TEST-2 (SOLUNUM)
ImageShack, share photos, pictures, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site

Hareketli Manzaralar - Hareketli Manzara Resimleri - Hareketli Manzara Resmi

Soru 51.

Klorofilli bir hücre,

I.

Fotosentez

II.

Fermantasyon

III.

Oksijenli solunum

IV.

Terleme
olaylarının gerçekleşmesine uygun koşulların olduğu bir ortamda bırakılmıştır. Bu ortamdaki gazların miktarlarının günün belirli bir zaman aralığında değişmediği gözlenmiştir.

Bu durumun, bu olaylardan hangilerinin birlikte gerçekleşmesi sırasında, aralarındaki ilişki nedeniyle, ortaya çıkacağı düşünülebilir?
 

 
A Şıkkı I ve II
B Şıkkı I ve III
C Şıkkı II ve III
D Şıkkı II ve IV
E Şıkkı III ve IV
   
Çözüm:
Klorofilli bir hücre belirtilen dört olayı da gerçekleştirebilir. Hücreye uygun koşullar verildiğinde ortamdaki gaz miktarları ölçüldüğünde miktarın birbirine eşit olduğu gözlenmişse bu hücrenin fotosentez ve solunum hızları birbirine eşit olmalıdır.

Doğru Yanıt: b

Soru 52.

I.

Glikoliz

II.

Krebs

III.

E.T.S

Yukarıdaki oksijenli solunum evreleri verilmiştir. Bu evrelerin her birinde ATP üretilmektedir.

ATP üretiminin en azdan en çoğa doğru sıralanması nasıldır?

 
A Şıkkı I - II - III
B Şıkkı III - II - I
C Şıkkı II - III - I
D Şıkkı III - I - II
E Şıkkı II - I - III
   
Çözüm:
Oksijenli solunumda

- Glikolizde toplam 4 ATP üretilir, aktivasyon için 2 ATP harcanır, net kazanç 2 ATP'dir.
- Krebs döngüsünde 2 ATP üretilir.
- ETS' de 34 ATP üretilir.

Buna göre en az krebs devrinde, sonra glikolizde en çok da ETS' de ATP üretimi olur.

Doğru Yanıt: e

Soru 53.

Mayalanan ekmek hamurunun kabarması, hamura katılan maya hücrelerinin fermantasyon sırasında çıkardığı CO2 gazı sayesinde olur.

Kapalı bir kap içinde bulunan mayalanmış bir hamurun bir miktar kabardıktan sonra durmasının nedeni ortamdaki;

I.

Ortamdaki glikozun bitmesi

II.

CO2 miktarının aşırı artışı

III.

Son ürünün (etil alkol) ortamda birikmesi

hangileri ile açıklanabilir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız III
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı I ve III
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:

Maya hücrelerinin etil alkol fermantasyonu sonucu açığa çıkardıkları CO2 ortam pH' ının giderek asitleşmesine neden olur ve maya hücrelerinin enzimlerinin, çalışmasını olumsuz etkiler. Son ürün olan etil alkolün ortamdaki oranının % 18' i geçmesi de maya hücreleri için zehir etkisi yapar. Bu nedenlerden dolayı hamur kabarması, ortamda glikoz olduğu halde durur.

Doğru Yanıt: e

Soru 54.

Oksijenli ve oksijensiz solunum reaksiyonları sırasında;

I.

ETS kullanımı

II.

ATP kullanımı

III.

Substrat düzeyinde fosforilasyon

olaylarından hangileri ortak olarak gerçekleşir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve III
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:
Oksijenli  ve oksijensiz solunum reaksiyonlarında glikoliz evresinde aktivasyon için ATP kullanımı (II) ve substrat düzeyinde fosforilasyonla ATP sentezi (III) ortaktır. ETS ise sadece oksijenli solunumda kullanılır. (I)

Doğru Yanıt: e

Soru 55.

Hücrenin oksijenli solunumuyla ilgili,

I.

Oksijenli solunum sonucunda çıkan karbondioksitin oksijeni, kullanılan glikozun yapısındaki oksijendir.

II.

Oksijen, glikozun yanmasını sağlar.

III.

Oksijen, oksidatif fosforilasyonun son aşamasında kullanılır.

yargılarından hangileri doğrudur?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı I ve III
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:

O2' li solunum sonucunda açığa çıkan CO2' in oksijeni glikozun yapısındaki oksijendir. O2' li solunum tepkimelerinin ilk basamağı olan glikoliz sitoplazmada gerçekleşir ve glikoz pirüvik asite kadar parçalanır. Daha sonra pirüvik asit mitokondriye girer ve Krebs devri ile ETS tepkimeleri gerçekleşir. Oksijen tepkimelere, oksidatif fosforilasyonun yani ETS' nin son aşamasında katılır. Yani oksijen, glikozun yanmasını sağlamaz.

Doğru Yanıt: d

Soru 56.

- Etil alkol fermantasyonu yapan bakteriler
- Oksijenli solunum yapan bakteriler
- Laktik asit fermantasyonu yapan bakteriler

yukarıda verilen üç canlı solunum sırasında,

I.

Ortama CO2 verilmesi

II.

Glikoliz reaksiyonları sonucu net 2 ATP oluşması

III.

Solunum reaksiyonlarının gerçekleştiği yer

şeklinde verilenlerden hangileri ortak olarak gerçekleştirebilirler?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Etil alkol ve laktik asit fermantasyonu yapan bakteriler oksijensiz solunum yapmaktadırlar. Oksijenli ve oksijensiz solunumun ilk basamağı olan glikoliz sonucu net 2 ATP oluşur ve bu bütün canlılarda ortaktır, II. öncül doğrudur. Bakterilerde oksijensiz solunum sitoplazmada, oksijenli solunum ise sitoplazma + mezozomda gerçekleşir. Bu nedenle solunum reaksiyonlarının gerçekleştiği yer ortak değildir, III. öncül yanlıştır. Ortama CO2 verilmesi ise oksijenli solunum yapan bakterilerde ve etil alkol fermantasyonu yapan canlılarda gerçekleşir, I. öncül yanlıştır.

Doğru Yanıt: b

Soru 57.

Bitki ve hayvan hücrelerinde, aşağıdaki moleküllerden hangisi sadece sitoplazmada geçen reaksiyonları sırasında kullanılır?

 
A Şıkkı Enzim
B Şıkkı ATP
C Şıkkı NAD
D Şıkkı FAD
E Şıkkı O2
   
Çözüm:
Oksijenli solunumun sitoplazmada gerçekleşen reaksiyon kademesi glikolizdir. Glikolizde aktivasyon enerjisi olarak 2 ATP kullanılır.

Doğru Yanıt: b

Soru 58.

Atmosferdeki oksijenin azalması, temelde aşağıdakilden hangisine neden olduğu için insan yaşamını tehlikeye sokar?

 
A Şıkkı Hücrelerde meydana gelen boşaltım madde miktarının artmasına
B Şıkkı Kan dolaşım hızının azalmasına
C Şıkkı Soluk alıp vermenin hızlanmasına
D Şıkkı Metabolizmada, gerekenden daha az enerji üretilmesine
E Şıkkı Vücut kan basıncının artmasına
   
Çözüm:
Atmosferdeki oksijenin azalması, solunum yoluyla alınan oksijenin de azalmasına yol açacaktır. Solunum yolu ile alınan oksijenin, dolaşım yoluyla hücrelere iletilir. Hücrelerde, besin maddelerin yıkılmasında ve enerji üretiminde kullanılır. Oksijenin azalması, enerji üretimini de azaltacaktır. Dolayısıyla atmosferde oksijenin azalması, canlı metabolizmasında gerekenden daha az enerji üretilmesine yol açacağından, yaşamı tehlikeye sokar.
Doğru Yanıt: d

Soru 59.

Proteinleri oksijenli ortamda parçalayıp ATP üreten insanda, bu olaya bağlı olarak

I.

Üre

II.

Amino asit

III.

Asetil koenzim A oluşur.

Bu moleküllerin oluşum sırası, aşağıdakilerden hangisinde doğru belirtilmiştir?

 
A Şıkkı II - I - III
B Şıkkı II - III - I
C Şıkkı I - III - II
D Şıkkı III - I - II
E Şıkkı III - II - I
   
Çözüm:
Protein omoleküllerinden solunum reaksiyonları ile ATP sentezlenmesi için önce proteinler monomerleri olan aminoasitlere hidroliz edilir. Amino asit molekülleri solunum reaksiyonlarına katılır ve asetil koenzim A oluşur. En son olarak da aminoasitten ayrılan zehirli artık amonyak (NH3) karaciğerde daha az zehirli olan üreye çevrilir.

Doğru Yanıt: b

Soru 60.

Aşağıdakilerden hangisi solunum reaksiyonları sonucu açığa çıkan maddelerden biri değildir?

 
A Şıkkı Amonyak
B Şıkkı Oksijen gazı
C Şıkkı Karbondioksit
D Şıkkı Su
E Şıkkı Etil alkol
   
Çözüm:
Solunum reaksiyonlarında protein molekülleri enerji verici olarak kullanılıyorsa azotlu artık madde (amonyak) açığa çıkar, kullanılan organik moleküller karbondioksit ve suya kadar parçalanır. Fermantasyon reaksiyonlarında etil alkol açığa çıkar.
Oksijen gazı ise solunum olayında kullanılır, açığa çıkmaz.

Doğru Yanıt: b

Soru 61.

Solunum ve fermantasyon olaylarında glukozun aşağıdaki maddelerden hangisine kadar yıkımı ortaktır?

 
A Şıkkı Fosfo gliserik asit
B Şıkkı Aktif asetik asit
C Şıkkı Gliser aldehit
D Şıkkı Sitrik asit
E Şıkkı Pirüvik asit
   
Çözüm:
Solunum ve fermantasyon olaylarında glikoliz evresi ortak olarak gerçekleşir. Glikozun pirüvik asite kadar yıkımı ortaktır.

Doğru Yanıt: e

Soru 62.

Bir glikojen molekülünün oksijenli solunum tepkimesine girmesi sonucu oluşan ara bileşikler aşağıdaki gibidir.

I.

PGAL

II.

PGA

III.

Pirüvat

IV.

Glikoz

V.

Asetil CoA    

Bu moleküllerin oluşum sırası hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

 
A Şıkkı II, I, III, V, IV
B Şıkkı II, IV, I, II, V
C Şıkkı IV, I, II, III, V
D Şıkkı IV, I, III, II, V
E Şıkkı IV, I, III, V, II
   
Çözüm:
Glikojen molekülü oksijenli solunum reaksiyonlarına girmeden önce glikozlara hidroliz edilir. Solunum reaksiyonlarında önce glikoz aktifleşir ve PGAL' lere parçalanır. PGAL' ler PGA' lere dönüşür ve en son pirüvatlar parçalanarak Asetil CoA' ya dönüşür.

Doğru Yanıt: c

Soru 63.

Hücrelerde gerçekleşen,

I.

Bir molekül glikojenin CO2 ve H2O ya yıkımı

II.

Bir molekül ATP nin ADP ye yıkımı

III.

Bir molekül glikozun etil alkol ve CO2 ye yıkımı

IV.

Bir molekül glikozun CO2 ve H2O ya yıkımı

olayları, aşağıdakilerin hangisinde en az enerji üretenden en çok enerji üretene doğru sıralanmıştır?

 
A Şıkkı I - III - IV - II
B Şıkkı I - IV- II - III
C Şıkkı II - III - IV - I
D Şıkkı III - I - II - IV
E Şıkkı IV - II - III - I
   
Çözüm:

-

Glikozun etil alkol ve CO2 ye  yıkımı oksijensiz solunum olayıdır ve 4 ATP üretilir.

-

Glikozun CO2 ve H2O yıkımı O2 solunum olayıdır ve üretilen ATP sayısı 40' tır.

-

Bir molekül glikojen, n sayıda glikozdan oluşur. Bunların CO2 ve H2O yıkımı sonucu n. 40 ATP üretilir.


Doğru Yanıt: c

Soru 64.Kapalı bir ortamda yanda verilen düzenek hazırlanıyor. Belirli bir süre sonra kireç suyunun bulandığı ve termometrede sıcaklığın yükseldiği görülmektedir.

Buna göre ;

I.

Kapta bulunan bakteriler etil alkol fermantasyonu yapmaktadır.

II.

Bakterilerin solunumla elde ettikleri enerjinin bir kısmı ısı olarak dışarı verilmiştir. 

III.

Kireç suyunun bulanmasının sebebi bakterilerin oksijenli solunum sonucu CO2 oluşturmalarıdır.

şeklinde verilen ifadelerden hangileri doğrudur?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı I ve II
C Şıkkı I ve III
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Soruda verilen kabın ağzı kapalı olduğu için bakteriler oksijensiz solunum yapmaktadırlar. Kireç suyu ortamda CO2 olduğundan bulanıklaşır. Soruda kireç suyunun bulandığı verilmektedir, buna göre bakterilerin etil alkol fermantasyonu yaptığı söylenebilir. Termometrede sıcaklığın yükselmesi bakterilerin yapmış olduğu solunum sonucudur. Bu nedenle II. öncül doğrudur.
Kabın ağzı kapatıldığı için ortamda O2 yoktur bu nedenle bakteriler oksijenli solunum yapamazlar, III. öncül yanlıştır.

Doğru Yanıt: b

Soru 65.

I.

ATP üretimi

II.

Pirüvat oluşumu

III.

Krebs devri

IV.

NADH2 üretimi

Yukarıdakilerden hangileri O2' li ve O2' siz solunum için ortaktır?

 
A Şıkkı I ve III
B Şıkkı II ve III
C Şıkkı III ve IV
D Şıkkı I, II ve III
E Şıkkı I, II ve IV
   
Çözüm:
Oksijenli ve oksijensiz solunum reaksiyonlarında glikoliz reaksiyonları ortaktır. Buna göre glikolizde meydana gelen ATP ve NADH2 üretimi ile pirüvat oluşumu ortaktır. Krebs devri ise sadece oksijenli solunumda görülür.

Doğru Yanıt: e

Soru 66.

Kapalı salça kutuları açıldıktan bir süre sonra, salçaların sadece üst yüzeylerinde bakteri üremesi olduğu, alt kısımlarında ise bakteri üremesi olmadığı gözlemlenmiştir.

Bu gözleme göre, bu bakteri türü ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

 
A Şıkkı Oksijenli solunum yapar.
 
B Şıkkı Enerji kaynağı olarak glikoz kullanabilir.
 
C Şıkkı Solunum ürünü olarak alkol meydana getirir.
D Şıkkı ATP sentezler.
E Şıkkı Karbondioksit açığa çıkabilir.
   
Çözüm:
Kapalı salça kutusu açıldıktan sonra sadece üst yüzeyde bakterilere rastlanması, bakterilerin oksijenli solunum yaptığını gösterir. Dolayısıyla glikozu oksijenli ortamda yıkarak ATP sentezi yapabilir ve CO2 açığa çıkarabilir. Salçanın alt kısmında bakteri üremesi olmadığına göre bu bakteri fermantasyon yapamayan bir bakteridir. Solunum ürünü olarak alkol meydana gelmesi fermantasyon olayında görülür.
 

Soru 67.

Oksijenli solunum tepkimelerinin hangi evresinde enerji harcanır?

 
A Şıkkı Glikoliz
B Şıkkı Krebs çemberi
C Şıkkı Glikozun H2O ve CO2' ye kadar parçalanması
D Şıkkı Sitrik asit oluşumu
E Şıkkı Elektronların ETS' de taşınması
   
Çözüm:
Oksijenli solunum reaksiyonlarında glikozun aktivasyonu için glikoliz evresinde 2 ATP harcanır. Krebs ve oksidatif fosforilasyon evrelerinde ATP hidrolizi olmaz.

Doğru Yanıt: a

Soru 68.

Canlı yapısını oluşturan organik moleküllerdeki karbon atomu;

I.

Oksijenli solunum

II.

Fermentasyon

III.

Fotosentez

IV.

Kemosentez

V.

Çürüme

olaylarından hangileri sayesinde inorganik karbon olarak doğaya dönebilir?

 
A Şıkkı Yalnız V
B Şıkkı III ve IV
C Şıkkı I, II ve III
D Şıkkı I, II ve V
E Şıkkı III, IV ve V
   
Çözüm:
Fotosentez ve kemosentez olaylarında CO2, organik bileşiklerin yapısına girer. Oksijenli solunum, etil alkol fermantasyonu ve çürüme sırasında CO2 açığa çıkar.

Doğru Yanıt: d

Soru 69.

Çizgili kas hücrelerinin  bazı zamanlarda oksijenli solunum dışında laktik asit fermantasyonu yapmalarının temel nedeni;

I.

Kas hücrelerinde yeterli oksijenin bulunmaması

II.

Dokulara  oksijen taşıyan alyuvar hücrelerinin çekirdeksiz olması

III.

Kas hücresi içindeki glikoz miktarının azalması

hangileri ile açıklanabilir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı I ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Çizgili kas hücrelerine yeterli oksijen iletilemediğinde, hücredeki metabolik olaylar için gerekli enerjinin elde edilmesi için laktik asit fermantasyonu yapılır. II. öncülde verilen alyuvar hücrelerinin çekirdeksiz olması ise dokulara oksijen taşımasını olumsuz etkilemez. Aksine, alyuvar hücresinin kendine oksijen bağlayabileceği alanı arttırır. III. öncülde verilen hücrelerindeki glikoz miktarının azalması durumu ise, oksijenli solunumdan elde edilen enerji laktik asit fermantasyonundan daha fazla olacağı için laktik asit fermantasyonun tercih edilmesine neden olmaz.

Doğru Yanıt: a

Soru 70.


Oksijenli solunumda organik maddelerin solunum reaksiyonlarına giriş şeması yukarıda gösterilmiştir.

Verilen şemayla ilgili olarak

I.

Makromoleküller solunuma, hidroliz olduktan sonra katılabilir.

II.

Aminoasit ve yağ asitlerinin oksijenli solunumla yıkılmaları sürecinde sadece krebs evresinde substrat düzeyinde fosforilasyon yapılır.

III.

Asetil Co.A organik besinlerin solunum tepkimelerinde ortak oluşan bir ara maddedir.

açıklamalarından hangileri yapılabilir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı I ve III
E Şıkkı I, II v eIII
   
Çözüm:
Oksijenli solunumda, farklı organik maddelerin solunum reaksiyonlarına giriş şemasına göre proteinler aminoasitlere, polisakkaritler glikoza, yağlar ise yağ asiti ve gliserol molekülüne hidroliz olduktan sonra solunuma katılırlar.
Şemada verilen üç organik madde çeşidininde solunum reaksiyonlarında Asetil koenzim A (Asetil Co), ortak oluşan bir ara maddedir. Fakat verilen şemada, hangi basamakta substrat düzeyinde fosforilasyon yapıldığı yorumlanamaz.

Doğru Yanıt: d

Soru 71.


Yukarıda canlılarda gerçekleşen oksijensiz solunum çeşitleri verilmiştir.

Her iki reaksiyonun başlangıç maddesi piruvat olduğuna göre sonuçta 2 farklı ürün çıkmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 
A Şıkkı Canlılara gerekli olan enerji miktarının farklı olması
B Şıkkı II. reaksiyonda CO2 açığa çıklması
C Şıkkı Canlıların bulundukları ortamdaki ışık miktarının farklı olması
D Şıkkı Kullanılan enzimlerin farklı olması
E Şıkkı Reaksiyonların gerçekleştiği yerlerin farklı olması
   
Çözüm:
Etil alkol ve laktik asit fermantasyonun ilk basamağı glikolizdir. Bu nedenle pirüvat oluşuncaya kadar reaksiyonlar ortaktır. Pirüvat oluştuktan sonra iki farklı ürünün meydana gelmesinin nedeni kullanılan enzimlerin farklı olmasıdır.

Doğru Yanıt: d

Soru 72.

          
Solunum ve fotosentezde enerji akışını gösteren şemada numaralı kısımlara hangi seçenekteki bilgiler yazılmalıdır?

 

     I    

   II  

     III    

    IV  

 
A Şıkkı
 

Mitokondri

O2

Kloroplast

ATP

B Şıkkı
 

Mitokondri

ATP

Kloroplast

O2

C Şıkkı
 

Kloroplast

O2

Mitokondri

ATP

D Şıkkı
 

Kloroplast

ATP

Mitokondri

O2

E Şıkkı
 

Kloroplast

H2O

Mitokondri

O2

   
Çözüm:
Şema dikkatli incelendiğinde 1. numaralı kısımda organik madde sentezi olduğu görülür.
1. kısım kloroplasttır. Kloroplastta fotosentez sonucu karbonhidrat ve O2 oluşur.
2. kısım O2' dir.
3. kısımda solunum reaksiyonları meydana gelmektedir ve CO2+H2O çıkışı vardır.  3. kısım mitokondridir ve solunum olayı ile ATP çıkışı olur, 4 numaralı kısım ATP' dir.

Doğru Yanıt: c

Soru 73.

Oksijenli solunumun elektron taşıma evresinde;

  I.  Oksijen indirgenmesi
 II.  ATP sentezlenmesi
III.  NAD'ın yükseltgenmesi

olayları hangi sırada gerçekleşir?

 
A Şıkkı II - III - I
B Şıkkı II - I - III
C Şıkkı III - II - I
D Şıkkı III - I - II
E Şıkkı I - III - II
   
Çözüm:
Oksijenli solunum reaksiyonlarında oksidotif fosforilasyon evresinde ETS' de önce NADH2  H'lerini kaybeder ve e- veren NAD yükseltgenir, e-'lerin oluşturulması ile ATP sentezlenir ve en son basamakta e-'ları O2 alır ve indirgenir.

Doğru Yanıt: c

Soru 74.

Aşağıdakilerden hangisi, ribozomlu her hücre tarafından gerçekleştirilmez?

 
A Şıkkı Protein sentezi
B Şıkkı Glikoliz
C Şıkkı Enzim sentezi
D Şıkkı ATP üretimi
E Şıkkı Etil alkol fermantasyonu
   
Çözüm:
Prokaryot  ve ökaryot bütün hücre tiplerinde ribozom vardır ve protein sentezi gerçekleşir. Bütün hücrelerde oksijenli ve oksijensiz solunum ortak evresi olan glikoliz meydana gelir. Ribozomlu bütün hücrelerde enzim sentezi ve ATP üretimi olur. Ancak etil alkol fermantasyonu sadece oksijensiz solunumu yapan bazı maya hücrelerinde meynada gelir. 

Doğru Yanıt: e

Soru 75.

                

Yukarıdaki deney düzeneği opitumum sıcaklıkta bir süre tutulduğunda renkli sıvının A noktası yönünde ilerlediği gözlenir.

Renkli sıvının A noktası yönünde ilerlemesinin temel nedenini, aşağıdaki ifadelerden hangisi açıklar?

 
A Şıkkı Mayalanma sonucunda üretilen CO2' nin iç basıncı artırması
B Şıkkı Mayalanma sonucu üretilen etil alkolün artması
C Şıkkı Deney kabındaki su miktarının azalması
D Şıkkı Ortamdaki glikoz derişiminin azalması
E Şıkkı Bira mayalarının sayısının artması
   
Çözüm:
Deney düzeneğinde bira mayası hücreleri alkolik fermantasyon yapar ve CO2 açığa çıkar. Ortamda O2 gazı kullanılmaz ama CO2 gazı çıkışı olur. Bunun sonucunda düzenekte gaz basıncı artar ve renkli sıvı A noktası yönünde ilerler.

Doğru Yanıt: a

Soru 76.

                  

Optimum koşulların sağlandığı yukarıdaki tüplerde, belli bir süre sonunda;

I.

tüpte alkol

II.

tüpte su

konsantrasyonunun arttığı gözleniyor.

Gözlemler sırasında aşağıdakilerden hangisi her iki tüpte ortak olarak gerçekleşmez?

 
A Şıkkı Isı artışı
B Şıkkı CO2 çıkışı
C Şıkkı Birey sayısının artması
D Şıkkı Şeker konsantrasyonun azalması
E Şıkkı Oksijen tüketilmesi
   
Çözüm:
I. tüpte alkol, II. tüpte ise su miktarında artış gözlenmiştir. Buna göre I. tüpte etil alkol fermantasyonu, II. tüpte ise oksijenli solunum gerçekleşmektedir. Her iki tüpte de ortak olarak ısı ile CO2 artışı, birey sayısında artma ve şeker konsantrosyonunda azalma görülür. Oksijenin tüketilmesi ise sadece II. tüpte olur. I. tüpte oksijensiz solunum gerçekleşmektedir.

Doğru Yanıt: e

Soru 77.

Bir hücrenin dış ortamdan aldığı oksijen gazını su molekülü şeklinde ortama veren organel, aşağıdakilerden hangisidir?

 
A Şıkkı Kloroplast
B Şıkkı Ribozom
C Şıkkı Golgi cihazı
D Şıkkı Lizozom
E Şıkkı Mitokondri
   
Çözüm:
Dış ortamdamdan alınan oksijen gazını solunum reaksiyonlarında kullanan ve ETS sonunda H2O molekülü meydana getiren organel mitokondridir.

Doğru Yanıt: e

Soru 78.


Yukarıda oksijenli solunum reaksiyonları şematize edilmiştir.

Numaralarla gösterilen olaylardan hangilerinde NAD, H2 alarak indirgenmiştir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı I ve II
C Şıkkı II ve III
D Şıkkı I, II ve IV
E Şıkkı II, III ve IV
   
Çözüm:
I numaralı reaksiyonda NAD görev almaz.
II numaralı reaksiyonda NAD, PGAL' den 2H alarak NADH2' ye indirgenmiştir.
III numaralı reaksiyon oksijenli solunum ara safhasıdır. Bu safha da NAD, NADH2' ye indirgenir.
IV. numaralı reaksiyon krebs çemberine aittir. Bu reaksiyonda NAD, H2 alarak NADH2 indirgenir.
Bu durumda II, III ve IV doğrudur. 

Doğru Yanıt: e

Soru 79.

Şekildeki gibi bir deney düzeneği hazırlanarak I. kaba % 10'luk glikoz ve bir miktar bira mayası, II. kaba ise bir miktar Ba(OH)2 koyularak belli bir süre bekletilmiştir. (Ba(OH)2 + CO2  ®  Bulanık renk)


Deneyde, bu süre içinde,

I. 

I. kaptaki glikoz miktarı azalır.

II. 

II. kaptaki çözelti bulanıklaşır.

III. 

I. kaptan II.kaba karbondioksit gazı geçer.

olaylarından hangileri gerçekleşir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Bira mayası, bulunduğu ortamdan glikoz alarak etil alkol fermantasyonu yapacaktır. Fermantasyonla oluşan CO2 de I. kaptan II. kaba geçerek çözeltinin bulanıklaşmasına neden olacaktır. Her üç olayda gerçekleşir.

Doğru Yanıt: e

Soru 80.

Su ve karasal ortamda yaşayan, oksijenli solunum yapan tüm omurgalı hayvanların katabolik (yıkım) reaksiyonları sonucu dışarı attıkları ortak molekül, aşağıdakilerden hangisidir?

 
A Şıkkı Amonyak
B Şıkkı Üre
C Şıkkı Ürik asit
D Şıkkı Karbondioksit
E Şıkkı Aminoasit
   
Çözüm:
Su ve karasal ortamda yaşayan tüm omurgalı hayvanlar oksijenli solunum yapar. Solunum sonucu oluşan ortak molekül H2O ve CO2 dır.
Diğer artık maddeler canlı türlerine ve yaşadıkları ortama göre değişir. Proteinin yıkımı ve oluşan artık maddeler şöyle özetlenir.(I) Su hayvanlarında, (II) insanlarda ve bazı hayvanlarda, (III) ise kuş, sürüngen ve böceklerde atılan artık maddelerdir.

Doğru Yanıt: d

Soru 81.

Bira mayasında gerçekleşen etil alkol formantasyonu olayı aşağıda özetlenmiştir.


Numaralandırılmış kısımlarla ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?

 
A Şıkkı I nolu olayda fosforilasyon ve defosforilasyon olur.
B Şıkkı II nolu olayda CO2 çıkışı görülür.
C Şıkkı III nolu olayda NADH2 molekülü indirgenir.
D Şıkkı I, II ve III nolu olaylar sitoplazmada gerçekleşir.
E Şıkkı Her üç olayda da enzimler görev alır.
   
Çözüm:
Glikoz aktifleştirilirken 2 ATP harcanır. (defosforilasyon), ve pirüvata kadar parçalanırken 4 ATP sentezlenir (fosforilasyon).
Sitoplazmada enzimlerle gerçekleşen bu olayda pirüvattan asetaldehit oluşurken CO2 çıkışı gözlenir.
Asetaldehit etil alkole dönüşürken NAD indirgenerek NADH2 oluşur.

Doğru Yanıt: c

Soru 82.

Bir bitkide gece ve gündüz periyotlarında gerçekleşen bazı olaylarla ilgili olarak aşağıdaki grafikler veriliyor.
 
Buna göre, I, II ve III nolu grafikler, aşağıdaki olaylardan hangisine aittir?

      I     

      II     

      III     

 
A Şıkkı

Terleme

Fotosentez

Solunum

B Şıkkı

Solunum

Terleme

Fotosentez

C Şıkkı

Fotosentez

Solunum

Terleme

D Şıkkı

Terleme

Solunum

Fotosentez

Terleme

Fotosentez

Solunum

E Şıkkı

Solunum

Fotosentez

Terleme

   
Çözüm:
Bitkilerde terleme olayı gece gündüz devam eder; ancak, gündüz terleme geceye oranla daha fazladır. Çünkü, stomalar gündüz açıktır. Fotosentez sadece gündüz ışık varlığında olur. Solunum ise ışığa bağımlı bir olay olmadığından gece gündüz devam eder.

Doğru Yanıt: a

Soru 83.

                         
Yandaki grafik oksijenli solunum ile ilgili maddelerin miktarlarını ifade etmektedir.

Sırası ile I, II ve III ile gösterilen eğriler aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 

     I    

     II          III    

 
A Şıkkı
  Glikoz

  ATP

Enzim   

B Şıkkı
  Amino asit

H2O

ATP  

C Şıkkı
  Glikoz

H2O

ATP  

D Şıkkı
  CO2

ATP

Enzim

E Şıkkı
  Oksijen

CO2

ATP  

   
Çözüm:
Oksijenli solunum olayında glikoz molekülü CO2 ve H2O ya kadar parçalanır ve ATP sentezlenir. Glikoz molekülleri azalırken ATP miktarı artar. Reaksiyonlar sırasında enzim miktarı sabittir, enzimler reaksiyonlardan harcanmadan çıkar.
Grafik incelendiğinde azalan I nolu eğrinin glikoz, artan II nolu eğrinin ATP ve Sabit olan III. nolu eğrinin enzim olabileceği anlaşılır.

Doğru Yanıt: a

Soru 84.

Aşağıdakilerden hangisi kas hücrelerinde gerçekleşen oksijensiz solunum ile bakterilerde gerçekleşen oksijenli solunumun ortak özelliğidir?

 
A Şıkkı Sitoplazmada gerçekleşmesi.
B Şıkkı Üretilen enerji miktarının aynı olması.
C Şıkkı Elektron taşıma sistemi kullanılması.
D Şıkkı Pirüvik asit oluşumundan sonra ATP sentezi.
E Şıkkı Karbondioksit oluşması.
   
Çözüm:
Kas hücrelerinde gerçekleşen oksijensiz solunumda net 2 ATP'lik bir enerji kazancı vardır, karbondioksit oluşmaz, ETS kullanılmaz, pirüvik asitten sonra ATP sentezi yoktur, sitoplazmada gerçekleşir. (Laktik asit fermantasyonu). Bakterilerde gerçekleşen oksijenli solunum sitoplazmada gerçekleşir. Oksijenli solunumda karbondioksit oluşur, ETS kullanılır, enerji ürerimi daha fazladır, pirüvik asitten sonraki evrelerde ATP sentezi görülür. Her iki olayda sitoplazmada gerçekleşir.

Doğru Yanıt: a

Soru 85.

Bir bilim adamı bir canlıda glikolizle olayı ile ilgili yaptığı deneylerde, glikoliz sırasında fruktoz di fosfatin ® 3C-P'ye dönüşümünü engelleyen kimyasal bir madde olduğunu tespit ediyor. Bunu, insanlarda hastalığa neden olan mikroorganizmaları yok etmede kullanmak istiyor ancak kullanamıyor.

Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 
A Şıkkı Kimyasal madde kullanıldığında mikroorganizmaların üremesini durdurmamıştır.
B Şıkkı Mikroorganizmalar tarafından kimyasal maddeyi durdurucu enzimler salgılamıştır.
C Şıkkı Frıtoz di fosfatın dönüşümü olmazsa da glikoliz gerçekleşir.
D Şıkkı Kimyasal madde suda çözünmeyebilir.
E Şıkkı İnsanlardaki glikoliz tepkimelerini de aynı kimyasal madde engelleyebilir.
   
Çözüm:
Glikoliz reaksiyonları tüm canlılarda ortak olduğu için mikroorganizmalar ile birlikte diğer vücut hücrelerinde olumsuz etkinlik gözlenebilir.

Doğru Yanıt: e

Soru 86.

Güneş ışığının bulunduğu ortamdan alınıp tamamen karanlık ortama yerleştirilen bir saksı nitkisinin yaprak mezofil hücrelerinde;

  I.   Fotoliz
 II.  Oksidatif fosforilasyon
III.  Dehidrasyon sentezi
IV.  CO2 redüksiyonu

olaylarından hangilerinin devam etmesi beklenemez?
 

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı II ve III
C Şıkkı I ve IV
D Şıkkı I, III ve IV
E Şıkkı II, III ve IV
   
Çözüm:
Güneş ışığı bulunan ortamda saksı bitkisi fotosentez ve solunum olaylarını gerçekleştirir. Karanlık ortama yerleştirildiğinde ise yaprak mezofil hücrelerinde ışıkla meydana gelen fotoliz ve CO2 redüksiyonu reaksiyonları gerçekleştiremez. Karanlık ortamda solunum olayı devam ettiği için oksidotif fosforilasyon ve dehidrasyon sentezi devam eder.

Doğru Yanıt: c

Soru 87.

Güneş enerjisi hayvansal hücrelerde oksijenli solunumla ATP ye dönüşünceye kadar;


I.

Glikoz ® Piruvat


II.

Nişasta ® Glikoz


III.

Pirüvat ® CO2 + H2O

tepkimeleri meynada gelir.

Bu tepkimelerin sırası nasıldır?

 
A Şıkkı II - I - III
B Şıkkı II - III - I
C Şıkkı I - II - III
D Şıkkı III - I - II
E Şıkkı III - II - I
   
Çözüm:
Oksijenli solunumla ATP sentezleyecek hayvansal hücrelerde önce bitkisel besinlerle alınan nişastanın glikoza parçalanması gerekir. (I) Solunum reaksiyonlarına giren glikoz molekülü önce glikoliz evresi ile pirüvata (II). Pirüvat molekülleri de krebs ve oksidatif fosforilasyon evreleri ile CO2 ve H2O'ya kadar parçalanır (III). 

Doğru Yanıt: c

Soru 88.

Aşağıdakilerdenhangisi bir kas hücrelerinde gerçekleşen anaerobik solunumun özelliklerinden birisi olamaz?

 
A Şıkkı 1 molekül glikozun aktifleşmesi için iki molekül ATP' nin harcanması.
B Şıkkı 1 molekül glikoza karşılık 2 molekül ATP' nin kazanılması.
C Şıkkı 1 molekül glikoza karşılık 2 molekül laktik asitin oluşması
D Şıkkı Hücrenin sitoplazmasında gerçekleşmesi.
E Şıkkı 1 molekül glikoza karşılık 2 molekül etil alkolün oluşması
   
Çözüm:
Kas hücrelerinde oksijen yetersizliğinde laktik asit fermantasyonu gerçekleşir.
Laktik asit fermantasyonunda aktivasyon için 2 ATP kullanılır (A), net kazanç 2 ATP' dir. (B), 2 mol. laktik asit açığa çıkar (C), olay sitoplazmasında gerçekleşir. (D) ama etil alkol oluşumu gözlenmez (E)

Doğru Yanıt: e

Soru 89.

Atmosfer yapısı ve özelliklerine bağlı olarak birçok işleve sahiptir.

Aşağıda verilenlerden hangisi atmosferin gerçekleştirdiği işlevlerden birisi değildir?

 
A Şıkkı Zararlı ışınları süzer.
B Şıkkı İklim olaylarının gerçekleşmesine olanak sağlar.
C Şıkkı Sıcaklık farklarını azaltır.
D Şıkkı Gölge yerlerin aydınlanmasını sağlar.
E Şıkkı Ekvator' dan kutuplara doğru sıcaklığın azalmasını sağlar.
   
Çözüm:
Atmosfer Güneş ışınlarının zararlı olan kısmının yeryüzüne ulaşmasına engel olur.
Bünyesinde bulundurduğu subuharı ile iklim olaylarının meydana gelmesine neden olur.

Sıcaklığı dengeleyicidir. Aşırı ısınma ve aşırı soğumayı engeller.
Atmosfer ışınları difüzyona (yansıtma) uğratarak, gölge yerlerin tam karanlık olmasını sağlar.

Sıcaklığın, Ekvator' dan kutuplara azalmasının sebebi; Dünya' nın şeklinden kaynaklanan, Güneş ışınlarının yere düşme açısındaki küçülmedir.

Doğru Yanıt: e

Soru 90.

Mısır bitkisinin kök ucu uzaklığına bağlı solunum hızı değişikliği grafikteki gibidir.

    
Bu grafiğe göre;

I.

Solunum hızı mısırın değişik bölgelerinde farklılık gösterir.

II.

Mısırın meristematik bölgelerine doğru gidildikçe solunum hızı azalır.

III.

Genç bölgelerde O2 ve ATP ihtiyacı yaşlı bölgelere göre daha fazladır.

verilen ifadelerden hangisi söylenemez?

 
A Şıkkı Yalnız II
B Şıkkı Yalnız III
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Grafiğe göre mısırın kök ucu (Meristematik bölgesi) ile köke uzak bölgelerin aldığı oksijen miktarı farklıdır. Bu açıklamaya göre I. ve III. öncül doğrudur.
II. öncül yanlıştır; çünkü meristematik bölgede (Kök ucunda) solunum diğer bölgelere oranla fazladır.

Doğru Yanıt: a

Soru 91.

Aşağıdakilerden hangisi, tüm hücresel solunum olaylarının ortak özelliğidir?

 
A Şıkkı Atmosferdeki serbest oksijenin kullanılması
B Şıkkı Glikozun su ve karbondioksite kadar yıkılması
C Şıkkı sitoplazmada başlayan tepkimelerin mitokondride tamamlanması
D Şıkkı Elektron taşıma sisteminde elektron enerjisiyle ATP sentezlenmesi
E Şıkkı Organik maddedeki kimyasal bağlarla ATP sentezlenmesi
   
Çözüm:
- Atmosferdeki serbest oksijenin kullanılması oksijenli solunum olayında görülür. Fermantasyonda O2 kullanılmaz. Glikozun su ve karbondioksite kadar parçalanması oksijenli solunumda görülür.
- Reaksiyonların sitoplazma ve mitokondride gerçekleşmesi oksijenli solunumda görülür. Fermantasyon reaksiyonların sadece sitoplazmada meydana gelir.
- ETS elemanlarıyla e- aktarılması ilse ATP sentezlenmesi oksijenli solunumda görülür.
- Bütün solunum tiplerinde organik maddelerdeki kimyasalk bağ enerjisi ATP enerjisine çevrilir.


Doğru Yanıt: e

Soru 92.

Glikoliz sırasında aşağıdakilerden hangisi meydana gelmez?

 
A Şıkkı NAD+' nin indirgenmesi
B Şıkkı Substrat düzeyde fosforilasyon
C Şıkkı CO2 oluşması
D Şıkkı ATP hidrolizi
E Şıkkı Glikozun aktifleştirilmesi
   
Çözüm:
Solunumun glikoliz evresinde glikozun aktifleşmesi için ATP harcanır, NAD+ H' leri yakalar ve indirgenerek NADH2 oluşur. Substrat düzeyinde fosforilasyonla ATP sentezlenir.
CO2 çıkışı ise glikolizde meydana gelmez.

Doğru Yanıt: c

Soru 93.

Yanda verilen grafik laktik asit fermantasyonu yapan bir canlıda solunum sonucu oluşan ürün miktarını göstermektedir.

Soru işareti ile gösterilen yere;

I.

Glikoz miktarı

II.

CO2 miktarı

III.

Sıcaklık

şeklinde verilenlerden hangileri yazılabilir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı I ve II
C Şıkkı I ve III
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Laktik asit fermantasyonun ilk basamağı glikolizdir. Bu safhada ortamda bulunan glikoz harcanır. Soru da verilen grafik incelendiğinde. Soru işaretli yere glikoz yazılabilir. Laktik asit fermantasyonunda CO2 açığa çıkmayacağı için soru işaretli yere CO2 miktarı yazılamaz.
Fermantasyon sırasında sıcaklık artar. Bu nedenle soru işareti yere sıcaklık yazılamaz.

Doğru Yanıt: a

Soru 94.

Kas hücrelerinde, aşağıdakilerden hangisinin eksikliği laktik asit üretimine yol açar?

 
A Şıkkı Oksijen
B Şıkkı Glikojen
C Şıkkı Protein
D Şıkkı Karbondioksit
E Şıkkı Kreatin
   
Çözüm:
İskelet kasları hücrelerine yeterli oksijenin gitmediği  yoğun çalışmalar sırasında gerekli ATP'yi laktik asit fermantasyonu ile üretirler.

Doğru Yanıt: a

Soru 95.

-  Aydınlık, çok kurak hava
-  Karanlık, neme doymamış hava
-  Aydınlık, neme doymamış hava
-  Karanlık, neme doymuş hava
-  Aydınlık, neme doymuş hava

Yeşil bitkilerde, yukarıda verilen beş koşulda da devam eden olay aşağıdakilrden hangisidir?

 
A Şıkkı Suyun yükselmesi
B Şıkkı Fotosentez
C Şıkkı Suyun emilmesi
D Şıkkı Solunum
E Şıkkı Terleme
   
Çözüm:
Terleme, fazla suyun buhar halinde organizmadan atılmasıdır. Havanın nem oranına, ortam  sıcaklığına ve günün belli saatlerine göre artar veya azalır. Terlemeye su kaybı, kökten yapraklara suyun yükselmesine etki ettiği gibi fotosentez hızına da etki eder. Fotosentezin olması için ışığın da gerekli olduğu unutulmamalıdır. Bitki, soruda verilen koşulların hepsinde solunum yapabilir.

Doğru Yanıt: d

Soru 96.

Glikoliz reaksiyonlarında oluşan NADH2' ler

I.

Laktik asit sentezinde

II.

Etil alkol oluşumunda

III.

Oksidatif fosforilasyonda

kullanılabilir.

Bu basamaklardan hangisi gerçekleşirken ATP sentezlenir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Laktik asit ve etil alkol fermantasyonlarda glikoliz evresi reaksiyonlarında ATP sentezi olur. Glikolizde oluşan NADH2' ler glikolizden sonraki basamaklarda laktik asit ve etil alkol sentezinde kullanılır ve bu basamaklarda ATP sentezlenmez. Oksijenli solunumda ise oksidatif fosforilsyon evresinde ETS' de NADH2' ler H' lerini kaybeder ve ATP sentezi olur.

Doğru Yanıt: c

Soru 97.

Şekildeki gibi bir düzenek hazırlanarak kavanoza bir fare konmuş ve belirli bir süre beklenmiştir.

Deneyde, bu süre içinde aşağıdaki değişimlerden hangisi gerçekleşmez?

 
A Şıkkı Kavonozdaki nem miktarının artması
B Şıkkı Kavanozdaki hava basıncının değişmesi
C Şıkkı Kavanozdaki oksijen miktarının azalması
D Şıkkı CO2 tutucusunun [Ca(OH)2] saydamlığının kaybolması
E Şıkkı Cam borudaki renkli sıvının 18 yönüne doğru ilerlemesi
   
Çözüm:
Fare O2' li solunum yapan memeli bir hayvandır. solunum sonucu H2O ve CO2 açığa çıkar. H2O ortamdaki nem miktarını artırır. CO2, Ca(OH)2 tarafından tutulacağı için CaCO3 oluşur ve saydamlığını yitirerek bulanır. Ortamdaki O2 kullanılarak azalır, üretilen CO2, Ca(OH)2 ile tepkimeye girer. Dolayısıyla basınç azalır, renkli sıvı O yönünde ilerler.

Doğru Yanıt: e

Soru 98.

I.

Bitki ve hayvan ölülerindeki proteinlerin amonyağa dönüştürülmesi

II.

Nitritin nitrata oksitlenmesi

III.

Nitrattaki azotun serbest hale geçirilip atmosfere verilmesi

Yukarıda verilenlerden hangileri nitrifikasyon olayını  ifade eder?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Bitki ve hayvan ölülerindeki proteinlerin amonyağa dönüştürülmesi saprofitler tarafından yapılan ayrışma olayıdır. Amonyak önce nitrit sonra nitrata dönüşür. Bu olay nitrifikasyonduır. Fakat nitrattaki azotun serbest hale geçirilip atmosfere verilmesi denitrifikasyondur.

Doğru Yanıt: b

Soru 99.

Bir insanın beynine ait sinir hücreleri ile çizgili kas hücrelerinde gerçekleşen oksijenli solunum reaksiyonları sonunda;

I.

CO2

II.

H2O

III.

NH3

Yukarıda verilenlerden hangileri ortak olamaz?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:
Beyin hücreleri solunum reaksiyonlarında enerji verici olarak yalnızca glikoz kullanabilir. Bu yüzden bu hücrelerde gerçekleşen oksijenli solunum sonucu yalnızca CO2 ve H2O oluşur. Çizgi kas hücrelerinde aminoasit, yağ asidi ve glikoz enerji verici olarak kullanılabilir. Eğer aminoasit kullanırsa NH3 oluşur.
Soruda sinir hücresinde ve kas hücresinde solunum sonucu CO2 ve H2O ortak olarak oluşabilir ancak NH3' ün oluşumu ortak olamaz.

Doğru Yanıt: c

Soru 100.

Glikoz, O2 moleküllerindeki O atomları O18  kullanılarak oksijenli solunumda parçalanıyor. Bu O18 atomları;

I. Oluşan (H2O)
II. Oluşan CO2
III. Kullanılan glikoz

moleküllerinden hangilerinin yapısına katılır?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:
                 
Oksijenli solunum reaksiyonlarında glikozun yapısındaki C ve O atomları CO2' nin yapısına H' ler ise H2O yapısına katılır. Oksijenin solunum olayındaki rolü ETS' de en son elektron alıcısı olmaktadır. Ayrıca elektronları alan oksijen hidrojenlerle birleşerek suyu meydana getirir.

Doğru Yanıt: a
 

 
Facebook beğen
 
Reklam
 
 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=