SORULARLA TARİH-2

1 Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşından hangi antlaşma ile çekilmiştir?
  Sevr Antlaşması
  Mondros Mütarekesi
  Lozan Antlaşması
  İstanbul Antlaşması
2 Malazgirt Savaşı hangi yıl yapılmıştır?
  1070
  1171
  1077
  1071
3 Hangisi ünlü Türk-Hun imparatoru Oğuz Han`ın kazandığı zaferler ve yaptığı seferleri anlatır?
  Orhun Yazıtları
  Manas Destanı
  Atabet-ül Hakayık
  Oğuz Destanı
4 Cem Sultan`ın sürekli kavga halinde olduğu ve kardeşi olan padişah kimdir?
  Yavuz Sultan Selim
  I. Mahmud
  II. Bayezid
  II. Mahmud
5 1926 yılından itibaren kullandığımız takvim türü hangisidir?
  Hicri Takvim
  Rumi Takvim
  Miladi Takvim
  Celali Takvim
6 Hong Kong`a 100 yıl boyunca sahip olup daha sonra Çin`e devreden ülke hangisidir?
  Fransa
  İngiltere
  ABD
  Almanya
7 Lozan Barış Antlaşması`nda Türk Devleti`ni kim temsil etmiştir?
  Mustafa Kemal Atatürk
  Celal Bayar
  İsmet İnönü
  Kazım Karabekir
8 Osmanlı Devletinin kurucusu olan Osmanlı ailesi hangi Türk boyuna mensuptur?
  Sarı
  Üçok
  Kayı
  Bozok
9 Osmanlı Devleti ilk dış borcu hangi ülkeden almıştır?
  İtalya
  Fransa
  A.B.D
  İngiltere
10 Osmanlı İmparatorluğunun son döneminde İslamcılık ve Osmanlıcılık anlayışları etkilerini yitirirken yeni bir anlayış güç kazanmıştır. Bu yeni anlayış aşağıdakilerden hangisidir?
  Laiklik
  Milliyetçilik
  Islahatçılık
  Devletçilik
11 Yeniçeri Ocağı`nı kaldırıp yerine düzenli bir ordu kuran Osmanlı padişahı kimdir?
  II. Mahmud
  I. Abdülhamid
  Sultan Reşat
  IV. Murad
12 Osmanlılar, Orta Asya`dan gelen Türkler`in hangi boyundandır?
  Kayı
  Göktürk
  Oğuz
  Ural
13 Osmanlı İmparatorluğunda matbaanın kurucusu kimdir?
  Damat İbrahim Paşa
  İbrahim Paşa
  İbrahim Müteferrika
  İbrahim Hakkı
14 Feodalite ne demektir?
  Derebeylik
  Saltanat
  Hükümranlık
  Hükümdarlık
15 I. Dünya Savaşını kim kazanmıştır?
  Doğu Bloku
  İttifak devletleri
  Almanya
  İtilaf devletleri
17 Amasya Genelgesi`nde vurgulanan milli kongrenin toplanacağı il hangisidir?
  Alaşehir
  Erzurum
  Havza
  Sivas
18 1974 yılında gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı sırasında Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı kimdi?
  Necmettin Erbakan
  Turgut Özal
  Bülent Ecevit
  Süleyman Demirel
19 Savaş sırasında İngiltere, Sömürgelerinden asker ve diğer yardımlar alıyor, onlarla alış veriş yapıyordu. Bu durumu önlemek için Osmanlı Devleti hangi cephede savaşmıştır?
  Çanakkale
  Süveş Kanalı
  Filistin
  Kafkasya
20 Türkiye İş Bankası hangi yılda kurulmuştur?
  1927
  1929
  1924
  1920
21 Aşaşıdaki Anadolu beyliklerinden hangisinin merkezi Konya`dır?
  Karesioğulları
  Karamanoğulları
  Germiyanoğulları
  Candaroğulları
22 Varna Savaşı kaç yılında yapılmıştır?
  1244
  1144
  1444
  1440
23 Türkiyede kalıcı çok partili döneme hangi liderle geçilmiştir?
  M. K. Atatürk
  İ. İnönü
  C. Bayar
  A. Menderes
24 Mondros Mütarekesi hangi tarihte imzalanmıştır?
  13 Kasım 1918
  3 Temmuz 1918
  30 Ekim 1918
  25 Mart 1917
25 Hangisi Yontma Taş Devri özelliklerinden biri değildir?
  Toplayıcılık
  Göçerlik
  Toplumsallık
  Avcılık
26 Tarih öncesi döneme ne denir?
  Kalkolitik dönem
  Prehistorik dönem
  Paleolitik dönem
  Pragmatik dönem
27 Deniz kuvvetlerimizdeki Büyükamiral rütbesinin Kara Kuvvetlerimizdeki karşılığı nedir?
  Orgeneral
  Mareşal
  Korgeneral
  Tümgeneral
28 Yeni Çağ hangi olayla sona erer?
  I. Dünya Savaşı
  Fransız İhtilali
  II. Dünya Savaşı
  İstanbul`un Fethi
29 Hangisi, I. Dünya Savaşındaki İtilaf Devletlerinden biri değildir?
  Rusya
  Almanya
  İngiltere
  Fransa
30 Bir ülkenin sınırları dışında işgal ettiği ve yönettiği anavatana sıkı bağlarla bağlı bölgeye ne denir?
  Koloni
  Şatrima
  Sömürge
  Yavru vatan
31 Anadolu`da işgale karşı ilk protesto mitingi nerede yapılmıştır?
  Erzurum
  Sivas
  Havza
  Amasya
32 Kapitülasyonlar ilk kime uygulanmıştır?
  Almanya
  İngiltere
  Rusya
  Fransa
34 Kurtuluş Savaşı döneminde, İstiklal Mahkemeleri Büyük Millet Meclisi`nin salt çoğunluğunun oyu ile milletvekilleri arasından üç üye seçilerek kurulurdu. Bu kuruluş biçimi TBMM`nin o dönemdeki yetkilerinden hangisiyle ilgilidir?
  Savaş ve barışa karar verme
  Hükümet kurma
  Yargılama
  Yasa yapma
35 Hangi destan Göktürklerin ilk zamanlarını konu edinir?
  Ergenekon
  Şu
  Manas
  Göç
36 "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" hükmü ilk kez aşağıdaki anayasalardan hangisinde yer almıştır?
  1982 Anayasası
  1876 Anayasası
  1924 Anayasası
  1921 Anayasası
37 Pasinler Savaşı hangi devletler arasında olmuştur?
  Bizans Devleti-Osmanlılar
  Bizans Devleti-Selçuklular
  Bizans Devleti-Göktürkler
  Moğollar -Selçuklular
38 Aşağıdaki hangi Moğol devleti İslamiyeti kabul etmemiştir?
  Altınordu Devleti
  Çağatay Hanlığı
  Kubilay Hanlığı
  İlhanlılar
39 Kitab-ı Bahriye (Denizcilik Kitabı) hangi Osmanlı denizcisinin eseridir?
  Barbaros
  Oruç Reis
  Çaka Bey
  Piri Reis
40 I. Mehmed`in Fetret Devri`ne son vermesi, bu padişahın nasıl nitelendirilmesine neden olmuştur?
  Kurucu
  Çağdaş
  Devletçi
  Reformcu
41 1774 Küçük Kaynarca Antlaşmasıyla Ortodoksların koruyuculuğu hangi devlete geçmiştir?
  Rusya
  Fransa
  İngiltere
  İtalya
42 Aşağıdakilerden hangisi hukuk alanında yapılmış inkılaplardandır?
  Harf inkılabı
  Mirasta eşitlik
  Saltanatın kaldırılması
  Tekkelerin kapatılması
43 Atatürk döneminde genç Türkiyenin örnek aldığı Avrupalıları hangi alanda geride bıraktığı söylenebilir?
  Ulaşım
  Kadın hakları
  Kalkınmışlık
  Ekonomik
44 2. Dünya savaşında, aşağıdaki ülkelerden hangisi Almanya tarafından işgal edilmemiştir?
  Fransa
  İtalya
  Belçika
  Polonya
45 Aşağıdakilerden hangisinin neticesinde, Yunan taarruz gücü kırılmış ve Türk ordusunun II. Viyana Kuşatmasından beri süren geri çekilmesi sona ermiştir?
  Sakarya Savaşı
  I. İnönü
  II. İnönü
  Kütahya-Eskişehir Muharebesi
46 Osmanlı Devletinde, Müslüman Türklerden alınan toprak vergisi hangisidir?
  Avarız
  Dirlik
  Mukataa
  Öşür
47 Tarihte ilk yazılı kanunlar hangi uygarlığa aittir?
  Helen
  Mısır
  Sümer
  Babil
48 Ünlü denizci ve kaşif La Perouse hangi ülkedendir?
  İtalya
  İspanya
  Portekiz
  Fransa
49 Güneş yılına göre (365 gün) ilk takvimi kimler bulmuştur?
  Sümerler
  Mısırlılar
  Persler
  Lidyalılar
50 Hangisi Osmanlı Devletinde danışma kuruludur?
  Hıdiv
  Surre-i Humayun
  Vaka-i Hayriye
  Şura-yı Devlet
14. - 17. yy'da Osmanlı Devleti14. ve 15. yy'da Osmanlı Devleti ve Komşuları16. ve 17. yy'da Osmanlı Devleti ve Komşuları


18. yy. - 20. yy. Osmanlı Devleti ve Lozan Sonrası Türkiye


1699-1913 Osmanlı Devleti


Avrupa 1914


Balkan Devletleri


Balkan Savaşları


Balkanlar


Birinci Dünya Savaşı'nda Cepheler


I. Dünya Savaşı 1914


I. Murat Dönemi


II. Murat Dönemi


İSTANBUL'UN FETHİ


Kanuni Dönemi


Kanuni Dönemi 2


Kanuni Dönemi Osmanlı Devleti


Kuruluş Haritası


Osmanlı Beyliği


Osmanlı Kuruluş ve Yükseliş


Osmanlı Yükselme Dönemi


 

 
Facebook beğen
 
Reklam
 
 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=