loading...
   
 
  TEST-2(BİLİM)

Right Click to Save Logo


Soru 51.

Genetik mühendisleri örümceğin ağ üretme genlerini keçiye aşılayarak bu keçinin süt bileşiminde değişiklik meydana getirip bu değişiklik sayesinde keçinin sütünden ameliyat ipliği elde etmişlerdir.

Bu olaya dayalı olarak aşağıdakilerden hangisine varılamaz?

 
A Şıkkı Hayvanlar arasında gen nakli yapılabilir.
B Şıkkı Ayrı canlılarda bulunan genlerden arzu edileni bir araya getirilebilir.
C Şıkkı Örümceğin bir geni keçiyi oluşturan zigota enjekte edilmiştir.
D Şıkkı Sadece örümcek geni taşıyan keçinin sütünde protein bulunur.
E Şıkkı Örümcek geni taşıyan keçinin yavrularına örümcek geni geçebilir.
   
Çözüm:
Bu olaydan sadece örümcek geni taşıyan bu keçinin sütünde protein bulunduğunu söylemek hem doğru değildir, hem de örnekten böyle bir sonuç çıkmaz.

Doğru Yanıt: d

Soru 52.

Bitkisel organizmalarda organların yapısını ve görevlerini inceleyen bilim dalları, aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?

 

Organların Yapısı

Organların Görevleri 
A Şıkkı
 

Anatomi

Fizyoloji


 
B Şıkkı
 

Fizyoloji

Anatomi


 
C Şıkkı
 

Sitoloji

Fizyoloji


 
D Şıkkı
 

Histoloji

Sitoloji


 
E Şıkkı
 

Anatomi

Morfoloji


 
   
Çözüm:
Gerek bitki ve gerekse hayvanlarda organların yapısını anatomi, görevlerini ise fizyoloji bilim dalları inceler.

Doğru Yanıt: a

Soru 53.

Yaşam alanı sınırlı olan bir canlı türünde, belirli bir değere kadar yoğunluk arttıkça ölüm oranı sabit kalmakta, fakat bu değerden sonra ölüm oranı artmaktadır.

Buna göre, türün yoğunluğuyla ölüm %si arasındaki ilişki, aşağıdaki grafiklerin hangisiyle gösterilebilir?

 
A Şıkkı
B Şıkkı
C Şıkkı
D Şıkkı
E Şıkkı
   
Çözüm:
Sorudaki bilgiler dikkatle okunduğunda doğru cevabın B olduğu görülecektir. Çünkü bu seçenekte yoğunluk belli bir değere kadar artmış fakat ölüm oranı sabit kalmıştır. Bu değerden sonra yoğunluk arttıkça ölüm oranı da artmıştır.

Doğru Yanıt: b

Soru 54.

İki farklı böcek türünde lavraların hayatta kalma %si ile ortamın sıcaklık derecesi arasındaki ilişki, aşağıdaki grafikte verilmiştir.

Buna göre;

I.

Her iki türde de larvaların yarıdan fazlası ölür.

II.

Böcek larvaları 40 ºC'den yüksek sıcaklıklarda yaşayamaz.

III.

II. türe ait larvaların yüksek sıcaklığa dayanıklılığı I. türe ait larvalara göre daha fazladır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı I ve II
C Şıkkı I ve III
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Grafikteki bilgilerden de anlaşılacağı gibi her iki türde de larvaların yaklaşık %45'i hayatta kalmayı başarmakta ve II. türe ait larvalar I. türe ait larvalara göre daha yüksek sıcaklık derecelerinde yaşayabilmektedir. Ayrıca her iki türün larvaları 40 ºC'den fazla sıcaklıkta yaşayamamaktadır. Fakat bu durumun böceklerin tamamında görüldüğünü söylemek yanlış olur.

Doğru Yanıt: c

Soru 55.


Yukarıdaki deney düzeneğini hazırlayıp her yarım saatte bir cam kaplardaki su seviyelerini ölçen bir öğrenci, aşağıdakilerden hangisini öğrenmeye çalışıyor olabilir?

 
A Şıkkı Toplam yaprak sayısı ile terleme arasındaki ilişkiyi
B Şıkkı Ortam sıcaklığı ile terleme arasındaki ilişkiyi
C Şıkkı Işık şiddeti ile fotosentez arasındaki ilişkiyi
D Şıkkı Sudaki tuz miktarıyla solunum arasındaki ilişkiyi
E Şıkkı Kök yapısı ile terleme arasındaki ilişkiyi
   
Çözüm:
İncelemek istenen faktör, şekilde görülen değişen faktördür. Yani yaprak sayısı ve buna bağlı terleme arasındaki ilişki incelenmektedir.

Doğru Yanıt: a

Soru 56.

Üç farklı balık türünde suyun sıcaklığı ile yumurtlama % arasındaki ilişki grafikteki gibidir.Bu grafikteki verilerden, aşağıdaki sonuçların hangisine varılamaz?

 
A Şıkkı I. türe ait bireyler 5ºC de maksimum sayıda yumurta bırakırlar.
B Şıkkı I. ve II. türe ait bireyler aynı sıcaklık derecesinde yumurtlayabilir.
C Şıkkı III. türe ait bireyler 20 ºC'nin altındaki sıcaklıklarda yumurtlayamazlar.
D Şıkkı I. türe ait bireyler içerisindeki dişi sayısı azdır.
E Şıkkı 30 ºC'de III. türe ait bireylerin yumurtlama yüzdesi 75'ten yüksektir.
   
Çözüm:
Grafikteki verilere göre,
I. tür   0 - 10 ºC,
II. tür   7 - 25 ºC,
III. tür   20 - 40 ºC sıcaklık aralıklarında yumurtlamışlardır. Hiçbir türün dişi ve erkek bireylerinin sayısı, sadece bu verilerle bilinemez.

Doğru Yanıt: d

Soru 57.

Pozitif bilimlerde belli bir problemin çözümüne yönelik olarak ileri sürülen hipotez;

I.

Test edilebilme

II.

Bazı öngörüleri ortaya koyma

III.

Gerektiği zaman değiştirilebilme

özelliklerinden hangilerine sahip olmalıdır?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı I ve II
C Şıkkı I ve III
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Fen bilimleri, somut bilgiler ortaya koyar ve bunları öncelikle hipotez çatısı altında şekillendirir. Hipotez, diğer bazı özelliklerle birlikte yukarıda belirtilen üç özelliğe sahip olmalıdır.

Doğru Yanıt: e

Soru 58.

Genç dişi farelerin hipofiz bezleri çıkarıldığında, yumurtalıklarının ve döl yatağının normal olarak gelişmediği ve yumurtlama düzeninin bozulduğu görülmüştür.  Bu deney, bilim adamlarını, insanda hipofiz bezinin, yumurtalıkların ve döl yatağının gelişmesini ve çalışmasını etkilediği sonucuna da götürmüştür.

Bilim adamlarının, bu yargıya varırken dayandıkları temel sayıltı (faraziye) aşağıdakilerden hangisidir?

 
A Şıkkı Fareler ve insanlarda aynı hormonların aynı etkileri yapması
B Şıkkı Hipofiz bezi çıkarılmayan farelerde üreme olaylarının normal olarak sürmesi
C Şıkkı Farelerde hipofiz bezinin diğer iç salgı bezlerinin görevlerini kontrol etmesi
D Şıkkı İnsanlarla farelerin kan yapılarının birbirine benzemesi
E Şıkkı Hem farelerin hem de insanların yavrularını sütle beslemesi
   
Çözüm:
Bilim adamları, fareler ve insanlarda hipofiz bezinin çıkarılması ile yaptıkları deneylerde, yumurtalık ve döl yatağında oluşan değişikliklerin aynı sonuçları verdiği kanıtlamışlardır. Buna göre, aynı hormonların fare ve insanlarda da aynı sonucu vermesi aranan cevaptır.

Doğru Yanıt: a

Soru 59.

Çimlenmesini 24 saatte tamamlayan bir tohum türü, çimlenme için gerekli temel koşulları taşıyan bir ortamda tutuluyor. Her bir deney grubu 8'er saatlik ışıklı ya da karanlık şartlara maruz bırakılıp, tohumların çimlenme durumları aşağıdaki gibi kaydediliyor.

                   Ortam                 

Çimlenme durumu

Işık + Karanlık + Işık

+

Karanlık + Işık + Karanlık

_

Işık + Karanlık + Karanlık

_

Karanlık + Işık + Işık

+

Işık + Işık + Karanlık

_

Işık + Işık + Işık

+

Karanlık + Karanlık + Karanlık

_

                                                         _
(+) Çimlenme var,    (-) Çimlenme yok

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kesin olarak doğrudur?

 
A Şıkkı Tohumun çimlenmesi için, ortama son periyotta mutlaka ışık verilmelidir.
B Şıkkı Tohum 24 saatlik periyodun, 16 saatlik diliminde ışığa maruz bırakıldığı zaman çimlenir.
C Şıkkı Tohumun çimlenmesi için ortama sürekli olarak ışık verilmelidir.
D Şıkkı Sadece ilk 8 saatlik periyodun ışıklı olması çimlenme için yeterlidir.
E Şıkkı Başta uygulanan karanlık periyot çimlenmeyi tamamen engeller.
   
Çözüm:
Tablodaki veriler dikkatlice incelendiğinde, hangi deney ortamının son 8 saatlik periyodunda ışık kullanılmışsa, çimlenmenin gerçekleştiği görülecektir.

Doğru Yanıt: a

Soru 60.

Canlılar ortam koşullarına belirli sınırlar içerisinde uyum yapabilme yeteneğine sahiptir.

Buna göre, dış ortama bağlı olarak kanındaki tuz derişimini % 1 ile % 2,5 arasında değiştirebilen bir yengeç türünün, kanındaki tuz oranının, içinde bulunduğu sudaki tuz oranına göre değişimini aşağıdaki grafiklerden hangisi gösterir?

 
A Şıkkı
B Şıkkı
C Şıkkı
D Şıkkı
E Şıkkı
   
Çözüm:
Canlılar, bulundukları ortamın koşullarına göre, belirli sınırlar içinde uyum yapma yeteneğine sahiptirler. Bu sorudaki örnekte, yengeç türünün bulunduğu ortamın tuz oranı % 1' den az olsada, yengeç kanının tuz oranı % 1' den düşük olmayacaktır. Bulunduğu ortamın tuz oranı % 2,5 olduğunda, yengecin kanındaki tuz oranı da artacak ve en fazla % 2,5 olacaktır. Dolayısıyla, ortamın tuz oranı da artacak ve bu sınır % 2,5' ta sabit kalacaktır.

Doğru Yanıt: e

Soru 61.

Bitkisel dokuların görevlerini fizik ve kimya kanunlarına göre açıklamaya çalışan bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

 
A Şıkkı Fizyoloji
B Şıkkı Moleküler biyoloji
C Şıkkı Anatomi
D Şıkkı Sitoloji
E Şıkkı Morfoloji
   
Çözüm:
Çok hücreli canlılarda, doku ve organ gibi yapıların görev veya işleyişini inceleyen bilim dalı Fizyolojidir.

Doğru Yanıt: a

Soru 62.

Biyoloji alanıyla ilgili bazı bilgiler aşağıdaki gibidir:

I.

DNA yapısının öğrenilmesi

II.

Işık mikroskobunun yapılması

III.

Bitki ve hayvanların sınıflandırılması
 
Bu bilgilerin zamana bağlı birikim sırası nasıdır?
 

 
A Şıkkı I, II, III
B Şıkkı I, III, I
C Şıkkı II, I, III
D Şıkkı II, III, I
E Şıkkı III, II, I
   
Çözüm:
Bu bilgilerin ortaya çıkma sırası, teknolojil gelişmelerle paraleldir. Sınıflandırma fikri çok eskidir. DNA'nın molekül yapısının öğrenilmesi en son bilgidir.

Doğru Yanıt: e

Soru 63.

"Bütün bitkiler hücrelerde kloroplast bulunur." hipotezini kanıtlamaya çalışan bir bilim adamı, bitkileri meydana getiren hücre türlerinin büyük bir kısmında kloroplast bulunmadığı saptanmıştır.

Bu bilim adamının yapacağı ilk iş aşağıdakilerden hangisidir?

 
A Şıkkı Yeni kanıtlar aramak
B Şıkkı Hipotezini değiştirmek
C Şıkkı Hipoteze dayalı tahminler yapmak
D Şıkkı Kontrollü deneyler düzenlemek
E Şıkkı Nicel gözlemler yapmaya çalışmak
   
Çözüm:
Bilim adamının kanıtlamaya çalıştığı hipotez, saptanan gerçeklere çelişmiştir.
Bilim adamı, bitkiyi oluşturan bazı doku hücrelerinde kloroplast bulunmadığını saptamıştır. Bilimsel yöntem tekniklerine göre hipotezini geliştirmelidir. 

Doğru Yanıt: b

Soru 64.

Tipik birer memeli, bitki ve bakteri hücresinin kimyasal kompozisyonunu oluşturan bazı moleküller aşağıdaki tabloda verilmiştir.Tablodaki bilgilere göre,

I.

Memeli hücreleri bitki hücrelerine göre protein bakımından daha  zengindir.   

II.

Hücrelerdeki DNA miktarı sabittir.

III.

Her üç hücre çeşitinin de yarısından fazlası sudan oluşmuştur.

IV.

Bakteri hücreleri bitki hücrelerinden daha büyüktür.

sonuçlarından hangisi çıkarılamaz?

 

 
A Şıkkı Yalnız II
B Şıkkı I ve II
C Şıkkı II ve III
D Şıkkı II ve IV
E Şıkkı I, II ve IV
   
Çözüm:
Tablodaki veriler incelendiğinde, I. ve III. sonuçların doğru, II. sonucun yanlış olduğu ve ayrıca IV. sonucun mevcut bilgilerden çıkarılamayacağı görülecektir.

Doğru Yanıt: d

Soru 65.

Üzerinde çalıştığı yeni bir memeli türünün diğer canlı türleri ile akrabalık ilişkilerini ortaya koymak isteyen bir bilim adamı aşağıdaki bilim dallarından hangisinden doğrudan faydalanmaz?

 
A Şıkkı Genetik
B Şıkkı Moleküler Biyoloji
C Şıkkı Evrim
D Şıkkı Fizyoloji
E Şıkkı Botanik
   
Çözüm:
Botanik; bitkileri inceleyen bilim dalıdır. Bu nedenle memelilerle yapılan araştırmalar doğrudan işe yaramaz.

Doğru Yanıt: e

Soru 66.

Bakterilerin normal ve penisilinli ortamdaki üremeleri aşağıdaki deneyle araştırılmaktadır.

 

  • Bakteri hücreleri normal bir petri kabında kültüre alınarak çoğaltılır.
  • Kadife bir beze sarılmış damga önce kültür ortamına sonra da penisilin konmuş ortama bastırılır. Aktarım sırasında petri kapları ve damgadaki referans çizgilerinin denk gelmesine özen gösterilir.
  • Sonuçta normal petri kabından alınan bakterilerden iki koloninin penisilinli ortamda üretildiği gösterilmiştir. 

Bu deney ve açıklamalara göre,

  I. Penisiline direnç gösteren genler populasyondaki bazı bireylerde bulunmaktadır.
 II. Penisiline dirençlilik, penisilin etkisi ile değil de tamamen tesadüfen açığa çıkmıştır. 
III. Penisiline direnç, penisilin uygulamasından sonra bakteriler tarafından geliştirilmiştir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

 

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:
I. öncül doğrudur. Çünkü, normal ortamdan penisilinli ortama alınan bakterilerden koloni oluşturmayan bakterilerde direnç geninin olmadığı, koloni oluşturanlarda ise direnç geninin olduğu söylenebilir.

II. öncül doğru, III. öncül yanlıştır. Çünkü, penisiline direnç gösteren genin ne zaman ve nasıl oluştuğu bu deneyle tespit edilemez.

Doğru Yanıt: d

Soru 67.

Nicel gözlemi nitel gözlemden ayıran temel özellik aşağıdakilerden hangisidir?

 
A Şıkkı Bilimsel çalışmalarda kullanılması
B Şıkkı Duyu organlarıyla yapılması
C Şıkkı Ölçüme dayalı olması
D Şıkkı Tekrarlanabilmesi
E Şıkkı Daha az zaman alması
   
Çözüm:
Nitel gözlem ölçü aletleriyle yapılır ve sonuç kesindir. Herkes tarafından aynı şekilde algılanır.

Doğru Yanıt: c

Soru 68.Yukarıdaki grafik, bir nehirde bulunan sazan, alabalık ve sudak balıklarının oksijen yoğunluğuna bağlı miktarlarını göstermektedir.

Bu verilere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 
A Şıkkı O2 ye en toleranslı tür sazan balığıdır.
B Şıkkı Üç balık türü aynı sıcaklık derecesinde yaşayabilirler.
C Şıkkı O2 derişimindeki azalma en çok alabalığı etkiler.
D Şıkkı Sudak ve alabalık, sazana göre daha sıcak sularda yaşarlar.
E Şıkkı O2 konstantrasyonunun artışı her üç balığı da olumlu etkiler.
   
Çözüm:
Grafik yorumlandığında sazan balığının diğerlerine göre O2 ye daha toleranslı olduğu görülmektedir. Buradan sazan balığının geniş sıcaklık aralığında yaşayabildiğini anlıyoruz. D seçeneğinde ise bunun tam tersi bir ifade kullanılmıştır.

Doğru Yanıt: d

Soru 69.

Aşağıda bazı gözlemler verilmiştir.

I. 

Yüksek sıcaklık enzimlerin kimyasal yapısını bozar.

II. 

Memeliler yükseklere çıkınca her 1000 m yükseklikte 1 mm3 kandaki alyuvar sayısı 1 milyon kadar artar.

III. 

Karanlıkta tutulan bitkiler fotosentez yapamaz.

Bunlardan hangileri kesinlikle ölçmeye dayalı olduğundan daha güvenilir olan nicel gözleme örnektir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:
Bir gözlemin nicel olması için ölçme araç ve gereçlerinin kullanılması ve net fikir vermesi gerekir. Bu özellikler sadece II. gözlemde görülmektedir.

Doğru Yanıt: b

Soru 70.

Bir öğrenci, aynı miktarda su bulunan deney tüplerini kullanarak oluşturduğu kontrol ve deney grupları ile bitkilerin su alım hızını etkileyen faktörleri araştırmaktadır.Bu öğrencinin deney sonuçları ile ilgili olarak aşağıda yaptığı yorumlardan hangisi doğrudur?

 
A Şıkkı Yaprak sayısının su alım hızı üzerine etkisini tespit için I. deney grubu ile II. deney grubunu karşılaştırma
B Şıkkı Kök yüzeyinin su alım hızı üzerine etkisini tespit için II. deney grubu ile V. deney grubunu karşılaştırma
C Şıkkı Sıcaklığın su alım hızı üzerine etkisini tespit için III. deney grubu ile kontrol grubunu karşılaştırma
D Şıkkı Nem oranının su alım hızı üzerine etkisini tespit için IV. deney grubu ile diğer deney gruplarını karşılaştırma
E Şıkkı Rüzgarın su alım hızı üzerine etkisini tespit için V. deney grubu ile  IV. deney grubunu karşılaştırma
   
Çözüm:
Bilimsel çalışmalarda etkisi araştırılan bir öğe için kontrol ve deney grubu oluşturulur. Kontrol grubunda bütün öğeler tamdır. Deney grubunda ise canlı üzerindeki etkisi araştırılan öğe değiştirilir.

Deney grubu ile yapılan çaışmanın sonucunda görülen farklılık kontrol grubu ile karşılaştırılır. Bu karşılaştırmanın sonucunda etkisi araştırılan öğenin canlı için rolü açıklanmış olur. Bu açıklamalara göre yukarıdaki sorunun A, B, D ve E seçeneklerine  yapılan karşılaştırılmalar yanlıştır.

C seçeneğinde yapılan karşılaştırma doğrudur. Çünkü deney grubu ile kontrol grubu karşılaştırılmıştır.

Doğru Yanıt: c

Soru 71.

 

Rus fizyoloğu İvan Pavlov, iki ayrı köpek cinsine 200'er gram et, süt ve ekmek verdikten sonra bu köpeklerin salgı bezlerınde oluşan salgı miktarlarını aşağıdaki grafiklerle ifade etmiştir.

Pavlov bu grafikleri yorumlayarak,

 

I.

Farklı cins köpeklerin aynı özellik ve miktarındaki besinlere verdiği tepki aynı mıdır?

II.

Köpeklerin sindirim kanalında hangi besin daha çok salgı üretmesine neden olur?

III.

Üretilen salgının miktarı üzerine etki eden temel nedenler nelerdir?

sorularından hangilerine kesin cevap verir?

 

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı I ve II
C Şıkkı I ve III
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
İvan Pavlov
- A ve B cinsi köpeklere ait grafikleri karşılaştırarak I. öncüle, cevap verebilir.
- Her iki cins köpeğin et, süt ve  ekmeğe karşı verdikleri tepkileri karşılaştırarak II. öncüle, cevap verebilir. 
- Bu çalışma ile sadece besin çeşidinin oluşan salgı miktarı üzerine olan etkisini açıklayabilir. Bu nedenle III. öncüle tam olarak cevap veremez.Doğru Yanıt: b

Soru 72.Yukarıda üç farklı türün birey sayısı sıcaklık grafiği verilmiştir.

Buna göre;

I.

Sıcaklık artışından olumsuz yönde en çok etkilenen B türüdür.

II.

Sıcaklığa toleransı en yüksek C türüdür.

III.

10 oC sıcaklıkta doğum oranında en yüksek artış A türüne aittir.

şeklinde verilen ifadelerden hangileri doğru değildir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve III
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:
Grafik incelendiğinde sıcaklık artışından en çok etkilenen tür A türüdür. Birey sayısı çok ani olarak azalmaya başlamış ve sonunda tamamiyle yok olmuştur. I öncül yanlıştır. A, B ve C türü incelendiğinde sıcaklığa toleransı en yüksek olanın C türü olduğu görülmektedir. II. öncül doğrudur.
10 oC sıcaklıkta en yüksek doğum oranı A türüne ait değildir. Grafikte 10 oC de A ve B türleri yaşamaktır. Bu sıcaklıkta A türüne ait bireylerin sayısı azalmaya başlamıştır. Bu nedenle en yüksek doğum oranı artışı B türüne aittir. III. öncül yanlıştır.

Doğru Yanıt: d

Soru 73.

Aşağıdakilerden hangisi nitel gözleme bir örnektir?

 
A Şıkkı Sağlıklı ve ergin bir erkeğin 1 mm3 kanında 8.000 - 14.000 arasında akyuvar bulunur.
B Şıkkı 30 ºC sıcaklık enzimler için optimum sıcaklıktır.
C Şıkkı Memelilerin kalbinde iki kulakcık ve iki karıncık bulunur.
D Şıkkı Atardamarların kılcaldamarla sonlanan kısmındaki kan basıncı 40 mmHg basıncına eşdeğerdir.
E Şıkkı Kireç suyuna üflendiğinde, nefesteki CO2'ten dolayı kireç suyu bulanır.
   
Çözüm:
Nitel gözlem, duyu organlarıyla yapılır ve sonuç kesin olmayıp görecelidir.

Doğru Yanıt: e

Soru 74.

Kara bitkilerinin yaşadıkları toprak çözeltisinden su alabilmeleri için, kök hücreleri osmotik basıncının toprak çözeltisi osmotik basıncından yüksek olması gerekir.

Bitki
no   
Kök osmotik
basıncı        
Toprak çözeltisi
osmotik basıncı

I.
II.
III.
IV.
V.

5,63
6,34
7,52
8,63
9,24

5,96
3,04
4,56
5,13
8,14


Yukarıdaki genellemeye göre, tabloda verilen kaç nolu bitki yaşadığı topraktan su alamaz?

 
A Şıkkı I
B Şıkkı II
C Şıkkı III
D Şıkkı IV
E Şıkkı V
   
Çözüm:
Verilen bilgilere göre tablo incelendiğinde, bitkinin su almaması için kök osmotik basıncı, toprak osmotik basıncından küçük olmalıdır. Sadece I. nolu bitkinin kök osmotik basıncı toprak çözeltisinin osmotik basıncından küçüktür. Derişimi yüksek olan ortamların osmotik basıncı da yüksektir.

Doğru Yanıt: a

Soru 75.

Eşit zaman aralıklarına bölünmüş ışıklı ve karanlık ortamlarda periyodik olarak bekletilen bir bitkide fotosentez ve solunum hızları grafikteki gibidir.Buna göre,

I.

Solunum aralıksız devam eder.

II.

Işıklı ortamda sadece fotosentez gerçekleşir.

III.

Işıklı ortamda fotosentez hızı solunum hızından yüksek olabilir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve III
E Şıkkı I ve II
   
Çözüm:
Grafiğe göre, solunum gece - gündüz aralıksız devam ederken, fotosentez sadece gündüz görülür. Işıklı ortamda fotosentez solunumdan daha hızlı olabilir. 

Doğru Yanıt: d

Soru 76.

Aynı genetik yapıda ve aynı boyda olan 5 ayrı ağaç fidanı aşağıda koşulları belirtilen yapay ortamlarda büyümeye
bırakılıyor.

Ortam
no
Sıcaklık
derecesi
ºC
Aydınlanma
süresi
Nem oranı
(Sulanma
periyodu)
Günde
büyüme
miktarı
I
II
III
IV
V
20
30
40
50
60
10 saat
10 saat
10 saat
10 saat
12 saat
Günde 1 lt.
Günde 1 lt.
Günde 1 lt.
Günde 1 lt.
Günde 1 lt.
0,6
1,0
0
0
0
 
Tabloya göre, hangi ortamın bu bitki için optimum (en iyi) olduğu söylenebilir?

 
A Şıkkı I
B Şıkkı II
C Şıkkı III
D Şıkkı IV
E Şıkkı V
   
Çözüm:
Tabloya göre büyümenin en fazla olduğu ortam en uygundur.

Doğru Yanıt: b

Soru 77.

Bilimsel yöntemde hipotezlerin kanıtlanmasında nicel yöntemlerin yeri büyüktür.

Nicel gözlemlerin bilimsel yöntemdeki önemi,

I.

Sadece beş duyu organıyla yapılması

II.

Ölçüsel birimlere yer vermesi

III.

Nitel yöntem gibi kişiden kişiye ayrı ayrı yorumlanabilmesi


şeklinde verilerden hangisiyle açıklanabilir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı  I ve II
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:
Nicel gözlemlerin en önemli özelligi beş duyu organın yanında ölçüsel olmasıdır.ölçüsel olduğundan geçerliliği çok daha fazladır bu nedenle nicel gözlemlere oranla bilimsel yöntemde çok daha fazla kabul görürler.

Doğru Yanıt: b

Soru 78.

Bir tohumun ideal çimlenme koşulları şöyledir:
 

  • Bol oksijenli
  • 25 ºC sıcaklık
  • Yoğunluğu sitoplazmanınkinden düşük olan sulu ortam (Suyun oranı %99)


 
Bunlardan hangisi kontrol grubu olabilir?

 

 
A Şıkkı I
B Şıkkı II
C Şıkkı III
D Şıkkı IV
E Şıkkı V
   
Çözüm:
İdeal koşulları içeren IV nolu kontrol grubudur. İdeal koşullara göre en az bir faktörü değiştirilen I, II, III ve V nolu gruplar ise deney gruplarıdır.

Doğru Yanıt: d

Soru 79.

Bilim adamlarının çalışmalarından bazılar aşağıdaki gibidir.

I.

Hipotezle ilgili tahminler yapıp sorular sorarak bunları denemek

II.

Probleme ilişkin bazı ipuçlarını toplamak

III.

Veriler arasında seçme eleme yaparak bazı sentezlere ulaşmak

IV.

Deney ve gözlemler yaparak çeşitli soruları sormak ve bu soruları netleştirerek çözmeye uğraşmak

Bu çalışmaların yapılma sırası nasıldır?

 
A Şıkkı IV - I - II - III
B Şıkkı I - III - IV - II
C Şıkkı II - III - I - IV
D Şıkkı III - I - II - IV
E Şıkkı IV - II - III - I
   
Çözüm:
Bilimsel çalışma yönreminde önce problem saptanır. (IV)
Sonra problemle ilgili veriler toplanır (II)
Veriler değerlendirilerek hipotez kurulur. Tahminlerle hipotez denenir.

Doğru Yanıt: e

Soru 80.

Aşağıdakilerden hangisi nitel bir gözlemdir?

 
A Şıkkı Proteinlerin doğal yapısına 20 çeşit aminoasit katılabilir.
B Şıkkı Glikojen 500.000 glikoz molekülünden oluşmuştur.
C Şıkkı Beyin 12 milyar sinir hücresinden meydana gelmiştir.
D Şıkkı Bir insan alyuvarında 280 milyon hemoglobin molekülü bulunur.
E Şıkkı Fotosentez ışık enerjisini kimyasal bağ enerjisine çevirir.
   
Çözüm:
Nitel gözlem, kesin ölçümlere dayanmaz. Duyu organlarından yararlanılarak yapılır.

Doğru Yanıt: e

Soru 81.

Bir yaz gününde, atmosferdeki O2 miktarı, hava sıcaklığı, toprak sıcaklığı, ışık şiddeti ve buhar basıncı gibi bazı çevre koşullarının günün değişik saatlerine göre değişim grafiği aşağıdaki gibidir. 


 
Buna göre, ışık şiddeti kaç numaralı eğri ile gösterilmiştir.

 
A Şıkkı I
B Şıkkı II
C Şıkkı III
D Şıkkı IV
E Şıkkı V
   
Çözüm:
Atmosferdeki O2 miktarı gece ve gündüz hemen hemen aynıdır (II).
Havanın nemi öğle saatlerinde artar, gece sabaha doğru düşmeye başlar (III).
Hava sıcaklığı öğle saatlerinde yükselir, akşama doğru azalır (IV).
Toprak sıcaklığı hava sıcaklığına göre daha azdır (V).
Işık ise sadece 05 ile 20 saatleri arasında olup öğle vakti çok şiddetlidir (I).

Doğru Yanıt: a

 
Facebook beğen
 
Reklam
 
 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=