TEST-2(BOŞALTIMSİSTEMİ)

Hareketli Manzaralar - Hareketli Manzara Resimleri - Hareketli Manzara Resmi

Soru 51.

Böbrek atardamarı ucunda bulunan ve bowman kapsülü önünde bir yumak halini almış olan glomerulus kılcallarıyla ilgili;

I.

Yapısı iki tabakalı yassı epitelden oluşur.

II.

Damar boyunca kan basıncı osmotik basınçtan fazladır.

III.

Süzülme olayı gerçekleşir.

IV.

İki atardamar arasında bulunur.

V.

Geri emilim gerçekleşmez.

Yukarıda verilen özelliklerden hangileri vücuttaki diğer kan kılcalları için de ortaktır?
 

 
A Şıkkı Yalnız II
B Şıkkı Yalnız III
C Şıkkı IV ve V
D Şıkkı II, III ve IV
E Şıkkı I, II, IV ve V
   
Çözüm:
Glomerulus kılcalları iki atardamar arasında bulunur. Vücuttaki diğer tüm kılcal damarlar ise, bir atar ve bir toplar damar arasında bulunur. Glomerulus kılcalları dışında diğer tüm kılcal damarların yapısı tek tabakalı yassı epitelden oluşur. Glomerulus kılcalları iki atardamar arasında bulunduğu için kan basıncı, kan proteinlerinin oluşturduğu osmotik basınçtan daha yüksektir ve bu basınçtan dolayı sadece süzülme gerçekleşir. Diğer tüm kılcal damarlarda ise atardamar ucuna yakın kısımda osmotik basınç < kan basıncı olduğu için süzülme, toplardamar ucuna yakın kısmında ise kan basıncı < osmotik basınç olduğu için geri emilim gerçekleşir.

Doğru Yanıt: b

Soru 52.

I.

Stomalar aracılığıyla

II.

Kökten toprağa boşaltım ile

III.

Gutasyon ile

IV.

Yaprak dökülmesiyle

Yukarıda bitkilerde boşaltım çeşitleri verilmiştir.

Bunlardan hangilerinde dışarı atılan boşaltım artığının yapısında inorganik tuz bulunmaz?
 

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı I ve II
C Şıkkı III ve IV
D Şıkkı I, II ve III
E Şıkkı II, III ve IV
   
Çözüm:
Bitkilerde özelleşmiş bir boşaltım sistemi yoktur. Bu nedenle stomalar aracılığı ile karbondioksit ve su, kökler aracılığıyla organik ve inorganik tuzlar, gutasyon ile su ve inorganik tuzlar, yaprak dökülmesi ile zehirli atıklar ve inorganik tuzlar atılır. Bu durumda boşaltım atıklarının yapısında inorganik tuz bulunmayan sadece stomadır.

Doğru Yanıt: a

Soru 53.

Karada yaşayan bir memeli hayvandaki proteinlerin yadımlama (yıkım) sürecinde sırasıyla oluşan aminoasit, amonyak ve üre molekülü miktarının,boşaltım işlemine girmeden önce, zamana göre değişimi aşağıdaki grafiklerde gösterilmiştir.

Buna göre, proteinlerin yadımlama (yıkım) sürecinde oluşan aminoasit, amonyak ve üre molekülü miktarını gösteren grafiklerin numaraları aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

  Aminoasit miktarı Amonyak miktarı   Üre miktarı


 
A Şıkkı
 

I

II

III

B Şıkkı
 

I

III

II

C Şıkkı
 

II

III

II

D Şıkkı
 

III

II

I

E Şıkkı
 

III

I

II

   
Çözüm:
Protein meolekülleri yıkıma uğradıkça ortamdaki miktarları zamanla azalır (III) ve  metabolizma artığı olan amonyak miktarı giderek artar. Fakat amonyak çok zehirli bir madde olduğundan daha az zararlı olan üreye çevrilerek atılacağı için bir süre sonra amonyak miktarında azalma gözlenir (I) Üre miktarı ise boşaltım işlemine girene kadar devamı artar. (II)

Doğru Yanıt: e

Soru 54.

Böbreklerdeki yapılar ve görevleriyle ilgili olarak;

  I.   Bowman kapsülü ® Salgılanma
 II.  Glomerulus ® Süzülme
III.  Nefron kanalcığı ®  Aktif taşıma
IV.  Üreter ® Geri emilme

eşleştirmelerinden hangileri doğrudur?

 
A Şıkkı I ve II
B Şıkkı II ve III
C Şıkkı III ve IV
D Şıkkı II ve IV
E Şıkkı I ve IV
   
Çözüm:
Süzülme glomerulustan Bowman kapsülüne plazmanın geçişidir. Geri emilme ise nefron kanalcıklarından kılcal damarlara doğru difüzyon veya aktif taşımayla olur. Salgılanma aktif taşımayla olur. Salgılama aktif taşımayla kanalcık hücrelerinden kanalcıktaki sıvıya doğrudur.

Doğru Yanıt: b

Soru 55.

Aşağıdakilerden hangisi, nefronun yapısında yer almaz?

 
A Şıkkı Glomerulus
B Şıkkı Bowman kapsülü
C Şıkkı Henke kulpu
D Şıkkı Distal tüp
E Şıkkı Havuzcuk
   
Çözüm:
Nefron, malpiği cismi ile proksimal tüp, henle kulpu, distal tüp ve toplama kanalından oluşur. Malpiği cismi glomerulus ve Bowman kapsülünden oluşur.

Doğru Yanıt: e

Soru 56.

Plazmada bulunan glikoz böbrek nefronuna geçtikten sonra tamamen geri emilir. Ancak böbrek toplardamarındaki glikoz, atardamara göre azalma gösterir.

Bu azalmanın nedeni hangi seçenekte ifade edilmiştir?

 
A Şıkkı Glikozun aminoasitlere çevrilmesi
B Şıkkı Glikozun solunumda kullanılması
C Şıkkı Glikozun fermantasyona uğraması
D Şıkkı Glikozun glikojene çevrilmesi
E Şıkkı Glikozun nişastaya çevrilmesi
   
Çözüm:
Süzülme ile glomerulustan Bowman Kapsülüne geçen glikozun tamamı süzüntü toplama kanalına geçmeden kana geri emilir. Ancak Böbrek hücrelerinde, nefron kanallarında gerekli ATP üretilmesi, için glikoza ihtiyaç vardır.

Doğru Yanıt: b

Soru 57.

I.

Su içmeme

II.

Vücut sıvılarının yaşadıkları ortam sıvısına göre hipotonik olması

III.

Az yoğun idrar oluşturma

IV.

Glomeruluslarının küçük veya tüp şeklinde olması

Yukarıda verilen özelliklerden hangileri tatlı su hangileri tuzlu su balıklarına aittir?

  Tatlı su      Tuzlu su

 
A Şıkkı
  I ve II III ve IV
B Şıkkı
  I ve IV II ve III
C Şıkkı
  I ve III II ve IV
D Şıkkı
  II ve IV I ve III
E Şıkkı
  II ve III I ve IV
   
Çözüm:
Tatlı su balıklarının vücutlarının tuz derişimi çevrelerine göre yüksektir. Dolayısıyla su ozmozla vücuda girer. Bu nedenle de su içmezler. Glomerulusları fazla miktarda suyun süzülmesini sağlar. Geri emilme olmadığı içinde oluşan idrar az yoğundur.
Tuzlu su balıklarının vücut yoğunluğu deniz suyuna göre daha azdır (hipotonik) Bu nedenle vücutlarına tuz girme ve  su kaybetme (plazmoliz) tehlikesi vardır. Ayrıca vücutlarındaki suyu kaybetmemek için glomerulusları ya gelişmemiştir ya da tüp şeklindedir.

Doğru Yanıt: c

Soru 58.

Fazla su içen sağlıklı bir insanın nefronlarının fizyolojisi ile ilgili;

I.

Glomerulus kılcallarındaki kan basıncı artar.

II.

Birim zamanda dışarıya atılan su miktarı artar.

III.

İdrarın yapısındaki madde çeşidi artar.

açıklamalarından hangileri doğrudur

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Fazla su içen sağlıklı bir insanda kanın osmotik basıncı azalır. Hipofizden salgılanan ADH salgısı azalır. Böbreklerden suyun geri emilimi azaltılarak idrarla atılan su miktarı artar.

Doğru Yanıt: d

Soru 59.

Böbrek ve akciğerlerin hemostaziyle ilgili ortak görevleri aşağıdakileren hangisidir?

 
A Şıkkı Kanın oksijenini artırma
B Şıkkı Kanın fazla suyunu atma
C Şıkkı Kanın fazla tuzunu atma
D Şıkkı Kanın pH seviyesini sabit tutma
E Şıkkı Kanı azotlu bileşiklerin metabolik atıklarından arındırma
   
Çözüm:
Böbrekler, Kan pH'sı değiştiğinde H+ ve HCO-3 salgılayarak kanın pH'sını düzenler akciğerler kandaki CO2' nin artması kanın pH'sının düşmesi durumunda CO2'nin atılıp O2'nin alınmasında etkilidir.

Doğru Yanıt: d

Soru 60.

Sağlıklı bir insanın idrar toplama kanallarında bulunan küçük bir molekülün miktarı, bowman kapsülündeki miktarından daha fazla ise bu durum,

I.

süzülme

II.

geri emilme

III.

salgılama

olaylarından hangilerinin gerçekleştiğine kanıt olarak gösterilebilir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve III
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:

Böbreklere gelen kanın süzülmesi, glomerulus kılcalları ile bowman kapsülü arasında difüzyonla gerçekleşir. Bowman kapsülüne gelen süzüntü, nefron kanallarından aynen atılsaydı, madde yitirilmesinden dolayı ölüm meydana gelirdi. Bu yüzden süzüntüdeki maddeler, nefron kanallarından geçerken, kanalların etrafındaki kan damarları tarafından geri emilmeye uğrar. Amonyak, seratonin, hidrojen, potasyum iyonları ve çeşitli ilaçlar, süzülme ile bowman kapsülüne geçemezler. Bu maddeler, kılcaldamarlardan aktif taşıma ile nefronun son kanalı olan distal tüpe salgılanırlar. Bu olaya salgılama veya aktif boşaltım denir. Dolayısıyla idrar toplama kanallarında, salgılama ile açılan maddeler bowman kapsülüne göre daha fazla bulunur.Doğru Yanıt: c

Soru 61.

Aşağıdaki şema nefron ve kılcaldamarlarını göstermektedir.


Bu şekilde verilen 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 numaralı bölgeler için aşağıda verilen

I.

Kan basıncı en yüksek 1 nolu damardadır.

II.

2 nolu bölgedeki sıvının yoğunluğu doku sıvısına eşittir.

III.

1, 3, 4 ve 5 nolu damarlardaki kanın yoğunluğu farklıdır. 

IV.

2 ve 6 nolu bölgede bulunan sıvının miktarı farklıdır.

ifadelerden hangisi doğrudur?

 
A Şıkkı I, II
B Şıkkı I, II ve III
C Şıkkı I, III ve IV
D Şıkkı II, III ve IV
E Şıkkı I, II, III ve IV
   
Çözüm:
Öncüllerde verilen ifadelerin hepsi doğrudur.

Doğru Yanıt: e

Soru 63.

Sürüngenlerde su kaybı;

I.

Glomerulusların küçük olması

II.

Derilerinin boynuzumsu olması

III.

Henle kanalının kısa olması

yapılarının hangileriyle önlenir?

 
A Şıkkı I, II ve III
B Şıkkı I ve II
C Şıkkı II ve III
D Şıkkı Yalnız I
E Şıkkı Yalnız III
   
Çözüm:
Sürüngenler sıcak bölge hayvanları olduğu için vücutlarında su kaybını önleyecek adaptasyonların olması gerekir. Böbrekteki glomerulusların küçük olması süzülmeyi azaltır. Derilerindeki boynuzumsu yapı da su kaybını önler.

Doğru Yanıt: b

Soru 64.

Aşağıda glomerulus kılcallarında bulunan maddelerden hangileri Bowman kapsülündeki sıvıda bulunmaz?

 
A Şıkkı Üre
B Şıkkı Madensel tuzlar
C Şıkkı Kan hücreleri
D Şıkkı Aminoasit
E Şıkkı Glikoz
   
Çözüm:
Glomerulustan Bowman kapsülüne kanın plazması geçer. Kan hücreleri büyük maddeler olduğu için süzüntüde bulunmaz.

Doğru Yanıt: c

Soru 65.

Aşağıdaki hayvanlardan hangisi azotlu artıkları daha çok amonyak (NH3) olarak dışarı atar?

 
A Şıkkı Balık
B Şıkkı Böcek
C Şıkkı Sürüngen
D Şıkkı Kuş
E Şıkkı Memeli
   
Çözüm:
Amonyak çok zehirlidir. Bol suyla seyreltilerek vücuttan atılır. Bu nedenle ancak bol sulu ortamda yaşayan hayvanlarda azotlu artık NH3  olarak dışarı atılabilir.

Doğru Yanıt: a

Soru 66.

İnsanda nefron kanalcıklarının kıvrımlı oluşunun organizmaya sağladığı yarar aşağıdakilerden hangisidir?

 
A Şıkkı İdrar miktarını çoğaltmak
B Şıkkı Geri emilme yüzeyini artırmak
C Şıkkı Süzülme hızını artırmak
D Şıkkı Harcanan enerjiyi azaltmak
E Şıkkı Sulu idrar oluşturmak
   
Çözüm:
Süzüntü içinde bulunan su, glikoz, aminoasit, inorganik tuzların nefron kanallarından kılcal damarlara verilmesinde geri emilim denir.
Kanalcıkların kıvrımlı oluşu emilme yüzeyini artırır.

Doğru Yanıt: b

Soru 67.

 

İnsanlarda protein metabolizması sonucu azotlu artık maddeler üreye çevrilerek, böbrekler aracılığı ile dış ortama atılıp vücuttan uzaklaştırılır.

Kanında NH3(amonyak) miktarında artış, üre miktarında sürekli bir azalış gözlenen bir bireyle ilgili olarak;

I.

Böbrekler çalışmaktadır.

II.

Amonyak böbreklerden süzülemiyordur.

III.

Karaciğer enzimlerinde aksaklık vardır.

açıklamalarından hangileri doğru olabilir?

 

 

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve III
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:
Kanda üre oranının azalması böbreklerin çalışması ile sağlanır. (I doğru)
Nefron kanallarını oluşturan kubik hücreler bazı maddeleri (amonyak, boya v.b) süzüntü içine salgılarlar, dolayısıyı ile amonyağın süzülme işlemi gerçekleşir. (II yanlış)
Amonyak karaciğerde bulunan bazı enzimler ile üreye dönüştürülür. Kanda amonyak miktarının sürekli artması dönüşümün gerçekleştirilemediğini gösterir.
Bunun nedeni enzimlerin gerçekleştirdiği tepkimelerde görülen bir aksilik olabilir. 
Doğru Yanıt: d

Soru 68.

Böbrek nefronlarında süzülen sıvının miktarı,

I.

Kan basıncı

II.

Böbrek toplar damarlarındaki hemoglobinlerin oksijene doyma %'leri

III.

Havanın sıcaklığı

faktörlerinden hangilerine bağlı olarak değişir?
 

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız III
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı I ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Böbreklerde süzülen sıvı miktarı üzerine, hem kan basıncının (ki basınç artarsa, süzülme de artar), hem de ortam sıcaklığının etkisi vardır. 

Doğru Yanıt: d

Soru 69.

Böbrek hücrelerinde, ortamın O2 miktarına bağlı olmadan; su dışındaki maddelerle ilgili olarak;

I.

Süzülme

II.

Salgılama

III.

Geri emilme

olaylarından hangileri aksamadan devam edebilir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Salgılama ve geri emilme olayların da aktif taşıma yapılır. Aktif taşıma için gerekli ATP ise böbrek hücrelerinin yaptıkları oksijenli solunumla üretilir. O nedenle ortamdaki O2 yetersiz olursa II. ve III. olaylarda aksama olur. Süzülme sadece kan basıncına bağlı bir olaydır.

Doğru Yanıt: a

Soru 70.

I.

Üreter (idrar kanalı)

II.

Henle kanalı

III.

Havuzcuk

IV.

Glomerulus

V.

İdrar toplama kanalı

VI.

Bowman kapsülü

Bir insan böbreğinde, kan plazmasından idrar oluşuncaya kadar süzüntünün geçtiği yollar yukarıda karışık olarak verilmişitir.

Bunların doğru sıralanışı nasıl olmalıdır?

 
A Şıkkı VI - III - IV - I - II - V
B Şıkkı IV - VI - II - V - III - I
C Şıkkı III - I - VI - IV - V - II
D Şıkkı II - V - III - I - IV - VI
E Şıkkı IV - I - II - III - VI - V
   
Çözüm:
Temizlenecek kanı böbreğe getiren atardamarlar glomeruluslardan bowman kapsülüne süzülür. Sırasıyla Henle kanalı ve toplama kanalından geçen süzüntüdeki geri emilimle kana alınmayan maddeler böbreğin havuzcuğunda toplanarak üreter ile mesaneye iletilir.

Doğru Yanıt: b

Soru 71.

Hidatodlar aşağıdaki durumlardan hangisi gerçekleştiği sırada işlev yapmazlar?

 
A Şıkkı Hava neme doymuşsa
B Şıkkı Toprak aşırı sulu ise
C Şıkkı Toprak nemli, terleme hızı en az ise
D Şıkkı Odun borular su ile dolu, hava neme doymuşsa
E Şıkkı Toprak kuru, havanın nem oranı düşük ise
   
Çözüm:
Devetabanı, çay, fasulye gibi bitkiler neme doymuş havada yaprak ucundan damlama (gutasyon) yoluyla su alırlar. Damlama yaprak kenarında bulunan hidatod denen özel yapılarla olur. Hava nemsiz ve toprak kuru ise damlama değil terleme olayı yapılır.

Doğru Yanıt: e

Soru 72.

Böbrekler kararlı bir iç çevrenin oluşmasını sağlayan bir çok işleve sahiptir.

Aşağıdakilerden hangisi bu işlevlerden birisi olamaz?

 
A Şıkkı Amonyağı üre ya da ürik asite dönüştürerek su kaybını azaltmak
B Şıkkı Metabolizma sonucu oluşan atık maddeleri kandan süzmek
C Şıkkı Vücuttaki fazla suyun dışarı atılmasını sağlamak
D Şıkkı İç ortamın iyon dengesini düzenlemek
E Şıkkı Doku sıvısındaki tuz ve su miktarını düzenlemek
   
Çözüm:
Böbrekler kanın bileşimi ve pH derecesi ile doku sıvılarındaki su, sodyum, potasyum gibi maddelerin miktarını düzenlemede görev yaparlar. Protein metabolizması sonucu oluşan amonyağın üre ya da ürik asite dönüştürülmesi omurgalı hayvanların karaciğerinde gerçekleşir.

Doğru Yanıt: a

Soru 73.

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde nefron kanalcıklarında geri emilime uğramayan ve geri emilmesi enerji harcanarak gerçekleşen madde çifti verilmiştir?


 

Geri
emilmeyen

Geri emilmesi enerji
harcanarak gerçekleşen

 
A Şıkkı

 

Üre

Glikoz

B Şıkkı

 

Kreatinin

Aminoasit

C Şıkkı

 

Glikoz

Su

D Şıkkı

 

Su

Kreatinin

E Şıkkı

 

Sodyum

Glikoz

   
Çözüm:
Bowman kapsülünden toplama kanalına doğru ilerleyen süzüntüdeki maddelerden kreatinin geri emilimi olmaz. Su osmozla, glikoz, vitaminler, aminoasitler, Cl-,HCO-3, amonyum aktif taşımayla, Na+ pasif olarak geri emilir.

Doğru Yanıt: b

Soru 74.

I.

Vücut sıvısı derişiminin, dış ortamın derişimiyle eşit olmasını sağlama

II.

Enerji kullanarak tuzu dışarıdan alma

III.

Seyreltik idrar oluşturma

IV.

Su içmeme

Yukarıdakilerden hangileri tatlı sularda yaşayan balıkların özellikleridir?

 
A Şıkkı I ve II
B Şıkkı II ve IV
C Şıkkı I, II ve III
D Şıkkı I, III ve IV
E Şıkkı II, III ve IV
   
Çözüm:
Tatlı sularda yaşayan balıklarda vücut sıvısı derişimi ile dış ortam derişimi farklıdır. Bu nedenle tatlı sularda yaşayabilmek için bazı adaptasyonlar geliştirmişlerdir. Vücut sıvısı derişimi fazla olduğu için solungaçlarından osmozla su alır dolayısıyla su içmesine gerek kalmaz. Vücuda alınan su miktarı fazladır. idrarları seyreltiktir. Gereksinim duyduğu tuzu vücut sıvısında dış ortama göre daha fazla tuz olduğu için enerji kullanarak alır.

Doğru Yanıt: e

Soru 75.

Aşağıdaki şekil böbreğe ait damarlar ve üreteri göstermektedir.

Şekil ve verilen bilgilere göre,

I.

Böbrek üreyi başka bir azotlu maddeye çevirmiştir.

II.

Böbrek kandaki üre miktarını azaltırken CO2 miktarını artırır.

III.

Böbrek kanın homeostatik dengesinin sağlanması üzerine etkilidir.

ifadelerinden hangileri söylenebilir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı I ve II
C Şıkkı I ve III
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
I. öncül yanlıştır. Böbrek kandaki üreyi azaltmak kanın kimyasal bileşimini düzenler. II. ve III. öncüller doğrudur.

Doğru Yanıt: d

Soru 76.

 

Omurgalı canlılarda boşaltım görevlerini böbrekler yapar. Omurgalılarda pronefroz, mezonefroz ve metanefroz olmak üzere üç tip böbrek bulunur.

 

 

 Kurbağa

 Sürüngen

 Memeli

Böbrek Tipi  Embriyo  Ergin  Embriyo  Ergin  Embriyo  Ergin 
I. tip

+

-

-

-

II. tip

-

+

+

-

+

-

III.tip

-

-

-

+

-

+


Tabloda üç tip böbreğin bulunduğu omurgalı sınıfları verilmiştir. Bu tabloya göre I., II., ve III. tip böbrekle ilgili olarak aşağıda verilen seçeneklereden hangisi doğrudur?

   I. tip           II. tip         III. tip        

 

 
A Şıkkı
  Pronefroz Metanefroz Mezonefroz
B Şıkkı
  Pronefroz Mezonefroz Metanefroz
C Şıkkı
  Metanefroz Mezonefroz Pronefroz
D Şıkkı
  Metanefroz Pronefroz Mezonefroz
E Şıkkı
  Mezonefroz Metanefroz Pronefroz
   
Çözüm:
Pronefroz tip böbrek, balık ve kurbağa embriyoları ile köpek balıklarının erginlerinde bulunur. Mezonefroz tip böbrek, balık ve kurbağa erginleri ile sürüngen, kuş ve memeli embriyolarında bulunur.
Metanefroz tib böbrek, sürüngen, kuş ve memeli erginlerinde bulunur.

Doğru Yanıt: b

Soru 77.

Bir nefronda glomerulustan bowman kapsülüne geçen sıvının kan plazması ile aynı bileşimde olduğu fakat kanda olup da bowman kapsülünde bulunmayan bazı moleküller tesbit edilmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bu moleküllerden biri olabilir?

 
A Şıkkı Glikoz
B Şıkkı Üre
C Şıkkı Su
D Şıkkı Büyük proteinler
E Şıkkı İnorganik maddeler
   
Çözüm:
Glomerulus kılcallarından bowman kapsülüne aminoasitler, glikoz, inorganik maddeler, üre ve su geçer. Bu kılcaldamarlar iki katlı epitel doku ile örtülü olduğu için alyuvar, akyuvar, kan pulcukları ve büyük proteinler geçemez.


Doğru Yanıt: d

Soru 78.

Tatlı suda yaşayan bir hücrelilerde hücre zarından suyun girişi çok hızlıdır.

Buna karşın sitoplazma su derişimin dengeli tutulmasında en etkili uyum aşağıdakilerden hangisidir?

 
A Şıkkı Sitoplazmik zardan su çıkışının çok hızlı olması
B Şıkkı Kontraktil kofullardan aktif boşaltımla su atılması
C Şıkkı Sitoplazmik zardan difüzyonla CO2 atılması
D Şıkkı Sitoplazmada su kullanılan olayların çok hızlı olması
E Şıkkı Ağız açıklığından su girişinin çok yavaş olması
   
Çözüm:
Tatlı sularda yaşayan amip, öglena gibi bir hücrelilerin hücre içi osmotik basınçları dış ortama göre daha yüksek olduğu için sürekli osmozla su alırlar. Ancak kontraktil kofullarıyla fazla suyu boşaltarak osmotik dengelerini koruyabilir.

Doğru Yanıt: b

Soru 79.

Normal bir insanda, aşağıdakilerden hangisinde verilen damarların üçünün de taşındığı kandaki yadımlama ürünü miktarı eşittir? 

 
A Şıkkı Akciğer toplar damarı - Aort - Böbrek atar damarı
B Şıkkı Alt ana toplar damar - Akciğer toplar damarı - Üst ana toplar damar
C Şıkkı Karaciğer üstü toplar damarı - Böbrek toplardamarı - Bağırsak toplar damarı
D Şıkkı Böbrek atar damarı - Karaciğer atar damarı - Akciğer atar damarı
E Şıkkı Alt ana toplar damarı - Aort - Bağırsak toplar damarı
   
Çözüm:
- Akciğer toplardamarı, aort ve böbrek atardamarı temiz kan taşır CO2 ve üre miktarı eşittir.
- Alt ve üst ana toplardamarda kirli kan, akciğer toplardamarında ise temiz kan bulunur.
- Karaciğer üstü toplardamarında üre mitarı çok, böbrek toplar damarında ise üre miktarı azdır.
- Alt ana toplardamar ve bağırsak toplardamarında kirli, aortta temiz kan bulunur.


Doğru Yanıt: a

 
Facebook beğen
 
Reklam
 
 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=