TEST-3(EKOLOJİ)
ImageShack, share photos, pictures, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site

Soru 101.

Bir ekosistemde populasyonların üstlendiği göreve ekolojik niş denir.

Buna göre, aydınlık bir ortamdaki bir populasyonun ekolojik nişini belirlemede;

I.

Organik artıkları kullanması

II.

Dışarıya oksijen vermesi

III.

Protein sentezlemesi

IV.

CO2 kullanması

gibi olaylardan hangileri etkilidir?

 
A Şıkkı I ve II
B Şıkkı II ve III
C Şıkkı I, II ve III
D Şıkkı I, II ve IV
E Şıkkı II, III ve IV
   
Çözüm:
Bir populasyonun nişi, o populasyonun ekosistemde üstlendiği görevdir. Eğer populasyon organik artıkları kullanıyorsa ayrıştırıcı, CO2 kullanarak dışarıya O2 veriyorsa üreticidir. Her canlı kendi DNA sındaki bilgiye göre protein sentezler yani protein sentezi niş belirlemede ayırt edici bir özellik değildir.

Doğru Yanıt: d

Soru 102.

Gelişmesini toprakta gerçekleştiren bir bitki zararlısı ile mücadele edilirken, toprağa ya çok az miktarda ya da çok fazla miktarda su verilmektedir. Böylece, zararlının populasyon büyüklüğü ile toprağın nem miktarı arasındaki ilişkiden yararlanılarak, ilaç kullanılmadan toprak bu zararlıdan tamamen temizlenmektedir.

Buna göre, zararlının populasyon büyüklüğü ile toprağın nem miktarı arasındaki ilişki, aşağıdaki grafiklerden hangisi ile gösterilebilir?

 
A Şıkkı
B Şıkkı
C Şıkkı
D Şıkkı
E Şıkkı
   
Çözüm:
Grafikler incelendiğinde "D" seçeneğindeki grafikte, nem oranı belli orana kadar arttığında, populasyonunda birey sayısı artmaktadır. Toprağın nem miktarı belli birey sayısı artmaktadır. Toprağın nem miktarı belli bir değere vardığında ise birey sayısı azalmaktadır. Soruda verilen ilişki, bu grafikte belirtilmektedir.

Doğru Yanıt: d

Soru 103.

Besin piramidinin ikinci basamağını aşağıdakilerden hangisi oluşturur?

 
A Şıkkı Otobur
B Şıkkı Etobur
C Şıkkı Fotosentetik ototrof
D Şıkkı Kemosentetik ototrof
E Şıkkı Ayrıştırıcılar
   
Çözüm:
Besin piramidinin birinci basamağını üreticiler, ikinci basamağını ise üreticilerle beslenen I. tüketici olan otçullar oluşturur.

Doğru Yanıt: a

Soru 104.

x ve y mikroorganizma türleri, içeriği aynı olan iki besi ortamına ayrı ayrı konmuş ve birey sayıları 1. ve 2. grafikteki gibi değişmiştir. x ve y türleri, içeriği öncekilerin aynı olan bir besi ortamına birlikte konduklarında ise birey sayılarında 3. grafikteki değişme olmuştur.

      
Birey sayılarındaki değişmenin 3. grafikteki gibi olmasına,

I.

İki türün aynı besin için rekabet etmesi.

II.

İki türün ortamdaki yadımlama ürünlerinden farklı etkilenmesi,

III.

x'in, y'nin paraziti olması

durumlarından hangileri neden olabilir? 

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:
X ve Y türleri aynı içerikteki besi ortamlarına ayrı ayrı konulduklarında birey sayıları artmıiştır. Aynı içerikteki besi ortamına birlikte konuduklarında X türü artarken y türü azalmıştır. Bunun nedeni besin için rekabet olması bu rekabeti x'in kazanması ya da ortamdaki yadımlama ürünlerinden x'in etkilenmemesi ya da az etkilenmesi olabilir.
Eğer x, y'nin paraziti olsaydı y türü azalırken x'in artması mümkün olmazdı. 

Doğru Yanıt: d

Soru 105.

Azot döngüsüne katılan,

I.

Nitrit

II.

Nitrat

III.

Çürükçül

bakterilerinden hangileri inorganik maddelerden organik madde sentezler?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Nitrit ve nitrat bakterileri kemosentetik canlılardır ve inorganik maddelerden organik madde sentezi yaparlar. Fakat çürükçül canlılar organik maddeleri inorganik maddelere parçalarlar.

Doğru Yanıt: d

Soru 106.

Aynı ekosistemde yaşayan, aynı besin kaynaklarını kullanan farklı iki hayvan populasyonunun birey sayısının zaman bağlı değişimini gösteren grafik yukarıda verilmiştir.

Buna göre;

I.

A ve B populasyonları aynı zamanda taşıma kapasitesine ulaşmıştır.

II.

B populasyonu için çevre direnci daha düşüktür.

III.

Besin rekabetini B populasyonu kazanmıştırifadelerinden hangileri doğrudur?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:
- Taşıma kapasitesi, populasyonların maksimum birey sayısına ulaştıkları evredir. Grafikte A ve B populasyonlarının taşıma kapasitesine ulaştıkları zamanların farklı olduğu görülmektedir.
- B populasyonu için çevre direnci daha düşüktür ki A populasyonuna göre birey sayısı daha çok armıştır.
- Aynı besini kullanan A ve B populasyonlarından besin rekabetinde kazançlı olan B populasyonudur. Daha çok besin kullanarak daha çok artış göstermiştir.
 

Doğru Yanıt: e

Soru 107.

Gelişmekte olan populasyonlarda genç bireyler, daralmakta olan populasyonlarda ise yaşlı bireyler daha fazladır.

Aşağıdaki grafiklerden hangisi daralmakta olan bir populasyonu gösterir?

 
A Şıkkı
B Şıkkı
C Şıkkı
D Şıkkı
E Şıkkı
   
Çözüm:
A seçeneğinde yaş ortalamasının önce arttığı sonra azaldığı görülmektedir. Buna göre önce yaşlı bireylerin sayısı fazla daha sonra genç bireylerin sayısı fazladır. Bu populasyon büyümektedir.
B seçeneğinde yaş ortalaması zamanla artmış ve çok az azalmıştır. Buna göre yaş ortalaması daha yüksektir ve yaşlı birey sayısı fazladır, bu da populasyonun daralmakta olduğunu gösterir.
C seçeneğinde yaş ortalaması sabittir. Yani populasyon dengededir.
D ve E seçeneklerinde ise yaş ortalaması azalmıştır.

Buna göre genç birey sayısı artmaktadır yani populasyon gelişmektedir.

Doğru Yanıt: b

Soru 108.

Bir ekosistemde tüm canlı gruplarının bulunması zorunludur.

Aşağıdakilerden hangisi bu zorunluluğun nedenidir?

 
A Şıkkı Madde ve enerji akışını sağlamak
B Şıkkı Organik bileşiklerin üretilmesini sağlamak
C Şıkkı Kimyasal bağ enerjisinin kullanılmasını sağlamak
D Şıkkı Ayrıştırma işlemini gerçekleştirmek
E Şıkkı Canlıların beslenmesini sağlamak
   
Çözüm:
Bir ekosistemde üreticiler, bunlarla beslenen tüketiciler ve işe yaramayan tüm organik maddeleri ayrıştıran saprofitler olmak üzere tüm canlı gruplarının bulunması zorunludur. Eğer bu canlı gruplarından bir tanesi olmazsa, madde ve enerji akışı sağlanamaz.

Doğru Yanıt: a

Soru 109.

Bir ekossitemde uzun süre kullanılan bir tarım ilacının bu ekosistemde yaşayan canlılardaki birikme miktarı aşağıdaki grafiklerden hangisi ile gösterilebilir?

 
A Şıkkı
B Şıkkı
C Şıkkı
D Şıkkı
E Şıkkı
   
Çözüm:
DDT (Tarım ilacı) gibi zehirli maddeler üreticiden tüketiciye doğru sürekli artarak dokularda birikirler.

Doğru Yanıt: d

Soru 110.

              
İnsanın bağırsağında vitamin üreten iki bakteri türünün antibiyotikten dolayı sayısı yukarıda verilen grafikteki gibi değişmektedir.

Bu insan hangi aralıkta antibiyotik içmiş olabilir?

 
A Şıkkı I
B Şıkkı II
C Şıkkı III
D Şıkkı IV
E Şıkkı V
   
Çözüm:
Antibiyotikler bakterilerin enzim sistemlerini olumsuz yönde etkiledikleri için yoğunluklarının azalmasına neden olurlar. Grafiğe göre bakteriler II nolu zaman aralığında antibiyotikten etkilenerek sayıca azalmışlardır.

Doğru Yanıt: b

Soru 111.

Aşağıda, Dünya Sağlık Örgütü (WHO)'nün Malezya'nın Borneo kasabasındaki sivri sinekleri yok etmek için yaptığı çalışma sonuçları anlatılmıştır.

- Kasabadaki kulübelerin içlerine iki güçlü insektisit (sinek öldürücü) olan DDT ve Dieldrin püskürtülerek sinekler ve sıtma ortadan kaldırılmıştır.
- Kısa bir süre sonra DDT püskürtülmüş kulübelerin çatıları çürüyüp çökmüştür.
- Çökme nedeni olarak sazları yiyen güve larvalarının DDT püskürtülmüş besini yememesi, güveleri yiyen arıların ise DDT' den çabuk etkilenmesi tespit edilmiştir.

Bu çalışma ve sonuçlarına göre,

I.

Bir komüniteden istenmeyen türleri uzaklaştırma çabaları genellikle türlerin değer organizmalarla olan bilinmeyen bağlarını ortaya çıkarabilir.

II.

Komünitelere yapılan ekolojik olmayan müdahaleler yerine zararlıların doğal avcı, parazit ve patojenlerini kullanmak yolu ile yapılan biyolojik çalışmalar tercih edilmelidir.

III.

Ekolojik olmayan çalışmalar kısa sürede olumlu etki gösterirken olumsuz etkisi zamanla ve beklenmedik bir şekilde açığa çıkar.

gibi yorumlardan hangileri yapılabilir?

 
A Şıkkı Yalnız II
B Şıkkı I ve II
C Şıkkı I ve III
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
I. öncül doğrudur. Çünkü DDT uygulanmasından sonra arı ve güve arasındaki ilişki tespit edilmiştir.
II. öncül doğrudur. DDT uygulanarak sivri sineklerin ortadan kaldırılması amaçlanmıştır. Ancak DDT başka canlıları da ortadan kaldırmış ve yan etkiler açığa çıkmıştır. DDT uygulaması yerine sivri sinekleri yiyen avcılar kullanılsaydı. ekosistemdeki denge bozulmazdı.
III. öncül doğrudur: Çünkü DDT uygulanması ile sıtma ortadan kaldırılmış. Ancak beklenmedik şekilde kulübelerin çatıları çökmüştür.

Doğru Yanıt: e

Soru 112.

Bir geyik populasyonu, koşulların tümünün uygun olduğu bir ortamda bulunmaktadır. bir süre sonra geyiklerin insanlar tarafından avlanması nedeniyle populasyonun birey sayısı ve besinlerinin miktarlarında değişmeler görülmüştür.

Aşağıdaki I. grafik geyiklerin aşırı avlanma, dengeli avlanma ve av yasağı durumlarında populasyon büyüklüklerindeki, II. grafik ise bu durumlara bağlı olarak besin miktarındaki değişmeleri göstermektedir.

Buna göre, farkı avlanma durumlarında, geyiklerin bulundukları ortamda, besin miktarındaki değişmeleri gösteren eğrilerin numaraları aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 


Av yasağında ortamdaki besin miktarı        

Dengeli avlanmada ortamdaki besin miktarı         


Aşırı avlanmada ortamdaki besin miktarı       

 
A Şıkkı
 

1

2

3

B Şıkkı
 

1

3

2

C Şıkkı
 

2

1

3

D Şıkkı
 

3

1

2

E Şıkkı
 

3

2

1

   
Çözüm:
Geyik populsyonunun aşırı avlandığı dönemde populasyon hızla küçüleceği için bu populasyonun tükettiği besin miktarında hızlı bir artış gerçekleşir. Oysa av yasağı döneminde geyik populasyonu artacağı için tükettiği besin miktarı artarken ortamdaki besin miktarı azalır.

Doğru Yanıt: e

Soru 113.

Bir su ekosistemindeki besin zincirinin belli halkalarını oluşturan yosunlar, otçul balıklar ve balıkçıl kuşların dokularındaki birikim: gösteren kimyasal bir atığın miktarı aşağıdaki grafikte verildiği gibidir.
                    
Buna göre yosunlar, balıkçıl kuşlar ve otçul balıklar grafikte kaç numara  ile gösterilmiştir?

  Yosunlar Balıkçıl
kuşlar
Otçul
balıklar

 
A Şıkkı
        I       II       III
B Şıkkı
        I       III       II
C Şıkkı
        II       I       III
D Şıkkı
        III       I       II
E Şıkkı
        III       II       I
   
Çözüm:
Besin piramidinde üreticiden son tüketiciye doğru canlıların dokularında biriken artık madde miktarı artar.
Yosun : Üretici 
Balık :   1o tüketici
Kuş :    2o tüketicidir.

Doğru Yanıt: e

Soru 114.

                  
Büyük bir akvaryumdaki su sıcaklığı, bir uçtan öbür uca doğru gittikçe, 0 oC tan 30 oC a artmaktadır. Bu akvaryuma bir balık türü konuyor. Bir süre sonra, akvaryumun değişik sıcaklıktaki bölgelerinde bulunan balıklar sayılıyor ve bu sayılardan yukarıdaki grafik elde ediliyor.

Bu bilgilere göre, deneyde kullanılan balık türü için en uygun sıcaklık aralığı nedir?

 
A Şıkkı 25 oC - 30 oC
B Şıkkı 20 oC - 25 oC
C Şıkkı 15 oC - 20 oC
D Şıkkı 10 oC - 15 oC
E Şıkkı 5 oC - 10 oC
   
Çözüm:
Grafik incelendiğinde, balık sayısının en fazla olduğu sıcaklık aralığının 20 oC - 25 oC olduğu görülür.

Doğru Yanıt: b

Soru 115.

Aşağıdakilerden hangisi, bir populasyonun iki farklı türe evrimleşmesine yol açmaz?

 
A Şıkkı Bazı bireylerin üreme zamanlarının kayması
B Şıkkı Populasyondaki bireylerin farklı sayıda yavru oluşturması
C Şıkkı Bazı bireylerin farklı yaşam ortamlarında (Habitatlarda) yaşamaya uyum sağlaması
D Şıkkı Bazı bireylerin çiftleşme davranışlarında farklılaşma olması
E Şıkkı Coğrafik engellerin artması
   
Çözüm:
Populasyondaki bireylerin farklı sayıda yavru oluşturması evrimleşmeye yol açmaz sadece taşıma kapasitesini değiştirir. Fakat diğer seçeneklerdeki olaylar populasyondaki bireylerin birbirinden farklı özellikler kazanması, yeni çeşitliliğe yol açar. Kalısal çeşitlilikte evrimleşmenin temel faktörüdür.

Doğru Yanıt: b

Soru 116.

Sindirim sistemi iyi gelişmiş olan bir canlı aşağıdaki beslenme gruplarından hangisine dahil edilebilir?

 
A Şıkkı Ototrof - Fotoototrof
B Şıkkı Çürükçül - Heterotrof
C Şıkkı Heterotrof - Parazit
D Şıkkı Heterotrof - Holozoik
E Şıkkı Ototrof - Kemoototrof
   
Çözüm:
Heterotrof bir beslenme şekli olan holozoik beslenme canlıların besinlerini katı parçacıklar halinde almasıdır. Bu nedenle besinin yapıtaşlarına ayrıştırılması gerekir ve canlının sindirim sisteminin gelişmiş olması gerekir.

Doğru Yanıt: d

Soru 117.

Aynı populasyon bireylerinin;

I.

Beslenme şekilleri

II.

Kromozom nitelikleri

III.

Yaşları

IV.

Hücre sayıları

V.

Enerji ihtiyaçları

gibi özelliklerinden hangisi açısından  farklılık göstermesi beklenemez?

 
A Şıkkı I
B Şıkkı II
C Şıkkı III
D Şıkkı IV
E Şıkkı V
   
Çözüm:
Aynı populasyona ait bireylerin türleri aynı olduğu için beslenme şekilleride aynıdır. Diğer özellikler aynı türe ait bireyler arasında farklılık gösterir.

Doğru Yanıt: a

Soru 118.Bir ekosistemde yer alan birbirine besin olan X, Y, K, L canlı türlerinin toplam kütlesi aşağıdaki gibidir.

Bu türlerin üreticiden en son tüketiciye doğru nasıl sıralanır?

 
A Şıkkı X, Y, K, L
B Şıkkı X, K, L, Y
C Şıkkı Y, L, K, X
D Şıkkı L, Y, K, X
E Şıkkı K, L, X, Y
   
Çözüm:
Grafiğe göre biyokütlesi en fazla olan üreticiler en büyük sütünla gösterilmiştir. Tüketiciler de bunu takip etmektedir.

Doğru Yanıt: b

Soru 119.


Bir göle sadece M canlısı ile beslenen N türünden canlılar bırakılıyor.

M populasyonu grafikteki gibi değişim gösterildiğine göre, N populasyonunun değişim grafiği aşağıdakilerden hangisi gibi olur?

 
A Şıkkı
B Şıkkı
C Şıkkı
D Şıkkı
E Şıkkı
   
Çözüm:
Bir göle sadece M canlısı ile beslenen N türünden canlılar bırakıldığında, göldeki M yoğunluğu azalırsa buna bağlı olarak N yoğunluğu da azalır. Fakat M canlısı tamamen yok olana kadar N canlısına besin kaynağı olacağı için N canlısının bir süre yoğunluğu artar. M canlısı tamamen yok olduğunda ise N canlısı da besin bulamadığı için azalmaya başlar.

Doğru Yanıt: c

Soru 120.


Bir populasyonun birey sayısının zamana bağlı değişimi grafikte verilmiştir.

Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi grafikteki değişimleri doğrudan sağlayacak nedenlerden olamaz?

 
A Şıkkı Avcı sayının artması
B Şıkkı Besin miktarının azalması
C Şıkkı Hastalıkların azalması
D Şıkkı Dışa göçün artması
E Şıkkı Besin rekabetinin artması
   
Çözüm:
Avcı sayısının artması yani düşmanların artması populasyondaki birey sayısını azaltır. Aynı şekilde kullanılan besin miktarı azalması, besin için rekabetin artması ya da populasyondan bir grup bireyin ayrılması yani dışa göçün artması birey sayısını azaltır.
Populasyonu etkileyen hastalıklar azalırsa birey sayısı artar.


Doğru Yanıt: c

Soru 121.

Taşıma kapasitesinin üzerine çıkan bir geyik populasyonda;

I.

Erkeklerin %'si

II.

Besin kıtlığı

III.

Çevre kirliliği

IV.

İçeriye göç

özelliklerinden hangilerinin artması beklenir?

 
A Şıkkı Yalnız II
B Şıkkı Yalnız IV
C Şıkkı II ve III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Taşıma kapasitesi bir populasyonun barındırabileceği en yüksek birey sayısıdır. Birey sayısı çok fazla olacağı için besin kıtlığı, yer darlığı, salgın hastalıklar çevre kirliliği, dışarıya göç artar. Bu durumun bireylerin cinsiyet % siyle bir ilgisi yoktur. Bu durumda içeri değil, dışarıya göçün olması beklenir.

Doğru Yanıt: c

Soru 122.

Populasyonların büyüme hızı,

  I.  Birey sayısı
 II.  Bireylerin vücut ağırlığı
III.  Bireylerin boy uzunluğu
IV.  Zaman

değişkenlerinden hangileri arasındaki ilişkiyle belirlenir?

 
A Şıkkı I ve II
B Şıkkı I ve IV
C Şıkkı II ve III
D Şıkkı II ve IV
E Şıkkı III ve IV
   
Çözüm:
Populasyonun büyüme hızı birey sayısının belli zaman aralığındaki artışına bağlıdır.

Doğru Yanıt: b

Soru 123.

-

Parazit beslenme

-

Ototrof beslenme

-

Saprofit beslenme

Yukarıda verilen beslenme şekillerini gösteren canlıların ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

 
A Şıkkı Besin gereksinimlerini başka canlılardan sağlama
B Şıkkı Organik artıkların birikmesini önleme
C Şıkkı Organik besinlerden enerji elde etme
D Şıkkı İnorganik moleküllerden organik molekül sentezleme
E Şıkkı Dış ortama sindirim enzimi salgılama
   
Çözüm:

-

Besin gereksinimini başka canlılardan sağlama, hetetrof yani parazit ve saprofit beslenme gösteren canlıların özelliğidir.

-

Organik artıkları parçalayarak birikmesini önleyen saprofit beslenme gösteren canlılardır.

-

İnorganik molleküllerden organik molekül sentezleme ototrof canlıların özelliğidir.
- Dış ortama sindirim enzimini salgılama saprofit canlılar da görülür. Saprofitler bitki ve hayvan ölüleri ve artıkları üzerine sindirim enzimi salgılayarak kompleks organik molekülleri basit organik moleküller haline hücre dışında dönüştürür.
- Organik besinlerden enerji elde etmek yani solunum olayı tüm canlılarda görülür.


Doğru Yanıt: c

Soru 124.

  I.  Biyosfer
 II.  Populasyon
III.  Ekosistem

Yukarıdaki ekolojik birimler, kapsamındaki birey sayısına göre küçükten büyüğe aşağıdakilerin hangisindeki gibi sıralanır?

 
A Şıkkı I - II - III
B Şıkkı I - III - II
C Şıkkı II - I - III
D Şıkkı II - III - I
E Şıkkı III - I - II
   
Çözüm:
Populasyon , belli bir alanda yaşayan bir tek türe ait canlı topluluğudur. Ekosistem, belli bir alandaki canlı ve cansız çevreye denir. Biyosfer ise dünyada canlılığın olduğu katmandır.

Doğru Yanıt: d

Soru 125.

Bir balık türü, yaşamının,

-  I. evresinde bakteriler, su pireleri ve küçük bitkilerle
- II. evresinde eklembacaklılar, salyangozlar ve küçük balıklarla

beslenmektedir.

Bu balık türünün I. ve II. evrelerindeki beslenme biçimlerinin adları aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

            I                    II         

 
A Şıkkı
  Otobur Karışık
B Şıkkı
  Karışık Otobur
C Şıkkı
  Otobur Otobur
D Şıkkı
  Etobur Etobur
E Şıkkı
  Karışık Etobur
   
Çözüm:
I. evrede bulunan bakteriler, su pireleri ve küçük bitkiler hem bitkisel hem hayvansal hem de monera aleminden canlıları içerdiği için karışık beslenme biçimi vardır. II. evrede besin olarak kullanılan canlılar hayvansal organizmalardır bu nedenle bu balık türü II. evrede etobur beslenme biçimi gösterir.Doğru Yanıt: e

Soru 126.

 


Yukarıdaki A grafiği, yaşama birliklerindeki (komüniteler) bireylerin, B grafiği ise bir hayvan populasyonundaki bireylerin aynı değişkene bağlı olarak sayısal değişimlerini göstermektedir.

Grafiklerde X ile gösterilen yere,

I.

vücut büyüklüğü

II.

ortam sıcaklığı

III.

ortamdaki besin miktarı

gibi değişkenlerden hangileri yazılmalıdır?

 

 

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Yaşama birliklerindeki (komütelerdeki) canlıların vücut büyüklükleri ile sayıları ters orantılıdır. Yani yaşama birliklerinde, büyük vücutlu organizmaların az, küçük vücutlu organizmaların çok sayıda olduğu görülür. Bunda en önemli etmen, küçük hayvanların büyük hayvanlara göre daha hızlı üremesi ve küçüklerin büyüklere besin olmasıdır. Bir populasyondaki bireylerin, vücut büyüklükleri ile sayıları arasındaki ilişki çan eğrisi şeklindedir. Grafiklerde X ile gösterilen yere vücut büyüklüğü gelmelidir. Ortamdaki besin miktarının artışı, birey sayısını azaltmaz.

Doğru Yanıt: a

Soru 127.


Bir nehir ekosisteminde yaşayan su bitkileri, otçul balık ve balıkçıl kuşlarda kimyasal bir atık maddenin birikme miktarı yandaki şekilde verilmiştir.

Buna göre, bu ekosistemde yaşayan su bitkileri, otçul balık ve balıkçıl kuşlar I, II ve III numaralardan hangileri ile gösterilir?

 

Su bitkileri

Otçul balıklar

Balıkçıl kuşlar

 
A Şıkkı
 

I

II

III

B Şıkkı
 

II

III

I

C Şıkkı
 

III

II

I

D Şıkkı
 

I

III

II

E Şıkkı
 

II

I

III

   
Çözüm:
Bir besin zincirinde üreticiden tüketiciye doğru zehirli atık bir maddenin birikme miktarı artar. Sütun grafiğine göre en kısa sütun üreticiyi, en uzun sütun ise son tüketiciyi ifade etmektedir. Buna göre de I= balıkçıl kuşlar, II= otçul balıklar, III= su bitkileridir.

Doğru Yanıt: c

Soru 128.

Bir ormandaki ağaç türlerinin gözle görünürlük oranı aşağıdaki grafikte verildiği gibidir :
            
Buna göre bu ormandaki kaç nolu ağaç türü baskın türdür?

 
A Şıkkı I
B Şıkkı II
C Şıkkı III
D Şıkkı IV
E Şıkkı V
   
Çözüm:
Grafiğe göre III. nolu sütunda gösterilen, baskın türdür. Bir ekosistemde sayıca, kütlece ve etkinlik bakımından diğer populasyonlardan önce fark edilen tür baskın türdür.

Doğru Yanıt: c

Soru 129.

Aşağıdaki grafikte, belirli bir ekosistemde bulunan bir populasyondaki birey sayısının zamana göre değişimi verilmiştir.

Bu grafikteki bilgilere dayanarak, aşağıdaki kararlardan hangisine varılamaz?

 
A Şıkkı IV. zaman aralığındaki büyüme hızı negatif değerdedir.
B Şıkkı II. zaman aralığındaki çevre koşullarıyla V. zaman aralığındaki çevre koşulları aynıdır.
C Şıkkı III. zaman aralığının sonunda, populasyon yoğunluğu taşıma kapasitesinin üst sınırındadır.
D Şıkkı I. ve III. zaman aralıklarındaki büyüme hızları pozitif değerdedir.
E Şıkkı VI. zaman aralığında populasyon yok olmaya başlamıştır.
   
Çözüm:
Grafikteki bilgilere göre II. ve V. zaman aralıklarında populasyon dengededir. II. zaman aralığından sonra populasyonun birey sayısı artmış, V. zaman aralığından sonra ise birey sayısı azalmıştır. Bu aralıklarda (II. ve V. zaman aralıklarında) çevre koşullarının aynı olması sonucuna varılamaz.

Doğru Yanıt: b

Soru 130.

                            
Bir populasyonun birey sayısı, yukarıdaki büyüme eğrisinde görüldüğü gibi, I. zaman aralığında artmış, II. zaman aralığında azalmıştır.

Aşağıdakilerin hangisinde verilenler, birey sayısında iki zaman aralığında görülen bu değişmeleri doğrudan sağlayabilecek nedenler arasındadır?

  I. Zaman Aralığında     II. zaman aralığında   

 
A Şıkkı
  Avcı hayvan sayısının artması
 
Populasyon dışına göçün azalması
B Şıkkı
  Populasyon dışına göçün artması Avcı hayvan sayısının azalması
C Şıkkı
  Doğum oranının artması Besin miktarının azalması
D Şıkkı
  Avcı hayvan sayısının artması Hastalıkların azalması
E Şıkkı
  Hastalıkların artması Besin rekabetinin azalması
   
Çözüm:
Bir populasyondaki birey sayısının artması için doğum oranının artması populasyon içine göçler olması veya ortamdaki olumsuz faktörlerin ortadan kalkması gerekir. Tam tersi yani populasyondaki birey sayısının azalması için dışa göçler olmalı, ölüm oranı ve hastalıklar artmalı, avcı sayısı artmalı veya besin miktarının azalması gibi ortamdaki sınırlayıcı ve olumsuz faktörlerin artması gerekir.Verilen seçeneklerden "C" bu grafiğin nedeni olabilir.

Doğru Yanıt: c

Soru 131.

I.

K canlısının besini, L canlısıdır.

II.

L canlısı CO2 ve su kullanan bir ökaryottur.

III.

M canlısı, K ve L canlısının organik artıklarını parçalar.

Yukarıdaki özellikleri verilen canlılarla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?

 
A Şıkkı L canlısı ototroftur.
B Şıkkı K canlısı otobur beslenme gösterir.
C Şıkkı M canlısı saprofit beslenir.
D Şıkkı L canlısı kemosentez yapar.
E Şıkkı L canlısı ışık enerjisi kullanır.
   
Çözüm:
L canlısı : Ototroftur. Ökaryot hücre yapısına sahip olduğuna göre, kemosentez yapan bir bakteri olamaz. O halde fotosentez yapmaktadır.
K canlısı : L canlısı ile beslendiğine göre tüketicidir. Bitki ile beslendiğine göre otoburdur.
M canlısı : Organik artıkları parçalayan bir saprofittir.


Doğru Yanıt: d

Soru 132.

                      
Yukarıdaki grafikte bir populasyondaki bireylerin yaş gruplarına göre birey sayıları verildiğine göre, bu populasyon için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 
A Şıkkı Doğum oranı ölüm oranından fazladır.
B Şıkkı Populasyonda üreme hızı fazladır.
C Şıkkı Azalan bir populasyondur.
D Şıkkı Dengedeki bir populasyondur.
E Şıkkı Büyümekte olan bir populasyondur.
   
Çözüm:
Grafikte yaşlı bireylerin sayısının genç bireylere göre daha fazla olduğu görülmektedir.Buna göre populasyonda ölüm oranı doğum oranından fazla ve populasyonun üreme hızı azdır. Bu nedenle azalan bir populasyondur.

Doğru Yanıt: c

Soru 133.

Simbiyoz yaşamın üç farklı tipi olan kommensalizm, mutualizm ve parazitliğin ortak özelliği, aşağıdakilerden hangisidir?

 
A Şıkkı Ortaklardan birinin bitki, diğerinin hayvan olması
B Şıkkı Konağın daima zarar görmesi
C Şıkkı Konakla konakçının aynı türden olması
D Şıkkı Konakçının daima eşeyli yolla üremesi
E Şıkkı Ortaklardan birinin mutlaka fayda görmesi
   
Çözüm:
Bu üç birlikte yaşamın ortak özelliği canlılardan birinin mutlaka fayda görmesidir.

Doğru Yanıt: e

Soru 134.

I.

Komünite

II.

Ekosistem

III.

Populasyon

Yukarıdaki ekolojik birimlerin hangileri birden fazla türden oluşmuştur?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız III
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı I ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Sadece populasyon tek bir türe ait bireylerden oluşur. Populasyonlar komüniteyi, komünite de cansız çevre ile birlikte ekosistemi oluşturur.

Doğru Yanıt: c

Soru 135.

Doğal bir gölde ve bu gölün içinde yaşayan X, Y ve Z canlı gruplarında sırasıyla aşağıdaki değişimler olmuştur.

  • Suda azot ve fosfat tuzları ile karbondioksit miktarının artmasına bağlı olarak Y türüne ait birey sayısı ve sonuçta ortamdaki oksijen miktarı artmıştır.
  • Y türüne ait birey sayısının artması, Z türüne ait birey sayısının artması, sudaki oksijen miktarının azalmasına neden olmuştur.
  • X türüne ait bireyler sonuçta yok olmuştur.
Bu veriler aşağıdaki yorumlardan hangisi için yeterlidir?

 

 
A Şıkkı Y türünde klorofil bulunmaktadır.
B Şıkkı X türünün yok olmasına doğrudan azot tuzları neden olmuştur.
C Şıkkı Z türü çürükçüldür.
D Şıkkı Z türünün besini X türüdür.
E Şıkkı X türünün besini tükenmiştir.
   
Çözüm:
Açıklamalardaki verilerden, Y türü canlısının klorofile sahip olduğu, fotosentez yaptığı anlaşılıyor. Çünkü suda azot ve karbondioksit miktarının artmasına bağlı olarak Y türü sayısı ve ortamdaki O2 miktarı artıyor.

Doğru Yanıt: a

Soru 136.

 

Fotosentez yapan ototrofların besin sentezlemesi için gereken;

I.

CO2

II.

klorofil

III.

ışık enerjisi

IV.

H2O

gibi moleküllerden hangileri kemosentez yapan ototroflar için de gerekli değildir?

 

 

 
A Şıkkı I ve II
B Şıkkı I ve IV
C Şıkkı II ve III
D Şıkkı I, II ve III
E Şıkkı II, III ve IV
   
Çözüm:
Fotosentez yapan ototroflar, klorofilleriyle ışık enerjisini soğurarak besin üretirler.
Kemosentez yapan ototrofların klorofilleri bulunmaz bu nedenle ışık enerjisini kullanamazlar. CO2 ve H2O kullanarak besin üretirken kimyasal bağ enerjisini kullanırlar.

Doğru Yanıt: c

Soru 137.

                   
Bir su ekosisteminde, besin zincirini oluşturan canlıların yer aldıkları beslenme basamakları yukarıdaki piramitte gösterilmiştir.

Piramitte yer alan canlılar ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 
A Şıkkı Biyokütlesi en az olan canlılar, balıkçıl kuşlardır.
B Şıkkı Enerji kaybı en fazla olan canlılar, yosunlardır.
C Şıkkı Etçil balıklar, hem av, hem de avcıdır.
D Şıkkı Otçul balıkların herhangi bir nedenle zarar görmesi,besin zincirindeki tüm canlıları etkiler.
E Şıkkı Suda çözünmeyen zehirli maddelerin birikimi, biyokütlesi en fazla olan canlıdan, en az olan canlıya doğru artar.
   
Çözüm:
Besin piramidinde, kapladığı alan yani biyokütlesi en az olan canlılar balıkçıl kuşlardır. Etçil balık, otçul balık yediği için avcı, balıkçıl kuş tarafından yenildiği içinde avdır. Otçul balıkların herhangi bir nedenle zarar görmesi durumunda, yosun sayısı artarken, etçil balık ve balıkçıl kuş sayısı azalır. Suda çözünmeyen zehirli maddeler, besin zincirinde üreticilerden tüketicilere doğru gittikçe artan dozlarda birikirler. Fakat besin piramitlerinde, kullanılabilir enerji, üreticilerden son tüketicilere doğru aktarılırken azalır. Enerji kaybı en az olan canlı üreticiler, en fazla olan canlı ise piramidin son tüketici canlısıdır.

Doğru Yanıt: b

 
Facebook beğen
 
Reklam
 
 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=