MEVZUAT ARŞİVİ
hareketli kar manzası ve geyik resmi

ANAYASA
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası


Açık Öğretim Lisesi Ara Sınıflarına Öğrenci Kayıtları

Aday Memurlarin Yetistirilmelerine Dair Genel Yönetmelik

Adaylık Eğitimi

Afetlerde Uygulanacak Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönergesi

Affedilen Disiplin Cezaları Hakkında Yapılacak İşlem

Anadolu Öğretmen Liseleri Öğrencilerinin Uygulamaları İzleme Etkinlikleri Yönergesi

Anadolu Tapu ve Kadastro Meslek Lisesi Yönetmeliği

AR-GE ve Projeler Koordinasyon Ekipleri_GENELGE_2009-15_11.02.2009

Asker Öğretmenler

Askerlik Yükümlülüğünü Millî Eğitim Bakanlığı Emrinde Öğretmen Olarak Yerine Getirecekler Hakkında Yönetmelik

Aslî Devlet Memurluğuna Atananların Yemin Merasimi Yönetmeliği

Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkinda Kanun

Atatürk Köşeleri Hakkında Genelge

Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı Kutlama Yönergesi

Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi

Ayniyat Talimatnamesi..

Azınlık Okulları Türkçe ve Kültür Dersleri Öğretmenleri Hakkında Kanun

Bakanlıklar ve Başbakanlık Bağlı Kuruluşları Avrupa Birliği Uzman Yardımcılığına Giriş ve Avrupa Birliği Uzmanlığı YeterliK Sınavlarının Usul ve Esasaları Hakkında Yönetmelik

Bakanlıklara Bağlı ve Bakanlıklarla İlgili Kurumlarda Öğrencilerin Yapacakları Staj Çalışmalarını Düzenleme Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunun Çalışma Esas ve Usulleri ile Bu Komisyon Tarafından Yurtdışında Görevlendirilecek Personelin Nitelikleri ile Hak ve Yükümlülüklerinin Belirlenmesine İlişkin Karar

Bakü Türk Anadolu Lisesi Yönetmeliği

Banka Promosyonları (Genelge 2007-21 20.07.2007)

Bankalarda Bilgi Sistemleri Yönetiminde Esas Alınacak İlkelere İlişkin Tebliğ

Basma Yazı ve Resimleri Derleme Kanunu


Başbakanlıkla Yapılacak Yazışma Esasları ile ilgili Genelge (1992-27 24.09.1992)

Bazı Lise, Okul ve Fakülte Mezunlarına Ünvan Verilmesi Hakkında Kanun

Belediye Kanunu

Belletici Öğretmen Görevlendirilmesi (Genelge 2007-91 17.12.2007)


Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik


Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

Bilgi ve Belgeye Erişim Ücreti MÜSTEŞARLIK EMRİ 2008-03 22.02.2008

Bilgisayar Alımı

Bilgisayarlı Eğitime Destek (Genelge 2006.83 05.10.2006)

Bilgisayarlı Eğitime Destek Modülünün Doldurulması

Bilişim Teknolojileri Hizmetleri (GENELGE 2005-28 25.04.2005)

Bilişim Teknolojileri Hizmetleri_GENELGE_2006-37_02.05.2006

Bilişim Teknolojilerinin Kullanımı (Genelge 2003.58 23.07.2003)

Bilişim Teknolojisi Sınıflarının Halka Açılması

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

Birden Fazla Kamu Kurum ve Kuruluşlarını İlgilendiren Soruşturmalarda Görevlendirilecek Müfettişlerin Görevlendirme Biçimine İlişkin Yönetmelik

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO) Türkiye Millî Komisyonu Yönetmeliği

Burslu Öğrenci ve Kursiyerler_420-4465_07.05.2009

Büyükşehir Belediyesi Kanunu

Cemaat Vakıfları Yönetim Kurulu Seçimlerinin Seçim Esas ve Usullerine İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

Cemaat Vakıfları Yönetim Kurulu Seçimlerinin Seçim Esas ve Usullerine İlişkin Yönetmelik

Cemaat Vakıflarının Taşınmaz Mal Edinmeleri, Bunlar Üzerinde Tasarrufta Bulunmaları ve Tasarrufları Altında Bulunan Taşınmaz Malların Bu Vakıflar Adına Tescil Edilmesi Hakkında Yönetmelik

Cisco Ağ Eğitim Merkezi Programı (Net Acad)_GENELGE_2009-07_16.01.2009

Çalışmaların Birleştirilmesi ve AR-GE birimi kurulması_GENELGE-2008-68_26.09.2008

Çıraklık Eğitimi Uygulaması Yapılmayan Meslek Dallarında Meslekî Belgelerin Verilmesine İlişkin Yönetmelik

Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğüne Bağlı Halk Eğitimi Merkezlerindeki Yöneticiler Dışında Görevli Diğer Personelin Görev, Yetki ve Sorumlulukları İle Belge ve Değerlendirmelere İlişkin Yönerge

Çocuk Haklarına Dair Sözleşme

Çocuk Haklarına Dair Sözleşme (Sayfa 2)

Çocuk Haklarına Dair Sözleşme (Sayfa 3)

Çocuk Koruma Kanunu

Çocuk Trafik Eğitim Parkları Yönetmeliği

Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırıllma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Çocuk ve Gençlik Merkezleri Yönetmeliği

''Daimi Komisyon''un Görev ve İşleyişine İlişkin Yönerge

Daktilografi Atölyelerinin Düzenlenmesi ve İşletilmesi Yönergesi

Deneme

Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik

Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik

Dernek, Vakıf, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık ve Benzeri Teşekküllere Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Bütçelerinden Yardım Yapılması Hakkında Yönetmelik

Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları İle İlişkilerine Dair Kanun

Dernekler Kanunu

Dernekler Yönetmeliği

Derneklerin İzinle Kurabileceği Tesisler Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

Ders Dışı Eğitim Çalışmalarına Dair Esaslar (Genelge 2006-97 26.12.2006)

Ders Dışı Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri Hakkında Genelge 1998/1

Ders Kitapları ile Eğitim Araçlarının İncelenmesi ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönerge

Ders Kitapları ile Eğitim Araçlarının İncelenmesi ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönerge

Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

Devlet Arşivlerinde Araştırma ve İnceleme Yapmak İsteyen Türk veya Yabancı Uyruklu Gerçek veya Tüzel Kişilerin Tâbi Olacakları Esaslar

Devlet Binaları İşletme, Bakım, Onarım Yönetmeliği

Devlet Cenaze Törenleri Yönetmeliği

Devlet İhale Kanunu

Devlet Memurları Geçici Süreli Görevlendirme Yönetmeliği

Devlet Memurları Kanunu

Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği

Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği

Devlet Memurlarına Doğum Sebebiyle Verilecek İzinler Hakkında Tebliğ

Devlet Memurlarının Çekilmelerinde Devir ve Teslim Süreleri Hakkında Yönetmelik

Devlet Memurlarının Şikâyet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik

Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği

Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik

Devlete ve Kişilere Memurlarca Verilen Zararların Nevi ve Miktarlarının Tespiti, Takibi, Amirlerinin Sorumlulukları, Yapılacak Diğer İşlemler Hakkında Yönetmelik

Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun

Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumluluklarına İlişkin Yönerge

Diploma Puanı ve Diplomalar

Diplomatik Temsilciliklerde Diplomatik Statüyü, Konsolosluklarda Konsolosluk Memuru Statüsünü Haiz Personel İle İlgili Protokol Esasları Hakkında Yönetmelik

Disiplin Hükümlerinin Uygulanması Konulu Genelge 1983/92

Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik

Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik Değişikliğinin Uygulanması (Genelge Numarası: 2005/77)

Disiplin Soruşturmasında Tevhid_GENELGE_2008-24_29.04.2008


Diş Protezciliği Dalında Kalfalık Belgesi Sahiplerine Diş Protez Teknisyenliği Meslek Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelik

Dokuzuncu Kalkınma Planı Stratejisi (2007-2013) Hakkında Karar

Domuz Gribi_GENELGE_2009-79_20.10.2009

Döner Sermaye Harcamalarında İhale Yetkileri

Döner Sermaye İşletmeleri

Döner Sermayede İmza Yetkileri ve İmza Sirküleri

DÖSE Bilgisayar Programı 2000 Versiyonu

DÖSE Hesap ve İşlemlerinin Bilgisayarla Yürütülmesi Uygulaması - 1998 Yılı 82 Sayılı Genelge

DÖSE işletmeleri Muhasebe Kayıt ve İşlemlerinin Bilgisayar ile Yürütülmesi

DÖSE İşletmeleri Saymanlık Hizmetlerinin Birleştirilmesi

DÖSE İşletmeleri Sene Sonu İdare Hesapları

DÖSE İşletmeleri Sene Sonu İdare Hesapları, Elektronik Ortamda Haberleşme ve Bilgi Aktarılması

DÖSE İşletmelerinin 2000 Malî Yılı Bilanço Kârından Makine ve Teçhizat Alımı.

Düzenleyici Etki Analizi Çalışmaları ( GENELGE 2007-6 )

e- Kayıt (Genelge 2007-45 21.05.2007 )

e-Alacak Projesi_710-4_02.01.2009

E-Devlet Kapısı ve KİEM_GENELGE_2009-06_15.01.2009

Egitim Kurumlari Ögretmen ve Yöneticilerine Yüksek Ögretim Kurumlarinca Yaptirilacak Hizmet Içi Egitim Yönetmeligi

Eğitim Gezileri (Genelge 2007-46 21.05.2007 )

Eğitim Gezileri GENELGE 2008-03 18.01.2008

Eğitim Hizmetleri Merkezi (ASO) Müdürlükleri

Eğitim Hizmetleri Merkezleri

Eğitim Kurumları Yönetici Atama

Eğitim Kurumları Yönetici Atama Yönetmeliği ( Genelge Numarası:2004/91)

Eğitim Kurumları Yöneticileri_GENELGE_2009-36_15.04.2009

Eğitim Kurumları Yöneticileri_GENELGE_2009-73_15.09.2009

Eğitim ve Öğretimde Koordinasyon (Genelge 2007-17)

Ek Ders Ücreti (Genelge 2007-19)

Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

Elektrik Tesisatçıları Hakkında Yönetmelik

Elektronik İmza Kanunu

Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Emeklilik İşlemleri (Genelge Numarası: 1999/103)

Enerji verimliliği_GENELGE_ 2008-58_18.08.2008

Enerji verimliliği_GENELGE_2008-70_08.10.2008
e-Okul Uygulaması (GENELGE 2007-74 02.10.2007)

Eskimiş, Solmuş, Yırtılmış ve Kullanılamayacak Duruma Gelmiş Bayrakların Yok Edilmesi Usul Ve Esaslarını Gösterir Yönetmelik

e-0kul Projesi

Fazla Çalışmanın Uygulama Esaslarını Gösterir Yönetmelik

Fen ve Anadolu liselerine öğretmen atamaları ( GENELGE_2009-77_12.10.2009 )

Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri İle Bağlantılı Hak Sahipleri Meslek Birlikleri Ve Federasyonları Hakkında Tüzük(*)

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (1)

Fikir ve Sanat Eserlerinin Kayıt ve Tescili Hakkında Yönetmelik

Filistinlilerle Dayanışma_GENELGE_2009-04_12.01.2009

Fiziki Kapasitesi Dolmayan Okullar_GENELGE_2009-74_16.09.2009

Galatasaray Lisesi ve Galatasaray İlköğretim Okulu Yönetmeliği

Gemiadamı Yetiştirme Kursları Yönetmeliği

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Gençlik ve Spor Kulüpleri Yönetmeliği

Gençlik ve Spor Kulüpleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

Genel Uygun Görüş ve Kredili Satış İzni

Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği

Göçmen İşçi Çocuklarının Eğitimine İlişkin Yönetmelik

Görevden Çekilme Devlet Memurluğundan Çıkarılma (Genelge Numarası: 2005/63)

Göreve Başlama Mesajı_GENELGE_2009-44_05.05.2009

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği

Güzel Sanatlar Eğitimi Yönetmeliği

Güzel Sanatlar ve Spor Liselerine Öğrenci Alımı_GENELGE_2009-55_19.06.2009

Güzel Sanatlarda Fevkalade İstidat Gösteren Çocukların Devlet Tarafından Yetiştirilmesi Hakkındaki Yönetmelik

Haberleşmenin Elektronik Ortamda Yapılması

Halk Eğitimi Faaliyetleri 2009-42_GENELGE_27.04.2009

Harcırah Kanunu(1)

Herkese açık mevzuat ekleniyor. Dikkat !!!

Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usuller

Hususi İdarelerden Maaş Alan İlkokul Öğretmenlerinin Kadrolarına, Terfi, Taltif ve Cezalandırılmalarına ve Bu Öğretmenler İçin Teşkil Edilecek Sağlık ve İçtimai Yardım Sandığı İle Yapı Sandığına ve Öğretmenlerin Alacaklarına Dair Kanun

Intel Öğrenci Programı

İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar

İdari İşler

İdari Yargılama Usulü Kanunu

İl İdaresi Kanunu

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

İl Millî Eğitim Disiplin Kurulları Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

İl Özel İdaresi Kanunu

İl ve İlçe İnsan Hakları Kurullarının Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik

İlk Ders_GENELGE_2009-70_10.09.2009

İlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hakkında Kanun

İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Aidat ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği

İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Anastatüsü

İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Bütçe Muhasebe ve Alım Yönetmeliği

İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı İkraz Yönetmeliği

İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı İkraz Yönetmeliği

İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Personel ve İdari İşler Yönetmeliği

İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Satış ve Kiraya Verme Yönetmeliği

İlköğretim Başarı Puanı Uygulaması (Genelge 2007/21)

İlköğretim Kurumları, Orta Öğretim Kurumları Spor Yarışmaları Yönergesi

İlköğretim Kurumları Standartları_GENELGE 2009-83_05.11.2009

İlköğretim, Lise ve Dengi Okullar Eğitici Çalışmalar Yönetmeliği

İlköğretim ve Eğitim Kanunu

İlköğretim ve Eğitim Kanunu, Milli Eğitim Temel Kanunu, Çıraklık Ve Meslek Eğitimi Kanunu, Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun İle 24.3.1988 Tarihli Ve 3418 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Ve Bazı Kağıt Ve İşlemlerden Eğitime Katkı Payı Alınması Hakkında Kanun

İlköğretim ve Orta Öğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanun

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Parasız Yatılılık, Burs ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği

İlköğretim ve Ortaöğretim Okulları İçin Arsa Temin Edilmesi (GENELGE 2007-80 31.10.2007)
İlköğretimde Yöneltme Yönergesi

İLSİS Projesi

İmam Hatip Okulu İdare Yönetmeliği

İnceleme ve Soruşturma Görevlendirmeleri (Genelge 2007/25)

İngilizce Dil Öğreticiliği Bilgisayar Öğreticiliği

İnsan Hakları Eğitimi Ulusal Komitesi Yönetmeliği

İntel Gelecek için Eğitim Programı (Genelge 2004- 06.12.2004)

İnternet Etiği (Genelge 2004.61 18.08.2004)

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun

İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik

İstanbul Validebağ Sağlık Meslek Lisesi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

İstiklâl Marşı-Bayrak Töreni

İstiklal Marşının Kabul Edildiği Günü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü Hakkında Yönetmelik

İş Kanunu

İşaret Dili Tercümanlığı Hizmeti Verecek Personelin Yetiştirilmesi İle Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik

Kadro İhdası, Serbest Bırakma ve Kadro Değişikliği ile Kadroların Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü_GENELGE_2010-3
(Başbakanlık)

Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu

Kamu Hizmet Standartları_GENELGE_2010-07_27.01.2010
(Strateji Geliştirme Başkanlığı)

Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik

Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik

Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmelik

Kamu İdarelerinin Kesin Hesaplarının Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkkında Yönetmelik

Kamu İhale Kanunu

Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

Kamu Konutları Yönetmeliği

Kamu Kurum ve Kuruluşları, Belediyeler, Vakıflar, Dernekler ve Meslek Odaları Tarafından Millî Eğitim Bakanlığının Denetim ve Gözetiminde Ücretsiz Olarak Açılacak Yaygın Eğitim Amaçlı Kurslar Yönergesi

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Bağlı Okulların Millî Eğitim Bakanlığına Devredilmesi ile Bazı Kanunlarda Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Çocuk Bakımevleri Hakkında Yönetmelik

Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmelik

Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmelik

Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Yapılacak Norm Kadro Çalışmalarında Uyulacak Usul ve Esaslar

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik

Kamu Kurum ve kuruluşlarında İşçi Olarak İstihdam Edilecek Özürlü ve Eski Hükümlülere Uygulanacak Sınav Yönetmeliği

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurt Dışında Sürekli Görevlendireceği Personel Hakkında Yönetmelik

Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu

Kamu Personeli Genel Tebliği (Devlet Memurluğuna Alınma) (Seri No: 1)

Kamu Personeli ve Bunların Emeklilerinin Yurt Dışında Tedavilerine İlişkin Yönetmelik

Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviyesinin Tespitine Dair Esaslar

Kamu Personelinin Yabancı Dil Bilgisi Seviyesinin Tespitine Dair Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Kamulaştırma Davalarında Bilirkişi Olarak Görev Yapacakların Nitelikleri ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik
MEVZUAT TÜRLERİ
01-KANUNLAR [69 Mevzuat]
02-MEB MEVZUATI [10 Mevzuat]
03-YÜKSEK ÖĞRETİM MEVZUATI [32 Mevzuat]
04-KREDİ YURTLAR KURUMU MEVZUATI [6 Mevzuat]
05-SENDİKAL MEVZUAT [19 Mevzuat]
06-MEMURLARLA İLGİLİ GENEL YÖNETMELİKLER [35 Mevzuat]
07-MEB YÖNETMELİKLERİ [87 Mevzuat]
08-MEB YÖNERGELERİ [26 Mevzuat]
09-GENELGELER [10 Mevzuat]
10-MEB BÜLTENLERİ [5 Mevzuat]
11-TEBLİĞLER [46 Mevzuat]
13-TALİM TERBİYE KURULU KARARLARI [15 Mevzuat]
14-AÇTIĞIMIZ DAVALAR ve SON DURUMLARI [3 Mevzuat]
15-ÖRNEK MAHKEME KARARLARI [496 Mevzuat]
16-MEMUR, HİZMETLİ, TEKNİSYEN, ŞEF VB. [1 Mevzuat]
17-EK DERSLER [40 Mevzuat]
18-NORM KADRO [5 Mevzuat]
19-TAYİN VE ATAMALAR [8 Mevzuat]
20-SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK [17 Mevzuat]
21-SIK SORULAN MEVZUAT SORULARI VE CEVAPLARI [4 Mevzuat]
22-HAZIR ÖRNEK DİLEKÇELER [24 Mevzuat]
23-MEDYADAKİ MEVZUAT HABERLERİ [17 Mevzuat]
24-İZİNLER [4 Mevzuat]
25-TOPLU GÖRÜŞMELER [1 Mevzuat]
26-KURUM İDARİ KURULLARI [3 Mevzuat]
27-BİLGİ EDİNME KARARLARI [8 Mevzuat]
28-SENDİKAL MEVZUAT İLE İLGİLİ BAŞBAKANLIK DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞININ GÖRÜŞLERİ [1 Mevzuat]

 
Facebook beğen
 
Reklam
 
 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=