SORULARLA KPSS-1CEVAP:B


CEVAP.C


CEVAP:C


CEVAP:A


CEVAP:BCEVAP:C


CEVAP:B

CEVAP:C

CEVAP:D

CEVAP:E


CEVAP:E

CEVAP:A

CEVAP:D


Osmanlı Devleti’nde alınan vergilerden;
I. Avarız
II. Ösür
III. Agnam
IV. Haraç
hangilerinin alınmasında dini kurallar etkili
olmamıstır?
A) Yalnız I B) I ve II
C) I ve III D) II, III, IV
E) I, II, III
CEVAP:C


I. Felah-ı Vatan Grubunun kurulması
II. Temsil Heyeti’nin kurulması
III. Milli Cemiyetlerin birlestirilmesi
Milli mücadele döneminde gerçeklesen
yukarıdaki gelismelerden hangisi ya da
hangileri Erzurum Kongresi’nde
belirlenmistir?
A) Yalnız I B) Yalnız II
C) I ve II D) II ve III
E) I, II, III
CEVAP:B
Soruda verilen gelismelerden sadece Temsil Heyeti’nin
(Temsilciler Kurulu) kurulması Erzurum Kongresinde
belirlenmistir. Milli Cemiyetlerin birlestirilmesi Sivas
Kongresinde (4 - 11 Eylül 1919) gerçeklestirilmistir. Felah-ı
Vatan Grubu ise Son Osmanlı Mebuslar meclisinde
kurulmustur.
(Cevap B)Türkiye’nin dış politikasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 1931-1939 döneminde meydana gelmemiştir?
a) Balkan Antantı’nın kurulması
b) Milletler Cemiyeti’ne girilmesi
c) Yabancı okullar sorunu
d) Boğazlar komisyonunun kaldırılması
e) Sadabat Paktı’nın kurulması
CEVAP:C

Balkan Antantı’nın 1934’de, Milletler Cemiyetine giriş 1932’de, Boğazlar Komisyonunun kaldırılması Montrö ile 1936’da, Sadabat Paktı 1937’de, Yabancı okullar sorunu ise 1924 tarihlerinde gerçekleşmiştir.
(Cevap C)


I. Sark Vilayetleri Müdafaa-i Hukuk cemiyeti
II. Trabzon Müdafaa-i Hukuk-u Milliye Cemiyeti
III. Milli Kongre Cemiyeti
IV. izmir Redd-i lhak Cemiyeti
Erzurum Kongresi’nin toplanmasında
yukarıdaki milli cemiyetlerden hangileri etkili
olmustur?
A) Yalnız I B) I ve II
C) II ve III D) II, III, IV
E) I, II, III
CEVAP:B


Osmanlı Devletinde askerlik dışı amaçlar için
ayrılan dirlik aşağıdakilerden hangisidir?
A) Zeamet
B) Paşmaklık
C) Tımar
D) Ocaklık
E) Yurtluk

Katıldığı seferlerde gerek Rumeli’nde gerek
Anadolu’da uğranılan ve konaklanan yerleri
gösteren minyatürleri ile ünlü XVI. yüzyıl Osmanlı
nakkaşı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şeyh Hamdullah
B) Nigari
C) Levni
D) Nakkaş Osman
E) Matrakçı Nasuh

Devlet eliyle sanayinin kurulması “Birinci beş yıllık plan” hangi yılda uygulamaya başlandı?
a) 1931
b) 1932
c) 1934
d) 1935
e) 1936
CEVAP:C
Birinci Beş Yıllık Sanayi Plânı: 1931 yılında hazırlanmasına başlanılan Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı 1934 yılında uygulamaya konulabildi. Başarılı olarak uygulanan plan üç yıl sürmüştür.
« İkinci Beş Yıllık Sanayi Plânı: 1937 yılında hazırlandı, uygulanmasına 1938’de geçildi. Ancak İkinci Dünya Savaşı’nın Çıkması üzerine uygulanamadı.
« 1934 – 1939 yılları arasında hızlı bir şekilde devletçilik ve kalkınma planı uygulanmıştır.
(Cevap C)

Türkiye ile Yunanistan arasında
I. Nüfus değişimi
II. Tazminat
III. Ege adalarının silahsızlandırılması
Konularından hangisi Lozan antlaşmasından sonra bir sorun olarak devam etmiştir?
a) Yalnız I b) Yalnız II
c) Yalnız III d) I, III
e) II, III

CEVAP:D
Lozan anlaşması ile nüfus mübadelesi ve tazminat sornları çözülmüştür. Lozan Anlaşması’nda Ege Adaları silahsızlandırılmak koşuluyla Yunanistan’a bırakıldığı halde bu sorun halen gündemdedir.
(Cevap D)

Halifeliğin kaldırılmasında
I. Menemen olayı
II. Saltanatın kaldırılması
III. Cumhuriyetin ilanı
Yukarıdakilerden hangisinin etkisi görülmüştür?
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) Yalnız III
d) I, II
e) II,III

CEVAP:E
Verilen gelişmeleri tarihsel sıralamaya tabi tutarsak Menemen Olayı’nın halifeliğin kaldırılmasından sonra gerçekleştiğini görürüz.
Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım 1922)
Cumhuriyetin ilanı 29 Ekim 1923
Menemen Olayı (23 Aralık 1930)
Halifeliğin Kaldırılması (3 Mart 1924)
Nedenleri;
v Halifeliğin cumhuriyet rejimi ile bağdaşmaması
v Laik devlet düzenine geçilmek istenmesi
« Sonuç olarak, devletin üst düzeyindeki ikilik sona ermiş oldu.
(Cevap E)


Temsilciler Kurulu, Amasya Görüşmeleri’nde İstanbul Hükümeti’nden Sivas Kongresi’nin saptadığı dış politikaya uymasını istemiştir.
Buna göre; Temsilciler Kurulu’nun, aşağıdakilerden hangisini vurguladığı savunulur?
a) Yabancı sermayeden yararlanması
b) Malta sürgünlerinin geri getirilmesi
c) Manda ve himaye reddi
d) Mebuslar Meclisinin İstanbul’da toplanması
e) Antlaşma Devletleri ile barış için görüşme yapılması

CEVAP:C
Sivas Kongresinde manda ve himaye kesin olarak reddedilmiştir. Amasya görüşmesinde ise İstanbul Hükümeti Sivas Kongresi’nde alınan kararları kabul etmiştir. Böylece manda ve himayenin reddini İstanbul Hükümeti de kabul etmiştir.
(Cevap C)

I. Ürün üzerinden alınması
II. Her bölgeden farklı oranda toplanması
III. Gayri Müslimlerden alınması
Yukarıdakilerden hangisi aşar vergisinin özelliklerindendir?
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) Yalnız III
d) I, II
e) I, II, III

CEVAP:A
Öşür (Aşar): Osmanlı Devletinde Ziraat kesimi üzerindeki vergi yükü çok ağırdı. Şer’i bir vergi olan aşar (öşür) onda bir anlamına geliyor ve çiftçinin ürettiği ürün üzerinden ve ürün olarak alınıyordu. Buna göre verilen bilgilerden yalnız I doğrudur.
Haraç: Gayrimüslimlerden alınır.
Cizye: Gayrimüslim sağlıklı erkeklerden askerlik bedeli olarak alınır.
(Cevap A)

I. Toy
II. Kurultay
III. İl
Yukarıdakilerden hangileri islamiyetten önce kurulan türk devletlerinde siyasi, ekonomik, kültürel işlerin görüşülüp karara bağlandığı meclistir?
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) Yalnız III
d) I, II
e) I, II ve III

CEVAP:D
İslamiyetten önceki Türk devletlerinde Türk meclislerine TOY, KURULTAY veya KENGEŞ denilirdi.
Kurultay; Devletin önemli kararlarının alındığı meclise verilen addır. Kurultay danışma meclisi idi.
İl; İslâmiyet öncesi Türk devletlerinde siyasi örgütlenmenin en üst kademesi “il” ya da “devlet” tir.
(Cevap D)

Osmanlı Devletinde Tanzimat dönemine kadar kadıların vermiş oldukları hükümler gerektiğinde aşağıdakilerin hangisi tarafından incelenir ve düzeltilir?
a) Padişah
b) Şeyhülislam
c) Kazasker
d) Defterdar
e) Nişancı

CEVAP:C

I. Devşirme
II. İltizam
III. Müsadere
Osmanlı Devleti’nde sürekli ve düzenşi olarak devlet adamı ve ordunun asker ihtiyacı hangisi ve hangileriyle sağlanmıştır?
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) Yalnız III
d) I, II
e) II, III

CEVAP:A

Komşularıyla toprak sorunları olan aşağıdaki
devletlerden hangisi Balkan Paktı’na üye olmamıştır?
A) Bulgaristan
B) Yunanistan
C) Yugoslavya
D) Romanya
E) Türkiye

CEVAP:ACEVAP:D

CEVAP:B

CEVAP:B

CEVAP:A

CEVAP:B

CEVAP:B

CEVAP:B

CEVAP:C

CEVAP:A

CEVAP:D

CEVAP:D

CEVAP:C

CEVAP:C


CEVAP:E

CEVAP:D

CEVAP:B
İstanbul Hükümeti üzerine düşen sorumluluğu
yerine getirmediği için alternatif bir kurulun
oluşturmasının gerekliliği ilk defa nerede ilan
edilmiştir?
A) Amasya Genelgesi
B) Erzurum Kongresi
C) Amasya Görüşmesi
D) Sivas Kongresi
E) Misakı Milli

CEVAP:A

Osmanlı İmparatorluğunda Divanıhumayundan
çıkan buyruk ve yazışmaların kanunlara ve geleneğe
uygunluğunu kontrol eden hükümet görevlisi
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kazasker
B) Nişancı
C) Şeyhülislam
D) Vakanüvis
E) Müftü

CEVAP:B


CEVAP:ECEVAP:D

CEVAP:B

CEVAP:E

CEVAP:A

CEVAP:E

CEVAP:C

CEVAP:E

CEVAP:B

CEVAP:C
 
 
 
 
 

CEVAP:D

CEVAP:C

CEVAP:B

CEVAP:D

CEVAP:B

CEVAP:D

CEVAP:D

CEVAP:B

CEVAP:A

CEVAP:E

CEVAP:E

CEVAP:C

CEVAP:D

CEVAP:A


CEVAP:E

CEVAP:A

CEVAP:C

CEVAP:C


CEVAP:B

CEVAP:B

CEVAP:B


CEVAP:C


CEVAP:C


CEVAP:ACEVAP:C

CEVAP:E

CEVAP:A
 
 
 
 
 

CEVAP:D

CEVAP: C

CEVAP:A

CEVAP:C

CEVAP:A

CEVAP:C

CEVAP:D

CEVAP:E

CEVAP.D

CEVAP:B

CEVAP:E

CEVAP:E

CEVAP:B

CEVAP:C

CEVAP:A
31 Mart vakası sonrası 2. Abdülhamit Tahttan indirilmiş yerine 5. Reşat Geçmiştir.

BabıAli baskınında ise sadece hükümet değişikliği olmuştur, Taht'ta bir değişiklik söz konusu değildir.
...
Tersane konfreansı 1876'ta avrupalı devletlerin baskısı sonucu toplanan konfrenstır, taht değişikliği söz konusu dğeildir.

Cevap A.

CEVAP:E

CEVAP:B

CEVAP:B

CEVAP:C

CEVAP:E

CEVAP:C

CEVAP:D

CEVAP:C

CEVAP:D


 
CEVAP:C

CEVAP:D

CEVAP:E

CEVAP:E

CEVAP:D

CEVAP:B

CEVAP:D

CEVAP:C

CEVAP:A

CEVAP:E

CEVAP:B

CEVAP:D

CEVAP:D

CEVAP:C

CEVAP:D

CEVAP:C

CEVAP:E

CEVAP:D

CEVAP:E

CEVAP.E

CEVAP:C

CEVAP:E

CEVAP:D

CEVAP:C

CEVAP:C

CEVAP:E

CEVAP:C

CEVAP.A

CEVAP:B

CEVAP:D

CEVAP.D

CEVAP:E

CEVAP:E

CEVAP:B

CEVAP:E

CEVAP:D

CEVAP:B

CEVAP:D

CEVAP:D

CEVAP:B

CEVAP:B

CEVAP:A

CEVAP:A

CEVAP:B

CEVAP.B

CEVAP.D

CEVAP:A

CEVAP:D

CEVAP:D

CEVAP.D

CEVAP:D

CEVAP:C
CEVAP:A

CEVAP.D

CEVAP:A

CEVAP.E

Osmanlı devletinde gayrımüslim tebaanın ödedigi toprak vergisi asagıdakilerden hangisidir?
A) ispenç
B) öşür
c) cizye
D) agnam
E) avarız

CEVAP:A

Orta Asya’da Uygurlara ait şehirlerde Kervansarayların yanında Hıristiyan, Budist ve Maniheist mabetlerinin kalıntılarının yan yana bulunmuş olması aşağıdakilerin hangisinin göstergesi sayılmaz?
A) İnanç özgürlüğünün olduğunun
B) Ticari faaliyetlerin yaygın olduğunun
C) Hoşgörülü bir toplumun yaşadığının
D) Yerleşik yaşama geçildiğinin
E) Tek tanrı inancının daha yaygın olduğunun 

CEVAP:E

Türkler tarihte pek çok devlet kurmuşlardır. Bu devletler belli bir zaman sonra yıkılmışlardır. Aşağıdakilerden hangisi Büyük Selçukluların yıkılma nedenlerinden en önemlisidir?
A) Ülkenin hanedan üyeleri arasında paylaşılması
B) Atabeylerin otorite boşluğunda bağımsızlıklarını ilan etmeleri
C) Batinilik isyanının patlak vermesi
D) Devlet işlerinde İranlıların yer alması
E) Türkmenlerin devlete küstürül-meleri

CEVAP:A

Türk tarihinin ilk yazılı belgeleri olan Orhun kitabeleri aşağıdaki bilim adamlarından hangisi tarafından okunmuştur?
a.thomsen
b.strahienberg
c.hammer
d.montldmann
e.latrie

CEVAP:A

Osmanlı Devleti’nde alınan vergilerden;
I. Avarız
II. Ösür
III. Agnam
IV. Haraç
hangilerinin alınmasında dini kurallar etkili
olmamıstır?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
 D) II, III, IV
E) I, II, III

CEVAP:C

 

CEVAP:C
 

CEVAP:C
 

CEVAP:D
 
Türkiye’nin Avrupa Birliğine üyeliği
için ülkesinde referandum kararı alan
ülke aşağıdakilerden hangisidir?
A) Almanya
B) İngiltere
C) İtalya
D) Fransa
E) Yunanistan

CEVAP:D

 
I. 2010 Dünya Gençlik Kongresi
II. 2011 Doğa Sporları Olimpiyatları
III. 2011 Gençlik Olimpiyatları
Yukarıdaki organizasyonlardan hangileri
Türkiye’de yapılmıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) II ve III
E) I,II ve III

CEVAP:E

 
2010 Anayasa değişikliği ile aşağıdakilerden
hangisi 1982 Anayasası’na eklenmiştir?
A) Cumhurbaşkanı yüce divanda yargılanır.
B) Bakanlar yüce divanda yargılanır.
C) TBMM başkanı yüce divanda yargılanır.
D) Danıştay üyeleri yüce divanda yargılanır.
E) Askeri Yargıtay Üyeleri yüce divanda
yargılanır.

CEVAP:E

 
1961 Anayasasına göre hükümet,
aşağıdakilerin hangisine karşı Sorumluydu?
A) Cumhurbaşkanı
B) TBMM
C) Cumhuriyet Senatosu
D) Milli Birlik Komitesi
E) Başbakan

CEVAP:B
Anayasa millî güvenliğin sağlanmasında
TBMM’ye karşı hangi organı
sorumlu tutmuştur?
A) YÖK'ü
B) Bakanlar Kurulunu
C) Millî Savunma Bakanlığını
D) Genelkurmay Başkanlığı
E) Cumhurbaşkanı

CEVAP:B

 
Kanun tasan ve tekliflerinin TBMM’de
görüşülme usul ve esastan aşağıdakilerin
hangisiyle düzenlenir?
A) Kanun
B) İçtüzük
C) Tüzük
D) Yönetmelik
E) Genelge

CEVAP:B

 
1982 Anayasası’na göre aşağıdaki
lerden hangisi TBMM’nin Başkanik
Divanının oluşumunda ver almaz?
A) Meclis Başkanı
B) Meclis başkan vekilleri
C) Kâtip üyeler
D) İdare amirleri
E) Meclisteki siyasi parti gruplarının,başkanları

CEVAP:E

 
Aşağıdakilerden hangisi kamu haklarından
(Temel haklar) biridir?
A) Sınırlı ayni haklar
B) Mülkiyet hakları
0) Devredilebilen haklar
D) Sosyal ve ekonomik haklar
E) Kurucu yenilik doğuran haklar

CEVAP:D

 
Bir ülkede belli bir zamanda yürürlükte
olan hukuk kurallarından sadece
yazılı olanlara ne ad verilir?
A) Kamusal hukuk
B) Tarihi hukuk
C) Dogmatik hukuk
D) Tabii hukuk
E) Mevzu hukuk

CEVAP:E

 
Yakalanan veya tutuklanan kişinin.
Anayasada belirtilen süreler içinde
hâkim Önüne çıkarılması ve bu süreler
geçtikten sonra hâkim kararı olmaksızın
hürriyetinden yoksun bırakılmaması,
1982 Anayasası’nda yer
alan aşağıdaki hak ve hürriyetlerden
hangisinin bir gereğidir?
A) Haberleşme hürriyetinin
B) Hak arama hürriyetinin
C) İspat hakkının
D) Kişi hürriyeti ve güvenliğinin
E) Özel yaşamın gizliliğinin

CEVAP:D

 
Mustafa Kemal Paşa 1.Dünya Savaşı çıktığında hangi görevi yapıyordu?

A)Sofya askeri ataşelik
B)Yıldırm Orduları Grup Komutanlığı
C)Hareket Ordusu Subaylığı
D)Anafartlar Grup Komutanlığı
E)9. Ordu Müfettişliği

CEVAP:A

 
Tbmm nin açılması ile gerçekleşen durumlar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A)Yeni bir devlet kurmaya zemin hazırlamıştır
B)Demokratik süreci başlatmıştır
C)Ulusal bağımsızlığın gerçekleşmesi sağlanmıştır
D)Temsil heyetiin görevi sona ermiştir
E)Damat Ferit Paşa Hükümeti sona ermiştir

CEVAP:E

 
Milli Mücadele süresinde Türk ordusunun ihtiyaçlarını karşıladığı kaynaklar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A)Halktan alınan vergiler
B)Hint halkından gelen yardımlar
C)Orta Asya Türklerinden gelen yardımlar
D)Almanya dan gelen askeri yardımlar
E)Sovyet Rusya dan gelen askeri yardımlar

CEVAP:D

 
TBMM tarafından kurulan İstiklal Mahkemeleri'nin,
I. TBMM'ye yönelik ayaklanmaların bastırılması,
II. TBMM'nin otoritesinin artırılması,
III. Düzenli ordunun güçlendirilmesi
durumlarından hangilerine etki ettiği söylenebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

CEVAP:E

 
Halkçılık ilkesinin esasları arasında,
I. Üretim araçlarının ortak mülkiyeti
II. Sosyal devlet anlayışı
III. Yasalar önünde eşitlik
prensiplerinden hangilerinin bulunduğu söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

CEVAP:D

 
Atatürk döneminde Türkiye’nin,
I. Yunanistan
II. Ermenistan
III. Suriye
IV. Irak
ülkelerinden hangileriyle sınırları kesinlik kazanmıştır?
A) I ve II
B) II ve III
C) III ve IV
D) I, II ve IV
E) II, III ve IV

CEVAP:D

 
Türkiye’de,
I. Yabancı okulların açılmasının izne bağlı olması,
II. Türk tarihinin çok eskilere dayandığının araştırılmasıyla ilgili çalışmaların yapılması,
III. Laikliğe aykırı hükümlerin anayasadan çıkarılması
gelişmelerinden hangilerinin bağımsız devlet anlayışının gereği olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

CEVAP:A
Kurtuluş Savaşı’nda;
I. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nun kabul edilmesi
II. TBMM tarafından Mustafa Kemal Paşa’ya Başkomutanlık yetkisinin verilmesi
III. TBMM tarafından Mustafa Kemal Paşa’ya Gazilik unvanı ile Mareşallik Rütbesinin verilmesi
gelişmelerinden hangileri Sakarya Meydan Savaşı’nın sonuçları arasında yer alır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

CEVAP:C

 
I. Kapitülasyonların tamamen kaldırılması
II. Azınlıkların Türk vatandaşı kabul edilmesi
III. Türkiye’nin Milletler Cemiyeti’ne üye olması
Yukarıdakilerden hangileri Lozan Antlaşması’nda yer alan kararlar arasındadır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

CEVAP:D

 
Balkan Savaşları sonunda, Bulgaristan ve Yunanistan'da kalan Türk azınlıkların sahip olacakları
hakları belirleyen antlaşmalar, aşağıdakilerin hangisinde bir arada verilmiştir?
A) Bükreş ve Atina Antlaşmaları
B) Londra ve Edirne Antlaşmaları
C) İstanbul ve Atina Antlaşmaları
D) Belgrat ve Bükreş Antlaşmaları
E) Edirne ve İstanbul Antlaşmaları

CEVAP:C

 
Osmanlı Devleti ile Rusya arasında 1. Dünya Savaşı sırasında yapılan ateşkes antlaşması hangisidir?
A)Brest Litovsk Anlasması
B)Selanik Ateşkesi
C)Mondros Ateskesi
D)Erzincan Mütarekesi
E)Mudanya Mütarekesi

CEVAP:A
Uygur Devletine kadar yaşamış Türk Devletlerinde;
I-hayvancılık
II-göçebe kültür
III-mimari
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri gelişmiş olamaz?
A) I
B)II
C)III
D)I-II
E)II-III

CEVAP:C

 
Orta Asya Türklerinin yaşam biçiminin,
I. Yargı
II. Sanat
III. Hapis cezaları
durumlarından hangilerini etkilediği savunulabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

CEVAP:E
I. Yargı ( töre denilen yazısı kurallar geçerli olmuş ve çöçebe yaşam olduğu için hapis cezaları az olmuş suçlular çadırlarda kısa süreli tutulmuşlar.)
II.Sanat (yine göçebelikten dolayı sanat taşınabilir eşyalarla sınırlı kalmış)
III. Hapis cezaları(yine cezalar az çünkü bozkır şartları ve göçebelik hapishane hayatını azaltmış suçlular 10 gün gibi tutsak kalmıştır)

Divanı Hümayunda ve vilayetlerde devletin her türlü yazışmalarını yerine getiren memurlar Kalemiyye sınıfını oluştururlardı.
Aşağıdakilerden hangisi düşük derecedeki memurların atama,nakil,görevden alma ile ilgili yazışmalarını yapan görevliye verilen isimdir?

A) Amedi Kalem
B) Rüus Kalemi
C) Tahvil Kalemi
D) Tarihçi Kalemi
E) Ruznamçe Kalemi

CEVAP:B
Rüûs Kalemi: Genellikle küçük berat olarak tarif edilir. Vezir, beylerbeyi, sancakbeyi ve vilayet kadısı derecesine çıkmış, ilmiye sınıfı hariç olmak üzere, bütün devlet memuriyetlerine intisab edenlerin (girenlerin) veya kendilerine evkaftan vazife verilenlerin muameleleriyle meşgul olur ve kayıtlarını tutardı. Tahvil ve Rüûs kalemleri, bugünkü özlük işlerinin görevini yaparlardı.
Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti yaptığı
toplantılarda şu üç ilkeyi benimsemiştir:
– Bölgeden göç edilmeyecek.
– Saldırıya uğrayan ufak bir köy bile olsa savunulacak.
– İlim, din ve ekonomik alanda teşkilatlanmaya hız
verilecek.
Alınan bu kararlar ile aşağıdakilerden hangisinin
amaçlandığı söylenemez?
A) Ermeni saldırılarına karşı korunmak
B) Nüfus çoğunluğuna sahip olmak
C) Direnişi tüm yurda yaymak
D) Türk nüfusu kalkındırmak
E) Ermeni iddialarını boşa çıkarmak

CEVAP:C
I- İşgallere silahla karşı koymaları
II- İç ayaklanmaları bastırmaları
III- Tamamının düzenli orduya katılması
Yukarıda verilen Kuva-i Milliye’ye ait özelliklerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız l
B) l ve lll
C) l ve ll
D) ll ve lll
E) l, ll, lll

CEVAP:C

 
Aşağıdakilerden hangileri lale devrinde inşa edilmiştir?

I sultan ahmet camii
II ahmet çesmesi
III beylerbeyi sarayı

A.yalnız I
B.yalnız II
C.I ve II
D.II ve III
E. hepsi

CEVAP:B
Sultan Ahmet Camii, 1609-1616 yılları arasında sultan I. Ahmet tarafından İstanbul'daki tarihi yarımadada, Mimar Sedefkâr Mehmet Ağa'ya yaptırılmıştır
Lâle Devri, Osmanlı Devleti'nde, 1718 yılında Avusturya ile imzalanan Pasarofça Antlaşması ile başlayıp, 1730 yılındaki Patrona Halil İsyanı ile sona eren dönemdir.

XVII. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde baş gösteren bozuklukların düzeltilmesi yolunda ilk raporu hazırlayan devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Alemdar Mustafa Paşa
B) Köprülü Mehmet Paşa
C) Sokulu Mehmet Paşa
D) Koçi Bey
E) Merzifonlu Kara Mustafa Paşa

CEVAP:D

 
Aşağıdaki I. Dünya Savaşı cephelerinden hangisi Osmanlı topraklarının dışındadır ?
A) Irak
B) Kafkasya
C) Suriye
D) Filistin
E) Galiçya

CEVAP:E
Kuvva-i Millîye” adı ilk kez aşağıdaki oluşumlardan hangisi tarafından kullanılmıştır?
A) Millî Kongre D) Erzurum Kongresi
B) Balıkesir Kongresi E) Trakya Paşaeli Cemiyeti
C) Alaşehir Kongresi

CEVAP:A

 
Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’nda açtığı ilk cephe aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çanakkale D) Kanal
B) Irak E) Kafkasya
C) Suriye 

CEVAP:E

 


 

 
Facebook beğen
 
Reklam
 
 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=