TEST-2(DOKULAR)
ImageShack, share photos, pictures, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting siteSoru 51.

I. Hücrelerinde solunumla ATP üretimi
II. Kökler ile yapraklar arasında uzama
III. Köklerden yapraklara, yapraklardan köklere madde taşınması

gibi özelliklerden hangileri hem ksilem hem de floem için söylenebilir?

 
A Şıkkı I
B Şıkkı II
C Şıkkı I - II
D Şıkkı I - III
E Şıkkı I - II - III
   
Çözüm:
Ksilem: Bitkilerin topraktan aldıkları minerel ve suyu üst kısımlara iletmekle görevlidir.

Floem: Yapraklarda fotosentez sonucu oluşan organik bileşikleri yapraklardan köklere, azotlu organik bileşikleri kökten yapraklara iletir.

Ksilem ve Floemin her ikisi de kökler ve yapraklar arasında uzanır.
Ksilem (odun borusu) hücreleri ölüdür, hücrelerinde solunumla ATP üretemezler.
Floem (soymuk borusu) hücreleri canlıdır ve hücrelerinde solunumla ATP üretilir.

Doğru Yanıt: b

Soru 52.

Genç gövdelerle yaprakların alt ve üst epidermis hücrelerini bir kısmı farklılaşarak stoma kilit hücrelerini meydana getirir.

Epidermis hücreleri stoma kilit hücrelerine dönüşürken aşağıdaki olaylardan hangisiyle ilgili genlerinin aktifleşmesi beklenir?

 
A Şıkkı Protein sentezi
B Şıkkı Klorofil sentezi
C Şıkkı DNA sentezi
D Şıkkı Nişasta sentezi
E Şıkkı RNA sentezi
   
Çözüm:
Epidermis dokusu bitkinin genç bölgelerinin koruyucu dokusu olup hücreleri canlı ve klorofilsizdir. Canlı hücrelerden oluşan bu doku, bölünebilme özelliğindedir. Dolayısıyla epidermis hücrelerinde, diğer canlı hücrelerde görülen DNA sentezi, protein sentezi ve nişasta sentezi gibi dehidrasyon reaksiyonları gerçekleşir.
Epidermis hücrelerinde tüm hayatsal olayların dışında klorofil sentezi görülmez. Epidermis hücresinin farklılaşması sonucu oluşan stoma (gözenek) hücrelerinde klorofil molekülü vardır. Dolayısıyla epidermis hücrelerinde önceden pasif olan klorofil genlerinin daha sonra aktifleşmesi söz konusudur. Diğer, hayatsal olaylar devam eder.

Doğru Yanıt: b

Soru 53.

Yüksek yapılı bir bitkinin ksilem borularında;

I. Yapraklarda fotosentez ile oluşan
II. Kök emici tüyleriyle topraktan alınan
III. Depo organlarında sindirim sonucu açığa çıkan

moleküllerden hangileri bulunur?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Yüksek yapılı bitkilerde ksilem (odun) boruları, topraktan köklerle alınan su ve çözünmüş tuzları yapraklara doğru tek yönlü taşıyan borulardır. Bitki yapraklarında fotosentez sonucu ve depo organlarda sindirim sonucu organik besin monomerleri oluşur ve bitkilerde organik besinler floem (soymuk) boruları ile taşınır.

Doğru Yanıt: b

Soru 54.

Volvoks kolonisinde; görülebilen;

I. Hücrelerin kamçılı olması
II. Bireylerin sitoplazmik bağlarla birbirine bağlanması
III. Bireylerin göz lekesi taşıması
IV. Eşeyli üreme

gibi özelliklerden hangileri Pandorina kolonisinde görülmez?

 
A Şıkkı Yalnız II
B Şıkkı II ve III
C Şıkkı I ve IV
D Şıkkı I, II ve III
E Şıkkı I, III ve IV
   
Çözüm:
Volvox kolonisi ile Pandorina kolonisini oluşturan bireylerde eşeyli ve eşeysiz üreme görülür.
Volvox kolonisinin en dış kısmında bulunan bireylerinde ve Pandorina kolonisinin bireylerinde hareketi sağlayan kamçı yapısı ve bireylerin göz lekesi taşıması ortaktır.
Pandorina kolonisinde iş bölümü görülmezken, Volvox kolonisi bireylerinde gelişmiş bir iş bölümü vardır.
Pandorina kolonisinden ayrılan hücreler, yeni bir koloni oluşturabilir. Fakat volvox kolonisinde bireyler jelatinimsi bir kılıfla, sitoplazmik bağlar oluşturarak birbirlerine bağlanmışlardır. Koloniden ayrılan hücreler yeni bir koloni oluşturamaz.

Doğru Yanıt: a

Soru 55.

Bitkilerde bulunan bazı yapılar ve bitkinin hangi kısmında bulunduğu aşağıdaki gibidir.

Oluşan yapı

Bitkinin hangi kısmında bulunduğu

Stoma Yaprak
Lentisel Gövde
Kütiküla Yaprak
Emici tüy Kök
Büyük koful Kök

Bu yapıların hangileri kesinlikle tek yıllık bitkilerde bulunmaz?

 
A Şıkkı Stoma
B Şıkkı Lentisel
C Şıkkı Kütiküla
D Şıkkı Emici tüy
E Şıkkı Büyük koful
   
Çözüm:
Tek yıllık bitkilerde;
gaz alışverişi ve terleme olaylarını gerçekleştiren stomalar,
su kaybını önleyen ve epidermis hücrelerinin farklılaşmasıyla oluşan kütiküla tabakası,
ihtiyaç duyulan su ve minerallerin topraktan alınmasını sağlayan emici tüyler ve
bitkinin sürekli doku hücrelerinde artık maddelerin biriktirildiği büyük kofullar
bulunur.
Fakat tek yıllık bitkilerin yapısında lentisel bulunmaz. Lentiseller çok yıllık bitkilerin odunsu bölgelerinin gaz alışverişini ve terlemesini sağlar. Lentisellerin görevini, tek yıllık bitkilerde stomalar gerçekleştirir.

Doğru Yanıt: b

Soru 56.

Bir hücrelilerden oluşan koloniler, aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olamaz?

 
A Şıkkı Hücrelerin jelatimsi bir madde ile çevrili olması
B Şıkkı Hücreler arası iş bölümünün olması
C Şıkkı Hareket etmeyi sağlayan kamçıların olması
D Şıkkı Hücrelerin özel görevleri gerçekleştirmek için doku halinde farklılaşması
E Şıkkı Hücrelerin hayatsal faaliyetlerini bağımsız olarak sürdürebilmesi
   
Çözüm:
Tek hücreli canlılardan oluşan koloniler arasında en gelişmiş kabul edilenlerinde, hücreler jelatimsi bir kılıfla bir arada tutulur ve hücreler arasında iş bölümü vardır. Bunun dışında kolonilerin hareketi, hücrelerde bulunan kamçılar sayesinde gerçekleşir. İş bölümü görülmeyen kolonilerde, hücreler yaşamsal olaylarını bağımsız olarak sürdürebilir. Fakat koloniler tek başına çok hücreli bir canlı olarak kabul edilemez. Çünkü, dokusal bir yapı görülmemektedir. Koloniler tek hücreli yaşamdan çok hücreli yaşama geçiş canlılardır.

Doğru Yanıt: d

Soru 57.

Bir hayvandaki değişik dokuların,

I. Hücre şekilleri
II. Ara madde miktarları
III. Oksijen ihtiyaçları

gibi özellikleri hangileri farklılık gösterebilir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Bir canlıya ait farklı dokuların, yapıları, şekilleri, metabolizma hızları farklıdır. Hücrelerin şekilleri yapılan göreve göre farklıdır. Bazı doku hücrelerinin enerji ihtiyacı farklı olabilir. Dolayısıyla oksijen ihtiyaçları da değişkendir. Fakat farklı doku hücrelerinin kalıtsal yapıları aynıdır.

Doğru Yanıt: e

Soru 58.

 

 

I.

Bağımsız olarak yaşamlarını devam ettirebilme

II.

Hücreler arası iş bölümü

III.

Kamçılı hücrelere sahip olma

IV.

Fotosentez yapabilme

gibi özelliklerden hangileri volvoks, hangileri pandorina kolonisine aittir?

 

Volvoks 

Pandorina

 

 
A Şıkkı
 

I,II,III

II,III,IV

B Şıkkı
 

II,III,IV

I,III,IV   

C Şıkkı
 

 III,IV 

 II,III     

D Şıkkı
 

  I,II,IV  

 III           

E Şıkkı
 

II,III 

 I,III,IV

   
Çözüm:
Bireylerin bağımsız olarak yaşamlarını devam ettirebilme pandorina kolonisine ait bir özelliktir. Hücreler arası iş bölümü volvoks kolonisinde görülür. Kamçılı hücreler her iki kolonide de bulunur. Her iki koloni de fotosentez yapabilir. 

Doğru Yanıt: b

Soru 59.

Canlılarda görev ve yapı olarak birbirine benzeyen hücrelerin bir araya gelerek oluşturdukları yapı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

 
A Şıkkı Doku
B Şıkkı Organ
C Şıkkı Sistem
D Şıkkı Topluluk
E Şıkkı Koloni
   
Çözüm:
Yapı ve işlev bakımından benzer hücrelerin oluşturduğu özelleşmiş hücre topluluğuna doku denir.

Doğru Yanıt: a

Soru 60.

Kemik hücrelerinde meydana gelen uyarılar merkezi sinir sistemine taşınırken;

I.

Havers kanalları

II.

Eklem boşlukları

III.

Volkman kanalları

yapılarından hangilerinden geçebilir?

 
A Şıkkı Yalnız II
B Şıkkı Yalnız III
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı I ve III
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:
Kemik dokuda bulunan Havers kanalları ve bu kanalları birbirine bağlayan volkman kanallarında kan damarları ve sinirler bulunur. Kemik hücrelerinde meydana gelen uyarılar bu kanallarda bulunan sinirler ile merkezi sinir sistemine taşınırlar.

Doğru Yanıt: d

Soru 61.

Tek katlı epitel doku,

I.

Yassı epitel

II.

Kübik epitel

III.

Silindirik epitel

olmak üzere üçe ayrılır.

Epitel dokunun bu bölümlerinden hangilerinin üst yüzeyinde sil veya mikrovillus farklılaşması olabilir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız III
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Soruda verilen öncüllerden II. ve III. sünde sil veya mikrovillus farklılaşması olabilir.

Doğru Yanıt: d

Soru 62.

Tek hücrelilikten çok hücreliliğe geçiş formu kabul edilen pandorina ve voloks kolonileri için;

  I.  Hücreleri arasında iş bölümü görülür.
 II. Tüm hücreler mitokondri ve kloroplasta sahiptir.
III. Tatlı suda yaşar.
IV. Tüm hücreler üremede görev alabilir.

ifadelerinden hangileri ortak olarak gözlenir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız III
C Şıkkı I ve IV
D Şıkkı II ve IV
E Şıkkı I, II v eIII
   
Çözüm:
I. öncül voloks, II ve IV. öncül ise pandorina kolonisin ait özelliklerdir. Ancak bu koloniler tatlı sularda yaşadıkları için bu özellik ortaktır.

Doğru Yanıt: b

Soru 63.

             
Yukarıdaki şekilde çok katlı epitel doku çeşidi verilmiştir.

Bu dokuyla ilgili olarak,

I. bölümdeki doku yassı epitel,
II. bölümdeki doku kübik epitel,
III. bölümdeki doku silindirik epiteldir.

verilenlerden hangileri doğrudur?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Çok katlı epitel doku, deri, ağız içi ... gibi vücut kısımlarında bulunur. Soruda verilen bilgilerin tümü doğrudur.

Doğru Yanıt: e

Soru 64.

Düz kasların özellikleriyle ilgili olarak;

  I. Hücreleriyle yavaş ve ritmik olarak kasılır.
 II.  Çekirdekleri bir tane olup hücrenin ortasında yer alır.
III. Açık ve koyu bölgeler birbirini takip eden bantlaşma gösterir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:
Düz kaslar düzenli ve yavaş kasılır. Hücreleri iğ şeklinde ve bir çekirdeklidir. Miyofibrilleri enine bantlaşma göstermez.

Doğru Yanıt: d

Soru 65.

Bir canlının, aynı tip hücrelerden oluşmuş bir dokusunda bulunan iki hücresi arasında, aşağıdakilerden hangisi farklı olabilir?

 
A Şıkkı Kromozomlarının sayısı
B Şıkkı Genlerinin sayısı
C Şıkkı Protein moleküllerinin yapısı
D Şıkkı Sitoplazmalarının miktarı
E Şıkkı Enzimlerinin çeşidi
   
Çözüm:
Çok hücreli organizmalarda, aynı görevi yapan ve aynı yapıya sahip hücre topluluklarına doku denir. Bir canlının aynı tip hücrelerden oluşmuş bir dokusunda hücrelerin kromozom sayıları, yapıları ve taşıdıkları genleri birbirine benzer. Genlerin taşıdıkları şifreler aynı olduğuna göre bu şifrelere göre sentezlenen protein moleküllerinin yapısı da aynıdır. Fakat sitoplazma miktarları, büyüklükleri farklı olabilir.

Doğru Yanıt: d

Soru 66.

I. Düzgün dizilmiş hücreleri birbirine çok yakındır.
II. Kan damarı bulundurmaz.
III. Koruma, salgılama, emme gibi görevleri vardır.

Yukarıda özellikleri verilen doku aşağıdakilerden hangisidir?

 
A Şıkkı Kas doku
B Şıkkı Kemik doku
C Şıkkı Sinir doku
D Şıkkı Epitel doku
E Şıkkı Temel bağ doku
   
Çözüm:
Epitel doku vücudun iç ve dış yüzeyini örten dokudur. Epitel doku hücreleri arasında kan damarı bulunmaz. Bu dokunun hücreleri bağ dokusundan oluşmuş taban zarı üzerine oturmuştur. Epitel dokunun hücreleri bu taban zarında bulunan kılcal kan damarlarından beslenir. Hücreler düzgün olarak dizilmiş ve birbirlerine çok yakındır.

Epitel dokunun başlıca görevleri:

Koruma: Vücudu fiziksel, kimyasal ve mikrobik etkilerden korur.
Emme: Sindirim borusunda maddelerin emilimini sağlar.
Salgı yapma: Hormon, süt, mukus gibi salgıları salgılama 

Doğru Yanıt: d

Soru 67.

Aşağıdakilerden hangisinde salgı epiteli bulunmaz?

 
A Şıkkı Ter bezleri
B Şıkkı Süt bezleri
C Şıkkı Kas
D Şıkkı İnce bağırsak
E Şıkkı Soluk borusu
   
Çözüm:
Hayvansal canlılarda ter benzeri ter salgısı, süt benzeri süt salgısı yapan dış salgı (ekzolerin) bezleridir. Soluk borusunda bulunan goblet hücresi mukus salgısı yaparak ortamı nemlendirir. İnce bağırsak mukus, enzim ve hormon salgısı yapan karma bir bezdir. Fakat kas dokusunun salgı yapma gibi bir işlevi bulunmaz. Vücudun hareketinden sorumludur.

Doğru Yanıt: c

Soru 68.

Hücreleri arasında ileri derecede iş bölümü olan kolonilerde her hücre,

I.

ATP üretebilir.

II.

Protein sentezleyebilir.

III.

Mayoz bölünme geçirebilir.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı I ve II
C Şıkkı I ve III
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Canlı hücrelerin tamamı yaşamsal faaliyetlerinin devamı için gerekli enerjiyi (ATP) üretecek yapısal ve işlevsel (enzim) proteinlerini sentezleyecektir. Bu iki hayatsal olay, hücreleri arasında iş bölümü olan kolonilerin her hücresi için geçerlidir. Fakat mayoz bölünme eşeyli üreyen gelişmiş organizasyonlu canlılar için geçerlidir. İş bölümü görülen kolonilerde,  üremeden sorumlu olan bazı hücreler vardır.

Doğru Yanıt: b

Soru 69.

İnsanda, metabolizma hızı yüksek olan dokulardaki kılcal damarlar, metabolizma hızı düşük olan dokulardakine göre daha sıktır.

Buna göre, aşağıdaki dokuların hangisinde kılcal damarların en seyrek olması beklenir?

 
A Şıkkı Sinir
B Şıkkı Kemik
C Şıkkı Bez epiteli
D Şıkkı Kas
E Şıkkı Yağ
   
Çözüm:
Metabolizma hızı yüksek olan dokulara daha fazla, metabolizma hızı düşük olan dokulara ise daha az miktarda besin ve oksijen taşınır. Doku hücrelerinin besin ve oksijen ihtiyacı kılcal damarlardan difüzyonla sağlanır. Seçeneklerde verilen diğer dokulara göre yağ dokunun metabolizma hızı daha düşüktür. Dolayısıyla kılcal damarların en seyrek olduğu doku yağ dokudur.

Doğru Yanıt: e

Soru 70.

Volvoks kolonisindeki,

I.

Üreme için özellişmiş hücrelerin bulunması

II.

Hücrelerin tek başlarına yaşayıp çoğalamaması

III.

Hücreler arasında ileri düzeyde işlbirliği olması

özelliklerinden hangileri, onların bir hücrelilikle çok hücrelilik arasında geçiş formu olarak kabul edilmelerine neden teşkil etmiştir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız III
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı I ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Volvoks kolonosinde üreme, hareket, beslenme gibi farklı görevleri gerçekleştiren hücrelerin görülmesi, gelişmiş bir iş bölümünün olması, koloniden ayrılan bireylerin tek başına yaşayamaması çok hücreli canlılarda da gözlenen özelliklerdir. Çok hücreli canlıların yapısındaki hücreler arasında ileri düzeyde iş bölümü ve özelleşme vardır. Çok hücreli bir canlıdan ayrılan herhangi bir vücut hücresi, bağımsız gelişerek yeni bir canlıyı oluşturamaz. Dolayısıyla verilen öncüllerin hepsi volvoks kolonisi ile çok hücreli canlılarda görülen ortak özelliklerdir.

Doğru Yanıt: e

Soru 71.

Bitkilerdeki salgı dokuyla ilgili;

I. Hücreleri canlı, bol sitoplazmalı ve çekirdeklidir.
II. Dokuların çürümesini önler.
III. Tozlaşmaya yardımcı olur.
IV. Bitkiyi korur.

açıklamalarından hangileri doğrudur?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı II ve III
C Şıkkı I, II ve III
D Şıkkı II, III ve IV
E Şıkkı I, II, III ve IV
   
Çözüm:
Bitkilerdeki salgı doku hücreleri canlı, bol sitoplazmalı, büyük çekirdekli ve küçük kofulludur. Reçine, tanen gibi salgılar, bitkinin çüremesini önler ve bitkiyi zararlı hayvanlara karşı korur. Çiçek yapraklarındaki bal özü ve koku verici maddeler, böcekleri çeker ve tozlaşmayı kolaylaştırır. Verilen tüm öncüller, salgı dokunun özellik ve görevleriyle ilgili olarak doğrudur.

Doğru Yanıt: e

Soru 72.

Yaşlı bir insanın kemiklerinin çok sert olması veya kırılan bir kemiğin geç iyileşmesi, kemik dokusundaki;

I. Organik madde miktarının artması
II. İnorganik madde miktarının artması
III. Oksijen taşıyan hücrelerin artması

olaylarından hangilerine bağlıdır?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:
Kemik dokusunda liflerin varlığı ve çeşitli minerallerin (Ca ve P) birikmesiyle ara madde sertleşmiştir. Yaş ilerledikçe bu minerlallerin birikimi de artacağından kemiklerin sertliği ve kırılganlığı da artar. Kemiklerin sertliği ve kırılganlığı oksijen taşıyan hücre sayısına bağlı değildir.

Doğru Yanıt: b

Soru 73.

Bir zigottan oluşan değişik doku çeşitlerinin hücreleri arasında;

  I.  Sitoplazma miktarı
 II.  Kalıtsal nicelik
III.  Protein çeşidi

özelliklerinden hangileri açısından farklılıklar bulunur.

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı I ve III
   
Çözüm:
Bir zigotun oluşturduğu doku çeşitleri aynı genetik yapıda olurlar; çünkü mitozla oluşurlar, ana hücre zigottur. bu hücrelerin değişik dokuları oluşturma nedeni farklılaşmalarıdır. Farklılaşmanın da temel nedeni sitoplazması farklı ve değişik yapıda proteinler sentezleyen hücrelerin oluşmasıdır.

Doğru Yanıt: e

Soru 74.

I.

Üreme

II.

Beslenme

III.

İş bölümü

Yukarıdakilerden hangileri bir hücrelilerin oluşturduğu kolonilerin tümünde görülen ortak özelliklerden biridir?

 
A Şıkkı Yalnız II
B Şıkkı Yalnız III
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Tek hücreli canlıların oluşturduğu kolonilerin tümünde, koloniyi oluşturan bireylerde nesillerinin devamı için üreme ve yaşamsal olaylarının devamı için beslenme görülür. Fakat iş bölümü tüm kolonilerde görülmez. Sadece gelişmiş kolonilerin bireyleri, farklı iş görmek üzere farklılaşmıştır.

Doğru Yanıt: c

Soru 75.

I. Ksilem ® Canlı hücrelerden oluşur tek yönlü taşıma yapar. 
II. Floem  ® Canlı hücrelerden oluşur ve çift yönlü taşıma yapar.
III. Sklerankima ® Ölü hücrelerden oluşur, çok yıllık kök ve gövdelerin destek dokusudur.

Yukarıda verilen eşleştirmelerden hangileri doğrudur?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
I. Ksilem: Bitkinin topraktan aldığı su ve mineralleri üst kısımlara iletmekle görevlidir. Bu iletim işini trake ve trakeid olarak adlandırılan ince, uzun ve ölü hücrelerle yapar. Canlı hücrelerden oluşmazlar.
II. Floem: Yapraklarda, fotosentez sonucu oluşan organik maddeleri gövde, meyve ve kök gibi organlara, köklerde oluşan azotlu organik bileşikleri ise yapraklara iletmekle görevlidir. Floemdeki madde iletimini kalburlu borular yapar. Kalburlu borular canlı hücrelerdir.
III. Sklerankima: Hücreleri ölüdür. Hücre çeperleri oldukça kalınlaşmış ve lignin birikiminden dolayı odunlaşmıştır. Çokyıllık bitkilerin kök ve gövdelerinde desteklik sağlar.


Doğru Yanıt: d

Soru 76.

Bitkilerde bulunan aşağıdaki dokulardan hangisinin işlevini yapan bir doku hayvanlarda bulunmaz?

 
A Şıkkı Epidermis
B Şıkkı Salgı dokusu
C Şıkkı İletim dokusu
D Şıkkı Meristem doku
E Şıkkı Destek dokusu
   
Çözüm:
Bitkilerde bulunan epidermis dokusu, bitkilerde koruyucu doku olup hayvansal dokulardaki karşılığı örtü epiteldir. Salgı dokusunun karşılığı salgı epiteli, iletim dokunun hayvansal doku karşılığı kan doku, destek dokunun karşılığı ise kemik, kıkırdak ve kas dokudur. Bitkilerde sınırsız mitoz bölünme yeteneğine sahip meristem dokunun, hayvansal dokularda herhangi bir karşılığı bulunmaz.

Doğru Yanıt: d

 
Facebook beğen
 
Reklam
 
 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=