loading...
   
 
  TEST-2 (SİNDİRİM SİSTEMİ)
ImageShack, share photos, pictures, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site


Soru 51.

Mide hücreleri tarafından salgılanan X, Y ve Z maddelerinden X'in proteinleri polipeptit ve peptonlara çevirdiği, Y'nin enzimleri aktifleştirdiği, Z'nin mide hücrelerini uyaran hormon olduğu saptanmıştır.

X, Y ve Z maddeleri aşağıdakilerden hangisinde doğru adlandırılmıştır?

          X                Y                Z       

 
A Şıkkı
  Pepsin HCl Pepsinojen
B Şıkkı
  Pepsin HCl Gastrin
C Şıkkı
  Pepsin HCl Sekretin
D Şıkkı
  Lap mayası Pepsin Gastrin
E Şıkkı
  Lipaz HCl Gastrin
   
Çözüm:
Mide hücreler tarafından salgılanan X, Y ve Z maddelerinden X maddesi, proteinleri polipeptit ve peptonlara parçalayan pepsin enzimidir. Pepsinin enzimi pepsinojen halinde pasif salgılanır ve HCl ile aktifleşir. Y maddesi enzimi aktifleştiren HCl'dir. Z ise mide hücrelerini uyaran gastrin hormonudur.

Doğru Yanıt: b

Soru 52.

Suyun dışıda besin alamayan ve uzun bir süre aç kalan bir insanda aşağıdaki damarların hangisinde glikoz miktarı ilk olarak artar? 

 
A Şıkkı Karaciğer üstü toplardamarı
B Şıkkı Alt ana toplardamarı
C Şıkkı Böbrek atardamarı
D Şıkkı Karaciğer atardamarı
E Şıkkı Karaciğer kapı toplardamarı
   
Çözüm:
Suyun dışında besin alamayan ve uzun süre aç kalan bir insanın kan şekeri, normal seviyenin altına iner. Böyle bir durumda glukagon ve adrenalin hormonlarının etkisiyle, karaciğerdeki depo glikojen hidroliz ile glikozlara dönüşür. Oluşan glikozlar, karaciğer üstü toplardamarıyla vücuda verilir. Dolayısıyla glikoz miktarının ilk olrak arttığı damar karaciğer üstü toplardamarıdır. Karaciğer atrardamarı, karaciğer hücrelerinin oksijen ihtiyacı karşılayan bir damardır. Aç kalan bir insanda, ince bağırsaktan sindirilmiş besin emilimi olmayacacağı için kapı toplardamarı içindeki glikoz miktarı azalacaktır.

Doğru Yanıt: a

Soru 53.

Besinlrein kimyasal sindiriminde ;

I.

Enzim

II.

Su

III.

Hormon

moleküllerinden hangileri doğrudan görev yapmaz?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:
Besinlerin kimyasal sindirimi bir hidroliz olayıdır. Yani reaksiyonlr, su ve enzimler aracılığıyla gerçekleştirilir. Dolayısıyla kimyasal sindirimde enzim ve su doğrudan görev yapar. Hormonların, besinler üzerinde doğrudan bir etkisi yoktur. Sindirim sisteminde görevli olan hormonlar, hücre zarındaki gliko proteinlerle etkileşerek, hücreyi uyarır ve hücrenin enzim salgısını başlatır. Hormonlar, kimyasal sindirimde doğrudan görev yapmaz.

Doğru Yanıt: c

Soru 54.

Bir insanın sindirim kanalında bulunan bazı organik besinler şunlardır.

I.

Protein

II.

Yağ

III.

Maltoz

Bunların kimyasal yapısında bulunan bağlara etki edecek enzim çeşidi sayısı aşağıdakilerden hangisi gibi olur?

 
A Şıkkı I > II > III
B Şıkkı I > II = III
C Şıkkı I = II = III
D Şıkkı III > II = I
E Şıkkı III > I > II
   
Çözüm:
Bir insanın sindirim kanalında bulunan proteinlerin peptit bağına, pepsin, tripsin ve erepsin gibi üç çeşit enzim etki eder. Yağların ester bağlarına etki eden tek enzim lipaz, maltozun gliozit bağına etki eden tek enzim ise maltaz enzimidir. Dolayısıyla yağ ve maltoza etki eden enzim çeşiti sayısı eşittir. Proteinlere etki eden enzim çeşidi sayısı diğerlrinden daha fazladır.

Doğru Yanıt: b

Soru 55.

Besinlerin midede sindiriminde;

  I.  Enzim miktarı
 II.  Besinlerin yüzey miktarı
III.  Gastrin hormonu
IV.  Midenin asitliği
  V.  Kandaki şeker miktarı

faktörlerinden hangileri etkilidir?

 
A Şıkkı I ve III
B Şıkkı I, II ve III
C Şıkkı II, IV ve V
D Şıkkı III, IV ve V
E Şıkkı I, II, III ve IV
   
Çözüm:
Besin maddelerinin midede sindiriminde enzim miktarı etkilidir. Enzim (pepsin enzimi) derişiminin artması, sindirim hızını artırır. Ayrıca besinlerin (substratin) yüzey miktarının artışıda enzimatik reaksiyonları hızlandırır. Mide enzimi, asit ortamda etkilidir. Dolayısıyla mide asitliği de etkili bir faktördür. Gastrin hormonu, mide hücrelerini uyarır ve mide öz suyunun (pepsinojen ve HCl) salgılanmasını sağlar. Pepsinojen, HCl ile aktifleşir, pepsin enzimini oluşturur. Bu da proteinlerin sindirimini sağlar. Kandaki şeker miktarının, midede gerçekleşen kimyasal sindirime doğrudan bir etkisi yoktur.

Doğru Yanıt: e

Soru 56.

Hayvanlarda katı halde alınan kompleks organik bileşikler fiziksel ve kimyasal olarak sindirilip emilirken;

I.

Dişlerle besinlerin yüzeyi genişler

II.

Kimyasal sindirimi sırasında su kullanılır

III.

Sindirimi kolaylaştıran hidroliz enzimleri işlev yapar

IV.

Sindirim kanalında oluşan monomerler kılcaldamarlarla emilir

Bunlardan hangileri en ilkelden en gelişmişine kadar bütün hayvanlar aleminde görülür?

 
A Şıkkı I ve II
B Şıkkı I ve III
C Şıkkı II ve III
D Şıkkı III ve IV
E Şıkkı II, II ve IV
   
Çözüm:
Hayvanlar aleminde incelenen tüm canlılar heterotoftur. Aldıkları besinleri kimyasal sindirime uğratarak oluşan ürünleri metabolik olaylarında kullanırlar. Besinlerin hidrolizinde su ve enzim kullanırlar.  Fakat hayvanlar aleminin bütün canlılarında diş yapısı bulunmaz (Örneğin; solucan, sünger, kuş gibi). Tüm hayvanlarda besinlerin fiziksel sindirimi dişlerle gerçekleşmez. Kursak, taşlık gibi yapılar da bulunabilir. ayrıca hayvanlar aleminin tüm üyelerinde kılcaldamar bulunmaz (Örneğin; açık dolaşım görülen omurgasızlarda). Dolayısıyla sindirim sonucu oluşan monomerlerin kılcaldamarlarla emilimi bütün hayvanlarda görülmez.

Doğru Yanıt: c

Soru 57.

Memeli hayvanlarda mide özsuyu salgılanması konusunda, aşağıdaki deneyler yapılmış ve belirtilen sonuçlar alınmıştır.

1. Deney : Aynı türe ait iki memeli hayvanın uygun iki damarı arasında konan özel bir boruyla dolaşım sistemleri birbirine bağlanmıştır. Birbirini görmesi engellenen  bu iki  hayvandan birincisine  ağızdan besin verildikten sonra iki hayvanın midesinde de mide özsuyu salgılandığı saptanmıştır.
2. Deney : Birinci deneydekiyle aynı türe ait başka bir memeli hayvanın yemek borusu enine kesilmiş ve kesik uçlar dışarıda olacak şekilde boyun bölgesine tutulmuştur. Bu deney hayvanına ağızdan besin verildiğinde, besinin kesik uçtan dıları çıkmasına ve hayvanın midesine ulaşmamasına karşın, midesinde mide özsuyu salgılandığı saptanmıştır.

Bu iki deneyden alınan sonuçlar, bu memeli hayvanlarda mide özsuyu salgılanmasının,

I.

sinirsel

II.

hormonal

III.

mekanik

yollardan hangileriyle uyarıldığını destekler?

 

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız III
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı I ve III
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:
1. deneyde dolaşım sistemleri birbirine bağlanan memeli hayvanlardan birincisine besin verildikten sonra ikisinin de mide özsuyu salgılamasının nedeni, besin verilen hayvanın hormon salgılaması ve bu hormonun diğer canlının midesini uyararak mide özsuyu salgılamasına neden olmasıdır.
2. deneyde havanın yemek borusu kesildikten sonra yani besin mideye ulaşmadığı halde mide özsuyu salgılandığı saptanmıştır. Bu da sinirsel yolla midenin uyarıldığı görüşünü destekler.

Doğru Yanıt: c

Soru 58.

İnce bağırsak bezleri tarafından salgılanan sıvıdaki enzimler;

I.

Glikozit

II.

Ester

III.

Peptit

bağlarından hangilerini koparır?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
İnce bağırsak bezleri tarafından salgılanan sıvıda karbonhidratların glikozit bağına ve proteinlerin peptit bağlarına etki eden enzimler bulunur. İnce bağırsak disakkaritleri monosakkaritlere sindiren enzimler salgılar (Örnek : Maltoz, sükraz, laktoz enzimleri). Ayrıca dipeptitleri aminoasitlere dönüştüren erepsin enzimi yine ince bağırsak tarafından salgılanan bir enzimdir. Yağların ester bağlarına etki eden lipaz enzimi pankreas tarafından sentezlenir ve salgılanır.

Doğru Yanıt: d

Soru 59.

Hücre içi ve hücre dışı sindirimde;

I.

Enzimlerin besinleri etkilediği yer

II.

Besin monomrelerinin oluşması

III.

Besinlerin kana emilmesi

IV.

Suyun kullanılması

olaylarından hangileri ortaktır?

 
A Şıkkı I ve II
B Şıkkı I ve III
C Şıkkı II ve III
D Şıkkı II ve IV
E Şıkkı III ve IV
   
Çözüm:
Hücre içi sindirim, fagositoz veya pinositozla alınan besinlerin, sitoplazmada besin kofulu içinde sindirilmesidir. Sindirilen besinler kofuldan sitoplazmaya geçer ve hücresel olaylarda kullanılır. Hücre dışı sindirim ise, besinlerin hücre dışında sindirilmesidir. Bu sindirimde, hücreler, hücre dışına enzim yollayarak, besinleri hücre zarından geçebilecek hale dönüştürürler. Her iki olayda da besinler, yapıtaşlarına (monomerlerine) dönüşür ve her iki olayda hidrolize örnektir. Su kullanılır. Besinlerin kana emilimi ve gerçekleşme yerleri ortak değildir. Besinlerin kana emilimi genellikle hücre dışı sindirimde görülür. Enzimlerin, besinlere etki ettiği yerde farklıdır.

Doğru Yanıt: d

Soru 60.

-  Tükürük bezleri
-  Karaciğer
-  Pankreas

Sindirim kanalın salgı boşaltan yukarıdaki organlarla ilgili olarak verilen;

  I. Enzim salgılama
 II. Ekzokrin salgı oluşturma
III. Hormon salgılama

özelliklerden hangileri ortaktır?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:
Üç organda ekzokrin salgı oluşturur. II. öncül üçü içinde ortaktır. Karaciğer enzim salgılamaz. I. öncül ortak değildir. Tükürük bezlerinden hormon salgılanmaz. III. öncülde ortak değildir.

Doğru Yanıt: b

Soru 61.

Uygun sıcaklıkta tutulan aşağıdaki deney tüplerinden hangisine pepsinojen +HCl eklenirse kimyasal sindirim gerçekleşir?

 
A Şıkkı
B Şıkkı
C Şıkkı
D Şıkkı
E Şıkkı
   
Çözüm:


Dolayısıyla A seçeneğindeki deney tüpünde sindirim gerçekleşir.

Doğru Yanıt: a

Soru 62.

I.

Mukus salgılanması

II.

Peristaltik hareketler

III.

Sindirilmiş besinlerin emilimi

Yukarıdaki olaylardan hangileri, kalın bağırsakta gerçekleşebilir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Kalın bağırsaktan salgılanan mukus salgısı, bağırsak içini kayganlaştırarak, besin posalarının rektuma ilerleyişini kolaylaştırır. Peristaltik hareketlerle, artıkların atılmasını sağlar. Sindirilmiş besinlerin emilimi, kalın bağırsakta değil, ince bağırsakta gerçekleşir.

Doğru Yanıt: d

Soru 63.

Aşağıdakilerden hangisi, otobur ve geviş getiren memelilere ait bir özellik değildir?

 
A Şıkkı Mideleri dört bölmelidir.
B Şıkkı Bağırsakları, geviş getirmeyenlere göre daha uzundur.
C Şıkkı Selülozu sindirebilirler.
D Şıkkı Mide ve bağırsaklarındaki mikroorganizmalarla mutualist yaşarlar.
E Şıkkı Protein ve yağ sindirimini gerçekleştirebilirler.
   
Çözüm:
Otobur memeli hayvanların hepsinde, protein ve yağlı besinlerin sindirimi gerçekleşir. Geviş getirenlerin hepsinde mide dört bölümden oluşur ve mide ve bağırsaklarında selüloz sindirici mikroorganizmalar yaşar. Bu yaşam şekli iki tarafında karşılıklı birbirlerinden faydalandığı mutualizmdir. Fakat geviş getiren memelilerdeki bağırsak uzunluğu, geviş getirmeyenlere göre daha kısadır.

Doğru Yanıt: b

Soru 64.

Karaciğer hücreleri kan yoluyla kendisine ulaşan aşağıdaki maddelerden hangisini karşısındaki maddeye dönüştüremez?

 
A Şıkkı Laktik asit ® Glikoz
B Şıkkı Glikoz ® Glikojen
C Şıkkı Amonyak ® Üre
D Şıkkı Glikoz ® Etikol alkol
E Şıkkı Provitamin A ®  A vitamini
   
Çözüm:
İnce bağırsaktan emilen ve kapı toplardamarı yoluyla karaciğere taşınan sindirilmiş besinlerden glikozun fazlası, karaciğer tarafından glikojence dönüştürülerek depolanır. Karaciğere gelen aminoasitlerin fazlası ise oksijenli solunumla yıkılarak enerjiye dönüştürülür. Yıkım sırasında oluşan amonyak, karaciğer hücrelerinde üreye dönüşerek kana verilir. Kaslara yeterli oksijen gitmemesi durumunda, kas hücrelerinde oksijensiz solunum sonucu oluşan laktik asit, kaslara yeniden oksijen gelmesi sonucu hücreden kana geçer. Kan dolaşımı yoluyla karaciğere gelir. Karaciğerde önce glikoz daha sonra da glikojene dönüşür. Karaciğerde Ayrıca A, D ve K vitaminleri depo edilir ve besin yoluyla vücuda alınan provitamin A, A vitaminine dönüştürülür. Fakat karaciğer hücreleri, kan yoluyla kendilerine ulaşan glikoz molekülünü etil alkole dönüştüremez. Gerekli enerjiyi fermantasyon ile değil oksijenli solunumla sağlar.

Doğru Yanıt: d

Soru 65.

İnsanda yenilen karbonhidratların çoğu sindirilir, fakat sindirilemeyen de bulunabilir. Ancak oluşan monosakkaritin tamamı emilmektedir.

Yediği polisakkaritin tamamını sindiren insanda sindirilen ve emilen karbonhidrat miktarının grafiği aşağıdakilerden hangisinde uygun olur?

 
A Şıkkı
B Şıkkı
C Şıkkı
D Şıkkı
E Şıkkı
   
Çözüm:
Soruda bahsedilen kişi, yediği polisakkaritin hepsini sindirdiğine göre, sindirilen karbonhidrat oranı %100'dür. Monosakkaritlerin  tamamı emilime uğramaktadır. Dolayısıyla emilen karbonhidrat oranı da %100 dür.

Doğru Yanıt: d

Soru 66.

Besinlerin sindirilmesi ve hücre içine alınmasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 
A Şıkkı Akyuvarlar, bitkiler ve protistler hücre içi sindirim yaparlar.
B Şıkkı Büyük moleküllü besinler endositoz ile hücreye alınabilir.
C Şıkkı Lizozomlar hücre içi sindirimden sorumlu organellerdir.
D Şıkkı Küçük moleküllü besinler difüzyon ve aktif taşıma ile hücre içine alınırlar.
E Şıkkı Hücre dışı sindirim yapan organizmalar sadece büyük moleküllü besinlerden yararlanırlar.
   
Çözüm:
Besin maddeleri, canlılarda hücre içi veya hücre dışı sindirimle sindirirler. Endositoz yapabilen ökaryot canlılarda, hücre içine alınan büyük moleküllü besinler hücre içi sindirimden sorumlu olan lizozom organeli tarafından sindirilirler. Hücre içi sindirim tüm canlı hücrelerde görülen hayatsal bir olaydır. Hücre içinde depolanan büyük organik moleküller, gerektiği zaman hücre içi sindirime uğrayabilir. Fakat hücre dışı sindirim yapan canlılar, sadece büyük molekülü besinlerden yararlanmaz. Hücre dışı sindirim yapan canlılarda hücre içi sindirim de görülür.

Doğru Yanıt: e

Soru 67.

İnsanda kimyasal sindirimin gerçekleştiği ortamların pH'sı;

  I.  Asidik
 II.  Nötr
III.  Bazik

durumlarından hangileri gibi olabilir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Kimyasal sindirim ağızda nötr, midede asidik, ince bağırsakta bazik ortamda gerçekleşir.

Doğru Yanıt: e

Soru 68.

Dört deney tüpü alınarak içerisine farklı besinler koyulup belirtilen sıcaklıkta bekletiliyor. Her birinin üzerine aynı miktarda pankreas özsuyu ilave edilerek aşağıdaki deney hazırlanıyor.
         
Belli bir süre sonra tüpteki besinlerin miktarında beklenen değişme aşağıdakilerin hangisinde belirtilmiştir?

       I          II          III           IV    

 
A Şıkkı
  Azalır Değişmez Değişmez Değişmez
B Şıkkı
  Azalır Azalır Azalır Azalır
C Şıkkı
  Değişmez Azalır Değişmez Azalır
D Şıkkı
  Artar Değişmez Azalır Artar
E Şıkkı
  Azalır Azalır Azalır Değişmez
   
Çözüm:
Soruda hazırlanan deney düzeneği ile ilgili;
I. tüpte bulunan nişasta, pankreas özsuyunda bulunan amilaz enzimiyle sindirime uğrar. Sıcaklık optimumdur. Bir süre sonra tüpteki nişasta miktarı azalır.
II. tüpte, proteinlerin yapıtaşı olan aminoasit bulunmaktadır. Aminoasitler, sindirilmiş besinler olup daha fazla sindirime uğrayamazlar.
III. tüpte bulunan glikoz molekülleri de ayrı aminoasitler gibi sindirime uğrazmazlar. Glikoz, karbonhidratların sindirimi sonucu oluşan monomerdir.
IV. tüpte bulunan yağ molekülleri, safranın etkisiyle mekanik sindirime uğrar. Tüpe eklenen pankreas öz suyundaki lipaz enzimi, kimyasal sindirimi sağlar. Fakat tüpün sıcklığı 70 oC olduğu için, eklenen enzim, yüksek sıcaklıktan bozulur ve sindirim gerçekleşemez. II., III. ve IV. tüplerdeki maddelerin miktarı değişmez.

Doğru Yanıt: a

Soru 69.

I.

Sindirim enzimi salgılama

II.

Kan şekerini düzenleme

III.

Kanın pıhtılaşmasında rol oynama

Yukarıdakilerden hangileri karaciğer ve pankreasın ortak etkinliğidir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:
Besin maddelerinin ince bağırsakta sindirimini sağlayan enzimlerin bir kısmı pankreas tarafından salgılanır. Karaciğer, sindirim enzimi salgılamaz. Karaciğerin, sindirim sistemine salgıladığı safra salgısı enzim değildir (safra, yağları fiziksel olarak parçalar). Kanın pıhtılaşmasında rol oynayan fibrinojen ve trombojen proteinleri karaciğer tarafından sentezlenir ve kana verilir. Pankreasın, kanın pıhtılaşmasında doğruda bir görevi yoktur. Fakat pankreas ve karaciğer organlarının ikisininde kan şekerini düzenleme görevi vardır. Pankreasın üretip kana verdiği insülin ve glukagon hormonları, normalin üstüne çıkan veya altına inen şekeri düzenler ve normal seviyeye getirir. Ayrıca, kandaki fazla şeker, karaciğerde glikojen halinde depo edilir. Kanda şeker miktarı düştüğünde, depo glikojen glikoza sindirilir ve kana verilir.

Doğru Yanıt: b

Soru 70.

I.

Proteinlerin sindirimi için Tripsinojen salgılamak

II.

Kandaki şeker seviyesini yükseltmek için glukagon salgılamak

III.

Nişastanın sindirimi için Amilaz salgılamak

IV.

Lipaz enzimi ile yağların sindirimini sağlamak

V.

Safra suyunu oluşturup, ince bağırsağa boşaltmak

Yukarıdakilerden hangileri pankreasın görevidir?

 
A Şıkkı Yalnız II
B Şıkkı I ve V
C Şıkkı I, II ve III
D Şıkkı I, II, III ve IV
E Şıkkı I, II, III, IV ve V
   
Çözüm:
Pankreas, hem kan şekerinin düzenlenmesinde görevli olan hormonlar, hem de sindirim sisteminde besinlerin sindirimini sağlayan enzimleri salgılayan karma bir bezdir. Pankreas, proteinlerin sindirimi için tripsinojen enzimini, pişmemiş nişastanın sindirimi için lipaz enzimini üretir. Ürettiği enzimleri, visung kanalı aracılığıyla oniki parmak bağırsağının vater kabarcığı bölgesinde salgılar. Pankreasın direk kan dolaşımına katılan hormonlardaan insülin, kan şekerini düşürür. Glukagon hormonu ise normalin altına inen kan şekerini yükseltir. Safra suyunun oluşması ve ince bağırsağa boşaltılması pankreasın değil karaciğerin görevidir.  

Doğru Yanıt: d

Soru 71.

Yağların sindirim ve emiliminde,

I.

on iki parmak bağırsağı

II.

safra kesesi

III.

kan kılcalları

IV.

ince bağırsak

gibi yapılardan hangileri görev alır?

 
A Şıkkı Yalnız IV
B Şıkkı II ve III
C Şıkkı II ve IV
D Şıkkı I, II ve IV
E Şıkkı II, III ve IV
   
Çözüm:
Yağlar, ağız ve midede her hangi bir kimyasal sindirime uğramadan on iki parmak bağırsağına geldiği zaman, safra kesesinden on iki parmak bağırsağına gelen safra salgısıyla mekanik sindirime uğrarlar. Daha sonra ince bağırsakta, kimyasal sindirime uğrar. Kimyasal sindirim tamamlanınca, oluşan monomerler, lenf kılcalları tarafından emilime uğrarlar. Kan kılcal damarları, yağların emiliminde görev almazlar.

Doğru Yanıt: d

Soru 72.

Aşağıdakilerden hangisi bir nörotransmitter madde değildir?

 
A Şıkkı İnsülin
B Şıkkı Asetilkolin
C Şıkkı Adrenalin
D Şıkkı Serotonin
E Şıkkı Dopamin
   
Çözüm:
İnsülin, pankreas hücreleri tarafından üretilen bir hormondur. Adrenalin hem böbreküstü bezinden salgılanır hem de nörondan salgılanır. Diğer hormanlar sadece nöronlardan salgılanır.

Doğru Yanıt: a

Soru 73.


Yukarıdaki reaksiyonların gerçekleştiği yerler hangi seçenekte doğru verilmiştir.

          I                 II                III       

 
A Şıkkı
  Yutak Mide İnce bağırsak
B Şıkkı
  İnce bağırsak İnce bağırsak Mide
C Şıkkı
  Ağız Mide İnce bağırsak
D Şıkkı
  Ağız İnce bağırsak Mide
E Şıkkı
  İnce bağırsak Ağız Mide
   
Çözüm:
Soruda verilen üç öncüldeki tepkimelerden, I. öncüldeki laktozun sindirimi ince bağırsakta gerçekleşir. Disakkaritlerin, monosakkaritlere sindirildiği yer ince bağırsaktır. II. öncüldeki yağ moleküllerinin yağ asiti ve gliserole sindirimi yine ince bağırsaktadır. Ağız ve midede herhangi bir kimyasal sindirime uğramayan yağlar, ince bağırsakta safra suyu ve lipaz enzimiyle karışır ve sindirilir. III. öncülde gösterilen proteinlerin, peptonlara (polipeptitlere) sindirimini gerçekleştiren pepsin enzimi midede faliyet gösteren bir enzimdir. Bu olayın gerçekleştiği yer midedir.

Doğru Yanıt: b

Soru 74.

Memeli hayvanların sindirim sistemlerine ait aşağıdakilerden hangisi, bütün memelilerde ortak değildir?

 
A Şıkkı Hücre dışı sindirimin görülmesi
B Şıkkı Hücre içi sindirim
C Şıkkı Sindirim kanalındaki peristaltik hareketlerle, enzim etkinliğinin artması
D Şıkkı Salgı yapabilen ve tek bölümden oluşan mide yapısı
E Şıkkı Proteinli besinlerin sindiriminin, mide ve bağırsakta yapılması
   
Çözüm:
Hücre içi ve hücre dışı sindirim, sindirim kanalındaki peristaltik hareketlerin görülmesi, proteinlerin kimyasal sindiriminin mide ve bağırsakta gerçekleşmesi tüm memelilerde ortaktır. Fakat tek bölümden oluşan mide yapısı otçul memelilerde görülmez. Otçul memelilerde iki veya dört bölümden oluşan mide bulunur.

Doğru Yanıt: d

Soru 75.

İnsanın sindirim sisteminde gerçekleşen,

I.

peristaltik hareketlerin

II.

dişlerle besinlerin fiziksel sindiriminin

III.

karaciğer tarafından safra salgılamasının

gerçekleşmesi olaylarından hangileri, sindirim enzimlerinin etki edeceği yüzeyi arttırmaya yöneliktir?

 
A Şıkkı Yalnız II
B Şıkkı I ve II
C Şıkkı I ve III
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
İnsanların sindirim sisteminde, midede görülen şiddetli peristaltik kasılmalar, dişlerle besinlerin çiğnenmesi ve safra salgısının yağlar üzerine etkisi mekanik sindirimdir. Bu olaylar, sindirim enzimlerinin etki edeceği mekanik sindirimdir. Bu olaylar, sindirim enzimlerinin etki edeceği yüzeye arttırmaya yöneliktir.

Doğru Yanıt: e

Soru 76.

Aşağıda karaciğer ve pankreasın ince bağırsakla olan bağlantısı verilmiştir.

- İnce bağırsak duvarından salgılanan kolesistokinin ve sekretin hormonu karaciğer ve pankreası uyarır.
- Karaciğerden salgılanan safra koledok kanalı; pankreastan salgılanan sindirim enzimleri ise virsüng kanalı ile oniki parmak bağırsağına taşınır.
- Safra yağların mekanik sindirimini sağlar.
- Sindirim enzimlerinden tripsin ve kimotripsin proteinleri lipaz yağları, amilaz ise karbonhidratları sindirir.

şekil ve verilen bilgilere göre;

I.

Virsüng kanalının deneysel olarak kapatılması besinlerin kimyasal sindiriminin tamamlanması engellenir.

II.

Safra taşının  safra salgılanmasını engellemesi ile yağların sindirimi gerçekleşmez.

III.

Pankreastan salgılanan enzimlerle tüm besinlerin sindirimi on iki parmak bağırsağında tamamlanır.

bilgilerinden hangileri söylenemez?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı I ve II
C Şıkkı I ve III
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:

I.

Öncül söylenebilir.

II.

öncül söylenemez. Çünkü yağların sindirimi pankreastan gelen lipaz enzimi ile olur. Ancak safra salgılayamayan bireylerde sindirim daha yavaş olur. 

III.

öncül söylenemez. Çünkü pankreastan gelen tripsin ve kimotripsin ve proteinler dipeptitlere kadar, amilazla karbonhidratlar disakkaritlere kadar parçalanır.


Doğru Yanıt: d

Soru 77.

Aşağıdakilerden hangisi sindirim sistemi organlarını sindirim enzimlerinin sindirici etkilerinden koruyan adaptasyonlardan biri değildir?

 
A Şıkkı Pepsinin pepsinojen halinde salgılanması
B Şıkkı Mide duvarının mukoza tabakası ile örtülü olması
C Şıkkı Yağların ince bağırsakta sindirilmesi
D Şıkkı Tripsinin tripsinojen halinde salgılanması
E Şıkkı Besin alındıktan sonra sindirim enzimlerinin salgılanması
   
Çözüm:
Sindirim sistemi organlarının, sindirim enzimleri tarafından tahrip edilmesini önleyen çeşitli adaptasyonlar bulunur. Mide özsuyunda bulunan enzimin ve HCl'in zararlı etkilerinden korunması için mide duvarı mukaza tabakası ile örtülüdür. Ayrıca mide bezleri tarafından  salgılanan enzim önce pasif halde (pepsinojen halinde) salgılanır. Salgılandıktan sonra HCl ile aktifleşerek pepsine dönüşür. Ayrıca besin alındıktan sonra sindirim enzimleri salgılanır ve bu sayede boş kalan sindirim organı, enzimlerin sindirici etkilerinden korunur. Midede proteinleri sindiren pepsin enzimi gibi, ince bağırsakta polipeptitleri, dipeptitlere dönüştüren tripsin enzimi önce pasif halde yani tripsinojen şeklinde salgılanır. Fakat yağların, sindirim sisteminin ince bağırsak bölgesinde sindirilmesi, açıklanan adaptasyonlardan değildir. Besinlerin, hangi bölgede sindirime uğradığı, enzimlerin sindirici etkilerinden korunmada önemli değildir.  

Doğru Yanıt: c

Soru 78.

                              
Yağların sindirilmesinde gerçekleşen yukarıdaki reaksiyonlarda I ve II numaralı yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

            I                    II         

 
A Şıkkı
  Pankreas Tripsin
B Şıkkı
  İncebağırsak Üre
C Şıkkı
  Karaciğer Safra tuzları
D Şıkkı
  Pankreas Safra tuzları
E Şıkkı
  Safra kesesi Amilaz
   
Çözüm:
Lipaz enzimi pankreas tarafından salgınarak virsung kanalı ile onikiparmak bağırsağındaki vater kabarcığına dökülür. Karaciğer ise yağların mekanik sindirimi için safra salgılayarak koledok kanalı ile oniki parmak bağırsağındaki vater kabarcığına döker.

Doğru Yanıt: d

Soru 79.

I.

Enterokinazın tripsinojeni tripsine dünüştürmesi

II.

Erepsinin dipeptidleri aminoasitlere dönüştürmesi.

III.

İnce bağırsağın sekretin salgılaması.

IV.

Pankreasın pankreas özsuyu salgılaması

V.

Aminoasitlerin villuslardan emilimi

İnce bağırsakta proteinli besinlerin sindirimi ve emilimi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru sıralama olur?

 
A Şıkkı I, II, III, V, IV
B Şıkkı III, I, IV, II, V
C Şıkkı III, IV, I, II, V
D Şıkkı III, IV, II, V, I
E Şıkkı IV, III, III, I, V
   
Çözüm:
İnce bağırsakta proteinli besinlerin sindirilmesi ve emili ile ilgili olarak önce ince bağırsağın sekretin hormonunu salgılaması ve sekretinin pankreası uyarması gerekir. Pankreas, uyarılarak pankreas özsuyunu salgılar. Bağırsağa dökülen pankreas özsuyunun içinde bulunan pasif haldeki tripsinojen enzimi, ince bağırsak tarafından sentezlenen enterokinaz enzimi ile aktifleşerek tripsin enzimine dönüşür. Tripsin enzimi, mideden gelen polipeptitleri, dipeptitlere sindirir. Dipeptitler (ikili aminoasit grupları), yine ince bağırsak tarafından üretilen erepsin enzimi tarafından aminoasitler dönüşür. Açığa çıkan aminoasitler ise villuslardan geri emilmeye uğrar ve kan damarlarına geçer. Dolayısıyla soruda verilen olayların doğru sıralaması; III, IV, I, II, V şeklindedir.

Doğru Yanıt: c

Soru 80.

Proteinli besinlerin midedeki sindirim sırasında,

I.

Peptit bağlarının yıkılması

II.

Gastrin hormonunun salgılanması

III.

Mide boşluğuna, HCl ve pepsinojen salgılanması

IV.

Enzimin aktifleştirilmesi

olaylarının gerçekleşme sırası aşağıdakilerden hangisinde gösterilmiştir?

 
A Şıkkı IV - III - II - I
B Şıkkı II - III - IV - I
C Şıkkı III - II - IV - I
D Şıkkı II - III - I - IV
E Şıkkı I - III - IV - II
   
Çözüm:
Proteinli besinlerin sindirimi sırasında, önce gastrin hormonu salgılanır, gastrin homonunun etkisiyle mide boşluğuna HCl ve pepsinojen salgılanır. Pepsinojen enzimi, HCl ile aktifleşir. Pepsin enzimi ise proteinlerin peptit bağlarının yıkılmasını sağlar. Olayların oluşum sırası; II - III - IV - I şeklindedir.

Doğru Yanıt: b

Soru 81.

İnsanda ince bağırsakların iç yüzeyinde bulunan villusların oluşturdukları yüzeyle, besinlerin emilimi arasındaki ilişkiyi belirleyen grafik aşağıdakilerden hangisidir?
(Emilen besin miktarı = E. B. M.)

 
A Şıkkı
B Şıkkı
C Şıkkı
D Şıkkı
E Şıkkı
   
Çözüm:
İnce bağırsakların iç yüzeyinde bulunan epitel doku çok sayıda kıvrımlar yaparak ince bağırsağın emme yüzeyini genişletmişlerdir. Bu kıvrımlara villus veyta mikrovilluslar denir. İnce bağırsakta bulunan villus yüzeyin ne kadar fazla ise, emilen besin miktarıda o kadar çoktur. Villus kıvrımlarını hepsi besin emilimine katılınca, emilen besin miktarı sabit olur.

Doğru Yanıt: b

Soru 82.

Parazit olmadığı bilinen ve fotosentez yapan bir kara bitkisinin hücre dışına salgıladığı enzimin temel amacı,

I.

Glikoz

II.

Protein

III.

Nişasta

IV.

Selüloz

moleküllerinden hangilerini parçalamaktadır?

 
A Şıkkı Yalnız II
B Şıkkı Yalnız III
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı I, II ve III
E Şıkkı II, III ve IV
   
Çözüm:
Parazit olmadığı bilinen ve fotosentez yapan kara bitkileri böcekçil bitkilerdir.Azot yönünden farkir topraklarda yaşayan böcekçil bitkiler, azot ihtiyaçlarını yakaladıkları böceklerin hücre dışı sindiriminden karşılarlar. Dolayısıyla böcekçil bitkilerin hücre dışına salgıladıkları enzimin temel amacı protein moleküllerini ayrıştırmaktır. Glikoz sindirime uğramaz, sindirim sonucu oluşan basit şekerdir. Nişasta ve selüloz gibi karbonhidratlar azot içermez.

Doğru Yanıt: a

Soru 83.

Karaciğer hücrelerinin salgıladığı safra suyu;

I.

Safra kesesi

II.

Virsung kanalı

III.

Koledok kanalı

yapılarının hangilerinden geçebilir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Karaciğer hücrelerinden salgılanan safra suyu öncelikle karaciğerden safra kanalıyla safra kesesine geçer. Safra kesesinden, koledok kanalı aracılığıyla on iki parmak bağırsağına dökülür. Virsung kanalı, pankreas öz suyunu on iki parmak bağırsağına taşıyan kanaldır. Safra suyu taşımaz.

Doğru Yanıt: d

Soru 84.

Memeli bir hayvanın karaciğer kapı toplardamarı, karaciğer atardamarına göre,

I.

Glikoz

II.

Yağ asidi

III.

Galaktoz

IV.

Amonyak

moleküllerinden hangileri bakımından daha zengin olabilir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı III ve IV
D Şıkkı I, III ve IV
E Şıkkı II, III ve IV
   
Çözüm:
Sindirim kanalından geri emilmeyle kan dolaşımına geçen sindirilmiş karbonhidratlar ve proteinler, besin yoluyla alınan zehirli maddeler ve sindirilmeden kana karışan vitaminler, kapı toplardamarı ile karaciğere girerler. Karaciğer bu besinlerin fazlasını depo eder veya kullanır, gereken miktarı da karaciğer üstü toplardamar ile vücuda yollar. Ayrıca kapı toplardamarıyla karaciğere gelen amonyak gibi zehirli maddeler, zehirsiz hale dönüştürülür. Karaciğer atardamarı, kalbin sol karıncığından çıkan aortun bir koludur ve temel görevi karaciğer hücrelerinin oksijen ihtiyacını karşılamaktır. Beslenme sonrası kapı toplardamarında, karaciğer atardamarına göre glikoz, galaktoz ve amonyak gibi bazı maddeler daha fazla bulunabilir. Yağ asitleri kan damarlarıyla değil lenf damarlarıyla dolaşıma katılırlar. Yağ asitleri, lenf damarlarıyla taşınarak üst ana toplardamar ile kalbe dökülürler. Karaciğer atardamarındaki yağ asiti daha fazla olabilir. 

Doğru Yanıt: d

Soru 85.

Bazı hayvanlardaki vücut uzunluğunun bağırsağa oranı tablodaki gibidir.

Hayvan

Vücut uzunluğu 

 Bağrısak uzunluğu

Köpek

1/5

Kurt

1/4

At

1/10

Öküz

1/20

Koyun

1/25


Yukarıdaki tablo ve tablodaki hayvanların beslenme şekilleri gözönüne alınarak hangi yorum yapılamaz?

 
A Şıkkı Otçulların bağırsak uzunluğu etçillerinkinden fazladır.
B Şıkkı Hayvanlardaki bağırsak uzunluğu beslenme şekline göre değişir.
C Şıkkı Hayvanların bağırsak uzunluğu, hayvanın kütlesi ile orantılıdır.
D Şıkkı Selüloz yiyen hayvanların sindirim kanalı, et yiyenlerinkinden daha uzundur.
E Şıkkı Geviş getiren otçulların ince bağırsak uzunluğu geviş getirmeyenlerinkinden fazladır.
   
Çözüm:
Tabloda verilen hayvanlardan at, öküz ve koyun otçul; kurt ve köpek etçildir. Otçul hayvanların bağırsakları etçillerden daha uzun olduğu verilen bilgilerden çıkarılır. Ancak beslenme şekline bakarak bağırsak uzunluğu ile hayvanın kütlesi arasında ilişki kurulamaz.

Doğru Yanıt: c

Soru 86.

İnsan sindirim sisteminde pasif olarak salgılanan pepsinojen, tripsinojen ve kimotripsinojen enzimlerinin aktif hale geçirilmesinde sırasıyla aşağıdaki hangi moleküller rol oynar?

 
A Şıkkı Hidroklorik asit - Safra - Lipaz
B Şıkkı Safra - Enterokinaz - Tripsin
C Şıkkı Safra - Hidroklorik asit - Enterokinaz
D Şıkkı Hidroklorik asit - Enterokinaz - Tripsin
E Şıkkı Enterokinaz - Lipaz - Hidroklorik asit
   
Çözüm:
İnsan sindirim siteminde mide hücreleri tarafından salgılanan pasif haldeki pepsinojen, HCl ile aktifleşerek pepsin enzimine dönüşür. Pankreas tarafından sentezlenen, pankreas öz suyunda bulunan pasif haldeki tripsinojen, ince bağırsakta enterokinaz enzimi ile aktifleşerek tripsine dönüşür. Yine pankreas öz suyunda bulunan kimotripsinojen enzimi, ince bağırsakta tripsin ile aktifleşir ve midede sindirilmeyen proteinleri parçalar.

Doğru Yanıt: d

Soru 87.

Villuslar tarafından emilen gliserol kalbe gelinceye kadar aşağıdaki damarların hangisinden geçmez?

 
A Şıkkı Göğüs lenf damarı
B Şıkkı Üst ana toplardamarı
C Şıkkı Kapı toplardamarı
D Şıkkı Sol köprücük altı toplardamarı
E Şıkkı Peke sarnıcı
   
Çözüm:
Yağların sindirim sonucu oluşan yağ asitleri ve gliserol molekülleri kilomikronlara dönüştükten sonra geri emilme ile lenf kılcallarına geçer. Lenf kılcallları peke sarnıcından geçerek göğüs kanalına çıkar. Göğüs lenf damarı, sol köprücük altı toplar damara açılır. Sol köprücük alt toplar damarı ise üst ana toplar damara bağlanarak kalbin sağ kulakçığına dökülür. Kapı toplardamarında, sindirim kanalından kan damarları tarafından emilen monosakkaritler, aminoasitler ve vitaminler gibi organik besinler bulunur.

Doğru Yanıt: c

Soru 88.

Sindirime yardımcı organlardan olan pankreasın özellikleriyle ilgili,

I.

Sindirim enzimlerinin bazılarını pasif olarak salgılar.

II.

Kan damarlarıyla taşınan salgıları, kan şekerini düzenler.

III.

Salgıladığı enzimler asidik ortamda etkili değildir.

IV.

Mideden gelen  sıvıyı, bağırsağa yolladığı salgılarla asitleştirir.

ifadelerinden hangileri söylenebilir?

 
A Şıkkı I ve II
B Şıkkı III ve IV
C Şıkkı I, II ve III
D Şıkkı II, III ve IV
E Şıkkı I, II, III ve IV 
   
Çözüm:
Pankreas, ürettiği sindirim enzimlerini ince bağırsağa yollar. Yolladığı enzimler aktif olabildiği gibi, tripsinojen şeklinde pasif enzimde salgılar. Ayrıca insülin ve glukagon hormonlarını kana vererek, kan şekerini düzenler. Pankreasın enzimleri, ince bağırsakta görev yaparlar yani bazik ortamda etkindirler. Fakat mideden gelen zaten asittir.Bağırsakta nötrleştirilir.

Doğru Yanıt: c

Soru 89.

Kuşların,

I.

Gaga yapısı

II.

Mide yapısı

III.

Solunum şekli

IV.

Boşaltım şekli

gibi özelliklerinden hangileri beslenme şekillerine bağlı olarak değişiklik gösterir?

 
A Şıkkı Yalnız II
B Şıkkı I ve II
C Şıkkı II ve III
D Şıkkı I, II ve IV
E Şıkkı I, II, III ve IV
   
Çözüm:
Kuşlarda ağız, besinleri toplama işini gören gaga şeklinde özelleşmiş olup gagada dişler bulunmaz. Mekanik sindirim, kuşlarda kursak ve taşlıkta yapılır. Kursak, yemek borusunun genişlemesi sonucu oluşmuş bir yapıdır. Kursaktaki besinler yapılan bazı salgılarla yumuşatılır. Daha sonra midenin alt bölümündeki taşlık kısmında öğütülür. Taşlık, midenin kaslı bölümüdür. Yutulan sert cisimcikler ile taşlıktaki öğütme kolaylaştırılır. Kuşların solunum şekli akciğer solunumudur ve boşaltım maddesi olarak ürik asit atarlar. Solunum ve boşaltım şekilleri beslenme şekline göre değişime uğramamıştır.

Doğru Yanıt: b

Soru 90.

On iki parmak bağırsağına safra salgısını döken safra kanalı tıkanırsa, aşağıdakilerden hangisinin görülmesi beklenemez?

 
A Şıkkı Bağırsaklarda zararlı mikroorganizmaların faaliyetinin artması.
B Şıkkı Bazı vitaminlerin emiliminin aksaması.
C Şıkkı Yağların mekanik sindiriminin gerçekleşmemesi.
D Şıkkı Yağların kimyasal sindirimini sağlayan enzimlerin üretilmemesi.
E Şıkkı Yağların, monomerlerinin emiliminin aksaması.
   
Çözüm:
Safra salgısı, bağırsaklarda zararlı mikroorganizmaların faaliyetini önler, yağların mekanik sindirimini sağlar, yağlrın sindirimi sonucu oluşan yağ asitleri ve gliserolün, ayrıca yağda çözünen vitaminlerin emilimini sağlar, Fakat, yağların kimyasal sindirimini sağlayan enzimlerin sentezi pankreas tarafından gerçekleşir. Safra kanalının tıkanması, enzim sentezinin aksamasına neden olmaz.

Doğru Yanıt: d

Soru 91.

Kalın bağırsakta;

I.

Suyun emiliminin tamamlanması

II.

Bakteriler tarafından K vitaminin üretilmesi

III.

Yağ asitleri ve gliserolün lenf kılcalları tarafından emilmesi

IV.

Sindirim artıklarının anüse doğru iletilmesi

olaylarından hangileri gerçekleşir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve IV
E Şıkkı I, II ve IV
   
Çözüm:
İnce bağırsaktan kalın bağırsağa geçen besin kitlesi içindeki vücuda yararla besin maddelerinin çoğu emilmiş haldedir. Geriye atık maddelerle su ve bir miktar elektrolit kalmıştır. Kalın bağırsakta su ve elektrolitlerin emilimi görülür. Kalın bağırsakta artık maddeler depo edilir ve atılma sırasında peristaltik haketlerle anüse doğru iletilir. Ayrıca kalın bağırsakta bulunan bazı simbiyotik bakteriler K ve B vitamini sentezlerler. Yağ asitleri ve gliserolün lenf kılcalları tarafından emilmesi, kalın bağırsakta değil ince bağırsakta gerçekleşir.

Doğru Yanıt: e

Soru 92.

Sindirim sistemindeki emilimle ilgili olarak, verilen

I.

Villus ve mikrovilluslar emilim yüzeyini artırıcı yapılardır.

II.

Sindirimi tamamlanan karbonhidrat ve proteinlere ait monomerler emilimle kılcaldamara geçer.

III.

Su ve mineral emilimi ince bağırsakta tamamlanır.

özelliklerden hangileri doğrudur?

 
A Şıkkı Yalnız II
B Şıkkı I ve II
C Şıkkı I ve III
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Soruda verilen I. ve II. öncül doğrudur. III. öncül yanlıştır. Çünkü su ve mineral emilimi kalın bağırsakta tamamlanır.

Doğru Yanıt: b

Soru 93.

Omurgalı hayvanların sindirim kanalının değişik yapı ve uzunlukta olmasının temel nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?

 
A Şıkkı Alınan besin miktarının farklı olması
B Şıkkı Alyuvarların farklı büyüklük ve yapıda olması
C Şıkkı Alınan besin çeşidinin farklı olması
D Şıkkı Birim zamanda ürettikleri ATP'nin kimyasal yapısının farklı olması
E Şıkkı Yaşadıkları ortamın farklı olması
   
Çözüm:
Omurgalı hayvanların sindirim kanalının farklı yapı ve uzunlukta olması sadece alınan besinin çeşidine bağlıdır. Yaşadıkları ortamın veya aldıkları besin miktarı sindirim kanalının farklı yapıda olmasını sağlamaz. Alyuvarların farklı yapı ve büyüklükte olması, farklı oksijen ihtiyacından kaynaklanır. Canlıların tükettiği ATP molekülünün kimyasal yapısı, bütün canlılarda aynıdır. Tüketilen ATP miktarı farklı olabilir. Omurgalı hayvanlar, aldıkları besin çeşidine göre, otçullar, etçiller ve hem etçil hem otçullar olarak ayrılırlar. Bu grupların mide yapılar ve bağırsak uzunlukları farklıdır.

Doğru Yanıt: c

Soru 94.

Aşağıda verilen canlı hücre ve organizma çeşitlerinden hangisinin sindirim şekli yanlış verilmiştir?

 
A Şıkkı Böcekçil bitki - hücre dışı sindirim
B Şıkkı Terliksi hayvan - hücre içi sindirim
C Şıkkı Akyuvar hücresi - hücre içi sindirim
D Şıkkı Amip - hücre dışı sindirim
E Şıkkı Çürükçül bakteri - hücre dışı sindirim
   
Çözüm:
Böcekçil bitkiler, hücre dışı sindirimle yakaladıkları sinek ve böcekleri sindirir. Aynı şekilde çürükçül bakteriler, organik artıkları hücre dışına yolladıkları enzimlerle ayrıştırırlar. Terliksi hayvan, sudaki besinleri ağız bölgesinden alarak besin kofuluna alır, daha sonra lizozom enzimleriyle hücre için sindirime uğratır. Alyuvarlar, vücuda giren  antijenleri fagositoz ile hücre içine alırlar ve hücre içi sindirimle parçalarlar. Amip ise yaşadığı ortamda bulunan besinleri, fagositoz ile alarak hücre içi sindirime uğratır, hücre dışı sindirim yapmaz.

Doğru Yanıt: d

Soru 95.

Protein, karbonhidrat ve yağların tümünün kimyasal sindiriminde aşağıdakilerden hangisi görev yapar? 

 
A Şıkkı Tükürük sıvısı
B Şıkkı Mide öz suyu
C Şıkkı Safra salgısı
D Şıkkı Pankreas öz suyu
E Şıkkı Kalın bağırsak sıvısı
   
Çözüm:
Tükürük sıvısında karbonhidratların, mide özsuyunda ise proteinlerin kimyasal sindirimini sağlayan enzimler bulunur. Safra salgısında ve kalın bağırsak sıvısında sindirim enzimi bulunmaz. Pankreas özsuyunda amilaz, lipaz ve proteaz enzimleri gibi tüm besin çeşitlerinin kimyasal sindirimini sağlayan enzimler bulunur.

Doğru Yanıt: d

Soru 96.

I.

Karaciğer

II.

Tükrük bezi

III.

Pankreas

Yukarıda verilen salgı bezlerinden hangisi hem kana hem de sindirim kanalına salgı verir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı I ve III
   
Çözüm:
Tükrük bezi hücrelerinde oluşturulan tükrük salgısı özel bir kanal ile ağız boşluğuna salgılanır. Tükrük bezleri sadece sindirim kanalına salgı veren dış salgı bezleridir (kanallı veya ekzokrin bez). Pankreas hem sindirim kanalına enzimler, hem de kan şekerini düzenleyen hormonları kana salgılayan karma bir bezdir. Karaciğer ise yaptığı safra salgısını sindirim kanalına salgılar. Karaciğerde ayrıca, üretilen kan proteinlerinin, glikojenin yıkımı sonucu oluşan glikozların, depolanan vitaminlerin kana salgılanması da görülür. Dolayısıyla karaciğer ve pankreas, hem kana hem de sindirim kanalına salgı veren organlardır.

Doğru Yanıt: e

Soru 97.

  I.  Erepsin                  II. Sekretin
III. Tripsin                   IV. Lipaz
  V. Safra

Yukarıda verilenlerden hangileri ince bağırsak bezleri tarafından salgılanır?
 

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı Yalnız IV
E Şıkkı IV ve V
   
Çözüm:
Soruda verilen beş öncül içerisindeki maddelerden sekretin hormonu, on iki parmak bağırsağından salgılanır ve pankreası uyarır. İnce bağırsakta polipeptitleri sindiren tripsin enzimi tripsinojen halinde pankreastan salgılanır. Aynı şekilde ince bağırsakta yağları sindiren lipaz enzimi pankreastan salınan bir enzimdir. Yağların mekanik sindirimini yapan, bağırsağın içini temizleyen, mideden gelen asidik besinleri, nötrleştiren safra salgısı, karaciğer tarafından sentezlenir. İnce bağırsaktaki polipeptitlerin tripsin enzimi sonucu sindirilmesi  sonucu oluşan dipeptitler, ince bağırsak tarafından salgılanan erepsin enzimi ile aminoasitlere sindirilir. 

Doğru Yanıt: a

Soru 98.

Aşağıdakilerden hangisi holozoik bir canlı ile saprofit bir canlının ortak özelliklerinden biri değildir?

 
A Şıkkı Hidroliz olayı esnasında su kullanırlar.
B Şıkkı Hücre dışına sindirim enzimi salgılarlar.
C Şıkkı Büyük kompleks organik bileşiklerden yararlanabilirler.
D Şıkkı Sindirim kanalı taşırlar.
E Şıkkı Besin alırken aktif ve pasif taşıma olaylarından yararlanırlar.
   
Çözüm:
Besinlerini sentezleyemeyen, hazır olarak alan canlılar heterotrof (tüketici) canlılardır. Holozoik beslenme ve saprofit beslenme, heterotrof beslenme şekillerindendir. Holozoik beslenen canlılar, besinlerini katı parçalar halinde alarak sindiren organizmalardır. Holozoik canlılar, hayvanlar aleminin canlıları olup sindirim sistemleri gelişmiştir. Saprofit (çürükçül) beslenen canlılar ise bazı bakteriler, küf ve maya mantarlarıdır. Bu canlılar, ölen ve toprağa karışan bitki ve hayvan artıklarını, hücre dışına yolladıkları enzimlerle ayrıştırırlar. Holozoik canlıların sindirim organlarındaki sindirim ile saprofitlerin organik artıkları ayrıştırması, hücre dışı sindirime örnektir. Sindirilmiş besinler, her iki canlıda da aktif ve pasif taşıma ile hücre içine alınır. Ayrıca her iki canlı grubu da sindirim (hidroliz) sırasında su kullanarak, büyük kompleks bileşiklerden yararlanırlar. Fakat sindirim kanalı, holozoik canlılarda görülür. Saprofit canlılarda sindirim sistemi gelişmemiştir, ağız, mide ve bağırsaktan oluşan sindirim kanalı bulunmaz.

Doğru Yanıt: d100.) I. Böcekçil bitki
         II.Paramesyum
         III.inek
        IV.Amip
Yukarıda verilen canlılardan hangileri hücre dışı sindirim yapar?

a)I-II    b)I-III          c)II-III        d) II-IV      e)III-IV


CEVAP:  B

NOT: Bitki ve hayvanlarda hücre dışı sindirim görülürken, bir hücreli canlılarda hücre içi sindirim görülür.


101.) I.İnsan   II.Paramesyum   III.Balık    IV.Koyun    V.Hidra
Yukarıda verilen ökaryot canlılardan hangilerinde hem hücre dışı  hem de hücre içi sindirim görülür?


a) Yalnız II            b) I-II-III           c) I-III-IV             d) I-III-IV-V        e)II-III-IV-V


CEVAP:  D

NOT:Omurgalı ve omurgasız hayvanlarda hem hücre içi hem de hücre dışı sindirim görülebilir.Bir hücrelilerde sadece hücre içi sindirim görülür.


102.)  
CANLILAR        SİNDİRİM ÇEŞİTLERİ
I.          Hidra                  Hücre içi ve hücre dışı
II.        Böcekçil bitki     Sadece hücre dışı
III.       Balık                    Sadece hücre içi
IV.      Amip                   Sadece hücre içi
Yukarıda verilen bazı canlılar ve sindirim çeşitleri ile ilgili yapılan eşleştirmelerden hangileri doğrudur?

a)  I-II            b) I-IV                 c)  II-III                    d)  II-IV                    e) III-IV


CEVAP:B


103.) Böcekçil bitki hücre dışına salgıladığı enzimlerle;
I. Karbonhidrat      II.Yağ     III.Protein

organik maddelerinden hangilerini sindirir?

a)    Yalnız I            b)   Yalnız II          c)    Yalnız III            d)  I-III            e) I-II-III

CEVAP:  C

NOT: BÖCEKÇİL BİTKİLER KARBONHİDRAT VE YAĞLARI HÜCRE İÇİ SİNDİRİMLE PROTEİNLERİ HÜCRE DIŞI SİNDİRİMLE PARÇALAR.


104.) I.TOPRAK SOLUCANI      II.HAMSİ      III.PLANARYA
YUKARIDAKİ CANLILARDAN HANGİLERİ AYNI AÇIKLIĞI HEM AĞIZ HEM DE ANÜS OLARAK KULLANIR?

A)YALNIZ  I      B)YALNIZ II    C)YALNIZ III   D)I-II    E)I-III

CEVAP:C

NOT: HİDRA VE PLANARYADA SİNDİRİM TEK AÇIKLIKLI TOPRAK SOLUCANI VE HAMSİDE İKİ AÇIKLIKLIDIR.105.) I.TOPRAK SOLUCANI   II.HİDRA    III.ARI
YUKARIDA VERİLEN CANLILARDAN HANGİLERİ İKİ DELİKLİDİR?

A)YALNIZ II    B) I-II    C) I-III     D) II-III   E) I-II-III

CEVAP: C


106.)HEM BESİN ALMADA HEM DE ARTIKLARI DIŞARI ATMADA GÖREVLİ TEK AÇIKLIĞI BULUNAN SİNDİRİM BOŞLUĞUNA GASTROVASKÜLER BOŞLUK DENİR.
BUNA GÖRE;

I.HİDRA     II.YASSI SOLUCAN  III.TOPRAK SOLUCANI
VERİLEN CANLILARDAN HANGİLERİNDE GASTROVASKÜLER BOŞLUK BULUNUR?

A) YALNIZ I   B)YALNIZ II   C)YALNIZ III    D)I-II   E) I-II-III

CEVAP:D


 
Facebook beğen
 
Reklam
 
 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=