TEST-2(SINIFLANDIRMA)
ImageShack, share photos, pictures, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site

Soru 51.

Aşağıdakilerden hangisi sadece memelilere ait bir özelliktir?

 
A Şıkkı Boşaltımın böbreklerle yapılması
B Şıkkı Dolaşım sistemlerinin kapalı olması
C Şıkkı Olgunlaşmış alyuvarların çekirdeksiz olması
D Şıkkı Vücut sıcaklığının sabit olması
E Şıkkı Sinir şeritlerinin sırt tarafında olması
   
Çözüm:
Boşaltımın böbreklerle yapılması, kapalı dolaşım sisteminin ve sırtta sinir şeridinin bulunması omurgalıların genel özellikleridir. Vücut sıcaklığının sabit olması (sıcakkanlılık) kuş ve memeliler sınıfında görülür. Fakat olgun alyuvar hücrelerinin çekirdeksiz olması sadece memelilere ait bir özelliktir.

Doğru Yanıt: c

Soru 52.

Mantarlar,

I.

Kitinden yapılmış bir hücre duvarı taşırlar.

II.

Hücrelerinde glikojen depolarlar.

III.

Eşeyli yolla üreyebilirler.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Mantarlar, heterotrof canlılar olup saprofit veya parazit olarak yaşarlar. Eşeyli veya eşeysiz yolla üreyebilirler. Depo maddeleri glikojendir ve hücre zarlarının üzerinde kitinden yapılmış bir hücre duvarı bulunur.

Doğru Yanıt: e

Soru 53.

Parazit bakteriler laboratuvar şartlarında özel hazırlanmış kültür ortamlarında çoğaltılabilirler. Buna karşılık virüsler parazit olmalarına rağmen bu tip ortamlarda çoğaltılamazlar.

Virüslerin aşağıdaki özelliklerinden hangisi bu duruma temel neden olarak gösterilebilir?

 
A Şıkkı Eşeysiz yolla üremeleri
B Şıkkı Çok küçük yapılı olmaları
C Şıkkı Metabolik faaliyetten yoksun olmaları
D Şıkkı İki tip nükleik asitten sadece birini taşımaları
E Şıkkı Hareket organeli taşımamaları
   
Çözüm:
Virüsler, diğer canlı organizmalar gibi besin maddeleri içeren kültür ortamlarında çoğaltılamazlar. Çünkü virüslerin yaşamsal metabolizma olaylarını gerçekleştirecek enzim sistemleri yoktur. Virüsler zorunlu hücre içi parazitidirler.

Doğru Yanıt: c

Soru 54.

İnsanların kalın bağırsağında (K) vitamini sentezleyen bakteriler yaşar.

Bu iki canlının birlikte yaşaması aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

 

 
A Şıkkı Kommensal yaşam
B Şıkkı Mutualist yaşam
C Şıkkı Parazit yaşam
D Şıkkı Protokooperasyon
E Şıkkı Saprofit yaşam
   
Çözüm:
İnsanların kalın bağırsağında yaşayan bakteriler K vitamini sentezleyerek insana, insan ise yaşam ortamı oluşturarak bakterilere fayda sağlar. Bu nedenle mutualizm denilen bu birliktelikten her iki taraf da yarar görür.

Doğru Yanıt: b

Soru 55.

Homolog organ; orjinleri aynı fakat görevleri farklı olabilen organlara denir.

Buna göre;

I. Kelebek kanadı - Kuş kanadı
II. Yarasa kanadı - İnsan kolu
III. Kanarya kanadı - Arı kanadı

yapılarından hangileri yukarıda ifade edilen tanıma uygun değildir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve III
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:
Yarasa kanadı ve insan kolu kökenleri aynı, görevleri farklı olabilen (Homolog) oranlarıdır. Ancak kanarya kanadı ve arı kanadı veya kelebek kanadı ile kuş kanadı görevleri aynı, kökenleri farklı (Analog organ) organlardır.

Doğru Yanıt: d

Soru 56.

Aşağıdakilerden hangisi büyün çiçeksiz bitkilerin ortak özelliklerinden biridir?

 
A Şıkkı Gerçek kök ve yaprak taşımaları
B Şıkkı Döl almaşıyla çoğalmaları
C Şıkkı Sularda yaşamaları
D Şıkkı Kendi besinlerini üretebilmeleri
E Şıkkı Tek hücreli olmaları
   
Çözüm:
Çiçeksiz bitkiler çok hücreli ökaryot canlılardır. Bazı çiçeksiz bitkiler döl almaşıyla (bazılar eşeysiz) çoğalırlar. Bazıları su, bazılar nemli kara ortamlarında yaşarlar. Eğrelti otları dışında gerçek kök ve yaprak taşımazlar. Fakat bütün çiçeksiz bitkiler fotosentez yoluyla kendi besinlerini üretebilirler.

Doğru Yanıt: d

Soru 57.

Bir hücreli canlıların,

I. Kamçılı yardımıyla aktif hareket etmeleri
II. Klorofilleri sayesinde organik besin üretmeleri
III. Hücre duvarı bulundurmaları

gibi özelliklerinden hangileri onların bitkilere benzeyen yönlerini oluşturur?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı I ve II
C Şıkkı I ve III
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Bir hücreli canlıların bir kısmı bitkisel, bir kısmı da hayvansal özellik taşır. Mesela hücre duvarı bulundurma, klorofil veya kloroplast taşıma gibi özellikleri bitkisel organizmalara benzer.

Doğru Yanıt: d

Soru 58.


Bir bölgede aylara göre çevre sıcaklığı değişimi grafikte görülmektedir.

Bu bölgedeki bir kuş türünde vücut sıcaklığının aylara göre değişimi aşağıdaki grafiklerin hangisiyle gösterilebilir?

 
A Şıkkı
B Şıkkı
C Şıkkı
D Şıkkı
E Şıkkı
   
Çözüm:
Omurgalılar şubesinin kuşlar ve memeliler sınıfında bulunan canlıların vücut sıcaklığı, çevredeki sıcaklık değişimlerine göre sabittir. Bu canlılar sabit ısılı, sıcakkanlı canlılardır. Dolayısıyla soruda, aylara göre çevre sıcaklığı değişse bile, kuş türünde vücut sıcaklığının aylara göre değişim grafiği sabittir.

Doğru Yanıt: b

Soru 59.

Bir bakteri populasyonunu oluşturan birey sayısının zamanla değişimi grafikteki gibidir.
        
Buna göre, hangi zaman aralığında ortamdaki besin maddesi azalmış, alkol ve asit gibi zehirli artıklar birikmiştir?

 
A Şıkkı I ve III
B Şıkkı II ve V
C Şıkkı III ve IV
D Şıkkı Yalnız I
E Şıkkı Yalnız IV
   
Çözüm:
Bakterilerde üreme çok hızlıdır. Ortamda yeterli besin maddesi varsa 6 saatte, bir bakteriden 250.000 bakteri hücresi oluşur. Fakat bu artış sürekli değildir. Çünkü metabolizma sonucu oluşan artık maddeler (alkol, asit gibi) bakterilerin üremesini sınırlar.

Doğru Yanıt: b

Soru 60.

Bilimsel adları,

I.

Malus domestica

II.

Musca domestica

III.

Canis lupus

IV.

Canis familiaris

olan canlı türlerinden hangi ikisi aynı familyaya mensuptur?

 
A Şıkkı I ve II
B Şıkkı I ve III
C Şıkkı II ve III
D Şıkkı II ve IV
E Şıkkı III ve IV
   
Çözüm:
Sorudaki dört canlı türünden sadece III ve IV'ün cins adları aynıdır. Dolayısıyla bu iki türün cinsin üzerinde yer alan bütün sınıflandırma kategorileri biridir.

I. ve II. türün tamamlayıcı adları aynıdır, fakat cins isimleri farklıdır. Bu da onların aynı familyada olup olmadıkları hakkında fikir vermez.

Doğru Yanıt: e

Soru 61.

Hem aydınlık, hem de karanlık ortamda inorganik maddelerden organik madde sentezi yapan bir canlının beslenme şekil (I)  ve dahil edildiği sistematik kategori (II).

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir.

 

        I            

       II      

 
A Şıkkı
 

  Fotoototrof

Monera

B Şıkkı
 

  Heterotrof

Tohumlu bitki

C Şıkkı
 

Kemoototrof

Omurgalı

D Şıkkı
 

 Kemoototrof

Monera

E Şıkkı
 

 Saprofit

Mantar

   
Çözüm:
Organik madde sentezi yapan ve besin ihtiyacını karşılayan canlılar ototrof (üretici) canlılardır. Bir ototrof canlının besin sentezi yapabilmek için ışığa ihtiyacı yoksa bu durum canlının kemosentez yaptığını gösterir. Kemosentez sadece bakterilerin bir kısmında görülür. O halde beslenme şekli kemoototrof, dahil edilen alemde monera alemidir.

Doğru Yanıt: d

Soru 62.

Bakterilerin tüm bireylerinde;

I.

ATP sentezi

II.

Mayoz bölünme

III.

İnorganik maddelerden organik madde sentezlenmesi

IV.

Basit organik maddelerden karmaşık organik madde sentezlenmesi

olaylarından hangileri görülür?

 
A Şıkkı I ve II
B Şıkkı III ve IV
C Şıkkı I ve IV
D Şıkkı Yalnız I
E Şıkkı Yalnız III
   
Çözüm:
Bakterilerin tüm bireylerinde sitoplazma ve ribozom bulunur. Bu nedenle ATP sentezi (sitoplazmada) ve protein sentezi (ribozomlar üzerinde) tüm bireylerde görülür. Çekirdek olmadığı için ve haploid oldukları için mayoz bölünme görülmez. İnorganik maddelerden organik madde sentezi, sadece ototrof bakterilerde görülür.

Doğru Yanıt: c

Soru 63.

Bal arılarının topluluk oluşturmasının aşağıdakilerden hangisi gibi bir yararı olmamıştır?

 
A Şıkkı Üremenin kolaylaştırılması
B Şıkkı Besin bulmanın garantiye alınması
C Şıkkı Bireyleri tehlike karşısında koruması
D Şıkkı Bireylerin birlik olup solunum yapması
E Şıkkı Bireylerin ısı kaybının önlemesi
   
Çözüm:
Bal arılarının topluluk oluşturması üremelerini kolaylaştırmış, daha kolay besin bulmalarını, ısı kaybını önleyip tehlike karşısında korunmalarını sağlamıştır. Ancak arıların her biri kendisi için solunum yapar.

Doğru Yanıt: d

Soru 64.

Hayvanlar arasında sosyal grup oluşmasında;

I.

Eşeyli üreme

II.

Savunma

III.

Mikroplara karşı antikor oluşturma

IV.

Yiyecek bulma

olaylarından hangileri etkili olamaz?

 
A Şıkkı Yalnız II
B Şıkkı Yalnız III
C Şıkkı I ve IV
D Şıkkı I, II ve IV
E Şıkkı II, III ve IV
   
Çözüm:
Hayvanlar arasında sosyal grup oluşmasında üreme, savunma ve yiyecek bulmanın etkisi vardır. Fakat mikroplara karşı antikor oluşturma bireysel gerçekleştirilen metabolik bir reaksiyondur.

Doğru Yanıt: b

Soru 65.

Tatlı sularda yaşayan paramesyumda;

I.

ATP sentezinin durması

II.

Hücrede çözünmüş madde yoğunluğunun azalması

III.

Kontraktil kofullarınının işlevini yitirmesi

durumlarından hangileri hücrenin aşırı su alarak patlamasına neden olabilir?
 

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve III
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:
Tatlı suda yaşayan paramesyumda, hücre içine giren fazla suyu dışarı pompalayan kontraktil kofulların işlevini yitirmesi ve kontraktil kofulların çalışması için gerekli olan ATP sentezinin durması, canlının aşırı su alarak patlamasına neden olur. Çözünmüş madde yoğunluğunun azalması, hücreye su girişine değil, su çıkışına neden olabilir.

Doğru Yanıt: d

Soru 66.

Bazı canlı grupları şunlardır:

 

  • Virüs
  • Bakteri
  • Öglena
  • Paramecium
Bu canlıların ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

 

 
A Şıkkı DNA ve RNA bulundurma
B Şıkkı Nükleotit bulundurma
C Şıkkı Fotofosforilasyon yoluyla ATP sentezleme
D Şıkkı Besinlerini dış ortamda katı halde alma
E Şıkkı İnorganik maddelerden organik madde sentezleme
   
Çözüm:
Virüslerde DNA ve RNA bir arada bulunmaz. Fotofoforilasyon olayı öglena ve klorofilli bakterilerde görülür. Yine bazı bakteri türleri ve öglena inorganik maddelerden organik madde sentezi yaparlar. Virüslerin dış ortamdan katı besin almaları mümkün değildir. Fakat verilen tüm canlıların genetik maddeleri nükleotitlerden oluşmuştur.

Doğru Yanıt: b

Soru 67.

I.

Kalpleri iki odacıklıdır ve sadece kirli kan bulunur.

II.

Soğukkanlı canlılardır.

III.

Solungaç solunumu yaparlar.

Yukarıda özellikleri verilen canlı grubu hangi sistematik birim içinde yer alır?

 
A Şıkkı Familya
B Şıkkı Sınıf
C Şıkkı Şube
D Şıkkı Alem
E Şıkkı Takım
   
Çözüm:
Özellikleri verilen canlı grubu balıklardır. Balıklar hayvanlar aleminin, omurgalılar şubesinin balıklar sınıfında yer alır.
Buna göre, balıkların bulunduğu sistematik sınıftır.

Doğru Yanıt: b

Soru 68.

Sınıflandırma basamakları ile ilgili;

I.

Aynı tür canlılar mutlaka aynı şube içinde yer alır.

II.

Aynı şubede bulunan tüm canlıların familyaları aynıdır.

III.

Aynı cins içinde yer alan tüm canlıların kromozom sayısı aynıdır.

 yargılarından hangileri doğrudur?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız III
C Şıkkı I ve III
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Alemden türe kadar her basamak bir altını tamamen kapsar. Bu nedenle aynı tür canlılar aynı şubeye dahildir. Fakat bir şubenin birden fazla familyası olabileceği için II. öncül yanlıştır. III. öncülde yanlıştır. Çünkü aynı cins içinde farklı kromozom sayısına sahip türler bulunabilir.

Doğru Yanıt: a

Soru 69.Üremeleri sırasında oksijene olan gereksinimlerini belirlemek amacıyla, üç farklı bakteri türü, özel bir ekim yöntemi kullanılarak üç ayrı tüpte üretilmiştir. Bu bakteri türlerinin tüpte üreyebildikleri bölgeler şekildeki gibidir.

Aşağıdakilerin hangisinde bu bakteri türleri, oksijen gereksinimleri açısından doğru olarak sınıflandırılmıştır?

 

Oksijenli Ortamda
Üreyebilen

Oksijensiz Ortamda
Üreyebilen

Her Ortamda
Üreyebilen

 
A Şıkkı
 

III

I

II

B Şıkkı
 

III

II

I

C Şıkkı
 

I

II

III

D Şıkkı
 

I

III

II

E Şıkkı
 

II

I

III

   
Çözüm:
Tüpün havayla temas ettiği yerde oksijen miktarı fazladır. Tüpün dibine doğru inildikçe oksijen miktarı azalır.III. tüpteki bakteriler, tüp yüzeyine yakın bölgede çoğaldığı için oksijenli ortamda üreyebilen bir türdür. II. tüpteki bakteriler, tüpün her bölgesinde çoğaldığına göre her ortamda üreyebilen bir türdür. I. tüpteki bakteriler, tüpün dibinde çoğaldıklarından, oksijensiz ortamda üreyebilen bir türdür.

Doğru Yanıt: a

Soru 70.

Bakterilerde görülen;

I.

Parazit yaşama

II.

Endospor oluşumu

III.

Konjugasyon

gibi olaylardan hangileri kalıtsal çeşitliliğe yol açar?

 
A Şıkkı Yalnız II
B Şıkkı Yalnız III
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Parazit yaşama ve endospor oluşumunun kalıtsal çeşitliliğe bir etkisi yoktur. Konjugasyon bakterilerde genetik çeşitliliğe neden olur.

Doğru Yanıt: b

Soru 71.

Karayosunlarında topraktan alınan su ve minarellerin yukarı doğru taşınması;

I.

Odun boruları

II.

Soymuk boruları

III.

Hücreler arası difüzyon

gibi yapı ve olayların hangileri ile sağlanır?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve III
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:
Karayosunları, damarsız çiçeksiz bitkilerdir. Odun ve soymuk borularında oluşan iletim demetleri bulunmaz. Su ve minerallerin ve ayrıca besinlerin taşınması, hücreden hücreye difüzyon ile sağlanır.

Doğru Yanıt: c

Soru 72.

Aşağıdaki bir hücrelilerden hangisi karşısındaki olayı gerçekleştiremez?

 
A Şıkkı Öğlena _ Fotosentez
B Şıkkı Paramesyum _ Mayoz bölünme
C Şıkkı Amip _ Fagositoz
D Şıkkı Cıvık mantar _ Çürükçül beslenme
E Şıkkı Plasmodium _ Kemosentez
   
Çözüm:
Soruda belirtilen seçenekler içinde protista aleminde incelenen plasmodium canlısı heterotrof beslenme görülen bir canlıdır. Parazit olarak yaşar. Kemosentez bazı bakteri türlerinde görülen bir besin sentezi şekidir.

Doğru Yanıt: e

Soru 73.

Heterotrof üç değişik bakteri türünün oksijen gazı varlığında ve yokluğundaki üreme yetenekleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

 Bakteri türü

 Üreme Yeteneği

 Oksijenli ortam

Oksijensiz ortam 

 X

 +++

 +++

 Y

 _

 +++

 Z

 +++

 _( _ üreme yok, + üreme az, ++ üreme iyi, +++ üreme çok iyi)

Buna göre, hangi türler metabolizma için gerekli enerjiyi sadece fermantasyonla sağlamaktadır?

 
A Şıkkı Yalnız X
B Şıkkı Yalnız Y
C Şıkkı Yalnız Z
D Şıkkı X ve Y
E Şıkkı Y ve Z
   
Çözüm:
Metabolizması için gerekli enerjiyi sadece fermantasyon yani oksijensiz solunumla sağlayan bir bakteri oksijenli ortamda çoğalamaz.

Doğru Yanıt: b

Soru 74.

Birbirine benzeyen iki canlının akrabalık derecesi araştırılırken;

I.

mRNA çeşidi benzerliği

II.

Analog organ

III.

Kromozom sayısı

gibi özelliklerden hangileri göz önünde bulundurulur?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız III
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı I ve III
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:
Akrabalık derecesi araştırılırken mRNA benzerliği (dolayısı ile protein benzerliği) önemlidir. Canlıların sahip olduğu kromozom sayısı sınıflandırmada hiçbir şey ifade etmez.

Ayrıca analog organ da şu anda geçerliliği olmayan ampirik sınıflandırmada önemlidir.

Doğru Yanıt: a

Soru 75.

Eğrelti otlarının,

I.

Gerçek kök ve yaprak taşıması

II.

Fotoototrof beslenmesi

III.

Dölalmaşı ile çoğalması

IV.

Madde iletimini damarlarla yapması

gibi özelliklerinden hangileri karayosunlarında görülmez?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı I ve II
C Şıkkı I ve IV
D Şıkkı I, II ve III
E Şıkkı II , III ve IV
   
Çözüm:
Çiçeksiz bitkiler şubesi altında incelenen eğrelti otları ve karayosunlarının ikisi de fotosentez yapan ve (metagenez) döl almaşıyla çoğalan canlılardır. Fakat eğrelti otlarında, karayonsunlarından farklı olarak gerçek kök ve yaprak bulunur ve madde iletimi odun ve soymuk borularından oluşan damarlarla yapılır (damarlı bitkiler)

Doğru Yanıt: c

Soru 76.

I.

Solungaç solunumu yapma

II.

Başkalaşım (Metamorfoz) geçirme

III.

İçi hava dolu kemiklere sahip olma

IV.

Yavrularını sütle besleme

Yukarıdaki özellikleri gösteren omurgalılara ait sınıflar, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 

     I    

    II   

   III     

    IV      

 
A Şıkkı
  Kuş Kurbağa Balık Memeli
B Şıkkı
  Balık Kuş Sürüngen Kurbağa
C Şıkkı
  Sürüngen Kurbağa Kuş Memeli
D Şıkkı
  Balık Kurbağa Kuş Memeli
E Şıkkı
  Sürüngen Kurbağa Balık Memeli
   
Çözüm:
Soruda belirtilen özelliklerden solungaç solunumu balıklara, başkalaşım geçirme kurbağalara, içi hava dolu kemiklere sahip olma kuşlara ve yavruların sütle beslenmesi ise memelilere ait özelliklerdir.

Doğru Yanıt: d

Soru 77.

Monera alemini oluşturan canlılarda, aşağıdaki beslenme şekillerinden hangisi görülmez?

 
A Şıkkı Fotoototrof
B Şıkkı Kemoototrof
C Şıkkı Holozoik
D Şıkkı Parazit
E Şıkkı Saprofit
   
Çözüm:
Monera alemini oluşturan canlılarda her türlü beslenme şekli görülür. Fakat holozoik beslenme görülmez. Holozoik beslenme hayvanlar aleminde görülür.

Doğru Yanıt: c

Soru 78.

Aşağıdakilerden hangisi, tüm omurgalı hayvanlarda ortaktır?

 
A Şıkkı Ortamdan alınan oksijenin doğrudan kalbe taşınması
B Şıkkı Bütün damarlardaki oksihemoglobin miktarının aynı olması
C Şıkkı Kalpteki kirli kanın solunum organına taşınması
D Şıkkı Solunum organında çok sayıda alveollerin bulunması
E Şıkkı 1 mm3 kandaki alyuvar sayısının aynı olması
   
Çözüm:

-

Alyuvar sayısı omurgalı canlılarda farklılık gösterip alveol sadece memelilerde bulunur.

-

Oksihemoglobin miktarı atar ve toplardamarlarda farklıdır.

-

Ortamdan alınan oksijen dolaşım sistemiyle taşınır. (doğrudan değildir.)
- Kalpteki kirli kanın temizlenmek için solunum organına taşınması tüm omurgalılarda ortaktır.


Doğru Yanıt: c

Soru 79.

Süt bezlerine sahip canlı;

I.

Diyafram

II.

Akciğerde hava keseleri

III.

Çekirdeksiz alyuvar

IV.

Dış gelişme

özelliklerinden hangilerine sahip değildir?

 
A Şıkkı I ve II
B Şıkkı II ve III
C Şıkkı II ve IV
D Şıkkı I, II ve IV
E Şıkkı II, III ve IV
   
Çözüm:
Süt bezlerine sahip bir canlı memelidir ve diyafram, çekirdeksiz alyuvar bulundurur. Akciğerdeki hava keseleri uçmayı kolaylaştırmak için kuşlarda gelişen bir özelliktir. Dış gelişme ise memeliler hariç diğer omurgalılarda görülür.


Doğru Yanıt: c

Soru 80.

Çürükçül olarak bitkisel kökenli besinlerle beslenen bir mantarın dış ortamda sindirdiği (I) ve hücrelerinde depoladığı (II) polisakkarit çeşidi, aşağıdakilerden hangisidir?

         I              II      

 
A Şıkkı
  Selüloz Nişasta
B Şıkkı
  Nişasta Glikojen
C Şıkkı
  Glikojen Nişasta
D Şıkkı
  Nişasta Nişasta
E Şıkkı
  Nişasta Selüloz
   
Çözüm:
Bitkisel besinde nişasta bulunur (I) ve sindirim sonucu alınan glikoz glikojen şeklinde depolanır.

Doğru Yanıt: b

Soru 81.

Ağır azot taşıyan besinler içeren bir ortamda yetiştirilerek DNA sı işaretlenen bakteriler (I. grup), DNA sı normal olan aynı türden bakteriler (II. grup) ile birlikte normal besi ortamına konulmuştur. Bir süre sonra, II. gruptaki bazı bakterilerin DNA larında da işaretli nükleotitlerin bulunduğu saptanmıştır.

Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 
A Şıkkı II. gruptaki bakterilerin, I. gruptakilerden daha fazla miktarda besin alması
B Şıkkı II. gruptaki bakterilerin ani bir kalıtsal değişikliğe uğraması
C Şıkkı I. ve II. gruptaki bakteriler arasında eşeyli çoğalmanın gerçekleşmesi
D Şıkkı II. gruptaki bakterilerin normal besi ortamında daha hızlı üremesi
E Şıkkı II. gruptaki bakteri DNA larının kendi kendini eşlemesi
   
Çözüm:
DNA'sı işaretlenmiş ve DNA'sı işaretlenmemiş iki grup bakteri, normal besi ortamında bir arada tutulmuştur. Bakteriler, konjugasyon ile gen alışverişinde bulunmuşlardır. (bakterilerde eşeyli üreme). Böylece, II. grup bakterilerin DNA'larında da işaretli nükleotidlere rastlanmıştır.

Doğru Yanıt: c

Soru 82.

I.

Saprofit bireylerin bulunması

II.

Protein sentezi yapan bireylerin bulunması

III.

Rejenerasyon yeteneğinin bulunması

IV.

Mutualist yaşam süren bireylerinin bulunması

Yukarıda mantarlarla ilgili bazı özellikler verilmiştir.

Bu özelliklerden hangileri hayvanlar alemi üyelerinde de görülür?

 
A Şıkkı II ve III
B Şıkkı III ve IV
C Şıkkı I, II ve III
D Şıkkı II, III ve IV
E Şıkkı I, II, III ve IV
   
Çözüm:
Hayvanlar aleminde saprofit bireyler bulunmaz. Protein sentezi tüm canlılarda görülür. Hayvanlar aleminde ayrıca rejenerasyon yapabilen (Örn: deniz yıldızı) ve mutualist yaşam süren (Örnek : timsah - kuş) bireyler bulunur.

Doğru Yanıt: d

Soru 83.

Aşağıdaki canlı gruplarından hangisinin içinde yer alan bütün türler fotosentetik ototroftur?

 
A Şıkkı Protista alemi
B Şıkkı Monera alemi
C Şıkkı Mavi - yeşil algler şubesi
D Şıkkı Mantarlar alemi
E Şıkkı Kök ayaklılar şubesi
   
Çözüm:
Protista ve monera aleminde bulunan bazı canlılar (öglena, klorofilli bakteri) fotosentetik ototroftur. Mantar ve kök ayaklılar grubundaki canlıların hepsi heteroftur. Fakat mavi - yeşil algler şubesindeki canlıların klorofil molekülleri sitoplazmada dağınık bulunur ve hepsi fotosentetik ototroftur.

Doğru Yanıt: c

Soru 84.

Sınıflandırma birimleri ile birey sayısı (I) ve ortak özellik (II) sayısı arasındaki ilişki aşağıdaki grafiklerin hangisiyle gösterilebilir?

 
A Şıkkı
B Şıkkı
C Şıkkı
D Şıkkı
E Şıkkı
   
Çözüm:
Sınıflandırma birimleri arasında, türden başlayıp üst birimlere doğru (aleme) gidildikçe birey sayısı artarken benzerlikler ve ortak özellikler azalmaktadır. Birey sayısı ve ortak özelliklerin değişimi ters orantılıdır.

Doğru Yanıt: e

Soru 85.Bir canlının bir gün boyunca çevreye bağlı ısı değişimini gösteren grafiğe göre, hangileri doğrudur?

I.

Canlı soğuk kanlıdır.

II.

Canlı; balık, kurbağa ve sürüngen olabilir.

III.

Vücut sıcaklığı, çevre sıcaklığı 0 oC olsa bile belirli bir derecenin altına inmez.

ifadelerinden hangileri doğrudur?
 

 
A Şıkkı Yalnız A
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Grafikte verilen canlının vücut ısısı, çevre sıcaklığına paralel yönde değişmektedir. O halde verilen canlı değişken ısılı yani soğukkanlı bir canlıdır.
II. öncülde verilen balık, kurbağa ve sürüngen canlıları soğukkanlı canlılardır. Grafiğe göre çevre sıcaklığı 0 oC olsa bile canlının vücut sıcaklığı yaklaşık 5 oC civarındadır.

Doğru Yanıt: e

Soru 86.

Virüslerin zorunlu hücre paraziti olmasında;

I.

Protein kılıf taşımaları

II.

Enzim sistemlerinin yeterli olmayışı

III.

Nükleik asitlerden yalnızca birini bulundurmaları

gibi özelliklerden hangilerinin etkisi vardır?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Virüslerin zorunlu hücre içi parazit olmasına enzim sistemlerinin yetersizliği neden olur.

Doğru Yanıt: b

Soru 87.

Bir canlı grubunun bazı özellikleri şöyledir :

- Tek hücrelidir.
- Fotoototroftur.
- Prokaryottur.
- Sularda ya da çok nemli karalarda yaşar.

Bu canlı grubu aşağıdaki sistematik birimlerden hangisine dahil edilmelidir?

 
A Şıkkı Çiçeksiz bitkiler
B Şıkkı Tek çenekli bitkiler
C Şıkkı Mavi - yeşil algler
D Şıkkı Protistalar
E Şıkkı Yeşil algler
   
Çözüm:
Tanımlanan canlı grubu tek hücreli, prokaryot olduğu için monera alemine dahildir. Sularda veya nemli yerlerde yaşaması ve fotosentez yapmasıyla bu canlı grubu mavi - yeşil alglere dahil edilmelidir.

Doğru Yanıt: c

Soru 88.

Canlıların bilimsel olarak adlandırılmasında kullanılan yönteme göre;

I.

Populus alba

II.

Morus alba

III.

Morus nigra

IV.

Populus nigra

olarak adlandırılan canlıların cins ve tür adlarına bakılarak aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenebilir?

 
A Şıkkı I. ve II. canlının tür adları aynıdır.
B Şıkkı II. ve III canlının tür adları aynıdır.
C Şıkkı I ve II ile III ve IV aynı cins canlıdır.
D Şıkkı I. canlıya IV., II. canlıya ise III. canlı daha yakındır.
E Şıkkı I. ve IV. canlı ile II. ve III. canlı arasında gerçekleşecek döllenme ile verimli döller oluşur.
   
Çözüm:
- Soruda verilen canlıların hepsi ayrı türdür.
- Bu dört tür iki ayrı cinse aittir.  Bu cinsler populus ve morus cinsidir.
- Bu açıklamalara göre A, B ve C seçenekleri yanlış D seçeneği doğrudur.
- E seçeneğide yanlıştır. Çünkü ayrı türler arasında gerçekleşen döllenme sonucu verimli döller oluşmaz.


Doğru Yanıt: d

Soru 89.

Aşağıdakilerin hangisinde verilen organizma, karşısındaki yaşamsal olayı gerçekleştiremez?

 
A Şıkkı
  Virüs _   ATP sentezi
B Şıkkı
  Bakteri _   CO2 üretimi

 
C Şıkkı
  Terliksi hayvan _   Mayoz bölünme

 
D Şıkkı
  Amip _   Heterotrof beslenme

 
E Şıkkı
  Sıtma plazmodyumu _   Eşeyli üreme

 
   
Çözüm:
Virüslerde, yaşamsal olaylar olan solunum, sindirim boşaltım gibi olaylar gerçekleşmediği gibi bu olayların gerçekleşebileceği sitoplazma ve organeller yoktur. Hayatsal olaylar için gerekli enzim sistemleri olmadığı için ATP sentezi de yapamazlar.

Doğru Yanıt: a

Soru 90.

I.

Evrimsel akrabalık

II.

Morfolojik benzerlik

III.

Anatomik benzerlik

IV.

Analog yapıların varlığı

Yukarıdakilerden hangileri canlıların sınıflandırılmasında kullanılabilir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız III
C Şıkkı I ve III
D Şıkkı I, II ve III
E Şıkkı I, II ve IV
   
Çözüm:
Canlıların sınıflandırılmasında akrabalık dereceleri, morfolojik ve anatomik benzerlikler kullanılabilir. Analog organlar değil homolog organlar dikkate alınır.

Doğru Yanıt: d

Soru 91.

DNA ve diğer kanıtlardan elde edilen bilgiler bitkilerin hepsinin birbirine yakın akraba olmadığını göstermiştir.

Bitki türleri

-  yaprakları birbirine çok benzeyen fakat yakın akraba olmayabilir,
-  birbirine çok yakın akraba olduğu halde birbirinden farklı yapraklara

sahip olabilir.

Bu farklılığın nedeni;

I.

Bitki yaprak yapılarının çevre koşullarından etkilenmesidir.

II.

Akraba olmayan türler benzer koşullarda yetiştirildiğinde benzer yaprak yapısına sahip olabilir.

III.

Aynı tür bitkiler farklı ortamlarda yetiştirildiğinde farklı yaprak yapıları oluşturulabilir.

ifadelerinden hangileri ile açıklanabilir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Bitki hücreleri çevre koşullarından daha çok etkilenir ve yaşadıkları ortama uygun şekiller alır. Örneğin kurak ortamlarda yaşayan bitkilerin kütikula tabakaları kalın, yaprak tüyleri yoğun yaprak şekilleri ise diken veya iğne şeklini almıştır. Bu nedenle benzer ortamlarda bulunan bitkilerin yaprakları aynı veya farklı tür olsalar da benzer özellikler taşırlar.

Doğru Yanıt: e

Soru 92.

- Pasif hareket etme
- Heterotrof beslenme
- Sporla çoğalma

gibi özelliklere sahip olan bir canlı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 
A Şıkkı Öglena
B Şıkkı Amip
C Şıkkı Mantar
D Şıkkı Bitki
E Şıkkı Salyangoz
   
Çözüm:
Mantarlar pasif hareket ederler, klorofil pigmenti taşımadıkları için besinlerini dışarıdan hazır olarak alırlar (heterotrof). Sporla çoğalırlar.
Pasif hareket öncülü bu soruda çeldiricidir.

Doğru Yanıt: c

Soru 93.
Yukarıdaki grafikte her rakam bir sistematik birimdeki birey sayısını göstermektedir.

Buna göre hangisi tür olabilir?

 
A Şıkkı 1
B Şıkkı 2
C Şıkkı 3
D Şıkkı 4
E Şıkkı 5
   
Çözüm:
Sınıflandırma birimlerinden alemden türe doğru gidildikçe birey sayısı azalır. Grafikte birey sayısı en az olan birim türüdür.

Doğru Yanıt: c

Soru 94.

Bitkilerin sınıflandırılmasında,

I.

Gelişmiş bir içsel taşıma sisteminin varlığı

II.

Embriyodaki çenek yaprağı sayısı

III.

Gerçek kök ve yaprak olup olmadığı

özelliklerinden hangileri göz önüne alınmıştır?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı I ve II
C Şıkkı I ve III
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Bitkiler taşıma sistemi ve gerçek kök, yaprak olup olmadığına göre çiçekli (tohumlu) ya da çiçeksiz (tohumsuz) bitkiler şeklinde ya da damarlı ve damarsız bitkiler şeklinde gruplandırılır. Embriyodaki çenek sayısına göre tek çenekliler ve çift çenekliler şeklinde sınıflandırılır. Verilen öncüllerin hepsi, bitkilerin sınıflandırılmasında kullanılır.

Doğru Yanıt: e

Soru 95.

Bir canlı türüne ait bazı özellikler şöyledir:
 

  • Fotosentetik ototroftur.
  • Kalıtım materyali çekirdek zarı ile çevrilidir.
  • Çok sayıda hücreden oluşur.
  • Gerçek organ taşımaz.
Bu özelliklerin tümüne sahip olan canlı aşağıdaki sistematik gruplardan hangisi içinde sınıflandırılır?

 

 
A Şıkkı Çiçekli bitki
B Şıkkı Mavi - yeşil alg
C Şıkkı Açık tohumlu bitki
D Şıkkı Damarsız çiçeksiz bitki
E Şıkkı Çift çenekli bitki
   
Çözüm:
Soruda tanımlanan canlı çok hücreli, ökaryot hücre tipine sahip ve fotosentetik ototrof olduğuna göre kesinlikle bitkiler aleminin canlısıdır. Ayrıca gerçek (kök, yaprak gibi) organ taşımadığı için çiçeksiz bitkiler grubuna ait bir canlıdır.

Doğru Yanıt: d

Soru 96.

Hayvanlara ait;

I.

Hücrelerinin ökaryot olması

II.

Sırt tarafında bir sinir şeridi bulunması

III.

Hücrelerinde glikojen bulundurması

IV.

Alyuvarlarının çekirdeksiz olması

özelliklerinden hangileri hayvanlar aleminin bütün türlerinde ortaktır?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı I ve II
C Şıkkı I ve III
D Şıkkı II ve IV
E Şıkkı III ve IV
   
Çözüm:
Hayvanlar alemi, çok hücreli ökaryot canlılardan oluşmuştur. Hayvanlar aleminin her canlısında (omurgasız) sırtta sinir şeridi bulunmaz. Alyuvarlarının çekirdeksiz olması sadece memeliler sınıfında görülür. Hücrelerinde yedek organik maddeleri glikojendir.

Doğru Yanıt: c

Soru 97.

Bir populasyonu oluşturan üyelerin;

  I.  Beslenme şekli
 II.  Protein yapısı
III.  Kromozom sayısı
 IV.  Gen yapıları

gibi özelliklerinden hangileri ortak değildir?

 
A Şıkkı Yalnız IV
B Şıkkı III ve IV
C Şıkkı I, II ve IV
D Şıkkı II ve IV
E Şıkkı Yalnız II
   
Çözüm:
Populasyonu oluşturan bireyler aynı türe aittir. Buna göre populasyon üyelerinin beslenme şekli ve kromozom sayısı aynıdır. Protein ve gen yapıları ise benzerdir, fakat ortak değildir.

Doğru Yanıt: d

Soru 98.

I.

Sıtma mikrobu insan alyuvarları içinde beslenir, çoğalır ve alyuvarların parçalanmasına neden olur.

II.

Otçul memelilerin bağırsağında barınan bazı bakteriler selülozu sindirerek memelilerin sindirime katkıda bulunurlar.

III.

Bazı bakteri ve mantarlar sonbaharda dökülen yaprakları parçalar ve suda çözünebilir maddelere çevrilirler.

I, II ve III de açıklanan "beslenme ilişkileri" aşağıdakilerin hangisine örnek gösterilebilir?

 

     I      

    II    

     III    

 
A Şıkkı
  Saprofitlik Mutualistlik Parazitlik
B Şıkkı
  Saprofitlik Parazitlik Mutualistlik
C Şıkkı
  Parazitlik Mutualistlik Saprofitlik
D Şıkkı
  Parazitlik Saprofitlik Mutualistlik
E Şıkkı
  Mutualistlik Parazitlik Saprofitlik
   
Çözüm:
Sıtma mikrobu kendisi fayda sağlarken insana zarar veren bir parazittir. Otçul memeliler bakterilere yaşam alanı sağlarken bakteriler de selülozu sindirerek otçul memeliye fayda sağlarlar. III. öncüldeki bakteri ve mantarlar ise saprofittirler.

Doğru Yanıt: c

Soru 99.

Virüs çeşitleri arasında,

I. Taşıdıkları kalıtım maddesi
II. Şekil ve büyüklük
III. Yaşadıkları konak canlı çeşidi
IV. Beslenme şekli

durumlarından hangileri farklılık gösterir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız III
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı I, II ve III
E Şıkkı III ve IV
   
Çözüm:
Bütün virüsler zorunlu hücre içi parazitidir. Beslenme yoktur. Fakat genetik maddeleri, şekil, büyüklük ve yaşadıkları konak canlı çeşitleri farklı olabilir.

Doğru Yanıt: d

Soru 100.

Ototrof olarak beslenen ve inorganik moleküllerden organik madde sentezlerken gerekli enerjiyi oksidasyonla inorganik kimyasal bileşiklerden sağlayan bir canlı, aşağıdaki alem (Regnum) lerden hangisine aittir?

 
A Şıkkı Bitkiler
B Şıkkı Hayvanlar
C Şıkkı Fungiler
D Şıkkı Protistalar
E Şıkkı Moneralar
   
Çözüm:
Eğer bir canlı inorganik maddelerden organik madde sentezlerken gerekli enerjiyi inorganik kimyasal bileşiklerden sağlıyorsa, bu canlı kemosentez yapıyor demektir. Bu da sadece bazı bakterilerde görülen bir özelliktir. Bakteriler ise monera alemine dahildir.

Doğru Yanıt: e

 
Facebook beğen
 
Reklam
 
 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=