TEST-2(NÜKLEİKASİTLER)
ImageShack, share photos, pictures, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site
hareketli manzara 18 resimleri

Soru 51.

Protein sentezi sırasında

I.

 ATP

II.

Aminoasit

III.

Su

moleküllerinden hangilerinin kullanımı artar?

 
A Şıkkı Yalnız II
B Şıkkı I ve II
C Şıkkı I ve III  
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Protein sentezi sırasında aminoasitler arasına peptit bağları kurulur ve bu sırada ATP harcanır. Olayın sonunda protein ve su açığa çıkar, su kullanılmaz. Sonuç olarak ortamda aminoasit ve ATP azalırken, su artar.

Doğru Yanıt: b

Soru 52.

DNA molekülünün yapısal özelliklerinden bazıları şunlardır;

I. Dört farklı nükleotiti farklı miktarlarda bulundurması
II. Nükleotitlerinin zincirdeki konumlarının farklı olması 
III. Nükleotitlerinin oluşturduğu zincirin uzunluğu 
IV. Nükleotitlerinin çift sarmal biçiminde konumlanması
V. Nükleotitlerindeki bazların birbirine hidrojenle bağlanması

Bu özelliklerden hangileri, genlerin birbirinden farklı olmasını sağlar?

 
A Şıkkı I ve II
B Şıkkı III ve IV
C Şıkkı IV ve V
D Şıkkı I,II ve III
E Şıkkı III,IV ve V
   
Çözüm:
Nükleotitlerin çift sarmal biçiminde konumlanması ve nükleotitlerdeki bazların birbirine hidrojenle bağlanması tüm DNA moleküllerinde aynıdır.
I,II ve III nolu öncüllerde verilen özellikler genetik metaryelde çeşitliliğe yani genlerin birbirinden farklı olmasına neden olur.

Doğru Yanıt: d

Soru 53.

400 nükleotit bulunduran bir DNA molekülünün uygun ortamda iki kez eşlenebilmesi için ortama eklenmesi gerekli nükleotit sayısı kaçtır?

 
A Şıkkı 400
B Şıkkı 800
C Şıkkı 1200
D Şıkkı 1600
E Şıkkı 2400
   
Çözüm:
Eşlenme sonucu oluşacak DNA sayısı = 22 = 4'dür.
Herbir DNA'da 400 nükleotit olduğuna göre, 4 DNA'da 1600 nükleotit bulunur. Başlangıçta var olan DNA'yı çıkardığımızda 1600 - 400=1200 nükleotit eşlenme için gerekli olan sayıdır.

Doğru Yanıt: c

Soru 54.

Protein sentezi sırasında;

  I.  ATP                II. Amino asitler
III.  Enzim            IV. Yağ asidi

moleküllerinden hangilerine gerek duyulmaz?

 
A Şıkkı Yalnız IV
B Şıkkı I ve III
C Şıkkı II ve IV
D Şıkkı I, II ve III
E Şıkkı I, III ve IV
   
Çözüm:
Aminoasitler biraraya gelerek proteini oluşturur. Bunun için enzim ve ATP gereklidir. Fakat yağ asidi proteinin yapısında bulunmadığı için protein sentezinde görevli değildir.

Doğru Yanıt: a

Soru 55.

Bir DNA molekülü ısıtıldığında iki polinükleotid zincirini birbirine bağlayan bazlardan Adenin - Timin çiftinin Guanin - Sitozin çiftinden daha erken ayrılmasının nedeni.

  I.  Aralarındaki hidrojen bağlarının daha az olması.
 II.  Aralarında fosfodiester bağlarının daha çok olması.
III.  Aralarında esrer bağlarının olması.

gibi etmenlerden, hangilerine bağlıdır?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:
Adenin - Timin çiftinin arasında 2 hidrojen bağı, Guanin - Sitozin çiftinin arasında da 3 hidrojen bağı bulunur. Bu nedenle Adenin - Timin çifti birbirinden daha erken ayrılır.

Doğru Yanıt: a

Soru 56.

Ökaryotik bir hücredeki protein sentezinin sitoplazmasındaki

I.

Ribozomun iki alt biriminin mRNA ile birleşmesi

II.

mRNA - ribozom yapısına tRNA ların aminoasit taşıması

III.

Yan yana gelen tRNA ların taşıdığı aminoasitler arasında peptit bağının kurulması

olayların gerçekleşme sırası hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

 
A Şıkkı I - II - III
B Şıkkı I - III - II
C Şıkkı II - I - III
D Şıkkı II - III - I
E Şıkkı III - II - I
   
Çözüm:
Protein sentezinin sitoplazmadaki aşamaları;

I. Sitoplazmaya çıkan mRNA ribozomlara tutunur.
II. mRNA - ribozom kompleksine tRNA lar aminoasit taşır.
III. tRNA lar arasında peptit bağı kurulur.Doğru Yanıt: a

Soru 57.

Bir mRNA molekülünde toplam nükleotid sayısı belli ise, bu mRNA daki;

I.

Toplam riboz sayısı

II.

Toplam ribonükleotit sayısı

III.

Toplam inorganik fosfat (H3PO4) molekülü sayısı

IV.

Toplam pürin sayısı

niceliklerinden hangileri hesaplanabilir?

 
A Şıkkı Yalnız IV
B Şıkkı I ve II
C Şıkkı III ve IV
D Şıkkı I, II ve III
E Şıkkı I, II ve IV
   
Çözüm:
RNA molekülünde ribonükleotit sayısı = riboz sayısı = fosfat sayısıdır. Fakat organik bazların sayısı bilinemez.

Doğru Yanıt: d

Soru 58.

Bir DNA molekülündeki anlamlı zincirin baz sırası; ATG, GTT ise bu moleküldeki tamamlayıcı zincirin baz sırası ne olmalıdır?

 
A Şıkkı TAG, STT
B Şıkkı TAS, SAA
C Şıkkı UAS, SUU
D Şıkkı UAS, STT
E Şıkkı TAG, SAA
   
Çözüm:


Doğru Yanıt: b

Soru 59.

Bir geni oluşturan DNA molekülünün fosfat sayısının saptanmasıyla, gende bulunan,

I. Organik baz sayısı
II. Nükleotit çeşitlerinin sayısı
III. Nükleotit sayısı
IV. Deoksiriboz molekül sayısı

bilgilerinden hangilerine erişilebilir?

 
A Şıkkı Yalnız II
B Şıkkı Yalnız IV
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı I,II ve III
E Şıkkı I,III ve IV
   
Çözüm:
DNA molekülünün yapı birimi olan nükleotitlerde;
Fosfat sayısı = Deoksiriboz sayısı = Nükleotit sayısıdır.
Bir geni oluşturan DNA molekülündeki fosfat sayısının saptanması sonucunda deoksiriboz ve nüleotit sayılarına erişilebilir. Fakat hangi nükleotit çeşidinden ne kadar sayıda bulunduğu bilgisine erişilemez. 

Doğru Yanıt: e

Soru 60.

Aşağıdakilerden hangisi bir hücrede protein sentezi yapıldığına kesin bir kanıt olarak kullanılabilir?

 
A Şıkkı Ribozom alt birimlerinin birleşmesi
B Şıkkı Su molekülleri sayısının artması
C Şıkkı Peptid bağlarının yıkılması
D Şıkkı Enerji üretiminin artması
E Şıkkı Enerji tüketiminin artması
   
Çözüm:
Eğer bir hücrede ribozom alt birimleri birleşiyorsa bu hücre kesinlikle protein sentezliyordur.

Doğru Yanıt: a

Soru 61.

Bir nükleotidin yapısına aşağıdaki moleküllerden hangisi katılmaz?

 
A Şıkkı Riboz
B Şıkkı Timin
C Şıkkı Urasil
D Şıkkı Aminoasit
E Şıkkı Adenin
   
Çözüm:
Aminoasit, proteinin yapısına katılır. Nükleik asitlerin yapısında aminoasit bulunmaz.

Doğru Yanıt: d

Soru 62.

I.

Kendini yenileyememe

II.

DNA dan sentezleme

III.

Timin bazı bulundurmama

Yukarıda verilenlerden hangileri RNA nın DNA dan farklı olan özelliklerindendir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı I ve II
C Şıkkı I ve III
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:

I.

öncül farklıdır. Çünkü RNA kendisini yenileyemez.

II.

öncül farklı değildir. Hem DNA, hem de RNA DNA dan sentezlenir.

III.

öncül farklıdır. Çünkü sadece RNA timin bazı bulundurmaz.


Doğru Yanıt: c

Soru 63.

Bir ipliği normal, diğer ipliği ağır azot taşıyan bir DNA 4 kez ağır azot ortamında eşleniyor.

Sonuçta oluşan melez DNA'ların tüm DNA'lara oranı kaçtır?

 
A Şıkkı
B Şıkkı
C Şıkkı
D Şıkkı
E Şıkkı
   
Çözüm:
             

görüldüğü gibi her bölünmeden sonra sadece 1 DNA melez, diğerleri ağır azotludur. 4 bölünmeden sonra 16 DNA oluşacağı için melez DNA'ların tüm DNA'lara oranı ' dır.

Doğru Yanıt: a

Soru 64.

  I.  Replikasyon
 II.  Transkripsiyon
III.  Translasyon

Yukarıdakilerden hangileri protein sentezinin aşamalarıdır?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı I ve III
E Şıkkı II ve IIII
   
Çözüm:
Transkripsiyon ve Translasyon protein sentezinin aşamalarıdır. Ancak replikasyon hücre bölünmesini sağlar, protein sentezini etkilemez.

Doğru Yanıt: e

Soru 65.

 

  • Adenin
  • Guanin
  • Timin

Yukarıda verilen organik bazların tümü için

I.

Deoksiribozla bağ kurabilirler.

II.

Ribozla bağ kuramazlar.

III.

Nükleik asitlerin dışında farklı moleküllerin yapısına katılamazlar.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

 

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı I ve II
C Şıkkı I ve III
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:

I.

öncül doğrudur. Soruda verilen her üç organik baz deoksiriboz şekeri ile bağ kurabilir.

II.

öncül yanlıştır. Çünkü Adenin ve Guanin ribozla bağ kurabilir.

III.

öncül yanlıştır. Çünkü Adenin, ATP nin yapısına katılabilir.


Doğru Yanıt: a

Soru 66.

Mutasyon

I.

Somatik hücre

II.

Üreme ana hücresi

III.

Zigot

gibi hücrelerden hangisinde gerçekleşirse etkisini gelecek döllerde de gösterilebilir?

 
A Şıkkı Yalnız II
B Şıkkı Yalnız III
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı I ve III
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:
I. öncüldeki mutasyon gelecek döllerde  görülmez çünkü somatik hücre vücut hücresidir.

II. ve III. öncüldeki mutasyon görülebilir. Çünkü üreme ana hücresinden üreme hücresi oluşur. Bu üreme hücresinin döllenmesiyle oluşan zigotundan gelişecek birey mutant bireydir.

Doğru Yanıt: e

Soru 67.

Bitkisel bir hücrede, enzim sentezi sırasında gerçekleşen,

I.

Başlama kodonuna uygun antikodorun tRNA tarafından ribozoma taşınması

II.

Dipeptit oluşumu

III.

Genetik şifrenin ribozoma taşınması

IV.

mRNA'yı oluşturacak nükleotitlerin birbirine bağlanması

V.

mRNA'nın ribozomdan ayrılması

olayları, gerçekleşme sırasına göre dizildiğinde, birinci ve dördüncü sıradaki olaylar, aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla gösterilmiştir?

 
A Şıkkı I ve IV
B Şıkkı III ve V
C Şıkkı IV ve II
D Şıkkı V ve I
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:
Bitkisel bir hücrede, enzim sentezi sırasında gerçekleşen olayların sırası;

1.

mRNA'yı oluşturacak nükleotitlerin birbirine bağlanması

2.

Genetik şifrenin ribozoma taşınması

3.

Başlama kodonuna uygun antikodunun tRNA tarafından taşınması
4. Dipeptit oluşumu
5. mRNA'nın ribozomdan ayrılması
şeklindedir. (IV - III - I - II - V)
Buna göre soruda verilen olayların gerçekleşmesi sırasında birinci ve dördüncü sıradaki olaylar IV. ve II. öncüllerde verilen olaylardır.

Doğru Yanıt: c

Soru 68.

Aşağıdaki etmenlerden hangisi DNA molekülünde kalıtsal değişikliğe neden olamaz?

 
A Şıkkı Mor ötesi ışın (X ışınları)
B Şıkkı Görünen ışık
C Şıkkı Ani sıcaklık değişimleri
D Şıkkı Antibiyotikler
E Şıkkı Bazı kimyasal maddeler
   
Çözüm:
X ışınları, ani sıcaklık değişimleri, antibiyotikler ve bazı kimyasallar mutasyon etkenidirler. Gözle görülebilen bir ışık DNA'da mutasyona neden olmaz.

Doğru Yanıt: b

Soru 69.

Sadece DNA'sındaki bütün nükleotitleri işaretlenen bakteri DNA'sı bir kez eşleniyor. Eşlenme sonunda iki bakterinin de DNA'larının birer ipliğinde radyoaktif nükleotitler (işaretli nükleotit) gözleniyor.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 

 
A Şıkkı Üretilen proteinlerin aminoasitleri işaretlidir.
B Şıkkı Sentezlenen mRNA'lar işaretli nükleotit içerir.
C Şıkkı Ortamdan alınan nükleotitler işaretli nükleotit niteliğindedir.
D Şıkkı DNA eşlendiğinde birer ipliğini yeni DNA'lara aktarır.
E Şıkkı DNA miktarı yeni bakteride yarıya iner.
   
Çözüm:
Bakteri DNA'sı bir kez eşlenmişse 2 DNA ortaya çıkar. Bu DNA'ların birer ipliği eski DNA dan (yani işaretli nükleotit) birer iplik ise yeni nükleotitlerden oluşur.
                  

Doğru Yanıt: d

Soru 70.

DNA ve RNA da bulunabilen adenin nükleotidi için

I.

Yapısında bulunan şeker

II.

Bulundurduğu fosfat sayısı

III.

Organik bazındaki azot sayısı

özelliklerinden hangileri farklılık gösterir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı I ve III
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:
I. öncül faklılık gösterir. Çünkü DNA daki adenin nükleotidinin yapısında deoksiriboz RNA daki adenin nükleotidinin yapısında riboz şekeri vardır.

II. ve III. öncüller farklılık göstermez.

Doğru Yanıt: a

Soru 71.

RNA larla ilgili olarak aşağıda verilen özelliklerden hangisi yanlıştır?

 
A Şıkkı Toplam RNA nın %5'i mRNA, %15'i tRNA, %80'i ise rRNA dır.
B Şıkkı Proteinle ilgili bilgi mRNA da yazılıdır.
C Şıkkı mRNA, DNA dan, tRNA, mRNA dan, rRNA ise tRNA dan sentezlenir.
D Şıkkı mRNA lar tekrar tekrar kullanılabilir.
E Şıkkı mRNA ve tRNA arasında kodon ve antikodon uyumu vardır.
   
Çözüm:
mRNA; tRNA ve rRNA, DNA nın anlamlı zincirinden sentezlenir.

Doğru Yanıt: c

Soru 72.

Aşağıdakilerden hangisi mRNA'nın görevidir?

 
A Şıkkı DNA replikasyonunu sağlamak
B Şıkkı DNA emirlerini ribozoma götürmek
C Şıkkı Ribozoma aminoasit taşımak
D Şıkkı Ribozomun yapısını oluşturmak
E Şıkkı Çekirdeğin yapısını oluşturmak
   
Çözüm:
mRNA, DNA'dan aldığı emirleri ribozoma götürerek protein sentezinde görev alır.

Doğru Yanıt: b

Soru 73.

Bir DNA molekülünün tamamlayıcı zincirinde bulanan ilk iki kodonun nükleotit dizilişiBu DNA molekülünden sentezlenecek olan mRNA'nın ilk kodununa ait şifre nasıl olmalıdır?

 
A Şıkkı
B Şıkkı
C Şıkkı
D Şıkkı
E Şıkkı
   
Çözüm:


Doğru Yanıt: d

Soru 74.

Aşağıdakilerden hangisi DNA  için doğru olmayan bir açıklamadır?

 
A Şıkkı Mutasyonla değişebilir.
B Şıkkı Hayatsal olayları yönetir.
C Şıkkı Yapısında deoksiriboz şekeri bulundurur.
D Şıkkı Proten sentezini denetler.
E Şıkkı Yapısında beş çeşit nükleotit bulundurur.
   
Çözüm:
DNA için A, B, C, D seçenekleri doğrudur fakat DNA 4 çeşit nükleotit bulundurur.

Doğru Yanıt: e

Soru 75.

 

Ökaryot bir hücrenin DNA'sında bulunan;

I.

Fosfat

II.

Adenin

III.

Deoksiriboz

moleküllerinin miktarı çoktan aza doğru nasıl sıralanır?  

 

 
A Şıkkı I = II = III


 
B Şıkkı I > II = III
C Şıkkı I = III > II
D Şıkkı II > III > I
E Şıkkı III > II > I
   
Çözüm:
DNA nükleotidlerden oluşur. Her nükleotid'te de bir fosfat ve bir deoksiriboz şekeri olacağına göre I = III olur.
Ancak nükleotid'e katılan baz A, G, S ve T bazlarından herhangi biri olabilir. Buna göre II = III > II olur.Doğru Yanıt: c

Soru 76.

Ağır azotlu (N15) besinler içeren bir ortamda yetiştirilerek DNA'sı işaretlenen bakteriler bir kez normal azot (N14) bir kez de ağır azot içeren ortamda bölünmeye bırakılıyor.

Meydana gelen bakterilerde normal azot içeren DNA ipliklerinin ağır azot içeren DNA ipliklerine oranı nedir?

 
A Şıkkı
B Şıkkı
C Şıkkı
D Şıkkı
E Şıkkı
   
Çözüm:Sonuçta, görüldüğü gibi 2 tane normal azotlu (N14) iplik, 6 tane ağır azotlu (N15) iplik oluşur. Cevap

Doğru Yanıt: b

Soru 77.

Bir insanın herhangi bir hücresi enzim sentezlerken en fazla kaç çeşit kodon kullanır?

 
A Şıkkı 30
B Şıkkı 10
C Şıkkı 20
D Şıkkı 64
E Şıkkı 80
   
Çözüm:
4 çeşit nükleotit üçlü halde
43 = 64  çeşit kod ve buna bağlı olarak 64 eşit kodon oluşturur. Protein (enzim) sentezinde en fazla 64 kodon kullanılır.

Doğru Yanıt: d

Soru 78.

Bir DNA  molekülünün içerdiği sitozin (C) miktarı toplam baz miktarının % 20 si ise bu DNA daki Adenin (A) miktarı (%) kaçtır?

 
A Şıkkı 20
B Şıkkı 40
C Şıkkı 30
D Şıkkı 50
E Şıkkı 10
   
Çözüm:
Sitozin % 20 ise guanin de % 20 olacaktır. Geriye kalan % 60 da birbirine eşit olan adenin ve timindir. Buna göre adenin % 30 dur.

Doğru Yanıt: c

Soru 79.

Değeri  olan bir kesrin payından 5 çıkarılıp, paydasına 5 eklenirse kesrin değeri    oluyor.

Buna göre, bu kesrin paydası kaçtır?

 
A Şıkkı 15
B Şıkkı 30
C Şıkkı 45
D Şıkkı 60
E Şıkkı 75
   
Çözüm:
Değeri  olan kesir  dir.


6x - 10 = 5x + 5
6x - 5x = 5 + 10
         x = 15

Payda = 5x = 5.15 = 75   bulunur.

Doğru Yanıt: e

Soru 80.

Nükleik asitlerin yapısında bulunabilecek olan;

I.

Pirimidinler

II.

Pürinler

III.

Pentoz şeker çeşitleri

IV.

Fosforik asitler

V.

Ester bağları


gibi yapı ve moleküllerden hangileri nükleik asitleri farklı yapar?

 
A Şıkkı Yalnız III
B Şıkkı I ve II
C Şıkkı I ve III
D Şıkkı II ve V
E Şıkkı III ve IV
   
Çözüm:
Pürin bazları (A ve G), fosfat ve ester bağları DNA ve RNA'da bulunmak zorundadırlar. Fakat Pirimidin bazlarından timin DNA'da urasil ise RNA bulunur. Pentoz şekerlerinden riboz RNA'da, deoksiriboz ise DNA'da bulunur.

Doğru Yanıt: c

Soru 81.

Nükleik asitlerin nükleotit sayılarının hesaplanmasıyla ilgili olarak,

DNA'daki:

I.

adeninlerin timinlere oranı

II.

deoksiriboz sayısı

III.

nükleotitlerdeki glikozit bağı sayısı

RNA'daki :

IV.

fosfat sayısı

V.

sitozinlerle urasillerin toplamı

VI.

guaninlerin adeninlere oranı

gibi niceliklerinden hangilerinin bilinmesi, her iki nükleik asitin de toplam nükleotit sayısının hesaplanmasında yeterli değildir?

 
A Şıkkı I, V ve VI
B Şıkkı I, II ve V
C Şıkkı II, III ve IV
D Şıkkı II, III ve VI
E Şıkkı III, V ve VI
   
Çözüm:
DNA molekülündeki deoksiriboz şekeri ve nükleotitlerdeki glikozit bağı sayısı, moleküldeki toplam nükleotit sayısını verir. Fakat  DNA molekülünde adeninli nükleotitlerin sayısı, timinli nükleotitlerin sayısına eşit olduğu için, adeninlerin timinlere oranı her zaman bire eşittir ve bu oran toplam nükleotit sayısının hesaplanmasında yeterli değildir.
Aynı şekilde, RNA molekülündeki fosfat sayısı, nükleotit sayısına eşittir. RNA molekülü çift sarmal olmadığından pürin bazlarının (A+G) toplamı, piramidin bazlarının (S+U) toplamına eşit değildir. RNA'daki bazların oranı toplam nükleotit sayısının hesaplanmasında yeterli değildir.

Doğru Yanıt: a

Soru 82.

DNA'nın görevlerinden biri metabolizmayı kontrol etmektir.

DNA bu görevini aşağıdaki özelliklerinden hangisiyle gerçekleştirir?

 
A Şıkkı RNA sentezlemesi
B Şıkkı Çift zincirli olması
C Şıkkı Kendini eşlemesi
D Şıkkı Adenin taşıması
E Şıkkı Deoksiriboz taşıması
   
Çözüm:
Metabolizmayı düzenleyen maddelerin en önemlisi enzimlerdir. Enzim sentezini DNA kontrol eder ve enzim sentezlenebilmesi için DNA, RNA'yı sentezler.

Doğru Yanıt: a

Soru 83.

Canlı hücrelerde, protein sentezi sırasında kullanılan

I.

Ribozom

II.

ATP

III.

tRNA

IV.

Aminoasit

gibi yapı ve moleküllerden hangileri, enzimler gibi tekrar tekrar kullanılıp harcanmaz?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı I ve III
C Şıkkı I, II ve III
D Şıkkı I, III ve IV
E Şıkkı I, II, III ve IV
   
Çözüm:
Protein sentezi sırasında, ortamdaki aminoasitler, proteinin yapısına katılmak için harcanır. Aynı zamanda olay sırasında ATP tüketilir. Fakat protein sentezinde görev alan ribozomlar ve ribozomlara aminoasit taşıyan tRNA moleküllerinin miktarı, protein sentezi  boyunca değişmez, sabit kalır. Bu moleküller, enzimler gibi tüketilmez, tekrar tekrar kullanılır. 

Doğru Yanıt: b

Soru 84.

Bir mRNA ile ilgili olarak

I.

DNA nın anlamlı zincirinden sentezlenmiştir.

II.

tRNA sentezine kalıplık yapar.

III.

Protein sentezine kalıplık yapar.

verilen ifadelerden hangileri doğrudur?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı I ve III
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:
I. ve III. öncül doğrudur.

II. öncül ise yanlıştır. Çünkü tRNA yapımına mRNA değil, DNA kalıplık yapar.

Doğru Yanıt: d

Soru 85.

Tüm canlı hücrelerdeki protein sentezi sırasında;

I.

DNA üzerindeki bir geni kalıp alınarak sentezlenen mRNA'nın çekirdekten çıkarak ribozoma tutunması

II.

Ribozom büyük ve küçük alt birimlerinin birleşmesi

III.

ATP'nin hidroliz edilmesi

IV

Aminoasitler arasındaki peptid bağının amino ve karboksil grupları arasında bulunması

olaylarından hangileri ortak gelişir?

 
A Şıkkı I ve II
B Şıkkı II ve III
C Şıkkı I, II ve III
D Şıkkı II, III ve IV
E Şıkkı I, II, III ve IV
   
Çözüm:
I. öncülde çekirdek ifadesi olduğu için sadece ökaryot hücrelerden bahsedilmiştir. Ancak diğer öncüller tüm canlılarda ortaktır.

Doğru Yanıt: d

Soru 86.

I.

DNA'nın eşlenmesi

II.

Özgül mRNA'ların sentezlenmesi

III.

Özgül proteinlerin sentezlenmesi

Bir insana ait hücrelerin tümünde genetik şifre aynı olmasına rağmen yukarıda verilen olaylardan hangilerinde dokular arasında farklılıklar gözlenir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Bir insana ait tüm hücrelerde DNA eşlenmesi görülmez. Çünkü hücreler bölüneceği zaman eşlenir. Sinir hücresi, olgun alyuvar hücreleri bölünmezler.
Her doku kendine özgül olan proteinleri sentezleyerek bunun içinde özgül mRNA'ları sentezleyecektir.

Doğru Yanıt: e

Soru 87.

Bir bakteri hücresi DNA'sı ile bir insan hücresi DNA'sında aşağıdakilerden hangisinin aynı olması beklenir?

 
A Şıkkı Adenin nükleotidi sayısının
B Şıkkı Nükleotid çeşidi sayısının
C Şıkkı Nükleotidlerin diziliş sırasının
D Şıkkı Toplam nükleotid sayısının
E Şıkkı Pürin bazları sayısının
   
Çözüm:
İnsan hücresi ökaryot, bakteri hücresi ise prokaryottur. Ökaryot hücre DNA'sı prokaryot hücre DNA'sından daha büyüktür. Bu nedenle A;C,D,E senekleri aynı olamaz. Ancak tüm canlıların DNA'ları 4 çeşit nükleotit içerir.

Doğru Yanıt: b

Soru 88.

  I.  Enzim                II. DNA
III. RNA                  IV. Protein

Bir hücrede yukarıdaki moleküllerden hangilerinin biyosentezi, doğrudan  DNA tarafından gerçekleştirilir?

 
A Şıkkı I ve II
B Şıkkı I ve IV
C Şıkkı II ve III
D Şıkkı II ve IV
E Şıkkı II, III ve IV
   
Çözüm:
DNA ve RNA sentezi DNA tarafından doğrudan yapılır. Fakat protein ve enzim DNA tarafından mRNA aracılığı ile sentezlenir.

Doğru Yanıt: c

Soru 89.

I.

Zincirlerinde N14 bulunduran DNA, N15'li ortamda bir kez eşleniyor.

II.

İpliklerinde N15 bulunduran DNA, N14'lü ortamda iki kez eşleniyor.

I. ve II. eşlemelerde oluşan melez DNA moleküllerinin saf DNA moleküllerine oranı ne olur?

 
A Şıkkı 1
B Şıkkı
C Şıkkı 2
D Şıkkı
E Şıkkı
   
Çözüm:


Doğru Yanıt: c

Soru 90.

Nükleotit, baz, fosfat ve deoksiriboz sayısı bilinmeyen bir genle ilgili olarak aşağıda verilen eşitliklerden hangisi söylenemez?

 
A Şıkkı Organik baz sayısı = Fosfat sayısı
B Şıkkı Pürin + Primidin = Deoksiriboz + Fosfat
C Şıkkı Fosfat sayısı = Deoksiriboz sayısı
D Şıkkı Nükleotit sayısı = Deoksiriboz sayısı
E Şıkkı Pürin sayısı = Pirimidin sayısı
   
Çözüm:
Bütün DNA moleküllerinde organik baz, fosfat, deoksiriboz ve nükleotit sayıları ile pürin ve primidin sayıları birbirine eşittir.

Buna göre, A, C, D ve E şıkları doğrudur. B şıkkı ise yanlıştır. Çünkü bir DNA daki pürin ve piriminidinlerin toplamı, deoksiriboz ve fosfatların toplamının yarısı kadardır.

Doğru Yanıt: b

Soru 91.

Ototrof bir organizma da DNA'nın kendini eşleyebilmesi için

I.

CO2 ve H2O'nun kullanılarak 5C'lu şekerin sentezlenmesi

II.

Nükleotit sentezlenmesi

III.

Nükleotitler arasında hidrojen bağının kurulması

gibi metabolik olaylar gerçekleşir.

Bu metabolik olayların gerçekleşme sırası hangi seçenekte verilmiştir?

 
A Şıkkı I - II - III
B Şıkkı I - III - II
C Şıkkı II - I - III
D Şıkkı II - III - I
E Şıkkı III - II - I
   
Çözüm:
Replikasyonun olabilmesi için, soruda verilen öncüllerden öncelikle nükleotidin yapısına katılarak şekerin (deoksiribozun) sonra nükleotlerin sentezlenmesi ve nükleotitler arasında zayıf hidrojen bağlarının kurulması gerekir.(I - II - III)

Doğru Yanıt: a

Soru 92.

Bir bireyin farklı dokularını oluşturan hücrelerde aynı DNA molekülleri bulunduğu halde, farklı amino asit dizilimine sahip proteinler oluşur.

Bunun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 
A Şıkkı Hücrelerin sitoplazmalarındaki amino asit çeşitlerinin farklı olması
B Şıkkı Protein sentezi sırasında farklı tRNA'ların kullanılması
C Şıkkı Besinlerle alınan proteinlerin dokulara aynı şekilde dağılmaması
D Şıkkı Transkripsiyon sırasında DNA'ların farklı kısımlarının kullanılması
E Şıkkı Hücrelerdeki ribozom sayısının birbirinden farklı olması
   
Çözüm:
Transkripsiyon sırasında DNA'ların farklı kısımlarının kullanılması farklı genlerin kullanılması anlamına gelir. Her gen farklı proteinin sentezinden sorumludur.

Doğru Yanıt: d

Soru 93.

Belli bir protein molekülünün sentezi sırasında,
 

I.

DNA eşlenmesi

II.

ATP tüketimi

III.

mRNA sentezi

IV.

Peptid bağı kurulması

olaylarından hangileri her zaman gerçekleşir?

 
A Şıkkı Yalnız II
B Şıkkı Yalnız III
C Şıkkı II ve IV
D Şıkkı I, III ve IV
E Şıkkı I, II, III ve IV
   
Çözüm:
Bir çeşit proteinden birden çok sentez yapılacaksa mRNA bir defa sentezlenip tekrar tekrar kullanılır. Her seferinde ATP harcanırken peptid bağları kurulur. Protein sentezi sırasında DNA eşlenmesi olmaz.

Doğru Yanıt: c

Soru 94.

6400 nükleotitten oluşan bir DNA molekülünde G/T oranı 1/9 ise, bu DNA molekülündeki sitozin sayısı kaçtır?

 
A Şıkkı 320
B Şıkkı 640
C Şıkkı 2730
D Şıkkı 3050
E Şıkkı 5760
   
Çözüm:
G/T oranı 1/9 ise A = T,  G = C  eşitliğine bağlı olarak ; G + C / A + T = 1/9 olur. 6400'ü 10'a bölersek 640(G+C) ve bunun  9 katı 5760 ise adenin ve timin toplamıdır.
Sitozin = 640/2 = 320' dir. 

Doğru Yanıt: a

Soru 95.

Radyoaktif madde ile izleme yönteminden yararlanarak, bir bakteri içindeki bakteriyofajın doğrudan doğruya DNA sını işaretleyip izlemek için, aşağıdaki bileşiklerden hangisi işaretlenmiş olarak kullanılabilir?

 
A Şıkkı Glikoz
B Şıkkı Aminoasit
C Şıkkı Fosfat
D Şıkkı Riboz
E Şıkkı Urasil
   
Çözüm:
DNA molekülünün yapı birimi olan nükleotitlerinde glikoz, aminoasit, riboz şekeri ve urasil bazı bulunmaktadır. Fosfat, DNA yapısında bulunur. O halde, radyoaktif maddeye fosfat yapısında rastlanır.

Doğru Yanıt: c

Soru 96.

Canlıların genetik şifre dilinin evrensel olmasına karşın aynı türün farklı bireylerinde farklı proteinlerin sentezlenmesi,
 

I.

DNA'daki nükleotit dizilişinin farklı olması

II.

RNA çeşitlerinin farklı olması

III.

Aynı türe ait bireylerin gonozom kromozom sayılarının farklı olması

IV.

DNA'ların farklı ipliklerinin farklı oranlarda kalıp olarak kullanılması

faktörlerinden hangilerinin sonucudur?

 
A Şıkkı I ve III
B Şıkkı I, II ve IV
C Şıkkı I ve IV
D Şıkkı Yalnız I
E Şıkkı Yalnız III
   
Çözüm:
DNA'nın yapısında toplam dört çeşit baz, (A, T, G, S) bulunmaktadır. Fakat aynı türün bireylerinin protein ve enzimleri farklıdır. Bunun temel nedeni bu dört harfin DNA'daki dizilişinin farklı olmasıdır. Ayrıca DNA'nın farklı ipliklerinin farklı oranlarda kalıp olarak kullanılmasıdır.

Doğru Yanıt: c

Soru 97.

4 farklı nükleotidi de içeren DNA molekülünün replikasyonu sırasında eşit ve en fazla sayıda kullanılan moleküller hangi seçenekte verilmiştir?

 
A Şıkkı Guanin ve sitozin
B Şıkkı Adenin ve timin
C Şıkkı Timin ve fosfat
D Şıkkı Guanin ve fosfat
E Şıkkı Deoksiriboz ve fosfat
   
Çözüm:
DNA molekülündeki fosfat ve deoksiriboz sayısı birbirine ve nükelotit sayısına eşittir. Fosfat ve deoksiribozun toplam sayısı nükleotit sayısının her zaman iki katıdır.

Doğru Yanıt: e

Soru 98.

Bir eşey hücrenin DNA ağırlığının 3.10-9 mgr. olduğu biliniyor.

Aşağıdakilerden hangisi aynı bireyin bir vücut hücresinin çok çekirdekli olduğuna kanıt gösterilebilir?

 
A Şıkkı Bazı hücrelerde 24.10-9 mgr. DNA bulunması
B Şıkkı Vücut hücrelerinin 2N kromozomlu olması
C Şıkkı Bütün hücrelerde nükleik asit bulunması
D Şıkkı Bazı hücrelerin 6.10-9 mgr DNA taşıması
E Şıkkı Çekirdek DNA larının mitokondriyal DNA lardan fazla olması
   
Çözüm:
Eşey hücrelerinde DNA miktarı vücut hücrelerindeki DNA miktarının yarısı kadardır. Eşey hücresinde 3.10-9 mg DNA varsa vücut hücresinde 6.10-9 mg. DNA bulunur. A seçeneğindeki 24.10-9 mg DNA o hücrenin 4 çekirdekli olduğunu gösterir.

Doğru Yanıt: a

Soru 99.

Protein sentezinde mRNA'nın yapısına yanlış nükleotidin girmesi;

  I.  Farklı bir protein oluşmasına
 II.  Hücrelerin kalıtsal yapısının değişmesine
III.  Amino asit sırasının değişmesine

olaylarından hangilerine neden olabilir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı I ve III
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:
mRNA'nın yapısının değişmesi sentezlenen proteinin aminoasit sırasının değişmesine ve dolayısı ile farklı bir protein oluşmasına neden olur. mRNA'da meydana gelen bir değişiklik DNA'yı etkilemez. Bu nedenle hücrenin kalıtsal yapısı değişmez.

Doğru Yanıt: d

Soru 100.

 

mRNA ve tRNA için;

  I.  Çekirdekte DNA tarafından sentezleme
 II.  Üçlü nükleotid gruplarına sahip olma
III.  RNA polimeraz enzimi yardımıyla sentezlenme

özelliklerinden hangileri ortaktır?

 

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
mRNA ve tRNA çekirdekte DNA tarafındn RNA polimeraz enzimi ile sentezlenirler ve üçlü nükleotit gruplarına sahiptirler.

Doğru Yanıt: e

 
Facebook beğen
 
Reklam
 
 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=