TEST-3(SINIFLANDIRMA)
ImageShack, share photos, pictures, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site

Soru 101.

Aşağıdaki canlıların hangisinde yaşam şekli itibariyle gaz alışverişi birden fazla yapı tarafından gerçekleştirilir?

 
A Şıkkı Kuş
B Şıkkı Sürüngen
C Şıkkı Memeli
D Şıkkı Kurbağa
E Şıkkı Toprak solucanı
   
Çözüm:
Verilen canlılar içinde, yaşam sürecinde gaz alışverişi için birden fazla solunum organı kullanabilen canlı kurbağadır.

Kurbağa lavrasında solungaç solunumu, ergin kurbağada deri ve akciğer solunumu vardır.

Doğru Yanıt: d

Soru 102.

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorilerden cinsten sınıfa doğru meydana gelen değişiklikler ile ilgili;


I.

Kromozom sayısı

II.

Enzim benzerliği

III.

Ortak özellik

IV.

Birey sayısı

V.

Çeşitlilik


Yukarıdaki grafiğe göre 1 ve 2 yerine şeklinde verilenlerden hangileri gelebilir?

 

     1     

     2     

 
A Şıkkı
 

II

     III, IV, V     

B Şıkkı
 

II, IV

     I, III, V     

C Şıkkı
 

IV, V

     II, III    

D Şıkkı
 

V, III

     II, IV     

E Şıkkı
 

III, IV, V

     I, II   

   
Çözüm:
Birey sayısı ve çeşitlilik cinsten sınıfa gidildikçe artar ve grafikte 1 no lu yere yazılabilirler.

Ortak özellikler ve enzim benzerliği (protein benzerliği) de tam tersine cinsten sınıfa doğru azalacaktır.

Kromozom sayısı artabilir, azalabilir veya aynı olabilir. Sınıflandırmada kullanılan bir kriter değildir.

Doğru Yanıt: c

Soru 103.

Protista aleminde yer alan canlıları sınıflandırmada;

I.

Beslenme şekli

II.

Zarlı organel bulundurma

III.

Hareket organeli bulundurma

IV.

Besin kofulu bulundurma

gibi özelliklerden hangileri gerekli değildir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı II ve IV
D Şıkkı III ve IV
E Şıkkı II, III ve IV
   
Çözüm:
Beslenme şekli, hareket organeli ve besin kofulu bulundurma protista alemi içerisinde yer alan canlılarda birer ayırt edici özelliktir. (Sporlularda besin kofulu bulunmaz gibi).

Ancak protista aleminin tüm üyeleri ökaryot olduğu için hepsi zarlı organel bulundurmaktadırlar ve bu ayırt edici bir özellik değildir.

Doğru Yanıt: b

Soru 104.

Aşağıdakilerden hangisi hayvanların topluluk oluşturma amaçlarından biri değildir?

 
A Şıkkı Beslenme
B Şıkkı Protein sentezleme
C Şıkkı Yaşama alanı bulma
D Şıkkı Avlanma
E Şıkkı Yuva kurma
   
Çözüm:
Hayvanlar A, C, D, E seçeneklerinde verilen beslenme, yaşama alanı bulma, avlanma ve yuva kurma gibi nedenlerle bir araya gelip sosyal topluluklar oluşturabilirler. Fakat protein sentezleme tüm canlıların ortak özelliğidir.

Doğru Yanıt: b

Soru 105.

Ağaç kabukları üzerinde yaşayan liken birlikleri hem güneşten daha fazla yararlanırlar, hem de ağaç kabuğundaki sudan yararlanırlar. Bu durumda ağaç için bir zarar söz konusu değildir.

Bu yaşama şekli aşağıdakilerden hangisine örnektir?

 
A Şıkkı Saprofit yaşam
B Şıkkı Kommensal yaşam
C Şıkkı Böcekçil yaşam
D Şıkkı Parazit yaşam
E Şıkkı Mutualist yaşam
   
Çözüm:
Ağaç ile liken arasındaki bu ilişki kommensalizmdir. Bu birliktelikte liken ağaçtan fayda sağlar ama ağaç zarar ya da fayda görmez.

Doğru Yanıt: b

Soru 106.

Beş değişik bir hücreli canlı türünün gerçekleştirebildiği (+) ve gerçekleştiremediği (_) bazı olaylar aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Olay çeşidi

I.
Tür

II.
Tür

III.
Tür

IV.
Tür

V.
Tür

Ototrof beslenme

+

+

_

_

_

Heterotrof beslenme

+

_

+

+

+

Yalancı ayak oluşturma

_

_

_

+

_

Kamçıyla hareket etme

+

+

+

_

_Buna göre, kaç nolu türlerin kloroplast taşıma ihtimalleri vardır?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı I ve II
C Şıkkı II ve III
D Şıkkı I, II ve IV
E Şıkkı II, III ve V
   
Çözüm:
Ototrof beslenebilen canlı grupları ya fotosentez ya da kemosentez yapar. Fotosentez yapan canlılar klorofil taşımak zorundadır. Kloroplastları olabilir veya olmayabilir.

Doğru Yanıt: b

Soru 107.

Omurgasız canlıların en büyüğü olarak bilinen kalamar ile bir omurgalı olan alabalık arasında;
 

I.

Notokord bulundurma

II.

Oksijenli solunum yapma

III.

Kıkırdaktan iç iskelete sahip olma.

gibi özelliklerden hangileri farklıdır?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız III
C Şıkkı I ve III
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Omurgasızlarda notokord (sırt sinir şeridi) ve kıkırdak oluşumu görülmez. Alabalık bir kalamardan, çok küçük olmasına rağmen daha gelişmiştir.
Ancak tüm canlılar solunum yapar ve bu iki canlı oksijenli solunum yapmaktadır.

Doğru Yanıt: c

Soru 108.

I.

Boşaltım organı böbreklerdir.

II.

Sinir şeridi karın bölümündedir.

III.

Tüm üyelerinde iç iskelet bulunur.

Yukarıdakilerden hangileri omurgasızların genel özellikleri için doğru olur?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı I ve III
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:
Boşaltım organı olan böbrekler ve iç iskelet yapısı omurgalıların genel özelliklerindendir. Omurgalıların sırt kısmında olan sinir şeridi, omurgalıların sırt kısmında olan sinir şeridi, omurgasızlarda karın bölgesindedir.

Doğru Yanıt: b

Soru 109.

                   
Aynı tüden bakterilerle çalışmakta olan bir araştırmacı iki ayrı tüpe bakteriler koymuştur. I. tüpteki bakterilerin 30 dk sonra öldüğü, II. tüpteki bakterilerin 60 dk sonra öldüğü gözlenmiştir.

Buna göre

  I.  I. tüpteki bakteri O2'li solunum yapar.
 II.  I. tüpteki bakteri O2'siz ortamda da yaşar.
III.  II. tüpteki bakteri besin tükendiği için ölmüştür.

yargılarından hangileri doğru olabilir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I ve III
   
Çözüm:
Ağzı kapalı olan I. tüpteki bakterilerin ölmesi bunların O2'li solunum yaptığını gösterir. Tüpteki O2 tükendiğinden ölürler. (I) 
II. tüpün ise ağzı açıktır. 60 dk sonra bu bakterilerin ölme nedeni besinin tükenmesi olabilir. (II) 

Doğru Yanıt: e

Soru 110.

I.

Omurgasızlar

II.

Balıklar

III.

Kurbağalar

IV.

Sürüngenler

V.

Kuşlar

IV.

Memeliler

Yukarıdaki verilen gruplardan hangilerinde vücut sıcaklık derecesi çevrenin sıcaklık derecesine bağlı değildir?

 
A Şıkkı Yalnız VI
B Şıkkı II ve V
C Şıkkı V ve VI
D Şıkkı I, II, III ve IV
E Şıkkı II, III ve VI
   
Çözüm:
Vücut sıcaklıkları, çevrenin sıcaklık derecesine bağlı olan yani soğukkanlı hayvanlar; omurgasızlar, balıklar, kurbağalar ve sürüngenlerdir. Kuşlar ve memeliler sabit ısılı (sıcakkanlı) canlılardır.

Doğru Yanıt: c

Soru 111.

Bitkiler aleminin canlılarında görülen;

  I.  Tohum oluşumu
 II.  Döl almaş yoluyla üreme
III.  İletim demetlerinin varlığı
IV.  Gerçek kök ve yaprak oluşumu

özelliklerinden hangileri çiçekli bitkiler şubesindeki tüm canlılarda görüldüğü halde, çiçeksiz bitkiler şubesinin tüm canlılarında görülmez?

 
A Şıkkı I ve III
B Şıkkı I ve IV
C Şıkkı I, III ve IV
D Şıkkı I, II ve III
E Şıkkı II, III ve IV
   
Çözüm:
Tohum oluşumu ve gerçek kök, yaprak yapısı çiçekli bitkilerin tümünde görülürken çiçeksiz bitkilerde görülmez. İletim demeti çiçekli bitkilerin tümünde ve bazı çiçeksiz bitkilerde görülür. Döl almaşı yoluyla üreme ise çiçeksiz bitkilere özgü olup çiçekli bitkilerde görülmez.

Doğru Yanıt: b

Soru 112.

I.

Yüzeyleri geniştir.

II.

Havadaki O2 yi alabilme özelliğindedirler.

III.

Kılcal damarlar bakımından zengindirler.

IV.

Gaz değişim yüzeyleri nemlidir.

Yukarıdakilerden hangileri tüm hayvanlardaki solunum sistemlerinde gözlenen ortak özelliklerden değildir?

 
A Şıkkı I ve II
B Şıkkı II ve III
C Şıkkı III ve IV
D Şıkkı I ve IV
E Şıkkı I ve III
   
Çözüm:
Hayvanlardaki solunum sistemlerinde, gaz değişim yüzeylerinin geniş ve nemli olması ortak özelliklerdendir. Ancak, havadaki O2 yi alabilme solungaç solunumunda görülmez.
Trake solunumu açık dolaşım görülen eklembacaklılarda gözlenmekte olup kılcaldamarla ilişkili değildir.

Doğru Yanıt: b

Soru 113.

Solunum pigmentlerinin tümü,

I. 

Oksijenle tersinir reaksiyona girer.

II. 

Alyuvarların içerisinde bulunur.

III. 

Kanın oksijen kapasitesini artırır.

IV. 

Kana kırmızı renk verir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

 
A Şıkkı I ve III
B Şıkkı I ve IV
C Şıkkı II ve IV
D Şıkkı I, II ve III
E Şıkkı I, III ve IV
   
Çözüm:
Solunum pigmentleri hemoglobin, hemosyonin, hemoeritrin ve klorokroin taşıdıkları minerale bağlı olarak kana farklı renk verirler, omurgasız hayvanlarda plazma solunum pigmenti bulunur.
Ancak O2 ve CO2 ile tersinir reaksiyon göstermesi ve bu gazları taşıyarak kan taşıma kapasitesini artırmaları solunum pigmentlerinin ortak özelliğidir.

Doğru Yanıt: a

Soru 114.

Bakteri sporları,

I.

Yüksek sıcaklık

II.

Radyasyon enerjisi

III.

Yoğun tuzlu suda tutma

IV.

Saf suda bekletme

işlemlerinden hangilerini uygulanırsa ölürler?

 
A Şıkkı I ve II
B Şıkkı I ve III
C Şıkkı II ve III
D Şıkkı III ve IV
E Şıkkı I, II ve IV
   
Çözüm:
Bakterilerin uygun olmayan ortam koşullarından korunmak için oluşturdukları sporların bulundğu ortama su, besin ilave edilirse, spor suyu emerek şişer, kabuğu çatlar ve aktif bakteriye dönüşür. Sporların 121 °C'de bekletilmesi ve radyoaktif ışınlarla muamele edilmesi, onları yok etmek için kullanılan metotlardır.

Doğru Yanıt: a

Soru 115.

Canlıların,

I.

Protein moleküllerindeki amino asit dizilimleri

II.

DNA'larındaki nükleotit dizilimleri

III.

Solunum olayında kullandıkları yakıt molekülü çeşitleri

gibi özelliklerinden hangileri akrabalık derecelerinin belirlenmesinde kullanılabilir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı I ve III
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:
Proteinlerin aminoasit dizilimi DNA'daki genetik şifreye göre belirlenir. Dolayısıyla iki canlının akrabalık derecesi, proteinlerinin aminoasit dizilimlerine ve DNA'larındaki nükleotit dizilimlerine bakılarak belirlenebilir. Fakat her canlı solunum için karbonhidrat, yağ ve protein monomelerini yakıt olarak kullanır.

Doğru Yanıt: c

Soru 116.

Yeryüzünde yaşayan canlılar ortak özellikleri göz önünde bulundurularak belli kategoriler altında toplanırlar.

Buna göre bakteri ve mavi - yeşil algleri monera alemine dahil eden en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?

 
A Şıkkı Enzim sistemlerinin bulunması
B Şıkkı Hücre duvarına sahip olmaları
C Şıkkı Yönetici molekül taşımaları
D Şıkkı Protein sentezleyebilmeleri
E Şıkkı Zarlı organel bulundurmamaları
   
Çözüm:
Bakteri ve mavi - yeşil algler prokaryot hücre yapısına sahiptirler ve zarlı organelleri bulunmaz. Bu iki canlı grubu bu şekilde hücre yapılarına sahip olmaları nedeniyle monera alemi içerisinde sınıflandırılırlar.

Doğru Yanıt: e

Soru 117.

Kara yaşamına uyum yapmış memelilerle su memelileri arasındaki temel farklılık aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

 
A Şıkkı İskelet yapısı
B Şıkkı Dolaşım şekli
C Şıkkı Solunum şekli
D Şıkkı Beslenme şekli
E Şıkkı Ter bezleri
   
Çözüm:
Memeliler sınıfındaki canlıların hepsinde kapalı dolaşım sistemi, iç iskelet, akciğer solunumu heterotrof beslenme görülür. Fakat ter bezleri karada yaşayan memeli türlerinde görülür.

Doğru Yanıt: e

Soru 118.

Bir bilim adamı A canlısından aldığı kan örneğini B, C, D, E, F canlılarının kanları ile karıştırıyor ve çökelme miktarlarını aşağıdaki gibi belirliyor.Buna göre A canlısı ile ortak homolog organ sayısı en fazla olan canlı hangisidir?
 

 
A Şıkkı B
B Şıkkı C
C Şıkkı D
D Şıkkı E
E Şıkkı F
   
Çözüm:
Canlılar, yapılarında bulunmayan yabancı maddelere karşı antikor oluşturarak onları çökeltirler. A canlısı kanının karıştırıldığı B, C, D, E, F canlıları arasında en az E canlısının kanını çökeltmiştir. Dolayısıyla A canlısı diğerlerine göre E canlısıyla daha fazla ortak yapılara sahiptir.

Doğru Yanıt: d

Soru 119.A hayvan türü coğrafik bir engel olan yanardağ oluşumu ile A1 ve A2 canlı topluluklarını oluşturuyor.

A1 ve A2 canlılarından alınan bireyler bir araya getirilip incelendiğinde,

 

 • Özdeş dokularının birim hacimlerindeki protein ve yağ oranlarının aynı olduğu
 • Çiftleşip yavru oluşturdukları
 • Oluşan yavrularının kısır olduğu
gözleniyorsa A1 ve A2 canlıları için aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?


 

 
A Şıkkı Alemleri değişmiştir.
B Şıkkı Farklı cinsler haline gelmişlerdir.
C Şıkkı Farklı tür haline gelmişlerdir.
D Şıkkı Evrimsel akrabalıkları artmıştır.
E Şıkkı Kalıtsal özellikleri aynıdır.
   
Çözüm:
Coğrafik bir engelle ayrılan A hayvan türünün A1 ve A2 topluluklarındaki bireylerin alemleri değişmemiştir. A1 ve A2 canlılarından alınan bireyler çiftleştiğinde oluşan yavurların kısır olması sebebiyle, A1 ve A2 canlıları farklı tür haline gelmişlerdir. Aynı türün bireyleri çiftleşerek kısır olmayan bireyler oluşur.

Doğru Yanıt: c

Soru 120.

İnorganik maddelerden organik madde sentezleyen ve bir hücreli olan bir canlı,

I.

Sporlular

II.

Bakteriler

III.

Kamçılılar

IV.

Silliler

gibi grupların hangilerine dahil
edilemez?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız III
C Şıkkı I, III ve IV
D Şıkkı I ve IV
E Şıkkı II, III ve IV
   
Çözüm:
İnorganik maddelerden organik madde sentezleyen yani ototrof olan canlılar ya bakteriler grubunda ya da kamçılılar grubunda yer alır. Klorofilli bakteriler kamçılılardan öglena ve kemosentez yapan bakteriler bu gruptadırlar. Silliler ve Sporlular heterotrof canlılardır.

Doğru Yanıt: d

Soru 121.

K, L, M ve N bakteri türleri bir petri kabındaki besi ortamında gelimeye bırakılmış, bir süre sonra bu kaba belirli aralıklarla ve gittikçe artan dozlarda (I. doz < II. doz < III. doz) bir antibiyotik uygulanmıştır. Her dozun uygulanmasından sonra canlı kalan birey sayıları tabloda verilmiştir.Bu deneyin sonuçları ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır?

 
A Şıkkı M türü, bu antibiyotiğe N türünden daha dirençlidir.
B Şıkkı L türü, bu antibiyotiğe M ve N kadar dirençli değildir.
C Şıkkı K ve L türlerinin bu antibiyotiğe dirençleri aynıdır.
D Şıkkı K türü, bu antibiyotiğe en az dirençlidir.
E Şıkkı M türü , bu antibiyotiğe en dirençlidir.
   
Çözüm:
Tablo incelendiğinde sayılar, hangi türlerin hangi dozdaki antibiyotiğe daha dirençli veya daha dirençsiz olduğunu anlatıyor. K ve L türlerinin bu antibiyotiğe dirençleri aynı değildir.

Doğru Yanıt: c

Soru 122.

K ve L omurgalı hayvan türlerinin ortam sıcaklığına bağlı vücut sıcaklığı değişimi grafikteki gibidir.

Bu hayvanların solunum sistemleriyle ilgili;

I.

K, kurbağa olabilir

II.

L'nin solunum organı akciğer olabilir.

III.

L'nin kalbinde temiz kan ile kirli kan karışır.

açıklamalarından hangisi doğrudur?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:
Vücut sıcaklığı ortama göre değişen K canlısı soğukkanlı canlıdır ve kurbağa olabilir.
Vücut sıcaklığı sabit olan L canlısı sıcak kanlı canlıdır. Kuş veya memeli olabilir. Bu canlılar Akciğer solunum yaparlar ancak kalpte temiz ve kirli kan ayrıdır.

Doğru Yanıt: d

Soru 123.

Aşağıdakilerden hangisi, bütün akciğer tiplerinde ortaktır?

 
A Şıkkı Alveollu olma
B Şıkkı Diyafram kası ile hacminin değişmesi
C Şıkkı Akciğere yedek hava keselerinin bağlı olması
D Şıkkı İç yüzeylerinin nemli olması
E Şıkkı Akciğere kan getiren damarların karışık kan taşıması
   
Çözüm:
Ergin kurbağa, sürüngen, kuş ve memelilerde solunum organı akciğerdir. Akciğerlerin tümünde iç yüzey memelidir.

Alveollu akciğer ve diyafram kası sadece memelilerde bulunur.

Sürüngen ve kurbağalarda akciğere karışık kan taşınır.

Yedek hava keseli akciğerler kuşlarda bulunur.

Doğru Yanıt: d

Soru 124.

 

 • Kuduz virüsü beyinde,
 • Sarı humma virüsü karaciğer ve omurilikte,
 • Çiçek, kızamık ve siğil virüsleri deride çoğalmaktadır.

Buna göre virüsler için nasıl bir genelleme yapılabilir?

 

 
A Şıkkı Kuduz virüsü beyinde çoğaldığı için öldürücü etki yapar.
B Şıkkı Sarı hummaya yakalanan karaciğer şeker depolayamaz.
C Şıkkı Virüsler her canlı hücrede çoğalabilir.
D Şıkkı Virüsler hücrelerde çoğalır, fakat enfeksiyona yol açmazlar.
E Şıkkı Her virüs türü belirli bir hücrede çoğalmaktadır.
   
Çözüm:
Soruda belirtilen kuduz, sarı humma ve çiçek gibi virüslerinin çoğaldıkları konak hücreler farklıdır. Bu da her virüs türü, belirli bir hücrede çoğalır genellemesini yapmamıza yeterlidir.

Doğru Yanıt: e

Soru 125.

                  
Vücut sıcaklığının mevsimlere bağlı değişim grafiği yukarıdaki gibi olan bir canlı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 
A Şıkkı Kirpi
B Şıkkı Penguen
C Şıkkı Kertenkele
D Şıkkı Fare
E Şıkkı Ayı
   
Çözüm:
Vücut sıcaklığı mevsimlere göre artıp azaldığı için soğukkanlı bir hayvan olan kertenkele olduğu anlaşılır.

Doğru Yanıt: c

Soru 126.

Bitkilerin kendi aralarındaki sınıflandırılması yapılırken, aşağıdakilerden hangisi ölçü alınmaz?

 
A Şıkkı Damarlı olup olmadığı
B Şıkkı Kök sistemi taşıyıp taşımadığı
C Şıkkı Kloroplastlarında fotosentez yapılıp yapılmadığı
D Şıkkı Çenekli tohuma sahip olup olmadığı
E Şıkkı Üreme organının çiçek olup olmadığı
   
Çözüm:
Bitkilerin gruplandırılması damar bulunup bulunmamasına, kök sistemi taşıyıp taşımadığına, çenek ve çiçek taşımasına göre yapılır. Fakat bitkiler aleminin tüm bireyleri, kloroplastlarında fotosentez yaparlar.

Doğru Yanıt: c

Soru 127.

Bir canlı türünün monera alemi içinde sınıflandırılması için;

I.

Fotosentez yapması

II.

Kalıtım molekülünün bir zarla çevrili olmaması

III.

Zarlı organel taşıması

IV.

Hücresinde ribozom bulunması

özelliklerinden hangilerini taşıma koşulu vardır?

 
A Şıkkı I ve II
B Şıkkı I ve III
C Şıkkı II ve III
D Şıkkı II ve IV
E Şıkkı III ve IV
   
Çözüm:
Monera alemi tek hücreli, prokaryot canlıların alemidir. Alemde bulunan canlıların hücrelerinde zarla çevrili çekirdek yoktur ve ribozom dışında organel bulunmaz.

Doğru Yanıt: d

Soru 128.

Bazı omurgalı hayvanlarda görülen toplu halde yaşamanın nedeni aşağıdakilerden hangisi olamaz?

 
A Şıkkı Besinleri kimyasal olarak sindirme (hidroliz)
B Şıkkı Düşmana karşı ortak olarak savunma
C Şıkkı Yiyecek bulma
D Şıkkı Üreme
E Şıkkı Kışı geçirebilecek sıcak bir yuva yapma
   
Çözüm:
Hayvanlar aleminde görülen sosyal topluluklar; savunma, yiyecek bulma, üreme ve yuva yapma gibi nedenlerle oluşabilirler. Fakat besinlerin kimyasal olarak sindirilmesi bireysel gerçekleştirilen bir metabolizma olayıdır.

Doğru Yanıt: a

Soru 129.

Aşağıdakilerden hangisi bütün omurgalılarda ortaktır?

 
A Şıkkı İç döllenme görülmesi
B Şıkkı Yavrularını sütle besleme
C Şıkkı Dış iskelete  sahip olma
D Şıkkı Sırt tarafında sinir şeridi bulunması
E Şıkkı Plasenta ile embriyonun beslenmesi
   
Çözüm:
Dış iskelet yapısı omurgasızlarda görülür. İç döllenme, karada yaşayan omurgalılarda, plasenta oluşumu ile yavruların sütle beslenmesi ise memeliler sınıfına ait özelliklerdir. Fakat hayvanlar aleminin omurgalılar şubesinde toplanan tüm canlıların sırt tarafında sinir şeridi bulunur.

Doğru Yanıt: d

Soru 130.

Hücre sitoplazmasında,

I.

DNA

II.

Ribozom

III.

ATP

IV.

Klorofil

V.

Enzim

yapılarından hangilerinin bulunması, canlının monera alemine ait ototrof bir organizma olduğunu kanıtlar?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız IV
C Şıkkı I ve IV
D Şıkkı III ve V
E Şıkkı II, III ve IV
   
Çözüm:
Genetik madde olan DNA molekülün çekirdek yerine sitoplazmada bulunması canlının prokaryot olup monera aleminde olduğunu ve sitoplazmasında klorofil molekülünün bulunması canlının fotosentetik ototrof olduğunu kanıtlar.

Doğru Yanıt: c

Soru 131.

Aşağıdaki beslenme şekillerinden hangisi bakteriler dışındaki bir hücrelilerde görülmez?

 
A Şıkkı Parazit beslenme
B Şıkkı Fotoototrof beslenme
C Şıkkı Holozoik beslenme
D Şıkkı Heterotrof beslenme
E Şıkkı Kemoototrof beslenme
   
Çözüm:
Bakterilerde görülen parazit saprofit, fotoototrof beslenme şekilleri farklı canlı gruplarında da görülebilir. Fakat kemootofrof beslenme, bazı bakteriler dışında hiçbir canlıda görülmez.

Doğru Yanıt: e

Soru 132.

Familyaları aynı olan iki canlının birlikte yer aldıkları en küçük sınıflandırma birimi aşağıdakilerden hangisidir?

 
A Şıkkı Tür
B Şıkkı Alem
C Şıkkı Şube
D Şıkkı Takım
E Şıkkı Cins
   
Çözüm:
Sistematik birimler;

Tür  cins  familya(aile)  takım  şube  alem  şeklindedir. Familyaları aynı olan iki canlı, birlikte yer alacakları için kendilerinden bir büyük kategori içinde toplanacaklardır.

Doğru Yanıt: d

Soru 133.

Aşağıdakilerden hangisi omurgalıların özelliklerinden biri değildir?

 
A Şıkkı Tümü embriyonal dönemde solungaç yarığı bulundurur.
B Şıkkı Sinir şeritleri sırt taraflarında yer alır.
C Şıkkı Kapalı dolaşıma sahiptirler
D Şıkkı Bilateral simetri gösterirler.
E Şıkkı Dış iskelete sahiptirler.
   
Çözüm:
Omurgalılarda kıkırdak ve kemikten yapılmış iç iskelet bulunur. Dış iskelete sahip olma omurgasız hayvanların özelliğidir. Diğer seçenekler omurgalılarda görülen özelliklerdir.

Doğru Yanıt: e

Soru 134.

Deniz yıldızlarının,

I.

Yer değiştirme

II.

Kendini yenileme

III.

Kan akış hızı

IV.

Yavru bakımı

V.

Merkezi sinir sistemi

gibi özelliklerinden hangisi omurgalı hayvanlara göre daha iyi gelişmiştir?

 
A Şıkkı I
B Şıkkı II
C Şıkkı III
D Şıkkı IV
E Şıkkı V
   
Çözüm:
Kopan bir doku veya organın yerine yeni bir doku ve organın yapılması yani kendini yenileme (rejenerasyon) yeteneği gelişmişlik derecesi arttıkça azalır. Omurgasızların kendini yenileme yeteneği ve hızı, omurgalılardan daha fazladır. I., III., IV. ve V. öncüllerdeki özelliklerin en gelişmiş hali omurgalılarda göze çarpar.

Doğru Yanıt: b

Soru 135.

Çürükçül (Saprofit)  canlıların tamamı;

I.

Tek hücrelidirler,

II.

Dış ortama sindirim enzimi salgılarlar,

III.

Gelişmiş bir sindirim sistemine sahiptirler,

IV.

Hayvansal artıklarla beslenirler.

yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

 
A Şıkkı Yalnız III
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı II ve IV
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Çürükçül (Saprofit) beslenen canlılar bazı bakteri ve mantarlardır. Bakteriler tek hücreli olmasına rağmen mantarlar çok hücreli olabilirler. Gelişmiş bir sindirim sistemleri yoktur, sadece hayvansal artıklarla beslenmezler. Fakat tüm saprofitler dış ortama sindirim enzimi salgılarlar.

Doğru Yanıt: b

Soru 136.

Monera alemi içerisinde sınıflandırılan bir canlıda;

I.

Holozoik

II.

Saprofit

III.

Patojen

IV.

Fotoototrof

beslenme şekillerinden hangileri görülmez?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız IV
C Şıkkı I ve IV
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı II, III ve IV
   
Çözüm:
Monera alemi tek hücreli prokaryotlardan oluşmuştur. Bunların bir kısmı ototrof, bir kısmı da heterotroftur. Heterotroflar çürükçül, patojen ve ya parazittir. Holozoik beslenme, çok hücreli ve gelişmiş bir sindirim sistemine sahip canlılarda (hayvanlar aleminde) görülür.

Doğru Yanıt: a

Soru 137.

 

Canlıların sınıflandırılmasında;

I.

Dış görünüş

II.

Akrabalık derecesi

III.

Protein benzerliği

IV.

Embriyonik gelişim benzerliği

gibi kriterlerden hangileri filogenetik sınıflandırmada kullanılır?

 

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı I ve II
C Şıkkı II ve IV
D Şıkkı III ve IV
E Şıkkı II, III ve IV
   
Çözüm:
Dış görünüş şu anda geçerliliği olmayan ampirik sınflandırmanın bir ayıracıdır. Ancak akrabalık derecesi, protein benzerliği ve embriyonik gelişim benzerliği filogenetik sınıflandırmada kullanılmaktadır.


Doğru Yanıt: e

Soru 138.

Plasentalı memelileri diğer omurgalılardan ayıran en önemli fark aşağıdakilerden hangisidir?

 
A Şıkkı Sabit vücut ısılı olmaları
B Şıkkı Gelişmiş 5 duyu organını bulundurmaları
C Şıkkı Kapalı taşıma sistemine sahip olmaları
D Şıkkı Eşeyli üreyip iç döllenme yapmaları
E Şıkkı Yavrularını doğurarak çoğalmaları
   
Çözüm:
Memeliler gibi kuşlarda sabit ısılı canlılardır. Karada yaşayan omurgalılarda iç döllenme görülür. Ayrıca memelilerde görülen gelişmiş 5 duyu organı, eşeyli üreme ve kapalı dolaşım sistemi, omurgalılarda da görülür. Fakat plasenta, göbek bağı oluşumu, yavrularını doğurma yoluyla çoğalmaları sadece plasentalı memelilerde görülen özelliklerdir.

Doğru Yanıt: e

Soru 139.

İnsanlarda, alınan besinlerdeki glikozdan, ağızda bulunan bakterilerin enzim etkinlikleriyle, diş taşları oluşabilmektedir.

 

Bakteri - Enzim miktarı

Glikoz
miktarı

I. Durum

az

+++

II. Durum

az

++++

III. Durum

çok

++

IV. Durum

orta

+++++

V. Durum

orta

+


Yukarıdaki tabloda belirtilen durumların hangisinde en çok miktarda diş taşı oluşması beklenir?

 
A Şıkkı I
B Şıkkı II
C Şıkkı III
D Şıkkı IV
E Şıkkı V
   
Çözüm:
Verilen bilgiye göre diş taşları oluşumu glikoz, bakteri ve enzim miktarlarının fazlalığına bağlı olarak oluşmaktadır. Tablodaki durumlardan IV.'sü diğerlerine oranla daha fazla glikoz ve bakteri - enzim içerdiği için en çok diş taşı bu seçenekde oluşur.

Doğru Yanıt: d

Soru 140.

Hayvanlar alemine ait bütün canlılar;

I.

Aktif hareket etme

II.

Hücre dışı sindirimi yapma

III.

Fotosentez yapma

IV.

Ökaryot hücreli olma

özelliklerinden hangilerine sahiptirler?

 
A Şıkkı Yalnız III
B Şıkkı I ve II
C Şıkkı I ve IV
D Şıkkı I, II ve III
E Şıkkı I, II ve IV
   
Çözüm:
Hayvanlar aleminin hiçbir üyesinde fotosentez olayı görülmez. Hücre dışı sindirim bazı hayvanlarda (Örnek : süngerler) yoktur. Aktif hareket etme ve ökaryot hücreli olma, alemin tüm bireylerinde görülen ortak özelliklerdir.

Doğru Yanıt: c

Soru 141.

 

 • Fare
 • Balina
 • Yarasa
 • Kanguru
Yukarıdaki canlıların toplandığı en küçük ortak gurup, aşağıdakilerden hangisidir?

 

 
A Şıkkı Omurgalılar
B Şıkkı Plasentalılar
C Şıkkı Memeliler
D Şıkkı Otçul memeliler
E Şıkkı Kordalılar
   
Çözüm:
Soruda verilen canlıların hepsinde süt bezleri, ter bezleri, diyafram kası, çekirdeksiz alyuvarlar ve akciğer alveolleri bulunur. Hepsinin toplandığı en küçük birim, memeliler sınıfıdır.

Doğru Yanıt: c

Soru 142.

 

 • Işık enerjisini kullanarak besin üretme
 • Kalıtım materyalinin sitoplazmada dağınık olarak bulunması
 • Saprofit türlere sahip olma

Yukarıdaki özelliklere sahip canlı grubu ile ilgili olarak;

I. Monera alemine ait olabilirler.
II. Mayoz bölünme ile çeşitliliklerini arttırabilirler.
III. Parazit türleri vardır.

şeklindeki ifadelerden hangileri doğrudur?

 

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı I ve III
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Bilgilerden fotosentetik bir bakteri olduğunu anladığımız canlı, monera alemine ait ve parazit türleri bulunmaktadır. Ancak bakterilerin eşeyli üremesinde mayoz görülmez. Bakteriler konjugasyonla ürerler.

Doğru Yanıt: c

Soru 143.

Hayvanlar aleminin bütün üyelerinde;

I.

Heterotrof beslenme

II.

Sinir sistemi taşıma

III.

Dış döllenme yapma

özelliklerinden hangileri ortaktır?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı I ve III
   
Çözüm:
Hayvanların tümü heterotrof olarak beslenir. Parazit olanların yanı sıra etçil, otçul veya karışık beslenen türleri vardır. İlkel hayvanlarda (Sünger gibi) sinir sistemi bulunmaz. Bir kısmı dış döllenme (Suda yaşayanlar), bir kısmı da (Karada yaşayanlar) iç döllenme yapar.

Doğru Yanıt: a

Soru 144.

Aşağıda bazı sistematik birimler verilmiştir;

I.

Cins

II.

Familya

III.

Takım

IV.

Sınıf

Bu birimlerdeki ortak gen sayısı çoktan aza doğru nasıl sıralanır?
 

 
A Şıkkı I, II, IV, III
B Şıkkı II, III, I, IV
C Şıkkı III, IV, II, I
D Şıkkı IV, II, I, III
E Şıkkı I, II, III, IV
   
Çözüm:
Sınıflandırma birimlerinden türden aleme doğru gidildikçe canlı sayısı ve çeşidi artarken ortak gen sayısı azalır.

Doğru Yanıt: e

Soru 145.

Alveollu akciğerler;

I. 

Balina

II. 

Yarasa

III. 

Kaplumbağa

canlılarından hangilerinde bulunur?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Alveollu akciğerler sadece memelilerde gözlenir. Balina ve yarasa memelidir. Kaplumbağa ise sürüngen olup, akciğeri alveollu değildir.

Doğru Yanıt: c

Soru 146.

Kurbağalar;

I.

Başkalaşım geçirme

II.

Değişken vücut sıcaklığına sahip olma

III.

Larva ve ergin dönemlerde farklı solunum sistemleri taşıma

IV.

Döllenmeyi vücut dışında gerçekleştirme

özelliklerinden hangileri açısından sürüngenler ayrılırlar?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı II ve IV
C Şıkkı II ve III
D Şıkkı I, II ve III
E Şıkkı I, III ve IV
   
Çözüm:
Kurbağalar, sürüngenlerden farklı olarak başkalaşım (metamorfoz) geçirirler. Larva dönemlerindeki solunum şekilleriyle (solungaç solunum) ergin dönemlerindeki solunum şekilleri (akciğer, deri solunum) farklıdır. Su canlıları oldukları için dış döllenme görülür. Sürüngenler iç döllenme ve akciğer solunumu yapan canlılardır. Değişken vücut sıcaklığı iki grup canlılarda ortaktır.

Doğru Yanıt: e

Soru 147.

  I.  İnsan
 II.  Bakteri
III.  Balık
 IV.  Mantar

Yukarıda verilen canlılardan hangileri holozoik beslenir?

 
A Şıkkı I ve II
B Şıkkı I ve III
C Şıkkı II ve IV
D Şıkkı III ve IV
E Şıkkı I, III ve IV
   
Çözüm:
Besinlerini katı parçacıklar halinde alan canlılara halozoik beslenen canlılar denir. Bakteri ve mantar hücre duvarları nedeniyle büyük molekülle beslenemezler. İnsan ve balık ise büyük besinleri katı halde alıp sindirebilirler ve holozoik beslenen canlılardır.

Doğru Yanıt: b

Soru 148.

Bakteri ve virüslerde,

I. Kendine benzer bireyler oluşturma
II. Metabolik faaliyette bulunma
III. Solunumla enerji üretme

özelliklerinden hangileri ortaktır?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı I ve II
C Şıkkı I ve III
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Virüslerin enzim sistemleri bulunmadığı için bakterilerin yaptığı metabolik faaliyetlerde bulunamaz ve solunum yapamazlar. Fakat virüsler ve bakterilerde de kendilerine benzer bireyler oluşturma yani çoğalma görülür.

Doğru Yanıt: a

Soru 149.

I.

Kapalı tohumlular

II.

Kara yosunları

III.

Eğreltiler

IV.

Açık tohumlular

Bitki grupları gelişmişlik düzeylerine göre, ilkelden gelişime doğru nasıl sıralanır?

 
A Şıkkı I - IV - II - III
B Şıkkı II - III - IV - I
C Şıkkı II - III - I - IV
D Şıkkı III - II - IV - I
E Şıkkı II - I - IV - III
   
Çözüm:
Bitkiler alemine dahil edilen bu dört canlı arasında evrimsel sıralamada en basit canlılar çiçeksiz bitkilerden karayosunlarıdır (damarsız bitki), daha sonra damarlı bitkilerden eğrelti otları gelir. Gelişmişlik sıralaması, eğreltilerden sonra açık tohumlu bitkiler ve en gelişmiş grup olarak kapalı tohumlu bitkiler şeklindedir.

Doğru Yanıt: b

Soru 150.

I. A ve B canlılarının sınıfları ortak
II. B ve C canlılarının takımları ortak

Yukarıda verilen A, B, C canlılarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi kesin değildir?

 
A Şıkkı A ve B canlıları aynı şube içindedir.
B Şıkkı B ve C canlıları aynı sınıf içinde yer alır.
C Şıkkı A ve C canlılarının alemleri ortaktır.
D Şıkkı A ve B canlılarının cinsleri ortaktır.
E Şıkkı A ve C canlılarının şubeleri aynıdır.
   
Çözüm:
Doğal sınıflandırmada aynı sınıflandırma biriminde bulunan canlıların incelendiği üst sınıflandırma birimleri kesinlikle aynıdır. Fakat dahil oldukları birimin, alt sınıflandırma birimleri aynı olmayabilir.

Doğru Yanıt: d

 
Facebook beğen
 
Reklam
 
 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=