

Soru 59.

Karayosunun hayat devrinde,

  I.  Sporun çimlenerek hametitleri vermesi
 II.  Sporofitten sporların oluşması
III.  Zigotun gelişerek sporafiti oluşturması

görülen olaylardan hangilerinde kalıtsal çeşitlilik meydana gelir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
II. öncülde verilen mayozla olur. Bu nedenle kalıtsal çeşitlilik meydana gelir. I. ve III. öncülde verilen olaylar mitozla alır ve kalıtsal çeşitlilik meydana gelmez.

Doğru Yanıt: b

Soru 60.

Gelişme dönemleri karasal ortamda ve ana vücudu dışında gerçekleşen omurgalılarda,

  I.  Kalın bir yumurta kabuğu
 II.  Besince zengin bir vitellüs kesesi
III.  Sıvı dolu bir amniyon kesesi

yapılardan hangileri ortak olarak bulunur?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Karasal ortamda ve ana vücudu dışında gelişme sürüngen ve kuşlarda gerçekleşir. Bu iki sınıftaki canlıların yumurta kabuğu kalın, vitellüsü zengin ve embriyon kesesi vardır.

Doğru Yanıt: e

Soru 61.

Plasentalı bir memelideki normal gelişme periyodunda, annenin kanındaki,

  I.  Alyuvar
 II.  Glikoz
III.  Oksijen
IV.  Hemoglobin
  V.  Su

moleküllerinden hangileri plasenta yoluyla embriyonun kan dolaşımına katılır? 

 
A Şıkkı I ve II
B Şıkkı I, II ve III
C Şıkkı II, III ve IV
D Şıkkı II, III ve V
E Şıkkı II, III, IV ve V
   
Çözüm:
Annenin kanındaki alyuvar ve hemoglobin anneden embriyona geçmez.
Oksijen, Glikoz ve su anneden embriyonun kan dolaşımına katılır.

Doğru Yanıt: d

Soru 62.

Plasentalı memelilerin ovaryumlarında :

  I.  Mayoz bölünme
 II.  Döllenme
III.  Folikül yırtılması
IV.  Hormon sentezi

olaylarından hangileri meydana gelmez?
 

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı I ve III
C Şıkkı II ve IV
D Şıkkı III ve IV
E Şıkkı I, III ve V
   
Çözüm:
Mayoz bölünme, folikül yırtılması yumurtalık (ovaryum) larda meydana gelir. Döllenme fallop tüpünde olur. Hormon sentezi yumurtalıklarda da gerçekleşir.

Doğru Yanıt: a

Soru 63.

  I.  Allantois ® Artık maddeleri depo etme
 II.  Vitellüs kesesi ® Beslenme
III.  Koriyon  ® Yedek besin deposu

Yukarıdaki yapılar ve görevleri ile ilgili eşleştirmelerden hangileri doğrudur?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız III
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Koriyon, gaz değişiminin yapıldığı ince bir zardır. Yedek besin deposu değildir. Diğer öncüller doğru eşleştirmelerdir.

Doğru Yanıt: c

Soru 64.

Omurgalılarda;
    I.  Dış döllenme ® Dış gelişme
 II.  İç döllenme ® Dış gelişme
III.  İç döllenme ® İç gelişme
olayları gerçekleşebilir.

Bunlardan I. öncülün balıklara ait olduğu bilindiğine göre; bu olayları gerçekleştiren canlıların yumurtalarındaki vitellus miktarına göre çoktan aza doğru sıralanması aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

 
A Şıkkı I - II - III
B Şıkkı I - III - II
C Şıkkı I - III
D Şıkkı II - III - I
E Şıkkı III - I - II
   
Çözüm:
Yumurtadaki besin miktarı en çok balıkta, daha sonra sürüngen ya da kuşta, en az da memelilerde bulunur.

Doğru Yanıt: a

Soru 65.

Bir üreme çeşidi aşağıdaki gibi özetlenmiştir.
       
Bu üremeyle ilgili;

  I.  İzogamidir.
 II.  Eşeysiz üremedir.
III.  Yavru birey ata bireylerden farklı kalıtsal yapıdadır.
IV.  İç döllenme görüşülmüştür.

açıklamalarından hangileri doğrudur?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı I ve III
E Şıkkı III ve IV
   
Çözüm:
I. şemada verilen gametlerin şekil ve büyüklüğü aynıdır. İzogami
III eşeyli üremedir. Oluşan yavru kesinlikle ata bireylerden farklıdır.

Doğru Yanıt: d

Soru 66.

Eşeysiz ve eşeyli üremenin periyodik ve zorunlu olarak birbirini takip etmesine metagenez denir.

Metagenezle ilgili olarak,

  I.  Su yosunlarında haploit büyüme evresi karayosunlarına göre daha uzundur.
 II.  Gelişmişlik derecesi arttıkça haploit evre kısalır.
III.  Vegetatif üremeye göre daha az çeşitlilik sağlar.

ifadelerinden hangileri yanlıştır?

 
A Şıkkı Yalnız II
B Şıkkı Yalnız III
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
III. öncül yanlıştır. Çünkü vefetatif üreme eşeysiz üreme çeşididir. Bu şekilde üreme çeşitliliğe neden olmaz. Oysa metagenezde eşeyli üreme görülür. Buda çeşitliliği vegetatif üremeye göre arttırır.

Doğru Yanıt: b

Soru 67.

Hayvanlarda;

  I.  Zigot gelişimi
 II.  Sperm üretimi
III.  Döllenme

olaylarından hangileri vücut dışında gerçekleşebilir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı I ve II
C Şıkkı I ve III
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Suda yaşayan hayvanlarda dış döllenme ve dış gelişme olayları gözlenir. Ancak spermatogenez tüm canlılarda vücutta olur.

Doğru Yanıt: c

Soru 68.

                                    
Çiçekli bitkinin üremeyle ilgili bazı yapıları numaralandırılmıştır.

Kaç nolu yapılarda kesinlikle mayoz bölünme görülmez?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I ve III
   
Çözüm:
I nolu kısım erkek organının başçığı (anter), II nolu kısım dişçik borusu (stilus), III nolu kısım tohum taslağıdır.
Anter içinde mayoz bölünmeyle polenler, tohum taslağı içinde mayoz bölünmeyle yumurta oluşur. Dişicik borusunda spermler mitoz bölünmeyle oluşur.

Doğru Yanıt: b

Soru 69.

Eğrelti otunun hayat devri aşağıdaki şemadaki gibidir.
        
Bu şemadaki gametofitten farklı özellikte (yumurta ve sperm) hücrelerin oluşması

I.

Mayoz bölünmede meydana gelen krossing-over ve homolog kromozomların rastgele çekilmesi

II.

Çevresel etki ile farklı genlerin aktifleşmesi

III.

Mutasyonla yeni özelliklerin açığa çıkması


olaylarından hangileri ile açıklanabilir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Aynı gametofitin sperm ve yumurta vermesi çevresel etki ile farklı genlerin aktif hale geçmesi ile olur.

Doğru Yanıt: b

Soru 70.

Normal gelişme koşullarında bir bitkiye, çicek tomurcukları açmadan önce, işaretli karbon taşıyan CO2 verilmiştir. Bitki izlendiğinde, daha sonra oluşan tohumun besin deposunda işaretli karbon taşıyan yağ molekülü bulunmuştur.

Tohumda bu birikime ulaşılıncaya kadar bitkide gerçekleşen,

I.

Tohuma glikozun ulaşması

II.

Yumurtanın döllenmesi

III.

Tohumda gliserolün özümlenmesi

IV.

Çiçek tozlarının olgunlaşması

olaylarının ortaya çıkış sırası aşağıdakilerin hangisidir?

 
A Şıkkı II - I - III - IV
B Şıkkı II - IV - III - I
C Şıkkı III - I - IV - II
D Şıkkı IV - II - I - III
E Şıkkı IV - II - III- I
   
Çözüm:
Öncelikle çiçek tomurcuklarının açılarak çiçek tozlarının olgunlaşması ve yumurtanın döllenerek embriyonun ve dolayısıyla endosperm (besi dokusu) oluşması gerekir. Fotosentez sonucu işareti karbonu taşıyan glikoz tohuma ulaştıktan sonra enzimatik reaksiyonlar sonucu gliserole dönüşür ve işaretli karbonun yağ molekülüne geçmesini sağlar.

Doğru Yanıt: d

Soru 71.

Dişi bir memelide

 
I.  Yumurtanın oluşmaması
 II.  Yumurtanın ovaryumdan atılmaması
III.  Fallop tüpünün tıkalı olması

gibi özelliklerden hangileri kısırlık nedenidir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı I ve II
C Şıkkı I ve III
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Yumurtanın oluşmaması, ovaryumdan atılmaması ya da fallop tüpünün tıkalı olması ile zigot oluşumu gerçekleşmeyeceği için dişi bireyde kısırlık meydana gelir.

Doğru Yanıt: e

Soru 72.

Çimlenen fasulye bitkisindeki nişasta miktarı zamanla azalır. Fasulye yeşil yaprak oluşturduktan sonra fotosentez yaparak glikoz sentezler. Daha sonra glikoz molekülleri nişastaya dönüşür.

Buna göre, bu süreçte nişasta miktarının zamana bağlı değişimi aşağıdakilerden hangisine uygun olur?

 
A Şıkkı
B Şıkkı
C Şıkkı
D Şıkkı
E Şıkkı
   
Çözüm:
Çimlenme sırasında nişasta miktarı azalır. Yeşil yaprak oluştuktan sonra (fotosentez) glikoz miktarı artar. Nişasta sentezi de artar.

Doğru Yanıt: e

Soru 73.

Plasentalı memelilerde, embriyo;

  I.  Gelişimini annenin dölyatağında tamamlar.
 II.  Besin maddelerini vitellüs kesesinden sağlar.
III. Metabolizma atıklarını annenin solunum ve boşaltım sistemleriyle dış ortama
      atar.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı I ve II
C Şıkkı I ve III
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Plasentalı memelilerde embriyo gelişimi annenin dölyatağında tamamlanır. Embriyo besin maddelerini plasenta yoluyla annenin kanından sağlar. Atık maddelerini ise yine plesanta yardımıyla annenin solunum ve boşaltım sistemleriyle dış ortama atar.

Doğru Yanıt: c

Soru 74.

İnsanlarda dişi bireyin kanında progesteron ve östrojen hormonlarının en az seviyede olduğu evre aşağıdakilerden hangisidir?

 
A Şıkkı Korpus luteum
B Şıkkı Menstruasyon
C Şıkkı Yumurtanın gelişimi
D Şıkkı Zigotun gelişimi
E Şıkkı Gastrulasyon
   
Çözüm:
Menstruasyon evresinde korpus luteumun bozulmasına bağlı olarak progesteron ve östrojen hormonlarının seviyesi kanda en aza iner. Buna bağlı olarak da döllenmemiş yumurta ve döl yatağı çeperi dışarı atılır.

Doğru Yanıt: b

Soru 75.

Başkalaşım geçiren bir canlı türünde larva ile ergin bireyin,

  I.  Yaşam ortamı
 II.  Besin kaynağı
III.  Solunum organı

gibi özelliklerinden hangileri birbirinden farklı olabilir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı I ve II
C Şıkkı I ve III
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Larva ve ergin bireyin
  I.  Yaşama ortamı su ve kara
 II.  Besin kaynağı, otçul ve etçil
III.  Solunum organı solungaç akciğer şeklinde farklılık gösterebilir.

Doğru Yanıt: e

Soru 76.

İnsanlarda testisler ile ovaryumun ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

 
A Şıkkı Aynı özellikte hormon üretmeleri
B Şıkkı Mayozla üreme hücresi oluşturmaları
C Şıkkı Oluşturdukları gamet sayıları
D Şıkkı Karın boşluğunun ön tarafında bulunması
E Şıkkı FSH üretmeleri
   
Çözüm:
Ovaryumlarda yumurta, testislerde sperm oluşumu mayoz bölünme ile gerçekleşir.

Doğru Yanıt: b

Soru 77.

Yüksek organizasyonlu bir hayvanın embriyonik gelişimi esnasında,

  I.  Zigot bölünerek 2, 4, 8, 16 hücre oluşturur.
 II.  Bölünme sayısı arttıkça her hücrenin kütlesi biraz daha küçülür.
III.  Zamanla hücreler arasında şekil ve görev farklılığı başlar.
 IV.  Zigotun oluşan bütün hücrelerin kalıtsal yapıları aynıdır.

Bu olaylardan hangileri dokulaşmanın meydana geldiğine kanıttır? 

 
A Şıkkı Yalnız III
B Şıkkı Yalnız IV
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı II, IV
E Şıkkı I, II, III
   
Çözüm:
Gelişme sırasında şekil ve görev bakımından farklı hücrelerin oluşması farklı dokuların meydana geldiğini kanıtlar.

Doğru Yanıt: a

Soru 78.

Omurgalıların embriyo gelişimleri sırasında görülen;

  I.  DNA Eşlenmesi
 II.  Oksijenli solunum
III.  Farklılaşma
IV.  Embriyonik indüksiyon

olaylarından hangileri morula, blastula ve gastrula evrelerinin tümünde görülür?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı I ve II
C Şıkkı I ve III
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı III ve IV
   
Çözüm:
Morula, blastula ve gastrula evrelerinin tamamında DNA eşlenmesi ve O2'li solunum ortaktır.
Farklılaşma ve indüksiyon gastrula evresinden sonra başlar.

Doğru Yanıt: b

Soru 79.

Plasentalı memelilerde, anne ile embriyo arasındaki madde alışverişi plasental boşluklardaki kan ile sağlanır.

Plasental boşluktaki kanda;

  I.  O2                     II.  CO2
III. NH3                  IV.  Besinler

bulunur.

Bunlardan hangileri daima anneden embriyoya doğru geçmeli ki, embriyo normal gelişimini sürdürsün?

 
A Şıkkı I ve II
B Şıkkı I ve III
C Şıkkı I ve IV
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı II ve IV
   
Çözüm:
Embriyo ihtiyaç duyduğu, O2 (I) ve besini IV anneden alır. Bu nedenle her iki madde sürekli anneden embriyoya doğrudur.

Doğru Yanıt: c

Soru 80.

Çiçekli bitkilerin üremeleri ile ilgili olarak;

I.

Hayat devirlerinde eşeysiz üreme ile eşeyli üreme arasında çok kısa bir devre olarak görülür.

II.

Krossing-over ya da tetrat oluşumu gözlenmez.

III.

Üremeleri sırasında oluşan bazı hücreleri 3n kromozomludur.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

 
A Şıkkı I
B Şıkkı II
C Şıkkı III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı I ve III
   
Çözüm:
Birinci öncül döl almaşını (metagenez) ifade etmektedir ve bu çiçeksiz bitkilerde görülür.
Çiçekli bitkiler de mayoz bölünme geçirdikleri için krossingover ve tetrat oluşumu gözlenir.
Çiçekli bitkilerde endosperm (3n) kromozomludur.

Doğru Yanıt: c

Soru 81.

Hayvanların üremesinde;

  I.  Sperm ve yumurtanın aynı anda oluşup olgunlaşması
 II.  Olgunlaşmış eşey hücrelerinin bir araya getirilmesi
III.  Zigotun embriyoyu oluşturması

olaylarından hangileri gerçekleştirmek için iç döllenme yapan hayvanlarda çiftleşme organları gelişmiştir.
 

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve III
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:
I ve II nolu olaylar hem iç döllenme, hem de dış döllenme yapan hayvanlarda görülür. Eşey hücrelerinin birleştirilmesinde erkeklerde penis, dişilerde vagina yapıları gelişmiştir.

Doğru Yanıt: b

Soru 82.

Karayosunları ile ilgili olarak,

  I.  Sporafit her zaman 2n kromozom taşır.
 II. Gametefit her zaman n kromozom taşır.
III.  Erkek bireylerde sporafit bulunmaz.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı I ve II
C Şıkkı I ve III
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
- Sporafit zigotun gelişmesi ile oluşmuştur. Bu nedenle her zaman 2n kromozom taşırlar.
- Gametafiti mayoz bölünme sonucu oluşmuş sporların mitoz bölünmesi ile oluşmuştur. Her zaman n kromozom taşır.
- Döllenme dişi bireylerde gerçekleşir ve sporafit oluşur. Bu nedenle erkek bireylerde sporafit bulunmaz.


Doğru Yanıt: e

Soru 83.

İnsanın embriyonal gelişimi göz önüne alındığında,

  I.  İnce bağırsak
 II.  Kalp
III. Akciğer

gibi organları hangi sıraya göre işlev yapmaya başlar?

 
A Şıkkı I - II - III
B Şıkkı I - III - II
C Şıkkı II - I - III
D Şıkkı II - III - I
E Şıkkı III - II - I
   
Çözüm:
Embriyonik gelişim sırasında kalp, doğumdan hemen sonra akciğer ve ilk süt emmeden belli bir süre sonra ise ince bağırsaklar işlev yapmaya başlar.

Doğru Yanıt: d

Soru 84.

-  Bitki yaprağının vejetatif üreme yoluyla yeni bir bitki oluşturması
-  Sporun çimlenerek gametofiti oluşturması
-  Tohumun çimlenerek genç bir bitki oluşturması

Yukarıdaki gelişme olaylarının ilk aşamalarında gerçekleşen ortak olay aşağıdakilerden hangisidir?

 
A Şıkkı Fotosentez
B Şıkkı Mitoz bölünme
C Şıkkı Mayoz bölünme
D Şıkkı Endospermle beslenme
E Şıkkı Organlaşma
   
Çözüm:
Çok hücreli canlıların tümünde gelişme hücre sayısının artmasıyla başlar. Hücre sayısındaki artma ise mitoz bölünmeyle olur. Dokulaşma, organlaşma ve fotosentez daha sonraki basamaklarda gerçekleşir.

Doğru Yanıt: b

Soru 85.

Diploit kromozom sayısı 28 olan çiçekli bitkide;

  I.  Mikrospor
 II.  Zigot
III.  Endosperm çekirdeği
 IV.  Sperm çekirdeği

gibi yapılardan hangi ikisinin kromozom sayısı birbirine eşittir?

 
A Şıkkı I ve II
B Şıkkı I ile IV
C Şıkkı II ile III
D Şıkkı II ile IV
E Şıkkı III ile IV
   
Çözüm:
Diploit kromozomlu bitkilerde mikrospor ve sperm çekirdeği (N), zigot (2N) ve endosperm çekirdeği (3N) kromozomludur.

Doğru Yanıt: b

Soru 86.

Çiçekli  bitkilerin üremesi sırasında oluşan,

  I.  Endosperm
 II.  Embriyo
III.  Polar çekirdek
 IV.  Yumurta

kısımlarının kromozom sayıları, aşağıdakilerden hangilerinde doğru olarak verilmiştir?

 

     I    

    II   

    III   

   IV  

 
A Şıkkı
 

2n

2n

n

n

B Şıkkı
 

3n

2n

n

n

C Şıkkı
 

n

2n

n

n

D Şıkkı
 

2n

n

n

n

E Şıkkı
 

3n

2n

2n

n

   
Çözüm:
Çiçekli bitkilerde mayozla meydana gelen haploit hücreler gerçek gametler değildir. Bu bireyler yeni bir fert oluşturabilmek için mitoz bölünmeyle yeniden haploit hücreler oluştururlar. Bu haploit hücreler gelişip gerçek üreme (gamet) hücreleri oluştururlar. Bu hücrelerin birleşmesiyle yeni bir birey oluşur.


Doğru Yanıt: b

Soru 87.

Tohumun çimlenmesi sırasında dışarıdan alınan O2 miktarı grafikteki gibidir.

Hangi aralıkta oluşan bitkinin ilk yaprakları gelişmiş olabilir?

 
A Şıkkı I
B Şıkkı II
C Şıkkı III
D Şıkkı IV
E Şıkkı V
   
Çözüm:
Çimlenmede ilk yaprak oluşumuna kadar bitki O2'yi tamamen dışarıdan alır. İlk yaprak oluşmaya başlayınca dışarıdan aldığı O2 miktarı giderek azalır. Bu yüzden IV. aralıkta yaprağın oluşmaya başladığı söylenebilir. Yaprak oluştuktan sonra gündüz dışardan O2 almaz.

Doğru Yanıt: d
 
Facebook beğen
 
Reklam
 
 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=