TEST-2(HÜCRE)

Right Click to Save LogoSoru 51.

I.

Böcekçil bitkilerde hücre dışına enzim salgılanması

II.

Endokrin bezlerden kana hormon salgılanması

III.

Amipte sindirilmemiş besinlerin hücre dışına atılması         

Yukarıdaki moleküllerin hücre dışına geçişi aşağıdaki olaylardan hangisi ile gerçekleşir?

 
A Şıkkı Difüzyon
B Şıkkı Osmoz
C Şıkkı Aktif taşıma
D Şıkkı Ekzositoz
E Şıkkı Pinositoz
   
Çözüm:
Enzim, hormon, sindirilmemiş besinler gibi büyük moleküllerin hücre dışına atılması ekzositozla gerçekleşir.

Doğru Yanıt: d

Soru 52.

Aşağıdaki bitkisel hücrelerde bulunan yapıların hangisi protein içermez?

 
A Şıkkı Kloroplast
B Şıkkı Hücre zarı
C Şıkkı Hücre çeperi
D Şıkkı Mitokondri
E Şıkkı Ribozom
   
Çözüm:
Bitki hücrelerinde çeperin ana yapısı selülozdur. Selülozun üzerinde lignin, suberim gibi maddelerin birikmesiyle çeper kalınlaşır.

Doğru Yanıt: c

Soru 53.

Enerji ihtiyacını oksijenli solunum yaparak karşılayan ökaryot bir hücrede aşağıdaki olaylardan hangisinin gerçekleşebileceği kesin olarak söylenemez?

 
A Şıkkı Aktif ve pasif taşıma
B Şıkkı Artık maddelerin kofullarda depolanması
C Şıkkı Yağ sentezi
D Şıkkı Glikoprotein sentezi
E Şıkkı Nişastanın hidrolizi
   
Çözüm:
Enerji ihtiyacını oksijenli solunum yaparak sağlayan ökaryot hücrelerde aktif ve pasif taşıma olayları ortak olarak gerçekleşir. Artık maddelerin kofullarda birikmesi ve yağ sentezi de tüm ökaryot hücrelerde görülür. Hücre zarının yapısında bulunan glikoproteinlerin sentezi de tüm canlı hücrelerde görülürken nişastanın hidrolizini gerçekleştiren hücreler bitki hücreleridir.

Doğru Yanıt: e

Soru 54.|AD| = x cm

|DC| = z cm

|BD| = y cm

Yukarıda verilenlere göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

 
A Şıkkı a + b + c < x + y = z
B Şıkkı a + b + c = x + y + z
C Şıkkı a + b + c > x + y + z
D Şıkkı a + b + c > 2 (x + y + z)
E Şıkkı a + b + c ≤ 2 (x + y + z)
   
Çözüm:
ABC üçgeninde;Doğru Yanıt: c

Soru 55.

Bitkilerdeki hücre çeperi ile ilgili olarak;

I.

Hammaddesi selülozdur.

II.

Üzerinde kütin, lignin gibi maddeler birikerek sağlamlık kazanır.       

III.

Madde iletimi geçit bölgelerinde yapılır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

 
A Şıkkı Yalnız I.
B Şıkkı Yalnız II.
C Şıkkı I. ve II.
D Şıkkı II. ve II.
E Şıkkı I., II. ve III
   
Çözüm:
Bitki hücrelerinde bulunan çeperin ana maddesi selülozdur. Hücre yaşlandıkça, çeper; kütin, lignin gibi maddelerin birikmesiyle kalınlaşarak sağlamlık kazanır. Hücre çeperinin yapısında bulunan geçitler madde geçişine olanak sağlar.

Doğru Yanıt: e

Soru 56.

Metabolik faaliyet gösterebilen;

I.

Fotosentetik prokaryot

II.

Protozoa

III.

Heterotrof bakteri

IV.

Kırmızı alg

gibi canlı gruplarından hangilerinin hücrelerinde, birim zar yapısıyla çevrilmiş sitoplazmik organel bulunmaz?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız IV
C Şıkkı I ve III
D Şıkkı II ve IV
E Şıkkı I, III ve IV
   
Çözüm:
Prokaryot hücre tipinde sitoplazmik organellerden sadece ribozom bulunur. Bilindiği gibi bu da belirli bir zar yapısıyla sitoplazmadan ayrılmamıştır. Fotosentetik prokaryotlar ve bakteriler bu tip hücreden oluştukları için ribozom dışında organel taşımazlar.

Doğru Yanıt: c

Soru 57.

Aşağıdakilerden hangisi golgi ve endoplazmik retikulumun ortak özelliğidir?

 
A Şıkkı Glikoz sentezleme
B Şıkkı Ribozom organeli taşıma
C Şıkkı Kalsiyum depolama
D Şıkkı Zarlı yapıya sahip olma
E Şıkkı Hücreye destek olma
   
Çözüm:
Golgi ve ER organelleri zarlı bir yapıya sahiptirler ve ökaryot hücrelerde bulunurlar.

Doğru Yanıt: d

Soru 58.

Ökaryot olduğu bilinen bir X hücresinde,

  I. Hücre içi sindirim enzimleri taşıyan keseciklerin
 II. ETS elemanları taşıyan organelin
III. Bölünme sırasında iğ ipliklerini oluşturan organelin

bulunduğu saptanıyor.

Buna göre incelenen bu hücrede, aşağıdaki organellerden hangisi görülmez?

 
A Şıkkı Mitokondri
B Şıkkı Golgi cisimciği
C Şıkkı Lizozom
D Şıkkı Kloroplast
E Şıkkı Koful
   
Çözüm:
Ökoryot olduğu bilinen X hücresinde ETS elemanları taşıyan organelin bulunduğu saptanmıştır. Bu organel mitokondri veya kloroplast olabilir. Hücre içi sindirim enzimleri taşıyan organel lizozom, bölünme sırasında iğ ipliklerini oluşturan organel ise sentrozomdur. X hücresinde, lizozom ve sentrozom tespit edildiğine göre bu hücre hayvan hücresidir ve hayvan hücrelerinde kloroplast bulunmaz. Kloroplast bitki hücrelerinde bulunan, fotosentezin gerçekleştiği organeldir.

Doğru Yanıt: d

Soru 59.

Karasal bitki ve hayvanların vücut içi osmotik basıncı genel olarak 2 atmosfere kadar çıkabilir. Özel yaşam alanlarına uyum yapmış olan canlı türlerinde ise vücut içi osmotik basınç, farklı özellikler gösterebilir.

I.

Tuzlu göl kenarları

II.

Dere kenarları

III.

Nemli orman altları                          

gibi özel yaşam alanlarının hangilerine uyum yapmış olan canlı türlerinde, vücut içi osmotik basıncın 2 atmosferden çok yüksek olması beklenir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:
Canlılar, yaşadıkları ortama uygun vücut içi osmotik basınçlara sahiptirler. Karasal canlılara göre suda veya nemli ortamlara adapte olan canlıların, vücut içi osmotik basınçları daha düşüktür.Tuzlu göl kenarlarında yaşayan canlıların vücut içi osmotik basınçları, bulundukları ortamın basıncına göre yüksek olacaktır.

Doğru Yanıt: a

Soru 60.Hücre içi ve dışındaki madde konsantrasyonları yukarıda verilen tek hücreli canlı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 
A Şıkkı Hücre su kaybeder.
B Şıkkı Protein difüzyonla hücre dışına çıkar.
C Şıkkı Glikoz aktif taşımayla dışarı çıkar.
D Şıkkı Karbondioksit difüzyonla dışarı çıkar.
E Şıkkı Protein çıkışı denge sağlanana kadar devam eder.
   
Çözüm:
Hücrenin konsantrasyonu bulunduğu ortamın konsantrasyonundan fazla olduğu için hücre su alır.
Glikozun hücre dışına çıkması difüzyonla gerçekleşir.
Protein büyük molekül olduğu için aktif taşımayla hücre dışına çıkamaz. Proteinin hücreye girişi endositoz, çıkışı ekzositozla gerçekleşir. Endositoz ve ekzositoz olaylarında yoğunluk farkı rol oynamaz.
Karbondioksitin hücre içinde yoğunluğu fazla, hücre dışında yoğunluğu azdır. Bu nedenle kardondioksitin hücre dışına çıkması difüzyonla olur.

Doğru Yanıt: d

Soru 61.


Bir bitki hücresindeki protein miktarının değişimi yukarıdaki  grafikte verilmiştir.

Buna göre aşağıdaki ifadelerinden hangisi yanlıştır?

 
A Şıkkı Hücrede aminoasit miktarı azalır.
B Şıkkı Bu bir hidroliz reaksiyonundur.
C Şıkkı Hücrenin yoğunluğu azalmıştır.
D Şıkkı Reaksiyon ribozomda olur.
E Şıkkı Enzimler iş görmüştür.
   
Çözüm:
Hücrede protein miktarı arttığına göre, aminoasitler kullanılarak protein sentezlenmiştir. Bu olay bir dehidrasyon tepkimesidir ve enzim kullanılarak ribozomlarda gerçekleşir.

Doğru Yanıt: b

Soru 62.

Fotosentez yapan bir bakteride,

I.

Ribozom

II.

Klorofil

III.

Sentrozom

IV.

Çekirdekçik

oluşumlarından hangileri bulunur?

 
A Şıkkı I ve II
B Şıkkı I ve III
C Şıkkı II ve III
D Şıkkı II ve IV
E Şıkkı III ve IV
   
Çözüm:
Bakteriler prokaryot canlılardır. Bu nedenle zarla çevrili çekirdek, çekirdekçik, sentrozom, mitokondri gibi organelleri yoktur. Ribozom tüm canlı hücrelerde bulunur. Klorofil ise fotosentez yapan tüm bakterilerde vardır.

Doğru Yanıt: a

Soru 63.

Aşağıdaki olaylardan hangisi hücrenin canlı olduğunu kesin kanıtlar?

 
A Şıkkı Bir alg hücresinde zar geçirgenliğinin artması
B Şıkkı Alyuvar hücresinin su alarak şişmesi
C Şıkkı Bir amip hücresinin fagositozla besin alması
D Şıkkı Terliksi hayvanda gerekil moleküllerin hücre dışına çıkması
E Şıkkı Marul hücresinin tuzlu suda büzülmesi
   
Çözüm:
Alyuvar hücresinin su alarak şişmesi, terliksi hayvanda gerekli moleküllerin hücre dışına çıkması, marul hücresinin tuzlu suda büzülmesi pasif madde iletimine örnektir. Alg hücresinde zar geçirgenliğinin artması hücre zarının yapısında değişimler olduğunu gösterir.
Amip hücresinin fagositozla besin alabilmesi için ATP harcaması ve ATP sentezlemesi gerekir, sentezi ve kullanılması ise canlı hücrelerde gerçekleşir.

Doğru Yanıt: c

Soru 64.Yukarıda hazırlanan deney düzeneği belirli bir süre gözlenmiş ve sonunda aşağıdaki grafikler çizilmiştir.Bu grafiklerden hangileri doğrudur?

 
A Şıkkı Yalnız I.
B Şıkkı Yalnız II.
C Şıkkı Yalnız III.
D Şıkkı I. ve III.
E Şıkkı I., II. ve III.
   
Çözüm:
Yumurta akı, protein yapılıdır. Bir süre sonra osmometrede proteinler sindirilecek yani aminoasit miktarı artacak, protein miktarı azalacaktır. Bu durumda II. grafik doğrudur.
Osmometrede sindirim sırasında, su kullanılacağı ve derişim artacağı için kaptan su alacak ve su miktarı artacaktır. Bu da I. grafiğin doğruluğunu gösterir.
Enzimler tepkimeden etkilenmeden çıkarlar, bu nedenle enzim miktarını gösteren III. grafik de doğrudur.

Doğru Yanıt: e

Soru 65.

Bazı kurbağa türlerinde zehir bezleri bulunur. Bu kurbağaların, ağız bölgelerindeki zehir bezlerinde üretilen salgılar, protein yapılı kuvvetli toksinlerdir.

Buna göre, zehir bezi hücrelerinde aşağıdaki organel çiftlerinden hangilerinin sayıca fazla olması beklenir?

 
A Şıkkı Ribozom - Golgi cisimciği
B Şıkkı Lizozom - Koful
C Şıkkı Ribozom - Sentrozom
D Şıkkı Mitokondri - Endoplazmik retikulum
E Şıkkı Lizozom - Golgi cisimciği
   
Çözüm:
Bazı kurbağa türlerinin zehir bezleri tarafından üretilen zehirli salgılar protein yapılı olduğu için, zehir bezi hücrelerinde, ribozom organelinin sayıca fazla bulunması gerekir. Ayrıca hücre içinde üretilen protein yapılı toksinleri, hücre dışına salgılayan golgi cisimciğide sayıca fazla bulunur.

Doğru Yanıt: a

Soru 66.

Aşağıdaki ifadelerden hangisi hücre zarında meydana gelen değişimler ve işlevleri ile ilgili olarak doğru değildir?

 
A Şıkkı Mikrovillüsler, yüzey genişleterek madde emilimini arttırır.
B Şıkkı Pinositoz cebi, büyük sıvı moleküllerin alınmasını sağlar.
C Şıkkı Yalancı ayaklar, hareketi sağlar.
D Şıkkı Fagositik keseler, büyük katı moleküllerin alınmasını sağlar.
E Şıkkı Kamçı, hücre beslenmesini sağlar.
   
Çözüm:
Mikrovillüsler, ince bağırsaklarda yüzey genişleterek madde emilimini arttırır. Pinositoz cebi ve fagositik keseler büyük molekollerin hücreye alınmasınada görev alır. Amip gibi canlılarda yalancı ayaklar hareketi sağlar.
Kamçı ise hücrenin hareketini sağlar.

Doğru Yanıt: e

Soru 67.

Aşağıda verilen,

  I. Granülsüz Endoplazmik Retikulum                                                
 II. Sentrozom
III. Fagositoz Cebi oluşturma

gibi özellik ve organellerden hangileri gelişmiş organizasyonlu tipik bir bitki hücresi ve hayvan hücresi arasında farklılık gösterir?

 
A Şıkkı Yalnız II
B Şıkkı I ve II
C Şıkkı I ve III
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Öncüllerde verilen,
  • Granülsüz endoplazmik retikulum hem bitki hem de hayvan hücrelerinde bulunur.
  • Sentrozom sadece hayvan hücrelerinde bulunur.
  • Fogositoz cebi oluşumu ise sadece hayvan hücrelerinde gerçekleşir.


Doğru Yanıt: d

Soru 68.

Bir hücrede gerçekleşen aşağıdaki olaylardan hangisi onun canlı hücre olduğuna kesin kanıt teşkil etmez?

 
A Şıkkı İğ ipliklerinin kasılması
B Şıkkı Az yoğun ortamdan madde alması
C Şıkkı Aminoasitlerden protein sentezlenmesi
D Şıkkı Osmotik basıncının artması
E Şıkkı DNA'nın kendini eşlemesi
   
Çözüm:
Hücrede osmotik basıncın artması, su kaybıyla gerçekleşebilir. Hücrenin su kaybı osmozla yani ATP harcanmadan gerçekleşir. Cansız hücrelerde de osmoz meydana gelebilir.
Diğer seçeneklerde verilen olaylarda ise mutlaka ATP harcanması gerekir yani hücrenin canlı olması gerekir.

Doğru Yanıt: d

Soru 69.

Canlılarda;

I.

Enerji üretimi

II.

Hücre dışı salgı yapma

III.

Fotosentez yapma

olayları aşağıdaki organellerden hangisinde gerçekleşir?

 

I

II

III


 
A Şıkkı
  Ribozom Sentrozom Kloroplast
B Şıkkı
  Mitokondri Lizozom Ribozom
C Şıkkı
  Sentrozom Golgi Mitokondri
D Şıkkı
  Mitokondri Golgi Kloroplast
E Şıkkı
  Ribozom Kloroplast Ribozom
   
Çözüm:
  • Fotosentez, kloroplastlarda
  • Hücre dışı salgı yapma golgide
  • Enerji üretimi, mitokondride gerçekleşir.


Doğru Yanıt: d

Soru 70.

Ökartyot bir hayvan hücresinde,

Golgi kompleksi;

  I. Granüllü endopzlazmik retikulum
 II. Granülsüz endoplazmik retikulum
III. Lizozom
IV. Mitokondri

gibi organellerinden hangilerini oluşturabilir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız III
C Şıkkı II ve III
D Şıkkı II ve IV
E Şıkkı I, II ve IV
   
Çözüm:
Golgi kompleksi lizozom,koful gibi yapılar oluşturabilir.

Doğru Yanıt: b

Soru 71.

Ökaryotik bir bitki hücresindeki
 

  • Mitokondri
  • Kloroplast
  • Sitoplazma
gibi yapılar için aşağıda verilen,

I.

Transkripsiyon reaksiyonunun gerçekleşmesi

II.

Sadece DNA nın bulunması

III.

RNA bulunması

gibi özelliklerden hangileri ortaktır?

 

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız III
C Şıkkı I ve III
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:

I.

öncül ortak değildir. Çünkü sitoplazmada transkripsiyon reaksiyonu gerçekleşmez.

II.

öncül ortak değildir. Çünkü mitokondri ve kloroplastta hem DNA, hem de RNA molekülü vardır.

III.

öncül ortaktır. Her üç bölümde de RNA vardır.


Doğru Yanıt: b

Soru 72.Kolaylaştırılmış difüzyonu gösteren yukarıdaki şekle göre, aşağıdaki açıklamalardan hangisi yapılamaz?

 
A Şıkkı E, hücre zarındaki taşıyıcı maddedir.
B Şıkkı Madde taşınması sadece kinetik enerji kullanımıyla olur.
C Şıkkı S maddesinin hücre dışındaki konsantrasyonu, hücre içine göre azdır.
D Şıkkı S maddesi glikoz olabilir.
E Şıkkı Ortam sıcaklığının değişimi, S maddesinin taşınma hızını etkiler.
   
Çözüm:
Kolaylaştırılmış difüzyon, moleküllerin yüksek derişimden düşük derişime doğru hareketlidir ve bu arada taşıyıcı moleküller görev alır. Tüm difüzyon olaylarında olduğu gibi ATP kullanılmaz, moleküllerin sahip olduğu kinetik enerji etkisiyle gerçekleşir. Kolaylaştırılmış difüzyonda glikoz gibi küçük moleküllerin hareketi söz konusudur. Ortam sıcaklığının değişmesi hem moleküllerin kinetik enerjisini, hem de taşıyıcı proteinleri etkiler.

Doğru Yanıt: c

Soru 73.

Çekirdeği çıkarılan bir hücrede,

  I. Mitoz bölünme
 II. mRNA sentezi
III. Protein sentezi
 IV. Mayoz bölünme

olaylarından hangileri bir süre daha devam edebilir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve IV
E Şıkkı I, III ve IV
   
Çözüm:
Çekirdeği çıkarılan bir hücrede DNA olamayacağı için hücre bölünmeleri ve mRNA'daki bilgilere göre protein sentezi bir süre daha devam edebilir.

Doğru Yanıt: c

Soru 74.

Endositozla besin alan bir hücreli canlıda;

  I. Hücre zarında cep oluşması
 II. Lizozom enzimlerinin iş görmesi
III. Besin kofulunun oluşması

olaylarının meydana geliş sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 
A Şıkkı I - II - III
B Şıkkı I - III - II
C Şıkkı II - III - I
D Şıkkı II - I - III
E Şıkkı III - II - I
   
Çözüm:
Endositoz olaylarıyla büyük moleküllü besinler hücreye alınır. Önce hücre zarı cep oluşuturur (I), cep kapanarak hücre içinde besin kofuluna dönüşür (II) ve bu büyük moleküllü besinlerin hücrenin yararlanabileceği hale gelmesi lizozom enzimlerinin iş görmesi ile sağlanır.

Doğru Yanıt: b

Soru 75.

Hücre zarının biyokimyasal kimliğini sağlayan glikoproteinler;

_ Kimyasal ileti alır.
_ Bu iletileri hücre içine aktarır.
_ Hücrede bu iletiyle özgül genler aktif hale gelir.
_ Hücrede çeşitli kimyasal aktiviteler başlar.

Buna göre, glikoproteinlerle hücrenin;

I.

Dış dünya ile bağlantı kurma

II.

Diğer hücrelerle haberleşmesi

III.

Gerekli enzimleri sentezlemesi sağlanır.          

ifadelerinden hangileri doğrudur?

 
A Şıkkı Yalnız I.
B Şıkkı Yalnız II.
C Şıkkı I. ve III.
D Şıkkı II. ve III.
E Şıkkı I., II. ve III.
   
Çözüm:
Hücre zarında yer alan glikoproteinler;
_ Hücrenin çevreyle ve diğer hücrelerle bağlantı kurmasını sağlar.
_ Hücreye ait hormonları tanıyarak, bu bilgiyi çekirdeğe aktarır ve gerekli enzimler sentezlenerek metabolik olayların düzenlenmesinde görev alır.

Doğru Yanıt: e

Soru 76.

Aşağıdakilerden hangisini gerçekleştiren olay, diğer dördünden farklıdır?

 
A Şıkkı Hücreye O2 girişi
B Şıkkı Hücreden CO2 çıkışı
C Şıkkı Hücrede metabolizma sonucu oluşan karbondioksitin dışarı atılması
D Şıkkı Böbrek kanalcığından faydalı maddelerin ve suyun kılcal kan damarlarına geri verilmesi
E Şıkkı Suda erimiş moleküllerin hücre zarından difüzyonla geçişi
   
Çözüm:
A, B, C ve E şıklarında olaylar sadece difüzyonla gerçekleşirken böbrek kanalcığından faydalı maddelerin bir kısmının kana geri emilimi sırasında enerji kullanımı gerçekleşir.

Doğru Yanıt: d

Soru 77.

Gelişmiş organizasyonlu bir hayvan hücresinde;

I.

Glikojen

II.

Orta lamel

III.

Pinositoz

IV.

cebi

V.

Kontraktil koful

gibi yapılardan hangileri kesinlikle bulunmaz?

 
A Şıkkı I ve II
B Şıkkı I, III ve V
C Şıkkı II ve V
D Şıkkı II, III ve IV
E Şıkkı III ve V
   
Çözüm:
Orta lamel, bitki hücrelerinde bölünme sırasında oluşan gelişerek hücre çeperini oluşturan yapıdır.
Kontraktil koful, tatlısuda yaşayan tek hücreli canlılarda fazla suyun dışarı atılmasını sağlayan organeldir.
Her ikisine de hayvan hücrelerinde rastlanmaz.

Doğru Yanıt: c

Soru 78.

I.

Palizat Parankiması hücresi

II.

Meristem doku hücresi

III.

Çiçek tozu (Polen) hücresi               

IV.

Epidermis hücresi

V.

Kollenkima hücresi

Yukarıdaki bitkisel hücrelerden hangisi hücre çeperiyle çevrili değildir?

 
A Şıkkı I.
B Şıkkı II.
C Şıkkı III.
D Şıkkı IV.
E Şıkkı V.
   
Çözüm:
I., II., IV. ve V. ile verilen hücrelerde çeper yapısı bulunur. Polen hücresi, üremeye katılan bir hücredir. İçerisinde tüp ve döller çekirdek olmak üzere iki çekirdek bulunduran bir yapıdır. Bu çekirdeklerden tüp çekirdeği mitoz bölünmelerle çoğalarak yumurta hücresine kadar uzanacak dönllenme tüpünü oluşturur. Bu yapılarda çeper olmaması üreme olayını kolaylaştırır.

Doğru Yanıt: c

Soru 79.

Sitoplazmasının %25'i aminoasit, % 30'u glikoz olan canlı bir hayvansal hücrenin;

- %25'lik glikoz çözeltisinden glikoz alması
- %25'lik aminoasit çözeltisinden aminoasit alması
- %30'luk glikoz çözeltisine glikoz vermesi

gibi olayların gerçekleşmesi için;

I.

Hücre zarında taşıyıcı protein kullanılır.

II.

Enerji harcanır.

III.

Hücre zarının yüzeyinde bazı değişimler gözlenir.

ifadelerinden hangileri söylenebilir?

 
A Şıkkı Yalnız II
B Şıkkı I ve II
C Şıkkı I ve III
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Sitoplazmanın %25'i aminoasit olan bir hücrenin, kendisiyle eşit derişimde aminoasit bulunan bir ortamdan aminoasit alması, aktif taşıma ile gerçekleştirilir.
Sitoplazmanın glikoz derişimi %30 olan hücre, aynı şekilde, kendisiyle eşit derişimde (%30) glikoz bulunan ortama glikoz vermesi veya %25'lik glikoz bulunan yani kendi sitoplazmasına göre daha az yoğun bir ortamdan glikoz alması yine aktif taşıma ile sağlanır.
Aktif taşıma, hücre zarında taşıyıcı proteinler kullanılarak ve enerji harcanarak gerçekleşir. Aktif taşıma canlı hücrelerin bulundukları ortamda yoğunluk farkını korumak, az yoğun ortamdan çok yoğun madde alışverişi yapmak veya osmotik dengede bulunan ortamdan madde alışverişi yapmalarında görülür. Aktif taşımada hücre zarının yüzeyinde herhangi bir değişim olmaz. Hücre zarının değişimi endositoz ve ekzositoz olaylarında görülür.  

Doğru Yanıt: b

Soru 80.

K hücresi = 10 atm
L hücresi = 20 atm
M hücresi = 12 atm
N hücresi = 24 atm

Yukarıda K, L, M, N hücrelerine ait osmotik basınçlar verilmiştir. Bu hücreler belli bir osmotik basınca sahip bir çözelti bulunan kaplara ayrı ayrı konulduklarıda;

K hücresinde plazmoliz
L hücresinde deplazmoliz
M hücresinde plazmoliz
N hücresinde deplazmoliz

olayları gözlenmektedir.

Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 
A Şıkkı K hücresinin konsantrasyonu, çözeltinin konsantrasyonundan büyüktür.
B Şıkkı Çözeltinin başlangıçtaki osmotik basıncı, 13 ile 19 atmosfer arasında bir değere sahiptir.
C Şıkkı L hücresinin osmotik basıncı, çözeltinin osmotik basıncından büyüktür.
D Şıkkı Çözeltinin osmotik basınc,ı M hücresinin osmotik basıncından küçüktür.
E Şıkkı N hücresinin konsantrasyonu, çözeltinin konsantrasyonundan büyüktür.
   
Çözüm:


Bırakıldıkları çözeltilerde K ve M hücreleri su kaybetmiş ve plazmoz olmuştur. O halde K ve M hücreleri hipertonik ortamlara bırakılmıştır yani, çözeltilerin osmotik basınçları, hürelerin osmotik basınçlarından büyüktür. Bu durumda A ve D seçenekleri yanlıştır.
L ve N hücreleri su aldıklarına göre hipotonik ortama bırakılmışlardır. Hücrelerin konsantrasyonları ve dolayısıyla da osmotik basınçları bırakıldıkları çözeltilerden yüksektir. C ve D seçenekleri yanlıştır.
Bu hücrelerin bırakıldıkları çözeltinin osmotik basıncı 13 ile 19 atmosfer arasında bir değere sahip olur.

Doğru Yanıt: b

Soru 81.

 
Yukarıdaki grafiğe göre hangi zaman aralıklarında gerçekleşen iyon geçişi için ATP kullanılmadığı söylenebilir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
A iyonunun konsantrasyonu hücre içi ve dışında eşitleninceye kadar difüzyon ile enerji harcanmadan dengelenir. II. zamandan sonra aktif  taşıma yapılması gerektiği için ATP kullanılması gerektiği söylenebilir.

Doğru Yanıt: d

Soru 82.

Aşağıda verilen birinci tablo topraktaki su miktarı ile mısır bitkisi hücrelerindeki osmotik basınç ilişkisini; ikinci tablo ise toprak suyu osmotik basıncı ile mısırın kök hücrelerindeki osmotik basınç ilişkisini göstermektedir.

Toprağın su miktarı
% kuru ağırlık

Kök hücrelerinde O.B. (Atmosfer)

Toprak üstü organlardaki
hücrelerde O.B. (Atmosfer)

31

5.91

22.06

23

7.23

23.08

16

7.79

24.36

14

9.24

25.04

13

11.34

25.47

11

11.98

26.48

Tablo I

Toprak suyunun O.B.
(Atmosfer)

Mısırın kök hücrelerindeki
hücre özsuyunun  O.B. (Atmosfer)

1.21

4.59

1.99

5.48

3.38

6.61

4.96

7.51

7.22

8.19

Tablo II

Bu tablolarda verilen değerlere göre;

I.

Topraktaki su yüzdesi azaldıkça genel olarak bitki bünyesindeki hücrelerde ozmotik basınç artmaktadır.

II.

Kök hücrelerindeki ozmotik basınç artışı genel olarak diğer organlara göre daha yavaş ve azdır.

III.

Kök hücrelerindeki ozmotik basınç artışı toprak suyu ozmotik basıncına oranla düşük kalmıştır.

gibi yorumlardan hangileri yapılabilir? 

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı I ve III
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:
I. öncül doğrudur, çünkü, ilk tabloda verilen değerler incelendiğinde topraktaki su %31'den % 11 düşerken; bitki kök hücrelerindeki O.B %5.9'den % 11,98'e, toprak üstü organellerindeki O.B %22.6 dan %26.48'e çıkmıştır.

II. öncül yanlıştır. Çünkü kökteki O.B. artışı, topraküstü organlara göre daha fazladır.

III. öncül doğrudur. II. tablo incelendiğinde kök hücrelerindeki O.B 4.59'dan 8.19'a (Yaklaşık iki kat) Topraktaki O.B 1.21'den 7.22'ye (Yaklaşık 7 kat) çıkmıştır.

Doğru Yanıt: d

Soru 83.

Nöronlarda,

  I.  Na+ ve K+ un yer değiştirmesi
 II.  Asetilkolin salgılanması
III. Çevreden oksijen gazı alınması

olaylarından hangileri için APT gereklidir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı I ve II
C Şıkkı I ve III
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Na+ ve Ka+ un yer değiştirmesi aktif taşıma ve difüzyonla olabilir. Asetilkolin eksositozla salgılanır ve ATP gereklidir. O2 gazının alınması difüzyonla gerçekleşir.

Doğru Yanıt: b

Soru 84.

Aşağıda verilen hücre organellerinden hangisinin, gerçekleştirdiği yaşamsal olaylar sırasında hücredeki su miktarı azalır?

 
A Şıkkı Ribozom
B Şıkkı Lizozom
C Şıkkı Mitokondri
D Şıkkı Golgi organeli
E Şıkkı Endoplazmik retikulum
   
Çözüm:
Hücre içi sindirimi gerçekleştiren organel lizozomdur. Sindirim dolaylarında su kullanılır, dolayısıyla hücredeki su miktarı azalır.

Doğru Yanıt: b

Soru 85.

Bitkilerde ATP üretiminin gerçekleştiği yerler şunlardır;

I.

Stoplazma

II.

Mitokondri

III.

Kloroplast

bu kısımların hangilerindeki ATP üretiminin durması, hücre sitoplazmasındaki CO2 konsantrasyonunun artmasına yol açar?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:
CO2 miktarının artması fotosentezin olmadığını gösterir. ATP üretiminin durması kloroplastlarda fotosentezi durdurur.

Doğru Yanıt: c

Soru 86.

Yüksek bitkilerde;

I.

Kloroplast

II.

Kromoplast

III.

Lökoplast

olarak adlandırılan organellerden hangileri prigment (renk maddesi) taşımaz?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:
Pigment yani renk verici madde taşımayan organel lökoplastlardır.

Doğru Yanıt: c

Soru 87.

Bir hayvan hücresinin farklı ortamlara bırakıldığında osmotik basıncında meydana gelen değişimlerin zamana bağlı derişimini gösteren grafik yukarıda verilmiştir. (N: Hücrenin normal osmotik basıncidir.)

Buna göre;

I.

t1 aralığında turgor basıncı

II.

t2 aralığında hücrenin emme kuvveti

III.

t1 aralığında sitoplazmadaki çözünmüş madde konsantrasyonu artmıştır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:
Osmotik basınç, sitoplazmadaki çözünmüş madde konsantrasyonunun oluşturduğu bir basınçtır. Dolayısıyla t1, aralığında osmotik basınç artığına göre sitoplazmadaki çözünmüş madde konsantrasyonu da artmıştır.
Osmotik basınçla turgor basıncı birbirine zıt etki gösteren kuvvetlerdir. Bu deney de t1 aralığında osmotik basınç artığına göre turgor basıncı azalmaktadır.
Emme kuvveti, osmotik basınç ile turgor basıncı arasındaki farktır. Bir hücrenin osmotik basıncı azalıyorsa emme kuvveti artmış olamaz.

Doğru Yanıt: c

Soru 88.

Kofullar ve özellikleri için aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?

 
A Şıkkı Amip, öglena, paramesyum gibi bir hücrelilerde kofullar fazla suyu dış ortama atarlar.
B Şıkkı Hayvansal hücrelerde kofullar küçük ve sayıca azdır.
C Şıkkı Yaşlı bitkisel hücrelerde kofullar büyük ve sayıca azdır.
D Şıkkı Bütün kofulların ortak özelliği sindirimi sağlamaktır.
E Şıkkı Genç bitkisel doku hücrelerinde kofullar küçük ve sayıca azdır.
   
Çözüm:
Kofullar çok değişik işlevleri üstlenmişlerdir. Tatlı suda yaşayan tek hücrelilerde fazla suyu dışarı atarlar. Hayvan hücrelerinde koful içindeki maddeye göre adlandırılır. İçinde besin varsa besin kofulu, sindirim gerçekleşiyorsa sindirim kofulu gibi...

Doğru Yanıt: d

Soru 89.

Bir hücrede oksijenli solunum, protein sentezi, totosentez olaylarının tümünün gerçekleşebilmesi için bu hücrede,

  I. ribozom
 II. kloroplast,
III. mitokondri,
IV. sentrozom

organellerinden hangilerinin bulunması zorunludur?

 
A Şıkkı I ve II
B Şıkkı II ve III
C Şıkkı I, II ve III
D Şıkkı I, III ve IV
E Şıkkı II, III ve IV
   
Çözüm:
Oksijenli solunum mitokondri, protein sentezi ribozom, fotosentez olayı kloroplast organellerinde gerçekleşir.

Doğru Yanıt: c

Soru 90.

Aşağıdaki olaylardan hangisi sadece hücre içine madde alınmasını sağlar?

 
A Şıkkı Difüzyon
B Şıkkı Aktif taşıma
C Şıkkı Osmoz
D Şıkkı Pinositoz
E Şıkkı Ekzositoz
   
Çözüm:
Difüzyon, aktif taşıma ve osmoz hücreye madde alınmasına veya hücreden dışarı madde verilmesine neden olabilir.
Ekzositoz, büyük moleküllerin hücre dışına atılmasıdır.
Pinositoz, büyük sıvı molekülerin hücreye alınmasıdır.

Doğru Yanıt: d

Soru 91.

Lizozomla ilgili ileri sürülen aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 
A Şıkkı Dokulardaki programlanmış hücre ölümlerini sağlar.
B Şıkkı İşlevini yitirmiş organelleri sindirir.
C Şıkkı Hidroliz enzimleri sentezler.
D Şıkkı Ölümden sonra çürümeyi çabuklaştırır.
E Şıkkı Spermin uç bölgesinde çok bulunur.
   
Çözüm:
Lizozom organelinin içinde sindirim enzimleri bulunur. Bu enzimler programlanmış hücre ölümlerini, işlevini yitirmiş organelleri ve ölümden sonra hücrelerin sindirilmelerini sağlar. Spermin uç bölgesinde bulunması da yumurta zarının eritilerek döllenmenin meydana gelmesine yarar.
Hidroliz yani sindirim enzimleri protein yapılıdır ve ribozomlarda sentezlenir.

Doğru Yanıt: c

Soru 92.

Bir bitki hücresinde;

I.

Plazmoliz

II.

Terleme

III.

Nişastanın hidrolizi

IV.

Deplazmoliz

olaylarından hangileri hücrenin osmatik basıncını arttırır, hangileri azaltır?

 

Osmotik basıncı
       arttıranlar    

Osmotik basıncı
      azaltanlar     

 
A Şıkkı
 

I

II, III, IV

B Şıkkı
 

III

I, II, IV

C Şıkkı
 

I, III

II, IV

D Şıkkı
 

I, IV

II, III

E Şıkkı
 

I, II, III

IV

   
Çözüm:
Plazmoliz ve terlemede hücre su kaybeder. Nişastanın hidrolizinde de su harcanır. Hücrede su eksildikçe hücrenin yoğunluğu artar ve buna bağlı olarak su alma isteği, diğer bir deyişle osmotik basıncı artar.
Deplazmoliz olayı hücrenin su almasıdır. Su almış bir hücrenin osmotik basıncı azalır.

Doğru Yanıt: e

Soru 93.

Gelişmiş organizasyonlu tipik bir bitki hücresinde aşağıdakilerin  hangisinde verilenlerin her ikisi de bulunur?

 
A Şıkkı Kromoplast ve sentrozom
B Şıkkı Ribozom ve mitokondri
C Şıkkı Pinositoz cebi ve selüloz çerper
D Şıkkı Lignin ve vurgan koful
E Şıkkı Glikojen ve lökoplast
   
Çözüm:
Setrozom, pinositoz cebi, vurgan koful ve glikojen, hayvansal hücrelerde görülür. Protein sentezinin yapıldığı yer olan ribozomlar ile oksijenli solunumun yapıldığı yer olan mitokondri, gelişmiş bir bitki hücresinde görülen organel çiftidir. A, C, D ve Eseçeneklerinde verilen organel çiftlerinden sadece bir: bitkisel hücrelere özgüdür.

Doğru Yanıt: b

Soru 94.

I.

Hücre zarında ortaya çıkan bozulmalar belli bir noktaya kadar tamir edilebilir.

II.

Hücre zarında meydana gelen faaliyetler hücrenin canlı kalabilmesinde etkili değildir.

III.

Hücre zarının seçici geçirgen olmasından dolayı her türlü büyük maddenin hücre içine girmesine izin verir.

IV.

Zarın seçici geçirgenliğinin oluşması porların büyüklüğüne ve zarın yapısındaki karbonhidratların çokluğuna bağlıdır.

Hücre zarı ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangileri yanlıştır?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı II ve III
C Şıkkı I - II ve III
D Şıkkı II - III - IV
E Şıkkı I - II - III - IV
   
Çözüm:
Hücre zarında onarım yapılmaktadır ancak büyük oranda yıpranmış bir zar tamir edilemez.
II. III ve IV. öncüller hücre zarı ile ilgili yanlış bilgilerdir.

Doğru Yanıt: d

Soru 95.

Bir göl kommünitesinden rastgele alınan canlı bir organizmanın hücrelerinde, aşağıdaki sitoplazmaik organellerden hangisinin her zaman bulunması beklenir?

 
A Şıkkı Kloroplast
B Şıkkı Sentrozom
C Şıkkı Ribozom
D Şıkkı Endoplazmik Retikulum
E Şıkkı Golgi aygıtı
   
Çözüm:
Bir göl kommunitesini oluşturan canlılar prokaryot, ökaryot, bitkisel veya hayvansal özellikte olabilir.
Dolayısıyla bütün organizmaların tek ortak hücresel  organeli ribozomdur.

Doğru Yanıt: c

Soru 96.Yukarıda grafikler çeşitli minerallerin deniz suyundaki ve aynı ortamda yaşayan balığın hücre özsuyundaki yoğunluklarını göstermektedir. 

Balık bu minerallerin hangilerini alırken enerji harcamak zorunda kalmıştır?

 
A Şıkkı K  _ Mg
B Şıkkı I _ Ca
C Şıkkı Mg  _ Cl
D Şıkkı I _ Cl
E Şıkkı K _ Cl
   
Çözüm:
Balığın ATP harcayarak yani aktif taşımayla aldığı mineraller I ve Cl dır. Aktif taşıma, molekülün az yoğun olduğu ortamdan, çok yoğuna doğru geçişidir.

Doğru Yanıt: d

Soru 97.

Çekirdek ve mitokondriyle ilgili;

I.

Çift katlı zarla sarılı olma

II.

Nükleikasit taşıma

III.

Enzim sentezleme

IV.

ATP üretme

özelliklerinden hangileri ortaktır?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı I ve II
C Şıkkı II ve III
D Şıkkı II, III ve IV
E Şıkkı I, II, III ve IV
   
Çözüm:
Çift katlı zarla sarılı olma ve DNA - RNA gibi nükleik asit taşıma çekirdek ve mitokondrinin ortak özellikleridir. ATP üretme ve enzim sentezi ise mitokondride gerçekleşen tepkimlerdir, çekirdekte ATP ve enzim sentezlenmez.

Doğru Yanıt: b

Soru 98.

Bitki hücrelerinde gerçekleşen genel olaylardan bazıları şunlardır.

  I. Karbondioksitin açığa çıkarılması 
 II. Suyun parçalanması
III. Nişastanın depolanması

Bu olaylardan hangileri kloroplastlarda gerçekleşir? 

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve III
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:
Bitki hücrelerinde CO2 'în açığa çıkması mitokondride, suyun parçalanması (fotosentezin ışık reaksiyonları.) kloroplastlarda, nişastaların depolanması ise lökoplastlarda gerçekleşir.

Doğru Yanıt: b

Soru 99.

Kloroplastlarda fotosentez sonucu üretilen glikoz;

  I. Ribozom
 II. Mitokondri
III. Lökoplast

organellerinden hangilerinde doğrudan kullanılır?

 
A Şıkkı Yalnız II
B Şıkkı Yalnız III
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı I ve III
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:

Fotosentez sonucu üretilen glikoz molekülleri, lökoplastlarda nişasta sentezinde kullanılır.

Mitokondrilerde oksijenli solunum tepkimelerinde glikoz molekülü doğrudan kullanılmaz, sitoplazmada prüvik asitlere dönüştürülür. Mitokondriye geçen pirüvik asitler oksijenli solunum tepkimelerinde parçalanır.
 Doğru Yanıt: b

Soru 100.

Bitkilerin klorofilli yaprak hücrelerinin kloroplast organelinde gerçekleşen;

I.

Karbondioksit kullanılması

II.

Protein sentezi

III.

ATP sentezi

IV.

ETS kullanılması

olaylarının hangileri aynı hücrede bulunan farklı bir organelde de gerçekleşebilir?

 
A Şıkkı I ve III
B Şıkkı II ve III
C Şıkkı II ve IV
D Şıkkı I, III ve IV
E Şıkkı II, III ve IV
   
Çözüm:
Bitkilerin klorofilli yaprak hücrelerinde, karbondioksitin kullanıldığı olay fotosentezdir ve fotosentez bitki hücresinde sadece kloroplast organelinde gerçekleşir. Protein sentezi, ribozom organelinin bulunduğu sitoplazma, kloroplast, granüllü endoplazmik retikulum ve mitokondrilerde gerçekleşir. ATP sentezi, sitoplazma, kloroplast ve mitokondrilerde gerçekleşirken, ETS kullanılması kloroplastlarda ve oksijenli solunum gerçekleştiği mitokondrilerde görülür.

Doğru Yanıt: e

 
Facebook beğen
 
Reklam
 
 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=