TEST-3 (SOLUNUM)
ImageShack, share photos, pictures, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site
Hareketli Manzaralar - Hareketli Manzara Resimleri - Hareketli Manzara Resmi

Soru 101.

Bir maya hücresi fermantasyonunda 16 mol etil alkol oluşturmuşsa reaksiyonlarda kaç mol CO2 açığa çıkmıştır?

 
A Şıkkı 12
B Şıkkı 14
C Şıkkı 16
D Şıkkı 18
E Şıkkı 20
   
Çözüm:
Maya hücrelerinde etil alkol fermantasyonunda 1 mol. glikozun kullanılması ile 2 mol etil alkol oluşur ve 2 mol CO2 çıkışı gözlenir.
Alkolün fermantasyonunda 8 mol glikoz kullanıldığında 16 mol etil alkol oluşur ve 16 mol CO2 açığa çıkar

Doğru Yanıt: c

Soru 102.

I.

Pirüvat oluşturma

II.

CO2 açığa çıkarma

III.

H2O oluşturma

IV.

NADH2 oluşturma

Yukarıdaki reaksiyonlardan hangileri O2' li solunum ve etil alkol fermantasyonunda ortak olarak gerçekleşir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve IV
E Şıkkı I, II ve IV
   
Çözüm:
Oksijenli solunum ve etil alkol fermantasyonunda ortak olarak glikoz reaksiyonları meydana gelir ve CO2 açığa çıkar. Buna göre; her iki solunum çeşitinde de pirüvat ve NADH2 oluşumu ile CO2 çıkışı ortaktır. H2O oluşumu ise sadece oksijenli solunumda görülür.

Doğru Yanıt: e

Soru 103.


Yukarıdaki deney düzeneğinde bir süre sonra Ca(OH)2'in saydamlığının kaybolduğu ve çökeltinin oluştuğu gözleniyor.

Buna göre bu deney oksijensiz solunum tepkimelerinde;

I.

Sıcaklığın etkili olduğunu

II.

Son ürünün belirlenmesi

III.

Substrat olarak glikozun kullanılması gerekliliğini kanıtlamak amacıyla yapılmıştır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:
Deney düzeneğinde Ca(OH)2 çözeltisi CO2 gazının ayıracıdır. Ca(OH)2, CO2 ile tepkimeye girdiğinde çökelti oluşur. Bu deney de bize bira mayasının etil alkol fermantasyonu yaptığını ve CO2 gazı oluşturduğunu kanıtlar.
I. ve III. öncüller bu deneyle kanıtlanmaz. Farklı sıcaklık değerleri ya da farklı substratlarla da deneyler yapılmalı ki sıcaklığın ya da hangi substratın kullanılması gerektiği kanıtlanabilsin.

Doğru Yanıt: b

Soru 104.

İnsanda O2 tüketiminin normalden fazla olduğu bir zamanda aşağıdakilerden hangisi görülmez?

 
A Şıkkı Metabolizma hızının yükselmesi
B Şıkkı Hücrenin ısı üretiminin artması
C Şıkkı Üretilen CO2 miktarının yükselmesi
D Şıkkı Dolaşım sisteminin hızlanması
E Şıkkı Soluk alıp vermenin yavaşlaması
   
Çözüm:
İnsanda O2 tüketiminin fazla olması, soluk alıp vermenin hızlı olduğunu gösterir.
Alınan O2 hücrelerde solunumda kullanılır. Buna bağlı olarak üretilen CO2 miktarının artması soluk alıp vermeyi hızlandırır.

Doğru Yanıt: e

Soru 105.


Yukarıda çizgili kas hücrelerindeki bazı olaylar özetlenmiş ve numaralandırılmıştır.

Buna göre;

I.

(I) nolu olayda sitoplazma enzimleri görev alır.

II.

(II) nolu olayda ETS elemanları görev almaz.

III.

(III) nolu olay O2 yetersizliğinde görülür.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

 
A Şıkkı Yalnız II
B Şıkkı I ve II
C Şıkkı I ve III
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
I nolu olay sitoplazmada, III nolu olay da O2 yetersizliğinde gerçekleşir. Ancak pirüvatın CO2 ve H2O'ya kadar parçalanması sırasında ETS elemanları görev alır.

Doğru Yanıt: c

Soru 106.

                                     

Optimum koşulların sağlandığı yukarıdaki deney düzeneğinde, gözlem süresince aşağıda verilen değişimlerden hangisi saptanmaz?
(KOH, karbondioksit tutucusudur.)

 
A Şıkkı Termometrenin gösterdiği sıcaklıkta azalma
B Şıkkı Glikoz derişiminde azalma
C Şıkkı Bakteri sayısında artma
D Şıkkı Üretilen CO2 miktarında artma
E Şıkkı Etil alkol miktarında artma
   
Çözüm:
Deney düzeneğinde anaerob bakteriler ortamdaki glikoz çözeltisini kullanarak fermantasyon yapar ve glikoz derişimi azalır. Fermantasyon sonucu CO2 açığa çıkar ve etil alkol üretilir. Fermantasyon yapan bakterilerin sayısı artar. Sonuçta alkolik fermantasyonla ATP sentezlenir ve enerjinin bir kısmı ısı şeklinde açığa çıkar, termometredeki sıcaklık derecesi artar, azalmaz.

Doğru Yanıt: a

Soru 107.

Optimum koşulların sağlandığı deney tüplerinden,

I.

de aerobik bakteriler

II.

de laktik asit fermantasyonu yapan bakteriler

III.

de alkolik fermantasyon yapan bakteriler bulunmaktadır.

Eşit sayıda bakteri hücrelerinin yer aldığı tüplere aynı miktarlarda glikoz ilave edildikten bir süre sonra tüplerdeki CO2 miktarının çoktan aza doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 
A Şıkkı I - II - III
B Şıkkı I - III - II
C Şıkkı II -I - III
D Şıkkı II - III - I
E Şıkkı III - I - II
   
Çözüm:
Eşit miktarda glikoz ve bakteri bulunan deney tüplerinden, I. tüpteki bakteriler oksijenli solunum yapar ve 1 glikoz molekülü parçalandığında 6 molekül CO2 açığa çıkar.
II. tüpteki bakteriler laktik asit fermantasyonu yapar ve CO2 çıkışı olmaz.
III. tüpteki molekülü bakteriler etil alkol fermantasyonu yapar ve 1 glikoz molekülü parçalandığında 2 molekül CO2 açığa çıkar.
Buna göre; en çok CO2 çıkışı I. tüpte, sonra III. tüpte olur, II. tüpte CO2 çıkışı gözlenmez. 

Doğru Yanıt: b

Soru 108.

Oksijenli solunumla ilgili;

I.

Son elektron alıcı oksijendir.

II.

ATP' lerin çoğu glikoliz safhasında üretilir.

III.

Hidrojenler sadece NAD ile taşınır.

IV.

FADH2 sadece krebs devrinde oluşur.

ifadelerinden hangileri yanlıştır?

 
A Şıkkı I ve II
B Şıkkı I ve III
C Şıkkı II ve III
D Şıkkı II ve IV
E Şıkkı II, III ve IV 
   
Çözüm:

-

Oksijenli solunumda ETS' de en son elektron alıcısı oksijendir.

-

Glikolizde net 2 ATP, krebs devrinde 2 ATP ve ETS' de 34 ATP sentezlenir. En çok ATP sentezi ETS' de olur.

-

H' ler NAD ve FAD ile ETS' ye taşınır.

-

FADH2 oluşumu sadece krebs devrinde gerçekleşir.


Doğru Yanıt: c

Soru 109.


Yukarıdaki tepkimeyi gerçekleştiren ökaryot bir hücre için;

I.

Glikoz, kemosentez sonucu üretilmiş olabilir.

II.

O2'siz solunum yapar.

III.

Kloroplast taşır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız III
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı I ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Kemosentez sadece bazı bakterilerde görülür. Glikoz sentezi ökaryot hücrede olduğuna göre bu olay fotosentezdedir. Fotosentez yapan bir hücre O2'siz solunum yapmaz. Ancak kloroplast taşıyabilir. 

Doğru Yanıt: b

Soru 110.

Gelişmiş bir bitki hücresinde aktif taşıma için gerekli olan ATP enerjisi;

  I.  Substrat düzeyinde fosforilasyon
 II.  Fotofosforilasyon
III.  Oksidatif fosforilasyon

yollarından hangileriyle üretilir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı I ve III
   
Çözüm:
Bitki hücrelerinde oksijenli solunum ve fotosentez reaksiyonları ile ATP sentezi gerçekleşir. Fotofosforilasyonla üretilen ATP enerjisi yine fotosentezde organik molekül sentezinde kullanılır, metaboliik olaylarda kullanılmaz. Hücresel solunumda substrat düzeyinde ve oksidatif fosforilasyonla üretilen ATP ise aktif taşıma gibi hücresel olaylarda kullanılır.

Doğru Yanıt: e

Soru 111.

Hücrelerde gerçekleşen oksijenli ve oksijensiz solunum tepkimelerinde aşağıda verilen olaylardan hangileri ortak değildir?

 
A Şıkkı Enzim kullanılması
B Şıkkı Isı enerjisi açığa çıkması
C Şıkkı CO2 açığa çıkması
D Şıkkı ATP sentezlenmesi
E Şıkkı ETS kullanılması
   
Çözüm:
Bütün solunum tepkimelerinden amacı ATP sentezlemektir. Bu tepkimeler sırasında enzim kullanılır ve ısı enerjisi açığa çıkar. CO2 üretimi, hem O2'li solunumda hem de O2'siz solunumda gerçekleşebilir. ETS kullanımı ise yalnız O2'li solunum tepkimelerinde gerçekleşir.

Doğru Yanıt: e

Soru 112.

                                    

Oksijenli solunum tepkimelerini özetleyen yukarıdaki evrelerin hangilerinde CO2 açığa çıkar?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Oksijenli solunum reaksiyonlarında sadece mitokondri de CO2 açığa çıkar. Buna göre yukarıdaki şekilde II ve III evrelerinde CO2 çıkışı olur.

Doğru Yanıt: d

Soru 113.


Birinci şekildeki gibi cıva dolu bir tüpe çimlenmekte olan ve yeşil olmayan tohumlar yerleştirliyor. İki gün sonra bu tohumların üzerinde, ikinci şekilde görüldüğü gibi bir gaz toplanıyor.

Bu gazın ne olduğunu anlamak için aşağıdakilerden hangisini kullanmak gerekir?

 
A Şıkkı Kireç suyu
B Şıkkı Tuz asidi
C Şıkkı Oksijenli su
D Şıkkı Damıtık su
E Şıkkı Tuzlu su
   
Çözüm:
Çimlenmekte olan tohumlar fotosentez yapamazlar. Metabolizmaları hızlıdır. Enerji ihtiyacı nedeniyle solunum yaparlar. Besinlerini, yedek besin deposundan (endosperm) sağlarlar. Solunum sonunda açığa çıkan gazın karbondioksit olduğunu belirlemek için, karbondioksitin ayıracı olan kireç suyu (Ca(OH)2) kullanılır. Karbondioksit, kireç suyu ile tepkimeye girer ve kireç suyu bulanır. Beyaz çökelti (kireç taşı - CaCO3) oluşur. Dolayısıyla kireç suyunun bulanması ortamda, karbondioksit varlığını gösterir.

Doğru Yanıt: a

Soru 114.

I.

CO2' nin açığa çıkması

II.

Bir kısım reaksiyonun mitokondrilerde gerçekleşmesi

III.

NAD+' nın indirgenmesi

IV.

Glikozun aktifleşmesi için ATP harcanması

Bir solunum reaksiyonu ile ilgili yukarıda verilenlerden hangilerinin bilinmesi, solunum çeşidinin kesin olarak belirlenmesini sağlar?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı II ve IV
E Şıkkı I, III ve IV
   
Çözüm:
Tüm solunum reaksiyonlarının başlanması için, reaksiyona enerji verici bileşik olarak katılan glikozun ATP harcanarak aktifleştirilmesi gerekir. Yine tüm solunum reaksiyonlarında NAD+' nın NADH2 şeklinde indirgenmesi gerçekleşir. CO2 de, hem etil alkol hem de oksijenli solunum reaksiyonlarında oluşur. Bu yüzden bu bilgiler solunum çeşidinin kesin olarak belirlenmesini sağlamaz ancak II. öncülde verilen bilgi sadece oksijenli solunum reaksiyonuna özgüdür.

Doğru Yanıt: b

Soru 115.

Oksijenli solunum yapan bir bakteri kolonisi yeterli besin içeren petri kabında tutuluyor. Kap, hava almayacak şekilde ağzı kapatılıp uygun sıcaklıkta bekletiliyor.

Buna göre, canlı bakteri sayısının zamana bağlı değişimi aşağıdaki grafiklerden hangisine uygun olur?

 
A Şıkkı
B Şıkkı
C Şıkkı
D Şıkkı
E Şıkkı
   
Çözüm:
Oksijenli solunum yapan bakteriler önce uygun koşulların olduğu petri kabında ortamdaki oksijeni kullanarak çoğalırlar. Kapalı kaptaki oksijenin azalması ile solunum reaksiyonları yavaşlar ve bir süre sonra oksijen yetersizliğinden bakteriler yaşayamaz ve sayıları sıfır olur.

Doğru Yanıt: a

Soru 116.

Bira mayasının oksijensiz ortamda gerçekleştirdiği metabolik reaksiyonların bazı ara kademeleri aşağıdaki gibidir.

                         Glikoz
                ¯ I
                    Früktoz difosfat
                ¯II
                    Pirüvat
                ¯III
                    Asetaldehit
                          ¯IV
                      Etil alkol
              
Hangi basamakta karbondioksit üretilir?
 

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız III
C Şıkkı II ve III
D Şıkkı II, III ve IV
E Şıkkı I ve IV
   
Çözüm:
Bira mayası oksijensiz sistemde etil alkol fermantasyonu yapar. Soruda verilen alkolü fermantasyon reaksiyonların III numaralı basamağında CO2 çıkışı olur.

Doğru Yanıt: b

Soru 117.

I.

CO2

II.

Pirüvik asit

III.

Etil alkol

IV.

Laktik asit

V.

Fruktoz 1 - 6 difosfat    

Yukarıdakilerden hangileri kas hücrelerindeki oksijensiz solunum reaksiyonları sırasında meydana gelmez?

 
A Şıkkı I ve III
B Şıkkı II ve IV
C Şıkkı I, II ve V
D Şıkkı II, III ve V
E Şıkkı II, III ve IV
   
Çözüm:
Kas hücrelerinde meydana gelen oksijensiz solunum çeşidi laktik asit fermantasyonudur. Laktik asit fermantasyonu reaksiyonlarında Fruktoz 1 - 6 difosfat, Pirüvik asit ve laktik asit molekülleri oluşur. ama CO2 ve etil alkol çıkışı olmaz.

Doğru Yanıt: a

Soru 118.

I.

O2 oluşumu

II.

Pirüvik asit oluşumu

III.

Fosforilasyon (ATP sentezi)

IV.

H2O oluşumu

Yukarıdaki olaylardan hangileri O2'li solunum ile Laktik asit fermantasyonunun ortak özelliğidir?

 
A Şıkkı Yalnız III
B Şıkkı II ve III
C Şıkkı II ve IV
D Şıkkı I, II ve III
E Şıkkı I, II, III ve IV
   
Çözüm:
Oksijenli solunum ve laktik asit fermantasyonunda ortak olarak glikoliz meydana gelir. Pirüvik asit oluşumu ve fosforilasyon olayları ortaktır. H2O oluşumu oksijenli solunumda ETS'de meydana gelir. O2 oluşumu her iki solunum olayında da meydana gelmez.

Doğru Yanıt: b

Soru 119.

Etil alkol fermantasyonunda;

I.

Glikozun aktivasyonu için ATP harcanmsı

II.

NADH+H' ın yükseltgenmesi 

III.

ATP sentezi

IV.

Asetaldehit oluşması

reaksiyonların gerçekleşmesi sırası aşağıdakilerden hangisidir?

 
A Şıkkı I, III, IV, II
B Şıkkı I, IV, III, II
C Şıkkı II, IV, I, III
D Şıkkı II, IV, III, I
E Şıkkı III, I, II, IV
   
Çözüm:
Etil alkol fermantasyonunda önce glikozun aktivasyonu için ATP harcanır daha sonra glikoliz evrelerinde ATP sentezi olur, glikoliz sonucu meydana gelen pirüvat molekülleri C atomu kaybeder ve asetaldehit oluşur. En son ise glikoliz reaksiyonlarında meydana gelen NADH2' ler H' leri geri verir ve yükseltgenir.

Doğru Yanıt: a

Soru 120.

Aşağıdaki olaylardan hangisi fermantasyona örnek olarak gösterilmez?

 
A Şıkkı Glikozdan laktik asit oluşumu
B Şıkkı Sütün yoğurda dönüşmesi
C Şıkkı Üzüm suyundan alkol elde edilmesi
D Şıkkı Glikozun CO2 ve H2O ya parçalanması
E Şıkkı Glikozdan asetaldehitin oluşumu
   
Çözüm:
Canlılarda gerçekleşen oksijensiz solunum reaksiyonları iki çeşittir; etil alkol ve laktik asit fermantasyonu.
Glikozdan laktik asit oluşumu (A), sütün yoğurda dönüşmesi (B) olayları laktik asit fermantasyonuna, üzüm suyundan alkol elde edilmesi (C) ve glikozdan asetaldehitin oluşumu (E) ise alkolik fermantasyona örnektir.
Glikozun CO2 ve H2O' ya parçalanması reaksiyonları ise oksijenli solunum olayıdır.

Doğru Yanıt: d

Soru 121.

Solunum tepkimeleriyle ilgili olarak;

I.

Yadımlama olayıdır.

II.

Substratı organik moleküldür.

III.

Hücrede ağırlık azalmasına neden olur.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Solunum tepkimelerinde enerji verici organik moleküller kullanılır. Solunum tepkimelerinde organik moleküllerin yıkımı yani yadımlaması gerçekleşir. Dolayısıyla da hücrede ağırlık azalmasına neden olur. 

Doğru Yanıt: e

Soru 122.

Bira mayalarının içerisinde tutulduğu glikoz çözeltisinde zaman aralıklarına bağlı olarak açığa çıkan CO2 miktarı grafikteki gibidir.

Grafikle ilgli hangi yorum yapılamaz?

 
A Şıkkı Her aralıkta glikoliz görülmüştür.
B Şıkkı Her aralıkta etil alkol üretilmiştir.
C Şıkkı Isı üretiminin en çok arttığı aralık IV. aralıktır.
D Şıkkı V. aralıkta ortamda biriken CO2 miktarı en üst düzeydedir.
E Şıkkı IV. ve V. aralıktaki fermentasyon hızı eşittir.
   
Çözüm:
Glikoz çözeltisinde bulunan bira mayaları alkolik fermantasyon yapar ve CO2 açığa çıkar.
Grafik incelendiğinde her aralıkta CO2 açığa çıktığı gösterilmektedir. Yani her aralıkta fermantasyon meydana gelmiştir. Buna göre her aralıkta glikoliz evresi meydana gelir, etil alkol üretilir. IV. aralık CO2 çıkışının en fazla olduğu yani fermantasyon reaksiyonlarının max. olduğu aralıktır. V. aralıkta ortamda biriken artık madde fazladır. Ancak üretilen CO2 miktarı azalmış yani alkolik fermantasyon yavaşlamıştır.

Doğru Yanıt: e

Soru 123.

Glıkozun aerobik yıkımı sırasında, karbon dioksit çıkışı aşağıdaki maddelerden hangisinin oluşumundan sonra başlar?

 
A Şıkkı Fosfogliserik asit
B Şıkkı Asetil - CoA
C Şıkkı Sitrik asit
D Şıkkı Pirüvik asit
E Şıkkı Fosfogliser aldehit
   
Çözüm:
Glikozun oksijenli solunum ile yıkımında glikoliz evresinde CO2 çıkışı olmaz, CO2 çıkışı krebs evresinde meydana gelir. Glikoliz reaksiyonları ile oluşan pirüvat molekülleri (3C) birer C atomu kaybeder ve asetil - CoA (2C) oluşur, bu sırada CO2 çıkışı gözlenir.

Doğru Yanıt: d

Soru 124.

 

Proteinlerden enerji üretilmesi sırasında,
 
  I.  Aminoasitlerden amin grubunun amonyak (NH3) halinde ayrılması
 II.  Peptit bağlarının yıkılması
III.  Aminoasidin yapısındaki hidrojenlerin (H+) oksijenle birleşip su oluşturması
IV.  ATP üretilmesi

olayları hangi sıraya göre meydana gelir?

 

 
A Şıkkı I - II - IV - III
B Şıkkı II - I - IV - III
C Şıkkı II - III - IV - I
D Şıkkı III - IV - I - II
E Şıkkı IV - II - I - III
   
Çözüm:
Proteinlerin solunuma katılarak enerji üretiminde kullanılabilmeleri için önce hidroliz ile peptid bağlarının yıkılıp aminoasitlerin oluşması gerekir. Sonra aminoasitlerden amino grubunun ayrılması ve solunuma katılması gerekir. Solunuma katılan aminoasitlerden önce ATP üretilir. Ayrılan H+ lerin oksijenle birleşip su oluşturması ise son oksidasyon basamağında gerçekleşir. Sıralanış : II - I - IV - III olmalıdır.

Doğru Yanıt: b

Soru 125.

Heterotrof bir hücre oksijenli solunum reaksiyonları için gerekli olan;

 
I.  Enzim
 II.  ATP
III. Glikoz
IV.  Oksijen

moleküllerinden hangilerini kendisi üretir?

 
A Şıkkı I ve II
B Şıkkı II ve IV
C Şıkkı III ve IV
D Şıkkı I, II ve III
E Şıkkı I, III ve IV
   
Çözüm:
Heterotrof bir hücre, enzim ve ATP sentezini kendisi yaparken, glikoz ve oksijeni dışarıdan hazır alır.

Doğru Yanıt: a

Soru 126.

Otçul bir memelinin sindirim sisteminde, etçil bir memeliden farklı olarak aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşir?

 
A Şıkkı Peristaltik hareketler
B Şıkkı Selüloz sindirimi
C Şıkkı Mekanik sindirim
D Şıkkı Aminoasit emilimi
E Şıkkı ATP kullanılması
   
Çözüm:
Otçul memelilerle etçil memelilerde besinlerin sindirim kanalında peristaltik hareketlerle ilerlemesi, proteinlerin sindirimi ve sindirim sonucunda oluşan aminoasitlerin emilmesi, enzim salgılama için gerekli enerjinin (ATP'nin) kullanılması ortak olarak görülür. Fakat etçil hayvanlar, selüloz sindirimini gerçekleştiremezler. Selüloz sindirimi, otçul hayvanlar tarafından (mide ve bağırsaklarında simbiyoik yaşayan tek hücreliler sayesinde) gerçekleştirilir.

Doğru Yanıt: b

Soru 127.

Bir glikoz molekülünün oksijenli ve oksijensiz solunumda parçalanması sonucunda farklı miktarlarda ATP oluşmaktadır.

Kullanılan besin çeşidinin aynı olmasına rağmen bu durumun temel nedeni;

I.

Oksijensiz solunumda enerjinin büyük bir kısmının ısı olarak dışarı verilmesi

II.

Oksijensiz solunumda besinin piruvata, oksijenli solunumuda besinin CO2 ve H2O' ya kadar parçalanması

III.

Oksijenli ve oksijensiz solunumda kullanılan aktivasyon enerjisinin farklı olması.

şeklinde verilen ifadelerden hangileri olabilir?

 

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:
Glikoliz, oksijenli ve oksijensiz solunumda ortak reaksiyonudur ve bu evrede glikozun aktifleşmesi için kullanılan aktivasyon enerjisi her zaman 2ATP' dir. Oksijenli solunumda oksijensiz solunumdan farklı olarak mitakondri içindeki ETS kullanılarak oksidatif fosforilasyonla ATP elde edilir. Solunum sırasında elde edilen enerjinin bir kısmı oksijenli ve oksijensiz solunumda ısı olarak dışarı verilir. Bu nedenle I. öncül yanlıştır. Oksijenli solunumda daha fazla ATP oluşmasının temel nedeni de glikozun CO2+H2O' ye kadar parçalanmasıdır. Sadece II. öncül doğrudur.

Doğru Yanıt: b

Soru 128.

Bira mayası hücrelerinin bulunduğu kaba bir miktar glikoz eklendikten sonra ağzı sıkıca kapatılmıştır. Yandaki grafikte bir süre sonra bira mayası hücrelerinin yapmış olduğu fermantasyon hızı gösterilmektedir.

Buna göre;

I.

Kaptaki O2 miktarının azalması.

II.

Ortamda etil alkolün birikmesi

III.

Ortamda bulunan glikozun azalması

şeklinde verilen faktörlerden hangileri fermantasyonu olumsuz yönde etkiler?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı I ve II
C Şıkkı I ve III
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Bira mayası hücreleri etil alkol fermantasyonu yapmaktadır. Bu nedenle kaptaki oksijen miktarı fermantasyonu etkilemez. I. öncül yanlıştır.
Kapta etil alkolün birikmesi pH' ı değiştirir. pH' ın değişmesi enzim etkinliğini yavaşlatır ve fermantasyon hızı olumsuız yönde etkilenir. II. öncül doğrudur.
Ortamda glikozun azalması glikoliz reaksiyonlarının yapılmasını engellediği için fermantasyonu olumsuz yönde etkilenir. Bu nedenle III. öncül de doğrudur.

Doğru Yanıt: d

 
Facebook beğen
 
Reklam
 
 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=