loading...
   
 
  TEST-3(HÜCRE)
Right Click to Save Logo

ImageShack, share photos, pictures, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site

Soru 101.

Deride meydana gelen yaralanmalar sonucu zarar gören hücreler yok edilir.

Bu hücrelerin yok edilmesi hangi organelin görevidir?

 
A Şıkkı Çekirdek
B Şıkkı Hücre zarı
C Şıkkı Golgi cisimciği
D Şıkkı Lizozom
E Şıkkı Mitokondri
   
Çözüm:
Ölmüş ya da zarar görmüş yapıların ve hücrelerin yok edilmesi yani sindirilmeleri lizozom tarafından gerçekleştirilir.

Doğru Yanıt: d

Soru 102.

Hücre içi iyot konsantrasyonu %4 olan tek hücreli bir alg, %2'lik iyot konsantrasyonuna sahip bir ortamda iyot alımını sürdürmektedir.

Bu olayla ilgili olarak;

I.

ATP harcanır.

II.

Taşıyıcı enzimlen görev alır.

III.

Madde alımı, hücre içi ve hücre dışı konsantrasyonları eşitlenen kadar devam eder.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Hücre içindeki iyot konsantrasyonu yüksek olduğu halde madde alımının devam etmesi aktif taşımayla gerçekleşir. Aktif taşımada ATP harcanır, taşıyıcı enzimler görev alır. Hücre içi ve hücre dışı konsantrasyonların eşitlenmesi difüzyon olayı ile gerçekleşir.

Doğru Yanıt: c

Soru 103.

Aynı ortama bırakılan üç farklı hücrede;

I.

Hücre plazmoliz olmuş

II.

Hücre deplazmoliz olmuş

III.

Hücrede su giriş çıkışı olmamış         

olayları meydana geldiğine göre bu hücrelerin yoğunlukları ortam yoğunluğuna göre nasıldır?

 

I

II

III

 
A Şıkkı
 

Hipertonik

İzotonik

Hipotonik

B Şıkkı
 

Hipertonik

Hipotonik

İzotonik

C Şıkkı
 

Hipotonik

Hipertonik

İzotonik

D Şıkkı
 

İzotonik

Hipotonik

Hipertonik

E Şıkkı
 

İzotonik

Hipertonik

Hipotonik

   
Çözüm:
Hücre, kendi yoğunluğunda daha çok olan hipertonik bir ortama bırakıldığında su kaybeder ve plazmoliz konumuna geçer.
Plazmoliz konumundaki bir hücrenin su alarak normal haline dönmesi için (deplazmoliz) hipotonik ortamda olması gerekir.
Hücrede su alışverişi olmamışsa ortam izotoniktir.

Doğru Yanıt: b

Soru 104.

Kendilerinden daha az yoğun bir ortama bırakılan hücrelerin emme kuvveti değişimi grafiği aşağıdakilerden hangisidir? (E.K. : Emme Kuvveti)

 
A Şıkkı
B Şıkkı
C Şıkkı
D Şıkkı
E Şıkkı
   
Çözüm:
Hücre, hipotonik (yoğunluğu az) bir ortama bıraklıdığında su almaya başlar.
Emme kuvveti, osmotik basınçla turgor basıncı arasındaki farktır. Hücre su aldıkça osmotik basıncı yani su alma isteği azalır. Osmotik basınçla turgor basıncının eşitlendiği noktada emme kuvveti sıfır olur.

Doğru Yanıt: d

Soru 105.

Canlılarda görülen,

I.

DNA sını eşleyerek kendine benzer organizmalar meydana getirme

II.

Aldığı besini kendine özgü moleküller haline getirme

III.

Hücredeki büyük organik molekülleri basit moleküllere ayrıştırma

olaylarından hangileri hem çok hücreli organizmaların her bir hücresinde hem de bir hücreli organizmalarda gerçekleşir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
DNA'sını eşleyerek kendine benzer organizmalar meydana getirme sadece tek hücreli organizmalarda gözlenir. Hücredeki büyük organik molekülleri basit moleküllere ayrıştırma ve alınan besini kendisine özgü moleküller haline getirme tüm canlı hücrelerin gerçekleştirdiği ortak olaylardır.

Doğru Yanıt: d

Soru 106.

Bir bitki hücresinde gerçekleşen olaylar şunlardır:

I.

CO2 tüketimi ve O2 üretimi

II.

Selüloz sentezi

III.

Glikozdan kopan hidrojenlerin suyu oluşturması

Yukarıda I, II ve III ile gösterilen olaylar aşağıda verilen organellerden hangisinde gerçekleşmektedir?

 

     I    

     II    

     III    

 
A Şıkkı
  Mitokondri Lökoplast Kloroplast
B Şıkkı
  Kloroplast Golgi Mitokondri
C Şıkkı
  Lökoplast Golgi Mitokondri
D Şıkkı
  Mitokondri Golgi Kloroplast
E Şıkkı
  Kloroplast Mitokondri Golgi
   
Çözüm:
Bir bitki hücresinde, CO2 tüketimi ile O2 üretiminin gerçekleştiği olay fotosentez olayıdır ve kloroplast organelinde gerçekleşir.
Selüloz sentezinin gerçekleştiği organel golgidir. Glikozdan hidrojenlerin kopması yani glikozun parçalanması solunum olayıdır. Ürün olarak su oluştuğuna göre bu solunum olayında oksijen kullanılır. Oksijenli solunum ise mitokondride gerçekleşir. 

Doğru Yanıt: b

Soru 107.

Hücrede en önemli aktif taşıma sistemlerinden birisi Na+ _  K+ iyonlarının hücre zarı ile az yoğundan çok yoğuna doğru taşınmasıdır. Na+ _  K+ pompası olarak isimlendirilen bu sistem aşağıda şematize edilmiştir.Bu şemaya göre,


  I. ATP taşıyıcı proteine bağlanır ve taşıyıcı molekülün pozisyonu değişir.
 II. Aktif taşıma sırasında Na+ ve K+ tek yönde taşınır.
III. Hücre dışındaki Na+ hücre içine, hücre içindeki K+ hücre dışına göre daha yüksek konsantrasyonludur.

gibi ifadelerden hangileri doğrudur?

 
A Şıkkı Yalnız II
B Şıkkı I ve II
C Şıkkı I ve III
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
I. öncül doğrudur: Taşıyıcı proteine ATP bağlandıktan sonra protein,  teki pozisyonu alır.

II. öncül doğrudur: Bu taşımaya göre Na+ hücre dışına K+ da hücre içine doğru (tek yönde) taşınmaktadır.

III. öncül doğrudur: Aktif taşıma az yoğundan çok yoğuna doğrudur.

Doğru Yanıt: e

Soru 108.

                        
Yukarıdaki grafikte bir hücrenin dört farklı ortamdaki osmotik basıncı verilmiştir.

Buna göre, hücrenin turgor basıncının çoktan aza doğru sıralanışı nasıl olmalıdır?

 
A Şıkkı II - I - III - IV
B Şıkkı II - III - I - IV
C Şıkkı II - III - IV - I
D Şıkkı IV - I - III - II
E Şıkkı IV - III - II - I
   
Çözüm:
Osmotik basınç, hücrenin su alma isteğidir. Osmotik basıncın düşük olduğu yerde, hücredeki su miktarı fazladır yani turgor basıncı yüksek değerdedir.

Doğru Yanıt: d

Soru 109.

Bitki ve hayvan hücreleri için, aşağıda verilenlerden hangisi ortak özelliktir?

 
A Şıkkı Kloroplastlarda glikoz sentezinin yapılması.
B Şıkkı Sentriol çiftinin hücre bölünmesiyle ilgili eşlenmesi.
C Şıkkı Ribozomlarda protein sentezlenmesi.
D Şıkkı Büyük kofullarda artık maddelerin depo edilmesi.
E Şıkkı Hücre çeperinin selüloz olması.
   
Çözüm:
  • Hücre çeperi, büyük koful ve kloroplastlar bitki hücrelerine, sentrioller ise hayvan hücrelerine özgü yapılardır.
  • Her iki hücrede de ortak olarak gerçekleşen olay ribozomlarda protein sentezlenmesidir.


Doğru Yanıt: c

Soru 110.

Kofulların yapısı ve fonksiyonları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlış bir açıklamadır?

 
A Şıkkı Yaşlı bitki hücresinde hacimleri büyüktür.
B Şıkkı Metabolizma ürünlerini yapılarında tutarlar.
C Şıkkı Bazı hücrelerde sindirim enzimlerini sentezlerler.
D Şıkkı Bazı hücrelerde besin sindirirler.
E Şıkkı Hücre zarından meydana gelirler.
   
Çözüm:
Sindirim enzimleri protein yapılı oldukları için sentezleri kofullarda değil ribozomlarda gerçekleşir.

Doğru Yanıt: c

Soru 111.

Ribozomların kimyasal bileşimini oluşturan maddeler, ökaryot bir hücrenin;

I.

Çekirdekçik 

II.

Lizozom

III.

Golgi kompleksi

IV.

Koful

V.

Sentrozom 
 

kısımlarının hangisinde sentezlenir?

 
A Şıkkı I
B Şıkkı II
C Şıkkı III
D Şıkkı IV
E Şıkkı V
   
Çözüm:
Ribozomun kimyasal bileşimi r-RNA ve proteinden oluşur. r-RNA çekirdekte DNA üzerinden sentezlenirken, sitoplazmada sentezlenen proteinler çekirdekçikte bir araya getirilir.

Doğru Yanıt: a

Soru 112.

 

Saprofit beslenen bakterilerin dış ortamdaki besinin tamamını hücre içine alması;

I.

Pinositoz

II.

Difüzyon

III.

Osmoz

IV.

Aktif Taşıma

madde iletim yollarından hangileriyle gerçekleşebilir?

 

 

 
A Şıkkı I  ve II
B Şıkkı I ve III
C Şıkkı II ve IV
D Şıkkı I, II ve III
E Şıkkı II, III ve IV
   
Çözüm:
Saprofit (çürükçül) beslenen bakterile hücre dışına sindirim enzimleri salgılar ve dış ortamdaki büyük molekülleri monomerlerine parçalarlar Daha sonra monomerlerin hücre içine alınması difüzyon ve tamamının hücreye girişide aktif taşıma ile olur. Osmoz su moleküllerinin geçisi olduğu için besinin alınmasında etkisi yoktur.
Bakterilerde hücre çeperi bulunduğundan pinositoz olayı gerçekleşmez.

Doğru Yanıt: c

Soru 113.


Bir hayvanın hücresi %80 su bulundururken I. kaba atıldığında su oranı %45'e düşmüş daha sonra ikinci kaba atıldığında ise tekrar % 80' e yükselmiştir.

Buna göre, başlangıçtaki hücre göz önünde bulundurulduğunda I. ve II. kaplardaki madde yoğunlukları aşağıdakilerden hangisi gibidir?

 

  I. KAP 

  II. KAP  
A Şıkkı
 

İzotonik

Hipertonik

B Şıkkı
 

Hipertonik

İzotonik

C Şıkkı
 

Hipotonik

Hipertonik

D Şıkkı
 

Hipertonik

Hipotonik

E Şıkkı
 

İzotonik

Hipotonik

   
Çözüm:
Hücre I. kaba atıldığında su kaybettiği için ortam, hücreye göre hipertonik (çok yoğun)' tir. I. kabtan II. kaba alınan hücre su alıp eski haline döndüğü için ortam, hücreye göre hipotonik (az yoğun)' tir.

Doğru Yanıt: d

Soru 114.

Farklı topraklarda yaşayan dört bitkinin kök hücrelerinin osmotik basıncı tablodaki gibidir.

Bitki

Toprak çözeltisinin osmotik basıncı (atmosfer)

Kök hücrelerinin osmotik basıncı (atmosfer)

I.

1.99

5.50

II.

7.21

8.20

III.

3.86

6.85

IV.

4.30

4.30


Buna  göre, bitki türlerinin kök hücrelerinin osmotik basıncıyla ortam osmotik basıncı arasındaki fark çoktan aza doğru nasıl sıralanır?
 

 
A Şıkkı I > II > III > IV
B Şıkkı I > III > II > IV
C Şıkkı II > I > IV > III
D Şıkkı III > IV > II > I
E Şıkkı IV > III > I > II
   
Çözüm:
Tablodaki değerlere dikkat edilirse toprak çözeltisi ile kök hücreleri osmotik basınç farkı en büyük I, sonra III, II ve IV şeklinde sıralanmaktadır.


Doğru Yanıt: b

Soru 115.

Bir hayvan hücresi madde alış verişini;

I.

Aktif taşıma

II.

Difüzyon

III.

Fagasitoz

IV.

Osmoz

V.

Pinositoz           

olaylarıyla gerçekleştirir.

Buna göre, yukarıdaki olaylardan hangileri gerçekleşirken ATP enerjisi kullanılır?

 
A Şıkkı I, II ve III
B Şıkkı I, III ve V
C Şıkkı II, III ve IV
D Şıkkı III, I ve IV
E Şıkkı I, IV ve V
   
Çözüm:
ATP enerjisi aktif taşıma, fagositoz ve pinositoz olaylarında harcanır. Difüzyon ve osmoz olayları pasif taşıma çeşitleri olup bu olaylarda ATP enerjisi kullanılmaz.

Doğru Yanıt: b

Soru 116.

Bir insana ait deri ve böbrek hücreleri karşılaştırıldığında;

  I. kromozom  sayısı
 II. ribozom sayısı
III. aktif gen çeşidi
IV. mitokondri işlevi

gibi özelliklerden hangileri her iki hücre için ortaktır?

 
A Şıkkı I ve II
B Şıkkı I ve III
C Şıkkı I ve IV
D Şıkkı II ve IV
E Şıkkı III ve IV
   
Çözüm:
Bir canlının, farklı işlevleri gerçekleştiren deri ve böbrek dokusuna ait bütün hücrelerin kromozom sayıları aynıdır. Mitokondri organeli oksijenli solunum ile ATP sentezinin yapıldığı organeldir. Farklı doku hücrelerinde, mitokondrinin görevi değişmez. Deri ve böbrek hücrelerinin protein ve enzim yapısı farklıdır. Dolayısıyla aktif gen çeşitleri farklıdır. Her iki hücrede de ribozom bulunur, fakat sayıları protein sentezleme hızına ve ihtiyacına bağlı olarak farklı olabilir.

Doğru Yanıt: c

Soru 117.

Tatlı suda yaşayan kontraktil kofullu bir hücreli canlıda;

I.

Endositoz yapılması

II.

 Dışardan su alınması

III.

Oksijen alınması

IV.

Dış ortama su verilmesi
 
olaylarından hangileri gerçekleşirken enerji harcanır?  

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı I, II ve IV
C Şıkkı II ve III
D Şıkkı I ve IV
E Şıkkı II ve IV
   
Çözüm:
Tatlı suda yaşayan bir hücreli canlının hücre içi derişimi ortama göre daha yüksek olduğu için, osmozla ATP harcamadan su alır. Solunum gazlarının alışverişi de ATP harcanmadan difüzyonla olur.
Hücre içinde, hücre dışına göre daha az olan suyun dışarı pompalanmasında ve endositoz olaylarının gerçekleşmesinde ATP harcanır.

Doğru Yanıt: d

Soru 118.

Belirli bir tür tatlısu alginde, yaşadığı ortamda bulunandan 1000 kat fazla K+ bulunmaktadır.

Bu tatlısu algiyle ilgili olarak,

I.

K+ dengesinin korunmasında ATP harcanır.

II.

K+ dengesinin korunmasında ilgili enzimler işlev görür.                     

III.

Algin canlılığını kaybetmesiyle K+ difüzyona uğrar.

yargılarından hangileri doğrudur?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı I ve III
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Verilen bilgiye göre tatlı su alginin hücrelerindeki K+ miktarı dış ortama göre 1000 kat daha fazladır. Canlının bu dengeyi koruyabilmesi için dış ortamdaki K+ aktif taşıma ile yani enerji harcayarak ve enzim kullanarak almak zorundadır. Algin canlılığını kaybetmesi halinde ise K+ çok yoğun ortamdan az yoğun ortama difüzyonla geçer.

Doğru Yanıt: e

Soru 119.

Pinositozla besin alımı ve bu besinlerin kullanımı sırasında görev alan hücresel yapılar şunlardır;

I.

lizozom

II.

besin kofulu

III.

sindirim kofulu

Bu yapılar hangi sırayla görev alır?

 
A Şıkkı I - II - III
B Şıkkı II - III - I
C Şıkkı II - I - III
D Şıkkı III - II - I
E Şıkkı III - I - II
   
Çözüm:
Pinositoz cebine giren büyük sıvı moleküller, cep kapandığında besin kofulunun içinde bulunurlar. Bu büyük moleküllü besinlerin kullanılabilmesi için sindirilmeleri gerekir. Bu nedenle Lizozomun içindeki sindirim enzimleri besin kofuluna aktarılır ve sindirimin gerçekleştiği sindirim kofulu oluşur.

Doğru Yanıt: c

Soru 120.

Kloroplastlarda sentezlenen organik madde mitokondrilerde parçalanır.

Kloroplast ile mitokondri arasındaki bu ilişkiye benzer bir ilişki aşağıdaki seçeneklerin hangisindeki organeller arasında vardır?

 
A Şıkkı kloroplast - Golgi cisimciği
B Şıkkı Ribozom - Lizozom
C Şıkkı Mitokondri - Lizozom
D Şıkkı Koful - Golgi cisimciği
E Şıkkı Çekirdek - Sentrozom
   
Çözüm:
Ribozomda, aminoasitler arasında peplit bağları kurularak protein sentezlenir.
Lizozomda ise protein molekülünün yapısında bulunan peptit bağları yıkılarak aminoasitlere dönüştürülür.

Doğru Yanıt: b

Soru 121.

Gelişmiş organizasyonlu bitki ve hayvan hücrelerinde aşağıdaki hangi ikili bulunur?

 
A Şıkkı Hücre zarı, hücre çeperi
B Şıkkı Mitokondri, kromozom
C Şıkkı Kloroplast, ribozom
D Şıkkı Sentrozom, mitokondri
E Şıkkı Plastid, sentriol
   
Çözüm:
Hücre çeperi, kloroplast ve plastit yapıları bitki hücrelerinde; sentrozom ve yapısını oluşturan sentriollar hayvan hücrelerinde bulunur.
Mitokondri ve kromozom hem bitki hem de hayvan hücrelerinde bulunur.

Doğru Yanıt: b

Soru 122.

İnsana ait çekirdekli vücut hücrelerinde;

  I. Organik monomerlerin inorganik maddelere dönüşümü
 II. Protein dahidrasyonu
III. Hücre zarında bulunan reseptör proteinlerin sentezi

olaylarının hangilerini gerçekleştiren organeller, tüm hücrelerde bulunur? 

 
A Şıkkı Yalnız II
B Şıkkı Yalnız III
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
İnsana ait çekirdekli vücut hücrelerinde, organik monomerlerin inorganik maddelere dönüşümü solunum olayıdır ve gerçekleştiren organel mitokondrilerdir. Aminoasitlerin peptit bağlarıyla birleştirildiği yani protein sentezinin (dehidrasyonun) gerçekleştiği organel ribozomlardır. Hücre zarında bulunan reseptör proteinlerin (glikoproteinlerin) sentezinden sorumlu organel golgi cisimciğidir. Çekirdek tüm vücut hücrelerinde mitokondri, ribozom ve golgi cisimciği organellerinin üçü de bulunur, sadece sayıları farklı olabilir.

Doğru Yanıt: e

Soru 123.

Tek hücreli bir organizmanın bulunduğu ortamdaki bazı maddelerin;

  I. Aktif taşıma ile sitoplazmaya alınması
 II. Besin kofulu ile sitoplazmaya alınması
III. Difüzyon ile sitoplazmaya yayılması

sonrasında, hangilerinin gerçekleşmesi hücredeki lizozomların görev yapmasına yol açar?

 
A Şıkkı I ve II
B Şıkkı I ve III
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı Yalnız II
   
Çözüm:
Lizozomlar hayvan hücrelerinde hücre içi sindirimin yapıldığı organellerdir. Hücreye alınan büyük moleküllü besinler, besin kofuluna alındıktan sonra lizozomlar tarafından sindirime uğrar. Difüzyon ve aktif taşıma ile küçük molekküller alınır. Difüzyon ve aktif taşımayla sitoplazmaya alınan moleküller sindirime uğramazlar.

Doğru Yanıt: e

Soru 124.

Aşağıdakilerden hangisi oksijenli solunum sırasında mitokondrilere giren maddedir?

 
A Şıkkı Glukoz
B Şıkkı Frukoz di fosfat
C Şıkkı Aktif asetikasit
D Şıkkı Pirüvik asit
E Şıkkı Fosfogliserik asit
   
Çözüm:
Oksijenli solunum olaylarının glikoliz evresi sitoplazmada gerçekleşir. Glikoz olaylarında glikoz, pirüvik asite kadar parçalanır. Glikolizden sonraki tepkimeler mitokondride devam eder, bu nedenle pirüvik asit mitokondriye girer.

Doğru Yanıt: d

Soru 125.

Bir hormonun belli bir hücreye etki edebilmesi için özellikle o hücrenin aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olması gerekir?

 
A Şıkkı Hücre zarında o hormonu tanıyan uygun glikoprotein bulunması.
B Şıkkı Hücre zarı üzerinde selülozik çeper bulunması.
C Şıkkı Hücrede oksijensiz solunumun yapılması.
D Şıkkı Hücrenin heterotrof beslenmesi.
E Şıkkı Sitoplazmada serbest klorofillerin yer alması.
   
Çözüm:
Bir hormon, hedef hücreleri glikoproteinlerle (antijen)  tanır. Uygun glikoproteine tutunan hormon, hücre üzerinde etkisini gösterir.

Doğru Yanıt: a

Soru 126.

 

Mitoz bölünmeyle çoğalan hücrelerin tamamında,

I.

Sentriollerin zıt kutuplara yerleşmesi

II.

DNA' nın eşlenmesi

III.

Orta lamel oluşması

IV.

Çekirdek zarının dağılması

olaylarından hangileri ortak olarak görülür?

 

 
A Şıkkı Yalnız II
B Şıkkı I ve II
C Şıkkı II ve III
D Şıkkı II ve IV
E Şıkkı I,III ve IV
   
Çözüm:
Sentriollerin zıt kutuplara çekilmesi hayvan hücrelerine orta lamel oluşumu ise bitki hücrelerine özgü özelliklerdir. Çekirdek zarının dağılması ise ökaryot hücrelere özgüdür. Fakat mitoz bölünme geçiren hücrelerde DNA'nın eşlenmesi ortak olarak görülür.

Doğru Yanıt: a

Soru 127.

Ökaryot hücrelerde solunumun yürütülmesinde görevli olan mitokondri organeli ile ilgili olarak;

I.

Her mitokondri çift katlı bir zarla çevrilidir.

II.

İç zarın katmanları sonucu organel içinde geniş bir yüzey oluşur.

III.

Mitokondri zarları CO2 molekülüne geçirgen değildir.

ifadelerinden hangileri yanlıştır?

 
A Şıkkı I
B Şıkkı II
C Şıkkı III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı I ve III
   
Çözüm:
I. ve II. öncüller mitokondri için doğru bilgilerdir. Ancak mitokondride oluşan CO2, sitoplazmaya geçtiği için mitokondri zarı CO2 ye geçirgendir.

Doğru Yanıt: c

Soru 128.Bir bitki hücresindeki turgor basıncının zamana bağlı değişimi yukarıdaki grafikte gösterilmiştir.

Bu hücrede osmotik basınç, hangi zaman aralıklarında en yüksek değerdedir?

 
A Şıkkı I ve II
B Şıkkı I ve V
C Şıkkı III ve IV
D Şıkkı Yalnız II
E Şıkkı Yalnız V
   
Çözüm:
Turgor basıncı ile osmotik basınç ters orantılıdır. Bu nedenle osmotik basıncın en yüksek değeri, turgor basıncının azalmaya başladığı ve en az olduğu III ve IV aralıklarıdır.

Doğru Yanıt: c

Soru 129.

I.

Çift katlıı zara sahip olma

II.

Glikoz sentezleme

III.

ATP sentezleme

IV.

Kendine özgü DNA taşıma

Yukarıdakilerden hangileri mitokondri ve kloroplastın ortak özelliklerindendir?

 
A Şıkkı Yalnız II
B Şıkkı Yalnız III
C Şıkkı I ve IV
D Şıkkı II ve IV
E Şıkkı I, III ve IV
   
Çözüm:
Mitokondri ve kloroplast organellerinde çift katlı zara sahip olma, kendilerine özgü DNA taşıma ve ATP sentezleme özellikleri ortaktır.
Glikoz sentezi ise fotosentez olayı ile kloroplastlarda gerçekleşir.

Doğru Yanıt: e

Soru 130.

Aşağıdakilerden hangisi, insanda hücre zarında yer alan protein moleküllerinin işlevlerinden biri değildir?

 
A Şıkkı Hücre için özgül olan hormonlara cevap verme
B Şıkkı ATP sentezleme
C Şıkkı Hücre içine alınacak maddeleri seçme
D Şıkkı Diğer hücrelerle ilişki kurma
E Şıkkı Komşu hücreleri tanıma
   
Çözüm:
Hücre zarında bulunan protein molekülleri hücreye özgüllük kazandırır ve hücrenin çevresiyle bağlantı kurmasını sağlar, fakat protein molekülleri ATP sentezlemede görev almaz.

Doğru Yanıt: b

Soru 131.

Tek hücreli bir bitki hücresinde gerçekleşen bazı olaylar şunlardır.

  I.  Aktif taşıma
 II.  Pasif difüzyon
III.  Fagositoz
 IV.  Osmoz

Bu olayların hangilerinde metabolik enerji harcanmaz?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı III ve IV
D Şıkkı II ve IV
E Şıkkı II, III, IV
   
Çözüm:
Pasif veya basit  difüzyon, moleküllerin kendi kinetik enerjileri ile düşük konsantrasyonlu ortama doğru hareketidir. Osmoz suyun difüzyonudur. Dolayısıyla bu iki olay için hücre metabolik enerji harcamaz.

Doğru Yanıt: d

Soru 132.

I.

Mitokondri

II.

Lizozom

III.

Golgi aygıtı

IV.

Ribozom

V.

Kloroplast
 
Fagositozla beslenen ökaryot bir hücrede yukarıdaki organellerden hangilerinin sayıca fazla olması beklenir?

 
A Şıkkı I ve II
B Şıkkı I ve IV
C Şıkkı II ve IV
D Şıkkı III ve IV
E Şıkkı IV ve V
   
Çözüm:
Fagositoz olayının gerçekleşmesinde ATP harcanır. Bu nedenle ATP üretimi için mitokondri sayısının fazla olması beklenir. Besin kofuluna geçen besinlerin hücre tarafından kullanılabilir hale gelmesi de lizozom organeli tarafından sağlanır. Bu durumda lizozom sayısı da fazla olmalıdır.

Doğru Yanıt: a

Soru 133.

Bir osmoz deneyinde, bir patates yumrusundan alınan eşit ağırlıktaki dört parça, ayrı ayrı olarak içinde eşit hacimde, ancak farklı derişimde tuz çözeltileri bulunan I, II, III, IV numaralı ölcekli kaplara konmuş ve kapların ağzı kapatılmıştır. Bu dört ortamda bulunan patates parçalarının ağırlıklarında t süresince saptanan değişimler aşağıda grafiklerde gösterilmiştir.Bu grafiklere göre, deneyde kullanılan ortamların, derişimi en az olandan en çok olana doğru sıralanışı hangisidir?

 
A Şıkkı I - III - II - IV
B Şıkkı II - I - IV - III
C Şıkkı III - I - IV - II
D Şıkkı III - IV - II - I
E Şıkkı IV - II - III - I
   
Çözüm:
Patates parçalarından yüksek derişimli ortama (hipertonik) bırakılanlar su kaybederek ağırlığında azalmalar;
düşük derişimli (hipotonik) ortama bırakılanlarda ise su olarak ağırlığında artışlar gözlenecektir. Buna en çok su alınan ya da ağırlığın en fazla arttığı ortam derişimi en az olan ortamdır.

Doğru Yanıt: c

Soru 134.

Başlangıçta osmotik dengede olan bir bitki hücresinde gerçekleşen bazı yapım ve yıkım reaksiyonları sonucuı sitoplazmadaki su miktarının zamanla değişimi grafikteki gibi oluyor.


N : Sitoplazmadaki normal su seviyesini gösterir.

Buna göre, hangi zaman aralığında hücre zarı ile hücre çeperi arasındaki açıklık en fazladır?

 
A Şıkkı I
B Şıkkı II
C Şıkkı III
D Şıkkı IV
E Şıkkı V
   
Çözüm:
Su kaybeden bitki hücresinde turgor basıncı azalır. Hücre zarı ile çeperi arasındaki açıklık artar. Grafikten anlaşılacağı gibi hücrenin su miktarı II. evrede azalmaktadır.

Doğru Yanıt: b

Soru 135.

Bitki hücrelerindeki;

I.

Hücre zarı

II.

Turgor basıncı

III.

Hücre çeperi

IV.

Mitokondri

V.

Aktif taşıma    

gibi yapı veya olaylarından hangileri, onların pinositoz ile madde almalarını engeller?

 
A Şıkkı Yalnız III.
B Şıkkı III. ve V.
C Şıkkı II. ve III.
D Şıkkı I., IV. ve V.
E Şıkkı I., II., III. ve IV.
   
Çözüm:
Pinositoz, büyük moleküllerin zarın içeriye doğru çökmesiyle oluşan bir cep yardımıyla alınmasıdır. Bu cebin oluşumunu hücre çeperinin varlığı ve sitoplazmanın zara doğru yaptığı turgor basıncı engeller.

Doğru Yanıt: c

Soru 136.Yukarıdaki tepkimede 17,2 gr aldehite 3,4 gr NH3 katılabildiğine göre, tepkimeye giren aldehitin adı nedir?
(C = 12, N = 14, H = 1, O = 16)

 
A Şıkkı Etanal
B Şıkkı Propanal
C Şıkkı Bütanal
D Şıkkı Pentanal
E Şıkkı Hekzenal
   
Çözüm:
Tepkime için aşağıdaki orantı kurulabilir.    17,2 gr                   3,4 gr NH3
       x                           17 gr
 
               x = 86 gr. (Aldehitin molekül kütlesi)
        14n + 16 = 86
                     n = 5

5 karbonlu aldehitin adı ise pentanal'dir.

Doğru Yanıt: d

Soru 137.

Granüllü endoplazmik retikulum aşağıda verilen moleküllerden hangisinin sentezinde görev yapmaz?

 
A Şıkkı Polipeptit
B Şıkkı Selüloz
C Şıkkı Lipoprotein
D Şıkkı Protein
E Şıkkı Enzim
   
Çözüm:
Selüloz sentezini gerçekleştiren orgenel golgidir.

Doğru Yanıt: b

Soru 138.

Kloroplastlarda gerçekleşen,

I.

Nişasta sentezi

II.

Nişasta hidrolizi

III.

Glikoz sentezi

olaylarından hangileri osmotik basıncı arttırır?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve III
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:
Nişasta sentezi, bir dehidrasyon tepkimesidir yani su açığa çıkan bir tepkimedir. Su açığa çıktığı ve çözünmüş madde miktarı azaldığı için osmotik bacınç azalır.
Nişasta hidrolizi, su kullanılan ve çözünmüş madde miktarının arttığı bir tepkimedir. Bu nedenle osmotik basıncın artmasına neden olur.
Glikoz sentezi, fotosentez olayıdır. Hem su kullanılır hem de çözünmüş madde miktarını artırdığı için osmotik basıncı artırır.

Doğru Yanıt: e

Soru 139.

Aşağıdakilerden hangisi, çok hücreli bir canlıdan alınmış ve mantar hücresi olmadığı belirlenmiş klorofilsiz bir hücrenin, bitki hücresi olup olmadığı kesin olarak gösterir?

 
A Şıkkı Hücre zarının geçirgen olması
B Şıkkı Hücrede lizozom bulunması
C Şıkkı Hücrede nişasta bulunması
D Şıkkı Sitoplazmadaki karbondioksit miktarının çok olması
E Şıkkı Hücrenin oksijen kullanması
   
Çözüm:
Klorofilsiz ve mantar hücresi olmadığı kesin olarak bilinen bir hücrenin bitki hücresi olup olmadığını nişastanın varlığından anlarız. Nişasta, bitki hücresinin lökoplastlarında depolanan bir polisakkarittir. A, B, D ve E seçeneklerinde belirtilen özellikler bir çok canlının hücrelerinde bulunan özelikkerdir..

Doğru Yanıt: c

Soru 140.

Ökaryotik hücrelerin aktif taşıma ile madde alınması sırasında, görev alan enzim (I) ve kullanılan ATP' nin (II) üretebileceği hücresel bölgelerdir. 

Aşağıdakilerden hangisinde bu bölgeler birlikte verilmiştir?

 

    I     

     II    

 
A Şıkkı
 

Ribozom

Sentrozom

B Şıkkı
 

Ribozom

Kloroplast

C Şıkkı
 

Ribozom

Stoplazma

D Şıkkı
 

Mitokondri

Ribozom

E Şıkkı
 

Lizozom

Mitokondri

   
Çözüm:
Ökaryotik hücrelerde,
  • Enzim sentezi (I) ribozomda,
  • ATP sentezi (II) ise mitokondri ve sitoplazmada gerçekleşir.


Doğru Yanıt: c

Soru 141.

I.

İğ ipliklerinin oluşması

II.

Çekirdek zarı ve çekirdekçiğin erimesi

III.

Sitoplazmanın boğumlanması

IV.

Sentriollerin eşlenmesi


Yukarıdakilerden hangileri bitki ve hayvan hücrelerinin mitoz bölünmesi sırasında gerçekleşen ortak alaylardır?

 
A Şıkkı I ve II
B Şıkkı I ve III
C Şıkkı I ve IV
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı III ve IV
   
Çözüm:
Stoplazmanın boğumlanarak bölünmesi ve sentrollerin eşlenmesi hayvan hücrelerine özgüdür, bitki hücrelerinde gerçekleşmez.

Doğru Yanıt: a

Soru 142.

Hücre zarında görülen bazı yapısal değişiklikler şunlardır;

I.

Mikrovillüs denilen çıkıntılar emme yüzeyini genişletir.

II.

Yalancı ayaklar fagositozu sağlar.

III.

Enzimleri aktif taşınmayı gerçekleştirir.

Bunlardan hangileri sadece hayvan hücrelerine özgü değişikliklerdir?

 
A Şıkkı Yalnız I.
B Şıkkı Yalnız II.
C Şıkkı Yalnız III.
D Şıkkı I. ve II.
E Şıkkı II. ve III.
   
Çözüm:
Mikrovillüsler hayvan hücrelerinde emme yüzeyini arttıran yapılardır.
Aktif taşıma, canlı hücrelerin tümünde gerçekleşir. Bazı tek hücreli canlılar da fagositozu gerçekleştirebilir.

Doğru Yanıt: a

Soru 143.

Ökaryot bir hücrede meydana gelen;

I.

Protein sentezi

II.

Hücre içi sindirim

III.

Fermantasyon

IV.

Yağ sentezi

tepkimelerden hangileri hücre organellerinde gerçekleşir?

 
A Şıkkı I ve II
B Şıkkı I ve IV
C Şıkkı II ve III
D Şıkkı I, II ve IV
E Şıkkı I, III ve IV
   
Çözüm:
Protein sentezi ribozomda, hücre içi sindirim sindirim kofulunda, yağ sentezi granülsüz endoplazmik retikulumda gerçekleşir. Fakat fermantasyon (oksijensiz solunum) sitoplazmada gerçekleşir.

Doğru Yanıt: d

Soru 144.

Libozomlarda bulunan sindirim enzimlerinin sentezlenmesinde ve paketlenmesinde görev yapan organel çifti, aşağıdakilerden hangisidir?

 
A Şıkkı Ribozom - Golgi
B Şıkkı Ribozom - Koful
C Şıkkı Sentrozom - Lizozom
D Şıkkı Koful - Ribozom
E Şıkkı Çekirdek - Mitokondri
   
Çözüm:
sindirim enzimlerinin  sentezi ribozomlarda, son şeklinin verilip, paketlenmesi yani kullanılabilir hale gelmesi golgide gerçekleşir.

Doğru Yanıt: a

Soru 145.

I.

Deplazmoliz            

II.

Plazmoliz

III.

Hemoliz

Yukarıdaki olayların hangileri alyuvar hücrelerine su girişi ile gerçekleşir?

 
A Şıkkı Yalnız I.
B Şıkkı Yalnız II.
C Şıkkı Yalnız III.
D Şıkkı I. ve III.
E Şıkkı II. ve III.
   
Çözüm:
Alyuvar hücresinin hemoliz olması yani fazla su alarak patlaması ve su kaybederek plazmoliz olmuş bir alyuvar hücresinin su olarak eski haline dönmesi (deplozmoliz) hücreye su girişiyle olur.

Doğru Yanıt: d

Soru 146.

Gelişmiş organizasyona sahip tüm bitki hücrelerinin yapısında aşağıda verilenlerden hangisi bulunmaz?

 
A Şıkkı Kloroplast
B Şıkkı Ribozom
C Şıkkı Selüloz çeper
D Şıkkı Golgi cisimciği
E Şıkkı Mitokondri
   
Çözüm:
Bitki hücrelerinin tümünde kloroplast bulunmaz. Örneğin yaprak epidermis hücreleri, kök epidermis hücreleri gibi

Doğru Yanıt: a

Soru 147.

Aşağıdaki organel çiftlerinden hangisi birbirlerinin ürünlerini kullanır?

 
A Şıkkı Lizozom - Golgi Aygıtı
B Şıkkı Ribozom - Mitokondri
C Şıkkı Ribozom - Sentrozom
D Şıkkı Kloroplast - Golgi Aygıtı
E Şıkkı Kloroplast - Mitokondri
   
Çözüm:
Kloroplastlarda, fotosentez tepkimeleri ile CO2 ve H2O molekülleri kullanılarak C6H12O6 ve O2 üretilir.
Mitokondrilerde, oksijenli solunum tepkimeleriyle C6H12O6 ve O2 tüketilerek, CO2 ve H2O molekülleri üretilir.

Doğru Yanıt: e

Soru 148.

  I. Bulundurduğu organeller
 II. Depo ettiği karbonhidrat çeşidi
III. Zarla çevrili çekirdeğe sahip olma

Bir hücrenin bitki ya da hayvan hücresi olduğu yukarıdakilerden hangilerine bakılarak kanıtlanabilir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Bitki ve hayvan hücreleri ökaryot yapılıdır yani zarla çevrili çekirdeğe sahiptirler.
Bitki ve hayvan hücrelerinde farklı organeller ve farklı karbonhidrat çeşitleri bulunur. Bu farklı yapılara bakılarak bitki veya hayvan hücresini ayırt edebiliriz.

Doğru Yanıt: d

Soru 149.

"Hücre zarında bulunan proteinler, hücre için bir tür adres ya da kimlik özelliği taşır" hipotezine aşağıdakilerden hangisi kanıt gösterilebilir?

 
A Şıkkı Büyük moleküllerin hücre zarından geçememesi
B Şıkkı İnsanların alyuvarlarındaki protein çeşidine göre kan gruplarının ortaya çıkması
C Şıkkı Difüzyon hızının sıcaklıkta artması
D Şıkkı Zarın içinde permeaz enziminin işlev yapması
E Şıkkı Doku çeşidine göre büyüklüğü farklı olan hücrelerin bulunması
   
Çözüm:
Kan gruplarını oluşturan proteinler alyuvarlarının zarında bulunur. Tek tip protein olsaydı tüm insanlar aynı kan grubundan olurdu ve kan naklinde hiç bir sorun yaşanmazdı.

Doğru Yanıt: b

Soru 150.

"Hücre içinde;

Büyük molekülleri hidroliz eder
Fagosite edilen bazı mikropları parçalar
Dışını çevreleyen zar parçalandığında hücre içindeki proteinleri hidroliz eder"

yukarıdaki olayları gerçekleştiren hücresel organel hangisidir?


 

 
A Şıkkı Lizozom
B Şıkkı Mitokondri
C Şıkkı Golgi aygıtı
D Şıkkı Sentrozom
E Şıkkı Kloroplast

 
Facebook beğen
 
Reklam
 
 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=