TEST-2(EKOLOJİ)
ImageShack, share photos, pictures, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site

Soru 51.

Aşağıda verilen besin zincirlerinden hangisinde enerji kaybı en fazla olur?

 
A Şıkkı Ot ® Çekirge ®  Kurbağa
B Şıkkı Fitoplankton ® Balık ® Martı ® Şahin
C Şıkkı Ot ® Böcek ®  Yılan
D Şıkkı Zooplankton ® Balık ®  Balıkçıl kuşu
E Şıkkı Ot ® Koyun ® İnsan
   
Çözüm:
zincirinde enerji miktarı üreticiden tüketiciye doğru azalmaktadır. Besin zinciri ne kadar uzun olursa enerji kaybı o kadar artar. En uzun besin zinciri B seçeneğindedir.

Doğru Yanıt: b

Soru 52.

Doğadaki karbon döngüsünde, bitkiler tarafından glikoz sentezlenirken kullanılan karbondioksit; gikozun canlılar tarafından çeşitli şekillerde kullanılması ile tekrar doğaya dönebilmektedir.

Bitkilerde sentezlenen glikozun aşağıdaki işlemlerin hangisine girmesiyle, bu dönüş en kısa yoldan olmaktadır?

 
A Şıkkı Bitki hücresinin lökoplastlarına alınmasıyla
B Şıkkı Etoburların solunum olayında kullanılmasıyla
C Şıkkı İnsan böbreklerinden süzülmesiyle
D Şıkkı Çürükçül bir canlı tarafından özümlemede kullanılmasıyla
E Şıkkı Otoburların solunum olayında kullanılmasıyla
   
Çözüm:
Bitkiler, fotosentez olayında CO2 ve H2O tüketerek glikoz üretirler. Glikoz, oksijenli solunum ile yıkılarak CO2 ve H2O ya dönüşür. Besin zincirinde üretici canlılardan sonra ilk basamakta yer alan otçul canlılar, (Otoburlar) bitkilerle beslendiklerine göre aldıkları glikozu enerji ihtiyaçlarında solunum ile CO2'e çevirirler ve (H2O'ya) CO2'in atmosfere en kısa yoldan dönüşünü sağlar. Etoburun solunumu ile CO2'in açığa çıkması, otoburdan daha sonra gerçekleşir. Diğer seçeneklerde ise glikozun depolanmasından veya özümlenmesinden söz edilmiştir.

Doğru Yanıt: e

Soru 53.

Bir deniz ekosisteminde, fitoplankton populasyonlarındaki mevsimsel değişim grafikteki gibidir.

Buna göre aynı ekosistemde, bunlarla beslenen zooplanktonların mevsimsel değişim grafiği, aşağıdakilerden hangisi gibi olur?

 
A Şıkkı
B Şıkkı
C Şıkkı
D Şıkkı
E Şıkkı
   
Çözüm:
Zooplanktonlar fitoplankton ile beslendiğine göre fitoplankton artışı zooplanktonun artmasını sağlar. Fitoplankton azalınca onunla beslenen hayvanlarda azalır.

Doğru Yanıt: d

Soru 54.

Belirli bir bölgedeki orman örtüsü kısa bir süre içinde tamamen yok olmuştur.

Bu yok oluştan sonra, bu bölgedeki aşağıdakilerden hangisinin azalması beklenmez?

 
A Şıkkı Birincil tüketici sayısının
B Şıkkı İkincil tüketici sayısının
C Şıkkı birim zamanda, birim alandan aşınan toprak miktarının
D Şıkkı Üretilen serbest oksijen miktarının
E Şıkkı Toprakta tutulan su miktarının
   
Çözüm:
Orman ekosisteminin en önemli elemanı bitki örtüsüdür. Bitki örtüsü fotosentez yaparak diğer tüm populasyonlara enerjinin aktarıldığı besin zincirinin en alt basamağını oluştururlar. Orman örtüsünün yok olması doğrudan 1. dereceden tüketicilerin sayılarının azalmasına ve dolayı olarak 2. ve 3. dereceden tüketicilerin kısaca tüm canlıların sayıca azalmasına neden olacaktır. Eskossitemde fotosentez azalacağından serbest oksijen miktarı ve toprakta tutulan su miktarı azalırken, solunum sonucu açığa çıkan CO2 hızla artar. Fakat orman örtüsünün yok olması, birim zamanda, birim alandan aşınan toprak miktarını azaltmaz aksine arttırır. Çünkü orman örtüsü geniş alana yayılan kökleri sayesinde toprak aşınmasını önemli derecede azaltmakta ve toprak kaymalarını önlemektedir.

Doğru Yanıt: c

Soru 55.


  I.   Ot
 II.   Atmaca
III.  Yılan
 IV.  Kurbağa
  V.  Çekirge
Yukarıdaki canlıların verilen besin piramidindeki yeri, aşağıdakilerden hangisidir?

 

     1    

     2    

     3    

     4    

     5    


 

 
A Şıkkı
 

IV

III

II

I

V

B Şıkkı
 

I

III

II

IV

V

C Şıkkı
 

I

V

IV

III

II

D Şıkkı
 

V

II

I

IV

III

E Şıkkı
 

II

III

I

V

IV

   
Çözüm:
Bu besin piramidinde otlar üreticileri temsil etmekte ve 1 nolu basamaktadırlar. Otla beslenen çekirge 2, çekirge ile beslenen kurbağa3, kurbağa ile beslenen yılan4 ve yılan ile beslenen atmaca 5 nolu yerde olmalıdır.
 

Soru 56.

Bir böcek türü bir ağacın kökleriyle beslenerek yaşamını sürdürmektedir. Bu yönüyle bitki açısından zararlı sayılan böcek, toprak çok kuru ise (nem oranı düşükse) çok hızlı çoğalır. Eğer topraktaki nem oranı normal ya da normalden çoksa bitki zararlısı olan böcek yaşayamaz.

Buna göre topraktaki nem oranı ile bu böceğin sayısı arasındaki ilişkiyi gösteren grafik aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

 
A Şıkkı
B Şıkkı
C Şıkkı
D Şıkkı
E Şıkkı
   
Çözüm:
Soruda verildiği gibi böcek çok kuru toprakta hızlı çağalıyorsa topraktaki nemin artması böcek sayısında azalmaya neden olacaktır.

Doğru Yanıt: c

Soru 57.

Bir fare populasyonuna her gün az miktarda besin verilerek, kısıtlı besinin populasyonun büyümesindeki etkisi incelenmiştir.

Buna göre;

I.

Fare sayısı artmıştır.

II.

Populasyonda dışa göç olmuştur.

III.

Yiyecek sıkıntısı başlamıştır.

IV.

Populasyonun büyümesi dengelenmiştir.

olaylarının meydana geliş sırası aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?  

 
A Şıkkı I - II - III - IV
B Şıkkı I - III - II - IV
C Şıkkı I - IV - III - II
D Şıkkı III - II - I - IV
E Şıkkı IV - II - I - III
   
Çözüm:
Bir fare populasyonunda her gün az miktarda besin verildiğinde öncelikle fare sayısında artış görülür. Birey sayısı arttıkça besin sıkıntısı başlar. Buna bağlı olarak populasyonda dışa göçler görülür. Bütün bunların sonucunda populasyon dengelenir.

Doğru Yanıt: b

Soru 58.

 

Bir liken birliği ile ilgili olarak;

I.

Mantarın organik madde için yosuna gerekesinimi vardır.

II.

Yosun karbonhidrat sentezi yapar.

III.

Mantar protein sentezi yapar.

açıklamalarından hangileri doğrudur?

 

 

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Liken birliği mantar ile yosun arasındaki mutualist ilişki sonucu oluşur. Bu ilişkide mantar yosuna CO2 ve inorganik madde sağlarken yosun da bunları kullanarak fotosentezle O2, organik madde üretir ve mantara verir. Buna göre I. öncül doğrudur, mantar organik madde için yosuna gereksinim duyar. II. öncül doğrudur, yosun fotosentrez yaparak karbonhidrat sentezler. III. öncül de doğrudur, mantar protein sentezi yapar.

Doğru Yanıt: e

Soru 59.

Bir kara komünitesinde ortam kirliliğindeki artışa bağlı olarak,

I.

Tür çeşidi sayısı azalır.

II.

Besin zinciri kısalır.

III.

Bazı türlerin üremesi kontrolden çıkar.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı I ve II
C Şıkkı I ve III
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Bir kara komünitesinde ortam birliğine bağlı olarak bazı türler o alanda tamamen yok olabilirler. Böylece tür çeşidi azalır ve besin zinciri kısalır. Ayrıca kirletici madde bazı türlerin besini olabileceğinden bu türlerin aşırı üremesine neden olabilir.

Doğru Yanıt: e

Soru 60.

Aşağıdaki tanımlardan hangisi yanlıştır?

 
A Şıkkı Sınırlı bir türe ait organizmaların oluşturduğu biyolojik birimlere populasyon denir.
B Şıkkı Bir organizmanın biyosferde yaşayıp ürediği yere habitat denir.
C Şıkkı Dünyada mevcut canlı varlıkların yaşantılarını sürdürdükleri alana biyosfer denir.
D Şıkkı Bir populasyonun belli şartlar altında yaşadığı çevrede ulaşabileceği en yüksek birey sayısına populasyon yoğunluğu denir.
E Şıkkı Çevre direnci ortamın canlı üzerine yaptığı baskıdır.
   
Çözüm:
A, B, C ve E seçeneklerinde doğru tanımlar verilmiş olmasına rağmen D seçeneğindeki tanım populasyon yoğunluğunu değil, populasyonun taşıma kapasitesini ifade eder.

Doğru Yanıt: d

Soru 61.


Yukarıdaki grafikte böcekçil bir bitkide herhangi zamandaki aminoasit değişimi verilmiştir. t3 anından sonra aminoasit miktarının azalmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 
A Şıkkı Böcekçil bitkilerin klorofilsiz olması
B Şıkkı Kökler ile aldıkları azot tuzlarını aminoasitlere çevirmeleri
C Şıkkı Köklerindeki emici tüylerinden aminoasit kaybetmeleri
D Şıkkı Yapısal proteinlerini sentezlemeleri
E Şıkkı Yakaladıkları böceklerin aminoasitlerinden yararlanamamaları
   
Çözüm:
Bitkide aminoasitlerin azalması protein sentezlediği anlamına gelir.

Doğru Yanıt: d

Soru 62.

Bir nehir ağzı ekosisteminde, zehirli bir maddenin sudaki oranı milyonda 3 mg olarak bulunmuştur. Bu ekosistemdeki besin zincirini oluşturan canlı türlerinin dokularında ise, bu maddenin oranının binde 0,5 mg, binde 25 mg değerlerine ulaştığı saptanmıştır.

Buna göre, binde 25 mg değeri, ekosistemdeki besin zincirini oluşturan aşağıdaki canlıların hangisinde saptanmıştır?

 
A Şıkkı Etçil balıklarda
B Şıkkı Hayvansal planktonlarda
C Şıkkı Balıkçıl deniz kuşlarında
D Şıkkı Otçul balıklarda
E Şıkkı Bitkisel planktonlarda
   
Çözüm:
Besin zincirinde biriken zehirli madde miktarı üst basamaklara çıkıldıkça artar. Verilen seçeneklerden bir besin zinciri oluşturulursa en üst basamakta balıkçıl deniz kuşları yer alacaktır. Bu nedenle en çok zehirli madde birikimi balıkçıl deniz kuşlarında gözlenir.


Doğru Yanıt: c

Soru 63.

                          
Yukarıdaki şekilde verilen populasyon hangi zaman aralığında taşıma kapasitesine ulaşmıştır?

 
A Şıkkı I
B Şıkkı II
C Şıkkı III
D Şıkkı IV
E Şıkkı V
   
Çözüm:
Populasyonun taşıma kapasitesi yaşadığı çevrede ulaşabileceği en yüksek sayısıdır. Taşma kapasitesi aşıldığı zaman çevresel direncin etkisi ile populasyon büyüklüğünde gerileme olur. Grafik incelendiğinde populasyonun II. zaman aralığında en yüksek birey sayısına ulaştığı ve daha sonra azaldığı görülmektedir.

Doğru Yanıt: b

Soru 64.

Yüksek yapılı bitkiler toprak çözeltisi veya havada bulunan;

I.

Nitrit (NO-2)

II.

N2

III.

Nitrat (NO-3)

IV.

Amonyak (NH3)

moleküllerden hangilerini doğrudan alıp kullanabilir?
 

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I, II ve III
E Şıkkı II, III ve IV
   
Çözüm:
Bitkiler azotlu tuzları (KNO3, NaNO3...) topraktan kökleriyle alırlar.(N2) Atmosferik azot doğrudan kullanılması mümkün değildir. (NH3) Amonyak ise zehirlidir.


Doğru Yanıt: c

Soru 65.

Doğada, bir besin ve enerji pramidinde bulunan canlılar arasındaki etkileşimle ilgili olarak, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 
A Şıkkı Üst basamağa doğru gidildikçe toplam birey sayısı azalır.
B Şıkkı Bir basamaktaki canlıların tükettikleri enerji toplamı, bir üst basamaktakinden daha fazladır.
C Şıkkı Bir basamaktaki türün birey sayısındaki artış, sadece alt basamaktaki enerji kaynağını etkiler.
D Şıkkı Alt basamak bireylerinde depo edilen toplam enerji miktarı daha fazladır.
E Şıkkı Enerji bir üst basamağa sadece besin yoluyla geçer.
   
Çözüm:
Bir ekosistemde yer alan canlılar arasındaki etkileşimler besin ve enerji piramidiyle gösterilebilir. Piramidin en alt basamağında üreticiler, daha sonrada otoburlar, etoburlar yer alır. Bir basamaktaki türün birey sayısındaki artış hem alt hem de üst basamakları etkiler. Örneğin otoburların sayıca artması üreticilerin sayısında azalışa, otoburların sayısında ise artışa neden olur.

Doğru Yanıt: c

Soru 66.

Bir populasyonu oluşturan tüm sağlıklı bireylerde;

I.

Beslenme şekli

II.

Protein sentez mekanizması

III.

Kullanılan nükleotit çeşitleri

IV.

Gonozom çeşitleri

gibi özelliklerden hangileri ortaktır?

 
A Şıkkı I ve III
B Şıkkı II ve IV
C Şıkkı III ve IV
D Şıkkı I II ve III
E Şıkkı II, III ve IV
   
Çözüm:
Aynı tür canlıların hepsinde beslenme şekli, protein sentezleme yöntemi, nükleotit çeşidi aynıdır. Ancak gonozom çeşidi aynı olamaz çünkü cinsiyetler gonozomların çeşitliliği ile belirlenir.

Doğru Yanıt: d

Soru 67.Birbiriyle beslenerek besin zinciri oluşturan K, L, M ve N canlılarının biyokütlesi yandaki piramitle gösterilmiştir.

Bu canlılar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 
A Şıkkı K, canlısı heterotroftur.
B Şıkkı N'den K'ya bazı toksik maddeler geçebilir.
C Şıkkı Toksik madde miktarı N'den K'ya doğru gidildikçe artar.
D Şıkkı M, otçul hayvan olabilir.
E Şıkkı L'nin hücrelerinde nişasta bulunur.
   
Çözüm:
A, B, C ve D seçenekleri besin piramidi kurallarına göre doğrudur. Fakat L canlısı heterotrof bir canlıdır. Bu nedenle hücrelerinde nişasa değil, glikojen bulunur.

Doğru Yanıt: e

Soru 68.

I.

Yangın

II.

Salgın hastalık

III.

Doğal afet

Kara yaşama birliğinde baskın türün değişmesine yukarıdakilerden hangileri neden olur?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Yaşama birliklerinde baskın türün yerini yangın, salgın hastalık, doğal afet gibi nedenlerle ortamdaki başka bir türün almasına süksesyon denir.

Doğru Yanıt: e

Soru 69.

I.

Ekosistem

II.

Komünite

III.

Hayvan toplulukları

IV.

Populasyon

Yukarıda verilen kavramlardan hangileri aynı tür canlılardan oluşur?

 
A Şıkkı I ve II
B Şıkkı I ve IV
C Şıkkı II ve III
D Şıkkı III ve IV
E Şıkkı II, III ve IV
   
Çözüm:
Populasyon ve hayvan toplulukları aynı tür canlılardan oluşur.
Komünitede bir çok canlı türü bulunur. Komünite ve cansız çevresine ekosistem denir.

Doğru Yanıt: d

Soru 70.

Populasyonun büyümesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 
A Şıkkı Ortamın taşıma gücüne yaklaşıldıkça çevresel tepki artar.
B Şıkkı Hiçbir populasyon bulunduğu ortamda sınırsız çoğalamaz.
C Şıkkı Bir populasyon, doğada tek başına yaşayamaz.
D Şıkkı Çevresel tepki arttıkça doğum hızı azalır.
E Şıkkı Çevresel tepki azaldıkça ölüm hızı artar.
   
Çözüm:
Populasyonlarda birey sayısı arttıkça çevresel tepki artar. Populasyonların büyümesi çevresel faktörlere bağlı olduğu için sınırsız değildir. Bir populasyon tek başına madde ve enerji akışını sağlamayacağı için doğada tek başına yaşayamaz. Çevresel tepki doğum oranının azalmasına neden olur. Buna göre A, B, C, D seçenekleri doğrudur. Fakat çevresel tepki azaldıkça ölüm hızının da azalması gerekirken E seçeneği buna ters düşmektedir.

Doğru Yanıt: e

Soru 71.

Yeşil bitki  ®  Çekirge ® Kurbağa ® Yılan

Yukarıda verilen besin zincirinde en fazla sayıda bireye sahip tüketici grubu çekirgelerdir.

Çekirge sayısının diğer tüketici gruplarından fazla olmasının nedeni;

I.

Küçük vücutlu olmalarıdır.

II.

Enerji kayıplarının çok olmasıdır.

III.

Hızlı üreyebilmeleridir.

IV.

Kullandıkları enerjinin diğer grupların kullandığı enerjiden fazla olmasıdır.

ifadelerinden hangileri açıklar?

 
A Şıkkı I ve II
B Şıkkı I ve IV
C Şıkkı II ve III
D Şıkkı I, II ve III
E Şıkkı I, II ve IV
   
Çözüm:
Besin zincirinde çekirgeler, 1. tüketici konumundadır. zincirin sonuna gidildikçe enerji kaybı artar, bu nedenle enerjinin çoğunu kullanan gruptur. Kurbağa ve yılanlardan küçük vücutlu olmaları da aldıkları enerjinin daha çok sayıda çekirgeye yeterli olmasına neden olur.

Doğru Yanıt: b

Soru 72.

Belirli bir kommunitede üreticiler ile I. derecede tüketiciler arasındaki kütlesel bağıntı, aşağıdaki grafiklerin hangisiyle gösterilebilir?
(¾ üreticiler, ----- I.derece tüketiciler)

 
A Şıkkı
B Şıkkı
C Şıkkı
D Şıkkı
E Şıkkı
   
Çözüm:
Doğal ve süreklilik gösteren bir kommunitede üreticiler tüketicilerden sayı ve hacim olarak daha yüksektir. Bitki sayısı ve hacmi arttıkça otoburların hacmi de artar. Buna uygunluk göstren grafik (E) şıkkında verilmiştir. Burada av ve avcı ilişkisi düşünülmemelidir.

Doğru Yanıt: e

Soru 73.

Bitkilerin yayılıp gelişmeye başladığı bir ortamda,

  I.  Etçil hayvanlar
 II.  Otçul hayvanlar
III.  Leş yiyen omurgalılar

hangi sıraya göre ortaya çıkarlar?

 
A Şıkkı I - II - III
B Şıkkı II - I - III
C Şıkkı II - III - I
D Şıkkı III - I - II
E Şıkkı III - II - I
   
Çözüm:
İlk olarak  otçullar, otçullarla beslenen etçiller ve daha sonra bu canlıların ölüleriyle beslenen omurgalılar ortaya çıkıp besin zincirini oluşturacaklarıdır.

Doğru Yanıt: b

Soru 74.

Dört farklı balık türünün her birindeki erkek ve dişilerin çiftleşme isteğiyle zaman arasındaki ilişki grafikteki gibidir.

Buna göre;

  I.  I. tür ile II. tür Nisan ayında çiftleşip verimli döl oluşturabilir.
 II.  Mayıs ayında III. türün erkek ve dişilerinde çiftleşme isteği en üst seviyeye
       çıkar.
III.  I. tür ile IV. türün üreme isteği aynı zaman aralığına rastlanmaz.

ifadelerinden hangileri yanlıştır?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı I ve III
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:
Türler arası çiftleşip verimli döl oluşturabilme özelliği yoktur. I. veri yanlıştır. Diğer (II. ve III.) veriler doğrudur.

Doğru Yanıt: a

Soru 75.

Aşağıda bir böcek türünün dişi ve erkeğinin sıcaklığa bağlı birey sayısı değişim grafiği verilmiştir.
     
Grafikteki verilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

 
A Şıkkı Aynı sıcaklık derecesinde, ortamdaki dişi ve erkek birey sayısı genellikle birbirinden farklıdır.
B Şıkkı Erkek ve dişilerin sıcaklığa karşı hoşgörüsü birbirinden farklıdır.
C Şıkkı Erkekler yüksek sıcaklığa dişilere göre biraz daha dayanıklıdır.
D Şıkkı Erkek ve dişilerin sayıca en yüksek olduğu sıcaklık dereceleri aynıdır.
E Şıkkı 45 oC'nin üstünde veya 38 oC'nin altında erkek ve dişi bireyler yaşayamaz.
   
Çözüm:
Grafiğe göre aynı sıcaklık derecesinde, ortamdaki dişi ve erkek birey sayısı birbirinden farklıdır. Dişi böcek türü 38 oC ile 44 oC aralığında, erkek böcek türü ise 39 oC ile 45 oC arasında yaşamaktadır. bu da bize erkek ve dişlilerin sıcaklığa karşı hoşgörülerinin farklı olduğunu, erkeklerin yüksek sıcaklığa dişilere göre daha dayanaklı olduğunu, ayrıca 45 oC'nin üstünde ve 38 oC'nin altında erkek ve dişi bireylerin yaşayamadığını gösterir. Erkek ve dişi bireylerin sayıca en yüksek olduğu sıcaklık derecelerinin aynı olmadığı da görülmektedir.

Doğru Yanıt: d

Soru 76.

Besin piramidinde organizmalar tabandan (üreticinden) başlayarak birbirini izler.

Buna göre, kimyasal atıkların ve zehirlerin ekosistemi bozmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 
A Şıkkı Organizmaların salgılarıyla onları azotlu atıklara dönüştürmesi
B Şıkkı Organizmaların bu maddeleri dokuların biriktirmesi
C Şıkkı Organizmaların salgılarıyla onları koenzim gibi kullanması
D Şıkkı Organizmaların salgılarıyla onları sindirmeleri
E Şıkkı Organizmların salgılarıyla onları hızla metabolize etmeleri
   
Çözüm:
Kimyasal atıklar ve zehirli maddeler besin piramidinde üreticiden tüketiciye doğru artar. Organizmaların dokularında biriken bu maddeler bir çok canlının ölmesine neden olurlar. Bu da besin zincirinin ve dolayısı ile ekosistemin dengesinin bozulmasına neden olur

Doğru Yanıt: b

Soru 77.

I.

CO2 kullanma

II.

Azotu organik maddelerden karşılama

III.

Oksijen kullanma

IV.

Temel aminoasitlere sahip olma

Yukarıda verilen özelliklerden hangileri yeşil bitkiler ve böcekçil bitkilerin ortak özellikleridir? 

 
A Şıkkı I ve II
B Şıkkı I ve III
C Şıkkı II ve III
D Şıkkı II ve IV
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Yeşil bitkiler ve böcekçil bitkiler fotosentez olayında CO2 ve oksijenli solunum olayında O2 kullanırlar.
Böcekçil bitkiler, azot bakımında fakir topraklarda yaşadıkları için azotlu molekül gereksinimlerini yakaladıkları böceklerden yani organik maddelerden karşılar. Temel aminoasitler canlı tarafından hazır olarak alınan aminoasitlerdir. Yeşil bitkiler bütün aminoasit çeşitlerini kendilerini üretir. Böcekçil bitkiler ise yakaladıkları böceklerden karşılar.

Doğru Yanıt: b

Soru 78.

Bir ekosistemde besin zinciri aşağıdaki gibidir.

Çayır otu (I) ®  Çekirge (II) ®  Kurbağa (III) ® Yılan (IV)

Buna göre numaralanan canlıların biyokütle grafiği aşağıdakilerden hangisi gibi olur?

 
A Şıkkı
B Şıkkı
C Şıkkı
D Şıkkı
E Şıkkı
   
Çözüm:
Bir ekosistemdeki besin zincirinde üreticilerden en son tüketicilere doğru toplam biyokütle azalır. Bunu destekleyen grafik "B" seçeneğindedir.

Doğru Yanıt: b

Soru 79.

 Yandaki grafikte oksijenli solunum yapan bir bakteri populasyonundaki birey sayısının değişimi verilmiştir.

Buna göre yaşama alanında;

I.

Besin tükenmesi

II.

Atık maddelerinin birikmesi

III.

Oksijen miktarının artması

olaylarından hangilerinin meydana gelmesi populasyondaki birey sayısının t1 anından itibaren azalmasına neden olmuştur?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı I ve II
C Şıkkı I ve III
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Grafikte bakteri populasyonundaki birey sayısının önce arttığı, t1 anından sonra ise azaldığı görülmektedir. Bu azalmanın nedeni besinin tükenmesi ve ortamda artık maddelerin birikerek bakterilere zarar vermesi olabilir. Ancak O2 miktarının artması oksijenli solunum yapan bakterilerin sayısının azalmasına değil artmasına yol açar.

Doğru Yanıt: b

Soru 81.

Aşağıdaki beslenme çeşitlerinden hangisi holozoik beslenmeye örnektir?

 
A Şıkkı Mantarın organik moleküllerden inorganik moleküller elde etmesi
B Şıkkı Bakterinin inorganik molekülleri organik moleküllere dönüştürmesi
C Şıkkı Atmacanın fareyi avlayarak sindirmesi
D Şıkkı Küsküt otunun üzerinde yaşadığı ağacın odun borularına emeçlerini uzatması
E Şıkkı Cin saçı bitkisinin organik besinini üzerinde yaşadığı elma ağacından alması
   
Çözüm:
Holozoik beslenme, besinlerini katı parçalar halinde olan canlılarda görülür. Atmaca örneğinde etobur bir holozoik beslenme vardır.
A seçeneğindeki mantar saprofit, B seçeneğindeki bakteri ototrof, D ve E seçeneğindeki bitkiler ise parazit beslenme gösterir.

Doğru Yanıt: c

Soru 82.

Aşağıdaki grafikte, bir gölde, ışık, sıcaklık, besin tuzları miktarı ve filoplankton yoğunluğunda mevsimlere göre gerçekleşen değişmeler gösterilmektedir.

Bu grafikteki bilgilere dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?
(Grafikte verilenler dışındaki etkenler dikkate alınmayacaktır.)

 
A Şıkkı Fitoplankton yoğunluğunun L-R arasındaki değişimi, besin tuzlarının miktarıyla ilişkilidir.
B Şıkkı Fitoplankton yoğunluğunun S-V arasındaki azalması, sıcaklıkla ilişkilidir.
C Şıkkı Işık ve sıcaklık, fitoplankton yoğunluğu için her mevsimde sınırlayıcı olmuştur.
D Şıkkı İlkbaharda besin rekabeti, fitoplankton yoğunluğunda L-M arasındaki azalmaya neden olmuştur.
E Şıkkı Sonbaharda besin tuzları miktarının artması, fitoplankton yoğunluğunun R-S arasındaki artışında etkili olmuştur.
   
Çözüm:
- Fitoplankton yoğunluğu ile besin tuzlarının miktarı L-R arasında paralellik gösterir, dolayısıyla yoğunluk azalmasını besin tuzlarının azalmasıyla ilişkilendirebiliriz. Aynı şekilde
- Fitoplankton yoğunluğunun S-V arasındaki azalma eğrisi de sıcaklıkla paralellik göstermektedir. 
- Işık sıcaklık her mevsimde flankton yoğunluğunu sınırlandırmamıştır. Fitoplanktonlar fotosentez yaptıkları için ışıktan etkilenir. İlkbahar ve yaz sonu fitoplankton yoğunluğunda artış olmuştır.
- L-M arasındaki azalmanın nedeni ise besin tuzlarındaki azalmaya bağlı rekabettir.


Doğru Yanıt: c

Soru 83.

Biri böcekçil, diğeri böcekçil olmayan iki bitkide

I.

hücre dışı protein sindirimini gerçekleşmesi,

II.

fotosentez için, karbonu işaretlenmiş CO2 verildiğinde, işaretli karbonun hücrede sentezlenen proteinlerdeki amino asitlerin hepsinde bulunması

III.

hücrelerinde, proteinlerin amino asitlere parçalanması

özelliklerinden hangileri ortaktır?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:
Canlı hücrelerin tümünde proteinler aminoasitlere parçalanır. Hücre dışı protein sindirimi ise yalnız böcekçil bitkilerde görülür. Böcekçil bitkiler azot bakımından fakir topraklarda yaşadıkları için gerek duydukları azotu topraktan olamaz, dolayısıyla aminoasit üretemezler. Yakaladıkları böceklerin proteinlerini hücre dışında sindirerek aminoasitleri hücrelerine alırlar. Bu nedenle fotosentezde kullanılan işaretli karbona aminoasitlerin hepsinde rastlanmaz.

Doğru Yanıt: c

Soru 84.

Köpek balığı ile kommensal olarak birlikte yaşadığı Echeneis balığın birey sayısı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

 
A Şıkkı
B Şıkkı
C Şıkkı
D Şıkkı
E Şıkkı
   
Çözüm:
Kommensalizm, simbiyotik yaşam şekillerinden birisidir. İki canlıdan biri yarar sağlarken diğeri ne yarar ne de zarar görür. Bu durumda köpek balığı etkilenmeyen taraf olduğu için birey sayısı sabittir. Echeneis balığı ise yarar sağlayan taraf olduğu için birey sayısı artar.

Doğru Yanıt: d

Soru 85.


İki farklı ekosistemin birbirini kestiği ara kesite Ekoton denir. Yandaki semada bir ekoton örneği görülmektedir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlış olur?

 
A Şıkkı II. bölgedeki tür çeşidi I. ve III. bölgeden fazladır.
B Şıkkı I. ve III. bölgelerin çevresel koşulları farklıdır.
C Şıkkı I. ve III. bölgedeki besin çeşidi II. bölgeden fazladır.
D Şıkkı Bütün bölgelerde ototrof, heterotrof ve saprofit ilişkisi vardır.
E Şıkkı II. bölge, I. ve III. bölgenin koşullarını birlikte taşır.
   
Çözüm:
A, B, D ve E seçenekleri ekoton için doğru bilgilerdir. Fakat II. bölge I. ve III. bölgenin koşullarını birlikte taşıdığı için besin çeşidi I. ve III. bölgeden fazladır.

Doğru Yanıt: c

Soru 86.

Azot tuzlarını yeterli oranda içermeyen topraklarda;

I.

böceçil bitkilerin

II.

baklagillerin

III.

her mevsim yeşil ağaçların
yaşama şansı daha yüksektir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I ve III
   
Çözüm:
Yeterli azot içermeyen topraklarda yaşayan böcekçil bitkiler, aminoasit sentezleyemez. Aminoasit gereksinimini böceklerden karşılayarak yaşamlarını sürdürürler.
Baklagillerin köklerinde yaşayan azot bağlayıcı bakteriler, atmosferin serbest zatonu toprağa bağlar ve toprağı azot bakımından zenginleştirir.
Her mevsim yeşil olan ağaçların yeterli azot tuzları içermeyen topraklarda yaşama şansını artıran adaptasyonları bulunmaz.

Doğru Yanıt: c

Soru 87.Aynı ekosistemde bulunan, oluşturdukları besin piramidinde herbiri farklı basamaklarda yer alan A, B, C ve D türü canlıların dokularında biriken DDT miktarı tabloda gösterilmiştir.

Buna göre;

I. En fazla enerji D türü canlıların yapısında bulunur.
II. En fazla biyokütleye sahip canlı C dir.
III. D türü hariç diğer türlerin tümü heterotrof beslenir.
IV. Besin piramidinde, aktarılan enerji miktarı en çok A ve B canlıları arasındadır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

 
A Şıkkı Yalnız II
B Şıkkı I ve III
C Şıkkı I, II ve III
D Şıkkı II, III ve IV
E Şıkkı I, II, III, IV
   
Çözüm:
DDT miktarı besin piramidinin tabanından tepeye doğru artar. Buna göre DDT birikimi en az olan, piramidin tabanındaki üreticidir.Buna göre; en fazla biyokütle C türündedir. C ototrof, D heterotroftur. Ayrıca aktarılan enerji en çok C ve B canlıları arasındadır.

Doğru Yanıt: a

Soru 88.

Aşağıdakilerden hangisi bir ekosistemdir?

 
A Şıkkı Marmara Denizi'nin canlıları
B Şıkkı Denizler
C Şıkkı Litosfer tabakası
D Şıkkı Akdeniz'de yaşayan lüfer balıkları
E Şıkkı Belgrad Ormanı
   
Çözüm:
Ekosistem, belli bir iklimi olan sınırlı coğrafya parçasıdır. A seçeneğinde komünite, B seçeneğinde sucul yaşama  birlikleri, C seçeneğinde biyosferin bir katmanı D  seçeneğinde ise populasyon ifade edilmiştir.

Doğru Yanıt: e

Soru 89.

Aşağıda eşit nüfusa sahip A, B ve C populasyonlarının yaş dağılımları verilmiştir.

Populasyon

0-21 Yaş

22-45 Yaş

46-75 Yaş

A

% 70

% 20

% 10

B

% 35

% 35

% 30

C

% 10

% 40

% 50

Bu populsyonlarla ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?

 

 
A Şıkkı A populasyonu gelecekte en büyük populasyon olabilir.
B Şıkkı B populasyonunun büyüme hızı A dan düşüktür.
C Şıkkı C populasyonu küçülür.
D Şıkkı B populasyonu dengededir.
E Şıkkı A populasyonunun büyüme hızı tüm populasyonlardan düşüktür.
   
Çözüm:
Seçenekler birer birer ele alınırsa;
A seçeneğinde A populasyonun genç bireyleri fazla olduğu için gelecekten en büyük populasyon olabilir.
B seçeneğinde B populasyonun genç bireyleri A populasyonundan az olduğu için büyüme hızı da az olacaktır.
C seçeneğinde C populasyonun yaşlı bireyleri genç bireylere göre fazla olduğu için küçülecektir.
D seçeneğinde B populasyonundaki yüzdeler yaklaşık olarak eşit olduğu için dengededir.
Fakat E seçeneğinde A populasyonunun büyüme hızı en yüksek olmalı iken en düşlüktür olarak belirtilmiştir ve yanlıştır.

Doğru Yanıt: e

Soru 90.

Deniz seviyesine göre aynı rakımda bulunan dış ortama açık üç kara komünitesinin taşıdıkları tür çeşidi sayısı bakımından büyük farklılıklar gösterdiği tespit edilmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenlerinden biri olamaz?

 
A Şıkkı Sıcaklık
B Şıkkı Yağış
C Şıkkı Besin
D Şıkkı Oksijen
E Şıkkı Nem
   
Çözüm:
Kara komüteleri aynı rakımda oldukları için O2 seviyesi aynı olacaktır. Bu nedenle komüniteler arasındaki tür çeşitliliğine oksijen sebep olmaz.

Doğru Yanıt: d

Soru 91.

Aşağıdaki faktörlerden hangisi bir populasyonun birey sayısının artmasına neden olmaz?

 
A Şıkkı Besin miktarının artması
B Şıkkı Yaşama alanının daralması
C Şıkkı İçe göçlerin artması
D Şıkkı Doğum oranının artması
E Şıkkı Genç bireylerin artması
   
Çözüm:
Besin miktarı artışı, içe göçlerin artışı, genç birey ve doğum oranı artışı populasyonda birey sayısı artmasına ve populasyonun büyümesine neden olur. Yaşam alanının dar olması ise olumsuz bir faktördür ve birey sayısında azalmaya yol açar.

Doğru Yanıt: b

Soru 92.

Parazit canlıların gerçekleştiremediği, saprofit canlıların ise gerçekleştirdiği olay aşağıdakilerden hangisidir?

 
A Şıkkı ATP sentezi
B Şıkkı Protein sentezi
C Şıkkı Hücre içi sindirim
D Şıkkı Hücre dışı sindirim
E Şıkkı Difüzyon
   
Çözüm:
Hem parazit hem de saprofit canlılar yaşamlarını dürdürmek için ATP sentezler, DNA'larındaki bilgilere göre protein sentezler, hücre için sindirimi ve örnek olarak gaz alışverişinde difüzyonu gerçekleştirir.

Parazit canlılarda hücre dışı sindirim enzimleri bulunmaz. Bu nedenle sindirilmiş besin kullanabilirler. Saorpfitler ise hücre dışı sindirimle organik artıkları parçalar.

Doğru Yanıt: d

Soru 93.

S tipi gelişme gösteren bir populasyonun büyüme eğrisine ait evreler aşağıdaki grafikte gösterildiği gibidir.

Bu grafiğe göre, aşağıda verilen ifadelerden hangisi söylenemez?

 
A Şıkkı Logaritmik artış fazında doğum oranı ölüm oranından yüksektir.
B Şıkkı Logaritmik artış fazında yeni oluşacak yavrular için yeterli koruma sağlanmıştır.
C Şıkkı Denge düzeneğine ulaşmış populasyonlarda doğum ve ölüm gerçekleşmez.
D Şıkkı Negatif artış fazında bulaşıcı hastalıklar artmış rekabet şiddetlenmiştir.
E Şıkkı Negatif artış evresinde doğum oranı ile ölüm oranı arasındaki fark kapanmıştır.
   
Çözüm:
A, B, D ve E şıklarında verilen ifadeler doğrudur. C şıkkında verilen ifade yanlıştır. Çünkü her populasyonda her zaman doğum ve ölüm vardır. Denge düzeyindeki populasyonlarda doğum ve ölüm oranı birbirine  eşittir.

Doğru Yanıt: c

Soru 94.

Azot döngüsünde yer alan saprofit canlılar;

I.

Proteinleri, amonyağa dönüştürür.

II.

Amonyağı, azot tuzlarına çevirir.

III.

Havadaki serbest azotu, toprağa bağlar.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:
Saprofit canlılar, organik artıkları inorganik moleküllere dönüştürürler. Azot döngüsünde organik proteinleri, inorganik amonyağa dönüştürür.
Amonyağı, azot tuzlarına nitrifikasyon bakterileri, havadaki serbest azotu ise toprağa,  baklagillerin köklerinde yaşayan bakteriler bağlar.

Doğru Yanıt: a

Soru 95.

Bir ekosistemde yer alan;

I.

Üretici

II.

Tüketici

III.

Ayrıştırıcı

canlılardan hangileri basit organik moleküllerden kompleks organik molekülleri sentezleyebilir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız III
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Bütün canlılar basit organik moleküllerden kompleks organik moleküller sentezleyebilir. Bunun en güzel örneği her canlının kendi DNA'sındaki bilgilere göre aminoasitlerden protein sentezlemesidir.

Doğru Yanıt: e

Soru 96.

                              
Yukarıdaki grafikte bir populasyondaki birey sayısının zamana bağlı değişimi gösterilmektedir.

Bu grafikteki bilgilere dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?

 
A Şıkkı M zaman aralığı populasyonun taşıma kapasitesini verir.
B Şıkkı L zaman aralığında çevre direnci artmaktadır.
C Şıkkı K zaman aralığında doğum oranı ve içe göç; ölüm oranı ve dışa göçten fazladır.
D Şıkkı M zaman aralığında populasyon dengededir.
E Şıkkı L zaman aralığında populasyonu dengeleyen içe göçtür.
   
Çözüm:
L zaman aralığında populasyon dengede değil artış evresindedir. M evresinde populasyon dengeye ulaşmıştır. En çok birey bu evrede olduğu için taşıma kapasitesi de M evresidir. L zaman aralığında birey sayısı hızla artmaktadır. Bu nedenle çevrede bu hızlı artışa karşı gittikçe artan bir direnç gösterecektir.

Doğru Yanıt: e

Soru 97.

Termit ile termidin bağırsağında yaşayıp selülozun parçalanmasına yardımcı olan bir hücreli canlı arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde gerçekleşir?

 
A Şıkkı İnsan ile insan bağırsağında yaşayan tenyalar.
B Şıkkı Yengecin sırtına tutunan deniz gülü
C Şıkkı Baklagillerin köklerindeki rhizobiumlar
D Şıkkı Köpek balığının karnına tutunan vantuzlu balık
E Şıkkı Böcekçil bitkiler ile böcekler
   
Çözüm:
Baklagillerin köklerinde yaşayan rihizopbium bakterileri termitlerin barsağında yaşayan bir hücreliler gibi mutualizm örneğidir. (Zorunlu birliktelik, karşılıklı fayda)

A-  parazit
B-  Protokooperasyon
D-  kommensalizm
E-  Av- avcı ilişkisi verilmiştir. 

Doğru Yanıt: c

Soru 98.

Habitat değiştiren bir alg türünün yeni ortamına dayanıklılık göstermesi;

I.

Üreme hücrelerinde mutasyonların oluşması

II.

Yerli  alglere karşı rekabeti kazanması

III.

Korunmak için toksik salgılar yapması

ifadelerinden hangileri olabilir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Habitat, canlıların doğal yaşam alanlarıdır. Habitat değiştiren bir alg türünün yeni ortamda dayanıklılık göstermesi
- mutasyonlarla kalıcı yeni özellikler kazanması,
- yeni yerleştiği ortamda bulunan alglerle girdiği rekabeti kazanması,
- düşmanlarını etkisiz hale getirmek için toksik salgılar yapmasıyla
açıklanabilir.

Doğru Yanıt: e

Soru 99.

Bir ekosistemdeki bir populasyonun,

I.

kullandığı besin miktarının ortamda artması,

II.

kullandığı besin çeşidinin ortamdan azalması,

III.

rekabete girdiği türlerin ortamda azalması

etkenlerinden hangileri, ekosistemin bu populasyonla ilgili taşıması kapasitesini artırır?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız III
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı I ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Bir populasyonun kullandığı besin çeşidinin azalması bireylerin beslenmesinde sorunlar yaratabilir ve populasyondaki birey sayısı artışı bu durumdan olumsuz etkilenir. Besin miktarının artması ve rekabete girilen diğer türlerin azalması bu populasyonda birey sayısının daha da çoğalması yani taşıma kapasitesinin artmasını sağlar.

Doğru Yanıt: d

Soru 100.

 

Hayvanlar alemi içerisinde bazı tür canlılar;

I.

Üreme

II.

Solunum

III.

Avlanma

gibi nedenlerden hangileri için bir araya gelerek topluluk oluştururlar?

 

 

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız III
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı I ve III
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:
Hayvanlar üreme, avlanma, beslenme, yaşam alanı bulma gibi nedenlerle bir araya gelerek topluluk oluşturabilirler. Fakat solunum bireysel bir olaydır.

Doğru Yanıt: d

 
Facebook beğen
 
Reklam
 
 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=