loading...
   
 
  TEST-3 (KALITIM)
ImageShack, share photos, pictures, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site


Soru 101.

Genotipi Dd ee Ff kk Ll Mm şeklinde olan bir canlıda, D, F ve M genleri daima beraberce aynı gamete gitmektedir.

Bu genlerle ilgili olarak,

I.

Bağlıdırlar.

II.

Alellerine eşbaskındırlar.

III.

Eşey kromozomlarıyla taşınmaktadırlar.

varsayımlarından hangileri kesin olarak doğrudur?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve III
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:
D, F, M genleri daima birlikte aynı gamete gidiyorsa bu genlerin aynı kromozom üzerinde bulunduğu kesindir. Aynı kromozom üzerindeki genler bağlı gen olarak adlandırılır.

Doğru Yanıt: a

Soru 102.

Dd   x  Dd   çaprazından oluşacak F1 dölünün fenotip ve genotip oranı aşağıdakilerden hangisidir?
(D geni d genine dominanttır)

 

  Fenotip 

  Genotip 

 
A Şıkkı
 

3 : 1 

1 : 2 : 1

B Şıkkı
 

1 : 2 : 1 

3 : 1

C Şıkkı
 

3 : 1 

2 : 4

D Şıkkı
 

2 : 4

1 : 3 : 1

E Şıkkı
 

3 : 1 : 1

1 : 2

   
Çözüm:


Doğru Yanıt: a

Soru 103.

Hemofili ve renk körlüğü hakkında aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?

 
A Şıkkı Renk körlüğü ve hemofili X, kromozomunun Y'ye homolog olmayan parçasındadır.
B Şıkkı Bu karakterlerle ilgili genler baskındır.
C Şıkkı Bir kadının hemofili ve renk körü olabilmesi için ilgili genleri hem anneden hem de babadan alması gerekir.
D Şıkkı Bir erkeğin hemofili veya renk körü olabilmesi için ilgii geni sadece anneden alması gerekir.
E Şıkkı Hemofili öldürücüdür.
   
Çözüm:
Hemofili ve renk körlüğü hastalıkları X kromozomu üzerinde bulunan resesif genlerle ortaya çıkar. Bu açıklamayı dikkate aldığımızda B şıkkında verilen ifade yanlıştır.

Doğru Yanıt: b

Soru 104.

Aşağıdaki örneklerden hangisi, yalnız kalıtsal etkenlere bağlı olarak oluşur?

 
A Şıkkı Çuha çiçeğinin sıcakta beyaz çiçekler açması
B Şıkkı Sirke sineği larvasının 25 oC'de kıvrık kanatlı birey oluşturması
C Şıkkı Kahverengi gözlü olan ana babanın mavi gözlü çocuklarının olması
D Şıkkı Karanlıkta yetiştirilen mısır tohumlarından renksiz bitkilerin oluşması
E Şıkkı Arı sütü ile beslenen larvalardan iri yapılı ve kısır olmayan kraliçe arıların oluşması
   
Çözüm:
Canlılarda genler tarafından saptanan ve döllere aktarılan kalıtsal değişiklikler vardır. Kahverengi gözlü olan anne babanın mavi gözlü çocuklarının olması kalıtsaldır. Diğer şıklarda verilen örnekler ise yalnız kalıtsal değil çevrenin etkisi ile de meydana gelen değişikliklerdir.

Doğru Yanıt: c

Soru 105.

                  
Yukarıdaki soyağacında taralı bireyler renk körüdür.

Buna göre

I.

Anne renk körlüğü taşıyıcısıdır.

II.

Bu ailede renk körü erkek çocukları doğabilir.

III.

Taralı olmayan bireyler renk körlüğü geni taşımaz.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:
Renk körlüğü X kromozomunda taşınan çekinik genle kontrol edilir. Soyağacında baba renk körüdür, genotipi XrY şeklindedir. Hastalığı kız çocuğunda görülmesi için hem anneden hem de babadan hastalık genini alması gerekir. Bu durumda anne fenotipte bu hastalığı göstermediği halde hastalık genini taşır yani taşıyıcıdır (XRXr)
                      

-

Anne renk körü, taşıyıcısıdır.

-

Anne hastalık genini taşıdığı için ailede renk körü erkek çocuk doğabilir.

-

Taralı olmayan bireylerden anne fenotipte bu özelliği göstermez ama Xr genini taşır.


Doğru Yanıt: d

Soru 106.

Embriyonal gelişmeleri için uygun çevre sıcaklığı 20 - 30oC olan bir çekirge populasyonunda, sıcaklık ile gen ve enzim kontrolünde olan türe özgü beneklenme arasındaki ilişki araştırılmış  ve aşağıdaki veriler elde edilmiştir.

-

Türe özgü normal benekli ergin bireylerin yuımurtalarından, 15o sıcaklıkta ergine kadar gelişen çekirgelerde türe özgü beneklenme gerçekleşmemiştir.
Türe özgü beneklenmenin gerçekleşmediği bu çekirgelerin yumurtaları, 25oC sıcaklıkta ergine kadar geliştiğinde ise türe özgü normal beneklenme gerçekleşmiştir.

-

Türe özgü normal benekli ergin bireylerin yumurtalarından, 35oC sıcaklıkta ergine kadar gelişen çekirgelerde aşırı beneklenme gerçekleşmiştir.
Bu aşırı benekli çekirgelerin yumurtalarından 25oC sıcaklıkta ergine kadar gelişen bireylerde de aşırı beneklenme gerçekleşmiştir.


Bu verilere göre, vücudun beneklenmesiyle ilgili,

I.

Normalden düşük sıcaklık, beneklenmeyi kontrol eden gende değişmeye (mutasyona) neden olmuştur.

II.

Normalden düşük sıcaklıkta, beneklenmeyle ilgili enzim çalışmamıştır.

III.

Normalden yüksek sıcaklık, beneklenmeyi kontrol eden gende değişmeye (mutasyon) neden olmuştur.

yargılardan hangilerine varılabilir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve III
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:
-

Düşük sıcaklıkta gelişen çekirgelerde türe özgü beneklenme gerçekleşmemiş fakat bu bireylerin yumurtaları normal sıcaklıkta geliştirildiğinde oluşan bireyler tekrar normal beneklenme gösterilmiştir. O halde gende bir mutasyon olmamış yalnız beneklenmeyle ilgili enzim çalışmamıştır.

-

Yüksek sıcaklıkta gelişen çekirgelerde aşırı beneklenme gerçekleşmiş, bu bireylerin yumurtaları normal sıcaklıkta geliştirildiğinde yine aşırı beneklenme gerçekleşmiştir. Yeni yüksek sıcaklık kalıcı bir değişime yani beneklenmeyi kontrol eden gende mutasyona neden olmuştur.Doğru Yanıt: e

Soru 107.

Melez olan yuvarlak tohumlu bir bitki arı döl olan buruşuk tohumlu bir bitki ile çaprazlandığında, oluşan dölün fenotip oranları aşağıdakilerden hangisi gibi olur?

 
A Şıkkı 1/2 Melez, 1/2 Arı döl
B Şıkkı 3/4 Melez, 1/4 Arı döl
C Şıkkı 3/4 Arı döl, 1/4 Melez
D Şıkkı 1/1 Melez
E Şıkkı 1/1 Arıl döl
   
Çözüm:
Yuvarlak tohum ®  A (Dominant)
Buruşuk tohum ®  a (Çekinik)

Karakter gösterir çünkü melez durumda fenotipte etkisini gösteren yuvarlak tohum şeklindedir.
Melez yuvarlak tohumAa  x  aa  döl buruşuk olur.

              


Doğru Yanıt: a

Soru 108.

Kan grubu ve Rh faktörü genotipi aşağıda verilen bireylerden hangilerinin çaprazı sonucu en fazla genotip çeşidi oluşur?

 
A Şıkkı ABRR x ABRR
B Şıkkı AARr x A0Rr
C Şıkkı B0rr x A0rr
D Şıkkı 00Rr x A0Rr
E Şıkkı A0RR x B0Rr
   
Çözüm:
Canlılarda heterozigot karakter sayısı arttıkça çeşitlilik de artar. Cevap şıkları incelendiğinde kan gurubu ve Rh faktörü genotiplerinden heterozigot olanlarda çeşitlilikde fazladır. A şıkkındaki genotip çeşidi 3'tür. B şıkkında 6, C şıkkında 4, D şıkkında 6, E şıkkında 8'dir.

Doğru Yanıt: e

Soru 109.

K, L ve M özellikleri bakımından heterozigot özellik gösteren bir canlının gamet oluşturma oranlarında farklılıklar gözleniyor.

Bu farklılığın nedeni ;

I.

Mutasyon

II.

Bağlı genlerde crossing-over

III.

Modifikasyon

olaylarından hangilerinin gerçekleşmesidir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:
Gamet oluşma oranlarında farklılıkların meydana gelmesi, gamet çeşitlerinin değişime uğramasıyla oluşur. Gamet oluşma oranlarında farklılıklara mutasyon ve crossing-over neden olur. Modifikasyon, genlerde bir değişim oluşturmaz. Bu nedenle gamet çeşitliliğini etkilemez.

Doğru Yanıt: d

Soru 110.

B Rh+ kan taşıyan bir annenin çocuğu O rh- kan taşımaktadır.

Bu durumda babanın genotipi;

I.

A0 Rr

II.

00 rr

III.

B0RR

IV.

BB Rr

V.

AB rr    

şekillerinden hangileri gibi olamaz?

 
A Şıkkı Yalnız V
B Şıkkı II ve IV
C Şıkkı I, II ve III
D Şıkkı III, IV ve V
E Şıkkı I, III, IV ve V.
   
Çözüm:
Babanın genotipini bulabilmek için çocuğun genotipini bulmamız gerekir. Çocuğun genotipi 00rr'dir. Buna göre babadan mutlaka (0) ve (r) genlerinin bulunması gerekir. Bu nedenle babanın genotipi III, IV ve V. öncülerdeki gibi olamaz.

Doğru Yanıt: d

Soru 111.

Bezelyelerde sarı tohum rengi (G) yeşil tohum rengi (g)'e düz tohum şekli (W) buruşuk tohum şekli (w)'ne baskındır.

Bu iki baskın özelliği fenotipinde taşıyan iki bezelyenin çaprazlanmasıyla, aşağıdaki genotiplerden hangisine sahip bir oğul dölün oluşması, çaprazlanan bezelyelerde her iki karakterin de heterozigot olduğuna kanıt olarak gösterilebilir?

 
A Şıkkı GGWW
B Şıkkı GgWW
C Şıkkı Ggww
D Şıkkı ggww
E Şıkkı ggWW
   
Çözüm:
Sarı tohum rengi ® G
Yeşil tohum rengi ® g
Düz tohum şekli ® W
Buruşuk tohum şekli ® w
Çaprazlanan bezelyelerde her iki karakterde heterozigot olarak taşınırsa GgWw  x GgWw çaprazlanması sonucu ggww genotipli oğul döller oluşabilir.


Doğru Yanıt: d

Soru 112.

İnsanda, bir karakter yalnız Y koromozomun homolog olmayan segmentinde bulunan genler tarafından kontrol ediliyorsa, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 
A Şıkkı Erkek çocuklar bu karakteri babadan alır.
B Şıkkı Yalnız erkeklerde görülür.
C Şıkkı Bu genin aleli bulunmaz.
D Şıkkı Kız çocukları bu karakteri babadan alır.
E Şıkkı Kadınlarda hiçbir zaman görülmez.
   
Çözüm:
Bu karakterler Y gonozomuna bağlı olarak taşınır.
- Erkek çocukları Y kromozomunu babadan aldığı için bu karakteride babadan olur.
- Dişilerde Y gonozomu bulunmadığından yalnız  erkeklerde gözlenir.
- Dişiler XX erkekler XY gonozomları taşır yani Y krozomunda taşınan bir özelliğin alleli yoktur.
- Kız çocuklarında Y kromozomu bulunmadığından karakteri taşıyamazlar.
- Bu özellik kadınlarda görülmez.


Doğru Yanıt: d

Soru 113.

 

Bir gül türünde kırmızı çiçek şekli sarı çiçek şekline, düzgün tohum şekil ise buruşuk tohum şekline dominanttır.

Buna göre fenotipleri,

I.

Kırmızı - Düzgün

II.

Kırmızı - Buruşuk

III.

Sarı - Düzgün

IV.

Sarı - Buruşuk

şeklinde olan güllerden hangilerinin genotipi sadece 1 çeşittir?

 

 

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız IV
C Şıkkı I ve III
D Şıkkı II ve IV
E Şıkkı I, III ve IV
   
Çözüm:
Bir çeşit genotipin oluşması için hemozigot dominant veya homozigot reseif bireylerin çaprazlanması gerekir. Saadece fenotipe bakılarak homozigot resesif bireyin genotipini çıkarabiliriz. Bu durumda sadece IV. öncüldeki sarı - buruşuk fenotipli tohumun tek çeşit genotipi vardır.

Doğru Yanıt: b

Soru 114.

Genotipi bilinmeyen iki kabak bitkisi çaprazlandığında, dölde;

I.

 oranında homozigot beyaz meyveler.

II.

 oranında homozigot sarı meyveler.

III.

 oranında heterozigot beyaz meyveler meydana geldiğine göre,

bu bitkilerin genotipleri aşağıdakilerden hangisidir?

 
A Şıkkı BB ve bb
B Şıkkı Bb ve Bb
C Şıkkı BB ve BB
D Şıkkı bb ve bb
E Şıkkı Bb ve BB
   
Çözüm:
Yapılan bu monohibrit çaprazlamada verilen oranlar incelenerek iki kabak bitkisinin genotipi bulunabilir.
B ® beyaz  b ® sarı ile ifade edecek olursak,   BB, bb,  Bb oranlarının çıkabilmesi için monohibrit çaprazlamanın yapılması gerekir.

Doğru Yanıt: b

Soru 115.

Aşağıdaki olaylardan hangisi alel genlerin frekansları oğul bireylerde değiştirmez?

 
A Şıkkı Üreme hücrelerindeki mutasyonlar
B Şıkkı Göçler
C Şıkkı Doğal seçilim
D Şıkkı Modifikasyonlar
E Şıkkı Kalıtsal hastalıklara bağlı ölümler
   
Çözüm:
Alel genlerin frekanslarını oğul bireylerde değiştirmeyen olay, modifikasyonlardır. Modifikasyon, genlerin işleyişinde değişime neden olur fakat yapısını değiştirmez.

Doğru Yanıt: d

Soru 116.

 
Yukarıdaki soyağacında koyu renkli bireyler belirli bir özellik bakımından aynı fenotiptedirler.

Koyu renk geniyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 
A Şıkkı Y'ye bağlı çekinik
B Şıkkı X'e bağlı çekinik
C Şıkkı Otozomal çekinik
D Şıkkı Y'ye bağlı baskın
E Şıkkı X'e bağlı baskın
   
Çözüm:
Verilen soyağaçları incelendiğinde bu özellik dişilerde de görüldüğü için koyu renk geni Y krozomu ile taşınmaz. koyu renk geni X'e bağlı çekinik değildir. Çünkü 1. ailede dişi hasta olduğu zaman bütün erkek çocukların hasta içi taralı olması gerekir. Koyu renk geni otozomol çekinikte olamaz çünkü 2. ailede iki çekinik birey çaprazlandığında bütün çocukların çekinik (içi taralı) olması gerekir.
Koyu renk geni X'e bağlı baskın öelliktedir. 1. ailede erkek XY, dişi XRX olabilir. Çaprazlama yapıldığında soyağacına uyduğu görülür.

Doğru Yanıt: e

Soru 117.

Doğum tarihleri aynı olan iki kardeşin tek yumurta ikizi olmadığına, aşağıdakilerden hangisi bir kanıt olarak gösterilebilir?

 
A Şıkkı Boy uzunluklarının farklı olması
B Şıkkı Farklı genler taşıyan üreme hücreleri oluşturmaları
C Şıkkı Birbirlerine kan verememeleri
D Şıkkı Aynı vücut dokularında eşit olmayan sayılarda hücre taşımaları
E Şıkkı 1 mm3 kanlarında farklı sayılarda Akyuvar taşımaları
   
Çözüm:
Tek yumurta ikizlerinin kan grupları her zaman aynıdır. Birbirlerine kan vermemeleri farklı kan grupları taşıdıklarını gösterir ki bu da tek yumurta ikizi olmadıklarının kanıtıdır.

Doğru Yanıt: c

Soru 118.

Karanlıkta yetiştirilen mısır fidelerinde klorofil pigmentinin oluşmadığı bilinmektedir. Bu şekilde yetiştirilen fideler ışığa çıkarıldığında, aynı koşullarda, bir grubunun yeşil renk aldığı, ikinci grubunun ise yeşil renk alamayarak bir süre sonra öldüğü görülmüştür.

Bu olay aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

 
A Şıkkı İkinci gruptakilerin ışık koşulunun değişkenliğine dayanıksız olması
B Şıkkı Bitkilerde klorofil sentezinin yalnızca ışık faktöründen etkilenmesi
C Şıkkı Klorofil sentezinin kalıtım ve çevre faktörleriyle kontrol edilmesi
D Şıkkı Işık dışındaki çevresel faktörlerin de klorofil sentezinde etkili olabilmesi
E Şıkkı Klorofil oluşmasını yalnızca genlerin kontrol etmesi
   
Çözüm:
Klorofil molekülünün sentezlenebilmesi için sadece ışıklı ortam yeterli değildir. Klorofil senteziyle ilgili genlerin de bulunması gereklidir. Dolayısıyla klorofil sentezi hem kalıtsal yapı hem de çevre faktörleriyle kontrol edilir.

Doğru Yanıt: c

Soru 119.

Sirke sineği populasyonunda, beyaz gözlü erkekler;

- İlk olarak homozigot kırmızı gözlü dişilerle,
- daha sonra da heterozigot kırmızı gözlü dişlilerle çaprazlanıyor.

Bu çaprazlamalar sonunda oluşabilecek yavru bireyler içerisinde, beyaz gözlü bireylerin oranı ne olabilir? (Sirke sineklerinde göz rengi genleri X kromozumunda taşınır ve kırmızı göz rengi geni, beyaz göz rengi genine baskındır.)

  I. Çaprazlama II. Çaprazlama

 
A Şıkkı
 

1 / 4

0

B Şıkkı
 

1 / 2

1 / 4

C Şıkkı
 

0

1 / 2

D Şıkkı
 

0

1 / 4

E Şıkkı
 

1

0

   
Çözüm:
Sirke sineklerinde göz rengi genleri x kromozomlarında taşındığında ve kırmızı göz rengi, beyaz göz genine baskın ise,
® kırmızı göz
® beyaz göz olsun.
XbY ® beyaz gözlü erkek
XBY ® kırmızı gözlü erkek
XBXB ® kırmızı gözlü dişi
XbXb ® beyaz gözlü dişi
XBXb ® kırmızı gözlü dişi
şeklinde ifade edilir.
I. çaprazlamada; beyaz gözlü erkekler, homozigot kırmızı gözlü dişilerle çaprazlanıyor.

II. çaprazlamada; beyaz gözlü erkekler, heterozigot kırmızı gözlü dişilerle çaprazlanıyor.

şeklindedir.
Buna göre I. çaprazlama sonucu hiç beyaz gözlü yavru oluşmaz. II çaprazlamada ise oluşabilecek 4 çeşit genotipin 2 çeşidi beyaz göz özelliğindedir. II. çaprazlamada, beyaz gözlülerin oranı   veya  olacaktır.

Doğru Yanıt: c

Soru 120.

Bb Cc Dd ee XX, Bb cc Dd Ee XY çaprazında B, C, D ve E genleri bağımsız olup alellerine dominanttırlar.

Bu çapraz sonucu kaç farklı fenotipte yavru oluşur?
(X ve Y eşey kromozomları)
 

 
A Şıkkı 128
B Şıkkı 64
C Şıkkı 27
D Şıkkı 32
E Şıkkı 8
   
Çözüm:


Doğru Yanıt: d

Soru 121.

Çiçekleri çift eşeyli olup kendi kendini dölleyen bir bitki aşağıdaki amaçlardan hangisi için elverişli olabilir?

 
A Şıkkı Mutasyonlara engel olunması
B Şıkkı Değişen ortam koşullarına uyabilen bireylerin elde edilmesi
C Şıkkı Melez bireylerin elde edilmesi
D Şıkkı Arı döllerin elde edilmesi
E Şıkkı Çeşitliliğin sağlanması
   
Çözüm:
Çiçek yapısında dişi ve erkek organın bir arada bulunması (çift eşeyli) ve kendi kendini döllemesi ile arı döl elde etme şansı yüksektir. Bireyin özellikleri gametlerine geçeceği için kendi gametlerinin döllenmesi sonucu oluşan yeni bireylerde özellikleri devam edecektir. İstenilen özelliklerin yeni nesillerde devam etmesi için bu tür (çift eşeyli) bitkilerin farklı çiçeklerle tozlaşması engellenir. Örnek : Çiçeğin üzerini torba ile kapatılır ve böylece yabancı tozlamadan korunur.

Doğru Yanıt: d

Soru 122.

"Kuşlarda ZZ kromozomlu zigotun gelişmesiyle erkek, ZW kromozomlu zigotun gelişmesiyle dişi bireyler oluşur."

Buna göre kuşlarla ilgili olarak;

Dişi bireyler;

I.

W kromozomunu babadan

II.

W kromozomunu anneden

Erkek bireyler

III.

Z kromozomu yalnız anneden

IV.

Z kromozomu anne ve babadan

alırlar.

ifadelerinden hangileri doğrudur?
 

 
A Şıkkı I ve III
B Şıkkı II ve IV
C Şıkkı I, II ve III
D Şıkkı II, III ve IV
E Şıkkı I, II, III ve IV
   
Çözüm:

Dişi bireyler,
- W kromozomlu anneden

Erkek bireyler,
- Z kromozomunu anne ve babadan alırlar.


Doğru Yanıt: b

Soru 123.

Homozigot kırmızı çiçekli aslanağzı bitkisi ile heterozigot pembe çiçekli aslanağzı bitkisi çaprazlanırsa F1 dölünde oluşan çiçeklerin rengi ne olur? (Kırmızı renk geni beyaza eş baskındır.)

 
A Şıkkı % 100 kırmızı
B Şıkkı % 100 Pembe
C Şıkkı % 100 Beyaz
D Şıkkı % 50 Kırmızı % 50 Beyaz
E Şıkkı % 50 Kırmızı, % 50 Pembe
   
Çözüm:
Bir özelliği kontrol eden alel çiftinde baskın gibi görünen bir genin fenotipte etkisini tam olarak gösterememesine eşbaskınlık denir. Kırmızı genini ® K beyaz genini ® B ile gösterirsek homozigot kırmızı çiçekli aslanağzı KK ile heterozigot pembe çiçekli aslanağzı KB çaprazlandığında F1 dölünde % 50 pembe, %50 kırmızı çiçekli aslanağzı bitkileri oluşur.

Doğru Yanıt: e

Soru 124.

Kız çocuklarının % 50 si renk körü bir aile ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi kesin olarak doğrudur?

 
A Şıkkı Baba renk körü değildir.
B Şıkkı 5 erkek çocuğundan üçü renk körüdür.
C Şıkkı Annenin babası renk körüdür.
D Şıkkı Babanın annesi taşıyıcıdır.
E Şıkkı Babadan kız çocuklarına renk körlüğü geni geçme ihtimali %100 dür.
   
Çözüm:
Renk körlüğü X kromozumu ile taşınan çekinik r geninin etkisi ile ortaya çıkan bir hastalıktır. Kız çocuklarının %50'si renk körü ise baba renk körüdür. Doğacak erkek çocuklarından kaçının renk körü olacağı belirlenemez.
Babanın genotipi XrY'dır. Dolayısı ile kız çocuklarına mutlaka  Xr genini verir. Renk körü kız çocuklarının diğer  Xr geni anneden gelir. Bu geni kendi annesinden veya babasından almış olabilir. Bu durumda kız çocuklara renk körlüğü geninin babadan geçme ihtimali %100' dur. 

Doğru Yanıt: e

Soru 125.

           
Yukarıdaki soyağacında I, II, III ve IV numaralarla gösterilen bireylerde, Y kromozomunda taşınan bir gen, fenotipte anormal bir özelliğin ortaya çıkmasına neden olmuştur. II numaralı bireyde, bu anormal özelliği kontrol eden genin ani bir değişiklikle oluştuğu ileri sürülmektedir.

II numaralı bireyin, soyağacında verilen akrabaların aşağıdaki özelliklerinden hangisi, bu bireydeki anormal özelliğin ani bir değişiklikle ortaya çıktığının kanıtı olamaz?

 
A Şıkkı Erkek kardeşlerinin normal olması
B Şıkkı Anne tarafından dedesinin anormal olması
C Şıkkı Baba tarafından dedesinin normal olması
D Şıkkı Babasının normal olması
E Şıkkı Erkek kardeşinin çocuklarının normal olması
   
Çözüm:
Y kromozomunda taşınan bir özellik, eğer babada gözleniyorsa, bütün erkek çocuklarda da normal şartlarda mutlaka görülür. A, C, D ve E seçeneklerinde verilen bilgiler, II nolu bireyde, bu özelliğin ani bir değişimle ortaya çıktığını açıklar. Fakat anne tarafından dedesinde bu özelliğin olması, II nolu bireyde bu özelliğin ani olarak ortaya çıktığını açıklamaz.

Doğru Yanıt: b

Soru 126.

İki karakterin her biri için iki alel gen bulunduran bir canlı türünde bu karakterler bakımından kaç farkı genotip oluşturur?

 
A Şıkkı 3
B Şıkkı 9
C Şıkkı 18
D Şıkkı 27
E Şıkkı 36
   
Çözüm:


İki karakteri A ve B diye belirleyelim. Her birinin bir baskın bir çekinik alelleri yani iki aleli bulunuyorsa; A'den 3, B'den 3 farklı genotip oluşur.Bir arada oluşturacakları genotip çeşidi 3 x 3 = 9'dur.

Doğru Yanıt: b

Soru 127.

Hemofili hatalığı,

I.

X eşey kromozomuyla taşınır.

II.

Kalıtsaldır.

III.

Erkek ve dişilerde aynı oranda görülür.

IV.

Anne ve babanın fenotipinde görülmediği zaman çocuklarda ortaya çıkamaz.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı I ve II
C Şıkkı I ve III
D Şıkkı I, II ve III
E Şıkkı I, II, III ve IV
   
Çözüm:
- Hemofili hastalığı X kromozomunda taşnır.
- Kalıtsal bir hastalıktır.
- X kromozomuna bağlı çekinik bir genle kontrol edilir. Erkeklerde görülme oranı daha fazladır, dişilerin taşıyıcı olması durumunda fenotipte etkisini göstermez.
- Baba XY olduğundan fenotipinde görülmediğinde çocuklara geçmez ama anne (XX) taşıyıcı olabilir ve erkek çocuklara bu geni aktarabilir.


Doğru Yanıt: b

Soru 128.

Bir hücrede bir çok karakteri temsil eden genler çift oldukları halde, bazı hücrelerde bütün karakterler tek genle temsil ediliyorsa, bu hücre için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 
A Şıkkı Dişi bireyin vücut hücresidir.
B Şıkkı Dişi bireyin yumurta ana hücresidir.
C Şıkkı Erkek bireyin vücut hücresidir.
D Şıkkı Erkek bireyin sperm hücresidir.
E Şıkkı Kromozomları homolog çiftler halindedir.
   
Çözüm:
Bütün karakterler tek genle temsil ediliyorsa bu hücre monoloittir. Cevap şıklarında verilen hücrelerden sadece sperm hücresi monoploittir.

Doğru Yanıt: d

Soru 129.


Kan grubu açısından çekinik fenotip taşıyan bütün bireyler soyağacında koyu renkle gösterilmiştir.

Buna göre 1 nolu bireyin 2 nolu bireye kan verebilme ihtimali nedir?

 
A Şıkkı 1
B Şıkkı
C Şıkkı
D Şıkkı 0
E Şıkkı
   
Çözüm:
Kan grubu açısından çekinikfenotipli bireyler 0 kan grubundadır. Genotipleri 00'dır. Soyağacında verilen diğer bireyler incelendiğinde 2 nolu bireyin B kan grubuna dahil olduğu söylenebilir. 1 nolu bireyin anne ve babasının A0 veya B0 kan gruplu olduğu düşünülecek olursa 1 nolu birey AB, A0, B0, 00 genotiplerinde birine sahip olabilir. Fakat 00 olamaz çünkü içi taralı değildir. O halde 1 nolu birey AB, A0 veya B0 olabilir.
2 nolu birey B0 olduğuna göre 1 nolu bireyin 2 nolu bireye kan verebilme ihtimali  'dür.

Doğru Yanıt: e

Soru 130.

Bir karakteri fenotipinde gösteren bireyler aşağıdaki  soyağacında koyu renkle gösterilmiştir.

Bu karakterin kalıtımını sağlayan genin;

 
I.  Otozomal baskın
 II.  Otozomal çekinik
III.  X kromozomuyla taşınan baskın
IV.  X kromozomuyla taşınan çekinik

durumlarından hangileri gibi olma ihtimali yoktur?

 
A Şıkkı Yalnız II
B Şıkkı II ve III
C Şıkkı III ve IV
D Şıkkı II, III ve IV
E Şıkkı I, II, III ve IV
   
Çözüm:
Taralı bireylerdeki özelliğin kalıtımı otozomal çekinik genlerle veya X üzerindeki baskın ve çekinik genlerle olamaz.
Bu karakter ancak otozomal baskın genlerle kalıtılır.

Doğru Yanıt: d

Soru 132.

Bezelyelerde sarı tohum şekli (S) yeşil tohum şekline (s); yuvarlak tohum şekli (Y), buruşuk tohum şekline (y) ve uzun gövde şekli (U), kısa gövde (u) şekline dominattır.

Buna göre fenotipleri

I.

Sarı - buruşuk - uzun

II.

Sarı - yuvarlak - uzun

III.

Yeşil - buruşuk - uzun

IV.

Yeşil - buruşuk - kısa

şeklinde olan bireylerden her birinin toplam genotip çeşitleri çoktan aza doğru, aşağıdakilerden hangisi gibidir? (Genler bağımsız).

 
A Şıkkı II - I - III - IV
B Şıkkı II - III - I - IV
C Şıkkı I - II - IV - III
D Şıkkı III - II - I -IV
E Şıkkı I - II - III - IV
   
Çözüm:
1 numara ile gösterilen sarı - buruşuk - uzun fenotipli bezelyenin genotipi sarı renk karakteri SS veya Ss buruşuk karakteri Yy, uzun gövde karakteri UU veya Uu olabilir.
Toplam : 2 x 1 x 2 = 4 genotip çeşidi.
II numara ile gösterilen sarı - yuvarlak - uzun fenotipli bezelye için 2 x 2 x 2 = 8 genotip çeşidi.
III numara ile gösterilen yeşil - buruşuk - uzun fenotipli bezelye için 1 x 1 x 2 = 2 genotip çeşidi.
IV numara ile gösterilen yeşil - buruşuk - kısa genotipli  bezelye için 1 x 1 x 1 = 1 genotip çeşidi olabilir.
Çoktan aza sıralayacak olursak; II > I > III > IV şeklindedir.

Doğru Yanıt: a

Soru 133.

Bir arı türünde, hayvan; 35oC'de büyütülürse, renk açık olur. 30 - 20 oC'ler arasında büyütülürse baş, göğüs ve karın bölgelerinde siyah lekeler ortaya çıkar. 16 oC'de büyütülürse, renk tamamen siyah olur.

Bu durum,

I.

Çevre şartlarının genlerin işleyiş tarzını değiştirdiği,  

II.

Sıcaklığın genlerin yapısını bozduğu,

III.

Karakterlerin ortaya çıkmasında hem genlerin, hem de çevre şartlarının etkili olduğu

varsayımlarından hangilerine kanıt olarak gösterilebilir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II 
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı I ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Bu arı türünde sıcaklığa bağlı olarak dış görünüşte değişiklikler meydana gelmektedir, sıcaklık etkisi ile genlerin işleyişinde değişiklik olur. (Modifikasyon)
Buna göre;
- Çevre şartları genlerin işleyiş tarzını değiştirir.
- Sıcaklık genlerin yapısını bozmaz sadece işleyişini değiştirir.
- Renk karakterinin ortaya çıkmasında genlerin ve çevrenin etkisi vardır


Doğru Yanıt: d

Soru 134.

Bal arılarıyla ilgili yapılan bazı gözlemler şunlardır :

I.

Döllenmiş yumurta, arı sütü bırakılan petekte gelişmeye bırakılınca kraliçe arıya

II.

Döllenmiş yumurta, normal besi ortamı bırakılan petekte gelişmeye bırakılınca işçi arıya

III.

Döllenmemiş yumurta arı sütü bırakılan petekte gelişmeye bırakılınca erkek arıya

IV.

Dölenmemiş yumurta normal besin bırakılan petekte gelişmeye bırakılınca erkek arıya dönüşmüştür.


Bu gözlemlerden hangileri "aynı kalıtsal yapıdaki bireylerin farklı çevresel koşullarda gelişince farklı işler yapan bireyler gelişir." görüşünün kanıtlarıdır?

 
A Şıkkı I ve II
B Şıkkı I ve III
C Şıkkı II ve III
D Şıkkı II ve IV
E Şıkkı III ve IV
   
Çözüm:
I ve II'de döllenmiş yumurtanın farklı besin çeşitleri bulunan ortamda gelişmelerden farklı bireyler oluştuğunu gösteriyor. Birincide kraliçe diğerinde işçi arı oluşumu gözlenmiş. III ve IV deki döllenmemiş yumurtalardan erkek arıların gelişimi verilmiş ikisinde de erkek arı gelişmiş.

Doğru Yanıt: a

Soru 135.

Bezelyede sarı renk (Y) yeşile (y), düzgün meyve (R), buruşukluğa (r) baskındır. Fenotipi sarı ve düzgün olan bezelyelerin çaprazlanmasından yeşil ve buruşuk fenotipliler de oluşmuştur.

Buna göre sarı ve düzgün bu bezelyelerin çaprazlanmasından sarı - buruşuk fenotipli tohumların oluşma olasılığı nedir?

 
A Şıkkı 1/16
B Şıkkı 3/16
C Şıkkı 9/16
D Şıkkı 1/8
E Şıkkı 1/4
   
Çözüm:
Fenotipi sarı ve düzgün olan bezelyelerin çaprazlanmasından resesif olan yeşil ve buruşuk bezelyelerin meydana gelebilmesi için sarı -düzgün bezelyelerin heterozigot genotipli olması gerekir. Buna göre, sarı - düzgün bezelyeler çaprazlandığında YyRr x YyRr sarı - buruşuk genotipli tohumların oluşma olasılığı; sarı bezelye  x buruşuk  bezelye  'dır.

Doğru Yanıt: b

Soru 136.

Annenin hemofili taşıyıcı ve babanın da sağlam fakat kulak kıllığı olduğu bir ailede bu özelliklerin çocuklarda görülme oranları aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 

 Kulak Kıllığı (%)

 Hemofili (%)

 

  Erkek  

  Kız   

  Erkek   

  Kız   

 
A Şıkkı
 

100

0

100

50

B Şıkkı
 

100

0

100

100

C Şıkkı
 

100

0

50

0

D Şıkkı
 

50

50

50

50

E Şıkkı
 

0

100

0

0

   
Çözüm:
İnsanda hemofili x kromozomu üzerinde bulunan ve çekinik bir gen (h) ile taşınır. Kulak kıllığı ise Y krozomu üzerinde bulunan bir genle (k) taşınır ve sadece erkeklerde görülür. Anne hemofili taşıyıcısı ise genotipi XrX, baba sağlam ancak kulak kıllığı varsa genotipi XYk'dır. Buna göre; taşıyıcı dişi XrX,normal dişi XX, hasta kulak kıllığı erkek XrYk, kulak kıllığı erkek XYk özelliklere sahip çocuklar meydana gelir. Kulak kıllığı erkeklerde % 100, dişi de %0'dır.Hemofili erkekte %50 dişide ise %0'dır.

Doğru Yanıt: c

Soru 137.

Begüm ile Özge kardeşlerin kan alıp verdikleri gruplar şu şekildedir;

- Begüm A ve 0 grubu Rh(-) kişilerden kan alabilir. A ve AB grubu Rh(-) kişilere kan verebilir.
- Özge, 0 grubu Rh(+) kişilerden kan alabilir. 0, A, B ve AB grubu Rh(+) kişilere kan verebilir.

Buna göre Begüm ve Özge'nin anne ve babalarının kan grupları aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir?

 

  Anne 

  Baba 

 
A Şıkkı
 

AB Rh (+)

B Rh (+) 

B Şıkkı
 

A Rh (-)

B Rh (-) 

C Şıkkı
 

0 Rh (+)

AB Rh (-) 

D Şıkkı
 

B Rh (+)

AB Rh (+) 

E Şıkkı
 

A Rh (-)

0 Rh (+) 

   
Çözüm:
Begüm ve Özge ile ilgili;
- Begüm, A ve 0 grubundan kan alabiliyor, A ve AB grubuna kan verebiliyorsa, Begüm'ün kan grubu A'dır. Rh(-) kişilerden alıp verdiğine göre Rh(-)'dir.
- Özge, 0 grubundan kan alabiliyor, tüm gruplara kan verebiliyorsa, Özge'nin kan grubu, 0 grubudur. Rh(+) kişilerden kan alıp verdiğine göre Rh(+)'dir.
Özetle ;    Begüm A grubu Rh (-)
                 Özge 0 grubu Rh (+)'dir.
Bu iki kardeşin anne ve babalarında 0 geni ve Rh(-) geni bulunmalıdır. O halde AB olamazlar. Ayrıca Rh (+) çocukları olduğundan ikisininde Rh(-) olmaması gerekir. Seçenekler içinde anlatılan duruma en uygun olan annenin A Rh (-), babanın 0 Rh (+) olduğu "E" seçeneğidir.
                       

Doğru Yanıt: e

Soru 138.

Bir fare türünde siyah kıl geni kahverengi kıl genine dominanttır. Siyah kıllı iki farenin çaprazından meydana gelen ilk yavru kahverengi kıllıdır.
 
Bu iki fareden bundan sonra meydana gelecek dört yavrunun da siyah kıllı olma ihtimali nedir?

 
A Şıkkı
B Şıkkı
C Şıkkı
D Şıkkı
E Şıkkı
   
Çözüm:
Siyah kıl rengi ® A (Baskın)
Kahverengi kıl rengi geni ® a (Çekinik)

Siyah kıllı iki farenin çaprazlanması sonucu meydana gelen yavru kahverengi kıllı (aa) ise ebeveynler kahverengi kıl genini taşır yani heterozigottur (Aa)
Buna göre;

4 yavrununda siyah kıllı olma ihtimaliDoğru Yanıt: e

Soru 139.

Diploit kromozomlu canlılarda;

I.

Zigot

II.

Vücut hücresi

III.

Gamet

yapılarından hangilerinin her özellik bakımından bir çift gen taşıması beklenir?

 
A Şıkkı Yalnız II
B Şıkkı I ve II
C Şıkkı I ve III
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Diploit (2n) kromozomlu canlılarda karakterler bir çift alel genle kontrol edilir.
- Zigot diploit kromozomludur ve her özellik için bir çift gen taşır.
- Vücut hücreleri diploit kromozomludur ve her özellik için bir çift gen taşır.
- Gamet hücreleri ise mayoz bölünme ile oluşur ve haploit kromozomludur, her özellik için bir alel gen bulunur.


Doğru Yanıt: b

Soru 140.

Aşağıdakilerden hangisi, çevrenin fenotipte meydana getirdiği değişikliklere örnek gösterilemez?

 
A Şıkkı Bitkilerin gündüz fotosentez yaptığı halde, gece fotosentez yapmaması
B Şıkkı Karahindiba bitkisinin ovada yetişince uzun, dağda yetişince kısa gövdeli olması
C Şıkkı Çuha çiçeğinin oda sıcaklığında kırmızı, 30 oC de beyaz çiçekler açması
D Şıkkı Sirke sineklerinin 16 oC de yetiştirilince düz kanatlı, 25 oC de kıvrık kanatlı olmaları
E Şıkkı Değişik coğrafi bölgelerde yaşayan özdeş ikizlerden birinin açık tenli diğerinin koyu tenli olması
   
Çözüm:
Bitkilerin gündüz fotosentez yaptığı halde gece yapmaması örnek gösterilemez. Çünkü bu olay dış şartların etkisi ile belirli sınırlar içerisinde fenotipte meydana gelen bir değişiklik değildir.

Doğru Yanıt: a

Soru 141.

Eşeyli yolla üreyen ve genotipi homozigot olan çiçekli bir bitki için, aşağıdaki varsayımlardan hangisi ileri sürülebilir? 

 
A Şıkkı Tek çeşit gamet oluşturur.
B Şıkkı Rüzgârla tozlaşma yapar.
C Şıkkı Meyveleri etlidir.
D Şıkkı Yaprak damarları paraleldir.
E Şıkkı Embriyosunda tek çenek yaprağı bulunur.
   
Çözüm:
Genotip homozigot olan bitki mayoz bölünme ile gamet oluşturduğunda bütün gametleri aynı çeşit olur. Diğer şıkların doğruluğu kesin değildir.

Doğru Yanıt: a

Soru 142.

                        
Yukarıdaki soyağacında siyah renkle gösterilen bireyde belirli bir özellik, fenotipte görülmektedir.

Soyağacına göre, bu özellikle ilgili,

I.

Çekiniktir.

II.

Y kromozomunda taşınır.

III.

X kromozomunda taşınır.

ifadelerinden hangileri kesin olarak doğrudur?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı I ve III
   
Çözüm:
Soyağacında kız çocuğunda görülen hastalık resesif bir genle ortaya çıkmıştır. Bu gen X ve Y kromozomu ile taşınmayıp, otozomol kromozom üzerinde bulunmaktadır. Bu gen X ve Y kromozomunda olsaydı babanın fenotipinde de bu hastalık gözlenecekti.

Doğru Yanıt: a

Soru 143.

Aynı türden 4 farklı omurgasızın genotipi aşağıda verilmiştir;

  I.  AaBbDDeerrNNss
 II.  AAbbDDeerrnnSS
III.  AaBbDdeerrNnSs
 IV.  AaBbddEERRnnss

Bütün genler bağımsız olduğuna göre, her bir bireyin oluşturacağı gamet çeşidi sayısı çoktan aza doğru, aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru sıralanmıştır?

 
A Şıkkı I - II - III - IV
B Şıkkı II - I - III - IV
C Şıkkı III - IV - I - II
D Şıkkı III - IV - II - I
E Şıkkı IV - III - I - II
   
Çözüm:
Bütün genler bağımsız olduğu zaman oluşacak gamet çeşidi sayısı heterozigotluk derecesiyle bulunur ve heterozigotluk derecesi büyüdükçe oluşacak gamet çeşidi sayısı artar. Bu dört canlının heterozigot derecesine bakarsak

  I.   aa Bb DD ee rr NN SS  = 1
 II.  AA bb DD ee r rnn SS = 0
III.  Aa Bb Dd ee rr Nn Ss = 5
 IV. Aa Bb dd EE RR nn ss = 2

Heterozigotluk derecesinin büyükten küçüğe doğru sıralanışı III, IV, I, II' dir.

Doğru Yanıt: c

Soru 144.

Bazı bireylerin kan grubu ve Rh faktörü, soyağacında belirtilmiştir.Buna göre, 2 numaralı birey aşağıdaki kan gruplarından hangisine sahip olamaz?

 
A Şıkkı AARR
B Şıkkı AORr
C Şıkkı BORr
D Şıkkı OORR
E Şıkkı BORR
   
Çözüm:
2. Numaralı birey AO, BO ve OO olabilir. Rh faktörüne görede RR veya Rr olabilir.

Doğru Yanıt: a

Soru 145.

Bir canlı türünün üremesi sırasında, kahverengi tüy rengine sahip homozigot bireylerin, homozigot beyaz renkli bireylerle çaprazlanmasından kızıl tüylü yavru döllerin oluştuğu görülüyor.

Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

 
A Şıkkı Adaptasyon
B Şıkkı Eş baskınlık
C Şıkkı Modifikasyon
D Şıkkı Mutasyon
E Şıkkı Doğal seleksiyon
   
Çözüm:
Kahverengi tüy geni ® K
Beyaz renk tüy geni ®
Homozigot kahvrengi (KK) birey ile homozigot beyaz renkli (BB) birey çaprazlandığında;
P   : KK x BB
F1 : KB (Kızıl tüy rengi)
Yavru dölde, anne ve babada olmayan bir rengin çıkması kahverengi tüy geni ile beyaz renk tüy genlerinin eş baskın olduğunu gösterir.

Doğru Yanıt: b

Soru 146.

İnsanlarda kan gruplarını belirleyen üç alel genden ikisi eşbaskın özellik taşır.

Buna göre iki eşbaskın özelliğin çaprazlanması sonucu oluşan dölde;

I.

Eşbaskın karakterli birey sayısının / eşbaskın karakterli olmayan birey sayısına oranı

II.

Genotip çeşitli / fenotip çeşidi oranı

III.

Homozigot genotipli bireyler / heterozigot genotipli bireyler oranı
bire eşittir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
AB X AB çaprazlaması sonucu: AA, AB, AB, BB genotipli bireyleri oluşabilir.
Burada   = 1'dir.
Genotip çeşidi =3, Fenotip çeşidi =3'tür.
Homozigot genotipli bireyler : AA ve BB
Heterozigot genotipli bireyler : AB ve AB' dir.

Doğru Yanıt: e

Soru 147.


Şekil 1'de genotipi verilen canlının, şekil 2'deki gameti oluşturmasında gerçekleşen olaylar aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?

 
A Şıkkı Mayoz, Crossing-over, Mutasyon
B Şıkkı Mitoz, Crossing-over, Ayrılmama
C Şıkkı Mayoz, Ayrılmama, Mutasyon
D Şıkkı Mayoz, Crossing-over, Ayrılmama
E Şıkkı Mitoz, Ayrılmama, Mutasyon
   
Çözüm:
- Şekil 1'deki hücrede her karakter için 2 gen bulunurken (2n), Şekil 2'deki hücrede her karakter için 1 gen bulunur (n). Yani kromozom sayısı 2n'den n'e düşmüştür. Bu durum mayoz bölünme ile sağlanır.
-  

özelliklerinin aynı kromozomda bir araya gelebilmesi crossing-overla gerçekleşir.
- g geninin yerine G geninin gelmesi yani genin yapısının değişmesi mutasyonla olur.


Doğru Yanıt: a

Soru 148.

Tek yumurta ikizleri aynı ailede ve aynı ortak çevrede yetiştirildikleri zaman birbirlerinin aynı özellikleri taşıdıkları halde, farklı ortam koşullarında yetiştirildiklerinde dış görünüşlleri ve zeka düzeylerinde farklılıklar gözlenmiştir.

Bu duruma benzer bir durum aşağıdakilerden hangisinde vardır?

 
A Şıkkı Hemofili
B Şıkkı A kan grubundan bir kadınla, B kan grubundan bir erkeğin B kan grubundan çocuklarının olması
C Şıkkı Larva arının polenle beslenmesiyle işçilerin, Arı sütü ile beslenmesinden kraliçe arının oluşması
D Şıkkı Kulak memesinin bitişik ya da ayrık olması
E Şıkkı Bukalemunun bulunduğu ortama göre renk değiştirmesi
   
Çözüm:
Soruda verilen örnek modifikasyondur. Modifikasyon canlılarda, dış şartların etkisiyle belirli sınırlar içinde oluşan ve kalıtsal olmayan farklılıklardır. Döllenmiş yumurtalardan çıkan larvalardan beslenmeye bağlı olarak kraliçe veya işçi arıların oluşması modifikasyona iyi bir örnektir. Diğer seçeneklerde kalıtsal farklılıklar verilmiştir.

Doğru Yanıt: c

Soru 149.

Bir canlıdaki herhangi bir özelliğin kalıtsal olduğu, aşağıdakilerden hangisiyle anlaşılır?

 
A Şıkkı Canlının bazı döllerinde ortaya çıkmasıyla
B Şıkkı Ortam koşullarından etkilenmesiyle
C Şıkkı Canlının yaşama şansını artmasıyla
D Şıkkı Canlının üreme zamanını kısıtlamasıyla
E Şıkkı Canlının yaşamı boyunca devam etmesiyle
   
Çözüm:
Herhangi bir özelliğin kalıtsal olduğu, kendisinden sonra gelen bazı döllerde ortaya çıkması ile anlaşılır. Canlının sahip olduğu bazı özelliklerin, sonraki nesillere aktarılması, o özelliklerin kalıtsal olduğunu kanıtlar. Diğer seçeneklerde, çevresel faktörlerin etkilerinden bahsedilmiştir.

Doğru Yanıt: a

Soru 150.

N n Rr Ss Uu x Nn Rr ss Uu çaprazında genler bağımsız ve N, R, S, U genleri dominanttır.

Bu çapraz sonucu oluşan bireylerden N, r, S, U fenotipindeki bireylerin oranı ne olur?

 
A Şıkkı
B Şıkkı  
C Şıkkı
D Şıkkı
E Şıkkı
   
Çözüm:


Doğru Yanıt: e

 
Facebook beğen
 
Reklam
 
 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=