MİNYATÜRLER


Batılı bir minyatür sanatkarının fırçası ile Mesih Paşa komutasında 1480 Rodos Kuşatması


Üstad Osman'ın fırçası ile II. Beyazid'in cülüsü


Haleb Şehri ve Kalesinin resmi. (Matrakçı Nasuh'un eseri)


Hünername'den Yavuz Sultan Selim'in cülüsü (Mehmed Bursevi'nin minyatürü)


Süleymanname'den Arifi'nin, Kanuni Sultan Süleyman'ın culüsu minyatürü.Süleymanname'den Arifi'nin bir minyatürü: Barbaros, Kanuni'nin huzurunda


 


 


Macaristan'ın fethi üzerine Kanuni'ye Macaristan Krallığı tacının sunuluşu. (Süleymanname'den Arifi'nin bir minyatürü)
 


Matrakçı Nasuh'tan Bağdad minyatürü.
 


Hünername'den Bab-ı Hümayün ve I. Avlu'yu gösteren bir minyatür
 


Levni'den Bir Minyatür: Şehzadelerin Sünnet Hazırlığı.
 


Hünername'den Bir Minyatür: Yıldırım Beyazid'in Kosova'da Cülusü.
 


Muhtemelen Alman Tarihçisi Johannes Lövenklau'nun Kitabı için Yapılmış Batılı Bir Sanatkarın Fırçası ile Divan-ı Hümayün.
 


III. Selim Babusselam Önünde Bir Merasimde
 


Vezir-i a'zam Damad İbrahim Paşa'nın Avusturya Elçisi ve Maiyetini Kabülü.
 


Arifi'den Şehzadelerin Sancağa Çıkışını Tasvir Eden Bir Minyatür.
 


Süleymanname'den, Düşman Atlıları Arasında Bir Deli Süvarisi.
 


Tuna'da seyreden ince donanma.
 


Sürname'den Bir Minyatür: Debbağlar, Aşçı, Ekmekçi ve Peremeci

 


Saraç ve Cüllah.
 


Cündi, Matrakçı, Bakkal, Demirci, ve Çilingir
 


Osman Gazi'nin bir minyatürü
 


Bey olduğunda Osman Gazi'ye biat edilmesini gösteren bir minyatür
 


Orhan Gazi'nin bir minyatürü
 


Sultan I. Murad Han'ın bir minyatürü
 


Sultan I. Murad Han'ı doğan'a seslenirken gösteren minyatür
 


Sultan Yıldırm Bayezid Han'ın bir minyatürü
 


Sultan Çelebi Mehmed Han'ın bir minyatürü
 


Sultan Çelebi Mehmed Han devrinde askerlere bahşiş dağıtılması
 


Sultan II. Murad Han'ın bir minyatürü
 


Sultan II. Murad Han'ın tahta çıkışı ve biat merasimi
 


Göğe ismi verilen savaş gemisi (Sultan II. Bayezid Han devri)
 


Fatih Sultan Mehmed Han'ı Ali Kuşçu ile birlikte gösteren bir minyatür
 


Sultan II. Bayezid Han'ın bir minyatürü
 


Sultan II. Bayezid Han'a suikast yapan casusun yakalanması
 


Yavuz Mısır Seferini tamamladıktan sonra
 


Yavuz'un İran seferinden dönmesi
 


Irakeyn seferi
 

Yavuz Sultan Selim Han
 


Kanuni Sultan Süleyman'ın Erdel Prensini huzuruna kabul etmesi
 


Kanuni Sultan Süleyman'ın bir resmi
 

Zenbilli Ali Efendi'nin bir minyatürü
 

Kanuni'nin cenazesinin Topkapı Sarayı'na getirilmesi
 

Kanuni Irakeyn seferinde
 

Sultan II. Selim Han Belgrad yolunda
 

Revan muhasarasında Ferhad Paşa'nın otağı
 

Sultan II. Selim Han'ın bir minyatürü
 

Sultan II. Mehmed Han
 

Sultan III. Murad Han'ın bir minyatürü
 

Sultan II. Osman (Genç)'ın bir minyatürü
 

Sultan I. Ahmed Han
 

Takiyüddin ve Rasathane çalışmaları

 


Sultan II. (Genç) Osman Han
 


Eğri muhasarasında Osmanlı Ordugahı (1596)
 


Sultan I. Mustafa Han
 


Eğri'de Mehmed Paşa'nın Macarları yenmesi
 


Sultan IV. Mehmed Han
 


Osman Gazi’nin Hükümdar olması (Hünername’den)
 


Orhan Gazi'nin tahta çıkışı (Hünername)
 


Çelebi Sultan Mehmed’in Anadolu’da tahta çıkışı(Hünername)
 


II. Mehmed’in Edirne’de tahta çıkışı (Hünername)
 


II. Bayezid’in tahta çıkışı
 


Fatih Sultan Mehmed’in Belgrad Kalesine hücumu
 


Mehteran Bölüğü
 


Tavus Kuşu biçiminde su haznesi, El-Hıyel El-Hendesiye’den. Ressamı Ebu’l-izz el Cezeri. Diyarbakır 1206
 


Varka ve Gülşah’ın vedalaşmaları. Varka ve Gülşah’dan. Abdulmümin b. Muhammed el-Hoyi. Konya 1220.
 


Sultanın Eğlence Meclisi. Külliyat-ı Katibi’den. 1460
 


Aslanla Boğanın mücadelesi. Kelile ve Dimne’den. Hüseyin Çelebi, 1945
 


Padişah ve Derviş. Mantık el-tayr’dan. 1515
 


Avlanan avcılar. Divan’dan. 1530
 


Eskişehir. Mecmu’ı Menazil’den. Ressamı Matrakçı Nasuh. 1537
 


Hille. Mecmu’ı Menazil’den. Matrakçı Nasuh. 1537
 


Genova. Tarih-i feth-i Şikloş ve Esturgon ve Estonibelgrad’dan. Ressamı Matrakçı Nasuh. 1545
 


Macar kralının ordugahı. Süleymanname’den. 1558
 


Kanuni Sultan Süleyman’ın cenazesinin Zigetvar’dan Belgrad’a götürülmesi. Nüzhet (el-esrar) el-ahbar der sefer-i sigetvar’dan. Ressamı muhtemelen Nakkaş Osman. 1569
 


Alim Şemseddin Ahmed Karabaği, Seyyid Lokman, Nakkaş Osman ve katiplerin meclisi. Şahname-i Selim Han’dan. Ressamı Nakkaş Osman. 1581
 


Safevi elçisi Şahkulu Han’ın Edirne sarayında II. Selim’in huzuruna çıkması ve getirdiği hediyeleri sunması. Şahname-i Selim Han’dan. Ressamı Nakkaş Osman. 1581
 


Kanuni Sultan Süleyman, şehzadeleri Selim ve Mehmed ile birlikte Filibe sarayının bahçesinde. Hünername’den. Ressamı muhtemelen Veli Can. 1588
 


Mohaç Savaşı. Hünername’den. Ressamı Nakkaş Osman. 1588
 


Sultan II. Selim’in, Kanuni Sultan Süleyman’ın Belgrad’a getirilen cenazesi başında dua etmesi. Hünername’den. Ressamı Nakkaş Osman. 1588
 


Ekmekçi esnafının gösterisi. Surname’den. Ressamı Nakkaş Osman. 1582
 


Eğlence meclisi. Nusretname’den. 1548
 


Hz. Muhammed’in Hira Dağı’nda Tanrı’dan vahiy alması. Siyer-i Nebi’den. 1595
 


Hz. Ali’nin, Hz. Muhammed ile tanışmak isteyen bir Müslümanı mescide getirmesi. Siyer-i Nebi’den. Ressamı Nakkaş Osman. 1595
 


Müslüman ordusunun Mekke’nin fethine gitmesi. Siyer-i Nebi’den. Ressam Nakkaş Hasan. 1595
 


Veli Can imzalı peri resmi. 1580
 


Veli Can imzalı hatayi demeti. 1580
 


Veli Can imzalı iki şehzade. 1580
 


Mevlana Celaleddin Rumi’nin girdaba kapılan bir gemiyi kurtarması. Tercüme-i Menakıb-ı Sevakıb’dan. 1599
 


Mevlana Celaleddin Rumi’nin Molla Şemseddin ile konuşması. Cami el-siyer’den. 1600
 


Seferden dönen Sultan III. Mehmed’in İstanbul’da karşılanması. Eğri Fethi Tarihi’nden. Ressamı Nakkaş Hasan. 1598
 


Şahnameci Talikizade, Nakkaş Hasan ve katibin meclisi. Eğri Fethi Tarihi’nden. Ressamı Nakkaş Hasan. 1598
 


Esirlerin Mehmed Paşa’nın huzura getirilmesi Divan-ı Nadiri’den. Ressamı Nakşi. 1618
 


Sultan II. Osman’ın Hotin seferine gitmesi. Şahname-i Nadiri’den. Ressamı Nakşi. 1622
 


Sultan II. Osman, vezir Ahmed Paşa ve Ressam Nakşi’nin meclisi. Tercüme-i Şaka’ik-i Nu’maniye’den. Ressamı Nakşi. 1622
 


Haliç’te gösteriler. Surnaame’den. Ressamı Levni. 1720
 

 
Facebook beğen
 
Reklam
 
 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=