TEST-3(BİLİM)

Right Click to Save Logo


BİLİMSEL ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ
CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ

82.)Biyoloji bilimi,
I.Sadece hayvanları inceler.
II.Hücre çeperine sahip canlıların incelendiği bilim dalıdır.
III.Canlı bilimidir.
açıklamalarından hangileri doğrudur?

a)Yalnız I
b)Yalnız II
c)Yalnız III
d) I-II
e) II-III                                                                        

(CEVAP-C)

83.)Eşeyli üreyen canlılarda döllenme olduktan sonra zigotun ergin bir birey haline gelinceye kadar geçirdiği değişimleri inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

a)Evrim
b)Embriyoloji
c)Sitoloji
d)Histoloji
e)Fizyoloji                                                                 

(CEVAP-B)
84.)I.Hücre bilimi
    II.Doku bilimi
Yukarıda verilen tanımların incelendiği biyoloji alt bilim dalı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?

  
I                  II
a)Histoloji-Sitoloji
b)Sitoloji-Histoloji
c)Anatomi-Morfoloji
d)Morfoloji-Anatomi
e)Evrim-Histoloji                                                    

 (CEVAP-B)
85.)I.Kıkırdak dokusunun yapısının incelenmesi
     II.Hücrenin biçim ve yapısının incelenmesi
     III.İletim demetlerinin yapısının incelenmesi
     IV.Kimyasal sindirim sırasında gerçekleşen kimyasal olayların incelenmesi
Yukarıda verilenlerden hangileri fizyolojinin inceleme alanı içine girer?

a)Yalnız IV
b) I-II
c) III-IV
d) I-II-III
e) II-III-IV                                                                 

  (CEVAP-A)


86.) I.Yaprağın görünüşüne ait özellikler
      II.Kas dokusuna ait özellikler
      III.Kalbin görev ve işleyişi
Yukarıda verilenler hangi alt bilim dallarına aittir?

      
I                     II               III___
a) Anatomi   Sitoloji   Histoloji
b) Morfoloji   Histoloji  Fizyoloji
c) Fizyoloji     Histoloji  Morfoloji
d) Fizyoloji     Anatomi  Histoloji
e) Morfoloji   Sitoloji     Fizyoloji                           


(CEVAP-B)


87.)-DNA da bulunan nükleotitlerin yapısını incelemek
     -Kas dokusunu incelemek
     -Bitkinin bir karaktere ait genlerini değiştirerek yeni  bir bitki türü elde etmek
     -Bir türe ait embriyonun gelişim sürecini incelemek
Yukarıda verilen olayların incelenmesinde biyolojinin hangi alt bilim dalından yararlanılamaz?

a)Genetik mühendisliği
b)Histoloji
c)Moleküler biyoloji
d)Embriyoloji
e)Sitoloji                                                                   


(CEVAP-E)88.)I.Bitkisel dokuların incelenmesi
    II.DNA ve RNA moleküllerinin yapılarının incelenmesi
    III.Bakteri ve virüs gibi gözle görülemeyen canlıların incelenmesi.
Yukarıda verilenler biyolojinin hangi alt bilim dalları içinde yer alır?

        I                         II                            III_____
a)Sitoloji    Moleküler biyoloji   Mikrobiyoloji
b)Histoloji Moleküler biyoloji    Mikrobiyoloji
c)Fizyoloji  Anatomi                    Mikrobiyoloji
d)Fizyoloji  Histoloji                     Bakteriyoloji
e)Histoloji   Morfoloji                  Bakteriyoloji
                                                                                   (CEVAP-B)


89.)Aşağıda verilenlerden hangisi biyoteknolojinin inceleme alanına girer?

a)Kas dokusunun yapısının incelenmesi
b)Hücre organellerinin incelenmesi
c)Bir memeli türündeki DNA nın içerdiği molekül çeşitleri
d)Bakterilere insülin geni aktarılarak insan için bu hormonun bakterilere sentezlettirilmesi
e)Kahverengi gözlü anne babadan mavi gözlü bir çocuğun oluşumu
                                                                                   


(CEVAP-D)


90.)Bir çok meslek grubu ve bilim dalı doğrudan yada dolaylı olarak biyolojinin uygulama alanları içinde bulunur.
Buna göre;
I.Moleküler biyoloji
II.Genetik mühendisliği
III.Ekoloji
IV.Biyoteknoloji
verilenlerden hangileri biyolojinin uygulama alanlarındandır?

a) I-II
b) I-IV
c) II-III
d) I-II-III
e) I-II-III-IV
                                                                                    


(CEVAP-E)


91.) I.Morfoloji-Sistemlerin çalışmasını inceler.
        II.Biyokimya-Hücrelerin şekil ve yapılarını inceler.
        III.Moleküler biyoloji-Canlıların yapısını ,hangi moleküllerden oluştuğunu ,moleküllerin nasıl düzenlendiklerini inceler.
        IV.Sistematik-Canlıların sınıflandırılmasını inceler
Yukarıda biyolojinin bazı alt bilim dallarına ait örnekler ve bunların inceleme alanları verilmiştir.
Buna göre verilen eşleştirmelerden hangileri yanlıştır?

a) I-II
b) I-IV
c) II-III
d) II-IV
e) III-IV
                                                                                  


(CEVAP-A)


92.)Biyolojide her canlı grubu için ayrı biyoloji bölümleri oluşturulmuştur.
Buna göre;
I.böcekleri
II.virüsleri
III.mantarları

inceleyen;

a.mikoloji
b.entomoloji
c.viroloji

alt bilim dallarının doğru eşleştirilişi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?


a)    a          b         c
b)    a          c         b
c)    b          a         c
d)    b          c         a
e)    c          b         a
                                                                                  


 (CEVAP-D)


93.)Canlıları,dokularını ve hücrelerini laboratuvarda incelemek için;
I.Doku kültürü tekniği
II.Fiksasyon
III.Kesit alma
verilen tekniklerin hangilerinden yararlanılır?

a)Yalnız I
b)Yalnız II
c)Yalnız III
d) I-II
e) I-II-III   
                                                                                    


(CEVAP-E)


94.)Canlının doğrudan doğruya sıvı bir ortam içerisinde mikroskopta incelenmesi aşağıdakilerden hangisiyle isimlendirilir?

a)Boyama
b)Fiksasyon
c)Kesit alma
d)Vital inceleme
e)Dondurma-kurutma yöntemi
                                                                                   


(CEVAP-D)


95.)I.Virüs
       II.Bakteri
       III.Kuş
Yukarıda verilen hangi canlıların incelenmesinde histoloji bilimi rol oynamaz?

a)Yalnız I
b)Yalnız II
c)Yalnız III
d) I-II
e) I-II-III
                                                                                  


 (CEVAP-D)


96.)Işık mikroskobu ile;
I.Virüs
II.Bakteri
III.Amip
canlılarından hangileri görülebilir?

a)Yalnız I
b)Yalnız II
c)Yalnız III
d) I-II
e) II-III
                                                                                   


(CEVAP-E)


97.)Pastör kariyerinde fizik ve matematik ile ilgili görevler almasına karşın mikrobiyolog ve kimyacı olarak ünlenmiştir.
Buna göre;
I.Mayalanma
II.Kuduz aşısı
III.Tavuk kolerasına neden olan etken
verilenlerden hangilerinin bulunmasında katkısı vardır?

a)Yalnız I
b)Yanız II
c)Yalnız III
d) I-II
e) I-II-III
                                                                                  


 (CEVAP-E)


98.)Aşağıda verilenlerden hangisi bir bilim insanının özelliklerinden değildir?

a)Meraklı olma
b)Şüpheci olma
c)Tarafsız olma
d)İyi bir gözlemci olma
e)Çalışmalarını sonuca ulaştırmadan bitirme
                                                                                   


(CEVAP-E)99.)İyi bir bilim insanı;
I.Objektif olma
II.Otoriteyi reddetmeli
III.Nicel gözlem dışında başka gözlem çeşitlerini kullanmamalı
açıklamalarından hangileri doğrudur?

a)Yalnız I
b)Yalnız II
c)Yalnız III
d) I-II
e) I-II-III
                                                                                  


 (CEVAP-D)


100.)Bilimsel yöntemin basamakları ile ilgili olarak aşağıda verilen açıklamalardan hangisi doğrudur?

a)Teori değiştirilemez.
b)Hipotez evrensel gerçeklerdir.
c)Kanun değişmez gerçeklerdir.
d)Tahmin her zaman teori olur.
e)Kontrollü deney probleme ilişkin geçici çözüm yoludur.
                                                                                 


  (CEVAP-C)


101.)Hipotez ile ilgili olarak;
I.Tahminlere açık olmalı
II.Bilimsel gerçeklerle ters düşmemeli
III.Yeni gerçeklerin bulunmasına imkan sağlamalı
özelliklerinden hangileri doğrudur?

a)Yalnız I
b)Yalnız II
c)Yalnız III
d) I-II
e) I-II-III
                                                                                    


(CEVAP-E)


102.)Aşağıda verilenlerden hangisi gerçeklik kazanmış hipotezdir?

a)Tahmin
b)Kontrollü deney
c)Teori
d)Kanun
e)Gerçek
                                                                                   


(CEVAP-C)103.) 'X bakterisi insanda K hastalığına neden olur.' diyen bir araştırmacı bu aşamadan sonra verilen bilimsel problem çözüm basamaklarından hangisini yapmalıdır?

a)Hipotezini değiştirmelidir.
b)Hipotezle ilgili tahminler yapmalıdır.
c)Kontrollü deney yapmalıdır.
d)Problemi değiştirmelidir.
e)Teori oluşturmalıdır.
                                                                                   


(CEVAP-B)

104.)Bir bilim adamı bilimsel bir problemin çözümünde tahmin safhasına gelinceye kadar;
I.Gözlem yapma
II.Teori oluşturma
III.Hipotez kurma
IV.Kontrollü deney yapma
aşamalarının hangilerinden geçmiştir?

a) I-II
b) I-III
c) I-IV
d) II-IV
e) III-IV 
                                                                                   


(CEVAP-B)


105.)Bir bilim adamı bilimsel bir çalışmada problemin teori haline gelmesine kadar,
I.Hipotez kurmak
II.Tahmin yapmak
III.Kontrollü deney yapmak
aşamalarının hangisinden sırayla geçmesi gerekir?

a) I-II-III
b) I-III-II
c) II-I-III
d) II-III-I
e) III-II-I
                                                                                   


(CEVAP-A)


106.) I.Hipotez kurmak
        II.Veri toplamak
        III.Kontrollü deney yapmak
        IV.Teori oluşturmak
Yukarıda verilen bilimsel çalışma basamakları sıralandığında  ilk(a) ve son(b) basamakta hangileri yer alır?
      a     b_
a)   I     III
b)   I     IV
c)   II    III
d)   II    IV
e)   III   IV
                                                                                   


(CEVAP-D)

107.)'Sivrisinekler sıtmanın sebebi olan plazmodyumu taşırlar.' hipotezini söyleyen bir araştırmacının bu hipotezden çıkaracağı tahmin aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?

a)Eğer bu hipotez doğru ise plazmodyum taşıyan bir sivrisinek kan emdiği insana bunu bulaştırmalıdır.
b)Eğer bu hipotez doğru ise tüm sivrisinekler plazmodyum taşır.
c)Eğer bu hipotez doğru ise plazmodyum taşıyan sivrisinekler ölür.
d)Eğer bu hipotez doğru ise sıtmanın sebebi plazmodyumlar olmayabilir.
e)Eğer bu hipotez doğru ise plazmodyum taşıyan bir sivrisinek kan emmeden de bunu insana bulaştırır.
                                                                                   


(CEVAP-A)

108.)Bilimsel bir araştırmada,aynı yörede beyazlarla birlikte yaşayan zencilerin hipertansiyona yakalanma şansı beyazlara göre 2 kat daha fazladırgörüşünü ileri süren bir bilim adamı buna bağlı olarak;
I.Beyaz renk pigmentleri hipertansiyon riskini artırır.
II.Hipertansiyona çevresel etkenler neden olur.
III.Hipertansiyon virütik bir hastalıktır.
IV.Hipertansiyon zencilerde kalıtsaldır.
ifadelerinden hangilerini söyleyebilir?

a)Yalnız I
b)Yalnız IV
c) I-IV
d) II-III
e) II-III-IV
                                                                                   


(CEVAP-B)


109.)Kök hücrelerinin yenileyici özelliklere sahip olduğunu savunan bir grup bilim adamı,yaralı fare beynine kök hücreleri aşılıyorlar.Bu hücrelerin hasarlı bölgede toplanarak uygun beyin hücrelerine dönüştüklerini saptıyorlar.Buna bağlı olarak da araştırmayı yöneten bilim adamları 'kök hücreleri,kaybolan hücrelerin işlevlerini yerine getirebilirse ,inme(felç) nedeni ile hasar görmüş dokuları  iyileştirebilir' diyor.

Buna göre araştırmayı yöneten bilim adamları;
I.Hipotezle ilgili tahmin yürütmüşlerdir.
II.Hipotezden teori oluşturmuşlardır.
III.İleri sürülen teoriyi kanun haline getirmişlerdir.
açıklamalarından hangileri yanlıştır?

a)Yalnız I
b)Yalnız IV
c) I-II
d) II-III
e) I-II-III
                                                                                   

(CEVAP-D)

110.)Hipotezini kuran bir araştırmacı bu hipotezden çıkardığı tahmini en iyi aşağıda verilenlerden hangisi ile kanıtlar?

a)Problemi değiştirerek
b)Kontrollü deneyler yaparak
c)Teori oluşturarak
d)Kanun oluşturarak
e)Nicel gözlem yaparak 
                                                                                   


(CEVAP-B)111.)Kontrollü deneyler ile ilgili olarak aşağıda verilen açıklamalardan hangisi doğrudur?

a)Hipotezi desteklememeli
b)Sadece nicel gözlemler yapılmalı
c)Her koşul için ayrı ayrı düzenlenmeli
d)Sadece nitel gözlemler yapılmalı
e)Problemin sonucunu bulup kanun oluşturmalı
                                                                                   

(CEVAP-C)

112.)Aynı türe ait fareler alınarak iki gruba ayrılıyor.I.gruba D vitaminince zengin besin verilirken II.
gruba aynı çeşit besinin D vitamini bulundurmayanı veriliyor.
Diğer koşulların aynı tutulduğu bu olay bilimsel çalışmanın hangi basamağına aittir?

a)Nitel gözlem
b)Kontrollü deney
c)Hipotez kurmak
d)Teori oluşturmak
e)Tahmin yapmak
                                                                                   


(CEVAP-B)


113.)Aşağıda verilenlerden hangisi bir deney sonucunda elde edilir?

a)Çimlenme için toprak ve CO2  şart değildir.
b)Bitkilerde ışık,sıcaklık ve kimyasal maddelere karşı tepki görülür.
c)Bitki,bakteri ve mantarlarda hücre çeperi bulunur.
d)Kireç suyunun bulunduğu bir kaba pipetle üflendiğinde kireç suyu bulanır.
e)Hücre zarından glikoz,aminoasit gibi küçük monomerler geçer.
                                                                                   


(CEVAP-D)

114.)Kontrollü deneyleri sonucunda bilimsel probleme aithipotezini değiştirmesi gerektiğini tespit eden bir araştırmacı;
I.Teori oluşturmak.
II.Yeni hipotez kurmak
III.Hipotezine dayalı yeni tahminler yapmak.
IV.Kontrollü deneyler düzenlemek
verilenlerden hangi ilk ikisini sırayla yapmalıdır?

a)I-III
b)I-IV
c)II-III
d)II-IV
e)III-IV
                                                                                  


(CEVAP-C)

115.)Bir bilimsel çalışmada problem tespit edildikten sonra
I.Tahmin yapma
II.Hipotez kurma
III.Kontrollü deney yapma
aşamalarının oluş sırası aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?

a)I-II-III
b)II-I-III
c)II-III-I
d)III-I-II
e)III-II-I
                                                                                  


(CEVAP-B)

116.)Kontrollü deneylere başlayan bir araştırmacı bilimsel çalışmanın bu basamağına başlayabilmek için aşağıda verilen olaylardan hangisini en son yapmış olmalıdır?

a)Hipotez kurmak
b)Hipoteze dayalı tahmin yapmak
c)Veri toplamak
d)Nitel gözlem yapmak
e)Nicel gözlem yapmak
                                                                                  


 (CEVAP-B)


117.)Bir çok kontrollü deney ile desteklenen ancak kesinliği ispatlanmamış bilimsel çalışma basamağı aşağıdakilerden hangisidir?

a)Hipotez
b)Tahmin
c)Teori
d)Kanun
e)Gerçek
                                                                                  


 (CEVAP-C)

118.)Nicel gözlem araç-gereç kullanılarak yapılan gözlem çeşididir.
Buna göre aşağıda verilen ifadelerden hangisi bu gözlem çeşidine örnektir?

a)CO2 nin fenol kırmızısını sarıya döndürmesi
b)Mitoz bölünme bir hücreden iki hücre oluşması
c)Bakterilerin olumsuz koşullarda endospor oluşturması
d)Ağzı açılan salçanın üst kısmının küflenmesi
e)CO2 nin kireç suyunu bulandırması
                                                                                  


 (CEVAP-B)

119.)Aşağıda vrilenlerden hangisi nitel gözlem örneğidir?

a)X bitkisinin yaprağında 5000 stoma vardır.
b)İstanbul'da dün hava sıcaklığı 32 dereceydi.
c)Ali 'nin ateşi 39 dereceye çıktı.
d)CO2,fenol kırmızısının rengini sarıya çevirdi.
e)K bitkisinin tohumu 20 derecede çimlenmeye başlar
                                                                                  


 (CEVAP-D)

120.)I.Ölçme aletlerinin kullanılması
       II.Duyu organlarına dayanılarak yapılması
       III.Sonuçların kişiye göre değişmemesi
Yukarıda verilenlerden hangileri nitel gözlem ile ilgili doğru açıklamalardır?

a)Yalnız II
b) I-II
c) I-III
d) II-III
e) I-II-III
                                                                                   


(CEVAP-A)

121.)I.Kontrollü deneyler yapılması
      II.Problemin belirlenmesi
      III.Nicel gözlem yapılması
      IV.Teori kurma
      V.Tahmin yapılması
Yukarıda verilen bilimsel bir problemin çözümünde izlenen basamaklar doğru sıralandığında en son basamak hangi numara ile gösterilir?

a) I
b) II
c) III
d) IV
e) V
                                                                                  


 (CEVAP-D)

122.)'Tüm canlılar çekirdek bulundurur.' hipotezini araştıran bir araştırmacı,
I.Öglena
II.Bakteri
III.Balık 
canlılarından hangilerini incelerse hipotezini değiştirmek zorunda kalır?

a)Yalnız I
b)Yalnız II
c)Yalnız III
d) I-II
e) II-III
                                                                                   


(CEVAP-B)

123.)I.Evrensel değildir.
       II.Deneylerle doğrulanmıştır.
       III.Doğruluğu ispatlanmış hipotezlerdir.
Yukarıda verilenlerden hangileri teori için geçerli açıklamalardır?

a)Yalnız I
b)Yalnız II
c)Yalnız III
d) I-II
e) I-II-III
                                                                                   


(CEVAP-E)

124.)Bir hipotez kuran araştırmacı hipotezinin geçerliliğini anlamak için ilk olarak aşağıda verilenlerden hangisini yapmalıdır?

a)Hipotezi değiştirmelidir.
b)Hipoteze dayalı tahminler yapmalıdır.
c)Hipoteze dayalı teoriler oluşturmalıdır.
d)Kontrollü deneyler yapmalıdır.
e)Problemi değiştirmelidir.
                                                                                  


 (CEVAP-B)

125.)Aşağıda verilenlerden dördü gözlem biri ise bu gözleme bağlı bir sonuçtur.
Bu,aşağıda verilenlerden hangisidir?

a)Fenol kırmızısı bulunan bir tüpe çimlenmekte olan tohum konulduğunda fenolün renk değiştirmesi
b)Kireç suyunun bulunduğu bir tüpe canlı tavşan konulduğunda kireç suyunun bulanması
c)Kireç suyunun bulunduğu bir tüpe pipetle nefes verildiğinde kireç suyunun bulanması
d)Canlılar solunum sonucunda CO2 üretir.
e)Fenol kırmızısı bulunan bir tüpe canlı böcek konulduğunda fenolün renk değiştirmesi
                                                                                   


(CEVAP-D)

126.)X bilim adamı:'Sıtmanın sebebi plazmodyumdur.' hipotezini ortaya atıyor.
       Y bilim adamı:Sıtmanın daha çok bataklık kenarında yaşayanlarda görüldüğü bilgisine ulaşıyor.
       Z bilim adamı:Bir grup serçeyi plazmodyum taşıyan sivrisineklere,diğer bir grup serçeyi ise plazmodyum taşımayan sivrisineklere ısırtıyor.
      T bilim adamı:Eğer hipotezim doğru ise her sıtmalının vücudunda bu mikroptan bulunmalıdır,diyor.
      W bilim adamı:Sıtmanın daha sık görüldüğü bölgelerde gözlem yapıyor.

Bu bilim adamlarından hangisi bilimsel çalışma basamaklarından biri olan teori aşamasına daha yakındır?

a)X
b)Y
c)Z
d)T
e)W
                                                                                   


(CEVAP-C)
 
127.)-Şişman sayısı düşük ülkelerde yüksek tansiyonlu sayısı da düşüktür.
       -Zeytin ve zeytinyağı tüketen insanlarda yüksek tansiyona daha az rastlanmaktadır.
       -Konserve,şarküteri vb. ürünlerin tüketimi az olduğunda günlük alınan tuz miktarı da düşmektedir.
Yukarıdaki verilere göre 'Akdeniz ülkelerinde yüksek tansiyon hastalığı diğer ülkelere oranla çok daha az görülmektedir.'sonucuna varan araştırmacının bundan sonra yapacağı ilk iş aşağıdakilerden hangisidir?

a)Kontrollü deney ve gözlem yapmalıdır.
b)Kontrollü deney yapmalıdır.
c)Problemi belirlemelidir.
d)Veri toplamaya devam etmelidir.
e)Hipoteze dayalı tahmin yapmalıdır.
                                                                                   


(CEVAP-E)

128.)Obezite (şişmanlık) ile ilgili araştırmalar yapan bir bilim adamı şişmanlığın,
-damar sertliği,
-damar tıkanıklığı,
-kalp krizi,
-kandaki yağ oranının yükselmesi
-yüksek tansiyon
gibi hastalıklara neden olduğunu saptamıştır.
Bu bilgilere dayanarak bilim insanının kuracağı en uygun hipotez aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

a)Şişmanlık,merkezi sinir sistemini etkilemektedir.
b)Şişmanlığın sebebi fazla miktarda yemek yemektir.
c)Şişmanlık şeker hastalığı da dahil olmak üzere pek çok hastalığın sebebidir.
d)Şişmanlık kalp ve damar hastalıklarına neden olmaktadır.
e)Normal kilodakilere oranla şişmanlarda yüksek tansiyon riski daha fazladır.
                                                                                   


(CEVAP-D)

129.)Aşağıdaki tabloda bazı besinler ve  bozulmalarında rol oynayan mikroorganizmalar verilmiştir.

BESİN          BOZULMA ŞEKLİ      MİKROORGANİZMA
Ekmek               Küflenme                   Penicillium
Taze et              Kokuşma                  E.coli, Pseudomonas
Portakal suyu  Tat kaybı                   Lactobacillus
Balık                   Kokuşma       Clostridium,Pseudomonas

Bu tabloya göre;
I.Lactobacillus türü mikroorganizmaların etki ettiği besin kaynakları ettir.
II.Bazı besinlerde görülen bozulma şekli aynı olabilir.
III.Penicillium türü mikroorganizmalar bazı karbonhidrat ve protein içerikli besinlerde küflenmeye neden olur.
açıklamalarından hangileri yapılabilir?

a)Yalnız I
b)Yalnız II
c)Yalnız III
d) I-II
e) II-III
                                                                                  


 (CEVAP-B)
130.)Hücrede meydana gelen bütün metabolik olaylar nükleik asitlerin  kontrolünde gerçekleşmektedir.

Nükleik ait             Azotlu organik     Yapısında bulunan
çeşitleri                        bazlar                         bağlar
_________             ____________     _____________
       I                            A-G-S-T                 Glikozit,ester
                                                                          hidrojen
       II                          A-G-S-U                   Glikozit,ester
Yukarıdaki tabloda canlılarda bulunan iki çeşit nükleik aside ait bazı bilgiler verilmiştir.
Buna göre;
I. II numaralı nükleik asit çeşidinde bulunan azotlu otganik bazların  hepsi I numaralı nükleik asit çeşidinde bulunmaz.
II.Glikozit bağı nükleik asit çeşitlerindeki tek  ortak bağ çeşididir.
III. I ve II numaralı nükleik asit çeşitlerinde bulunan organik bazlar benzer olabilir.
açıklamalarından hangileri söylenebilir?

a) Yalnız I   b) Yalnız II   c)Yalnız III   d) I-II    e) I-III
                                                                                     


(CEVAP- E)

131.)Sıcaklık (derece)       Deniz suyu (ml. Oksijen/lt)     Tatlı su (ml oksijen/lt)
                    0                                          8                                                 10.3
                    15                                        5.8                                               7.2
                    30                                        4.5                                               5.6

Yukarıdaki tabloda farklı sıcaklık değerlerinde deniz suyunda ve tatlı suda bulunan oksijen miktarları verilmiştir.
Buna göre;
I. Sıcaklık azaldıkça hem deniz suyundaki hem de tatlı sudaki oksijen miktarı artar.
II.Hem deniz suyundaki hem tatlı sudaki oksijen miktarında sıcaklığın etkisi yoktur.
III.Sıcaklık arttıkça tatlı sudaki oksijen oranı tuzlu suya göre daha hızlı düşer.
IV.30 derecede deniz suyundaki oksijen miktarı tatlı sudan fazladır.
yorumlarından hangileri yapılabilir?
a) I-II
b) I-III
c)II-III
d) II-IV
e) III-IV
                                                                                  
(CEVAP-B)

132.)  Bitkiler                       Ortalama büyüklüğü (mikron)
        Tesbih çiçeği            170
        Patates                       150
        Çavdar                         50
        Buğday                        50
        Pirinç                           4-60
        Yulaf                            4-5
Yukarıdaki tabloda bazı bitkilerde bulunan nişasta taneciklerinin ortalama büyüklükleri verilmiştir.
Buna göre;
I.Nişasta tanelerinin büyüklükleri farklı bitkilerde aynı ya da farklı olabilir.
II.Pirinçte bulunan nişasta tanelerinin en küçüğü 4 mikron iken büyük taneleri
   60 mikrona kadar çıkabilir.
III.Yulaf bitkisinde bulunan nişasta taneciklerinin büyüklükleri çavdar ve patateste bulunan nişasta
    taneciklerinin büyüklüklerine eşittir.
IV.Aynı bitki türündeki nişasta büyüklükleri farklı olurken farklı bitki türlerindeki nişasta büyüklükleri her
    zaman aynıdır.

yargılarından hangileri söylenebilir?
a)I-II
b)I-III
c)II-III
d)II-IV
e)III-IV


(CEVAP-A)

BİLGİ NOTU:
 • Kurak bölge bitkilerinde toprağın çok derinlerine kadar inen bir kök sistemi gelişmiştir.
 • Nemli bölge bitkilerinin yaprak yüzeyleri geniş,kurak bölge bitkilerinin yaprak yüzeyleri dardır.

BİLGİ NOTU:
 • Minimum yasasına göre bitkiler inorganik maddeleri suda çözünmüş halde çevreden alırken inorganik maddelerden toprakta en az bulunan madde oranında yarar sağlarlar.133.)Hipotezden çıkarıılan bir tahminin geçerlilik kazanabilmesi için;
      I.Kontrollü deneylerin yapılamsı
      II.Verilerin toplanması
     III.Problemin belirlenmesi
olaylarından hangilerine gerek vardır?

a) Yalnız I
b) Yalnız II
c)Yalnız III
d) II-III
e) I-II-III

(CEVAP: A)

BİLGİ NOTU:
 • Fenol kırmızısı çözeltisi asitle temas edince sarı renkli bir sıvı oluşur.CO2 ile temas eden fenol kırmızısının rengi sarıya döner.Fenol kırmızısı CO2 nin ayıracı olarak kullanılmaktadır.

BİLGİ NOTU:
 • Tohumların genelde  ideal çimlenme derinliği 25 cm civarındadır.
 • Tohumlar her derinlikte çimlenemezler.

BİLGİ NOTU:
 • Çimlenen tohuma yanan kibrit uzatıldığında alevi sönüyorsa ortamda C02 gazı vardır . (AYIRAÇLAR)
 • Kireç suyuna nefes üflendiğinde kireç suyu bulanıyorsa nefeste CO2  vardır.(AYIRAÇLAR)
 • Canlı böcek fenol kırmızısını sarı renge dönüştürüyorsa böceğin solunumunda CO2 açığa çıkmıştır.(AYIRAÇLAR)

134.)Canlıların büyümeleri ile ilgili bir araştırmada iki farklı canlıya ait kayıtlar aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir.

Kayıt 1:
Çok sayıda mısır fidesinin ortalama ağırlığı her iki haftada bir ölçülerek aşağıdaki tabloya sonuçlar kaydedilmiştir.

Yaşı (hafta) 2 4 6 8 10 12 14 16
Ort. ağırlık (gram) 21 28 58 76 170 422 706 853

Kayıt 2:
Bir hindi yumurtadan çıktığından itibaren her ay tartılarak aşağıdaki tabloya sonuçlar kaydedilmiştir.
Yaşı (Ay) 0 1 2 3 4
Ağırlık (Kilo) 0.05 0.60 2.06 3.95 6.22


Tablolardaki verilere bakıldığında;
I.İlk bir ay içindeki büyüme hızı iki canlı için de diğer aylardan daha azdır.
II.Hindilerin büyümesi 4 ay boyunca hep artarak devam etmiştir.
III.Mısır fidelerinin büyüme hızı 6-8. haftalar arasında daha sonraki haftalara göre çok fazla olmamıştır.

yorumlarından hangileri yapılabilir?
a)Yalnız I
b)Yalnız II
c)Yalnız III
d)I-II
e) I-II-III

(CEVAP-A)

BİLGİ NOTU:
 • Genelde Bitkinin büyüme miktarı büyüme hızına yakın değerdir,total miktarlar genelde ibre verilerine uygun değerdir.

BİLGİ NOTU:
 • Bitkilerde yapraklar paralel damarlı,ağsı damarlı yada elsi damarlı olabilir.  
 • Kökleri dış görünüşlerine göre kazık köklü,yumru köklü,saçak köklü olabilir.

      Yapraklar kenarlarına göre düz kenarlı ,testere dişli ve oymalı dişli kenarlı olabilir.

           

  

BİLGİ NOTU:
 • Optimum değer bir canlının yaşaması için gerekli olan en uygun değer demektir.

135.)Bir bilim adamı yaptığı gözlemlere bakarak bir takım tahminler yapar.
Aşağıdakilerden hangisi bilim adamının gözlem sonuçlarına dayandırarak oluşturduğu bir tahmindir?

a)CO2 siz ortamda yeşil bitkiler fotosentez yapamaz.
b)Düşük ve yüksek ışık şiddeti fotosentez hızını etkiler.
c)Su miktarının artışı fotosentezi hızlandırır.
d)Klorofil miktarının artması fotosentez hızını artırır.
e)Eğer bir ortamda CO2 miktarı fazla ise klorofilli canlı miktarı azdır.

(CEVAP-E)

136.)Kontrollü deneyler ve gözlemler sonucu yapılan tüm çalışmalar ,oluşturulan hipotezi desteklemiyorsa ,
yapılması gereken ilk iş aşağıdakilerden hangisidir?

a)Problemi saptamak
b)Hipotezi terk edip yeni bir hipotez kurmak
c)Daha çok deney yapmak
d)Kontrol grubunu değiştirmek
e)Teori oluşturmak

(CEVAP-B)

137.) ''Bütün vitaminler suda kolayca erir.'' şeklinde bir hipotez ortaya atan bilim adamı yaptığı çalışmalar sonucunda bazı vitaminlerin yağda eritilerek hücre içine alındığını görmüştür.
Bilim adamı bu aşamaya kadar;

I.Veri toplama
II.Problemi belirleme
III.Gözlem yapma

ifadelerinden hangilerini gerçekleştirmiştir?

a) Yalnız I
b)Yalnız II
c)Yalnız III
d) I-III
e)I-II-III
(CEVAP-E)

 
Facebook beğen
 
Reklam
 
 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=