TEST-2(BESİNLER)

Right Click to Save Logo

 

Soru 51.

 

X + Y   ®    Z + H2O

Yukarıdaki reaksiyonda X, Y, Z maddeleri aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 

     X    

     Y    

     Z    

 

 

 
A Şıkkı
  Glikoz Fruktoz Sükroz
B Şıkkı
  Nişasta ATP Glikoz
C Şıkkı
  Protein Enzim Aminoasit
D Şıkkı
  Glikoz Galaktoz Maltoz
E Şıkkı
  Laktoz ATP Glikoz
   
Çözüm:
Glikoz ve fruktoz glikozit bağı ile bağlanıp bir disakkarit olan sükroz (Sakkaroz)'u oluşturur. Diğer seçenekler bu reaksiyonu doğrulamaz.

Doğru Yanıt: a

Soru 52.

Aşağıda verilen,

I.

ATP

II.

DNA

III.

Kofaktör enzim

gibi moleküllerden hangilerinin yapısında inorganik maddeye rastlanabilir?

 
A Şıkkı Yalnız II
B Şıkkı I ve II
C Şıkkı I  ve III
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
  • ATP'nin yapısında fosfat
  • DNA'da her nükleotidin yapısında bir tane fosfat
  • Kofaktörler bileşik
enzimlerin yapısında bulunan inorganik maddelerdir.

Doğru Yanıt: e

Soru 53.

I.

Bazı bakterilerin inorganik maddeleri oksitleyerek elde ettikleri enerjiyle organik madde sentezlemeleri

II.

İnsanın deri hücrelerine yerleşen kızamık virüsünün hücarelerde parçalanmaya neden olması

III.

Baklagillerin köklerinde yaşayan bazı bakterilerin atmosfer azotunu bağlayarak bitkinin azot ihtiyacını karşılarken bitkinin glukozunu tüketmeleri

Yukarıdakilerden hangileri mutualizme örnektir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve III
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:
birlikte yaşam iki canlı arasında olması gerektiği için I. öncülde bakteri ve inorganik madde birlikte yaşam değildir. II. öncül parazitliğe örnektir fakat III. öncülde karşılıklı fayda söz konuısudur ve mutualizm görülmektedir.

Doğru Yanıt: c

Soru 54.


Yukarıdaki grafik, enzim aracılığıyla gerçekleşen bir reaksiyonun hızındaki değişmeyi göstermektedir. Hücrede gerçekleşen bu reaksiyonun hızı, t1 anında aniden sıfıra düşmektedir.
 
Bu değişmenin nedeni,

  I. Substrat (etkilenen madde) miktarı > Enzim miktarı                                    
 II. Ortamda bulunan enerji miktarı < Gerekli aktivasyon enerji miktarı
III. Substrat (etkilenen madde) miktarı < Oluşan ürün miktarı

durumlarından hangileri olabilir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:
Substrat miktarı enzim miktarından çok olsa bile enzimler tekrar tekrar kullanıldığı için reaksiyon devam eder. Oluşan ürün miktarının substrat miktarından fazla olması da tepkimeyi sonlandırmaz. Fakat ortamda bulunan enerji miktarı, gerekli aktivasyon enerjisi miktarından az ise tepkime gerçekleşmez, ve tepkime hızı aniden sıfıra düşer.

Doğru Yanıt: b

Soru 55.

Aşağıdaki grafikler A, B ve C enzimlerinin pH değişimlerine karşı töleranslarını göstermektedir.
          

Bu grafiklere göre, aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?

 
A Şıkkı A ve B pH değeri 5 olan deneysel kapta birlikte çalışabilir.
B Şıkkı pH değeri 4' ten 5' e doğru değişen deneysel bir ortamda A enzimi aktive olurken B enzimi inhibe olur.
C Şıkkı C enzimi pH değeri 11 olan ortamda B enziminden daha hızlı çalışır.
D Şıkkı B enziminin optimum çalıştığı ortamda A ve C enzimleri çalışamaz.
E Şıkkı pH değeri 4' ten 12' ye doğru yükselen bir ortamda önce A ve B sonra sadece B sonrada B ve C birlikte çalışır.
   
Çözüm:
B seçeneği yanlıştır. Çünkü pH değerinin 4' ten 5' e değişimi sırasında A enziminin çalışması azalırken B enziminin çalışması hızlanır.

Doğru Yanıt: b

Soru 56.

"Bitkilerde nişastanın yıkımını sağlayan enzimler vardır." hipotezini doğrulamak için düzenlenen deneyde, bitki özütünün, aşağıdaki karışımlardan hangisinin bulunduğu tüpe konulması gerekir?

 
A Şıkkı Nişasta  ayıracı + Nişasta yıkan enzim
B Şıkkı Nişasta yıkan enzim + Monasakkarit ayıracı
C Şıkkı Nişasta + Monaosakkarit ayıracı
D Şıkkı Monosakkarit + Nişasta yıkan enzim
E Şıkkı Monosakkarit + Monosakkarit ayıracı
   
Çözüm:
Bu hipotezin doğrulanması için canlı bitki hücresi nişasta bulunan bir ortama konulmalıdır. Hipoteze göre nişasta yıkan enzim bitki hücresinde bulunduğu için nişasta yapıtaşlarına yani monosakkaritlere kadar parçalanır. Bunu tespit edebilmek için ortamda monasakkarit ayıracı ilave edilir. Böylece hipotez doğrulanmış olur.

Doğru Yanıt: c

Soru 57.

 

Gelişmiş dinlerde, inanç yani iman temeldir. Herhangi bir dini benimseyen kişi, evren ve insanoğlunun yaşamı konusunda bir takım görüş ve yargıları kabul etmiş; bunlara inanmış kimsedir. Oysa felsefe, bu ve benzeri konularda özgür akla ve mantığa dayanarak düşünceler oluşturmaya çalışır. Hazır ve basmakalıp düşüncelerin hiçbirini kabul etmez. Dinleri, dogmaları, inançları , önyargıları ve gelenekleri sürekli olarak irdeler ve eleştirir.

Bu parçaya göre, felsefe hangi yönüyle dinden ayrılır?

 

 
A Şıkkı Hazır ve basmakalıp bilgilerle yetinmesiyle
B Şıkkı Evrensel konularla ilgilenmesiyle
C Şıkkı Sorgulayıcı bir tavırla hareket etmesiyle
D Şıkkı Cevaplardan çok sorulara önem vermesiyle
E Şıkkı Bütüncül bir bakış açısına sahip olmasıyla
   
Çözüm:
Din inanca dayanan, eleştiriye kapalı (doğmatik) bilgidir. Oysa felsefe din dahil her şeyi sorgular.

Doğru Yanıt: c

Soru 58.

Bitkisel besinlerdeki bir polisakkarit, otçul beslenen bir memelinin karaciğerinde depolanıncaya kadar,

I.

Monomerine kadar sindirilir.

II.

Hiçbir değişikliğe uğramadan kana karışır.

III.

CO2 ve H2O ya kadar parçalanır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Hayvanların karaciğerinde depolanan polisakkarit glikojendir. Otçul hayvanlar, glikojen sentezi yapmak için gerekli olan glikozu, nisaşta veya selülozun sindirimiyle elde ederler. Dolayısıyla otçul hayvanın aldığı bitkisel besindeki nişasta veya selüloz, önce sindirim monomerlerine kadar sindirilir. Sindirilmeden kana geçemezler. Sindirim sonucu oluşan glikoz, kana geçer, kan dolaşımıyla karaciğere ulaşır. Burada kullanılmayan fazlası dehidrasyonla birleşerek glikojene dönüşür. Glikozun, CO2 ve H2O ya parçalanması solunum olayıdır. Karaciğere ulaşan glikozun bir kısmı karaciğer hücreleri tarafından ATP sentezi yapmak için solunumla yıkılır. Fazlası ise glikojene dönüşerek depolanır.

Doğru Yanıt: a

Soru 59.

Aşağıdaki grafik, insanda uzun süreli açlıkta vücuttaki yağ, protein ve karbonhidrat değişimini göstermektedir.Bu grafikte, yağ, protein ve karbonhidrat miktarının değişimini gösteren eğrilerin numaraları aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

  Yağ   

   Protein  

   Karbonhidrat  

 
A Şıkkı

III

II

B Şıkkı

II

III

C Şıkkı

II

I

III 

D Şıkkı

I

III

II 

E Şıkkı

I

II

III 

   
Çözüm:
Açlık durumunda ilk kullanılacak organik bileşik karbonhidrat, sonra yağ, en son ise proteinlerdir. Bu nedenle zaman geçtikçe ilk azalış karbonhidratta, en son azalma ise proteinde meydana gelir. Bu durumda uygun seçenek B' dir.

Doğru Yanıt: b

Soru 60.

Aşağıdaki moleküllerden hangisinden enerji elde etmek için önce yapısındaki glikozit bağlarının çözülmesi gerekir?

 
A Şıkkı Maltoz
B Şıkkı Yağ
C Şıkkı Glikoz
D Şıkkı Aminoasit
E Şıkkı Protein
   
Çözüm:
Seçeneklerde verilen organik maddelerden sadece maltozda glikozit bağı vardır. Maltozdan enerji elde etmek için hidroliz reaksiyonu ile glikozit bağının koparılıp iki molekül glikozun oluşturulması gerekir.

Doğru Yanıt: a

Soru 61.

Organik maddelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 
A Şıkkı Disakkaritler iki monosakkaritin dehidrasyon sentezi ile oluşurlar.
B Şıkkı Karbonhidratlar, yağlara göre daha az enerji verdikleri halde, enerji kullanımında ilk önce tercih edilirler.
C Şıkkı Karbonhidratların yapısında C, H, O, N ve P bulunur.
D Şıkkı Glikojenler çok sayıda monosakkarit monomerlerinden meydana gelmişlerdir.
E Şıkkı Yağlar oluşurken 3 mol H2O açığa çıkar.
   
Çözüm:
Karbonhidratların yapısında C, H ve O bulunur, N ve P bulunmaz.

Doğru Yanıt: c

Soru 62.

Bir deney tüpüne 12 birim nişasta sindiriminin gerçekleşebilmesi için uygun ortam koşulları oluşturuluyor.

Bu deney tüpüne;

  I. Zaman aralığında : 2 birim
 II. Zaman aralığında : 4 birim                                          
III. Zaman aralığında : 6 birim
IV. Zaman aralığında : 8 birim
nişasta ekleniyor.

Her zaman aralığı içinde tepkimelerin gerçekleşmesi için gerekli süre tamamlandığında, deney tüpünden bir miktar örnek çözelti alınarak üzerine iyot çözeltisi ekleniyor.

Hangi zaman aralıkları sonunda deney tüpünden alınan örnek çözeltide renk değişimi gözlenmez? (İyot çözeltisi, nişasta bulunan ortamda renk değişikliğine neden olur.)
 

 
A Şıkkı Yalnız III
B Şıkkı Yalnız IV
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II, III ve IV
   
Çözüm:
Nişasta sindirildiğinde glikoz molekülleri oluşur. İyot çözeltisi nişasta ile renk değişimine neden olur. Tepkimeler her 4 zaman aralığında da tamamlandığında tüplerde nişasta kalmaz, renk değişimi gözlenmez.

Doğru Yanıt: e

Soru 63.

Terliksi hayvan kültürüne, kongo kırmızısı ile boyanmış bira mayası süspansiyonu konuyor. Terliksi hayvanların önce kırmızı renge boyanan besi kofullarının bir iki dakika sonra mavileştiği gözleniyor.

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin meydana geldiğine bir kanıttır?
(Kongo kırmızısı bazik ortamda kırmızı, asitli ortamda mavi renk alır.)

 
A Şıkkı Glikojenin glikoza yıkılmasına
B Şıkkı Yağların sentezlenmesine
C Şıkkı Sakkarozun parçalanmasına
D Şıkkı Proteinlerin sindirimine
E Şıkkı Selülozun basit birimlere ayrılmasına
   
Çözüm:
Terliksi hayvanın besin kofulu önce kırmızıya sonra maviye dönüştüğüne göre, besin kofulunda bulunan maddelerin bazik özellikleri azalmış, zamanla asit özelliği gösteren maddeler artmıştır. Terliksi hayvanın besin kofulunda, proteinlerin sindirimi ile aminoasitler oluşmuş, kofulun bazik özelliği asite dönüşmüştür.

A, C, E seçeneğinde belirtilen sindirim olaylarında glikoz molekülü açığa çıkar ve glikoz molekülü asit özelliği göstermez. Yağ sentezi de ortamın asit özelliğe sahip olmasını sağlamaz.

Doğru Yanıt: d

Soru 64.

Bitki ve hayvanların hazır aldıkları besin maddeleri aşağıdakilerden hangisidir?

 
A Şıkkı Karbonhidratlar
B Şıkkı Vitaminler
C Şıkkı Mineraller
D Şıkkı Proteinler
E Şıkkı Yağlar
   
Çözüm:
Bitki, hayvan ve diğer canlıların hepsi mineralleri dışarıdan hazır olarak almak zorundadır.

Doğru Yanıt: c

Soru 65.

Ototrof canlıların, heterotroflardan üstünlüğü aşağıdakilerden hangisidir?

 
A Şıkkı İnorganik maddelerden organik madde üretmeleri
B Şıkkı Organik maddelerden ATP üretmeleri
C Şıkkı Kendilerine özgü özel moleküller üretmeleri
D Şıkkı Organik maddeleri çevrelerinden hazır almaları
E Şıkkı İnorganik maddeleri çevrelerinden hazır almaları
   
Çözüm:
Ototroflar ile heterotrof arasında B, C ve E seçenekleri ortak, D seçeneği heterotrofların ototroflara göre üstün bir özelliği ve A seçeneği ise ototrofların heterotroflara göre üstün bir özelliğidir.

Doğru Yanıt: a

Soru 66.

Çok hücreli organizmaların hücrelerinde gerçekleşen özümleme ve yadımlama için aşağıdaki durumlar söz konusu olabilir:

  I. Özümleme >  Yadımlama
 II. Özümleme = Yadımlama                                                                     
III. Özümleme < Yadımlama

Vücutta büyümenin gerçekleşebilmesi için, genel metobolizmanın yukarıdakilerin hangilerinde belirtildiği gibi olması gerekir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve III
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:
Özümleme, canlının yapısına katacağı maddeleri sentezlemesi olayıdır. Yadımlama ise, canlı yapısında bulunan maddelerin yıkımıdır. Canlının büyümesi için yapısındaki maddelerin miktarlarının artması gereklidir. Öyleyse, özümlemenin, yadımlamadan fazla olmalıdır. Doğru cevap A seçeneğidir.

Doğru Yanıt: a

Soru 67.

 

  • Canlılar tarafından hazır alınırlar
  • Organizmalarda düzenleyici olarak görev yaparlar
  • Hücre zarından kolaylıkla geçebilirler

Yukarıda verilen özelliklerin tümüne sahip olan besin maddeleri aşağıdakilerden hangisidir?

 

 
A Şıkkı Vitaminler
B Şıkkı Enzimler
C Şıkkı İnorganik maddeler
D Şıkkı Yağlar
E Şıkkı Karbonhidratlar
 
   
Çözüm:
Bütün canlılar tarafından hazır alınan (sentezlenmeyen), enzimlerin yapısına kofaktör şeklinde katılarak düzenleyici etkiye sahip olan ve hücre zarından kolaylıkla geçebilecek kadar küçük olan maddeler inorganik maddelerdir. Vitaminlerin canlılar tarafından sentezi yapılır. Enzimlerde sentezlenebilirler ve enzimler protein yapılı kompleks maddelerdir, hücre zarından kolaylıkla geçemezler. Yağlar ve karbonhidtarlarda sentezi yapılabilen kompleks organik maddelerdir.

Doğru Yanıt: c

Soru 68.

Kıyılmış bir parça et ile bütün olan ete aynı miktarda protein sindirici enzim ekleniyor. Her ikisi aynı sıcaklıkta ve aynı asit ortamında tutuluyor.

Bu deneyin düzenlenme amacı aşğıdakilerden hangisi olabilir?

 
A Şıkkı Ette hangi besin çeşidinin bulunuduğunun araştırılması
B Şıkkı Etin hangi asit derecesinde sindirildiğinin anlaşılması
C Şıkkı Yüzey artışının enzim aktivitesine nasıl etki ettiğinin araştırılması
D Şıkkı Enzim-substrat ilişkisinin araştırılması
E Şıkkı Protein yıkımı sırasında ısı artışının ölçülmesi
   
Çözüm:
Kıyılmış etin (substratın) yüzeyi, parça etin yüzeyine oranla daha fazladır. Bu deneyle yüzey artışının enzim aktivitesini nasıl etkilerdiği araştırılmaktadır.

Doğru Yanıt: c

Soru 69.

  I. Temel aminoasitler                                                           
 II. Glikojen
III. Temel yağ asitleri                                                             

Yapısında ağır karbon taşıyan glikoz ile beslenen bir kobayda aşağıdaki moleküllerden hangisinde ağır karbon atomlarına rastlanmaz?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı I ve III
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Temel aminoasitler ve temel yağ asitleri dışardan hazır alınır. Dolayısıyla kobay, glikozun yapısındaki ağır karbon atomlarını bu moleküllerin yapısına katmaz.

Doğru Yanıt: c

Soru 70.


Yukarıda içinde su bulunan I, II ve III ile gösterilen deney tüplerine kaymak ve sindirim enzimi eklenmiştir.

Belirtilen ortam koşullarına göre, tepkime hızlarının çoktan aza doğru sıralanışı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?

 
A Şıkkı II, I, III
B Şıkkı I, II, III
C Şıkkı I, III, II
D Şıkkı III, I, II
E Şıkkı II, III, I
   
Çözüm:
Enzimlerin en iyi çalıştığı sıcaklık dereceleri 30 - 40 oC leri arasıdır. Bu nedenle tepkime hızı II. tüpte en yüksektir. 40 oC nin üzerinde enzimlerin yapısı bozulacağı için tepkime hızı en az III. tüpte gerçekleşir.

Doğru Yanıt: a

Soru 71.

Eşit sayıda peptit bağı içeren iki protein molekülünün kimyasal yapıları farklı ise, bu proteinle ilgili;

I.

Aynı çeşit aminoasitlerden oluşurlar.

II.

Aynı sayıda aminoasitlerden oluşurlar.

III.

Her ikisinde de azot elementi bulunur.

IV.

İkisinin yapısındaki aminoasit dizlişi aynıdır.

açıklamalarından hangileri doğrudur?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı II, III ve IV
   
Çözüm:
Peptit bağı sayısı aynı olan proteinlerin aminoasit sayıları kesin aynıdır. Azot elementi her aminoasit yapısında kesin bulunur.

Doğru Yanıt: d

Soru 72.

Organik besinlerin 100'er gramı oksijenli solunumla yıkılınca oluşacak ATP miktarının çoktan aza doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisi gibidir?

 
A Şıkkı Protein - Yağ - Karbonhidrat
B Şıkkı Yağ - Protein - Karbonhidrat
C Şıkkı Yağ - Karbonhidrat - Protein
D Şıkkı Karbonhidrat - Yağ - Protein
E Şıkkı Karbonhidrat - Protein - Yağ
   
Çözüm:
Besinlerin enerji miktarı bakımından çoktan aza doğru sıralanışı yağ - protein - karbonhidrat şeklindedir.

Doğru Yanıt: b

Soru 73.

Peptit bağları,

I.

Protein

II.

Pepton

III.

Dipeptit           

IV.

Aminoasit

moleküllerinden hangilerinin yapısında bulunur?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı I, II ve III
E Şıkkı II, III ve IV
   
Çözüm:
Protein, pepton ve dipeptit, aminoasitlerin birbirine peptit bağı ile bağlanması sonucu oluşur. Aminoasit monomerdir. Yapısında peptit bağı bulundurmaz.

Doğru Yanıt: d

Soru 74.

Bir bitkiye işaretli karbondioksit verilip izlendiğinde, işaretli karbon önce yapraktaki glikoz ve nişastada, daha sonra gövdenin bir hücresindeki bir enzim molekülünün yapısında bulunmuştur.

Buna göre, işaretli karbondioksit bitki tarafından alınıp, glikoz sentezlendikten sonra, işaretli karbonun enzim yapısına girebilmesini sağlayan,

  I. Amino asit yapımı                                                                              
 II. Nişasta sindirimi
III. Protein yapımı
IV. Nişasta yapımı

olayları, aşağıdakilerden hangisinde verilen sıraya göre gerçekleşmiştir?

 

 
A Şıkkı IV, III, I, II
B Şıkkı IV, II, I, III
C Şıkkı III, IV, II, I
D Şıkkı II, IV, III, I
E Şıkkı II, I, III, IV
   
Çözüm:
       

Bitkilerde havadan alınan CO2 ilk olarak glikozun yapısına girer. Daha sonra n sayıda glikoz dehidrasyon sentezi ile, birleşerek nişasta şeklinde depo edilir. İhtiyaç halinde nişasta molekülü hidroliz edilerek glikoz elde edilir. Glikoz da amino asit gibi diğer monomerlere dönüşür. Bu amino asitler kullanılarak protein sentezi yapılır ve enzim gibi pek çok protein yapıda madde oluşturulabilir. Verilen öncüller arasındaki doğru sıralama IV, II, I, III şeklinde olmalıdır.

Doğru Yanıt: b

Soru 75.

Bütün enzimler için;

I.

Bir koenzimle birlikte çalışırlar.

II.

Protein yapılıdırlar.

III.

pH=7 ortamında etkili olurlar.

IV.

Reaksiyonlarda kullandıkları halde tüketilemezler.

özelliklerinden hangileri doğru olur?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız IV
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı I, II ve IV
E Şıkkı II ve IV
   
Çözüm:
II.   Bütün enzimler protein yapılıdır.
IV.  Enzimler tekrar tekrar kullanılabilirler.
I.    Bazı enzimler koenzimli, bazıları kofaktörlü, bazıları da basit enzimdir.
III. Enzimlerin etkili oldukları pH farklı olabilir.

Doğru Yanıt: e

Soru 76.

Ototrof canlıların tamamı,

I.

Ökaryot hücrelidir.

II.

Bitkiler alemi içerisinde sınıflandırılır.

III.

Işık enerjisini kimyasal enerjiye çevirir.

IV.

İnorganik maddelerden organik besin sentezler

V.

Hücrelerinde klorofol taşır.

ifadelerinden hangisi doğrudur?

 
A Şıkkı I
B Şıkkı II
C Şıkkı III
D Şıkkı IV
E Şıkkı V
   
Çözüm:
Ototrof bakteriler ökaryot değildirler bitkiler alemi içerisinde sınıflandırılmazlar. Bu nedenle I. ve II. öncüller yanlıştır. Kemosentetik bakteriler klorofil taşımazlar ve ışık enerjisi kullanmazlar, III ve V. öncülde yanlıştır. Fakat tüm ototroflar inorganik maddelerden organik madde sentezlerler.

Doğru Yanıt: d

Soru 77.

Vitaminlerle ilgili olarak;

I.

Sindirildikten sonra hücreye alınırlar.

II.

Tamamı her hücrede sentezlenir.

III.

Enerji kaynağı olarak kullanılır.

IV.

Yeşil sebze ve meyvelerde tamamına yakını bulunur.

ifadelerinden hangileri yanlıştır?

 
A Şıkkı I ve II
B Şıkkı I ve III
C Şıkkı II ve III
D Şıkkı I, II ve III
E Şıkkı II, III ve IV
   
Çözüm:

I.

Vitaminlerin sindirilmesine gerek yoktur.

II.

Sadece ototroflar vitamin sentezleyebilirler.

III.

Vitaminlerden enerji elde edilmez.

I, II ve III yanlıştır.

Doğru Yanıt: d

Soru 78.

Canlılarda gerçekleşen biyokimyasal tepkimelerle cansız ortamdaki kimyasal tepkimelerde;

  I. Katalizör kullanımı
 II. Sıcaklığın optimuma çıkması                                                    
III. ATP miktarının artışı

tepkimeyi hızlandırır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:
Canlılarda gerçekleşen biyokimyasal tepkimelerle cansız ortamdaki kimyasal tepkimelerde  katalizör kullanımı ve sıcaklığın optimuma çıkması tepkimeleri hızlandırır.

Fakat ATP cansız ortamlarda bulunmayacağı için ATP miktarının artışı, cansız ortamdaki kimyasal tepkimeyi hızlandırmaz.

Doğru Yanıt: d

Soru 79.

Vitaminler için;

I.

Kofaktör olarak kullanılabilirler.

II.

Koenzim olarak kullanılabilirler.

III.

Apoenzim olarak kullanılabilirler.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:
Vitaminler bileşik enzimlerin yapısında koenzim olarak bulunur.

Doğru Yanıt: b

Soru 80.

Bir insanın bazal metabolizması ölçülürken aşağıdakilerden hangisine gerek yoktur?

 
A Şıkkı Vücut yüzeyinin hesaplanmasına
B Şıkkı En son besinin ölçme işleminden 12 saat önce alınmasına
C Şıkkı Ölçme sırasında kişinin tam dinlenme halinde tutulmasına
D Şıkkı En son alınan besinlerin kalori değerinin hesaplanmasına
E Şıkkı Ölçme sırasındaki ortam sıcaklığının saptanmasına
   
Çözüm:
Tam dinlenme, açlık durumu ve uygun sıcaklıkta bir kişinin birim zamanda tükettiği oksijen miktarını ölçmeyle, o kişinin bazal metabolizma değeri saptanmış olur. Bazal metabolizma ölçülürken kişinin en son aldığı besinlerin kalorilerini hesaplamaya gerek yoktur. Zaten bu besinler kana karışıp metabolik olaylarda kullanılmış olacaktır. Doğru cevap D seçeneğidir.


Doğru Yanıt: d

 
Facebook beğen
 
Reklam
 
 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=