TEST-5 (KALITIM)
ImageShack, share photos, pictures, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site

Soru 201.

Genetipi BbCCDdEe olan bir bireyin BCDE genotipli gamet oluşturma olasılığı nedir? (Genler bağımsız).

 
A Şıkkı 1/2
B Şıkkı 1/4
C Şıkkı 1/8
D Şıkkı 1/16
E Şıkkı 1/32
   
Çözüm:


Doğru Yanıt: c

Soru 202.

Eşeyli  yolla üreyen canlılarda;

  I.  Krossing-over
 II.  İki farklı haploid gametin birleşmesi
III.  Mutasyon

olaylarından hangileri, genin yapısını değiştirmek yoluyla yeni karakterlerin ortaya çıkmasına imkan sağlayabilir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Krossing-over ve gametlerin birleşmesi çeşitliliğe olanak sağlar ancak gen yapısını değiştirmezler. Genin yapısı mutasyonla değişebilir.

Doğru Yanıt: c

Soru 203.

Bir canlıda;

I.

Fenotipik

II.

Genotipik

III.

Modifikasyon

özelliklerinden hangileri normal koşullarda canlının yaşamı boyunca değişmez?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:
Fenotip, canlının dış görünüşüdür. Canlının yaşamı boyunca değişim gösterir.
Genotip, canlıdaki genlerin toplamıdır. Canlının  yaşamı süresinde değişim geçirmez.
Modifikasyon, çevre koşullarının etkisiyle canlıda oluşan değişimlere denir. Bu nedenle canlı yaşamının farklı zamanlarında değişim gösterir.

Doğru Yanıt: b

Soru 204.

K karakteri bakımından eşbaskınlık gösteren iki heterozigot bireyin çaprazlanması sonucu kaç farklı fenotipte canlı oluşabilir?

 
A Şıkkı 2
B Şıkkı 3
C Şıkkı 4
D Şıkkı 8
E Şıkkı 16
   
Çözüm:
K ve k eşbaskın özellik gösterdiğine göre;
Kk x Kk çaprazlamasından
 
  KK      ,     Kk, Kk  ,     kk       bireyleri olaşabilir.
baskın      eşbaskın    çekinik
özellik        özellik       özellik

Doğru Yanıt: b

Soru 205.

                       
Yukarıdaki grafik, bir ekosistemde bulunan bir bitki populasyonundaki bireylerin boy uzunluğuyla ilgili dağılımını göstermektedir. Belirli bir süre sonra, bu populasyonda boyu 5 cm nin altında ve boyu 15 cm nin üzerinde olan bireyler, ekosistem koşullarına bağlı olarak ayıklanmıştır.

Boy uzunluğu kalıtsal olarak saptanan bir özellik olduğuna göre, bu bitki türünün gen havuzunda meydana gelen bu değişme, boy uzunluğunuyla ilgili olarak bu türde,

I.

kalıtsal farklılıkların azalması

II.

uyum yeteneğinin zayıflaması,

III.

evrimleşmenin yavaşlaması

durumlarından hangilerinin gerçekleşmesine neden olabilir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Ekosistemdeki ortam koşulları 5-15 cm uzunluğundaki bireylerin gelişmesi için daha uygundur. Boyu 5 cm altında ve 15 cm üzerinde olan bireylerin elenmesi sonucunda;
- çeşitlilik yani kalıtsal farklılıklar azalır.
- değişen ortam koşullarına dayanıklı bireyler azalır, dolayısıyla bu bitki türünün uyum yeteneği zayıflar.
- çeşitlilik azaldığı için değişim yani evrimleşme yavaşlar.


Doğru Yanıt: e

Soru 206.

A hastalığı X kromozomuyla taşınan dominant bir genin etkisiyle ortaya çıkmaktadır.
Bu özellik açısından hasta bir anne ve babanın;

I.

Bütün kız çocukları hasta olur.

II.

Erkek çocuklarının bir kısmı bu hastalığı taşımayabilir.

III.

Kız çocuklarının bir kısmı bu hastalığı taşımayabilir.

Yukarıdaki ifadelerinden hangileri kesin olarak yanlıştır?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:
Bu hastalığın genini R ile gösterilecek olursak, hasta annenin genotipi XRXr olabilir. Hasta babanın genotipi de XRY olur. Bu iki birey çaprazlandığında hasta dişi XRXR, hasta erkek XRY, hasta dişi XRXr ve de normal erkek XrY meydana gelir Buna göre; kız çocuklarının tümü bu hastalığı taşıyacaktır.

Doğru Yanıt: c

Soru 207.


Yukarıdaki çaprazlamada elde edilen demir kırı renkli boğalarla, beyaz renkli inekler çiftleşirse elde edilen dölün fenotipinin genotipine oranı nedir?

 
A Şıkkı 1
B Şıkkı 1/2
C Şıkkı 1/4
D Şıkkı 1/8
E Şıkkı 1/16
   
Çözüm:
Kırmızı renklilik geni (K) ve beyaz renklilik geni (B) eşbaskındır.


Doğru Yanıt: a

Soru 208.

Dengeli bir populasyonda, homozigot çekinik bireylerin oranı zamanla değişiyorsa, bu durum ile ilgili;

I.

Populasyona yapılan iç göçler armıştır.

II.

Populasyon bireylerinin vücut hücrelerindeki mutasyonlar artmıştır.

III.

Baskın bireylerin bir kısmı doğal seleksiyona uğramıştır.

ifadelerinden hangileri söylenebilir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Dengeli bir populasyonda, populasyona yapılan iç göçler artmış ise, yeni katılan bireylerin genetik özellikleri, populasyonun gen havuzunda değişikliklere yol açabilir. Çekinik bireylerin oranı artabilir veya azalabilir. Baskın bireylerin doğal seleksiyona uğraması sonucu, gen havuzundaki baskın gen oranı azalır, populasyondaki çekinik fenotipli bireyler artar. Fakat populasyon bireylerinin vücut hücrelerindeki mutasyonlar kalıtsal değildir. Dolayısıyla bu durum, populasyonun genetik yapısının zamanla değişimine neden olmaz.

Doğru Yanıt: d

Soru 209.

Genotipi AaBbCcDDFe olan bir bireyin aBCDe genotipinde bir gamet oluşturma olasılığı nedir? (Genler bağımsızdır.)

 
A Şıkkı
B Şıkkı
C Şıkkı
D Şıkkı
E Şıkkı
   
Çözüm:


Doğru Yanıt: d

Soru 210.

Bir hayvan türünde X karakteri 2 alel, Y karakteri 3 alel genle belirlenmektedir.

Buna göre; X ve Y karakterleri birlikte kaç çeşit genotip oluşturur?

 
A Şıkkı 3
B Şıkkı 6
C Şıkkı 9
D Şıkkı 12
E Şıkkı 18
   
Çözüm:
X karakteri ®  X1X1, X1X2, X2X2 şeklinde 3 tip genotip oluşturur.
Y karakteri ®  Y1Y1 ,    Y1Y2
                           Y2Y2 ,    Y2Y3   Şeklinde 6 çeşit genotip oluşturur.
                           Y1Y3 ,    Y3Y3

Olasılık kurallarına X ve Y karakterlerinin birlikte oluşturacakları genotip çeşitleri, tek başına oluşturdukları genotip çeşitlerinin çarpımına eşittir.

X  ve  Y =  3 x 6  = 18 çeşit genotip oluşur.

Doğru Yanıt: e

Soru 211.

Eşeye bağlı kalıtımla ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

 
A Şıkkı Renk körlüğü çekinik olup X kromozomu üzerinde taşınır.
B Şıkkı Renk körlüğü ve Hemofili erkeklerde kadınlara oranla daha fazla görülür.
C Şıkkı Renk körlüğü ve Hemofili geni Y gonozomu ile taşınır.
D Şıkkı Renk körü bir kadının erkek çocukları % 100 renk körüdür.
E Şıkkı Renk körlüğü ve Hemofili geninin alleli erkeklerde yoktur.
   
Çözüm:
- Renk körlüğü X kromozomu üzerinde taşınan çekinik bir genle kontrol edilir.
- Renk körlüğü ve hemofili X kromozomunda taşınan çekinik özellikte hastalıklardır. Kadınlarda gonozomlar XX olduğundn çekinik geni baskılayacak gen bulunabilir ama erkeklerde XY olduğundan çekinik karakteri taşıması durumunda hastalık görülür.
- Renk körlüğü ve hemofili geni X kromozomu üzerinde taşınır, Y gonozomunda taşınmaz. 
- Renk körlüğü geni X kromozomu üzerinde taşındığından erkek çocuklar bu özelliği annelerinden alır. Renk körü bir anne (XrXr) bütün erkek çocuklarına bu geni aktarır.
- Erkekte gonozomlar XY olduğundan X kromozomuna bağlı olan bu hastalıkların alleli yoktur.


Doğru Yanıt: c

Soru 212.

Kan gurubu AB olan bir kadın, kan grubu 0 olan bir erkekle evleniyor.

Bu çiftin çocuklarının alyuvarlarında A proteini bulunma olasılığı nedir?

 
A Şıkkı % 20
B Şıkkı % 40
C Şıkkı % 75
D Şıkkı % 50
E Şıkkı % 100
   
Çözüm:


Doğru Yanıt: d

Soru 213.

Son yıllarda genetik bilimciler, bitkiler ve hayvanlarla yaptıkları çalışmalar sonucu, yapay seleksiyon ile üstün özellikler taşıyan farklı homozigot ırkları çaprazlayıp, elde ettikleri döller arasında, istenilen gen kombinasyonlarına sahip bireyler oluşturmuşlardır.

Buna göre yapılan yapay seçilim çalışmaları sonucunda :

I.

Daha fazla ürün veren bitkiler

II.

Yumurta verimi fazla olan tavuklar

III.

Hastalıklara karşı daha dayanıklı hayvanlar

elde edilir.

ifadelerindenn hangileri söylenebilir?

 
A Şıkkı Yalnız III
B Şıkkı I ve II
C Şıkkı I ve III
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Bir populasyonda, istenilen özellikleri taşıyan bireylerin, değişik metotlarla seçilerek üretilmesi yapay seleksiyon (ıslah) olarak tanımlanır. Yapay seleksiyonda melezleme, yapay döllenme, gen aktarımı gibi yöntemler kullanılır. Bunun sonucunda, daha verimli ve fazla ürün veren bitkiler, hastalıklara karşı daha dayanıklı canlılar, verim gücü fazla olan hayvan türlerinin yetiştirilmesi gerçekleşir.

Doğru Yanıt: e

Soru 214.

K = k
L = l
M = m

Yukarıda özellikleri verilen gen çiftleri bakımından heterozigot olan bir çiftin çaprazlanmasından  kaç farklı fenotipte canlı oluşabilir?
(K aleli k üzerine, L aleli l üzerine eş baskın,M aleli m üzerine tam baskındır)

 
A Şıkkı 8
B Şıkkı 9
C Şıkkı 12
D Şıkkı 18
E Şıkkı 27
   
Çözüm:
K ile k ve L ile l birbirleri üzerinde eş baskın olan genler olduğu için her iki karakter ayrı ayrı üç farklı fenotip oluşturur. M geni m alelline baskın olduğuna göre bu karakterlerde iki farklı fenotip oluşturacaktır. Sonuçta bu özellikleri taşıyan heterozigot çiftin çaprazlanması sonucu : 3 x 3 x 2 = 18 farklı genotip oluşur.

Doğru Yanıt: d

Soru 215.


Tavuklara ait, şekildeki soyağacında bireyler numaralarla belirtilmiştir.

Buna göre, aşağıda verilen bireyler arasındaki çiftleşmelerin hangisinden saf döl elde etme olasılığı en yüksektir?

 
A Şıkkı 1 ile 6
B Şıkkı 3 ile 9
C Şıkkı 4 ile 7
D Şıkkı 4 ile 10
E Şıkkı 5 ile 7
   
Çözüm:
Saf döl elde etmek için, çaprazlanan bireylerin genotiplerinin birbirine benzemesi gerekir. Soyağacında genotipleri birbirine daha çok benzeyen bireyler 4 ve 7 nolu bireylerdir. Çünkü 4 ve 7 nolu bireylerin genetik yakınlığı diğer seçeneklerde verilen bireylere göre daha fazladır.Doğru Yanıt: c

Soru 216.

Genotipi Kk, NN, tt, Hh, XAXa olan bir memeli hayvanın yumurtası, aşağıda genotipi verilen spermlerden hangisiyle döllenirse, fenotipi K-, N-, T-, hh, Xa- olan erkek bir yavru meydana gelir?

 
A Şıkkı K, N, T, h, XA
B Şıkkı k, N, t, h, y
C Şıkkı K, n, T, h, Xa
D Şıkkı K, N, t, h, y
E Şıkkı k, n, T, h, y
   
Çözüm:
Fenotipi T ve h olan bir yavru meydana gelmesi için öncelikle spermde bu iki genin olması gerekmektedir. Bu nedenle B ve D seçenekleri düşünülemez. Yavru erkek olacağına göre spermden alınan eşey kromozomu mutlaka Y kromozomu taşımalıdır.
A ve C seçeneğindeki spermlerin döllenmesinden dişi yavru oluşur. Sonuç olarak verilen seçeneklerden uygun olanı E seçeneğindeki sperm genotipidir.

Doğru Yanıt: e

Soru 217.

İnsan kalıtımı ile ilgili bilinen bazı gerçekler şunlardır:

- 44 otozomun yanında sadece Y gonozomu taşıyan zigottan canlı gelişemiyor.
- 44 otozomun yanında sadece X gonozomu taşıyan zigottan dişi birey meydana geliyor.

Buna göre Y gonozomunda taşınan bir karakter açısından homozigot bir insanın meydana gelmesi için anne - babanın aşağıdaki gametlerinden hangileri döllenmelidir?

 

Anne

Baba

 
A Şıkkı
 

22 + X

22 + Y

B Şıkkı
 

22 + 0

22 + XY

C Şıkkı
 

22 + X

22 + X

D Şıkkı
 

22 + X

22 + YY

E Şıkkı
 

22 + X

22 + XY

   
Çözüm:
44 + Y0 canlı gelişemiyor. 44 + x 0 dişi meydana geliyor. Soruda Y  gonozomunda taşınan bir karakter açısından homozigot bir insanın meydana gelebilmesi isteniyor. Erkekte X gonozomu tektir. Bu yüzden normal bir insanda Y krozomunun taşıdığı herhangi bir karakter homozigot olamaz. Anne ve babada meydana gelen bir genetik bozukluk sonucu meydana gelebilir. Bunun içinde anneden 22 + X kromozomlu yumurta hücresi babadan 22 + YY kromozomlu sperm hücresinin döllenmesi ile meydana gelir.

Doğru Yanıt: d

Soru 218.

AB grubu Rh(+) bir annne ile A grubu Rh(+) bir babanın çocukları B grubu Rh(-) ise, bu ailenin genotipi aşağıdakilerden hangisinden gösterilmiştir? 

 

Anne

Baba

Çocuk

 
A Şıkkı
  AB RR A0 Rr BB rr
B Şıkkı
  AB Rr AA Rr B0 rr
C Şıkkı
  AB Rr A0 Rr BB rr
D Şıkkı
  AB Rr A0 Rr B0 rr
E Şıkkı
  AB RR A0 Rr BB rr
   
Çözüm:
AB grubu Rh(+) bir anne ile A grubu Rh(+) bir babanın çocukları B grubu Rh(-) ise, bu ailenin ve çocuğun genotipi;
                     
Dolayısıyla anne veya baba Rh faktörü yönünden homozigot baskın genotipli olamazlar. Ayrıca yapılan çaprazlama sonucu çocuğun (BB), babanın (AA) homozigot olma olasılığı da yoktur.

Doğru Yanıt: d

Soru 219.

Kalıtsal bir özelliği fenotipinde taşıyan bir annenin sadece doğacak bütün erkek çocuklarında bu karakter ortaya çıkmaktadır.

Buna göre, karakterin kalıtımını sağlayan gen için;

  I.  Çekiniktir.
 II.  X gonozomuyla taşınmaktadır.
III.  Babanın genotipinde bulunmaz.
VI. Mutasyon sonucu ortaya çıkmıştır.

açıklamalarından hangileri doğru olur?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı I ve IV
C Şıkkı I, II ve III
D Şıkkı II, III ve IV
E Şıkkı I, II, III ve IV
   
Çözüm:
Bu özellik sadece erkek çocuklarda ortaya çıkıyorsa X kromozomu üzerinde taşınır çünkü erkek çocuklar X kromozomu anneden alır karakter babanın genotipinde bulunmaz, eğer bulunsaydı kız çocuklarında da ortaya çıkardı. Çekinik bir özelliktir, kız çocukları anneden hastalık genini alır ama babadan gelen baskın gen bunu baskılar ve kız çocukları taşıyıcı olur. Karakter annede görüldüğü için mutasyonla sonrada ortaya çıkmıştır.

Doğru Yanıt: c

Soru 220.

                
Yukarıdaki şemada (?) ile gösterilen yere bu karakterler açısından kaç farklı genotip yazılarıdır?

 
A Şıkkı 1
B Şıkkı 2
C Şıkkı 6
D Şıkkı 4
E Şıkkı 5
   
Çözüm:
Çocuğun genotipi üzerinden anne ve babanın genotipini çıkartabiliriz. Buna göre çocuğun genotipi OOrr'dir. Anne ve babada O ve r genleri mutlaka vardır. Annenin genotipi AORr'dir. Babanın genotipi kan grubu açısından AO BO ve OO, Rr acısından Rr rr olabilir. Toplam 3 . 2 = 6 yazılabilir.

Doğru Yanıt: c

Soru 221.

           
Tavuklarda eş baskın olan beyaz tüy rengi geni ile siyah tüy rengi geninin soy ağacı üzerindeki dağılımı aşağıdaki gibidir.

Mavi renkli bireylerin tümü koyu renkle gösterildiğine göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 
A Şıkkı 2 nolu birey beyaz tüylü olabilir.
B Şıkkı 1 nolu birey beyaz tüylü olabilir.
C Şıkkı 3 nolu birey homozigottur.
D Şıkkı 4 nolu birey heterozigot olabilir.
E Şıkkı 5 nolu birey ile 2 nolu birey aynı fenotipte olabilir.
   
Çözüm:
Eş baskınlık bir özelliği kontrol eden allel çiftinde baskın gibi görünen bir genin fenotipte etkisini tam olarak gösterememesidir. Soruda beyaz (BB) renkli horoz ile siyah (SS) renkli tavuk eşleştirildiğinde koyu renkle gösterilen bütün bireyler mavi (BS) renkli ve heterozigottur. Diğer bireyler beyaz veya siyah renkli yani homozigottur. Bu durumda 4 nolu birey heterozigot olamaz.

Doğru Yanıt: d

Soru 222.

Ekin, Kerem ve Özkan'ın kan gruplarıyla ilgili bazı bilgiler şunlardır;

- Ekin, 0 ve B grubu dışında, diğer gruplara kan verebilmektedir.
- Kerem'in plazmasında, Ekin'in alyuvarlarındaki antijen ile çökelen antikor bulunur.
- Özkan, Etkin ve Kerem'den kan alır fakat onlara kan veremez.

Verilen bilgilere göre, Ekin, Kerem ve Özkan'ın kan grupları için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 

Ekin

Kerem

Özkan

 
A Şıkkı
 

A

B

0

B Şıkkı
 

AB

0

A

C Şıkkı
 

B

A

AB

D Şıkkı
 

B

AB

0

E Şıkkı
 

A

B

AB

   
Çözüm:
- Ekin, A ve AB gruplarına kan verebiliyor, 0 ve B gruplarına kan veremiyor ise Ekin'in kan grubu A'dır.
- Kerem'in plazmasında, Ekin'in alyuvarlarındaki A antijenini çökerten antikor (anti-a) bulunuyorsa, Kerem'in kan grubu B veya AB olabilir.
- Özkan, arkadaşlarından kan alıp onlara veremiyorsa; Kerem B, Özkan ise AB grubudur.


Doğru Yanıt: e

Soru 223.

Genotipi BbHhkkNnSS şeklinde olan bir canlıda, genlerin kromozomlar üzerindeki dizilişi aşağıdakilerden hangisi gibi olamaz?

 
A Şıkkı
B Şıkkı
C Şıkkı
D Şıkkı
E Şıkkı
   
Çözüm:
Genlerin kromozomlar üzerindeki diziliminde alel genler karşılıklı olarak bulunur. B seçeneğinde k karakterinin genleri kromozom üzerindedir ve  iki farklı karakter karşılıklı dizilmiştir. Yanlıştır.

Doğru Yanıt: b

Soru 224.


Otozomal bir karakteri fenotipinde gösteren bireyler soy ağacında siyah renkle gösterilmiştir.

Numaralandırılan bireylerin tümü için;

I.

Heterozigotturlar.

II.

Fenotiplerinde baskın genin etkisi görülür.

III.

Aralarında kalıtsal bir akrabalık vardır.

ifadelerinden hangileri kesin olarak doğrudur?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:
Siyah renkle gösterilen bireylerin genotipleri aa'dır. Soy ağacında içi taralı bireylere bu genotipi yerleştirecek olursak numaralandırılan bireylerin hepsinin heterozigot (Aa) olduğunu görürüz. Bu bireylerin fenotiplerinde A geninin etkisi vardır. Numaralı bireylerin hepsinde kalıtsal akrabalık yoktur.

Doğru Yanıt: d

Soru 225.

 

Alyuvarlarında yalnız B proteini bulunan bir kadın ile plazmasında yalnız B antikoru bulunan bir erkeğin ilk çocuğu o grubu ise; bu ailenin doğacak iki çocuğunun da A kan gruplu  olma olasılığı nedir?

 

 
A Şıkkı
B Şıkkı
C Şıkkı
D Şıkkı
E Şıkkı
   
Çözüm:
Alyuvarlarında yalnız B proteini bulunan kadın B kan grubundadır. Kan plazmasında yalnız B antikoru bulunan erkek ise A kan grubundadır. Anne ve babanın genotipini bulabilmek için çocuğun kan grubuna bakarız. Çocuğun genotipi 00 olduğuna göre annenin genotii B0 babanın genotipi A0'dır. Doğacak ilk çocuğun A kan gruplu olma olasılığı  ikinci çocuğun A kan gruplu olma olasılığı da ise

Doğru Yanıt: c

Soru 226.

             
Kan grupları verilen bireylerle ilgili;

I. Meltem, Sema ve Tolga'ya kan verebilir.
II. Sema ile Emre evlenirse doğacak çocuklarda kan uyuşmazlığı görülür.
III. Tolga ile Meltem evlenirse doğacak çocuklarda kan uyuşmazlığı görülmez.

yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?

 
A Şıkkı Yalnız II
B Şıkkı I ve II
C Şıkkı I ve III
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Meltem = AB Rh+
Sema = 0 Rh-
Tolga = B Rh-
Emre = A Rh+
Bu durumda Meltem, Tolga'ya ve Meltem'e kan veremez. (I)
Sema ile Emre'nin çocuklarında anne Rh(-), baba Rh(+) olduğu için kan uyuşmazlığı görülür.(II)
Tolga ile Meltem'in çocuklarında ise kan uyuşmazlığı görülmez. (III)


Doğru Yanıt: d

Soru 227.

 

I. KMN
II. kkmmn
III. kkMm
IV. kmN

Yukarıda verilen gametlerden hangileri normal mayoz sonucu oluşmuştur?

 

 

 
A Şıkkı I ve II
B Şıkkı I ve IV
C Şıkkı II ve III
D Şıkkı II ve IV
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Mayoz bölünme sonucu oluşan hücreler n sayıda kromozom taşır yani her karakter için tek bir gen bulunur. Buna uyan I. ve IV. gametlerdir.

Doğru Yanıt: b

Soru 228.

Kırmızı renkli borazan çiçeği ile beyaz renkli borazan çiçeği çaprazlandığında meydana gelen dölün pembe renkli olduğu görülmüştür.

Bu durum;

I. Eksik baskınlık
II. Ayrılmama olayı
III. Eşeye bağlı kalıtım

olaylarından hangileriyle açıklanabilir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:
Farklı fenotipli iki bitkinin yine farklı fenotipte bir bitki oluşturması yeni bitkiyi meydana getiren gametlerin genlerinin birbirleri üzerinde baskınlık kuramaması sonucudur. Bu da eksik baskınlık ya da eş baskınlık olarak tanımlanır.

Doğru Yanıt: a

Soru 229.

ABRh(-) bir baba ile BRh(+) bir annenin çocukları en fazla kaç genotipte olabilir?

 
A Şıkkı 3
B Şıkkı 4
C Şıkkı 6
D Şıkkı 7
E Şıkkı 8
   
Çözüm:
Öncelikle anne ve babanın genotipleri bulunmalıdır. Babanın genotipi ABrr'dir. Annenin genotipi B0, BB veya RR Rr'dir. En fazla kaç genotip sorulduğu için anneyi heterozigot almalıyız. Buna göre baba ABrr, anne B0Rr'dir. Çaprazlarsak;


Doğru Yanıt: e

Soru 230.

Kan grubu ve Rh faktörü bakımından çekinik fenotip gösteren bireyler soyağacında koyu renkle gösterilmiştir.

Buna göre;

I.

Anne ile Baba

II.

Anne ile 1 nolu birey

III.

1 nolu birey ile 2 nolu birey

IV.

Baba ile 3 nolu birey

hiçbir koşulda birbirlerine kan vermezler ifadelerinden hangileri kesin olarak doğrudur?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız IV
C Şıkkı II ve III
D Şıkkı I ve III
E Şıkkı I, II ve IV
   
Çözüm:
Kan grubu ve Rh faktörü bakımından çekinik fenotip gösteren içi taralı bireylerin genotipi OOrr'dir. Buna göre, diğer bireylerin genotipleri tahmin edilebilir. Anne, Baba BORr veya A0Rr genotiplidir. 2 nolu birey A0Rr genotiplidir.
Bu durumda anne babaya kesin kan veremez. Anne 1 nolu bireye kan verebilir. Çünkü 1 nolu birey annenin kan grubundan olabilir. 1 nolu birey 2 nolu bireye kan verebilir. Baba 3 nolu bireye kan verebilir. Çünkü aynı kan grubundan olabilirler.

Doğru Yanıt: a

Soru 231.


Tabloda doğum tarihleri aynı olan dört kişinin bazı özellikleri verilmiştir.

Bu dört kişiden hangileri eş ikiz (tek yumurta ikizleri) olabilir?

 
A Şıkkı Ali ve Ahmet
B Şıkkı Hasan ve Ayşe
C Şıkkı Ali ve Hasan
D Şıkkı Ali ve Ayşe
E Şıkkı Ayşe ve Ahmet
   
Çözüm:
Tek yumurta ikizlerinin genetik özellikleri tamamen aynıdır. Tablodan kan grubu, göz rengi ve cinsiyetlere bakılarak karar verilmelidir. Boy uzunluğu ve ağırlığın değişimi hem kalıtım ve hemde çevre koşullarına bağlıdır. Ali ve Ahmet kardeşlerin cinsiyetleri, göz renkleri ve kan grupları aynıdır. Kilo ve boy uzunluğu çevreye bağlı olarak farklı olabilir.

Doğru Yanıt: a

Soru 232.


Yukarıdaki soyağacında,bir özelliği fenotipinde gösteren bireyler siyah renkle gösterilmiştir.

Soyağacındaki bilgilere göre bu özelliğin kalıtımı,

I.

X kromozomunda mutasyonla ortaya çıkan baskın bir genle

II.

Otozomal taşınan çekinik bir genle

III.

Y krozomunda mutasyonla ortaya çıkan baskın bir genle

IV.

Otozomal taşınan baskın bir genle

V.

X kromozomunda çekinik bir genle

taşınma biçimlerinden hangileriyle gerçekleşir?

 
A Şıkkı I ve II
B Şıkkı II ve IV
C Şıkkı I, II ve IV
D Şıkkı I, III ve IV
E Şıkkı III, IV ve V
   
Çözüm:
Siyah renkle gösterilen bireylerin fenotipindeki özellik,
-

Y krozomunda mutasyonla ortaya çıkan baskın bir genle belirlenemez. Çünkü bu özellik dişi (XX) bireylerde de görülmektedir.

-

Soyağacının ilk bölümüne baktığımızda siyah renkli bireylerin otozomal baskın olamayacağı görülür. Eğer siyah bireyler baskın ise anne-baba tam zıt karakter taşımaktadır yani çekiniktir. Çekinik anne-babanın baskın özellikte çocukları olamaz fakat tersi durum yani anne-baba heterozigot baskınsa çocuklar otozomal çekinik özellik taşıyabilirler.

-

X krozomunda çekinik bir genle belirlenen bir özellik kız çocuklarında her iki X üzerinde de bulunduğunda fenotiple görülür. Kız çocuk bu X'lerden birini anneden diğerini babadan almak zorundadır. Dolayısıyla baba da bir X olduğuna göre babanın fenotipindede bu özellik görülmelidir. Fakat I. aile buna uymamaktadır.

-

X kromozomunda mutasyonla ortaya çıkması anne ve babadan bu geni almadıklarını gösterir. Dolayısıyla da bu genin çocuklara aktarımı incelenmelidir. Babada X kromozomunda mutasyonla ortaya çıkan bu baskın gen kız çocuklara aktarılacak ve kız çocukların fenotipinde de ortaya çıkacaktır.Doğru Yanıt: a

Soru 233.

Tohumlu bir bitkide, çiçeklerin erkek organlarında üretilen bazı polenlerin genotipi AbDhtrZ'dir.

Birden fazla çeşitte polen ürettiği bilinen bu bitkinin genotipi aşağıdakilerden hangisi gibi olamaz?

 
A Şıkkı AAbbDDGGhhttrrZZ
B Şıkkı AaBbDdGGhhttrrZZ
C Şıkkı AAbbDDGghhttrr
D Şıkkı AaBbDdGgHhTtRrZz
E Şıkkı AabbDdGGGgttRrZz
   
Çözüm:
Eşeyli üreme bir canlı, birden fazla çeşitte üreme hücresi üretiyorsa homozigot genotipte olamaz. Bilindiği gibi homozigot genotipli canlılar daima bir çeşit gamet oluştururlar.

Doğru Yanıt: a

Soru 234.

Annenin 0, Babanın AB kan grubundan olduğu bilinen ailede, isimleri Ayşe, Hasan, Fatma olan çocuklar vardır.

Bu çocukların kan gruplarının fenotipleri,

 

Ayşe

Hasan

Fatma

I. durum

AB

0

AB

II. durum

A

A

A

III. durum

AB

B

0

IV. durum

A

B

B

V. durum

0

AB

0


durumlarının hangilerindeki gibi ise; üçünün de öz kardeş oldukları söylenebilir?

 
A Şıkkı I ve III
B Şıkkı I ve V
C Şıkkı II ve III
D Şıkkı II ve IV
E Şıkkı III ve IV
   
Çözüm:
Anne 0 olduğuna göre homozigot (00) genotipindedir. AB kan gruplu baba ile olan çocuklarının kan grubu ya A0 yada B0 olmak zorundadır. I., III. ve V. durumlarda olduğu gibi AB fenotipinde bir çocuk olamaz çünkü anne herhangi bir kan grubu antijeni taşımamaktadır. Verilen durumlardan II ve IV nolu durumlar olması muhtemeldir ve öz kardeş oldukları söylenebilir.

Doğru Yanıt: d

Soru 235.

Melez düzgün tohumlu bezelye bitkisi, arı döl buruşuk bezelye bitkisi ile çaprazlanırsa oluşan dölün oranları aşağıdakilerden hangisi olur?
(Düzgün tohum geni, buruşuk tohum genine dominanttır.)

 
A Şıkkı 1/2 melez, 1/2 arı döl
B Şıkkı 3/4 melez, 1/4 arı döl
C Şıkkı 3/4 arı döl, 1/4 melez
D Şıkkı 1/1 melez
E Şıkkı 1/1 arı döl
   
Çözüm:
Düzgün tohum genini dominant olduğu için D, buruşuk tohum genini resesifolduğu için d harfi ile gösterebiliriz. Melez düzgün tohumlu bezelye bitkisinin genotipi, Dd, arı döl buruşuk bezelye bitkisinin genotipi dd'dir. Bu iki bitki çaprazlandığında 1/2 oranında melez (Dd) 1/2 oranında arı döl (dd) meydana gelir.

Doğru Yanıt: a

Soru 236.

Aşağıdakilerden hangisi bir arı döldür?

 
A Şıkkı aaBB
B Şıkkı Aa
C Şıkkı AaBb
D Şıkkı aaBBccDd
E Şıkkı AA'Bb
   
Çözüm:
Homozigot resesif ya da homozigot dominant genotipli bireylere saf arı döldür. Buna göre cevap şıkları incelendiğinde A şıkkında aaBB homozigot olduğu için saf döldür.

Doğru Yanıt: a

 
Facebook beğen
 
Reklam
 
 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=