İZM-LOJİ

Türk beyler, Türk adını bıraktı. Çin adını aldı. Çin kağanının buyruğuna girdi. Beylik erlik kul oldu. Hanımlık kızları odalık(cariye) oldu. İçte aşsız, dışta donsuz kaldı. Düşkünleşti. Türk budunu, il yaptığı il'ini elden çıkarmış. Kağanını yitirivermiş...

Budunumun ADI-SANI yok olmasın diye, Töre bozulmasın diye, İli, Kut'u bozulmasın diye öle yite savaştım. Türk budunu için gece uyumadım, gündüz oturmadım, çalıştım. Aç olanı doyurdum. Çıplak olanı donattım. Kızları hanım yaptım. Erleri bey yaptım. Yağılarımız (düşmanlarımız) çoktu. Başlıya baş eğdirdim. Dizliye diz çöktürdüm. Dağılmış olan budunu toparladım. Az budunumu çoğalttım...

Ey Türk! Yukarıda gök çökmedikçe Aşağıda yağız yer delinmedikçe Senin İl'ini, Töreni Kim bozabilir....?

BİLGE KAĞAN


Türk Dil Kurumu  
Dil Derneği  
Ana Dilim  
Dilimiz  
Türkçe Etimolijik Sözlük Nisanyan  
Türkçemizi Canlandırma Derneği  
Türkçe Sevdalıları  
Türkçe TopluluklarıAdlara bakmak için bir imceye(harfe) tıklayın.
Karşılıklarını öğrenmek istediğiniz imceye(harfe) tıklayın.LOJİLER

ANTROPOLOG (Fr.) - İnsan bilimci. İnsan bilimi uzmanı.
ANTROPOLOJİ (Fr.) - İnsan bilimi. İnsanın kökenini, evrimini, biyolojik özelliklerini, toplumsal ve kültürel yönlerini inceleyen bilim.
ARKEOLOG (Fr.) - Kazı bilimci.
ARKEOLOJİ (Fr.) - Kazıbilimi. Tarihöncesi ve eski çağlardan kalma anıtları özellikle tarih ve sanat bakımından inceleyen bilim.
ASTROLOG (Fr.) - Yıldız falcısı.
ASTROLOJİ (Fr.) - Yıldızların etkilerinin incelenmesi yoluyla insanların yazgısını önceden görme ve karakterlerini belirleme uğraşısı.
BİYOLOG (Fr.) - Dirim bilimci. Biyoloji ile uğraşan kimse.
BİYOLOJİ (Fr.) - Dirimbilimi. Bitki ve hayvanların doğma, gelişme, üreme gibi yaşayış evrelerini inceleyen bilim.
DERMATOLOG (Fr.) - Cildiyeci.
DERMATOLOJİ (Fr.) - Deri sayrılıklarıyla ilgili tıp dalı, cildiye.
EKOLOG (Fr.) - Ekolojiyle uğraşan kimse, ekoloji uzmanı.
EKOLOJİ (Fr.) - Canlıların hem kendi aralarındaki hem de çevreleriyle olan ilişkilerini tek tek veya birlikte inceleyen bilim dalı.
ETİMOLOG (Fr.) - Köken bilimci.
ETİMOLOJİ (Fr.) - Kökenbilim. Bir dildeki sözcüklerin kaynağını gösteren, ne zaman ortaya çıktıklarını, nereden geldiklerini, hangi evrelerden geçtiklerini araştıran; sözcüklerin hem biçimsel hem anlamsal tarihini ele alan dilbilim dalı.
ETNOLOG (Fr.) - Budunbilimci.
ETNOLOJİ (Fr.) - Budunbilim. İnsanların ırklara ayrılışını, bunların nereden çıktığını, oluşumunu, yeryüzüne yayılışını, aralarındaki bağıntıları ve onların niteliklerini inceleyip karşılaştıran ve sınıflayan bilim.
FARMAKOLOG (Fr.) - Farmakoloji ile uğraşan, farmakoloji uzmanı.
FARMAKOLOJİ (Fr.) - ilaç bilimi. İlaçların etkisini ve kullanılışını inceleyen bilim dalı.
FİZYOLOG (Fr.) - Fizyoloji bilgini.
FİZYOLOJİ (Fr.) - Canlıların göze, doku ve organlarının görevlerini ve bu görevlerin nasıl yerine geldiğini inceleyen bilim dalı.
FONOLOG (Fr.) - Ses bilimci.
FONOLOJİ (Fr.) - Sesbilim. Sözlü dilde, anlam ayrımı oluşturan yakın ses birimlerini, dil yapısı bakımından inceleyen dilbilim kolu.
HİDROLOG (Fr.) - Su bilimci.
HİDROLOJİ (Fr.) - Subilim. Suların mekanik, fizik, kimya ve dirimbilim bakımından özelliklerini inceleyen bilim.
JEOLOG (Fr.) - Yer bilimci.
JEOLOJİ (Fr.) - Yerbilim. Yeryuvarlağının yapısını, bileşimini, evrimini inceleyen bilim.
JİNEKOLOG (Fr.) - Jinekoloji uzmanı hekim.
JİNEKOLOJİ (Fr.) - Kadın organizmasını ve cinsel organlarını fizyolojik, morfolojik ve patolojik bakımdan inceleyen bilim.
KARDİYOLOG (Fr.) - Kalp hastalıklarında uzmanlaşmış hekim.
KARDİYOLOJİ (Fr.) - Yüreği konu alan bilim dalı.
KRİMİNOLOG (Fr.) - Kriminoloji ile uğraşan kimse.
KRİMİNOLOJİ (Fr.) - Suçbilim. Toplumsal bir olgu olarak suç ve suçluluğu inceleyen bilim. suç bilimi.
KRİPTOLOG (Fr.) - Kriptoloji uzmanı.
KRİPTOLOJİ (Fr.) - Gizli yazılar, şifreli belgeler bilimi ya da incelemesi.
KRONOLOJİ (Fr.) - Zamanbilim. Zamandizin. Tarihsel olayların zamanını inceleme bilimi.
METEOROLOG (Fr.) - Hava tahmincisi.
METEOROLOJİ (Fr.) - Havabilgisi. Havayuvarı içinde oluşan sıcaklık değişmelerini, yel, yıldırım, yağmur, dolu gibi olayları inceleyen fizik dalı.
METROLOJİ (Fr.) - Ölçümbilim. Ağırlıkları ve ölçüleri inceleyen bilim dalı.
MİKROBİYOLOG (Fr.) - Mikrobiyoloji uzmanı.
MİKROBİYOLOJİ (Fr.) - Mikropları konu alan bilim dalı.
MİTOLOJİ (Fr.) - Mitleri, doğuşlarını, anlamlarını yorumlayan, inceleyen bilim.
Morfoloji (Fr.) - Yapı bilimi. Bitkilerde ve canlılarda organların yapılarını, biçimlerini, biçimleriyle görevleri arasındaki ilgiyi inceleyen bilim kolu.
NANOTEKNOLOJİ (İng.+Fr.) - Maddenin atomik veya moleküler boyutta işlenerek mikroskobik boyutta ürünlerin üretilmesi yöntemi.
NÖROLOG (Fr.) - Sinir hastalıkları uzmanı.
NÖROLOJİ (Fr.) - Sinir bilimi. Sinir sistemini inceleyen tıp dalı.
ONKOLOJİ (Fr.) - Urları inceleyen tıp dalı.
ONTOLOJİ (Fr.) - Varlık bilimi. Konu olarak eski Yunan felsefesinden beri ele alınan ve Aristoteles'in ilk felsefe, adını verdiği, var olanların özü üzerine bilim.
OSTEOLOG (Fr.) - Kemik bilimci.
OSTEOLOJİ (Fr.) - Kemik bilimi.
PARAPSİKOLOJİ (Fr.) - Doğaüstü olayları araştıran, telepati, gaipten haber alma, duyu dışı algılama, geleceği görebilme vb. olayları inceleyen ruh bilimi.
PATOLOG (Fr.) - Özellikle patoloji ile uğraşan doktor.
PATOLOJİ (Fr.) - Hastalıkla ilgili hücrelerdeki, dokulardaki ve organlardaki yapısal ve işlevsel değişikliklerin tanınması, araştırılması ve incelenmesiyle ilgilenen bilim dalı.
PEDOLOG (Fr.) - Çocuk bilimci. Toprak bilimci.
PEDOLOJİ (Fr.) - Toprak bilimi, Çocuk bilimi.
PETROLOJİ (Fr.) - Yer biliminde kayaçların oluşum mekanizmalarını inceleyen uzmanlık alanı.
PSİKOLOG (Fr.) - Tin bilimci.
PSİKOLOJİ (Fr.) - Tin bilimi. Duyum, heyecan, düşünme vb. olguları ve bunların yasalarını inceleyen bilim.
RADYOLOG (Fr.) - Işın bilimci.
RADYOLOJİ (Fr.) - Işın bilimi. Işık, elektrik ve ısı ışınlarının uygulama alanlarını inceleyen bilim dalı.
SİSMOLOG (Fr.) - Deprem bilimci.
SİSMOLOJİ (Fr.) - Deprem bilimi. Depremleri, yer sarsıntılarını inceleyen bilim.
SOSYOLOG (Fr.) - Toplum bilimci.
SOSYOLOJİ (Fr.) - Toplum bilimi. Toplumun oluşum, işleyiş ve gelişim yasalarını inceleyen bilim dalı.
TEKNOLOG (Fr.) - Teknoloji üzerinde çalışan kimse.
TEKNOLOJİ (Fr.) - Uygulayım bilimi. Bir sanayi dalı ile ilgili yapım yöntemlerini, kullanılan araç, gereç ve aletleri, bunların kullanım biçimlerini kapsayan uygulama bilgisi.
TOPOLOJİ (Fr.) - Geometrik cisimlerin nitelikleriyle ilgili özelliklerini ve bağıl konumlarını, biçim ve büyüklüklerinden ayrı olarak alıp inceleyen geometri dalı.
TÜRKOLOG (Fr.) - Türklük bilimi uzmanı.
TÜRKOLOJİ (Fr.) - Türklük bilimi. Türk dili, tarihi, edebiyatı ve halk bilimi araştırmalarını konu edinen bilim dalı.
ÜROLOG (Fr.) - İdrar yolu hastalıkları hekimi.
ÜROLOJİ (Fr.) - Böbrek ve idrar yolları hastalıkları, erkek üreme sistemi bozukluklarıyla uğraşan bilim dalı.
VİROLOG (Fr.) - Viroloji uzmanı.
VİROLOJİ (Fr.) - Virüsleri inceleyen bilim dalı.
ZOOLOG (Fr.) - Hayvan bilimci.
ZOOLOJİ (Fr.) - Hayvan bilimi. Biyolojinin, hayvanların yapı, görev, davranış ve sınıflandırmaları, yeryüzündeki dağılışlarıyla uğraşan bilim dalı.

 


İZMLER

AKTİVİZM (Fr.) - Eylemcilik.
ALKOLİZM (Fr.) - Alkollü içkilere hastalık derecesinde düşkün olma durumu.
AMPİRİST (Fr.) - Deneyci.
AMPİRİZM (Fr.) - Deneycilik.
ANAKRONİZM (Fr.) - Tarih yanılgısı.
ANARŞİST (Fr.) - Kargaşacı.
ANARŞİZM (Fr.) - Kargaşacılık.
ANTİEMPERYALİST (Fr.) - Emperyalizme karşı olan.
ANTİEMPERYALİZM (Fr.) - Emperyalizme karşı tutum, davranış veya öğreti.
ANTİKAPİTALİST (Fr.) - Kapitalist rejime karşı olan (kimse).
ANTİKAPİTALİZM (Fr.) - Kapitalizme karşı olma.
ARKAİZM (Fr.) - Kullanıldığı çağdan daha eski bir çağa ait biçimin, yapının özelliği.
ATEİZM (Fr.) - Tanrıtanımazlık.
ATEİST (Fr.) - Tanrıtanımaz.
ATLETİZM (Fr.) - Beden gücünü, çevikliği, yetenekleri geliştirmeye yarayan koşu, atlama, ağırlık kaldırma, atma vb. tek başına yapılan bireysel sporların genel adı.
BOLŞEVİZM (Fr.) - Bolşeviklik.
BRAHMANİZM (Fr.) - Brahmanlık.
BUDİZM (Fr.) - Budistlik.
BUDİST (Fr.) - Budizm dininden olan kimse.
DADAİST (Fr.) - Dadacı.
DADAİZM (Fr.) - Dadacılık. Savaşa ve toplumsal düzensizliğe karşı başkaldırmadan doğan bir sanat akımı.
DEİST (Fr.) - Deizm yanlısı.
DEİZM (Fr.) - Tanrı'yı yalnızca ilk sebep olarak kabul eden, evreni bir Tanrı'nın yarattığına inanmakla beraber yaratıcının evrene hiçbir müdahalesi olmadığını ve olmayacağını savunan, vahyi reddeden görüş.
DETERMİNİST (Fr.) - Belirlenimci.
DETERMİNİZM (Fr.) - Belirlenimcilik.
DOGMATİZM (Fr.) - Dogmacılık.
DÜALİST (Fr.) - İkici.
DÜALİZM (Fr.) - İkicilik.
EGOİST (Fr.) - Bencil.
EGOİZM (Fr.) - Bencillik.
EGOSANTRİST (Fr.) - Beniçinci.
EGOSANTRİZM (Fr.) - Beniçincilik.
EKSPRESYONİST (Fr.) - Dışa vurumcu.
EKSPRESYONİZM (Fr.) - Dışa vurumculuk.
EMPERYALİST (Fr.) - Emperyalizm yanlısı olan, yayılmacı, yayılımcı.
EMPERYALİZM (Fr.) - Bir milletin sömürü temeline dayanarak başka bir milleti siyasi ve ekonomik egemenliği altına alıp yayılması veya yayılmayı istemesi, yayılmacılık, yayılımcılık.
EMPRESYONİST (Fr.) - İzlenimci.
EMPRESYONİZM (Fr.) - İzlenimcilik.
ENTELEKTÜALİZM (Fr.) - Anlıkçılık.
EROTİZM (Fr.) - Kösnüllük
FAKİRİZM (Fr.) - Hint felsefesinde insan vücudu bütün kötülüklerin kaynağı sayıldığından, bedene eziyeti ruhun kurtuluşu ve mutluluğu için gerekli gören çilekeşlik.
FANATİZM (Fr.) - Bağnazlık.
FAŞİZM (Fr.) - Demokratik düzenin yerine aşırı bir ulusçuluk ve baskı düzeni kurmayı amaçlayan öğreti.
FAŞİST (Fr.) - Faşizm yanlısı olan kimse, görüş vb.
FATALİST (Fr.) - Yazgıcı.
FATALİZM (Fr.) - Yazgıcılık.
FEMİNİZM (Fr.) - Toplumda kadının haklarını çoğaltma, erkeğinkiler düzeyine çıkarma, eşitlik sağlama amacını güden düşünce akımı, kadın hareketi.
FETİŞİZM (Fr.) - Fetişizme düşkün kimse. Fetişizmi uygulayan kimse veya görüş.
FETİŞİZM (Fr.) - Karşı cinsin giysi vb. şeyleriyle cinsel coşku ve doygunluk sağlama. İlkel toplumlarda doğaüstü bir güç ve etkisi olduğuna inanılan canlı veya cansız nesnelere tapınma, tapıncakçılık, putperestlik.
FUNDAMENTALİST (Fr.) - Kökten dinci.
FUNDAMENTALİZM (Fr.) - Kökten dincilik.
FÜTÜRİST (Fr.) - Gelecekçi.
FÜTÜRİZM (Fr.) - Gelecekçilik.
HEDONİST (Fr.) - Hazcı.
HEDONİZM (Fr.) - Hazcılık.
HİNDUİZM (Fr.) - Brahmanizm'den daha sonra ortaya çıkan, niteliği bakımından ondan daha katı olan bir din.
HÜMANİST (Fr.) - İnsancıl.
HÜMANİZM (Fr.) - İnsancıllık.
İDEALİST (Fr.) - Ülkücü.
İDEALİZM (Fr.) - Ülkücülük.
İNDETERMİNİST (Fr.) - Belirlenmezci.
İNDETERMİNİZM (Fr.) - Belirlenmezcilik.
İNDİVİDÜALİZM (Fr.) - Bireylerin yararlarını toplumsal yararlardan daha üstün veya daha önemli sayan öğreti, tutum veya politikaların genel adı. Bireycilik.
İNDİVİDÜALİST (Fr.) - Bireyci.
KAPİTALİZM (Fr.) - Anamalcılık.
KEMALİZM - Atatürkçülük.
KEMALİST - Atatürkçü.
KOMÜNİST (Fr.) - Komünizm yanlısı olan kimse.
KOMÜNİZM (Fr.) - Bütün malların ortaklaşa kullanıldığı ve özel mülkiyetin olmadığı toplum düzeni, komünistlik.
KÜBİST (Fr.) - Kübizmi uygulayan, kübizm yanlısı kimse.
KÜBİZM (Fr.) - Nesneleri geometrik biçimlerde gösteren bir sanat akımı.
LİBERALİST (Fr.) - Liberal.
LİBERALİZM (Fr.) - Erkincilik. Serbestlik.
LENİNİST (Fr.) - Leninci.
LENİNİZM (Fr.) - Lenincilik.
MAKYAVELİST (Fr.) - Makyavelci.
MAKYAVELİZM (Fr.) - Makyavelcilik.
MARKSİZM (Fr.) - Marksçılık.
MARKSİST (Fr.) - Marksçı.
MATERYALİST (Fr.) - Maddeci.
MATERYALİZM (Fr.) - Maddecilik.
MİLİTARİST (Fr.) - Militarizm yanlısı olan kimse.
MİLİTARİZM (Fr.) - Bir ülkede ordu gücünün aşırı derecede ağır basması. Her tür sorunu askerî yöntemlere başvurarak çözme, bundan dolayı silahlı kuvvetlere öncelik tanıma eğilimi.
MİSTİSİZM (Fr.) - Gizemcilik. Bir konuda en üst derecede bulunabilme tutkusu.
MODERNİST (Fr.) - Modernizm yanlısı kimse.
MODERNİZM (Fr.) - Çağdaşlık.
MUTASYONİST (Fr.) - Değişinimci.
MUTASYONİZM (Fr.) - Değişinimcilik.
NARSİST (Fr.) - Özsever.
NARSİSİZM (Fr.) - Özseverlik.
NASYONALİST (Fr.) - Ulusçuluk yanlısı olan kimse. Ulusçu.
NASYONALİZM (Fr.) - Ulusçuluk.
NATÜRALİST (Fr.) - Natüralizm akımını benimseyen (kimse). Doğalcı.
NATÜRALİZM (Fr.) - Doğalcılık.
NAZİST (Fr.) - Nazizm yanlısı, Hitlerci.
NAZİZM (Fr.) - Almanya'da 1930'lu yıllarda Hitler tarafından kurulan Nasyonal Sosyalist Partisinin, Alman ırkının üstünlüğünü savunan politikası, Hitlercilik.
NEOLOJİZM (Fr.) - Türenti.
NİHİLİZM (Fr.) - Her türlü siyasi düzeni inkâr eden, toplumun birey üzerinde hiçbir baskısını kabul etmeyen görüş. Yokçuluk.
NİHİLİST (Fr.) - Nihilizm yanlısı olan. Yokçu.
NOMİNALİZM (Fr.) - Adcılık.
OBSKÜRANTİZM (Fr.) - Egemen güçlerin kendi hoş görmediği kavramlara, kişilere, topluluklara ilişkin toplumun bilgi erişimini sistematik olarak kısıtlama çabası.
OKÜLTİZM (Fr.) - Gizlicilik.
OPORTÜNİZM (Fr.) - Fırsatçılık.
OPORTÜNİST (Fr.) - Fırsatçı.
OPTİMİST (Fr.) - İyimser.
OPTİMİZM (Fr.) - İyimserlik.
ORYANTALİZM (Fr.) - Doğu bilimi.
ORYANTALİST (Fr.) - Doğu bilimci.
OTİST (Fr.) - İçine kapanık, psikolojik sorunları olan kimse.
OTİZM (Fr.) - İçe yöneliklik.
PAGANİZM (Fr.) - Çok tanrıcılık.
PANİSLAMİZM (Fr.) - Bütün Müslümanları aynı yönetim altında toplama amacını güden politik akım ve hareket.
PANTEİZM (Fr.) - Tüm tanrıcılık.
PANTEİST (Fr.) - Tüm tanrıcı.
PANTÜRKİZM (Fr.) - Türkçülük.
PANTÜRKİST (Fr.) - Türkçü.
PARLAMENTARİZM (Fr.) - Yürütme organının, seçimle kurulmuş yasama organlarına karşı sorumlu olduğu politik düzen.
PARNASİZM (Fr.) - "Sanat sanat içindir" ilkesini benimseyen, genellikle şiirde kendini gösteren bir edebiyat akımı.
PESİMİZM (Fr.) - Kötümserlik.
PESİMİST (Fr.) - Kötümser.
PLATONİZM (Fr.) - Platonculuk.
POLİTEİZM (Fr.) - Çok tanrıcılık.
POLİTEİST (Fr.) - Çok tanrıcı.
POSTMODERNİZM (Fr.) - XIX. yüzyıl sonu ile XX. yüzyıl başlarındaki modernist arayışın canlılığını kaybetmesinden sonra ortaya çıkan çeşitli üslup ve yönelişlerin adı.
PRAGMATİZM (Fr.) - Yararcılık.
PRAGMATİST (Fr.) - Yararcı.
RASİST (Fr.) - Irkçı.
RASİZM (Fr.) - İnsanların toplumsal özelliklerini biyolojik, ırksal özelliklerine indirgeyerek bir ırkın başka ırklara üstün olduğunu öne süren öğreti. Irkçılık.
RAŞİTİZM (Fr.) - Özellikle süt çocuklarında D vitamini eksikliği ile kalsiyum, fosfor eksikliğinden veya dengesizliğinden ileri gelen, biçim bozukluğuna sebep olan kemik hastalığı.
REALİST (Fr.) - Gerçekçi.
REALİZM (Fr.) - Gerçekçilik.
REVİZYONİST (Fr.) - Revizyoncu.
REVİZYONİZM (Fr.) -
ROMANTİZM (Fr.) - XVIII. yüzyıl sonunda başlayan, duygu, coşku ve sembole aşırı yer veren sanat akımı.
SADİST (Fr.) - Elezer.
SADİZM (Fr.) - Başkalarına acı çektirme yoluyla cinsel doyum sağlama biçiminde kendini gösteren bir tür sapıklık. Elezerlik.
ŞAMANİST (Fr.) - Şamanlığa inanmış kimse.
ŞAMANİZM (Fr.) - Kuzey ve Orta Asya'da Türkler, diğer kıtalarda da başka topluluklar arasında günümüze kadar süregelen doğaya tapma, doğaüstü ruhlara inanma temeline dayalı din. Şamanlık.
SATANİST (Fr.) - Şeytana tapan kimse.
SATANİZM (Fr.) - Şeytana tapma. Şeytana tapıcılık anlamına gelmektedir.
SEKÜLARİST (Fr.) - Dünyacı.
SEKÜLARİZM (Fr.) - Dünyacılık.
SEMBOLİST (Fr.) - Simgeci.
SEMBOLİZM (Fr.) - Sanat eserinin değerini, gerçeğin olduğu gibi aktarılmasında değil, duygu ve düşüncelerin, işaret ve biçimlerin uygunluk içinde düzenlenişinde gören, ayrıca kelimelerin müzik ve simge değerine dayanılarak en anlatılmaz duygu inceliklerinin bile sezdirilebileceğini savunan edebiyat ve sanat akımı .Simgecilik.
SEMİTİZM (Fr.) - Yahudi taraftarlığı.
SEPTİK (Fr.) - Kuşkucu.
SEPTİSİZM (Fr.) - Özellikle doğa ötesi konularda olumlu veya olumsuz yargıda bulunmaktan çekinme temeline dayanan öğreti. Kuşkuculuk.
SİNİZM (Fr.) - İnsanın erdem ve mutluluğa, hiçbir değere bağlı olmadan bütün gereksinmelerden sıyrılarak kendi kendine erişebileceğini savunan Antisthenes'in öğretisi.
SİYONİZM (Fr.) - XIX. yüzyıl sonlarında çeşitli ülkelerde Yahudilerce ortaya atılan, Filistin'de bağımsız bir Yahudi devleti kurmayı amaçlayan akım.
SİYONİST (Fr.) - Siyonizm yanlısı olan kimse.
SOFİST (Fr.) - Bilgici.
SOFİZM (Fr.) - Antik Yunan felsefesinde eleştiri akımı. Bilgicilik.
SOSYALİST (Fr.) - Toplumcu.
SOSYALİZM (Fr.) - Toplumculuk.
SOSYOLOJİZM (Fr.) - Bütün sosyal bilimleri yalnız sosyolojinin bir dalı sayan ve bunların sadece sosyolojik metotlarla açıklanabileceğini söyleyen görüşün adı.
SPİRİTÜALİST (Fr.) - Tinselci.
SPİRİTÜALİZM (Fr.) - Bütün gerçekliğin özünün ruh olduğunu, her gerçek olanın manevi olduğunu ve maddi olanın yalnızca manevi gerçekliğin bir görünüşü olduğunu veya salt bir tasarım olduğunu ileri süren fizik ötesi öğreti. Tinselcilik.
SÜRREALİST (Fr.) - Gerçeküstücü.
SÜRREALİZM (Fr.) - Aklın, geleneklerin, alışkanlıkların denetiminden uzak bilinçaltı gerçeklerini yansıtan yani bilinen gerçekle bağını kesip kendince bir gerçek yaratmak amacını güden edebiyat ve sanat akımı. Gerçeküstücülük.
ŞİNTOİZM (Fr.) - Doğaya ve atalar kültüne önem vermesiyle tanınan Japonların inanç sistemini benimseme. Şintoculuk.
ŞOVENİZM (Fr.) - Kendi ulusunu öne çıkararak değişik ırk ve uluslar arasında düşmanlık yaratmayı amaçlayan ve bu yolda kışkırtmada bulunan aşırı akım.
TAOİZM (Fr.) - Çin'de Tao'nun öğretisini ilke edinen felsefe ve din sistemi. Taoculuk.
TEİST (Fr.) - Tanrıcı.
TEİZM (Fr.) - Tanrıcılık.
TERÖRİST (Fr.) - Yıldırıcı.
TERÖRİZM (Fr.) - Yıldırıcılık.
TOTALİTARİZM (Fr.) - Totaliter rejim ve kuram.
TOTALİTER (Fr.) - Demokratik hak ve özgürlüklerin baskı altında tutulduğu, bütün yetkilerin bir elde veya küçük bir yönetici grubunun elinde toplandığı demokratik olmayan (devlet düzeni), bütüncül.
TOTEMİZM (Fr.) - Totemcilik.
TRANSANDANTALİST (Fr.) - Deneyüstücü.
TRANSANDANTALİZM (Fr.) - İnsan bilgisinin niteliğini ve ilkelerini akıl yoluyla çözmek amacıyla deney alanının ötesine gitmeye çalışan anlayış. Deneyüstücülük.
TURİZM (Fr.) - Dinlenme, eğlenme, görme, tanıma vb. amaçlarla yapılan gezi.
VANDALİZM (Fr.) - Eski kültür ve sanat anıtlarını yakıp yıkma düşünce ve davranışı. Vandallık.

 

 Türk Dili’nde Özletirim Niçin Gereklidir ?
Bilim Dili, Tıp Dili ve Türkçe
Bizans'ın Yıkılış Nedenleri ve Bugünkü Türkiye
Dil Bir İletişim Aracı

 
Facebook beğen
 
Reklam
 
 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=