TEST-3(TAŞIMADOLAŞIM)


Soru 101.

İnsan vücudunda CO2'nin hızla azalmaya başladığı bir anda kan, aşağıdaki damarların hangisinden geçmektedir?

 
A Şıkkı Doku kılcallarından
B Şıkkı Koroner damarlarından
C Şıkkı Alveol kılcallarından
D Şıkkı Akciğer atardamarından
E Şıkkı Akciğer toplardamarından
   
Çözüm:
Madde değişiminin gerçekleştiği damarlar, kılcallardır. CO2 azalması kanın alveol kılcallarından geçtiğini gösterir.

Doğru Yanıt: c

Soru 102.

Bir insanın ince bağırsağında bulunan kirli kan kalbin sağ kulakçığına dökülünceye kadar;

I.

Akciğer atardamarı

II.

Alt ana toplardamarı

III.

Kapı toplardamarı

IV.

Karaciğer atardamarı

V.

Karaciğer üstü toplardamarı

damarlarının hangilerinden ve hangi sıraya göre geçer?

 
A Şıkkı III - IV - V - I - II
B Şıkkı IV - III - I - II
C Şıkkı III - V - II
D Şıkkı III - V - II - I
E Şıkkı III - V - II - IV - I
   
Çözüm:
Sindirim sistemi organlarından emilen besinler önce kapı toplardamarına geçer. Kapı toplardamarı karaciğere girer. Karaciğerden, karaciğer üstü toplardamarıyla çıkan kan, alt ana toplardamara geçerek kalbin sağ kulakçığına dökülür. Karaciğer atardamarı, aortun bir kolu olup karaciğer hücrelerinin oksijen ihtiyacını karşılamak üzere temiz kan taşır. Akciğer atardamarı ie, kalbin sağ karıncığından çıkan ve kirli kanı temizlemesi için akciğerlere taşıyan damardır.

Doğru Yanıt: c

Soru 103.

Aşağıdakilerden hangisi insanın kollarındaki toplardamarlarda kanın akışında etkili değildir?

 
A Şıkkı Tek yönlü kapakçıkların bulunması
B Şıkkı Kol kaslarının çalışması
C Şıkkı Sağ kulakçıktaki emme kuvveti
D Şıkkı Sol kulakçıktaki emme kuvveti
E Şıkkı Göğüs boşluğunun basıncının düşmesi
   
Çözüm:
Kalbin üst seviyesinde bulunan kollardaki toplardamarlardaki kanın akışında kalp kulakçıklarındaki emme kuvveti, soluk alma sırasında göğüs boşluğunun basıncının düşmesi ve damar etrafında bulunan iskelet kaslarının çalışması etkilidir. Fakat kollardaki toplardamarda tek yönlü açılan kapakçıklar bulunmaz. Damar kapakçıkları, kalbin alt seviyesindeki toplardamarda bulunur.

Doğru Yanıt: a

Soru 104.

Aşağıdakilerden hangisi doğal bağışıklığın yapay bağışıklıktan farklı olan özelliğidir?

 
A Şıkkı Koruyucu olması
B Şıkkı Kalıtsal olması
C Şıkkı Antijenlere etki etmesi
D Şıkkı Direnci artırması
E Şıkkı Her canlıda farklı derecede etkili olması
   
Çözüm:
Doğal bağışıklık, doğuştan gelen bağışıklıdır. Örneğin derimiz vücuda mikrop girmesini önler, mide asidi yediğimiz besinlerdeki miktopları yok eder. Bu özellikler kalıtsaldır.

Doğru Yanıt: b

Soru 105.

Kalp kasının metabolizması sonucu oluşan kirli kan ilk olarak aşağıdaki damar veya yapıların hangisine geçer?

 
A Şıkkı Sol karıncık
B Şıkkı Akciğer atardamarı
C Şıkkı Sol kulakçık
D Şıkkı Sağ karıncık
E Şıkkı Sağ kulakçık
   
Çözüm:
Vücutta veya kalpte kirlenen kan önce kalbin sağ kulakcığına gelir.

Doğru Yanıt: e

Soru 106.

                        
            
Yandaki grafikte omurgalı bir canlının kalp atışındaki değişim verilmiştir.

Buna göre canlının t anından sonra dokularına taşınan oksijen ve kanındaki adrenalin oranlarının değişimi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
(   Dokulara giden oksijen,  Kandaki adrenalin)

 

 
A Şıkkı
B Şıkkı
C Şıkkı
D Şıkkı
E Şıkkı
   
Çözüm:
Soruda verilen grafikte, t anından sonra kalp atış sayısının arttığı görülmektedir. Adrenalin hormonu, metabolizmayı ve kalbin çalışmasını hızlandırır. Dolayısıyla t anından sonra adrenalin hormonunun artmasıyla kalp atım sayısı artacaktır. Adrenalin, ayrıca metabolizma hızını arttırdığı için, solunumu arttıracak ve dolaşım hızlandığı için dokulara taşınan oksijen miktarı da artacaktır.

Doğru Yanıt: a

Soru 107.

Kalp kasının çalışma hızını;

I.

Adrenalin

II.

Noradrenalin

III.

Asetilkolin

hormonlarından hangileri azaltır?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı I ve III
   
Çözüm:
Adrenalin ve noradrenalin kalbin çalışma hızını artırıcı, asetilkolin ise azaltıcı yönde etki yapar.

Doğru Yanıt: c

Soru 108.

Atmosferdeki işaretli bir oksijen insan dolaşım sistemindeki;

I.

Karaciğer atardamarı

II.

Akciğer kılcalları

III.

Aort atardamarı

IV.

Karaciğer kılcal damarı

V.

Akciğer toplardamarı

damarlarından hangi sırayla geçer?

 
A Şıkkı I - III - IV - V - II
B Şıkkı II - V - III - I - IV
C Şıkkı III - IV - II - I - V
D Şıkkı IV - II - V - III - I
E Şıkkı V - III - II - I - IV
   
Çözüm:
Atmosferden solunum yoluyla alınan oksijen akciğer kılcaldamarlarından kana karışır. Daha sonra akciğer toplardamarı yoluyla kalbin önce sol kulakçığına, sonra sol karıncığına geçer. Sol kulakçıktan çıkan aort atardamarından karaciğer atardamarı ile karaciğere girer. Karaciğere giren atardamar burada kılcallara ayrılır. Ve karaciğer kılcallarındaki oksijen karaciğer hücrelerine geçer.

Doğru Yanıt: b

Soru 109.

Karasal bir bitkide,

I.

Kök hücrelerindeki madde konsantrasyonunun yüksek olması

II.

Kök sisteminin gelişmiş olması

III.

Emici tüylerdeki osmotik basıncın yüksek olması


özelliklerinden hangileri topraktaki suyu almaya yönelik adaptasyondur?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Karasal bitkilerin kök sistemi iyi gelişmiştir. Kök hücrelerindeki madde konsantrasyonu fazladır. Ayrıca emici tüylerin osmotik basıncı yüksektir. Karasal bitkilerdeki bu özelliklerin tümü su almaya yönelik adaptasyonlardır.

Doğru Yanıt: e

Soru 110.

I.

Vücuda öncelikle, enfeksiyon yeteneği olan maddelerin girişini engelleme ile sağlanan bağışıklık

II.

Enfeksiyona neden olan antijenin yapısına bağımlı olmayan bağışıklık

III.

Dolaşıma katılmış antijenlere karşşı antikorlarla sağlanan bağışıklık

Yukarıda verilen bağışıklık çeşitlerinden hangileri spesifik olmayan bağışıklığa örnektir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı I ve III
   
Çözüm:
Spesifik olmayan bağışıklık, yabancı maddelerin yapısına ve karakterine bakmaksızın onu yok etmeye veya vücuda zarar vermesini engellemeye çalışır.
Bu açıklamaya göre I. ve II. öncülde verilen bağışıklık spesifik olmayan bağışıklık, III. öncülde verilen bağışıklık ise spesifik bağışıklıktır.

Doğru Yanıt: d

Soru 111.

İnsanda büyük kan dolaşımının başlangıç (I) ve bitiş (II) noktalarındaki kan damarları göz önüne alınarak aşağıdaki grafikler çizilmiştir.

Bu grafiklerden hangileri kesin olarak yanlıştır?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı I ve III
   
Çözüm:
Büyük kan dolaşımı aort atar damarıyla başlar, kan vücut kılcallarına gider ve buradaki kirli kan toplar damarlarla kalbe geri döner.
Kan akış hızı : Atar > Toplar > Kılcal şeklinde olduğundan I. grafik yanlıştır.
Kandaki O2 miktarı vücutta artmayacağına göre III. grafikte yanlıştır.
Kan basıncı ise; Atar > Kılcal > Toplar şeklindedir. II. grafik  doğrudur.

Doğru Yanıt: e

Soru 112.

Lenf dolaşımının temel işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

 
A Şıkkı Kanın sıvı kısmını dokular arasına iletmek
B Şıkkı Kanın çift yönlü dolaşımına olanak vermek
C Şıkkı Kandaki akyuvar sayısını azaltmak
D Şıkkı Artan doku sıvısının kana karışmasını sağlamak
E Şıkkı Kanın akış hızını arttırmak
   
Çözüm:
Kan damarlarından doku sıvısına sızan ve doku sıvısında biriken maddeler lenf damarları tarafından toplanarak yine kan dolaşımına verilir. Lenf sistemi insan vücudunun toplayıcı sistemidir.

Doğru Yanıt: d

Soru 113.

Aşağıda böbrek, akciğer ve karaciğerin damarlarla olan bağlantısı şematik olarak gösterilmiştir.

Bu şemalara göre,

I.

Kanın niteliği organlardan geçiş sırasında değişir.

II.

organların görevleri atardamar ve toplar damardaki madde derişim farklarının karşılaştırılması ile tespit edilebilir.

III.

bir organ, bir başka organın oluşturduğu ürünün kandaki oranını düşürür.

gibi ifadelerden hangileri söylenebilir?

 
A Şıkkı Yalnız II
B Şıkkı I ve II
C Şıkkı I ve III
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
  I. öncül doğrudur : Her üç organdan kanın geçisi sırasından O2, CO2 üre ve amonyak oranları değişmiştir.
 II. öncül doğrudur : Örnek olarak, üçüncü şemaya göre karaciğerin amonyağı üreye çevirmesi verilebilir.
III. öncül doğrudur : Örnek olarak karaciğerde oluşan ürenin böbrek tarafından azaltılması verilebilir.


Doğru Yanıt: e

Soru 114.

Özelleşmiş bir solunum organı taşıyan bütün hayvanlarda,

I. 

Gaz alışverişi difüzyonla yapılır.

II. 

Oksijen dokulara kan ile taşınır.

III. 

Solunum organı bütün vücuda yayılmıştır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı I ve II
C Şıkkı I ve III
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Tüm solunum organları dolaşımla bağlantılı çalışmaz. Bu yüzden III. öncül sadece trake solunumunda gözlenir. II öncül solunumu yapan canlılarda gözlenmez; ancak difüzyonla gaz alışverişi tüm solunum organlarında ortaktır.

Doğru Yanıt: a

Soru 115.

Omurgasız hayvanlardan;

I.

Toprak solucanı

II.

Hidra

III.

Yassı solucan

IV.

Böcek

gruplarının hangilerinde, içerisinde sindirim gerçekleştiği boşluk (gastrovasküler boşluk), aynı zamanda bir çeşit dolaşım fonksiyonu da yapmaktadır?

 
A Şıkkı Yalnız II
B Şıkkı Yalnız IV
C Şıkkı I ve III
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı II, III ve IV
   
Çözüm:
Gastrovasküler boşluk, sölenterelerde bulunur. Hidra da bir sölenter örneğidir.

Doğru Yanıt: a

Soru 116.

Omurgalılarda,

I.

Kurbağanın sağ kulakçığında temiz

II.

Balığın karıncığında kirli

III.

Kuşların sol karıncığında temiz kan bulunur.

açıklamalarından hangileri doğru değildir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Balıkların kalplerinde iki odacık vardır ve kalplerinde daima kirli kan bulunur. Kuşların kalpleri dört odacıklı olup kalbin sol odacıklarında temiz kan bulunur. II. ve III. öncüllerdeki veriler doğrudur. Fakat üç odacıkla kalbe sahip kurbağalarda sağ kulakçıkta kirli, sol kulakçıkta temiz kan, karıncıkta ise karışık kan bulunur.

Doğru Yanıt: a

Soru 117.

I.

Doku hücrelerine besin taşımak

II.

Oksijeni dokulara taşımak

III.

Akciğere karbondioksit taşımak

IV.

Atık maddeleri taşımak

Yukarıdakilerden hangileri kapalı ve açık dolaşımın ortak özelliğidir?

 
A Şıkkı Yalnız III
B Şıkkı Yalnız IV
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı I ve IV
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:
Açık ve kapalı dolaşım sistemlerinde, doku hücrelerine besin taşınması ve atık maddelerin gerekli yerlere taşınması ortak olarak görülür. Fakat açık dolaşıma sahip eklem bacaklılarda oksijen, dokulara dolaşım sistemiyle taşınmaz, trake boruylarıyla taşınır. Akciğerlere karbondioksit taşımak kapalı dolaşıma sahip kara omurgalılarında görülür.

Doğru Yanıt: d

Soru 118.

İki yıl önce kızamık hastalığı geçirmiş bir kimsenin vücuduna ikinci defa kızamık virüsü girerse, bu kimsenin kanındaki antikor miktarının zamana göre değişimini gösteren grafik aşağıdakilerden hangisine benzer?

 
A Şıkkı
B Şıkkı
C Şıkkı
D Şıkkı
E Şıkkı
   
Çözüm:
Kızamık hastalığını geçirmiş bir insan, aynı hastalık etkileriyle ikinci defa karşılaşırsa, kızamık etkenine karşı daha hızlı antikor üretir. Çünkü kişinin bağışıklık sistemi, bu etkeni önceden tanımıştır. Grafikler incelendiğinde, antikor miktarının hızla arttığı, daha sonra bir miktar azaldığı grafik E seçeneğinde gösterilmiştir.

Doğru Yanıt: e

Soru 119.

             
Kan, yukarıdaki şekilde numaralanmış bölümlerin hangilerinden geçtikten sonra büyük kan dolaşımı başlayıp tamamlanmış olur?

 
A Şıkkı 3 - 7 - 8 - 2
B Şıkkı 4 - 5 - 6 - 1
C Şıkkı 4 - 2 - 5 - 6 - 1
D Şıkkı 3 - 7 - 8 - 2 - 4 - 5 - 6 - 1
E Şıkkı 4 - 5 - 6 - 1 - 3 - 7 - 8 - 2
   
Çözüm:
Büyük kan dolaşımının amacı vücut hücrelerinin oksijen ihtiyacını karşılamaktır. Bu amaçla kalbin sol karıncığından çıkan ve temiz kan taşıyan aort, kalp çıkışında dallara ayrılarak iç organlarda kılcal damarlara ayrılır. Kılcal damarlardan oksijen dokulara geçer, yine kılcal damarlarla dokulardan toplanan kirli kan alt ve üst ana toplardamar yoluyla kalbin sağ kulakçığına gelir. Yani büyük dolaşım, temiz kanın kalpten çıkışıyla başlayıp kirlenen kanın kalbe dönmesiyle tamamlanır. Verilen şekilde kanın izleyeceği yol 4 - 5 - 6 - 1 şeklinde olmalıdır. 

Doğru Yanıt: b

Soru 120.

Bitkilerde bulunan;

I.

Palizat parankiması

II.

Epidermis

III.

Stoma kilit hücresi

IV.

Kütiküla

gibi yapıların hangilerinde klorofiller bulunur?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız IV
C Şıkkı I ve III
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, III ve IV
   
Çözüm:
Özümleme parankiması olarak adlandırılan palizat parankiması hücrelerinde ve stoma hücreleri kloroplast taşır. Epidermis hücreleri kloroplast taşımaz. Kütiküla tabakası, epidermis tarafından oluşturan bir salgıdır.

Doğru Yanıt: c

Soru 121.

I.

Sol kulakçık

II.

Aort

III.

Sol karıncık

IV.

Akciğer toplardamarı

V.

Böbrek atardamarı

Akciğerlerde temizlenen kanın böbreklere taşınmasında izlediği yol, aşağıdakilerden hangisinde doğru sıralanmıştır?

 
A Şıkkı V - I - III - II - IV
B Şıkkı II - IV - I - III - V
C Şıkkı IV - I - III - II - V
D Şıkkı III - I - II - V - IV
E Şıkkı I - IV - III - V - II
   
Çözüm:
Akciğerlerde temizlenen kan, akciğer toplardamarıyla kalbin sol kulakçığına dökülür. Sol kulakçığın kasılmasıyla, sol karıncığa geçen temiz kan, karıncığın da kasılmasıyla aorta geçer. Böbrek atardamarı ile böbreklere ulaşır. 

Doğru Yanıt: c

Soru 122.

CO2 + H2®  H2CO3 ® H++ HCO-3

Yukarıdaki reaksiyon insan vücudunun hangi bölümünde gerçekleşir?

 
A Şıkkı Alveol kılcalı
B Şıkkı Doku sıvısı
C Şıkkı Alveol boşluğu
D Şıkkı Akyuvar
E Şıkkı Alyuvar
   
Çözüm:
CO2 nin büyük bir kısmı kan plazmasında HCO-3 iyonları halinde taşınır. HCO-3 iyonları alyuvarlarda H2O ve CO2'nin birleşmesiyle oluşan karbonik asidin  (H2CO3) iyonlaşması ile oluşur.

Doğru Yanıt: e

Soru 123.

                
Normalde bir insanda, yukarıdaki numaralı bölgelerde hangisinin taşıdığı kanda, CO2 miktarı birbirinin aynıdır?

 
A Şıkkı I ve II
B Şıkkı I ve III
C Şıkkı II ve IV
D Şıkkı III ve V
E Şıkkı I ve IV
   
Çözüm:
Soruda insan dolaşımının şematik resmi çizilmiştir. Şekilde I numaralı damar akciğerlerden kalbe temiz kan getiren akciğer toplardamarıdır. Akciğer toplardamarının getirdiği temiz kan sol kulakçığa gelir. Sol kulakçıktan, sol karıncığa gelen kan sol karıncıktan çıkan aort ile vücuda dağılır. B, C, D ve E seçeneklerinde verilen damarların taşıdıkları kanın O2 - CO2 miktarları farklıdır.

Doğru Yanıt: a

Soru 124.

Akciğer alveollerinden akciğer kılcal damarlarına geçen oksijen, hemoglobin ile birleşerek, oksihemoglobin oluşturur.

Oksihemoglobin (HbO2) beyin hücrelerine gidinceye kadar;

I. 

Karaciğer

II. 

Kalp

III. 

Akciğer atardamarı

damar ve organların hangilerinden kesin geçer?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Akciğer kılcallarından geçen O2 hemoglobin ile birleşerek HbO2'yi yapar. HbO2 beyne gidene kadar sırasıyla,
Akciğer toplardamarı    ®    Kalp    ®    Aort atardamarında geçer.

geçer.

Doğru Yanıt:

Soru 125.

Aşağıdaki hayvanların hangisinde açık dolaşım gözlenmez?

 
A Şıkkı Hidra
B Şıkkı İstakoz
C Şıkkı Salyangoz
D Şıkkı Hamam böceği
E Şıkkı Sülük
   
Çözüm:
Omurgasız hayvanların süngerler ve sölenterler grubundaki canlıların özelleşmiş bir dolaşım sistemleri yoktur. Bu canlılarda gerekli maddelerin iletimi, hücreler arası difüzyonla gerçekleşir. Soruda verilenToprak solucanı dışındaki diğer omurgasızlarda açık dolaşım sistemi görülür. B, C, D ve E seçeneklerindeki canlılar açık dolaşım sistemine sahip omurgasızlardır.

Doğru Yanıt: a

Soru 126.

Lenf dolaşımı;

I.

Doku sıvısının kana geçişini sağlamak

II.

Yağ asitlerini kan dolaşımına vermek

III.

Glikozu dokulara taşımak

olaylarından hangilerini gerçekleştirir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:
Lenf damarları, kan damarlarından doku sıvısına geçen, doku sıvısında biriken maddeleri toplar ve kan dolaşımına kazandırır. İnce bağırsakta sindirilmiş yağlardan açığa çıkan yağ asitleri ve gliserolu emerek, bunları kan dolaşımına taşır. Fakat glikozun dokulara taşınması, kan dolaşımı ile sağlanır.

Doğru Yanıt: d

Soru 127.

  I. Bağ doku
 II. Düz kas
III. Endotel (yassı epitel)

Yukarıda verilen yapılardan hangileri, atardamar, toplardamar ve kılcaldamarların yapısında ortak olarak bulunur?

 
A Şıkkı Yalnız II
B Şıkkı Yalnız III
C Şıkkı I ve III
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Bağ doku (I) ve düz kas (II) atardamar ve toplar damarların yapısında, Entodel (III) (yassı epitel) ise her üç damarın yapısında bulunur.

Doğru Yanıt: b

Soru 128.

Bir bitkinin çeşitli faktörlere bağlı olarak terlemeyle kaybettiği su miktarı, aşağıdaki grafiklerle gösterilmiştir.

Bunlardan hangileri doğrudur?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı II ve III
D Şıkkı II, III ve V
E Şıkkı I ve III
   
Çözüm:
Hava sıcaklığının ve hava akımının (rüzgarı) artışı terlemeyle kaybedilen su miktarını arttırır. Ortamdaki CO2 oranının artması sera etkisi yaratarak yine sıcaklığı arttırır ve buna bağlı olarak terleme de artar. Fakat havadaki nem oranının artışı, bitkinin terlemesini olumsuz yönde etkiler. I, III ve IV. grafiklerdeki değişkenler arttığı zaman, terlemenin de artması gerekir. II. grafik, doğru bir grafiktir.

Doğru Yanıt: b

Soru 129.

Bir hastalıkla ilgili olarak;

I. Aşılanmış
II. Aşılanmamış
III. Hastalığı geçirmiş

olan bireylerden hangileri, bu hastalığın etkeniyle karşılaştıklarında yeterli miktarda antikor düzeyine hemen ulaşırlar?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı I ve III
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:
Vücuda giren yabancı maddelere (antijenlere) karşı vücut antikor denilen koruyucu proteinler üretilir. Vücut bir antikor çeşidini bir defa üretince, o hastalığa karşı aktif bağışıklık kazanır. Bir hastalığı geçirmek veya o hastalığın aşısını olmak, vücudun o antijeni tanımasını ve ona karşı antikorlarını hazırlamasını sağlar. Aşılanmamış kişillerde, antijenler tanınmadığı için, aşılanmış veya hastalığı geçirmiş kişilere göre istenilen düzeye daha geç ulaşır.

Doğru Yanıt: d

Soru 130.

                 
Yukarıdaki şekilde difüzyonla topraktan su almakta olan bir bitkinin bazı kısımları gösterilmiştir.

Buna göre I, II ve III olarak gösterilen bölgelerdeki osmotik basıncın azdan çoğa doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

 
A Şıkkı I - III - II
B Şıkkı III - I - II
C Şıkkı I - II - III
D Şıkkı II - I - III
E Şıkkı III - II - I
   
Çözüm:
Bitkiler kök hücrelerinde ve kökte bulunan emici tüylerinde madde derişimlerini yüksek tutarak yani osmotik basınçların toprağa göre yüksek tutarak su ve mineralleri difüzyonla alırlar. Buna göre, şekilde III numaralı hücrenin osmotik basıncı, II numaralı hücreye göre II numaralı hücrenin osmotik basıncı ise I numralı toprağa göre yüksek olmalıdır ki emme kuvveti oluşturulsun ve topraktan difüzyonla madde alınabilsin.

Doğru Yanıt: c

Soru 131.

I.

Taşıdıkları kanın niteliği

II.

Taşıdıkları kanın basıncı

III.

Yapılarındaki endotel tabakası

İnsanın dolaşım sistemindeki atardamarlar ile toplardamarların ikisi için de yukarıdakilerin hangileri aynıdır?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Atardamar ve toplardamarlarda taşınan kanın niteliği farklıdır. Atardamarlarda (Akciğer atardamarı hariç) temiz kan, toplardamarlarda (akciğer toplardamarı hariç) ise kirli kan taşınır. Atardamarlardaki kan basıncı, toplardamarlardakinden yüksektir. Fakat ikisininde iç çeperlerinde tek tabakalı örtü epiteli bulunur (endotel tabakası).

Doğru Yanıt: c

Soru 132.

                                
Yukarıdaki saksı bitkisinin gövedesi kesilmiş, kesilen yüzeye bir manometre bağlanmıştır.

Manometredeki renkli sıvının ok yönünde hareket etmesinde;

I.

Terleme - kohezyon gerilim kuvveti

II.

Kök basıncı

III.

Odun borularının kılcallığı

IV.

Emici tüy hücrelerinin osmotik basıncının büyük olması

özelliklerinden hangileri etkili değildir?
 

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve III
E Şıkkı III ve IV
   
Çözüm:
Saksı bitkisinin yaprakları koparılmış ve sadece gövdesine renkli sıvıyla dolu manometre bağlanmıştır. Marometre içindeki renkli sıvının ok yönünde ilerlemesi terleme kohezyon gerilim kuvvetine bağlı olamaz çünkü bitki terleme yapamaz. Sıvının hareketi aşağıdan yukarı doğru itme kuvvetinin etkisiyle olabilir. Kök basıncı, odun borularının kılcallığı veya emici tüylerin osmotik basıncının büyük olmasıyla oluşturulan emme kuvveti sıvının ok yönünde ilerleyişinde itici güç oluşturur.

Doğru Yanıt: a

Soru 133.

I.

Kan devamlı damarlar içinde dolaşır.

II.

Solunum sistemi ile bağlantılı çalışır.

III.

Kan kalpten atardamara oradanda vücut boşluğuna (sinüs) geçer.

Yukarıda verilen özelliklerden hangileri omurgalılara ait dolaşım şekline aittir?

 
A Şıkkı Yalnız II
B Şıkkı I ve II
C Şıkkı I ve III
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Omurgalılardaki kapalı dolaşım vardır. Soruda verilen öncüllerden I. ve II. si kapalı  dolaşıma III. si ise açık dolaşıma aittir.

Doğru Yanıt: b

Soru 134.

Bir balığın dolaşım sistemi şematik olarak aşağıdaki gibidir.
          
Buna göre, balığa ait yukarıda numaralarla gösterilmiş yapılardan hangilerinde kirli kan bulunur?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız III
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı IV ve V
E Şıkkı I, II, III ve V
   
Çözüm:
Dokulardan gelen V nolu damarda kirli kan bulunur. Bu kan sırasıyla kulakçık (I) ve karıncığa (II) geçer. Karıncıktan da III nolu damarla temizlenmek üzere solungaçlara gönderilir.

Doğru Yanıt: e

Soru 135.

Aşağıdakilerden hangisi kan plazmasında bulunmaz?

 
A Şıkkı Üre
B Şıkkı Aminoasit
C Şıkkı Antikor
D Şıkkı Kan proteinler
E Şıkkı Nişasta
   
Çözüm:
Üre, bir metabolizma ürünüdür ve plazmada bulunur. Aminoasitler besinlerle alınır. Kana ait albümin, globülin gibi proteinler plazmada çözünmüş olarak bulunur. Antikorlar akyuvarlar tarafından salgılanır. Nişasta plazmada bulunmaz. İnsan nişasta yediğinde, sindirilerek kana glikoz geçer.

Doğru Yanıt: e

Soru 136.

Aşağıdakilerden hangisi kan plazmasında bulunduğu halde, kanın pıhtılaşması sonunda oluşan serumda bulunmaz?

 
A Şıkkı Mineral
B Şıkkı Toksin
C Şıkkı Yağ asitleri
D Şıkkı Fibrinojen
E Şıkkı Amino asit
   
Çözüm:
Kan plazmasında bulunduğu halde, kanın pıhtılaşması sonunda oluşan serumda, kan pulcukları ile pıhtılaşmadan sorumlu fibrinojen ve trombojen proteinleri bulunmaz.

Doğru Yanıt: d

Soru 137.

Aşağıdaki durumlardan hangisinde organizmada bağışıklık maddesi oluşturulamaz?

 
A Şıkkı Grip aşısı olan bireyde
B Şıkkı Kızamık olan bireyde
C Şıkkı Serum verilen bireyde
D Şıkkı Kuduz köpek tarafından ısırılan bireyde
E Şıkkı Verem aşısı olan bireyde
   
Çözüm:
A ve E seçeneklerindeki aşı olan bireyler ile B ve D seçeneklerinde gerçek hastalık etkenleriyle karşılaşan bireylerin vücutlarına antijen girdiği için bu seçeneklerde verilen bireyler, o antijenlere özgü antikor oluştururlar. Fakat serum içinde hazır antikor bulunur. Serum uygulaması, organizmada bağışıklık maddesi oluşumuna neden olmaz.

Doğru Yanıt: c

Soru 138.

Bir miktar kuru tohum alınıp tartılarak hacmi ve ağırlığı ölçülüyor. Daha sonra su miktarı belli olan bir deney kabına bırakılarak belli bir süre bekletiliyor.

Bu sürenin sonunda;

I.

Tohumun ağırlığı artar

II.

Tohumun hacmi artar

III.

Kaptaki suyun sıcaklığı artar

olaylarından hangileri gerçekleşir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Kuru tohumlar su dolu deney kabına bırakıldığında, osmozla kaptan su alırlar, ağırlıkları ve hacimleri artar. Tohum içindeki embriyo gelişimi için gerekli olan enerjiyi oksijenli solunumla sağlayacaktır. Dolayısıyla ortamda, tohumların solunumu sonucu oluşturdukları enerjiden dolayı suyun sıcaklığı da artacaktır.

Doğru Yanıt: e

Soru 139.

I.

Kandaki CO2 derişiminde artma

II.

Adrenalin hormonu

III.

Yüksek ateşli hastalıklar

IV.

Asetilkolin hormonu

Yukarıdakilerden hangileri insanda kalp atış hızını artırmaz?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız IV
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı I, III ve IV
   
Çözüm:
İnsanların kanlarındaki CO2 derişiminin artması, kasın asitliğini artırır. Bunun sonucunda sempatik sinir sistemi uyarılarak kalp atışını hızlandırır. Aynı şekilde vücut sıcaklığının artışı (ateşlenme) ve adrenalin hormonu da kalp atış hızını artırır. Fakat parasempatik sinirlerden salgılanan asetilkolin hormonu, kalp atışı üzerinde yavaşlatıcı bir etkiye sahiptir.

Doğru Yanıt: c

Soru 140.

Kabakulak hastalığı geçirmemiş olan bir kimseye ilk kez kabakulak virüsü bulaştığında, bu andan itibaren vücudun oluşturacağı antikor miktarı aşağıdaki grafiklerden hangisine uygun şekilde değişme dösterir?

 
A Şıkkı
B Şıkkı
C Şıkkı
D Şıkkı
E Şıkkı
   
Çözüm:
İnsan vücuduna giren yabancı maddeler veya zararlı mikroorganizmalara antijen denir. Antijenleri çökeltip, vücuda yayılmasını engelleyen, vücudun ürettiği koruyucu proteinlere antikor denir. Herhangi bir antijenle karşılaşmayan bir insanda o antijene özgü antikor yoktur. Kabakulak geçirmemiş olan bir kişiye ilk kez kabakulak virüsü bulaşırsa, antikor miktarı sıfırdan başlar ve yavaş yavaş kanda yeterli seviyeye ulaşır ve daha sonra azalır. Grafikler incelendiğinde, antikor üretiminin belli bir zaman sonra sıfırdan başlayıp arttığı ve sonra azaldığı grafik B seçeneğinde verilmiştir.

Doğru Yanıt: b

Soru 141.

Kan pıhtılaşmasını hızlandıran faktörler hangileridir?

  I.  Ca++ iyonlarının varlığı
 II.  Düşük ısı
III.  K vitamini

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I ve III
   
Çözüm:
Kanın pıhtılaşmasır, kan pulcukları ve kan proteinlerinin etkileşimiyle meydana gelen bir reaksiyon dizisidir.  Reaksiyonlar sırasında Ca++ iyonlarının ve K vitaminin bulunması gereklidir. Düşük ısı pıhtılaşma süresini hızlandırmaz. Kanın pıhtılaşmasında görevli olan enzimlerin çalışabilecekleri uygun (optimum) sıcaklığın bulunması gerekir.

Doğru Yanıt: e

Soru 142.

Aşağıdakilerden hangisi, gaz taşıma pigmentlerinin ortak özelliklerindendir?

 
A Şıkkı Kana kırmızı renk verirler.
B Şıkkı Yapılarında demir vardır.
C Şıkkı Kana yeşil renk verirler.
D Şıkkı Alyuvarlarda bulunur.
E Şıkkı Oksijen taşırlar.
   
Çözüm:
Omurgalı ve omurgasız hayvanlarda bulunan ve gaz taşıyan pigmentler hemoglobin, hemosiyanin, hemoeritrin ve klorokroindir. Bu pigmentlerin verdiği renk, kanda bulunduğu yer ve yapısındaki element farklılık gösterebilir. Ancak O2 ve CO2 taşıma ortak özellikleridir.

Doğru Yanıt: e

Soru 143.

Dengeli beslenen ve sağlıklı  olan iki insanın kan hücrelerinin;

I.

Sayısı

II.

Görevi

III.

Çeşidi

özelliklerinden hangileri kesin aynıdır?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Kan hücre sayıları bireyden bireye farklılık gösterebilir ancak hücrelerin görevi ile çeşidi aynıdır.

Doğru Yanıt: d

Soru 144.

Bir insanda yüreğin sol kulakçığına kan getiren damarlarla ilgili,

I.

İki toplardamar sol akciğerden, iki toplardamar sağ akciğerden gelir.

II.

Oksihemoglobin bakımından zengindirler.

III.

Yapılarındaki kan hücrelerinin çeşidi diğer damarlara göre daha fazladır.

açıklamalarından hangileri doğrudur?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı I ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Kan hücrelerinin çeşidi tüm damarlarda aynıdır. Yüreğin sol kulakçığına kan getiren damarlar, akciğerlerden temizlenmiş kanı getirdikleri için, oksihemoglobin bakımından zengindir.

Doğru Yanıt: c

Soru 145.

Lenf sistemiyle ilgili olarak verilen aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 
A Şıkkı Toplardamar ve kıcaldamarlardan oluşur.
B Şıkkı Fazla doku sıvısının kan dolaşımına katılmasını sağlar.
C Şıkkı Akyuvar üretir.
D Şıkkı Mikropları doku sıvısından süzer.
E Şıkkı Sindirilmiş besinlerin tümünü incebağırsaktan alır.
   
Çözüm:
Lenf sistemine ait incebağırsakta bulunan lenf kılcallarına sindirilmiş besinlerden yalnız yağ asitleri, gliserol ve yağda eriyen vitaminler geçer. Diğer sindirim ürenleri olan glikoz, aminoasit ve suda eriyen vitaminler kılcal kan damarlarına emilir.

Doğru Yanıt: e

Soru 146.

İnsan kanında bulunan olgun alyuvarlar,

I.

Karbondioksit bağlama

II.

DNA sentezi yapma

III.

Antikor sentezleme

olaylarından hangilerini gerçekleştiremez?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve III
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:
Karbondioksit ve oksijen bağlama hemoglobinin en önemli görevidir. Olgun alyuvar hücreleri çekirdeklerini kaybettiği için DNA içermez ve DNA sentezi yapamaz. Antikor üretimi ise akyuvar hücreleri tarafından gerçekleştirilir.

Doğru Yanıt: e

Soru 147.

Bir doku kılcal damarının atardamar ucundan toplardamar ucuna doğru akan kanda,

I. 

Glikoz

II. 

Oksijen

III. 

Hemoglobin

IV. 

Karbondioksit

moleküllerinden hangilerinin miktarında değişiklik olması beklenemez?

 
A Şıkkı Yalnız III
B Şıkkı I ve IV
C Şıkkı II ve III
D Şıkkı I, II ve IV
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Doku kılcallarında madde alışverişi gözlenir. Ancak hemoglobin bir bileşik protein olup kılcallardan geçemediği için dokuya ait atar ve toplar damar ucundaki miktarı değişmez.

Doğru Yanıt: a

Soru 148.

İnsanın dolaşım sisteminde, aşağıdaki damarların hangisinde CO2 konsantrasyonu en düşük seviyededir?

 
A Şıkkı Akciğer atar damarı
B Şıkkı Üst ana toplar damarı
C Şıkkı Kapı toplar dmarı
D Şıkkı Aort
E Şıkkı Böbrek toplar damarı
   
Çözüm:
Akciğer atardamarı, kalbin akciğerlere oksijenlendirilsin diye pompaladığı kirli kanı taşıyan damardır. Atardamarlar içinde CO2 yönünden zengin kan taşıyan tek damardır. B, C ve E seçeneklerinde verilen damarlar toplardamarlardır ve yine kirli kan taşır, Fakat kalbin, tüm vücuda ileteceği besini ve oksijeni taşıyan aortta CO2 konsantrasyonu en düşük seviyededir. Aort, ana atardamar olup O2 konsantrasyonu oldukça fazla olan bir damardır.

Doğru Yanıt: d

Soru 149.

Kılcal damarlarda besin maddelerinin doku sıvısına geçmesi ve atık maddelerin kan sıvısına geçmesi aşağıdaki olaylardan hangisiyle ilgilidir?

(KB : Kan basıncı, KOB : Kanın Osmotik Basıncı)

 

Besinlerin doku
sıvısına geçmesi

Atıkların kan
sıvısına geçmesi

 
A Şıkkı
 

KB = KOB

KB = KOB

B Şıkkı
 

KB > KOB

KOB < KOB

C Şıkkı
 

KOB < KB

KB < KOB

D Şıkkı
 

KB = KOB

KOB > KOB

E Şıkkı
 

KB > KOB

KB = KOB

   
Çözüm:
Kılcal damarlar içinde kan basıncının, osmotik basınçtan yüksek olmasıyla kandaki besinler doku sıvısına geçer. Kanın osmotik basıncı, kan basıncından yüksek olduğu zaman ise kanda bir emme kuvveti oluşur ve bu da doku sıvısındaki maddelerin kana geçişini sağlar.

Doğru Yanıt: c

Soru 150.

Dokular arası boşluklarda normalden fazla doku sıvısının birikmesine ödem denir.

Aşağıdakilerden hangisi ödemin oluşmasında etkili değildir?

 
A Şıkkı Kan proteinlerinin azalması
B Şıkkı Kılcallardaki kan basıncının artması
C Şıkkı Lenf damarlarının tıkanması
D Şıkkı Kılcal damarların geçirgenliğinin artması
E Şıkkı Lenf damarlarının bir ucunun açık, diğer ucunun kapalı olması
   
Çözüm:
Doku sıvısının artışına (ödem) A, B, C ve D seçeneklerindeki olaylardan hepsi neden olabilir. Ancak lenf damarlarının zaten bir ucu kapalıdır ve lenf taşınması dokulardan kan dolaşımına doğrudur. Yani bu durum normaldir.

Doğru Yanıt: e

 
Facebook beğen
 
Reklam
 
 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=