TEST-4(SINIFLANDIRMA)
ImageShack, share photos, pictures, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site

Soru 151.

 

  • Vücudu kıllarla kaplı olan
  • Yavrularını emziren
  • Olgunlaşmış alyuvarları çekirdeksiz olan

hayvanların tümünün toplandığı sınıflandırma basamağı aşağıdakilerden hangisidir?

 

 
A Şıkkı Tür
B Şıkkı Cins
C Şıkkı Familya
D Şıkkı Takım
E Şıkkı Sınıf
   
Çözüm:
Verilen özellikler memeli hayvanlara ait özelliklerdir.Doğru Yanıt: e

Soru 152.

Bir bakteri türü aşağıdaki gibi hazırlanmış farklı ortamlarda gelişmeye bırakılıyor.

Bakteri türünün sadece II. ortamda gelişip çoğalabilmesi aşağıdakilerden hangisine bir kanıt olarak gösterilebilir?

 
A Şıkkı Heterotrof beslendiğine
B Şıkkı Klorofil taşıdığına
C Şıkkı Endospor oluşturduğuna
D Şıkkı Eşeyli yolla ürediğine
E Şıkkı Kapsül taşıdığına
   
Çözüm:
İnorganik maddelerin bulunduğu I. ve III. ortamda yaşayamayan bu bakteri, kendi besinini sentezleyen ototrof bakteri olamaz. II. ortamda bulunan organik besinleri hazır olarak alıp kullanan heterotrof bir bakteridir. Diğer seçenekler kesin olarak söylenemez.

Doğru Yanıt: a

Soru 153.

Bakterilerin tamamında,

I.

Üreme için gerekli metabolik oluşumlara sahip olmak

II.

Uygun olmayan çevre koşullarında endospor oluşturmak

III.

Dış yüzeyinde kapsül taşımak

IV.

Karbondioksitten organik besin üretmek

V.

Kamçı kullanarak yer değiştirmek

özelliklerinden hangisi ortaktır?
 

 
A Şıkkı I
B Şıkkı II
C Şıkkı III
D Şıkkı IV
E Şıkkı V
   
Çözüm:
Kamçı ve kapsül yapıları, endospor oluşumu ve karbondioksit kullanarak organik besin üretimi bakterilerin tamamında görülmez. Fakat tüm bakteriler, nesillerinin devamı için üreme özelliğine ve bunun için metabolik oluşumlara sahiptir.

Doğru Yanıt: a

Soru 154.

Damarsız bitkilerin tamamı,

  I.  Sularda yaşar
 II.  Gerçek kök ve yaprak taşır
III.  Fotoototrof olarak beslenir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?
 

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
İletim demeti taşımayan damarsız bitkilerin su ve kara ortamında yaşayan türleri vardır. Hepsinde gerçek kök, gövde ve yaprak bulunmaz. Fakat bitkiler aleminin bütün canlıları fotosentez yaparak besin üretimi gerçekleştirirler.

Doğru Yanıt: c

Soru 155.

I.

Hayvanlar

II.

Monera

III.

Gerçek mantar

Yukarıda verilen alemlerden hangilerinde yer alan canlıların çürükçül yaşayanları bulunur?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve III
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:
Monera aleminde bulunan bazı bakteri türleri ile bazı gerçek mantar türlerinde (küf ve maya mantarları) çürükçül yaşam görülür. Hayvanlar aleminde çürükçül beslenen herhangi bir tür bulunmaz.

Doğru Yanıt: e

Soru 156.Tohum, otçul böcek ve etçil böcek yiyerek beslenen bir canlı türü yandaki besin piramidinin hangi basamakları içerisinde değerlendirilebilir?

 
A Şıkkı Yalnız IV
B Şıkkı I ve III
C Şıkkı I, II ve III
D Şıkkı II, III ve IV
E Şıkkı I, II, III ve IV
   
Çözüm:
Soruda verilen şemaya göre tohum üreticilerin olduğu basamak olan I'de, otçul böcek II'de, etçil böcek ise III'de olmalıdır. Tohum, otçul böcek ve etçil böcek ile beslenen canlı türü ise II, III ve IV nolu basamaklarda bulunabilir.

Doğru Yanıt: d

Soru 157.

Bakteriyofajlar,

I.

Konağın hücre duvarını delmek

II.

DNA'sını eşlemek

III.

Protein kılıf üretmek

olaylarından hangilerini gerçekleştirmek için konağının enzimlerini kullanır?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:
Virüslerin metabolik faaliyetler için kullanacakları enzim sistemleri yoktur. Genetik maddesini eşlemek ve kendi protein kılıflarını üretmek için gerekli olan enzimler, içine girdiği konak hücrenin kendi enzimleridir. Konağın hücre duvarını delen enzimler virüste bulunur.

Doğru Yanıt: e

Soru 158.
Sınıflandırmanın temel kategorileri ile bu kategorilerin herbirinde bulunan bireylerin taşıdıkları ortak gen sayıları grafikteki gibidir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 
A Şıkkı Aynı sınıf içerisinde yer alan farkı takımlara ait bireyler ortak gen taşımazlar.
B Şıkkı Türü aynı olan bireylerin taşıdıkları ortak gen sayısı oldukça yüksektir.
C Şıkkı Belirli bir sınıfı oluşturan bireyler, aynı takıma sahip bireylerden daha az sayıda ortak gen taşırlar.
D Şıkkı İki farklı cinse ait birey ortak gen taşıyabilir.
E Şıkkı Türden şubeye doğru gidildikçe bireylerin taşıdıkarı ortak gen azalır.
   
Çözüm:
Sınıflandırma birimleri içerisinde türden aleme doğru çıkıldıkça birey sayısı artarken ortak özellikler azalır. Aynı sınıf içerisinde incelenen farklı takımların arasında benzer özellikler bulunur.

Doğru Yanıt: a

Soru 159.

Sistematik birimlerinden olan,

I.

Alem

II.

Tür

III.

Cins

IV.

Takım

gibi grupların içerdikleri canlı çeşidi sayısı çoktan aza doğru nasıl sıralanır?

 
A Şıkkı I, II, III, IV
B Şıkkı II, I, IV, III
C Şıkkı III, IV, I, II
D Şıkkı IV, I, III, II
E Şıkkı I, IV, III, II
   
Çözüm:
Sınıflandırma birimleri olan alemden türe doğru gidildikçe canlı sayısı ve çeşidi azalırken ortak özellikler artar.

Doğru Yanıt: e

Soru 160.

Penisilin ve tek bir bakteri türü ile normal besi ortamı içeren iki petri kabında aşağıdaki şemada gösterilen deney yapılmıştır.Bu deney sonucu,

I.

Aynı türe ait bireyler farklı kalıtsal özellikler gösterir.

II.

Aynı besini kullanan bireyler, besin açısından rekabete girer.

III.

Ortamın yeni koşullarına uyabilen bireyler bu koşullarda yaşamaya devam eder.
ifadelerinden hangileriyle açıklanabilir?
 

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı I ve III
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Deneyin başlangıcında besi yerine tek bir bakteri türü ekilmiş ve penisilin ilavesi sonucu bakteriler ölmüş ve sadece 3 koloni kalmıştır. Bu da aynı türe ait bireylerin farklı kalıtsal özelliklere sahip olduklarını ve ortama adapte olabileceğini gösterir. Bir süre sonra bu kolonilerden alınan bakteriler II. kaba ekildiklerinde çoğalarak tüm besiyerini kaplamış ve penisilinli ortamda yaşamaya devam etmişlerdir. Yapılan deney bu canlıların besin açısından rekabeti konusunda herhangi bir bilgi vermemiştir.

Doğru Yanıt: c

Soru 161.

Balık, kurbağa, sürüngen, kuş ve memeliler arasında verilen sınıflandırma birimlerinden hangisinde bir arada incelenirler?

 
A Şıkkı Omurgalı şubesi
B Şıkkı Primat takımı
C Şıkkı Karnivorlar
D Şıkkı Felis
E Şıkkı Felis leo türü
   
Çözüm:
Verilen beş canlı grubu hayvanlar alemi altında incelenirler. Sırtta sinir şeridi, iç iskelet, embriyo döneminde solungaç yarıkları, böbrekler ve kapalı dolaşıma sahip oldukları için bu beş canlı grubu alemden sonra gelen omurgalılar şubesinde birlikte incelenirler. Fakat bu beş canlı, omurgalılar şubesinde farklı sınıflarda incelenirler.

Doğru Yanıt: a

Soru 162.

                       
Doğadaki azot devrini özetleyen yukarıdaki şemada (?) işaretli yere hangi bakteri grubu gelmelidir?

 
A Şıkkı Nitrifikasyon bakterileri
B Şıkkı Nitrat bakterileri
C Şıkkı Nitrit bakterileri
D Şıkkı Denitrifikasyon bakterileri
E Şıkkı Saprofit bakteriler
   
Çözüm:
Topraktaki nitratı ayrıştırıp içindeki azotu serbest halde atmosfere veren canlılar denitrifikasyon bakterileridir.

Doğru Yanıt: d

Soru 163.

Virüslerin,

I.

Yönetici moleküllerinin bir tane olması

II.

Yeterli enzim sistemlerinin bulunmaması

III.

Organellerinin bulunmaması

özelliklerinden hangileri, onların canlılık olaylarını gerçekleştirebilmek için, canlı bir hücre içinde bulunmalarını zorunlu kılar?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:
Virüslerin enzim sistemlerinin yetersiz olması ve ribozom dahil organellerinin bulunmaması canlılık olaylarını gerçekleştirmelerini olanaksızlaştırır. Bu nedenle ancak canlı bir hücre içinde o canlının metabolik enerjisini, nukleotidlerini, enzimlerini, çoğalması için gerekli her şeyi kullanarak canlılık olaylarını gerçekleştirir.

Doğru Yanıt: e

Soru 164.

- Genellikle denizlerde yaşarlar.
- Vücutlarında tek açıklık bulunur.
- Mezoderm tabakası yoktur.
- En basit sinir sistemine sahiptirler.

Yukarıda özelikleri verilen canlı grubu aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 
A Şıkkı Protista
B Şıkkı Süngerler
C Şıkkı Sölentereler
D Şıkkı Solucanlar
E Şıkkı Yumuşakçalar
   
Çözüm:
Sölenterelerin hemen hemen bütün türleri denizlerde yaşar, vücutlarında ağız ve anüs tek bir açıklıktadır. Ekzoderm ve endoderm tabakası gelişmesine rağmen mezoderm gelişmemiştir. Ayrıca ağsı sinir sistemi ile en basit sinir sistemine sahiptirler (Örnek : Hidra)

Doğru Yanıt: c

Soru 165.

I.

Kambiyum bulundurmaz.

II.

İletim demetleri gövdede düzensiz bir şekilde dağılmıştır.

III.

Kök, saçak tiptedir.

IV.

Çoğu, çokyıllık odunsu formdur.

V.

Kök, kazık tiptedir.
Çift çenekli  bitkilerle ilgili yukarıda verilen açıklamalardan hangisi doğrudur?
 

 
A Şıkkı I ve III
B Şıkkı IV ve V
C Şıkkı II, III ve IV
D Şıkkı I, II, III ve IV
E Şıkkı I, II IV ve V
   
Çözüm:
Dikotil (çift çenekli) bitkilerin kökleri kazık tipte ve çoğu çokyıllık odunsu formdadır. I, II. ve III. öncül ise monokotil (tek çenekli) bitkilerin özellikleridir.

Doğru Yanıt: b

Soru 166.

I.

Juglans nigra

II.

Pinus nigra

III.

Rana pipiens

IV.

Musca domesticus

Yukarıda tür adları verilen canlılarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi kesin olarak yanlıştır?

 
A Şıkkı I. ve II. canlı farklı türdendir.
B Şıkkı II. ve III. canlı farklı cinstendir.
C Şıkkı III. ve IV. canlı farklı takımdandır.
D Şıkkı I. ve II. canlı verimli döller oluşturabilir.
E Şıkkı I. ve IV. canlı verimli döller oluşturamaz.
   
Çözüm:
Soruda verilen dört canlı, farklı cinslere ait farklı türlerdir. Dolayısıyla tür dahil tüm üst sınıflandırma birimleri de farklıdır. Farklı türden olan iki canlı çiftleşerek verimli döller oluşturamaz.

Doğru Yanıt: d

Soru 167.

I.

Mantarlar alemi

II.

Monera alemi

III.

Hayvanlar alemi

IV.

Protista alemi

V.

Bitkiler alemi

Yukarıdaki canlı alemleri evrimsel gelişmişliklerine göre karmaşıktan basite doğru nasıl sıralanır?

 
A Şıkkı II, I, III, IV, V
B Şıkkı II, III, V, IV, I
C Şıkkı III, IV, V, I, II
D Şıkkı III, V, I, IV, II
E Şıkkı V, III, II, I, IV
   
Çözüm:
Doğal sınıflandırmada görülen beş canlı alemi evrimsel gelişmişliklerine göre, karmaşıktan basite doğru

Hayvanlar alemi  bitkiler alemi  mantarlar alemi  protista alemi  monera alemi şeklindedir.

Doğru Yanıt: d

Soru 168.

Bir liken birliğindeki iki çeşit canlı birbirinden ayrılarak bileşimi bilinmeyen bir sıvı ortama konuyor. Kısa bir süre sonra bu canlılardan renksiz olanın öldüğü, renkli olanının yaşamını sürdürdüğü gözleniyor.

Bu deneyde yararlanılan sıvı ortamın, nasıl bir ortam olduğu kesindir?

 
A Şıkkı Madensel tuzlarca zengin
B Şıkkı Güneş ışığı almayan
C Şıkkı Aminoasit ve glikozdan yoksun
D Şıkkı Karbondioksitçe fakir
E Şıkkı Oksijence zengin
   
Çözüm:
Liken birliği, mantar ile su yosunundan oluşmuştur. Klorofili olan yeşil su yosunu, fotosentez yapma özelliğindedir. Mantar ise heterotrof canlıdır. Su yosununun su ve CO2 ihtiyacını karşılar (Mutualizm). İki canlı birbirlerinden ayrıldıklarında yeşil renkli olanı (yosun), fotosentez şartları bulunduğu için yaşamını sürdürüyor. Renksiz olan (mantar) ise bulunduğu ortamdan aminoasit, glikoz gibi zardan geçebilecek nitelikte organik madde bulamadığından yaşamını sürdüremiyor.

Doğru Yanıt: c

Soru 169.

 


Yukarıda verilen grafiklerden birincisinde, virüs bulaştırılmış bir tavşan kanındaki virüs sayısı, ikincisinde ise tavşanın kanındaki interferon miktarının değişimi gösterilmiştir.

Grafiklere göre;

I.

Virüslerin vücuda girdiği andan itibaren, kandaki interferon miktarı artar.

II.

Dördüncü günde hastalığın şiddeti maksimuma ulaşır.

III.

Virüslerin vücutta yok edilmesinden sonra, interferonun vücutta koruyucu etkisi kalmaz.

sonuçlarından hangilerine ulaşılabilir?

 

 

 
A Şıkkı Yalnız II
B Şıkkı I ve II
C Şıkkı I ve III
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Verilen grafikler incelendiğinde; virüslerin bulaşma anından hemen sonra interferon artışı görülmemiş, 2. günden itibaren artış başlamıştır. Virüsün bulaşma anında itibaren dördüncü günde, virüs sayısı maksimum olduğundan hastalığın şiddeti de en fazla olacaktır. Virüs sayısının sıfır olduğu altıncı günden sonra, interferon miktarı da sıfıra inmiştir. Dolayısıyla, virüslerin vücutta yok edilmesinden sonra, interferonun koruyucu etkisi kalmamıştır.

Doğru Yanıt: d

Soru 170.

Bitkiler alemini hayvanlardan ayıran özellik aşağıdakilerden hangisidir?

 
A Şıkkı Glikoliz yoluyla ATP sentezleme
B Şıkkı Protein sentezleme
C Şıkkı Enzim sentezleme
D Şıkkı Klorofil sentezleme
E Şıkkı Hücreleri arasında dokulaşma görülmesi
   
Çözüm:
Bitkiler alemindeki bütün canlılar fotosentez yaparak kendi besinlerini sentezlerler. Hayvanlar aleminin canlıları ise heterotrof beslenirler. A, B, C ve E seçeneklerindeki özellikler bitkiler ve hayvanlar aleminin canlılarında görülen ortak özelliklerdir.

Doğru Yanıt: d

Soru 171.

X maddesini sentezleyemeyen bir bakteri soyu ile Y maddesini sentezleyemeyen bir bakteri soyu aynı kültür ortamına birlikte konuluyor. Bir süre sonra X ve Y maddesinin her ikisini de sentezleyebilen bir bakteri soyunun ortaya çıktığı gözleniyor.

Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 
A Şıkkı DNA moleküllerinin kendi kendilerini eşlemesi
B Şıkkı Bakteri soylarının eşeysiz olarak üremesi
C Şıkkı Bakteri soylarının endospor oluşturması
D Şıkkı Bakteri soylarından birinin parazit beslenmesi
E Şıkkı Bakteri soyları arasında konjugasyonun gerçekleşmesi
   
Çözüm:
Soruda özellikleri belirtilen iki bakteri arasında konjugasyon gerçekleşmiştir. Konjugasyon sonucu farklı özelliklere sahip olmuşlardır.

Doğru Yanıt: e

Soru 172.

Aşağıdakilerden hangisi memelileri diğer omurgalılardan ayıran bir özellik değildir?

 
A Şıkkı Eşeyli üreme
B Şıkkı Plasenta oluşturabilme
C Şıkkı Yavrularını sütle besleme
D Şıkkı Kaslı diyafram bulundurma
E Şıkkı Çekirdeksiz alyuvar bulundurma
   
Çözüm:
Plesenta oluşumu, yavruların sütle beslenmesi, çekirdeksiz alyuvar hücresine ve kaslı bir diyaframa sahip olma memeliler sınıfına ait karakteristik özelliklerdir. Fakat eşeyli üreme memelilerinde dahil olduğu omurgalılar şubesinin diğer canlılarında da görülür.

Doğru Yanıt: a

Soru 173.

I.

Bakteri ® Enzim sentezi

II.

Mantar ® Glikoz sentezi

III.

Öglena ® Fotosentez

IV.

Amip ® Fagositoz

Yukarıda verilen organizmaların hangileri, karşısındaki yaşamsal olayı gerçekleştiremez?

 
A Şıkkı Yalnız II
B Şıkkı Yalnız IV
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı II, III ve IV
   
Çözüm:
Öglena fotosentez yaparak ototrof, amip ise fagositoz yaparak heterotrof beslenir. Bakterilerde enzim sentezi (Protein sentezi) görülür. Fakat mantarlar heterotrof beslenir. Bazıları parazit, bazılar çürükçüldür. Mantarlar glikoz sentezi yapamazlar.

Doğru Yanıt: a

Soru 174.

Bitkiler aleminde;

I.

Sporla çoğalma

II.

Tohum oluşumu

III.

Döl almaşı

şeklinde gerçekleşen olaylardan hangileri çiçeksiz bitkilerde görülür?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız III
C Şıkkı I ve III
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Sporla çoğalma ve döl almaşı çiçeksiz bitkilerde, tohum oluşumu ise sadece çiçekli bitkilerde görülen olaylardır.

Doğru Yanıt: c

Soru 175.

Nem oranı yüksek olan ormanlık bir alanın zemininde organik artıkların yoğun bulunması aşağıda verilen canlı gruplarından hangisine ait bireylerin artışına neden olur?

 
A Şıkkı Sporlular
B Şıkkı Mavi - yeşil algler
C Şıkkı Yeşil algler
D Şıkkı Kamçılılar
E Şıkkı Mantarlar
   
Çözüm:
Nemli ortamlarda yaşayan ve heterotrof beslenme özelliğinde olan mantarların bazı türleri saprofit olup organik artıkların yoğun bulunduğu ortamlarda yaşayıp çoğalırlar.

Doğru Yanıt: e

Soru 176.

Suda yaşayan balina, yunus, fok gibi memelilerin ortak özellikleri için aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenemez?

 
A Şıkkı Boşaltım organının böbrekler olması
B Şıkkı Eşeyli olarak üremeleri
C Şıkkı Sırt taraflarında sinir şeridinin olması
D Şıkkı Kromozom sayılarının aynı olması
E Şıkkı Akciğer solunumu yapmaları
   
Çözüm:
Memeli canlılar, bütün omurgalılar gibi böbreklere ve sırtta sinir şeridine sahiptirler. Eşeyli üreme görülür. Solunum şekilleri akciğer solunumudur. Fakat soruda verilen üç farklı türün kromozom sayılarının aynı olduğu kesin olarak söylenemez.

Doğru Yanıt: d

Soru 177.

Omurgasız hayvanlarda,

I.

Parazit

II.

Çürükçül

III.

Holozoik

beslenme şekillerinden hangileri görülür?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Omurgasız hayvanlarda etçil, otçul veya karışık beslenen yani holozoik beslenme yapan canlılar bulunur. Bazı omurgasızlarda (Örnek, bağırsak solucanları, tenya gibi) parazit beslenme de görülür. Çürükçül beslenme bazı bakteriler ve bazı mantarlarda söz konusudur. Omurgasız hayvanlarda görülmez.

Doğru Yanıt: d

Soru 178.

 

Memeliler ve kuşlar arasında,

I.

Boşaltım ürünleri

II.

Solunum organları

III.

Embriyolarında solungaç yarıklarının bulunması

IV.

İç döllenme

özelliklerinden hangileri ortaktır?

 

 

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı I ve II
C Şıkkı I, II ve IV
D Şıkkı II, III ve IV
E Şıkkı I, II, III ve IV
   
Çözüm:
Her ikisinin de solunum organları akciğerdir ve iç döllenme gerçekleşir. Ortak atadan geldikleri için erken embriyonik dönemde solungaç yarıkları gözlenir. Ancak memelilerin azotlu boşaltım ürünü üre, kuşların ise ürik asittir.

Doğru Yanıt: d

Soru 179.

Işıklı bir kültür ortamında, glikoz ve oksijenin varlığına ya da yokluğuna göre, bir bakteri türünün gelişimi incelenmiştir. Değiştirilen koşullarda, bakterinin üremesiyle ilgili sonuçlar aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Oksijen

Glikoz

Bakteri Üremesi

Var

Var

Var

Yok

Var

Var

Var

Yok

Yok


Tablodaki bilgilere göre, bu bakteri türü ile ilgili olarak,

I.

Heteretrof beslenir.

II.

Ototrof beslenir.

III.

Oksijenli solunum yapar.

IV.

Oksijene gereksinimi yoktur.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

 
A Şıkkı Yalnız II
B Şıkkı Yalnız III
C Şıkkı I ve III
D Şıkkı I ve IV
E Şıkkı II ve IV
   
Çözüm:
Bu bakteri türü glikoz bulunan ortamda üreyebilirken, glikoz bulunmayan ortamda üreyememektedir. O halde ototrof değildir, hazır besin kullanan heterotrof bir türdür.

Oksijen bulunan ve bulunmayan ortamlarda üreyebildiğine göre oksijene gereksinimi yoktur.

Doğru Yanıt: d

Soru 180.

Bir komünitedeki farklı populasyonlara ait bireylerin;

  I.  Kullandıkları besin çeşidi
 II.  Kromozom sayısı
III.  Kromozom yapısı

özelliklerinden hangileri kesinlikle farklıdır?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve III
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:
Bir komünitedeki her populasyon bir türüü ifade etmektedir. İki farklı türün kullandıkları besin çeşidi ve kromozom sayısı aynı olabilir fakat kromozom yapıları (Genler) aynı değildir.

Doğru Yanıt: c

Soru 181.

Aşağıdaki tabloda X, Y, Z, K ve L canlılarında bulunan özellikler (+) ile, bulunmayanlar (_) ile gösterilmiştir.

 Türler

 Ortak Özellikler

 1

2

3

8 

 X

 +

_

 _

 _

 _

 +

_

 Y

 +

 +

 +

 +

 +

 +

 _

 +

 Z

 +

 _

 +

 _

 _

 _

 +

 _

 K

 _

 +

 _

 _

 +

 _

 +

 _

 L

-

 +

 _

 +

 +

 +

+

 +Buna göre hangi ikisinin en yakın akraba olduğu söylenebilir?

 
A Şıkkı X ve Y
B Şıkkı Y ve L
C Şıkkı Y ve K
D Şıkkı X ve Z
E Şıkkı Z ve K
   
Çözüm:
Tabloda verilen beş canlı türü içinde Y ve L canlıları arasında diğerlerinden daha fazla (5 tane) ortak özellik bulunur.

Doğru Yanıt: b

Soru 182.

Bazı antimikrobial ilaçların etki derecelerini belirlemek için, basit kültür ortamının (B.K.O) bulunduğu petri kabına bakteri ekimi yapılıyor. İçerisine antimikrobial ilaç emdirilmiş ve filtre kağıdından yapılmış diskler petri kabına deneyde görüldüğü gibi yerleştiriliyor.Deneyin sonucuna göre ilaçların etki derecesi çoktan aza doğru nasıl sıralanır?

 
A Şıkkı K > L > M > N
B Şıkkı L > K > N > M
C Şıkkı M > N > K > L
D Şıkkı N > M > L > K
E Şıkkı N > L > K > M
   
Çözüm:
Kültür ortamındaki bakterilere uygulanan antibiyotikler, bakterileri öldürmüş ve antibiyotik disklerinin etrafında beyaz, canlı yaşamayan bir halka oluşmuştur. antibiyotiğin etkinliği ne kadar fazla ise etrafında oluşacak halkanın büyüklüğü de o kadar fazla olacaktır. Buna göre bakterilerin en fazla etkilendikleri antibiyotik "M", en az etkilendikleri antibiyotik ise "L" antibiyotiğidir.

Doğru Yanıt: c

Soru 183.

Virüsler;

I.

Embriyolu yumurta

II.

Doku kültürü

III.

Deney hayvanının solunum yolu

IV.

Basit yapılı besinlerin bulunduğu deney kabı

ortamların hangilerinde çoğalabilir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız IV
C Şıkkı I ve III
D Şıkkı I, II ve III
E Şıkkı I, II, III ve IV
   
Çözüm:
Virüsler ancak canlı bir ortamda çoğalabilirler. Virüsler canlı hücrelere girerek hücrenin metabolik olaylarını kendi lehine çevirerek çoğalmayı gerçekleştirir. Bu arada konak hücre ölür.

Doğru Yanıt: d

Soru 184.

Trakeleriyle oksijen alıp doğrudan hücrelere taşıyan hayvanlarla ilgili;

I.

Omurgasızdırlar.

II.

Oksijen hemoglobinlerle taşınmaz.

III.

Kapalı dolaşım görülür.

açıklamalarından hangileri doğrudur?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Trake solunumu omurgasız hayvanlardan eklembacaklılarda görülür. Bu hayvanlarda dolaşım açık olup dolaşım sistemiyle bağlantılı değildir. Solunum gazları kan ile taşınmaz.

Doğru Yanıt: c

Soru 185.

Sistematik birimlerle ilgili olarak aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur?

 
A Şıkkı Aynı cinse ait bireylerin kromozom sayıları aynıdır.
B Şıkkı Farklı sınıflara ait türlerde homolog organlar  bulunamaz.
C Şıkkı Saprofit türler farklı alemlerde bulunabilir.
D Şıkkı Farklı sınıflara ait türlerin kromozom sayıları kesinlikle farklıdır.
E Şıkkı Farklı takımlara ait türlerin beslenme biçimleri aynı olamaz.
   
Çözüm:
Farklı sınıflara ait türlerde ortak özellikleri ve homolog organları bulunur. Farklı sınıflarda aynı tür canlılar bulunabileceğinden kromozom sayıları aynı olabilir. Farklı takımlar ve farklı cinslere ait bireylerde yine aynı türden olabilecekleri için beslenme şekilleri ve kromozom sayıları aynı olabilir. Fakat saprofit yani çürükçül canlılar monera alemi (bakteriler) veya mantarlar aleminde yani farklı alemlerde bulunabilirler.

Doğru Yanıt: c

Soru 186.

Filogenetik doğal sınıflandırma ile ilgili ;

I.

Nicel gözlemler esastır.

II.

Ortak dil yoktur.

III.

Adlandırma yapılmamıştır.

gibi özelliklerin hangileri doğrudur?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Filogenetik sınıflandırmada nicel gözlemler (ölçümlere dayalı ve nitel gözleme göre daha geçerli) çok önemlidir.

Ortak bir dil (Latince) ve adlandırma filogenetik sınıflandırma içinde mevcuttur.

Doğru Yanıt: a187.)AŞAĞIDA VERİLEN SİSTEMATİK BİRİMLERİN HANGİSİNDE BULUNAN CANLILARIN PROTEİN BENZERLİĞİ EN AZDIR?

A) ŞUBE   B)SINIF   C) TAKIM  D) CİNS   E)TÜR

CEVAP: A


189.)AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİNDE BULUNAN İKİ CANLI ARASINDAKİ BENZERLİK DİĞERLERİNE GÖRE DAHA AZDIR?

A) CİNS  B)FAMİLYA  C)TAKIM  D)SINIF  E)ŞUBE

CEVAP:A190.)SINIFLANDIRMA BİRİMLERİNİN GÖSTERİLDİĞİ AŞAĞIDAKİ SEÇENEKLERDEN HANGİSİNDE BİRİMLER BÜYÜKTEN KÜÇÜĞE DOĞRU SIRALANMIŞTIR?

A)FAMİLYA-TAKIM   B)TÜR-CİNS   C)ŞUBE-SINIF
D)TAKIM-SINIF   E)SINIF-ŞUBE

CEVAP:C


191.)AŞAĞIDA VERİLEN SİSTEMATİK BİRİM ÇİFTLERİNDEN HANGİLERİNE DAHİL CANLILAR ARASINDAKİ BENZERLİK ORANI DAHA AZDIR?

A)TÜR-FAMİLYA   B)TÜR-CİNS    C)TÜR-SINIF   D)FAMİLYA-TAKIM   E)ŞUBE-SINIF

CEVAP:C192.)CANLILARIN SINIFLANDIRILMASINDA  ŞUBE-SINIF BİRİMLERİ ARASINDAKİ BAĞLANTIYA BENZERLİK TAKIM İLE AŞAĞIDAKİ SINIFLANDIRMA BİRİMLERİNDEN HANGİSİNDE VARDIR?

A)TÜR  B)CİNS  C)FAMİLYA  D) SINIF   E) ŞUBE

CEVAP:C


193.)EMBRİYOLOJİK GELİŞİMDE , ORTAK ATADAN GELEN EMBRİYOLARDA EN SON OLARAK ORTAYA ÇIKAN SİSTEMATİK BİRİM ÖZELLİĞİ AŞAĞIDA VERİLENLERDEN HANGİSİDİR?

A)ALEM  B)ŞUBE   C)SINIF   D)CİNS   E)TÜR

CEVAP:E194.)CANLILARIN SINIFLANDIRMASINDA KULLANILAN
I.TÜR    II.TAKIM  III.ALEM
SİSTEMATİK BİRİMLERİNİN HANGİLERİNDE YER ALAN CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ EN FAZLADIR?

A) YALNIZ I   B)YALNIZ II   C)YALNIZ III  D) I-II   E) II-III

CEVAP:A195.) TÜRDEN ALEME DOĞRU GİDİLDİKÇE;
I.BİREY SAYISI AZALIR.
II.CANLI ÇEŞİDİNDE ARTMA GÖRÜLÜR.
III.ORTAK ÖZELLİKLER ARTAR.

DURUMLARINDAN HANGİLERİ GERÇEKLEŞİR?

A)YALNIZ I   B)YALNIZ II  C)YALNIZ III  D) I-II  E) I-III

CEVAP:B196.)ALEMDEN TÜRE DOĞRU GİDİLDİKÇE ;
I.BİREY SAYISI ARTAR.
II.PROTEİN BENZERLİĞİ AZALIR.
III.KALITSAL FARKLILIKLAR AZALIR.
IV.ENZİM BENZERLİĞİ ARTAR.

YARGILARINDAN HANGİLERİ SÖYLENEMEZ?

A)I-II  B)II-III   C)III-IV  D)I-II-III  E)II-III-IV

CEVAP: ANOT: TÜRDEN ALEME DOĞRU GİDİLDİKÇE ORTAK GENLER VE PROTEİN BENZERLİĞİ AZALIR, CANLI ÇEŞİDİ VE SAYISI ARTAR.197.)SINIFLANDIRMA BİRİMLERİYLE İLGİLİ OLARAK;
I. FAMİLYANIN SAHİP OLDUĞU BİREY SAYISI CİNSTEN DAHA FAZLADIR.
II.SINIFTA BULUNAN BİREYLER ARASINDAKİ ORTAK ÖZELLİKLER ,TÜRÜ OLUŞTURAN BİREYLER ARASINDAKİ ORTAK ÖZELLİKLERDEN DAHA AZDIR.
III.ALEMDEN TAKIMA DOĞRU BİREY SAYISI ARTAR.
IV.AYNI SINIFTA BULUNANLARIN TAKIMLARI DA AYNIDIR.

AÇIKLAMALARINDAN HANGİLERİ DOĞRUDUR?

A)I-II  B)I-IV   C)II-III   D)II-IV  E)III-IV

CEVAP:A198.)AYNI TAKIMDA TOPLANAN CANLILARIN AŞAĞIDAKİ ÖZELLİKLERİNDEN HANGİSİ KESİNLİKLE AYNIDIR?

A)KROMOZOM SAYILARI   B)BESLENME ŞEKİLLERİ  C)YAŞAM ALANLARI  D)DIŞ GÖRÜNÜŞLERİ  E)GEN YAPILARI

CEVAP:B199.) K SINIFI     M SINIFI    L SINIFI      N SINIFI

YUKARIDA VERİLEN SINIFLARIN BİRLİKTE BULUNDUĞU SINIFLANDIRMA BİRİMİ HANGİSİDİR?

A)TÜR   B)CİNS  C)FAMİLYA    D)ŞUBE   E) ALEM 

CEVAP:D200.) LARVALARI SLUNGAÇ VE DERİ SOLUNUMU YAPAR.
          ERGİNLERİ DERİ VE AKCİĞER SOLUNUMU YAPAR.
          HEM KARADA ,HEM SUDA YAŞARLAR.
          DIŞ DÖLLENME-DIŞ GELİŞME GÖRÜLÜR.
YUKARIDA ÖZELLİKLERİ VERİLEN CANLI TÜRÜNÜN BULUNDUĞU SİSTEMATİK BİRİM HANGİSİDİR?

A)TÜR   B)CİNS  C)TAKIM  D)SINIF  E) ŞUBE

CEVAP


201.)AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİNDEKİ CANLILARIN PROTEİN YAPI BENZERLİĞİ EN AZDIR?

A)OMURGALILAR ŞUBESİ   B)KUŞLAR SINIFI   C)OTÇULLAR TAKIMI
D)KEDİGİLLER FAMİLYASI   E)HİMALAYA TAVŞANI TÜRÜ

CEVAP:A202.)DOĞAL SINIFLANDIRMA YAPILIRKEN CANLILARIN AŞAĞIDAKİ ÖZELLİKLERİNDEN HANGİSİ GÖZ ÖNÜNE ALINMAZ?

A)PROTEİN BENZERLİKLERİ
B)YAŞAMA ORTAMLARI
C)HOMOLOG YAPILARI
D)EMBRİYOLOJİK GELİŞİMLERİ
E)EVRİM BASAMAKLARI

CEVAP:B203.)DOĞAL SINIFLANDIRMA YAPILIRKEN CANLILARIN ;
 I. YAŞAMA ALANLARINA
II.BİYOKİMYASAL BENZERLİKLERİNE
III.KROMOZOM SAYILARINA

HANGİ ÖZELLİKLERE BAKILMAZ?

A)YALNIZ II  B)I-II  C) I-III  D) II-III  E)I-II-III

CEVAP:C204.)DOĞAL (FİLOGENETİK) SINIFLANDIRMAYA GÖRE YAPILAN BİR SINIFLANDIRMADA AŞAĞIDA VERİLEN ÖZELLİKLERDEN HANGİSİ EN AZ ÖNEME SAHİPTİR?

A)ANATOMİK ÖZELLİKLERİ
B)EMBRİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ
C)ANALOG ORGANLAR
D)ORJİN (KÖKEN) ÖZELLİKLERİ
E)FİZYOLOJİK ÖZELLİKLERİ

CEVAP:C205.) I. ANALOG ORGAN BENZERLİĞİ
          II.HOMOLOG ORGAN BENZERLİĞİ
         III.DIŞ GÖRÜNÜŞ BENZERLİĞİ
         IV.PROTEİN BENZERLİĞİ
YUKARIDA VERİLEN ÖZELLİKLERDEN HANGİLERİ FİLOGENETİK SINIFLANDIRMADA (A)  HANGİLERİ AMPİRİK (YAPAY) SINIFLANDIRMADA (B) DİKKATE ALINIR?

                                   A                                       B
A.)                         I-II                                     III-IV
B)                          I-III                                     II-IV
C)                         II-IV                                     I-III
D)                       I-II-III                                      IV
E)                        I-III-IV                                    II

CEVAP: C


 
Facebook beğen
 
Reklam
 
 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=